en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen"

Transcript

1 en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße München Cod B

2 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçìêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T eçäëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk U oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé KKKKKKKKKKKKKK V qüéüçíéä~íéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäáüçíéä~íékkkkkkkkkk V eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçäâåçäkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NM oéåçããéåçéçé~åëáòéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM `ççâáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN båéêöójë~îáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN mêéå~ìíáçåëñçêìëékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO a~ã~öéíçíüé~ééäá~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NP `äé~åáåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP råëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ cçêã~íáçåçñãéí~ääáåáêáçéëåéååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ j~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ ^Äåçêã~äáíáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñï~êê~åíókkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR m~åâ~öáåö~åçìëéç~ééäá~ååéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäóçáëéçë~äçñï~ëíééêççìåíë KKK NR 2

3 aé~êåìëíçãéêi cáêëíçñ~ääiïéïçìäçäáâéíçéñéêéëëçìêåçåöê~íìä~íáçåë~åççìêíü~åâëñçêü~îáåö éä~åéçóçìêíêìëíáåçåéçñçìêéêççìåíëkqüáëéê~åíáå~äiãççéêå~åçñìååíáçå~ä ~ééäá~ååéáëã~åìñ~åíìêéçìëáåöã~íéêá~äëçñíüéüáöüéëíèì~äáíóïüáåü~êéëìäàéåííç ëíêáåínì~äáíó`çåíêçäåüéåâëíüêçìöüçìííüééåíáêéã~åìñ~åíìêáåöéêçåéëëkqüé ~ééäá~ååéáëãéíáåìäçìëäóíéëíéçíçéåëìêéíü~íáíãééíëóçìêçéã~åçë~åçéêççìåéë ééêñéåíåççâáåöêéëìäíëk açåçíêéãçîéíüé~ééäá~ååéñêçãáíëéêçíéåíáîéé~åâ~öáåöìåíáäáíáëáåëí~ääéçáåíüéìåáík mäé~ëéêé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääóäéñçêééêçåééçáåöíçáåëí~ää~åçìëéíüé ~ééäá~ååékqüéáåñçêã~íáçååçåí~áåéçáåíüéëéáåëíêìåíáçåëáëéëëéåíá~äñçêíüé ÅçêêÉÅíçéÉê~íáçåçÑíÜÉ~ééäá~åÅÉ~åÇIãçêÉáãéçêí~åíäóIÑçêóçìêë~ÑÉíóK qüéé~åâ~öáåöçñóçìê~ééäá~ååéü~ëäééåã~åìñ~åíìêéçìëáåöçåäóíüéã~íéêá~äë ïüáåü~êéëíêáåíäóåéåéëë~êóíçöì~ê~åíéééññáåáéåíéêçíéåíáçåçìêáåöíê~åëéçêíkqüéëé ã~íéêá~äë~êénmmbêéåóåä~ääéiíüìëêéçìåáåöíüééåîáêçåãéåí~äáãé~åíkvçìå~å~äëç ÅçåíêáÄìíÉíçÅ~êáåÖÑçêíÜÉÉåîáêçåãÉåíÄóÑçääçïáåÖíÜÉ~ÇîáÅÉÄÉäçïW - ÇáëéçëÉçÑíÜÉé~Åâ~ÖáåÖáåíÜÉ~ééêçéêá~íÉêÉÅóÅäáåÖÄáåI - ÄÉÑçêÉóçìÖÉíêáÇçÑ~åçäÇ~ééäá~åÅÉIã~âÉëìêÉóçìÇáë~ÄäÉáíK`çåí~ÅíóçìêäçÅ~ä ~ìíüçêáíóíçñáåççìííüé~ççêéëëçñóçìêåé~êéëíêéåóåäáåöåéåíêéíççáëéçëéçñóçìê ~ééäá~ååéi - ÇçåçíéçìêìëÉÇçáäÇçïåíÜÉëáåâK`çääÉÅíáíáå~ÅäçëÉÇÅçåí~áåÉê~åÇí~âÉáííç~å ~ééêçéêá~íéåçääéåíáçåéçáåíçêiñ~áäáåöíü~íiéä~åéáíáåíüéêìääáëüäáåeáíïáääéåçìéáå~ ÅçåíêçääÉÇÇìãéXíÜáëáëéêçÄ~ÄäóåçííÜÉÄÉëíçéíáçåIÄìíáíïáää~îçáÇÅçåí~ãáå~íáåÖ ÖêçìåÇï~íÉêFK fjmloq^kqw fåíüéìåäáâéäóéîéåííü~ííüé~ééäá~ååéëüçìäç~êêáîéç~ã~öéççêåçíãééíóçìê ÉñéÉÅí~íáçåëáåíÉêãëçÑèì~äáíóIéäÉ~ëÉáåÑçêãìë~ëëççå~ëéçëëáÄäÉKcçêíÜÉï~êê~åíó íçäéî~äáçiíüé~ééäá~ååéãìëíåçíü~îéäééåí~ãééêéçïáíüiçêìëéçáå~ééêçéêá~íéäók 3

4 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë oé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääókvçìïáääçåäóäé~ääé íçìëéóçìê~ééäá~ååéë~ñéäó~åçéññéåíáîéäóïüéåóçì Ü~îÉêÉ~ÇíÜÉãK héééíüéçééê~íáçå~åçáåëí~ää~íáçåáåëíêìåíáçåë~åç éêçîáçéíüéã~äçåöïáíüíüé~ééäá~ååéáñáíáëé~ëëéç çåíç~åçíüéêìëéêk `ÜÉÅâíÜÉ~ééäá~åÅÉ~ÑíÉêêÉãçîáåÖáíÑêçãíÜÉ é~åâ~öáåökfñáíü~ëëìññéêéç~åóç~ã~öéçìêáåö íê~åëéçêíiççåçíåçååéåíáík`çåí~åííüéqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåék _ÉÑçêÉáåëí~ääáåÖóçìêåÉïÜçÄIÉåëìêÉíÜ~ííÜÉ áåëí~ää~íáçåáëå~êêáéççìí~ååçêçáåöíçíüéáåëíêìåíáçåë éêçîáçéçk`üéåâíü~ííüééäéåíêáå~äëóëíéãáåóçìê ÜçãÉÜ~ë~åÉ~êíÜÅçååÉÅíáçå~åÇíÜ~íáíÅçãéäáÉë ïáíü~ääåìêêéåíë~ñéíóêéöìä~íáçåëkvçìê~ééäá~ååé ãìëíäéáåëí~ääéç~åçåçååéåíéçäó~ìíüçêáëéç íéåüåáå~äééêëçååéäiñçääçïáåö~ää~ééäáå~ääéêéöìä~íçêó ~åçëí~íìíçêóêéèìáêéãéåíëi~ëïéää~ëíüçëéä~áçççïå ÄóíÜÉäçÅ~äÉäÉÅíêáÅáíóëìééäáÉêëKrëáåÖíÜáë~ééäá~åÅÉ ïáíüçìí~åé~êíüåçååéåíáçåçêïüéåáíü~ëäééå áååçêêéåíäóáåëí~ääéçã~óêéëìäíáåëéêáçìëáåàìêáéëeäççáäó Ü~êãçêÇÉ~íÜÄóÉäÉÅíêçÅìíáçåFI~äíÜçìÖÜíÜáëáëÜáÖÜäó ìåäáâéäókqüéã~åìñ~åíìêéê~ååééíëåçêéëéçåëáäáäáíó Ñçêáå~ÇÉèì~íÉçéÉê~íáçåçêÑçêÇ~ã~ÖÉÅ~ìëÉÇÄó ìåëìáí~ääééäéåíêáå~äáåëí~ää~íáçåëk qüéåçååéåíáçåå~ääéëçñéäéåíêáå~ééäá~ååéëãìëíåçí íçìåüíüéüçíüçíéä~íéëkqüéå~ääéáåëìä~íáçå~åçüçä Å~åÄÉÇ~ã~ÖÉÇK açåçíëïáíåüçåíüé~ééäá~ååéáñáíáëç~ã~öéçáå~åó ï~ókfåíüééîéåíçñ~ã~äñìååíáçåiëïáíåüçññíüé ~ééäá~ååédëéçïéêëìééäókaçåçíí~ãééêïáíüíüé ~ééäá~ååédëáåíéêáçêk 4

5 `~ääçìíçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáñóçìê ~ééäá~ååéáëáååééççñêéé~áêk^åóêéé~áêëíçíüéüçä ãìëíäéå~êêáéççìíäóééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéiáååäìçáåöåü~åöáåöçêñáííáåöíüé éçïéêëìééäóå~ääék açåçí~ííéãéííçñçêåéíüéåçåíêçäâåçäëáñíüéó Å~ååçíÄÉíìêåÉÇáåíÜÉìëì~äã~ååÉêK`~ääíÜÉ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáããéçá~íéäóëçíü~ííüéó Å~åêÉé~áêçêêÉéä~ÅÉíÜÉãK fñ~åóåê~åâëiçéåíëçêñáëëìêéë~ééé~êçåíüéüçäi íüéêéáë~êáëâçñéäéåíêáåëüçåâkpïáíåüçññíüéüçä áããéçá~íéäókaáëåçååéåííüéã~áåñìëéáåíüéñìëé ÄçñK`çåí~ÅííÜÉqÉÅÜåáÅ~ä^ëëáëí~åÅÉpÉêîáÅÉK açåçíëíçêéçêìëé~åóåçêêçëáîéåüéãáå~äéêççìåíëi î~éçìêëiñä~ãã~ääéã~íéêá~äëiçê~åóçíüéêåçåjñççç éêççìåíëìåçéêåé~íüçêåé~êíüáë~ééäá~ååék açåçííçìåüíüéüçíéä~íéëkoáëâçñäìêåë>héééçìíçñ íüéêé~åüçñåüáäçêéåkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí íéääëóçìáñíüéüçíéä~íéë~êéüçík lîéêüé~íéçñ~íëçêçáäëå~åé~ëáäóáöåáíékm~ó~ííéåíáçå íçíüéüçä~í~ääíáãéëïüéåìëáåöüçíçáäëçêñ~íëkfñ~ é~åå~íåüéëñáêéiççåçíìëéï~íéêíçéñíáåöìáëüáík oáëâçñäìêåë>`çîéêíüéé~åïáíü~äáçíçëãçíüéêíüé Ñä~ãÉ~åÇëïáíÅÜçÑÑíÜÉÜçíéä~íÉK fñíüéêéáëãçáëíìêéäéíïééåíüéäçííçãçñíüéé~å ~åçíüéüçíéä~íéiíüáëåçìäçöéåéê~íéëíé~ãéêéëëìêék qüáëåçìäçå~ìëéíüéé~åíçàìãéìåéñééåíéçäókoáëâ çñáåàìêáéë>^äï~óëéåëìêéíü~ííüéüçíéä~íé~åçíüé ÄçííçãçÑíÜÉé~å~êÉâÉéíÇêóK 5

6 açåçíìëé~åóãáëëü~ééçé~åëíü~íççåçíäáé ëíé~çáäóçåíüéüçäkqüéëéåçìäçíáéçîéêäó~ååáçéåík qüáë~ééäá~ååéü~ëäééåçéëáöåéçéñåäìëáîéäóñçê ÇçãÉëíáÅìëÉIåçíÑçêéêçÑÉëëáçå~äìëÉKqÜáë~ééäá~åÅÉ Å~ååçíÄÉáåëí~ääÉÇáåó~ÅÜíëçêÅ~ê~î~åëKrëÉíÜÉÜçÄ ÑçêÅççâáåÖçåäóIåÉîÉê~ë~ÜÉ~íáåÖ~ééäá~åÅÉK `ÜáäÇêÉå~åÇ~ÇìäíëïÜçI~ë~êÉëìäíçÑéÜóëáÅ~äI ëéåëçêóçêãéåí~äçáë~äáäáíóiçêä~åâçñéñééêáéååéçê âåçïäéçöéi~êéåçíå~é~ääéçñìëáåöíüáë~ééäá~ååéi ëüçìäçåçíççëçïáíüçìííüéëìééêîáëáçåçñ~ êéëéçåëáääé~çìäík qüéçá~öê~ãëåçåí~áåéçáåíüáëáåëíêìåíáçåã~åì~ä~êé ~ééêçñáã~íék qüéã~åìñ~åíìêéêëü~ääåçíäéüéäçêéëéçåëáääéáñíüé êéèìáêéãéåíëëéíçìíáåíüáëã~åì~ä~êéåçíåçãéäáéç ïáíük mäé~ëéåçíéw qüéáåíéêãáííéåíçééê~íáçåçñíüéüçíéä~íéëáëåçí ~ã~äñìååíáçåkqüéóïáääåçãéçå~åççñññçêî~êóáåö äéåöíüëçñíáãéçéééåçáåöçåíüéëéäéåíéçåççâáåö éçïéêkqüéüáöüéêíüéåççâáåöéçïéêiíüéäçåöéêíüé çééê~íáåöíáãé~åçüáöüéêíüéíéãééê~íìêéêé~åüéçk 6

7 vçìêåéï~ééäá~ååé eçíéä~íéçñìéíç NOMMt aì~äüçíéä~íéçñ ìéíçommmt aì~ä Üçíéä~íÉ ÅçåíêçäâåçÄ páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë hçãäáüçíéä~íéçñ ìéíçonmmt aì~äüçíéä~íé ëéäéåíáçååçåíêçä âåçä mçïéêåçåíêçä âåçä oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí qüéëé~ééäá~ååéëã~óäéåçãäáåéçäéíïééåíüéãëéäîéë~åçlçêïáíüåçåîéåíáçå~ä Üçíéä~íÉëÑêçãíÜÉë~ãÉã~åìÑ~ÅíìêÉêIíÜêçìÖÜìëÉçÑíÜÉàçáåí~ÅÅÉëëçêóKcçêãçêÉ áåñçêã~íáçåiëééíüéå~í~äçöìék 7

8 eçäë tüéåóçìäéöáååççâáåöiïéêéåçããéåçíìêåáåöíüé ÅçåíêçäâåçÄìéíçíÜÉã~ñáãìãëÉííáåÖ~åÇíÜÉåI ÇÉéÉåÇáåÖçåíÜÉèì~åíáíó~åÇèì~äáíóçÑíÜÉÑççÇë ÄÉáåÖÅççâÉÇIíìêåÇçïåíÜÉÜÉ~ííç~ãÉÇáìã ëéííáåök qüéüçíéä~íéëdå~é~åáíóíçêéí~áåüé~í~ääçïëóçìíç ëïáíåüíüéãçññ~ëüçêííáãéäéñçêéóçìü~îééä~ååéç íçñáåáëüåççâáåöiíüéêéäóë~îáåöëçãééåéêöókqüé ÑççÇïáääÅçåíáåìÉÅççâáåÖíÜ~åâëíçíÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í íü~íáë~ååìãìä~íéçáåíüéüçíéä~íéëkrëéé~åëïáíü~ ÄçííçãíÜ~íáëÅçãéäÉíÉäóÑä~íIíÜáÅâI~åÇëáãáä~êáå ëáòéíçíüéüçíéä~íéiåéîéêëã~ääéêkaçåçíéä~åéïéí é~åëçåíüéüçäçê~ääçïäáèìáçëíçäéëéáäíçåáíë ëìêñ~åék oéëáçì~äüé~í ï~êåáåöäáöüí qüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíçñéäéåíêáå~ä~ééäá~ååéë äáöüíëìéïüéå~üçíéä~íéáëëïáíåüéççåiáåçáå~íáåö íü~ííüéüçíéä~íéáëüçíktüéåíüéüçíéä~íéáëëïáíåüéç çññiíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíêéã~áåëäáíïüáäéíüé Üçíéä~íÉáëÜçíIáåÇáÅ~íáåÖíÜÉéêÉëÉåÅÉçÑêÉëáÇì~ä ÜÉ~íK lååéíüéüçíéä~íéëü~îéåççäéçççïåiíüéêéëáçì~ä ÜÉ~íï~êåáåÖäáÖÜíÖçÉëçÑÑKt~êåáåÖ>fÑíÜÉêÉáë~ éçïéêåìíïüáäéíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë~êéäáí ~åçíüééçïéêáëíüéåêéjéëí~ääáëüéçiíüéäáöüíëã~ó åçíåçãéçå~ö~áåiéîéåíüçìöüíüéüçíéä~íéêéã~áåë ÜçíK páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä cáöìêén qüéüçäë~êééèìáéééçïáíü~éçïéêåçåíêçäâåçäíü~í ~ääçïëóçìíçëéííüé~ééêçéêá~íéüé~íäéîéäñçêíüéíóéé çññçççóçì~êééêéé~êáåökcáöìêénk q~âáåöáåíç~ååçìåííüéåççâáåöëíóäé~åçíüé~ãçìåí çññçççi~åçïáíüíüé~áççñíüéåççâáåööìáçéäáåéë í~ääéiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéíçíüéëéííáåö êéèìáêéçñçêíüéçáëüóçì~êéåççâáåökqçëïáíåüçññíüé Üçíéä~íÉIíìêåíÜÉâåçÄíçíÜÉëÉííáåÖã~êâÉÇ 0. qüé êéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíïáääëïáíåüáíëéäñçññçååéíüé ÜçÄëìêÑ~ÅÉÜ~ëÅççäÉÇÇçïåK 8

9 lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé qüéüçíéä~íéë cáöìêéo cáöìêép fåãççéäëéèìáéééçïáíüíïçüçíéä~íéëiçåéçñ íüéãü~ë~ëáåöäéåáêåìáí~åçíüéçíüéê~ççìääé ÅáêÅìáíEÑáÖëKO~åÇPFKqÜÉä~ííÉêíÜÉêÉÑçêÉçÑÑÉêë íïçéçíéåíá~äüçíéä~íéëwíüéñìääüçíéä~íéiïáíü OMMMtI~åÇíÜÉÅÉåíê~äÜçíéä~íÉIïáíÜUMMtáÑ óçìê~ééäá~ååéçééê~íéëçåopmsiçênmmmtáñáí çééê~íéëçåqmmsk qçëïáíåüçåíüéëã~ääéêüçíéä~íéeíüéåéåíê~ä ëéåíáçåfiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéìåíáä óçìêéäé~ëéáíñêçãíüémëéííáåökqüéåiéçáåíáí íç~åóçñíüéëéííáåöëã~êâéçníçvk NZjáåáãìãíÉãéÉê~íìêÉ VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íìêÉ fñóçìïáëüíçìëéíüééñíéåçéçüçíéä~íéiíìêå íüéâåçäíçíüé ëéííáåö~åçíüéåéçáåíáííç íüéêéèìáêéçåççâáåöéçïéêkqçêéíìêåíçíüé ëã~ääéêüçíéä~íéiíìêåíüéâåçä~åíájåäçåâïáëéíç íüémëéííáåö~åçiçååé~ö~áåiëéäéåííüé ÅççâáåÖéçïÉêêÉèìáêÉÇKqÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í ï~êåáåöäáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäá Üçíéä~íÉ vçìêâçãäáüçäü~ëíïçåçåíêçäâåçäëkqüé âåçäçåíüéäéñíçñíüé~ééäá~ååéáëíüéüçíéä~íé ëéäéåíçêkfíëçééê~íáçåáëçéëåêáäéçäéäçïkqüé âåçäçåíüéêáöüíåçåíêçäëíüéåççâáåöéçïéêáåíüé Üçíéä~íÉëÉäÉÅíÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇáåíÜÉëÉÅíáçå mçïéêåçåíêçäâåçäòkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåö äáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék 9

10 10 eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçä âåçä qüáëåçåíêçä~ääçïëóçìíçëéäéåííüé~êé~çñíüé Üçíéä~íÉíÜ~íïáääÄÉ~Åíáî~íÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇÄÉäçïK oéåçããéåçéçé~å ëáòéë aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrjm^k af^jbqbo elqmi^qb NOÅã aì~ä Üçíéä~íÉ NUÅã páåöäé Üçíéä~íÉ NQÅã NQÅã OMÅã hçãäá NQÅãñPRÅã

11 11 `ççâáåö~çîáåé jéäíáåöwåüçåçä~íéi ÄìííÉêIàÉääó `ççâáåöwêáåéi Ä ÅÜ~ãÉäë~ìÅÉIÄÉÉÑëíÉï `ççâáåöwéçí~íçéëié~ëí~i îéöéí~ääéë iáöüíñêóáåöwëíéïëiãé~íêçääë píé~ãáåöwñáëü eé~íáåöiâéééáåöéêéé~êéç ÇáëÜÉëï~êã dêáääáåöwéëå~äçééëiäééñëíé~âi íçêíáää~ë `ççâáåö~åçäêçïåáåö rëééçíë~åçé~åëéèìáéééçïáíü~ëçäáçiñä~íäçííçãk råéîéåäçííçãëã~âéñçêäçåöéêåççâáåöíáãéëk péäéåí~å~ééêçéêá~íéé~åëáòéñçêíüéüçíéä~íéóçì éä~åíçìëékqüéüçíéä~íé~åçíüééçíçêé~åëüçìäç ÄÉíÜÉë~ãÉëáòÉK _É~êáåãáåÇíÜ~íÅççâï~êÉã~åìÑ~ÅíìêÉêëìëì~ääó éêçîáçéíüéçá~ãéíéêçñíüéíçéçñíüéé~åkfåãçëí Å~ëÉëIíÜáëáëä~êÖÉêíÜ~åíÜÉÇá~ãÉíÉêçÑíÜÉÄçííçãK rëé~ëã~ääé~åíçåççâëã~ää~ãçìåíëçññçççk ^ä~êöéé~åíü~íáë~äãçëíéãéíóìëéë~öêé~í~ãçìåí çñéåéêöók ^äï~óëåçîéêíüéé~åë~åçéçíëïáíüäáçëíü~íñáííüéãk kçíìëáåö~äáçïáääêéëìäíáå~ñçìêjñçäçáååêé~ëéáå ÉåÉêÖóìëÉKrëÉäáííäÉï~íÉêïÜÉåÅççâáåÖKvçìïáää ë~îééåéêöók`ççâáåöîéöéí~ääéëáåäáííäéï~íéêüéäéë íçéêéëéêîéíüéáêîáí~ãáåë~åçãáåéê~äëkpéäéåí~äçï ÜÉ~íëÉííáåÖK péííáåö vçìïáääåééçíçåççâçå~üáöüéêëéííáåöáåíüé ÑçääçïáåÖÅ~ëÉëW - `ççâáåöïáíüä~êöé~ãçìåíëçñäáèìáç - `ççâáåöä~êöéçáëüéë - `ççâáåöïáíüìååçîéêéçé~åë NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V Energy-saving advice

12 mêéå~ìíáçåëñçêìëé qüéüçäã~óäéç~ã~öéçáñü~êççêéçáåíéççäàéåíë ~êéçêçéééççåáíkté~çîáëéóçìåçííçéä~åéíüáë íóééçñçäàéåíëáå~êé~ëñêçãïüáåüíüéóã~óçêçé çåíçíüéüçäk ^îçáçäé~îáåöéãéíóé~åëçåüçíéä~íéëïüéåíüéó~êé äáíié~êíáåìä~êäóáñíüéó~êé~äìãáåáìãçêéå~ãéääéçk_çíü íüéé~åäçííçã~åçíüéüçäã~óëìññéêç~ã~öéëk cçääçïíüéã~åìñ~åíìêéêdëáåëíêìåíáçåëáñóçì~êéìëáåö ëééåá~äåççâï~êék kéîéêéä~åéüçíéçíëçêé~åëçåíüéüçäñê~ãék ^äìãáåáìãñçáä~åçéä~ëíáååçåí~áåéêëïáääãéäíáñéä~åéç çåüçíéä~íéïüáäéáíáëüçík a~ã~öé qüéç~ã~öéëçéëåêáäéçáåíüáëëéåíáçåççåçí~ññéåí íüéçééê~íáçåçêíüéëí~äáäáíóçñóçìêüçäk cçêã~íáçåçñåêìëíë qüéëé~êéå~ìëéçäóãéäíéçëìö~êçêëìö~êjêáåüñççç ëéáää~öéçåíüéüçäk påê~íåüéë qüéëé~êéå~ìëéçäóë~äíiëìö~êië~åçé~êíáåäéë~åç êçìöüé~åäçííçãëk `çäçìêñ~çáåö qüéüçädëåçäçìêã~óåü~åöéíç~ãéí~ääáåüìé~ë~ êéëìäíçñíüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåçêíüéìëéçñ ìåëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëk aéåçê~íáçåïé~ê qüáëáëå~ìëéçäóíüéìëéçñìåëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíëk 12

13 qüéëéç~ã~öéë~êéå~ìëéçäóíüéáå~çéèì~íéìëéçñ íüé~ééäá~ååékqüéó~êéåçííéåüåáå~äéêçääéãë~åç ~êéíüéêéñçêéåçíåçîéêéçäóíüéï~êê~åíók `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååé `äé~åáåö `äé~åíüéüçä~ñíéêé~åüìëékqüáëïáääéêéîéåíñççç êéã~áåëñêçãëíáåâáåöíçíüéüçäëìêñ~åék rëé~öä~ëëëåê~ééêíçêéãçîéáåöê~áåéççáêík oéäé~ëéíüéëåê~ééêë~ñéíóå~íåükrëéçåäóíüéää~çé íçåäé~åíüéüçäëìêñ~åék^ééäóáåöíüéüçäçéêåçìäç êéëìäíáåëåê~íåüáåök qüéää~çéáëéñíêéãéäóëü~êékoáëâçñáåàìêáéë>péåìêé íüéää~çéçååéóçìü~îéñáåáëüéçåäé~åáåök oééä~åéíüéää~çéáããéçá~íéäóìéçåñáåçáåö~åó áãééêñéåíáçåëk `äé~åíüéüçäëìêñ~åéäéñçêéáíü~ëåççäéçççïå ÅçãéäÉíÉäóìëáåÖ~ÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅí~åÇâáíÅÜÉå é~ééêkfñíüéåççâáåöëìêñ~åéáëëíáääîéêóüçíiëí~áåë ã~ó~ééé~êk`äé~åíüéëìêñ~åéìëáåö~ç~ãéåäçíü ~åççêóáíäóïáéáåöáíïáíü~ëçñíåäçíük ^äï~óëâéééíüéåçåíêçäé~åéä~êé~åäé~å~åççêók cçççêéã~áåë~åçëéáäíäáèìáçëã~ó~ññéåííüéáê çééê~íáçåk 13

14 råëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíë ^ééé~ê~ååéçñãéí~ääáå áêáçéëåéååé j~áåíéå~ååé rëéçåäóëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêíçåäé~åíüéüçíéä~íé Ñê~ãÉKaçåçíìëÉ~åóÅçêêçëáîÉçê~Äê~ëáîÉéêçÇìÅíëK açåçíìëéíüéöä~ëëëåê~ééêüéêékqüáëåçìäçç~ã~öé íüéüçäñê~ãék açåçíìëéëü~êéçäàéåíëçê~öä~ëëëåê~ééêíçåäé~å íüéüçäñê~ãékkéîéêìëé~äê~ëáîééêççìåíëkrëéçåäó ëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêk råçéêåçåáêåìãëí~ååéëìëéíüéñçääçïáåöwé~çëíü~í ëåê~íåüi~äê~ëáîééêççìåíëçêåçêêçëáîéçéíéêöéåíëi ëìåü~ëçîéååäé~åáåöëéê~óë~åçëí~áåêéãçîéêëk kéîéêìëéüáöüjéêéëëìêéçêëíé~ãåäé~åéêëk qüéëéåü~åöéëáåíüéüçäëìêñ~åéåçäçìêáåöêéëìäí ÑêçãíÜÉìëÉçÑìåëìáí~ÄäÉÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅíëçêÑêçã íüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåkpí~áåëçñíüáëíóéé~êé îéêóçáññáåìäííçêéãçîéklìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéçññéêë~ëéêîáåéeëìäàéåííçñééëfñçêíüé êéãçî~äçñáêáçéëåéååék q~âéå~êéçñóçìê~ééäá~ååéìëáåö~åäé~åáåöéêççìåí ëìáí~ääéñçêöä~ëëjåéê~ãáåüçäëkqüáëéêççìåíåçîéêë íüéåççâáåöëìêñ~åéïáíü~öäçëëóñáäãíü~í~åíë~ë~ ÇáêíêÉéÉääÉåíKqÜÉÜçÄïáääã~áåí~áå~å~ííê~ÅíáîÉ ~ééé~ê~ååéñçêäçåöéêkqüáëïáää~äëçã~âéåäé~åáåö É~ëáÉêK ^Äåçêã~äáíáÉë låå~ëáçå~ääóiçéíéåíéç~äåçêã~äáíáéëå~åäéé~ëáäó êéëçäîéçk_éñçêéå~ääáåöíüéqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéií~âéíüéñçääçïáåöêéåçããéåç~íáçåëáåíç ~ÅÅçìåíW fãéçêí~åíåçíéw låäó~ìíüçêáëéçééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéã~óïçêâçåíüééäéåíêáå~äëóëíéãk 14

15 tü~íü~éééåëá\ mêçä~ääéå~ìëé pçäìíáçå ÁáÑíÜÉêÉáë~ JaÉÑÉÅíáîÉÑìëÉK ÖÉåÉê~äã~äÑìåÅíáçå çñíüééäéåíêáå~ä ëóëíéã\ JqÜÉíêáéëïáíÅÜçê~å áåëí~ää~íáçåçáññéêéåíá~ä ã~óü~îéäééåíêáööéêéçk J`ÜÉÅâíÜÉÑìëÉáåíÜÉÖÉåÉê~ä ÑìëÉÄçñ~åÇêÉéä~ÅÉáíáÑáíáë Ñ~ìäíóK J`ÜÉÅâíÜÉÖÉåÉê~äáåéìíÄçñ íçëééïüéíüéêíüéíêáéëïáíåüçê ~ÇáÑÑÉêÉåíá~äÜ~îÉÄÉÉå íêáööéêéçk qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé tüéååçåí~åíáåöçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéi íüé~ééäá~ååéûëéêççìåíåìãäéêebjkçkf~åç ã~åìñ~åíìêéåççéecafãìëíäééêçîáçéçkqüáë áåñçêã~íáçåáëåçåí~áåéçáåíüéñé~íìêéëéä~íéiäçå~íéç çåíüéäçïéêé~êíçñíüéüçäi~åççåíüéä~äéääçå~íéç çåíüéä~åâé~öéçñíüéìëéêã~åì~äk qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñ ï~êê~åíó qüé~ééäáå~ääéï~êê~åíóåçåçáíáçåë~êéíüçëéëéíçìí ÄóíÜÉÅçãé~åóDëêÉéêÉëÉåí~íáîÉçÑÑáÅÉáåíÜÉÅçìåíêó çñéìêåü~ëékaéí~áäéçáåñçêã~íáçåáë~î~áä~ääéñêçã éçáåíëçñë~äékvçìïáäääéêéèìáêéçíçéêéëéåíéêççñçñ éìêåü~ëéáåçêçéêíçäéåéñáíñêçãíüéï~êê~åíókqüé êáöüííçãççáñóáëêéëéêîéçk rëéç~ééäá~ååéë~åçé~åâ~öáåö fñíüé~ééäá~ååéñé~íìêéëéä~íéåçåí~áåëíüé båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäó Çáëéçë~äçÑï~ëíÉ éêççìåíë ëóãäçä ÄÉ~êáåãáåÇíÜÉÑçääçïáåÖáåëíêìÅíáçåëK oéãçîéíüé~ééäá~ååéé~åâ~öáåö~åççáëéçëéçñáíáå~ ã~ååéêíü~íççéëåçíç~ã~öéíüééåîáêçåãéåík qüáë~ééäá~ååéåçãéäáéëïáíübrçáêéåíáîéommolvslb` çåéäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáå~ééäá~ååéëáçéåíáñáéç~ë tbbbeï~ëíééäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáåéèìáéãéåífk 15

16 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU rïåáéìïé~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON hççâéä~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO _ÉÇáÉåáåÖëâåçéîççêÉåâÉäÉòçåÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäéâççâòçåé KKKKKKKKKKK OP aéâççâòçåéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP téêâáåöî~åçééä~~íãéíåçãäáâççâòçåékkkkkkkkkkkkk OP héìòéëåü~âéä~~êî~åçéâççâòçåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OQ ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêî~åçéé~ååéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ hççâ~çîáéòéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR qáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR t~~êëåüìïáåöéåçãíêéåíüéíöéäêìáâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OS påü~çé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT oéáåáöáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OT låöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU píçêáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU qéåüåáëåüéçáéåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV d~ê~åíáéîççêï~~êçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêé~ââáåöéå~ñöéç~åâíé~éé~ê~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêïáàçéêáåöî~å~ñî~äëíçññéåçéãáäáéìëé~êéåçéïáàòék OV 16

17 dé~åüíéâä~åíw táàñéäáåáíéêéåìãéíìïâéìòééåç~åâéåìîççêìïîéêíêçìïéåáåçåëkaáíéê~âíáëåüéi ãççéêåééåñìååíáçåéäé~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåî~åçéäéëíéâï~äáíéáíi ÇáÉçåÇÉêïçêéÉåòáàå~~åÉÉåëíêáâíÉâï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉíáàÇÉåëÜÉíÑ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉëÉå ÇáÉå~ìïÖÉòÉíÖÉíÉëíòáàåçãíÉîçäÇçÉå~~å~äìïÉáëÉåîççêéÉêÑÉÅíâçâÉåKe~~äÜÉí ~éé~ê~~íé~ëìáíçéäéëåüéêãéåçéîéêé~ââáåö~äëüéíïçêçíáåöéäçìïçk táàîéêòçéâéåìçãçéáåëíêìåíáéëíéäéòéå~äîçêéåëüéí~éé~ê~~ííéáåëí~ääéêéåçñíé ÖÉÄêìáâÉåKaÉáåÑçêã~íáÉÇáÉÇ~~êáåëí~~íáëÉëëÉåíáÉÉäîççêÉÉåÖçÉÇÉïÉêâáåÖ ÉåIï~íåçÖÄÉä~åÖêáàâÉêáëIîççêìïîÉáäáÖÜÉáÇK aéîéêé~ââáåöî~åìï~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåçáéëíêáâíåçççò~âéäáàâòáàå çãééåöçéçéäéëåüéêãáåöíéö~ê~åçéêéåíáàçéåëüéíîéêîçéêkaéòéã~íéêá~äéåâìååéå îçääéçáöïçêçéåöéêéåóåäéçiòçç~íãáäáéìjéññéåíéåïçêçéåîéêãáåçéêçktáàåççáöéåììáí çãççâãééíéïéêâéå~~åüéíäéüçìçî~åüéíãáäáéìiçççêçéîéêëåüáääéåçé ê~~çöéîáåöéåçéíéîçäöéåw - ÖççáÇÉîÉêé~ââáåÖáåÇÉÇ~~êîççêÄÉëíÉãÇÉÅçåí~áåÉêîççêêÉÅóÅäáåÖI - ã~~âééå~ñöéç~åâí~éé~ê~~íçåäêìáâä~~ê~äîçêéåëüéíïéöíéççéåksê~~öìï ÖÉãÉÉåíÉÜÉí~ÇêÉëî~åÜÉíÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉáåò~ãÉäéìåíîççêÜÉêÄêìáâÄ~êÉã~íÉêá~äÉå ÉåäÉîÉêìï~éé~ê~~íÇ~~êáåI - ëéçéäöéäêìáâíéçäáéåáéíçççêçéöççíëíééåk_éï~~êüéíáåééå~ñöéëäçíéåéçíéå ÄêÉåÖÜÉíå~~êÉÉåáåò~ãÉäéìåíçÑÖççáÜÉí~åÇÉêëáåÇÉîìáäÅçåí~áåÉêEÜÉíâçãíÇ~å íéêéåüíçéééåöéåçåíêçäééêçéëíçêíéä~~íëxç~íáëãáëëåüáéååáéíçéäéëíéçéäçëëáåöi ã~~êòçïçêçíüéíï~íéêáåáéçéêöéî~äåáéíîéêîìáäçfk _bi^kdofghw jçåüíüéí~éé~ê~~íçåîéêüççéíëåü~çéîéêíçåéåçñåáéíîçäççéå~~åçéîççêòáéåé âï~äáíéáíëîéêéáëíéåiç~åîéêòçéâéåïáàìçãçåëç~íòçëåéäãçöéäáàâíéãéäçéåkaé Ö~ê~åíáÉáëåáÉíÖÉäÇáÖ~äëÉê~~åÜÉí~éé~ê~~íáëÖÉéêìíëíÉåçÑ~äëÜÉíçåàìáëíÖÉÄêìáâíáëK 17

18 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå iééëçéòéáåëíêìåíáéë~~åç~åüíáöçççêk^ääééåç~å âìåíììï~éé~ê~~íçéééåàìáëíééåîéáäáöéã~åáéê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~êÇÉÖÉÄêìáâëJÉåãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉëÉå çîéêü~åçáöçéòéãéíüéí~éé~ê~~í~äëìüéí~~å áéã~åç~åçéêëçîéêçê~~öík `çåíêçäééêüéí~éé~ê~~íå~üéíìáíé~ââéåkfåçáéåüéí ~éé~ê~~íëåü~çéüééñíçéöéäçééåíáàçéåëüéí íê~åëéçêíiëåü~âéäüéíç~ååáéíiáåã~~êåééãåçåí~åí çéãéíçéíéåüåáëåüéçáéåëík `çåíêçäééêi~äîçêéåëíéäéöáååéåãéíçéáåëí~ää~íáé î~åìïåáéìïéâççâéä~~íçñç~íöéäéìêíîçäöéåëçé áåëí~ää~íáéîççêëåüêáñíéåk`çåíêçäééêçñçéíéåüåáëåüé áåëí~ää~íáéáåìïïçåáåöîççêòáéåáëî~å~~êçáåöéå åééã~ääéöéäçáöéîéáäáöüéáçëîççêëåüêáñíéåáå~åüíkaé ãçåí~öééå~~åëäìáíáåöî~åìï~éé~ê~~íãçéíéå îéêêáåüíïçêçéåçççêééåäéîçéöçéãçåíéìêiï~~êäáà ÇÉíçÉé~ëÄ~êÉêÉÖÉäëÉåïÉíÖÉîáåÖI~äëãÉÇÉÇÉ îççêëåüêáñíéåî~åüéíéä~~íëéäáàâééåéêöáéäéçêáàñãçéíéå ïçêçéåçéöéîçäöçkeéíöéäêìáâî~åçáí~éé~ê~~í òçåçéê~~êçáåöçñãéíééåçåàìáëíéáåëí~ää~íáéâ~åi ÜçÉïÉäáåòÉÉêçåï~~êëÅÜáàåäáàâÉÖÉî~ääÉåIÉêåëíáÖÉ ÖÉîçäÖÉåÜÉÄÄÉåEéÉêëççåäáàâäÉíëÉäÉåÇççÇÇççê ÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâFKaÉÑ~Äêáâ~åíáëåáÉí~~åëéê~âÉäáàâ îççêçéçåàìáëíéïéêâáåöåçåüîççêãçöéäáàâéëåü~çé îéêççêò~~âíçççêçåöéëåüáâíééäéâíêáëåüéáåëí~ää~íáéëk ^~åëäìáíâ~äéäëî~åéäéâíêáëåüé~éé~ê~íéåãçöéååáéí áå~~åê~âáåöâçãéåãéíçéï~êãéâççâòçåéëkaé â~äéäáëçä~íáééåçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk fåçáéåìëåü~çéï~~êåééãí~~åüéí~éé~ê~~íiëäìáíüéí Ç~ååáÉí~~åKfåÖÉî~äî~åëíçêáåÖIëäìáíÇÉ ëíêççãíçéîçéêî~åüéí~éé~ê~~í~ñkj~åáéìäééêçé ÄáååÉåòáàÇÉî~åÜÉí~éé~ê~~íåáÉíK 18

19 _ÉäîççêêÉé~ê~íáÉãÉíçåòÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK^ääÉ ïáääéâéìêáöéêéé~ê~íáéë~~åçéâççâéä~~íiï~~êçåçéê ÜÉíîÉêî~åÖÉåçÑáåëí~ääÉêÉåî~åÇÉ~~åëäìáíâ~ÄÉäI ãçéíéåïçêçéåìáíöéîçéêççççêçéqéåüåáëåüé ÇáÉåëíK cçêåééêçéâåçéééååáéí~äëòéåáéíöçéççê~~áéåk_éä çåãáççéääáàâãéíçéqéåüåáëåüéçáéåëíîççêêéé~ê~íáé çñîéêî~åöáåöç~~êî~åk fåöéî~äî~åäêéìâî~åçñëåüéìêéåáåçéâççâéä~~í ÄÉëí~~íÉêÖÉî~~êîççêÉÉåÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâKpÅÜ~âÉä ÜÉí~éé~ê~~íçåãáÇÇÉääáàâìáíKpäìáíÇÉòÉâÉêáåÖî~åÜÉí ~éé~ê~~íáåçéòéâéêáåöâ~ëí~ñkkééãåçåí~åíçéãéí ÇÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK _Éï~~êÖÉÉåÅÜÉãáëÅÜÉéêçÇìÅíÉåIÄáàíÉåÇÉ ãáççéäéåiëéìáíäìëëéåiçåíîä~ãä~êéã~íéêá~äéåçñ ~åçéêééêççìåíéåç~åäéîéåëãáççéäéåçåçéêçñáåçé Äììêíî~åÇáíÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ~éé~ê~~íK o~~âçéâççâòçåéëåáéí~~åkdéî~~êîççê Äê~åÇïçåÇÉå>eçìÇâáåÇÉêÉåìáíÇÉÄììêíKaÉ êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêöééñí~~åç~íçéâççâòçåéë ï~êãòáàåk lîéêîéêüáíîéíçñçäáéî~íöéã~ââéäáàâîä~ãkiççéåáéí ïéöíáàçéåëüéíîéêï~êãéåî~åîéíçñçäáékfåçáéåçéòé îä~ãî~ííéåiçççñüéíîììêåáéíãéíï~íéêkdéî~~ê îççêäê~åçïçåçéå>açéééåçéâëéäçéçéé~åçãüéí îììêíéççîéåéåòéíçéâççâòçåéìáík fåçáéåéêîäçéáëíçñíìëëéåçéäççéãî~åçéé~åéåçé âççâòçåéâçãíiâ~åéêç~ãéçêìâçåíëí~~åkaççê ÇÉòÉÇ~ãéÇêìââ~åÇÉé~åéäçíëÉäáåÖçéëéêáåÖÉåK oáëáåççéîéêïçåçáåö>wçêöéêîççêç~íçéâççâòçåé ÉåÇÉÄçÇÉãî~åÇÉé~å~äíáàÇÇêççÖòáàåK 19

20 wéíöééåîéêîçêãçéiçåëí~äáéäéé~ååéåçéçé âççâéä~~íkaéòéòçìçéåééêçåöéäìââìååéå çãî~ääéåk aáí~éé~ê~~íáëéåâéäçåíïçêééåîççêüìáëüçìçéäáàâi åáéíéêçñéëëáçåééäöéäêìáâkaáí~éé~ê~~íã~öåáéí ïçêçéåöé åëí~ääééêçáåà~åüíéåçñå~ê~î~åëkdéäêìáâ ÜÉí~éé~ê~~íÉåâÉäçãíÉâçâÉåIåççáí~äëîÉêï~êãáåÖK háåçéêéåéåîçäï~ëëéåéåçáéïéöéåëäáåü~ãéäáàâéi òáåíìáöäáàâéçñéëóåüáëåüéäéééêâáåöéåçñçççê çåéêî~êéåüéáççñçåïéíéåçüéáçåáéíäéâï~~ãòáàåçã Çáí~éé~ê~~ííÉÖÉÄêìáâÉåIãçÖÉåÇ~í~ääÉÉåÇçÉå çåçéêíçéòáåüíî~åééåîéê~åíïççêçéäáàâéîçäï~ëëéåék aéöê~ñáéâéåçáéáåçéòéü~åçäéáçáåöëí~~å~ñöéäééäç òáàåíéêçêáøåí~íáék aéñ~äêáâ~åíáëîêáàî~åéäâéîéê~åíïççêçéäáàâüéáçáåçáéå åáéíîçäç~~åïçêçí~~åçéäéëåüáââáåöéåî~åçéòé Ü~åÇäÉáÇáåÖK ^~åïáàòáåöw aéïéêâáåöãéííìëëéåéçòéåî~åçéâççâòçåéëáë ÖÉÉåëíçêáåÖKaÉòÉïÉêâÉå~äíáàÇçéÜìåîçääÉ îéêãçöéåáåééêáççéëî~åáåjéåìáíëåü~âéäáåöiçáé ãáåçéêä~åöçñä~åöéêòáàåi~ñü~åâéäáàâî~åçé ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉâççâëí~åÇKeçÉÜçÖÉêÇÉâççâëí~åÇI ÜçÉä~åÖÉêÇÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåÜçÉÜçÖÉêÇÉ íéãééê~íììêçáéäéêéáâíïçêçík 20

21 rïåáéìïé~éé~ê~~í hççâòçåéíçínommt aìääéäéâççâòçåéíçí OMMMt oéöéäâåçé ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåé oéöéäâåçééåâéäé òçåé oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë `çãäáâççâòçåéíçíonmmt héìòéëåü~âéä~~ê ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ håçéîéêãçöéåëêéöéäáåö oéëíï~êãíéjáåçáå~íçê aéòé~éé~ê~íéåâìååéåçåçéêäáåöéålçñãéíåçåîéåíáçåéäéâççâéä~íéåî~å ÜÉíòÉäÑÇÉãÉêâÖÉÅçãÄáåÉÉêÇïçêÇÉåIï~~êÄáàÜÉíîÉêÄáåÇáåÖë~ÅÅÉëëçáêÉãçÉí ïçêçéåöéäêìáâíko~~çéäééöçéå~í~äçöìëk 21

22 hççâéä~íéå `çåíêçäéä~ãéàéîççê êéëíï~êãíé oéöéäâåçéî~åçééåâéäéòçåé ^ÑÄKN eéíáëê~~çò~~ãçãçéçê~~áâåçéi~äëìäéöáåííé âçâéåçéçéüççöëíéëí~åçíéòéííéåéåüéãç~~êå~i ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉÜçÉîÉÉäÜÉáÇÉåâï~äáíÉáíî~åÜÉí îçéçëéäiçéééåöéãáççéäçéëí~åçíéòéííéåk jéåâ~åöéäêìáâã~âéåî~åçéíüéêãáëåüééåéêíáé î~åçéâççâòçåéëçççêçéòéáéíëîççêüéíéáåçéî~å ÇÉâççâíáàÇìáííÉòÉííÉåçãÉåÉêÖáÉíÉÄÉëé~êÉåKeÉí âçâéåö~~íîéêçéêçéçéêéëíï~êãíéçáéáåçé âççâòçåéëáëçéöéäçìïçkdéäêìáâé~ååéåãéíééå ééêñéåíéiéö~äéçáââéäççéãiï~~êî~åçéã~~í çîéêééåâçãíãéíçáéî~åçéâççâòçåéiåççáíééå âäéáåéêékwçêöéêîççêç~íéêöééåîçåüíçéüéí çéééêîä~âî~åçéâççâéä~~ííéêéåüíâçãíéåç~íçé é~å~~åçéçåçéêâ~åíçêççöáëk _áàéäéâíêáëåüéíçéëíéääéåäáåüíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê çéäáàüéí~åíáîéêéåî~åééåâççâòçåéiçã~~åíé ÖÉîÉåÇ~íÇÉâççâòçåÉÜÉÉíáëK^äëÇÉâççâòçåÉ ïçêçíìáíöéëåü~âéäçiääáàñíüéíêéëíï~êãíéj ÅçåíêçäÉä~ãéàÉÄê~åÇÉåòçä~åÖÇÉÄÉíêÉÑÑÉåÇÉòçåÉ ÜÉÉíáëIï~~êãÉÉïçêÇí~~åÖÉÇìáÇÇ~íÉêêÉëíï~êãíÉ áëk ^äëçéâççâòçåéëòáàå~ñöéâçéäçö~~íçéêéëíï~êãíéj áåçáå~íçêìáíkléöéäéí>fåçáéåçéëíêççãìáíî~äííéêïáàä ÇÉêÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêë~~åëí~~åÉåÇÉëíêççã ÇáêÉÅíïÉÉê~~åÖ~~íIâ~åÜÉíòáàåÇ~íÇÉáåÇáÅ~íçêë åáéíïééêö~~åäê~åçéåiççâ~äáëçéâççâòçåéåçö ïéäüééík aéâççâéä~íéåäéëåüáââéåçîéêééå îéêãçöéåëêéöéäáåöiï~~êãééìüéíöéëåüáâíé îéêãçöéåîççêüéííéäéêéáçéåîçéçëéäâ~åáåëíéääéåk ^ÑÄKNK oéâéåáåöüçìçéåçãéíçéäéêéáçáåöëïáàòéiçé ÜçÉîÉÉäÜÉáÇîçÉÇëÉäÉåãÉíÄÉÜìäéî~åÇÉí~ÄÉäãÉí âççâíáéëiçê~~áíìçéâåçéãéíçéâäçâãééå~~êçé ëí~åççáéçîéêééåëíéãíãéíüéíöéêéåüíç~íìïáäí ÄÉêÉáÇÉåKaê~~áÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇ 0 çãçé âççâòçåéìáííéëåü~âéäéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê Ö~~íìáíï~ååÉÉêÜÉíçééÉêîä~âî~åÇÉâççâéä~~í ~ÑÖÉâçÉäÇáëK 22

23 téêâáåöî~åçééäéâíêáëåüééä~~íãéí ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ aéâççâòçåéë ^ÑÄKO ^ÑÄKP fåçéãççéääéåçáéòáàåìáíöéêìëíãéííïééâççâòçåéë ÜÉÉÑí åééåéåâéäîçìçáöåáêåìáíéåçé~åçéêéééå ÇìÄÄÉäÅáêÅìáíE~ÑÄKOÉåPFKaÉòÉä~~íëíÉÜÉÉÑíÇ~~êçã íïééãçöéäáàâéâççâòçåéëwééååçãéäéíéî~åommmt ÉåÉÉåÅÉåíê~äÉî~åUMMt~äëìï~éé~ê~~íçéOPMs ïéêâíéåî~ånmmmt~äëüéíçéqmmsïéêâík aéâäéáåéâççâòçåéeãáççéåfiïçêçíáåöéëåü~âéäç ÇççêÇÉâåçéêÉÅÜíëçãíÉÇê~~áÉåíçíÇ~íÇÉëí~åÇM îêáàâçãíks~å~ñç~íãçãéåíâìåíìçéòééä~~íëéåáå ÉÉåïáääÉâÉìêáÖÉëí~åÇî~åNíLãVK NZjáåáãìãíÉãéÉê~íììêK VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK fåçáéåìäçîéåçáéåçéîéêöêçíéòçåéïáäíöéäêìáâéåi Ç~åÇáÉåíìÇÉâåçéíçí~~åÇÉëí~åÇ íéçê~~áéåk séêîçäöéåëâ~åüéíöéïéåëíéîéêãçöéåïçêçéå ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇKlãÇÉâäÉáåÉâççâòçåÉçéåáÉìïíÉ ÖÉÄêìáâÉåIÇáÉåíìÇÉâåçéíÉÖÉåÇÉâäçâíÉÇê~~áÉå íçí~~åçéëí~åçméåçéåáéìïééåîéêãçöéåëëí~åç íéëéäéåíéêéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéå òç~äëééêçéêáëçãëåüêéîéåk téêâáåöî~åçééä~~íãéíçéåçãäá âççâòçåé rïåçãäáâççâéä~~íäéëåüáâíçîéêíïéé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåKaÉâåçé~~åÇÉäáåâÉêòáàÇÉî~å ÜÉííçÉëíÉäáëÇÉâÉìòÉëÅÜ~âÉä~~êîççêÇÉâççâòçåÉ ÉåÇÉïÉêâáåÖïçêÇíÜáÉêçåÇÉêÄÉëÅÜêÉîÉåKaÉ ÄÉÇáÉåáåÖëâåçéî~åÇÉêÉÅÜíÉêòçåÉÅçåíêçäÉÉêíÜÉí îéêãçöéåî~åçéöéëéäéåíééêçéòçåéiòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåçåçéê séêãçöéåëêéöéäáåö?kaé êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéåòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåk 23

24 héìòéëåü~âéä~~êîççêçé âççâòçåé jéíçéòéäéçáéåáåöëâåçéâ~åçé~ñãéíáåöî~åçé ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉâççâòçåÉïçêÇÉåÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇIòç~äë ÜáÉêçåÇÉêïçêÇíçãëÅÜêÉîÉåK aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêë î~åçéé~ååéå jfkfjrj af^jbqbos^k abm^k hllhwlkb aìääéäé âççâòçåé NOÅã NUÅã båâéäé âççâòçåé `çãäá NQÅã NQÅã OMÅã NQÅãñPRÅã 24

25 25 hççâ~çîáéòéå pãéäíéåwåüçåçä~çéi ÄçíÉêIÖÉä~íáåÉ _ÉêÉáÇáåÖî~åWêáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäIê~Öçìí _ÉêÉáÇáåÖî~åW~~êÇ~ééÉäÉåIé~ëí~I ÖêçÉåíÉ p~ìíéêéåwëíççñëåüçíéäëiêçää~çé píçãéåwîáë séêï~êãéåiï~êãüçìçéå î~åâä~~êöéã~~âíéöéêéåüíéå _~ââéåwëåüåáíòéäëiëíé~âi çãéäéííéå hçâéåéå~~åäê~çéå pìööéëíáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå déäêìáâé~ååéåéåâçéâéåé~ååéåãéíééåçáââééå îä~ââéäççéãklåêéöéäã~íáöéäççéãëâìååéåçé âççâíáàçîéêäéåöéåk háéëééåé~åãéíééåöéëåüáâíé~ñãéíáåöîççêáéçéêé âççâòçåékaéçá~ãéíéêî~åçéäççéãî~åçéé~åçñ âçéâéåé~åãçéíçîéêééåâçãéåãéíçé~ñãéíáåöî~å ÇÉâççâòçåÉK eçìçéêêéâéåáåöãééç~íçéñ~äêáâ~åíéåî~åé~ååéå ãééëí~äçéçá~ãéíéêî~åçéäçîéåâ~åíî~åçéé~å ~~åöéîéåkjééëí~äáëçáéçá~ãéíéêöêçíéêç~åçáéî~å ÇÉçåÇÉêâ~åíK déäêìáâééåâäéáåéé~åîççêöéêáåöéüçéîééäüéçéåk béåöêçíéé~åçáéäáàå~äééöáëîéêäêìáâíîééäéåéêöáék açé~äíáàçé~ëëéåçéçéâëéäëçéçéé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk_áàâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åáë ÜÉíÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâîáÉêâÉÉêòçÜççÖKhççâãÉí ïéáåáöï~íéêkwçäéëé~~êíìéåéêöáékaççêöêçéåíéáå ïéáåáöï~íéêíéâçâéåiääáàîéåçéîáí~ãáåéëéå ãáåéê~äéåäéíéêäéüçìçéåkpéäéåíééêééåä~öé âççâëí~åçk pí~åç eáéêäáàáëééåüçöéêéëí~åçåççáöäáàw - béåöêçíéüçéîééäüéáçï~íéêk - dêçíéöéêéåüíéåk - eéíâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åk NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V

26 t~~êëåüìïáåöéåîççêüéíöéäêìáâ aéâççâéä~~íâ~åäéëåü~çáöéå~äëéêü~êçéçñéìåíáöé îççêïéêééåçéî~ääéåkaáíëççêíîççêïéêééåâìåíì ÄÉíÉêåáÉíÄÉï~êÉåçééä~~íëÉåî~åï~~ê~ÑòÉçéÇÉ âççâéä~~íâìååéåî~ääéåk wéíöééåäéöéé~åçéüéíîììêiîççê~äåáéí~äëüéíö~~í çãöéøã~áääééêçéçñ~äìãáåáìãé~ååéåkaéäççéã î~åçéé~åçñçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåkkééãçé~~åïáàòáåöéåî~åçéñ~äêáâ~åíáå~åüí ~äëüéíçãäáàòçåçéêëéêîáéëöçéçö~~ík mä~~íëåççáíüéíéé~ååéåçñâçéâéåé~ååéåçéçé çãäáàëíáåöî~åçéâççâéä~~ík påü~çé ^äìãáåáìãñçäáééåéä~ëíáåä~ââéåëãéäíéå~äëòéçé ÜÉíÉâççâòçåÉëïçêÇÉåÖÉäÉÖÇK aéüáéêçåçéêöéåçéãçéëåü~çéüééñíöééå ÄÉíêÉââáåÖçéÇÉïÉêâáåÖåçÅÜçéÇÉëí~ÄáäáíÉáíî~åìï âççâéä~~ík eéíçåíëí~~åî~åâçêëíéå séêççêò~~âíçççêç~íéêöéëãçäíéåëìáâéêçñ ÉíÉåëï~êÉåãÉíÉÉåÜççÖëìáâÉêÖÉÜ~äíÉÖÉãçêëíòáàåK hê~ëëéå séêççêò~~âíçççêòçìíiëìáâéêiò~åçâçêêéäëçñ çåéññéåüéçéåçéçéäççéãëî~åé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk séêâäéìêáåö jéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåîéêççêò~~âíçççêëäáàí~öé ÇççêëÅÜìáîÉåãÉíÇÉé~ååÉåçÑÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk päáàí~öéî~åçéîéêëáéêáåö ^ÑÖÉëÅÜììêÇÉîÉêëáÉêáåÖÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk 26

27 aáíëççêíëåü~çéïçêçíîéêççêò~~âíçççêçåàìáëí ÖÉÄêìáâî~åÜÉí~éé~ê~~íIòçåÇÉêÇ~íÉêëéê~âÉáëî~å íéåüåáëåüééêçääéãéåãéíüéí~éé~ê~~íkaéòé ëåü~çéïçêçíçìëåáéíçççêçéö~ê~åíáéöéçéâík oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç oéáåáöáåö j~~âçéâççâéä~~íå~áéçéêöéäêìáâëåüççåkwç îççêâçãíìç~íéíéåëêéëíéå~~åâçéâéåk déäêìáâîççêçéòçåéëãéí~~åöéâçéâíîìáäééå Öä~ëëÅÜê~éÉêK séêïáàçéêüéíäéëåüéêãâ~éàéî~åçéöä~ëëåüê~ééêk j~~âüéíçéééêîä~âî~åçéâççâéä~~í~ääééåãéíüéí ãéëàéëåüççåiçéüçìçéêâ~åâê~ëëéåîéêççêò~âéåk eéíãéëáëéêöëåüéêékoáëáåççéîéêïçåçáåö> _ÉëÅÜÉêãÜÉíãÉëàÉå~ÜÉíêÉáåáÖÉåK séêî~åöüéíãéëàéçåãáççéääáàâ~äëüéíöéäêéâéå îéêíççåík j~~âüéíçéééêîä~âiîççêç~íüéíüéäéã~~äáë ~ÑÖÉâçÉäÇIëÅÜççåãÉíÜÉíêÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå âéìâéåé~éáéêk^äëüéíâççâçéééêîä~âåçöüééäüééíáëi âìååéåéêîäéââéåçåíëí~~åkj~~âüéíçéééêîä~â ëåüççåãéíééåîçåüíáöéççéâéåïêáàñüéíç~~êå~ ÇêççÖãÉíÉÉåò~ÅÜíÉÇçÉâK eçìççéòçåéî~åüéíäéçáéåáåöëé~åééä~äíáàçëåüççå ÉåÇêççÖKbíÉåëêÉëíÉåÉåçîÉêÖÉâççâíÉîäçÉáëíçÑÑÉå âìååéåçéïéêâáåöå~çéäáöäé åîäçéçéåk 27

28 déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâòçåé~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék déäêìáâöééåäáàíéåçéçñëåüìêéåçééêççìåíéåk déäêìáâçéöä~ëëåüê~ééêåáéíç~~êçékaéçãäáàëíáåö î~åçéâççâéä~~íâ~å~åçéêëäéëåü~çáöéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâéä~~íöééåëåüéêééçäàéåíéåiåçåüçé Öä~ëëÅÜê~éÉêKdÉÄêìáâåççáíëÅÜìêÉåÇÉéêçÇìÅíÉåK déäêìáâ~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék låöéëåüáâíé êéáåáöáåöëéêççìåíéå déäêìáâçåçéêöééåéåâéäéîççêï~~êçéw ëåüììêëéçåòéåiëåüììêéêççìåíéåçñäáàíéåçé ëåüççåã~~âãáççéäéåòç~äëçîéåëéê~óëçñ îäéââéåãáççéäk déäêìáâåççáíüçöéçêìâêéáåáöéêëçñëíççãêéáåáöéêëk låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöé îéêääéâáåöéå låçéêüçìç píçêáåöéå aéòéâäéìêîéê~åçéêáåöéåïçêçéåîéêççêò~~âíçççê ÜÉíÖÉÄêìáâî~åçåÖÉëÅÜáâíÉêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåçÑ Çççêëäáàí~ÖÉÇáÉîÉêççêò~~âíïçêÇíÇççêëÅÜìáîÉåãÉí ÇÉé~ååÉåKaáíëççêíîäÉââÉåáëãçÉáäáàâíÉîÉêïáàÇÉêÉåK låòéíéåüåáëåüéçáéåëíäáéçíìééåëéêîáåéeåáéíöê~íáëf çãçéòéîéêâäéìêáåöéåíéîéêïáàçéêéåk låçéêüçìçìïâççâéä~~íãéíééåëééåá~~ä êéáåáöáåöëéêççìåíîççêöä~ëâéê~ãáéâkeéíéêççìåí ÄÉÇÉâíÜÉíâççâçééÉêîä~âãÉíÉÉåîìáä~ÑëíçíÉåÇÉ Öä~åëä~~ÖKaÉâççâéä~~íÄäáàÑíòçä~åÖÉêãççáKaáí îéêöéã~ââéäáàâíüéíëåüççåã~âéåk pçãëòáàåëíçêáåöéåééåîçìçáöíéîéêüéäééåkkééãçé îçäöéåçéê~~çöéîáåöéåáå~åüí~äîçêéåëçé qéåüåáëåüéçáéåëííéäéääéåw _Éä~åÖêáàâW ^ääééåäéîçéöçééêëçåééäî~åçåòéqéåüåáëåüéaáéåëí ã~öïéêâò~~ãüéçéå~~åüéíéäéâíêáëåüéëóëíééã ìáíîçéêéåk 28

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας 1

Οδηγός λειτουργίας 1 1 Οδηγός λειτουργίας TÜRKÇE Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Modele bağlı olarak, fırında bulunan aksesuarlar gösterilen resimlerden farklı olabilir. ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Montaj Planı Isı Pompalı Kurutma Makinesi. Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu- ve Montaj

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu The new Compact Series. Perfecgtion from the Market Leader. TC 44 Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Πρόλογος Giriş Με την απόκτηση της νέας μονάδας ελέγχου κρατάτε στα χέρια σας την τελειότητα σε απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 [en] [nl] [el] [tr] Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GF11 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü [en] Instruction manual...2 [nl] Gebruiksaanwijzing...7 [el] Οδηγíες χρήσεως... 12 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion manual

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji...

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... απλά κορυφαίο MIG/MAG kaynağı için kompakt kaynak makinesi γεννήτρια κόμπακτ για συγκόλληση mig/mag MIG/MAG Genesis 3000 PMC, çığır açan teknolojisi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

el Neff GmbH Carl- Wery-Straße 34 81739 München 9000348435 G www.neff-international.com Περιεχόμενα Ενδείξεις ασφαλείας... 3 Η νέα σας συσκευή... 5 Καυστήρες αερίου... 6 Χειροκίνητο άναμμα... 6 Αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Active Speaker System

Active Speaker System 4-140-464-71(2) Active Speaker System Οδηγίες Λειτουργίας GR Kullanma Talimatları TR SRS-DB500 2009 Sony Corporation 2 GR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S950/S980 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S750/S780 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα