en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen"

Transcript

1 en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße München Cod B

2 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçìêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T eçäëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk U oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé KKKKKKKKKKKKKK V qüéüçíéä~íéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäáüçíéä~íékkkkkkkkkk V eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçäâåçäkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NM oéåçããéåçéçé~åëáòéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM `ççâáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN båéêöójë~îáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN mêéå~ìíáçåëñçêìëékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO a~ã~öéíçíüé~ééäá~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NP `äé~åáåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP råëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ cçêã~íáçåçñãéí~ääáåáêáçéëåéååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ j~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ ^Äåçêã~äáíáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñï~êê~åíókkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR m~åâ~öáåö~åçìëéç~ééäá~ååéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäóçáëéçë~äçñï~ëíééêççìåíë KKK NR 2

3 aé~êåìëíçãéêi cáêëíçñ~ääiïéïçìäçäáâéíçéñéêéëëçìêåçåöê~íìä~íáçåë~åççìêíü~åâëñçêü~îáåö éä~åéçóçìêíêìëíáåçåéçñçìêéêççìåíëkqüáëéê~åíáå~äiãççéêå~åçñìååíáçå~ä ~ééäá~ååéáëã~åìñ~åíìêéçìëáåöã~íéêá~äëçñíüéüáöüéëíèì~äáíóïüáåü~êéëìäàéåííç ëíêáåínì~äáíó`çåíêçäåüéåâëíüêçìöüçìííüééåíáêéã~åìñ~åíìêáåöéêçåéëëkqüé ~ééäá~ååéáëãéíáåìäçìëäóíéëíéçíçéåëìêéíü~íáíãééíëóçìêçéã~åçë~åçéêççìåéë ééêñéåíåççâáåöêéëìäíëk açåçíêéãçîéíüé~ééäá~ååéñêçãáíëéêçíéåíáîéé~åâ~öáåöìåíáäáíáëáåëí~ääéçáåíüéìåáík mäé~ëéêé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääóäéñçêééêçåééçáåöíçáåëí~ää~åçìëéíüé ~ééäá~ååékqüéáåñçêã~íáçååçåí~áåéçáåíüéëéáåëíêìåíáçåëáëéëëéåíá~äñçêíüé ÅçêêÉÅíçéÉê~íáçåçÑíÜÉ~ééäá~åÅÉ~åÇIãçêÉáãéçêí~åíäóIÑçêóçìêë~ÑÉíóK qüéé~åâ~öáåöçñóçìê~ééäá~ååéü~ëäééåã~åìñ~åíìêéçìëáåöçåäóíüéã~íéêá~äë ïüáåü~êéëíêáåíäóåéåéëë~êóíçöì~ê~åíéééññáåáéåíéêçíéåíáçåçìêáåöíê~åëéçêíkqüéëé ã~íéêá~äë~êénmmbêéåóåä~ääéiíüìëêéçìåáåöíüééåîáêçåãéåí~äáãé~åíkvçìå~å~äëç ÅçåíêáÄìíÉíçÅ~êáåÖÑçêíÜÉÉåîáêçåãÉåíÄóÑçääçïáåÖíÜÉ~ÇîáÅÉÄÉäçïW - ÇáëéçëÉçÑíÜÉé~Åâ~ÖáåÖáåíÜÉ~ééêçéêá~íÉêÉÅóÅäáåÖÄáåI - ÄÉÑçêÉóçìÖÉíêáÇçÑ~åçäÇ~ééäá~åÅÉIã~âÉëìêÉóçìÇáë~ÄäÉáíK`çåí~ÅíóçìêäçÅ~ä ~ìíüçêáíóíçñáåççìííüé~ççêéëëçñóçìêåé~êéëíêéåóåäáåöåéåíêéíççáëéçëéçñóçìê ~ééäá~ååéi - ÇçåçíéçìêìëÉÇçáäÇçïåíÜÉëáåâK`çääÉÅíáíáå~ÅäçëÉÇÅçåí~áåÉê~åÇí~âÉáííç~å ~ééêçéêá~íéåçääéåíáçåéçáåíçêiñ~áäáåöíü~íiéä~åéáíáåíüéêìääáëüäáåeáíïáääéåçìéáå~ ÅçåíêçääÉÇÇìãéXíÜáëáëéêçÄ~ÄäóåçííÜÉÄÉëíçéíáçåIÄìíáíïáää~îçáÇÅçåí~ãáå~íáåÖ ÖêçìåÇï~íÉêFK fjmloq^kqw fåíüéìåäáâéäóéîéåííü~ííüé~ééäá~ååéëüçìäç~êêáîéç~ã~öéççêåçíãééíóçìê ÉñéÉÅí~íáçåëáåíÉêãëçÑèì~äáíóIéäÉ~ëÉáåÑçêãìë~ëëççå~ëéçëëáÄäÉKcçêíÜÉï~êê~åíó íçäéî~äáçiíüé~ééäá~ååéãìëíåçíü~îéäééåí~ãééêéçïáíüiçêìëéçáå~ééêçéêá~íéäók 3

4 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë oé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääókvçìïáääçåäóäé~ääé íçìëéóçìê~ééäá~ååéë~ñéäó~åçéññéåíáîéäóïüéåóçì Ü~îÉêÉ~ÇíÜÉãK héééíüéçééê~íáçå~åçáåëí~ää~íáçåáåëíêìåíáçåë~åç éêçîáçéíüéã~äçåöïáíüíüé~ééäá~ååéáñáíáëé~ëëéç çåíç~åçíüéêìëéêk `ÜÉÅâíÜÉ~ééäá~åÅÉ~ÑíÉêêÉãçîáåÖáíÑêçãíÜÉ é~åâ~öáåökfñáíü~ëëìññéêéç~åóç~ã~öéçìêáåö íê~åëéçêíiççåçíåçååéåíáík`çåí~åííüéqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåék _ÉÑçêÉáåëí~ääáåÖóçìêåÉïÜçÄIÉåëìêÉíÜ~ííÜÉ áåëí~ää~íáçåáëå~êêáéççìí~ååçêçáåöíçíüéáåëíêìåíáçåë éêçîáçéçk`üéåâíü~ííüééäéåíêáå~äëóëíéãáåóçìê ÜçãÉÜ~ë~åÉ~êíÜÅçååÉÅíáçå~åÇíÜ~íáíÅçãéäáÉë ïáíü~ääåìêêéåíë~ñéíóêéöìä~íáçåëkvçìê~ééäá~ååé ãìëíäéáåëí~ääéç~åçåçååéåíéçäó~ìíüçêáëéç íéåüåáå~äééêëçååéäiñçääçïáåö~ää~ééäáå~ääéêéöìä~íçêó ~åçëí~íìíçêóêéèìáêéãéåíëi~ëïéää~ëíüçëéä~áçççïå ÄóíÜÉäçÅ~äÉäÉÅíêáÅáíóëìééäáÉêëKrëáåÖíÜáë~ééäá~åÅÉ ïáíüçìí~åé~êíüåçååéåíáçåçêïüéåáíü~ëäééå áååçêêéåíäóáåëí~ääéçã~óêéëìäíáåëéêáçìëáåàìêáéëeäççáäó Ü~êãçêÇÉ~íÜÄóÉäÉÅíêçÅìíáçåFI~äíÜçìÖÜíÜáëáëÜáÖÜäó ìåäáâéäókqüéã~åìñ~åíìêéê~ååééíëåçêéëéçåëáäáäáíó Ñçêáå~ÇÉèì~íÉçéÉê~íáçåçêÑçêÇ~ã~ÖÉÅ~ìëÉÇÄó ìåëìáí~ääééäéåíêáå~äáåëí~ää~íáçåëk qüéåçååéåíáçåå~ääéëçñéäéåíêáå~ééäá~ååéëãìëíåçí íçìåüíüéüçíüçíéä~íéëkqüéå~ääéáåëìä~íáçå~åçüçä Å~åÄÉÇ~ã~ÖÉÇK açåçíëïáíåüçåíüé~ééäá~ååéáñáíáëç~ã~öéçáå~åó ï~ókfåíüééîéåíçñ~ã~äñìååíáçåiëïáíåüçññíüé ~ééäá~ååédëéçïéêëìééäókaçåçíí~ãééêïáíüíüé ~ééäá~ååédëáåíéêáçêk 4

5 `~ääçìíçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáñóçìê ~ééäá~ååéáëáååééççñêéé~áêk^åóêéé~áêëíçíüéüçä ãìëíäéå~êêáéççìíäóééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéiáååäìçáåöåü~åöáåöçêñáííáåöíüé éçïéêëìééäóå~ääék açåçí~ííéãéííçñçêåéíüéåçåíêçäâåçäëáñíüéó Å~ååçíÄÉíìêåÉÇáåíÜÉìëì~äã~ååÉêK`~ääíÜÉ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáããéçá~íéäóëçíü~ííüéó Å~åêÉé~áêçêêÉéä~ÅÉíÜÉãK fñ~åóåê~åâëiçéåíëçêñáëëìêéë~ééé~êçåíüéüçäi íüéêéáë~êáëâçñéäéåíêáåëüçåâkpïáíåüçññíüéüçä áããéçá~íéäókaáëåçååéåííüéã~áåñìëéáåíüéñìëé ÄçñK`çåí~ÅííÜÉqÉÅÜåáÅ~ä^ëëáëí~åÅÉpÉêîáÅÉK açåçíëíçêéçêìëé~åóåçêêçëáîéåüéãáå~äéêççìåíëi î~éçìêëiñä~ãã~ääéã~íéêá~äëiçê~åóçíüéêåçåjñççç éêççìåíëìåçéêåé~íüçêåé~êíüáë~ééäá~ååék açåçííçìåüíüéüçíéä~íéëkoáëâçñäìêåë>héééçìíçñ íüéêé~åüçñåüáäçêéåkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí íéääëóçìáñíüéüçíéä~íéë~êéüçík lîéêüé~íéçñ~íëçêçáäëå~åé~ëáäóáöåáíékm~ó~ííéåíáçå íçíüéüçä~í~ääíáãéëïüéåìëáåöüçíçáäëçêñ~íëkfñ~ é~åå~íåüéëñáêéiççåçíìëéï~íéêíçéñíáåöìáëüáík oáëâçñäìêåë>`çîéêíüéé~åïáíü~äáçíçëãçíüéêíüé Ñä~ãÉ~åÇëïáíÅÜçÑÑíÜÉÜçíéä~íÉK fñíüéêéáëãçáëíìêéäéíïééåíüéäçííçãçñíüéé~å ~åçíüéüçíéä~íéiíüáëåçìäçöéåéê~íéëíé~ãéêéëëìêék qüáëåçìäçå~ìëéíüéé~åíçàìãéìåéñééåíéçäókoáëâ çñáåàìêáéë>^äï~óëéåëìêéíü~ííüéüçíéä~íé~åçíüé ÄçííçãçÑíÜÉé~å~êÉâÉéíÇêóK 5

6 açåçíìëé~åóãáëëü~ééçé~åëíü~íççåçíäáé ëíé~çáäóçåíüéüçäkqüéëéåçìäçíáéçîéêäó~ååáçéåík qüáë~ééäá~ååéü~ëäééåçéëáöåéçéñåäìëáîéäóñçê ÇçãÉëíáÅìëÉIåçíÑçêéêçÑÉëëáçå~äìëÉKqÜáë~ééäá~åÅÉ Å~ååçíÄÉáåëí~ääÉÇáåó~ÅÜíëçêÅ~ê~î~åëKrëÉíÜÉÜçÄ ÑçêÅççâáåÖçåäóIåÉîÉê~ë~ÜÉ~íáåÖ~ééäá~åÅÉK `ÜáäÇêÉå~åÇ~ÇìäíëïÜçI~ë~êÉëìäíçÑéÜóëáÅ~äI ëéåëçêóçêãéåí~äçáë~äáäáíóiçêä~åâçñéñééêáéååéçê âåçïäéçöéi~êéåçíå~é~ääéçñìëáåöíüáë~ééäá~ååéi ëüçìäçåçíççëçïáíüçìííüéëìééêîáëáçåçñ~ êéëéçåëáääé~çìäík qüéçá~öê~ãëåçåí~áåéçáåíüáëáåëíêìåíáçåã~åì~ä~êé ~ééêçñáã~íék qüéã~åìñ~åíìêéêëü~ääåçíäéüéäçêéëéçåëáääéáñíüé êéèìáêéãéåíëëéíçìíáåíüáëã~åì~ä~êéåçíåçãéäáéç ïáíük mäé~ëéåçíéw qüéáåíéêãáííéåíçééê~íáçåçñíüéüçíéä~íéëáëåçí ~ã~äñìååíáçåkqüéóïáääåçãéçå~åççñññçêî~êóáåö äéåöíüëçñíáãéçéééåçáåöçåíüéëéäéåíéçåççâáåö éçïéêkqüéüáöüéêíüéåççâáåöéçïéêiíüéäçåöéêíüé çééê~íáåöíáãé~åçüáöüéêíüéíéãééê~íìêéêé~åüéçk 6

7 vçìêåéï~ééäá~ååé eçíéä~íéçñìéíç NOMMt aì~äüçíéä~íéçñ ìéíçommmt aì~ä Üçíéä~íÉ ÅçåíêçäâåçÄ páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë hçãäáüçíéä~íéçñ ìéíçonmmt aì~äüçíéä~íé ëéäéåíáçååçåíêçä âåçä mçïéêåçåíêçä âåçä oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí qüéëé~ééäá~ååéëã~óäéåçãäáåéçäéíïééåíüéãëéäîéë~åçlçêïáíüåçåîéåíáçå~ä Üçíéä~íÉëÑêçãíÜÉë~ãÉã~åìÑ~ÅíìêÉêIíÜêçìÖÜìëÉçÑíÜÉàçáåí~ÅÅÉëëçêóKcçêãçêÉ áåñçêã~íáçåiëééíüéå~í~äçöìék 7

8 eçäë tüéåóçìäéöáååççâáåöiïéêéåçããéåçíìêåáåöíüé ÅçåíêçäâåçÄìéíçíÜÉã~ñáãìãëÉííáåÖ~åÇíÜÉåI ÇÉéÉåÇáåÖçåíÜÉèì~åíáíó~åÇèì~äáíóçÑíÜÉÑççÇë ÄÉáåÖÅççâÉÇIíìêåÇçïåíÜÉÜÉ~ííç~ãÉÇáìã ëéííáåök qüéüçíéä~íéëdå~é~åáíóíçêéí~áåüé~í~ääçïëóçìíç ëïáíåüíüéãçññ~ëüçêííáãéäéñçêéóçìü~îééä~ååéç íçñáåáëüåççâáåöiíüéêéäóë~îáåöëçãééåéêöókqüé ÑççÇïáääÅçåíáåìÉÅççâáåÖíÜ~åâëíçíÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í íü~íáë~ååìãìä~íéçáåíüéüçíéä~íéëkrëéé~åëïáíü~ ÄçííçãíÜ~íáëÅçãéäÉíÉäóÑä~íIíÜáÅâI~åÇëáãáä~êáå ëáòéíçíüéüçíéä~íéiåéîéêëã~ääéêkaçåçíéä~åéïéí é~åëçåíüéüçäçê~ääçïäáèìáçëíçäéëéáäíçåáíë ëìêñ~åék oéëáçì~äüé~í ï~êåáåöäáöüí qüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíçñéäéåíêáå~ä~ééäá~ååéë äáöüíëìéïüéå~üçíéä~íéáëëïáíåüéççåiáåçáå~íáåö íü~ííüéüçíéä~íéáëüçíktüéåíüéüçíéä~íéáëëïáíåüéç çññiíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíêéã~áåëäáíïüáäéíüé Üçíéä~íÉáëÜçíIáåÇáÅ~íáåÖíÜÉéêÉëÉåÅÉçÑêÉëáÇì~ä ÜÉ~íK lååéíüéüçíéä~íéëü~îéåççäéçççïåiíüéêéëáçì~ä ÜÉ~íï~êåáåÖäáÖÜíÖçÉëçÑÑKt~êåáåÖ>fÑíÜÉêÉáë~ éçïéêåìíïüáäéíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë~êéäáí ~åçíüééçïéêáëíüéåêéjéëí~ääáëüéçiíüéäáöüíëã~ó åçíåçãéçå~ö~áåiéîéåíüçìöüíüéüçíéä~íéêéã~áåë ÜçíK páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä cáöìêén qüéüçäë~êééèìáéééçïáíü~éçïéêåçåíêçäâåçäíü~í ~ääçïëóçìíçëéííüé~ééêçéêá~íéüé~íäéîéäñçêíüéíóéé çññçççóçì~êééêéé~êáåökcáöìêénk q~âáåöáåíç~ååçìåííüéåççâáåöëíóäé~åçíüé~ãçìåí çññçççi~åçïáíüíüé~áççñíüéåççâáåööìáçéäáåéë í~ääéiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéíçíüéëéííáåö êéèìáêéçñçêíüéçáëüóçì~êéåççâáåökqçëïáíåüçññíüé Üçíéä~íÉIíìêåíÜÉâåçÄíçíÜÉëÉííáåÖã~êâÉÇ 0. qüé êéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíïáääëïáíåüáíëéäñçññçååéíüé ÜçÄëìêÑ~ÅÉÜ~ëÅççäÉÇÇçïåK 8

9 lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé qüéüçíéä~íéë cáöìêéo cáöìêép fåãççéäëéèìáéééçïáíüíïçüçíéä~íéëiçåéçñ íüéãü~ë~ëáåöäéåáêåìáí~åçíüéçíüéê~ççìääé ÅáêÅìáíEÑáÖëKO~åÇPFKqÜÉä~ííÉêíÜÉêÉÑçêÉçÑÑÉêë íïçéçíéåíá~äüçíéä~íéëwíüéñìääüçíéä~íéiïáíü OMMMtI~åÇíÜÉÅÉåíê~äÜçíéä~íÉIïáíÜUMMtáÑ óçìê~ééäá~ååéçééê~íéëçåopmsiçênmmmtáñáí çééê~íéëçåqmmsk qçëïáíåüçåíüéëã~ääéêüçíéä~íéeíüéåéåíê~ä ëéåíáçåfiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéìåíáä óçìêéäé~ëéáíñêçãíüémëéííáåökqüéåiéçáåíáí íç~åóçñíüéëéííáåöëã~êâéçníçvk NZjáåáãìãíÉãéÉê~íìêÉ VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íìêÉ fñóçìïáëüíçìëéíüééñíéåçéçüçíéä~íéiíìêå íüéâåçäíçíüé ëéííáåö~åçíüéåéçáåíáííç íüéêéèìáêéçåççâáåöéçïéêkqçêéíìêåíçíüé ëã~ääéêüçíéä~íéiíìêåíüéâåçä~åíájåäçåâïáëéíç íüémëéííáåö~åçiçååé~ö~áåiëéäéåííüé ÅççâáåÖéçïÉêêÉèìáêÉÇKqÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í ï~êåáåöäáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäá Üçíéä~íÉ vçìêâçãäáüçäü~ëíïçåçåíêçäâåçäëkqüé âåçäçåíüéäéñíçñíüé~ééäá~ååéáëíüéüçíéä~íé ëéäéåíçêkfíëçééê~íáçåáëçéëåêáäéçäéäçïkqüé âåçäçåíüéêáöüíåçåíêçäëíüéåççâáåöéçïéêáåíüé Üçíéä~íÉëÉäÉÅíÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇáåíÜÉëÉÅíáçå mçïéêåçåíêçäâåçäòkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåö äáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék 9

10 10 eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçä âåçä qüáëåçåíêçä~ääçïëóçìíçëéäéåííüé~êé~çñíüé Üçíéä~íÉíÜ~íïáääÄÉ~Åíáî~íÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇÄÉäçïK oéåçããéåçéçé~å ëáòéë aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrjm^k af^jbqbo elqmi^qb NOÅã aì~ä Üçíéä~íÉ NUÅã páåöäé Üçíéä~íÉ NQÅã NQÅã OMÅã hçãäá NQÅãñPRÅã

11 11 `ççâáåö~çîáåé jéäíáåöwåüçåçä~íéi ÄìííÉêIàÉääó `ççâáåöwêáåéi Ä ÅÜ~ãÉäë~ìÅÉIÄÉÉÑëíÉï `ççâáåöwéçí~íçéëié~ëí~i îéöéí~ääéë iáöüíñêóáåöwëíéïëiãé~íêçääë píé~ãáåöwñáëü eé~íáåöiâéééáåöéêéé~êéç ÇáëÜÉëï~êã dêáääáåöwéëå~äçééëiäééñëíé~âi íçêíáää~ë `ççâáåö~åçäêçïåáåö rëééçíë~åçé~åëéèìáéééçïáíü~ëçäáçiñä~íäçííçãk råéîéåäçííçãëã~âéñçêäçåöéêåççâáåöíáãéëk péäéåí~å~ééêçéêá~íéé~åëáòéñçêíüéüçíéä~íéóçì éä~åíçìëékqüéüçíéä~íé~åçíüééçíçêé~åëüçìäç ÄÉíÜÉë~ãÉëáòÉK _É~êáåãáåÇíÜ~íÅççâï~êÉã~åìÑ~ÅíìêÉêëìëì~ääó éêçîáçéíüéçá~ãéíéêçñíüéíçéçñíüéé~åkfåãçëí Å~ëÉëIíÜáëáëä~êÖÉêíÜ~åíÜÉÇá~ãÉíÉêçÑíÜÉÄçííçãK rëé~ëã~ääé~åíçåççâëã~ää~ãçìåíëçññçççk ^ä~êöéé~åíü~íáë~äãçëíéãéíóìëéë~öêé~í~ãçìåí çñéåéêöók ^äï~óëåçîéêíüéé~åë~åçéçíëïáíüäáçëíü~íñáííüéãk kçíìëáåö~äáçïáääêéëìäíáå~ñçìêjñçäçáååêé~ëéáå ÉåÉêÖóìëÉKrëÉäáííäÉï~íÉêïÜÉåÅççâáåÖKvçìïáää ë~îééåéêöók`ççâáåöîéöéí~ääéëáåäáííäéï~íéêüéäéë íçéêéëéêîéíüéáêîáí~ãáåë~åçãáåéê~äëkpéäéåí~äçï ÜÉ~íëÉííáåÖK péííáåö vçìïáääåééçíçåççâçå~üáöüéêëéííáåöáåíüé ÑçääçïáåÖÅ~ëÉëW - `ççâáåöïáíüä~êöé~ãçìåíëçñäáèìáç - `ççâáåöä~êöéçáëüéë - `ççâáåöïáíüìååçîéêéçé~åë NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V Energy-saving advice

12 mêéå~ìíáçåëñçêìëé qüéüçäã~óäéç~ã~öéçáñü~êççêéçáåíéççäàéåíë ~êéçêçéééççåáíkté~çîáëéóçìåçííçéä~åéíüáë íóééçñçäàéåíëáå~êé~ëñêçãïüáåüíüéóã~óçêçé çåíçíüéüçäk ^îçáçäé~îáåöéãéíóé~åëçåüçíéä~íéëïüéåíüéó~êé äáíié~êíáåìä~êäóáñíüéó~êé~äìãáåáìãçêéå~ãéääéçk_çíü íüéé~åäçííçã~åçíüéüçäã~óëìññéêç~ã~öéëk cçääçïíüéã~åìñ~åíìêéêdëáåëíêìåíáçåëáñóçì~êéìëáåö ëééåá~äåççâï~êék kéîéêéä~åéüçíéçíëçêé~åëçåíüéüçäñê~ãék ^äìãáåáìãñçáä~åçéä~ëíáååçåí~áåéêëïáääãéäíáñéä~åéç çåüçíéä~íéïüáäéáíáëüçík a~ã~öé qüéç~ã~öéëçéëåêáäéçáåíüáëëéåíáçåççåçí~ññéåí íüéçééê~íáçåçêíüéëí~äáäáíóçñóçìêüçäk cçêã~íáçåçñåêìëíë qüéëé~êéå~ìëéçäóãéäíéçëìö~êçêëìö~êjêáåüñççç ëéáää~öéçåíüéüçäk påê~íåüéë qüéëé~êéå~ìëéçäóë~äíiëìö~êië~åçé~êíáåäéë~åç êçìöüé~åäçííçãëk `çäçìêñ~çáåö qüéüçädëåçäçìêã~óåü~åöéíç~ãéí~ääáåüìé~ë~ êéëìäíçñíüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåçêíüéìëéçñ ìåëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëk aéåçê~íáçåïé~ê qüáëáëå~ìëéçäóíüéìëéçñìåëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíëk 12

13 qüéëéç~ã~öéë~êéå~ìëéçäóíüéáå~çéèì~íéìëéçñ íüé~ééäá~ååékqüéó~êéåçííéåüåáå~äéêçääéãë~åç ~êéíüéêéñçêéåçíåçîéêéçäóíüéï~êê~åíók `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååé `äé~åáåö `äé~åíüéüçä~ñíéêé~åüìëékqüáëïáääéêéîéåíñççç êéã~áåëñêçãëíáåâáåöíçíüéüçäëìêñ~åék rëé~öä~ëëëåê~ééêíçêéãçîéáåöê~áåéççáêík oéäé~ëéíüéëåê~ééêë~ñéíóå~íåükrëéçåäóíüéää~çé íçåäé~åíüéüçäëìêñ~åék^ééäóáåöíüéüçäçéêåçìäç êéëìäíáåëåê~íåüáåök qüéää~çéáëéñíêéãéäóëü~êékoáëâçñáåàìêáéë>péåìêé íüéää~çéçååéóçìü~îéñáåáëüéçåäé~åáåök oééä~åéíüéää~çéáããéçá~íéäóìéçåñáåçáåö~åó áãééêñéåíáçåëk `äé~åíüéüçäëìêñ~åéäéñçêéáíü~ëåççäéçççïå ÅçãéäÉíÉäóìëáåÖ~ÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅí~åÇâáíÅÜÉå é~ééêkfñíüéåççâáåöëìêñ~åéáëëíáääîéêóüçíiëí~áåë ã~ó~ééé~êk`äé~åíüéëìêñ~åéìëáåö~ç~ãéåäçíü ~åççêóáíäóïáéáåöáíïáíü~ëçñíåäçíük ^äï~óëâéééíüéåçåíêçäé~åéä~êé~åäé~å~åççêók cçççêéã~áåë~åçëéáäíäáèìáçëã~ó~ññéåííüéáê çééê~íáçåk 13

14 råëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíë ^ééé~ê~ååéçñãéí~ääáå áêáçéëåéååé j~áåíéå~ååé rëéçåäóëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêíçåäé~åíüéüçíéä~íé Ñê~ãÉKaçåçíìëÉ~åóÅçêêçëáîÉçê~Äê~ëáîÉéêçÇìÅíëK açåçíìëéíüéöä~ëëëåê~ééêüéêékqüáëåçìäçç~ã~öé íüéüçäñê~ãék açåçíìëéëü~êéçäàéåíëçê~öä~ëëëåê~ééêíçåäé~å íüéüçäñê~ãékkéîéêìëé~äê~ëáîééêççìåíëkrëéçåäó ëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêk råçéêåçåáêåìãëí~ååéëìëéíüéñçääçïáåöwé~çëíü~í ëåê~íåüi~äê~ëáîééêççìåíëçêåçêêçëáîéçéíéêöéåíëi ëìåü~ëçîéååäé~åáåöëéê~óë~åçëí~áåêéãçîéêëk kéîéêìëéüáöüjéêéëëìêéçêëíé~ãåäé~åéêëk qüéëéåü~åöéëáåíüéüçäëìêñ~åéåçäçìêáåöêéëìäí ÑêçãíÜÉìëÉçÑìåëìáí~ÄäÉÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅíëçêÑêçã íüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåkpí~áåëçñíüáëíóéé~êé îéêóçáññáåìäííçêéãçîéklìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéçññéêë~ëéêîáåéeëìäàéåííçñééëfñçêíüé êéãçî~äçñáêáçéëåéååék q~âéå~êéçñóçìê~ééäá~ååéìëáåö~åäé~åáåöéêççìåí ëìáí~ääéñçêöä~ëëjåéê~ãáåüçäëkqüáëéêççìåíåçîéêë íüéåççâáåöëìêñ~åéïáíü~öäçëëóñáäãíü~í~åíë~ë~ ÇáêíêÉéÉääÉåíKqÜÉÜçÄïáääã~áåí~áå~å~ííê~ÅíáîÉ ~ééé~ê~ååéñçêäçåöéêkqüáëïáää~äëçã~âéåäé~åáåö É~ëáÉêK ^Äåçêã~äáíáÉë låå~ëáçå~ääóiçéíéåíéç~äåçêã~äáíáéëå~åäéé~ëáäó êéëçäîéçk_éñçêéå~ääáåöíüéqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéií~âéíüéñçääçïáåöêéåçããéåç~íáçåëáåíç ~ÅÅçìåíW fãéçêí~åíåçíéw låäó~ìíüçêáëéçééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéã~óïçêâçåíüééäéåíêáå~äëóëíéãk 14

15 tü~íü~éééåëá\ mêçä~ääéå~ìëé pçäìíáçå ÁáÑíÜÉêÉáë~ JaÉÑÉÅíáîÉÑìëÉK ÖÉåÉê~äã~äÑìåÅíáçå çñíüééäéåíêáå~ä ëóëíéã\ JqÜÉíêáéëïáíÅÜçê~å áåëí~ää~íáçåçáññéêéåíá~ä ã~óü~îéäééåíêáööéêéçk J`ÜÉÅâíÜÉÑìëÉáåíÜÉÖÉåÉê~ä ÑìëÉÄçñ~åÇêÉéä~ÅÉáíáÑáíáë Ñ~ìäíóK J`ÜÉÅâíÜÉÖÉåÉê~äáåéìíÄçñ íçëééïüéíüéêíüéíêáéëïáíåüçê ~ÇáÑÑÉêÉåíá~äÜ~îÉÄÉÉå íêáööéêéçk qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé tüéååçåí~åíáåöçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéi íüé~ééäá~ååéûëéêççìåíåìãäéêebjkçkf~åç ã~åìñ~åíìêéåççéecafãìëíäééêçîáçéçkqüáë áåñçêã~íáçåáëåçåí~áåéçáåíüéñé~íìêéëéä~íéiäçå~íéç çåíüéäçïéêé~êíçñíüéüçäi~åççåíüéä~äéääçå~íéç çåíüéä~åâé~öéçñíüéìëéêã~åì~äk qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñ ï~êê~åíó qüé~ééäáå~ääéï~êê~åíóåçåçáíáçåë~êéíüçëéëéíçìí ÄóíÜÉÅçãé~åóDëêÉéêÉëÉåí~íáîÉçÑÑáÅÉáåíÜÉÅçìåíêó çñéìêåü~ëékaéí~áäéçáåñçêã~íáçåáë~î~áä~ääéñêçã éçáåíëçñë~äékvçìïáäääéêéèìáêéçíçéêéëéåíéêççñçñ éìêåü~ëéáåçêçéêíçäéåéñáíñêçãíüéï~êê~åíókqüé êáöüííçãççáñóáëêéëéêîéçk rëéç~ééäá~ååéë~åçé~åâ~öáåö fñíüé~ééäá~ååéñé~íìêéëéä~íéåçåí~áåëíüé båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäó Çáëéçë~äçÑï~ëíÉ éêççìåíë ëóãäçä ÄÉ~êáåãáåÇíÜÉÑçääçïáåÖáåëíêìÅíáçåëK oéãçîéíüé~ééäá~ååéé~åâ~öáåö~åççáëéçëéçñáíáå~ ã~ååéêíü~íççéëåçíç~ã~öéíüééåîáêçåãéåík qüáë~ééäá~ååéåçãéäáéëïáíübrçáêéåíáîéommolvslb` çåéäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáå~ééäá~ååéëáçéåíáñáéç~ë tbbbeï~ëíééäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáåéèìáéãéåífk 15

16 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU rïåáéìïé~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON hççâéä~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO _ÉÇáÉåáåÖëâåçéîççêÉåâÉäÉòçåÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäéâççâòçåé KKKKKKKKKKK OP aéâççâòçåéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP téêâáåöî~åçééä~~íãéíåçãäáâççâòçåékkkkkkkkkkkkk OP héìòéëåü~âéä~~êî~åçéâççâòçåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OQ ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêî~åçéé~ååéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ hççâ~çîáéòéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR qáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR t~~êëåüìïáåöéåçãíêéåíüéíöéäêìáâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OS påü~çé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT oéáåáöáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OT låöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU píçêáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU qéåüåáëåüéçáéåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV d~ê~åíáéîççêï~~êçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêé~ââáåöéå~ñöéç~åâíé~éé~ê~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêïáàçéêáåöî~å~ñî~äëíçññéåçéãáäáéìëé~êéåçéïáàòék OV 16

17 dé~åüíéâä~åíw táàñéäáåáíéêéåìãéíìïâéìòééåç~åâéåìîççêìïîéêíêçìïéåáåçåëkaáíéê~âíáëåüéi ãççéêåééåñìååíáçåéäé~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåî~åçéäéëíéâï~äáíéáíi ÇáÉçåÇÉêïçêéÉåòáàå~~åÉÉåëíêáâíÉâï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉíáàÇÉåëÜÉíÑ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉëÉå ÇáÉå~ìïÖÉòÉíÖÉíÉëíòáàåçãíÉîçäÇçÉå~~å~äìïÉáëÉåîççêéÉêÑÉÅíâçâÉåKe~~äÜÉí ~éé~ê~~íé~ëìáíçéäéëåüéêãéåçéîéêé~ââáåö~äëüéíïçêçíáåöéäçìïçk táàîéêòçéâéåìçãçéáåëíêìåíáéëíéäéòéå~äîçêéåëüéí~éé~ê~~ííéáåëí~ääéêéåçñíé ÖÉÄêìáâÉåKaÉáåÑçêã~íáÉÇáÉÇ~~êáåëí~~íáëÉëëÉåíáÉÉäîççêÉÉåÖçÉÇÉïÉêâáåÖ ÉåIï~íåçÖÄÉä~åÖêáàâÉêáëIîççêìïîÉáäáÖÜÉáÇK aéîéêé~ââáåöî~åìï~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåçáéëíêáâíåçççò~âéäáàâòáàå çãééåöçéçéäéëåüéêãáåöíéö~ê~åçéêéåíáàçéåëüéíîéêîçéêkaéòéã~íéêá~äéåâìååéå îçääéçáöïçêçéåöéêéåóåäéçiòçç~íãáäáéìjéññéåíéåïçêçéåîéêãáåçéêçktáàåççáöéåììáí çãççâãééíéïéêâéå~~åüéíäéüçìçî~åüéíãáäáéìiçççêçéîéêëåüáääéåçé ê~~çöéîáåöéåçéíéîçäöéåw - ÖççáÇÉîÉêé~ââáåÖáåÇÉÇ~~êîççêÄÉëíÉãÇÉÅçåí~áåÉêîççêêÉÅóÅäáåÖI - ã~~âééå~ñöéç~åâí~éé~ê~~íçåäêìáâä~~ê~äîçêéåëüéíïéöíéççéåksê~~öìï ÖÉãÉÉåíÉÜÉí~ÇêÉëî~åÜÉíÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉáåò~ãÉäéìåíîççêÜÉêÄêìáâÄ~êÉã~íÉêá~äÉå ÉåäÉîÉêìï~éé~ê~~íÇ~~êáåI - ëéçéäöéäêìáâíéçäáéåáéíçççêçéöççíëíééåk_éï~~êüéíáåééå~ñöéëäçíéåéçíéå ÄêÉåÖÜÉíå~~êÉÉåáåò~ãÉäéìåíçÑÖççáÜÉí~åÇÉêëáåÇÉîìáäÅçåí~áåÉêEÜÉíâçãíÇ~å íéêéåüíçéééåöéåçåíêçäééêçéëíçêíéä~~íëxç~íáëãáëëåüáéååáéíçéäéëíéçéäçëëáåöi ã~~êòçïçêçíüéíï~íéêáåáéçéêöéî~äåáéíîéêîìáäçfk _bi^kdofghw jçåüíüéí~éé~ê~~íçåîéêüççéíëåü~çéîéêíçåéåçñåáéíîçäççéå~~åçéîççêòáéåé âï~äáíéáíëîéêéáëíéåiç~åîéêòçéâéåïáàìçãçåëç~íòçëåéäãçöéäáàâíéãéäçéåkaé Ö~ê~åíáÉáëåáÉíÖÉäÇáÖ~äëÉê~~åÜÉí~éé~ê~~íáëÖÉéêìíëíÉåçÑ~äëÜÉíçåàìáëíÖÉÄêìáâíáëK 17

18 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå iééëçéòéáåëíêìåíáéë~~åç~åüíáöçççêk^ääééåç~å âìåíììï~éé~ê~~íçéééåàìáëíééåîéáäáöéã~åáéê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~êÇÉÖÉÄêìáâëJÉåãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉëÉå çîéêü~åçáöçéòéãéíüéí~éé~ê~~í~äëìüéí~~å áéã~åç~åçéêëçîéêçê~~öík `çåíêçäééêüéí~éé~ê~~íå~üéíìáíé~ââéåkfåçáéåüéí ~éé~ê~~íëåü~çéüééñíçéöéäçééåíáàçéåëüéí íê~åëéçêíiëåü~âéäüéíç~ååáéíiáåã~~êåééãåçåí~åí çéãéíçéíéåüåáëåüéçáéåëík `çåíêçäééêi~äîçêéåëíéäéöáååéåãéíçéáåëí~ää~íáé î~åìïåáéìïéâççâéä~~íçñç~íöéäéìêíîçäöéåëçé áåëí~ää~íáéîççêëåüêáñíéåk`çåíêçäééêçñçéíéåüåáëåüé áåëí~ää~íáéáåìïïçåáåöîççêòáéåáëî~å~~êçáåöéå åééã~ääéöéäçáöéîéáäáöüéáçëîççêëåüêáñíéåáå~åüíkaé ãçåí~öééå~~åëäìáíáåöî~åìï~éé~ê~~íãçéíéå îéêêáåüíïçêçéåçççêééåäéîçéöçéãçåíéìêiï~~êäáà ÇÉíçÉé~ëÄ~êÉêÉÖÉäëÉåïÉíÖÉîáåÖI~äëãÉÇÉÇÉ îççêëåüêáñíéåî~åüéíéä~~íëéäáàâééåéêöáéäéçêáàñãçéíéå ïçêçéåçéöéîçäöçkeéíöéäêìáâî~åçáí~éé~ê~~í òçåçéê~~êçáåöçñãéíééåçåàìáëíéáåëí~ää~íáéâ~åi ÜçÉïÉäáåòÉÉêçåï~~êëÅÜáàåäáàâÉÖÉî~ääÉåIÉêåëíáÖÉ ÖÉîçäÖÉåÜÉÄÄÉåEéÉêëççåäáàâäÉíëÉäÉåÇççÇÇççê ÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâFKaÉÑ~Äêáâ~åíáëåáÉí~~åëéê~âÉäáàâ îççêçéçåàìáëíéïéêâáåöåçåüîççêãçöéäáàâéëåü~çé îéêççêò~~âíçççêçåöéëåüáâíééäéâíêáëåüéáåëí~ää~íáéëk ^~åëäìáíâ~äéäëî~åéäéâíêáëåüé~éé~ê~íéåãçöéååáéí áå~~åê~âáåöâçãéåãéíçéï~êãéâççâòçåéëkaé â~äéäáëçä~íáééåçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk fåçáéåìëåü~çéï~~êåééãí~~åüéí~éé~ê~~íiëäìáíüéí Ç~ååáÉí~~åKfåÖÉî~äî~åëíçêáåÖIëäìáíÇÉ ëíêççãíçéîçéêî~åüéí~éé~ê~~í~ñkj~åáéìäééêçé ÄáååÉåòáàÇÉî~åÜÉí~éé~ê~~íåáÉíK 18

19 _ÉäîççêêÉé~ê~íáÉãÉíçåòÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK^ääÉ ïáääéâéìêáöéêéé~ê~íáéë~~åçéâççâéä~~íiï~~êçåçéê ÜÉíîÉêî~åÖÉåçÑáåëí~ääÉêÉåî~åÇÉ~~åëäìáíâ~ÄÉäI ãçéíéåïçêçéåìáíöéîçéêççççêçéqéåüåáëåüé ÇáÉåëíK cçêåééêçéâåçéééååáéí~äëòéåáéíöçéççê~~áéåk_éä çåãáççéääáàâãéíçéqéåüåáëåüéçáéåëíîççêêéé~ê~íáé çñîéêî~åöáåöç~~êî~åk fåöéî~äî~åäêéìâî~åçñëåüéìêéåáåçéâççâéä~~í ÄÉëí~~íÉêÖÉî~~êîççêÉÉåÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâKpÅÜ~âÉä ÜÉí~éé~ê~~íçåãáÇÇÉääáàâìáíKpäìáíÇÉòÉâÉêáåÖî~åÜÉí ~éé~ê~~íáåçéòéâéêáåöâ~ëí~ñkkééãåçåí~åíçéãéí ÇÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK _Éï~~êÖÉÉåÅÜÉãáëÅÜÉéêçÇìÅíÉåIÄáàíÉåÇÉ ãáççéäéåiëéìáíäìëëéåiçåíîä~ãä~êéã~íéêá~äéåçñ ~åçéêééêççìåíéåç~åäéîéåëãáççéäéåçåçéêçñáåçé Äììêíî~åÇáíÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ~éé~ê~~íK o~~âçéâççâòçåéëåáéí~~åkdéî~~êîççê Äê~åÇïçåÇÉå>eçìÇâáåÇÉêÉåìáíÇÉÄììêíKaÉ êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêöééñí~~åç~íçéâççâòçåéë ï~êãòáàåk lîéêîéêüáíîéíçñçäáéî~íöéã~ââéäáàâîä~ãkiççéåáéí ïéöíáàçéåëüéíîéêï~êãéåî~åîéíçñçäáékfåçáéåçéòé îä~ãî~ííéåiçççñüéíîììêåáéíãéíï~íéêkdéî~~ê îççêäê~åçïçåçéå>açéééåçéâëéäçéçéé~åçãüéí îììêíéççîéåéåòéíçéâççâòçåéìáík fåçáéåéêîäçéáëíçñíìëëéåçéäççéãî~åçéé~åéåçé âççâòçåéâçãíiâ~åéêç~ãéçêìâçåíëí~~åkaççê ÇÉòÉÇ~ãéÇêìââ~åÇÉé~åéäçíëÉäáåÖçéëéêáåÖÉåK oáëáåççéîéêïçåçáåö>wçêöéêîççêç~íçéâççâòçåé ÉåÇÉÄçÇÉãî~åÇÉé~å~äíáàÇÇêççÖòáàåK 19

20 wéíöééåîéêîçêãçéiçåëí~äáéäéé~ååéåçéçé âççâéä~~íkaéòéòçìçéåééêçåöéäìââìååéå çãî~ääéåk aáí~éé~ê~~íáëéåâéäçåíïçêééåîççêüìáëüçìçéäáàâi åáéíéêçñéëëáçåééäöéäêìáâkaáí~éé~ê~~íã~öåáéí ïçêçéåöé åëí~ääééêçáåà~åüíéåçñå~ê~î~åëkdéäêìáâ ÜÉí~éé~ê~~íÉåâÉäçãíÉâçâÉåIåççáí~äëîÉêï~êãáåÖK háåçéêéåéåîçäï~ëëéåéåçáéïéöéåëäáåü~ãéäáàâéi òáåíìáöäáàâéçñéëóåüáëåüéäéééêâáåöéåçñçççê çåéêî~êéåüéáççñçåïéíéåçüéáçåáéíäéâï~~ãòáàåçã Çáí~éé~ê~~ííÉÖÉÄêìáâÉåIãçÖÉåÇ~í~ääÉÉåÇçÉå çåçéêíçéòáåüíî~åééåîéê~åíïççêçéäáàâéîçäï~ëëéåék aéöê~ñáéâéåçáéáåçéòéü~åçäéáçáåöëí~~å~ñöéäééäç òáàåíéêçêáøåí~íáék aéñ~äêáâ~åíáëîêáàî~åéäâéîéê~åíïççêçéäáàâüéáçáåçáéå åáéíîçäç~~åïçêçí~~åçéäéëåüáââáåöéåî~åçéòé Ü~åÇäÉáÇáåÖK ^~åïáàòáåöw aéïéêâáåöãéííìëëéåéçòéåî~åçéâççâòçåéëáë ÖÉÉåëíçêáåÖKaÉòÉïÉêâÉå~äíáàÇçéÜìåîçääÉ îéêãçöéåáåééêáççéëî~åáåjéåìáíëåü~âéäáåöiçáé ãáåçéêä~åöçñä~åöéêòáàåi~ñü~åâéäáàâî~åçé ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉâççâëí~åÇKeçÉÜçÖÉêÇÉâççâëí~åÇI ÜçÉä~åÖÉêÇÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåÜçÉÜçÖÉêÇÉ íéãééê~íììêçáéäéêéáâíïçêçík 20

21 rïåáéìïé~éé~ê~~í hççâòçåéíçínommt aìääéäéâççâòçåéíçí OMMMt oéöéäâåçé ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåé oéöéäâåçééåâéäé òçåé oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë `çãäáâççâòçåéíçíonmmt héìòéëåü~âéä~~ê ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ håçéîéêãçöéåëêéöéäáåö oéëíï~êãíéjáåçáå~íçê aéòé~éé~ê~íéåâìååéåçåçéêäáåöéålçñãéíåçåîéåíáçåéäéâççâéä~íéåî~å ÜÉíòÉäÑÇÉãÉêâÖÉÅçãÄáåÉÉêÇïçêÇÉåIï~~êÄáàÜÉíîÉêÄáåÇáåÖë~ÅÅÉëëçáêÉãçÉí ïçêçéåöéäêìáâíko~~çéäééöçéå~í~äçöìëk 21

22 hççâéä~íéå `çåíêçäéä~ãéàéîççê êéëíï~êãíé oéöéäâåçéî~åçééåâéäéòçåé ^ÑÄKN eéíáëê~~çò~~ãçãçéçê~~áâåçéi~äëìäéöáåííé âçâéåçéçéüççöëíéëí~åçíéòéííéåéåüéãç~~êå~i ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉÜçÉîÉÉäÜÉáÇÉåâï~äáíÉáíî~åÜÉí îçéçëéäiçéééåöéãáççéäçéëí~åçíéòéííéåk jéåâ~åöéäêìáâã~âéåî~åçéíüéêãáëåüééåéêíáé î~åçéâççâòçåéëçççêçéòéáéíëîççêüéíéáåçéî~å ÇÉâççâíáàÇìáííÉòÉííÉåçãÉåÉêÖáÉíÉÄÉëé~êÉåKeÉí âçâéåö~~íîéêçéêçéçéêéëíï~êãíéçáéáåçé âççâòçåéëáëçéöéäçìïçkdéäêìáâé~ååéåãéíééå ééêñéåíéiéö~äéçáââéäççéãiï~~êî~åçéã~~í çîéêééåâçãíãéíçáéî~åçéâççâòçåéiåççáíééå âäéáåéêékwçêöéêîççêç~íéêöééåîçåüíçéüéí çéééêîä~âî~åçéâççâéä~~ííéêéåüíâçãíéåç~íçé é~å~~åçéçåçéêâ~åíçêççöáëk _áàéäéâíêáëåüéíçéëíéääéåäáåüíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê çéäáàüéí~åíáîéêéåî~åééåâççâòçåéiçã~~åíé ÖÉîÉåÇ~íÇÉâççâòçåÉÜÉÉíáëK^äëÇÉâççâòçåÉ ïçêçíìáíöéëåü~âéäçiääáàñíüéíêéëíï~êãíéj ÅçåíêçäÉä~ãéàÉÄê~åÇÉåòçä~åÖÇÉÄÉíêÉÑÑÉåÇÉòçåÉ ÜÉÉíáëIï~~êãÉÉïçêÇí~~åÖÉÇìáÇÇ~íÉêêÉëíï~êãíÉ áëk ^äëçéâççâòçåéëòáàå~ñöéâçéäçö~~íçéêéëíï~êãíéj áåçáå~íçêìáíkléöéäéí>fåçáéåçéëíêççãìáíî~äííéêïáàä ÇÉêÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêë~~åëí~~åÉåÇÉëíêççã ÇáêÉÅíïÉÉê~~åÖ~~íIâ~åÜÉíòáàåÇ~íÇÉáåÇáÅ~íçêë åáéíïééêö~~åäê~åçéåiççâ~äáëçéâççâòçåéåçö ïéäüééík aéâççâéä~íéåäéëåüáââéåçîéêééå îéêãçöéåëêéöéäáåöiï~~êãééìüéíöéëåüáâíé îéêãçöéåîççêüéííéäéêéáçéåîçéçëéäâ~åáåëíéääéåk ^ÑÄKNK oéâéåáåöüçìçéåçãéíçéäéêéáçáåöëïáàòéiçé ÜçÉîÉÉäÜÉáÇîçÉÇëÉäÉåãÉíÄÉÜìäéî~åÇÉí~ÄÉäãÉí âççâíáéëiçê~~áíìçéâåçéãéíçéâäçâãééå~~êçé ëí~åççáéçîéêééåëíéãíãéíüéíöéêéåüíç~íìïáäí ÄÉêÉáÇÉåKaê~~áÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇ 0 çãçé âççâòçåéìáííéëåü~âéäéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê Ö~~íìáíï~ååÉÉêÜÉíçééÉêîä~âî~åÇÉâççâéä~~í ~ÑÖÉâçÉäÇáëK 22

23 téêâáåöî~åçééäéâíêáëåüééä~~íãéí ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ aéâççâòçåéë ^ÑÄKO ^ÑÄKP fåçéãççéääéåçáéòáàåìáíöéêìëíãéííïééâççâòçåéë ÜÉÉÑí åééåéåâéäîçìçáöåáêåìáíéåçé~åçéêéééå ÇìÄÄÉäÅáêÅìáíE~ÑÄKOÉåPFKaÉòÉä~~íëíÉÜÉÉÑíÇ~~êçã íïééãçöéäáàâéâççâòçåéëwééååçãéäéíéî~åommmt ÉåÉÉåÅÉåíê~äÉî~åUMMt~äëìï~éé~ê~~íçéOPMs ïéêâíéåî~ånmmmt~äëüéíçéqmmsïéêâík aéâäéáåéâççâòçåéeãáççéåfiïçêçíáåöéëåü~âéäç ÇççêÇÉâåçéêÉÅÜíëçãíÉÇê~~áÉåíçíÇ~íÇÉëí~åÇM îêáàâçãíks~å~ñç~íãçãéåíâìåíìçéòééä~~íëéåáå ÉÉåïáääÉâÉìêáÖÉëí~åÇî~åNíLãVK NZjáåáãìãíÉãéÉê~íììêK VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK fåçáéåìäçîéåçáéåçéîéêöêçíéòçåéïáäíöéäêìáâéåi Ç~åÇáÉåíìÇÉâåçéíçí~~åÇÉëí~åÇ íéçê~~áéåk séêîçäöéåëâ~åüéíöéïéåëíéîéêãçöéåïçêçéå ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇKlãÇÉâäÉáåÉâççâòçåÉçéåáÉìïíÉ ÖÉÄêìáâÉåIÇáÉåíìÇÉâåçéíÉÖÉåÇÉâäçâíÉÇê~~áÉå íçí~~åçéëí~åçméåçéåáéìïééåîéêãçöéåëëí~åç íéëéäéåíéêéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéå òç~äëééêçéêáëçãëåüêéîéåk téêâáåöî~åçééä~~íãéíçéåçãäá âççâòçåé rïåçãäáâççâéä~~íäéëåüáâíçîéêíïéé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåKaÉâåçé~~åÇÉäáåâÉêòáàÇÉî~å ÜÉííçÉëíÉäáëÇÉâÉìòÉëÅÜ~âÉä~~êîççêÇÉâççâòçåÉ ÉåÇÉïÉêâáåÖïçêÇíÜáÉêçåÇÉêÄÉëÅÜêÉîÉåKaÉ ÄÉÇáÉåáåÖëâåçéî~åÇÉêÉÅÜíÉêòçåÉÅçåíêçäÉÉêíÜÉí îéêãçöéåî~åçéöéëéäéåíééêçéòçåéiòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåçåçéê séêãçöéåëêéöéäáåö?kaé êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéåòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåk 23

24 héìòéëåü~âéä~~êîççêçé âççâòçåé jéíçéòéäéçáéåáåöëâåçéâ~åçé~ñãéíáåöî~åçé ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉâççâòçåÉïçêÇÉåÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇIòç~äë ÜáÉêçåÇÉêïçêÇíçãëÅÜêÉîÉåK aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêë î~åçéé~ååéå jfkfjrj af^jbqbos^k abm^k hllhwlkb aìääéäé âççâòçåé NOÅã NUÅã båâéäé âççâòçåé `çãäá NQÅã NQÅã OMÅã NQÅãñPRÅã 24

25 25 hççâ~çîáéòéå pãéäíéåwåüçåçä~çéi ÄçíÉêIÖÉä~íáåÉ _ÉêÉáÇáåÖî~åWêáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäIê~Öçìí _ÉêÉáÇáåÖî~åW~~êÇ~ééÉäÉåIé~ëí~I ÖêçÉåíÉ p~ìíéêéåwëíççñëåüçíéäëiêçää~çé píçãéåwîáë séêï~êãéåiï~êãüçìçéå î~åâä~~êöéã~~âíéöéêéåüíéå _~ââéåwëåüåáíòéäëiëíé~âi çãéäéííéå hçâéåéå~~åäê~çéå pìööéëíáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå déäêìáâé~ååéåéåâçéâéåé~ååéåãéíééåçáââééå îä~ââéäççéãklåêéöéäã~íáöéäççéãëâìååéåçé âççâíáàçîéêäéåöéåk háéëééåé~åãéíééåöéëåüáâíé~ñãéíáåöîççêáéçéêé âççâòçåékaéçá~ãéíéêî~åçéäççéãî~åçéé~åçñ âçéâéåé~åãçéíçîéêééåâçãéåãéíçé~ñãéíáåöî~å ÇÉâççâòçåÉK eçìçéêêéâéåáåöãééç~íçéñ~äêáâ~åíéåî~åé~ååéå ãééëí~äçéçá~ãéíéêî~åçéäçîéåâ~åíî~åçéé~å ~~åöéîéåkjééëí~äáëçáéçá~ãéíéêöêçíéêç~åçáéî~å ÇÉçåÇÉêâ~åíK déäêìáâééåâäéáåéé~åîççêöéêáåöéüçéîééäüéçéåk béåöêçíéé~åçáéäáàå~äééöáëîéêäêìáâíîééäéåéêöáék açé~äíáàçé~ëëéåçéçéâëéäëçéçéé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk_áàâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åáë ÜÉíÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâîáÉêâÉÉêòçÜççÖKhççâãÉí ïéáåáöï~íéêkwçäéëé~~êíìéåéêöáékaççêöêçéåíéáå ïéáåáöï~íéêíéâçâéåiääáàîéåçéîáí~ãáåéëéå ãáåéê~äéåäéíéêäéüçìçéåkpéäéåíééêééåä~öé âççâëí~åçk pí~åç eáéêäáàáëééåüçöéêéëí~åçåççáöäáàw - béåöêçíéüçéîééäüéáçï~íéêk - dêçíéöéêéåüíéåk - eéíâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åk NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V

26 t~~êëåüìïáåöéåîççêüéíöéäêìáâ aéâççâéä~~íâ~åäéëåü~çáöéå~äëéêü~êçéçñéìåíáöé îççêïéêééåçéî~ääéåkaáíëççêíîççêïéêééåâìåíì ÄÉíÉêåáÉíÄÉï~êÉåçééä~~íëÉåî~åï~~ê~ÑòÉçéÇÉ âççâéä~~íâìååéåî~ääéåk wéíöééåäéöéé~åçéüéíîììêiîççê~äåáéí~äëüéíö~~í çãöéøã~áääééêçéçñ~äìãáåáìãé~ååéåkaéäççéã î~åçéé~åçñçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåkkééãçé~~åïáàòáåöéåî~åçéñ~äêáâ~åíáå~åüí ~äëüéíçãäáàòçåçéêëéêîáéëöçéçö~~ík mä~~íëåççáíüéíéé~ååéåçñâçéâéåé~ååéåçéçé çãäáàëíáåöî~åçéâççâéä~~ík påü~çé ^äìãáåáìãñçäáééåéä~ëíáåä~ââéåëãéäíéå~äëòéçé ÜÉíÉâççâòçåÉëïçêÇÉåÖÉäÉÖÇK aéüáéêçåçéêöéåçéãçéëåü~çéüééñíöééå ÄÉíêÉââáåÖçéÇÉïÉêâáåÖåçÅÜçéÇÉëí~ÄáäáíÉáíî~åìï âççâéä~~ík eéíçåíëí~~åî~åâçêëíéå séêççêò~~âíçççêç~íéêöéëãçäíéåëìáâéêçñ ÉíÉåëï~êÉåãÉíÉÉåÜççÖëìáâÉêÖÉÜ~äíÉÖÉãçêëíòáàåK hê~ëëéå séêççêò~~âíçççêòçìíiëìáâéêiò~åçâçêêéäëçñ çåéññéåüéçéåçéçéäççéãëî~åé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk séêâäéìêáåö jéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåîéêççêò~~âíçççêëäáàí~öé ÇççêëÅÜìáîÉåãÉíÇÉé~ååÉåçÑÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk päáàí~öéî~åçéîéêëáéêáåö ^ÑÖÉëÅÜììêÇÉîÉêëáÉêáåÖÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk 26

27 aáíëççêíëåü~çéïçêçíîéêççêò~~âíçççêçåàìáëí ÖÉÄêìáâî~åÜÉí~éé~ê~~íIòçåÇÉêÇ~íÉêëéê~âÉáëî~å íéåüåáëåüééêçääéãéåãéíüéí~éé~ê~~íkaéòé ëåü~çéïçêçíçìëåáéíçççêçéö~ê~åíáéöéçéâík oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç oéáåáöáåö j~~âçéâççâéä~~íå~áéçéêöéäêìáâëåüççåkwç îççêâçãíìç~íéíéåëêéëíéå~~åâçéâéåk déäêìáâîççêçéòçåéëãéí~~åöéâçéâíîìáäééå Öä~ëëÅÜê~éÉêK séêïáàçéêüéíäéëåüéêãâ~éàéî~åçéöä~ëëåüê~ééêk j~~âüéíçéééêîä~âî~åçéâççâéä~~í~ääééåãéíüéí ãéëàéëåüççåiçéüçìçéêâ~åâê~ëëéåîéêççêò~âéåk eéíãéëáëéêöëåüéêékoáëáåççéîéêïçåçáåö> _ÉëÅÜÉêãÜÉíãÉëàÉå~ÜÉíêÉáåáÖÉåK séêî~åöüéíãéëàéçåãáççéääáàâ~äëüéíöéäêéâéå îéêíççåík j~~âüéíçéééêîä~âiîççêç~íüéíüéäéã~~äáë ~ÑÖÉâçÉäÇIëÅÜççåãÉíÜÉíêÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå âéìâéåé~éáéêk^äëüéíâççâçéééêîä~âåçöüééäüééíáëi âìååéåéêîäéââéåçåíëí~~åkj~~âüéíçéééêîä~â ëåüççåãéíééåîçåüíáöéççéâéåïêáàñüéíç~~êå~ ÇêççÖãÉíÉÉåò~ÅÜíÉÇçÉâK eçìççéòçåéî~åüéíäéçáéåáåöëé~åééä~äíáàçëåüççå ÉåÇêççÖKbíÉåëêÉëíÉåÉåçîÉêÖÉâççâíÉîäçÉáëíçÑÑÉå âìååéåçéïéêâáåöå~çéäáöäé åîäçéçéåk 27

28 déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâòçåé~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék déäêìáâöééåäáàíéåçéçñëåüìêéåçééêççìåíéåk déäêìáâçéöä~ëëåüê~ééêåáéíç~~êçékaéçãäáàëíáåö î~åçéâççâéä~~íâ~å~åçéêëäéëåü~çáöéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâéä~~íöééåëåüéêééçäàéåíéåiåçåüçé Öä~ëëÅÜê~éÉêKdÉÄêìáâåççáíëÅÜìêÉåÇÉéêçÇìÅíÉåK déäêìáâ~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék låöéëåüáâíé êéáåáöáåöëéêççìåíéå déäêìáâçåçéêöééåéåâéäéîççêï~~êçéw ëåüììêëéçåòéåiëåüììêéêççìåíéåçñäáàíéåçé ëåüççåã~~âãáççéäéåòç~äëçîéåëéê~óëçñ îäéââéåãáççéäk déäêìáâåççáíüçöéçêìâêéáåáöéêëçñëíççãêéáåáöéêëk låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöé îéêääéâáåöéå låçéêüçìç píçêáåöéå aéòéâäéìêîéê~åçéêáåöéåïçêçéåîéêççêò~~âíçççê ÜÉíÖÉÄêìáâî~åçåÖÉëÅÜáâíÉêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåçÑ Çççêëäáàí~ÖÉÇáÉîÉêççêò~~âíïçêÇíÇççêëÅÜìáîÉåãÉí ÇÉé~ååÉåKaáíëççêíîäÉââÉåáëãçÉáäáàâíÉîÉêïáàÇÉêÉåK låòéíéåüåáëåüéçáéåëíäáéçíìééåëéêîáåéeåáéíöê~íáëf çãçéòéîéêâäéìêáåöéåíéîéêïáàçéêéåk låçéêüçìçìïâççâéä~~íãéíééåëééåá~~ä êéáåáöáåöëéêççìåíîççêöä~ëâéê~ãáéâkeéíéêççìåí ÄÉÇÉâíÜÉíâççâçééÉêîä~âãÉíÉÉåîìáä~ÑëíçíÉåÇÉ Öä~åëä~~ÖKaÉâççâéä~~íÄäáàÑíòçä~åÖÉêãççáKaáí îéêöéã~ââéäáàâíüéíëåüççåã~âéåk pçãëòáàåëíçêáåöéåééåîçìçáöíéîéêüéäééåkkééãçé îçäöéåçéê~~çöéîáåöéåáå~åüí~äîçêéåëçé qéåüåáëåüéçáéåëííéäéääéåw _Éä~åÖêáàâW ^ääééåäéîçéöçééêëçåééäî~åçåòéqéåüåáëåüéaáéåëí ã~öïéêâò~~ãüéçéå~~åüéíéäéâíêáëåüéëóëíééã ìáíîçéêéåk 28

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Montaj Planı Isı Pompalı Kurutma Makinesi. Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu- ve Montaj

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας 1

Οδηγός λειτουργίας 1 1 Οδηγός λειτουργίας TÜRKÇE Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Modele bağlı olarak, fırında bulunan aksesuarlar gösterilen resimlerden farklı olabilir. ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu The new Compact Series. Perfecgtion from the Market Leader. TC 44 Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Πρόλογος Giriş Με την απόκτηση της νέας μονάδας ελέγχου κρατάτε στα χέρια σας την τελειότητα σε απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

HD9388, HD9386, HD9384, HD9380

HD9388, HD9386, HD9384, HD9380 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD9388, HD9386, HD9384, HD9380 4222.005.0351.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη: Συγχαρητήρια για την επιλογή σας και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Αυτή η πρακτική συσκευή, μοντέρα και λειτουργική, είναι

Αγαπητέ πελάτη: Συγχαρητήρια για την επιλογή σας και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Αυτή η πρακτική συσκευή, μοντέρα και λειτουργική, είναι 9000 522 550 (B) Περιεχόμενα Ενδείξεις ασφάλειας................. 5 Η νέα σας συσκευή.................. 7 Καυστήρες αερίου.................... 8 Χειροκίνητο άναμμα...................... 8 Αυτόματο άναμμα........................

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 [en] [nl] [el] [tr] Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GF11 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü [en] Instruction manual...2 [nl] Gebruiksaanwijzing...7 [el] Οδηγíες χρήσεως... 12 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion manual

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji...

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... απλά κορυφαίο MIG/MAG kaynağı için kompakt kaynak makinesi γεννήτρια κόμπακτ για συγκόλληση mig/mag MIG/MAG Genesis 3000 PMC, çığır açan teknolojisi

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

el Neff GmbH Carl- Wery-Straße 34 81739 München 9000348435 G www.neff-international.com Περιεχόμενα Ενδείξεις ασφαλείας... 3 Η νέα σας συσκευή... 5 Καυστήρες αερίου... 6 Χειροκίνητο άναμμα... 6 Αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Active Speaker System

Active Speaker System 4-140-464-71(2) Active Speaker System Οδηγίες Λειτουργίας GR Kullanma Talimatları TR SRS-DB500 2009 Sony Corporation 2 GR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-838 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SM-2183 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προτού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

GC2652, GC2650, GC2640, GC2620, GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510, GC2505 I

GC2652, GC2650, GC2640, GC2620, GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510, GC2505 I GC2652 GC2650 GC2640 GC2620 GC2560 GC2530 GC2528 GC2522 GC2520 GC2510 GC2505 1 2 3 4 5 A B C D E F G 6 7 8 9 H I 10 11 12 13 L K J 14 15 16 17 English General description (Fig. 1) A Spray nozzle B Cap

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Staightener. Register your product and get support at HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Staightener. Register your product and get support at  HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Staightener HP8309/00 HP8310/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης d e c b a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide ECO15

Quick Start Guide ECO15 Quick Start Guide ECO15 english Operating Instructions...2-3, 4-5 deutsch Betriebsanleitung...2-3, 6-7 français Notice d utilisation...2-3, 8-9 nederlands Gebruiksaanwijzing...2-3, 10-11 italiano Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα