en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen"

Transcript

1 en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße München Cod B

2 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçìêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T eçäëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk U oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé KKKKKKKKKKKKKK V qüéüçíéä~íéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäáüçíéä~íékkkkkkkkkk V eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçäâåçäkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NM oéåçããéåçéçé~åëáòéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM `ççâáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN båéêöójë~îáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN mêéå~ìíáçåëñçêìëékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO a~ã~öéíçíüé~ééäá~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NP `äé~åáåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP råëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ cçêã~íáçåçñãéí~ääáåáêáçéëåéååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ j~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ ^Äåçêã~äáíáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñï~êê~åíókkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR m~åâ~öáåö~åçìëéç~ééäá~ååéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäóçáëéçë~äçñï~ëíééêççìåíë KKK NR 2

3 aé~êåìëíçãéêi cáêëíçñ~ääiïéïçìäçäáâéíçéñéêéëëçìêåçåöê~íìä~íáçåë~åççìêíü~åâëñçêü~îáåö éä~åéçóçìêíêìëíáåçåéçñçìêéêççìåíëkqüáëéê~åíáå~äiãççéêå~åçñìååíáçå~ä ~ééäá~ååéáëã~åìñ~åíìêéçìëáåöã~íéêá~äëçñíüéüáöüéëíèì~äáíóïüáåü~êéëìäàéåííç ëíêáåínì~äáíó`çåíêçäåüéåâëíüêçìöüçìííüééåíáêéã~åìñ~åíìêáåöéêçåéëëkqüé ~ééäá~ååéáëãéíáåìäçìëäóíéëíéçíçéåëìêéíü~íáíãééíëóçìêçéã~åçë~åçéêççìåéë ééêñéåíåççâáåöêéëìäíëk açåçíêéãçîéíüé~ééäá~ååéñêçãáíëéêçíéåíáîéé~åâ~öáåöìåíáäáíáëáåëí~ääéçáåíüéìåáík mäé~ëéêé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääóäéñçêééêçåééçáåöíçáåëí~ää~åçìëéíüé ~ééäá~ååékqüéáåñçêã~íáçååçåí~áåéçáåíüéëéáåëíêìåíáçåëáëéëëéåíá~äñçêíüé ÅçêêÉÅíçéÉê~íáçåçÑíÜÉ~ééäá~åÅÉ~åÇIãçêÉáãéçêí~åíäóIÑçêóçìêë~ÑÉíóK qüéé~åâ~öáåöçñóçìê~ééäá~ååéü~ëäééåã~åìñ~åíìêéçìëáåöçåäóíüéã~íéêá~äë ïüáåü~êéëíêáåíäóåéåéëë~êóíçöì~ê~åíéééññáåáéåíéêçíéåíáçåçìêáåöíê~åëéçêíkqüéëé ã~íéêá~äë~êénmmbêéåóåä~ääéiíüìëêéçìåáåöíüééåîáêçåãéåí~äáãé~åíkvçìå~å~äëç ÅçåíêáÄìíÉíçÅ~êáåÖÑçêíÜÉÉåîáêçåãÉåíÄóÑçääçïáåÖíÜÉ~ÇîáÅÉÄÉäçïW - ÇáëéçëÉçÑíÜÉé~Åâ~ÖáåÖáåíÜÉ~ééêçéêá~íÉêÉÅóÅäáåÖÄáåI - ÄÉÑçêÉóçìÖÉíêáÇçÑ~åçäÇ~ééäá~åÅÉIã~âÉëìêÉóçìÇáë~ÄäÉáíK`çåí~ÅíóçìêäçÅ~ä ~ìíüçêáíóíçñáåççìííüé~ççêéëëçñóçìêåé~êéëíêéåóåäáåöåéåíêéíççáëéçëéçñóçìê ~ééäá~ååéi - ÇçåçíéçìêìëÉÇçáäÇçïåíÜÉëáåâK`çääÉÅíáíáå~ÅäçëÉÇÅçåí~áåÉê~åÇí~âÉáííç~å ~ééêçéêá~íéåçääéåíáçåéçáåíçêiñ~áäáåöíü~íiéä~åéáíáåíüéêìääáëüäáåeáíïáääéåçìéáå~ ÅçåíêçääÉÇÇìãéXíÜáëáëéêçÄ~ÄäóåçííÜÉÄÉëíçéíáçåIÄìíáíïáää~îçáÇÅçåí~ãáå~íáåÖ ÖêçìåÇï~íÉêFK fjmloq^kqw fåíüéìåäáâéäóéîéåííü~ííüé~ééäá~ååéëüçìäç~êêáîéç~ã~öéççêåçíãééíóçìê ÉñéÉÅí~íáçåëáåíÉêãëçÑèì~äáíóIéäÉ~ëÉáåÑçêãìë~ëëççå~ëéçëëáÄäÉKcçêíÜÉï~êê~åíó íçäéî~äáçiíüé~ééäá~ååéãìëíåçíü~îéäééåí~ãééêéçïáíüiçêìëéçáå~ééêçéêá~íéäók 3

4 p~ñéíóáåëíêìåíáçåë oé~çíüéëéáåëíêìåíáçåëå~êéñìääókvçìïáääçåäóäé~ääé íçìëéóçìê~ééäá~ååéë~ñéäó~åçéññéåíáîéäóïüéåóçì Ü~îÉêÉ~ÇíÜÉãK héééíüéçééê~íáçå~åçáåëí~ää~íáçåáåëíêìåíáçåë~åç éêçîáçéíüéã~äçåöïáíüíüé~ééäá~ååéáñáíáëé~ëëéç çåíç~åçíüéêìëéêk `ÜÉÅâíÜÉ~ééäá~åÅÉ~ÑíÉêêÉãçîáåÖáíÑêçãíÜÉ é~åâ~öáåökfñáíü~ëëìññéêéç~åóç~ã~öéçìêáåö íê~åëéçêíiççåçíåçååéåíáík`çåí~åííüéqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåék _ÉÑçêÉáåëí~ääáåÖóçìêåÉïÜçÄIÉåëìêÉíÜ~ííÜÉ áåëí~ää~íáçåáëå~êêáéççìí~ååçêçáåöíçíüéáåëíêìåíáçåë éêçîáçéçk`üéåâíü~ííüééäéåíêáå~äëóëíéãáåóçìê ÜçãÉÜ~ë~åÉ~êíÜÅçååÉÅíáçå~åÇíÜ~íáíÅçãéäáÉë ïáíü~ääåìêêéåíë~ñéíóêéöìä~íáçåëkvçìê~ééäá~ååé ãìëíäéáåëí~ääéç~åçåçååéåíéçäó~ìíüçêáëéç íéåüåáå~äééêëçååéäiñçääçïáåö~ää~ééäáå~ääéêéöìä~íçêó ~åçëí~íìíçêóêéèìáêéãéåíëi~ëïéää~ëíüçëéä~áçççïå ÄóíÜÉäçÅ~äÉäÉÅíêáÅáíóëìééäáÉêëKrëáåÖíÜáë~ééäá~åÅÉ ïáíüçìí~åé~êíüåçååéåíáçåçêïüéåáíü~ëäééå áååçêêéåíäóáåëí~ääéçã~óêéëìäíáåëéêáçìëáåàìêáéëeäççáäó Ü~êãçêÇÉ~íÜÄóÉäÉÅíêçÅìíáçåFI~äíÜçìÖÜíÜáëáëÜáÖÜäó ìåäáâéäókqüéã~åìñ~åíìêéê~ååééíëåçêéëéçåëáäáäáíó Ñçêáå~ÇÉèì~íÉçéÉê~íáçåçêÑçêÇ~ã~ÖÉÅ~ìëÉÇÄó ìåëìáí~ääééäéåíêáå~äáåëí~ää~íáçåëk qüéåçååéåíáçåå~ääéëçñéäéåíêáå~ééäá~ååéëãìëíåçí íçìåüíüéüçíüçíéä~íéëkqüéå~ääéáåëìä~íáçå~åçüçä Å~åÄÉÇ~ã~ÖÉÇK açåçíëïáíåüçåíüé~ééäá~ååéáñáíáëç~ã~öéçáå~åó ï~ókfåíüééîéåíçñ~ã~äñìååíáçåiëïáíåüçññíüé ~ééäá~ååédëéçïéêëìééäókaçåçíí~ãééêïáíüíüé ~ééäá~ååédëáåíéêáçêk 4

5 `~ääçìíçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáñóçìê ~ééäá~ååéáëáååééççñêéé~áêk^åóêéé~áêëíçíüéüçä ãìëíäéå~êêáéççìíäóééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéiáååäìçáåöåü~åöáåöçêñáííáåöíüé éçïéêëìééäóå~ääék açåçí~ííéãéííçñçêåéíüéåçåíêçäâåçäëáñíüéó Å~ååçíÄÉíìêåÉÇáåíÜÉìëì~äã~ååÉêK`~ääíÜÉ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáããéçá~íéäóëçíü~ííüéó Å~åêÉé~áêçêêÉéä~ÅÉíÜÉãK fñ~åóåê~åâëiçéåíëçêñáëëìêéë~ééé~êçåíüéüçäi íüéêéáë~êáëâçñéäéåíêáåëüçåâkpïáíåüçññíüéüçä áããéçá~íéäókaáëåçååéåííüéã~áåñìëéáåíüéñìëé ÄçñK`çåí~ÅííÜÉqÉÅÜåáÅ~ä^ëëáëí~åÅÉpÉêîáÅÉK açåçíëíçêéçêìëé~åóåçêêçëáîéåüéãáå~äéêççìåíëi î~éçìêëiñä~ãã~ääéã~íéêá~äëiçê~åóçíüéêåçåjñççç éêççìåíëìåçéêåé~íüçêåé~êíüáë~ééäá~ååék açåçííçìåüíüéüçíéä~íéëkoáëâçñäìêåë>héééçìíçñ íüéêé~åüçñåüáäçêéåkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí íéääëóçìáñíüéüçíéä~íéë~êéüçík lîéêüé~íéçñ~íëçêçáäëå~åé~ëáäóáöåáíékm~ó~ííéåíáçå íçíüéüçä~í~ääíáãéëïüéåìëáåöüçíçáäëçêñ~íëkfñ~ é~åå~íåüéëñáêéiççåçíìëéï~íéêíçéñíáåöìáëüáík oáëâçñäìêåë>`çîéêíüéé~åïáíü~äáçíçëãçíüéêíüé Ñä~ãÉ~åÇëïáíÅÜçÑÑíÜÉÜçíéä~íÉK fñíüéêéáëãçáëíìêéäéíïééåíüéäçííçãçñíüéé~å ~åçíüéüçíéä~íéiíüáëåçìäçöéåéê~íéëíé~ãéêéëëìêék qüáëåçìäçå~ìëéíüéé~åíçàìãéìåéñééåíéçäókoáëâ çñáåàìêáéë>^äï~óëéåëìêéíü~ííüéüçíéä~íé~åçíüé ÄçííçãçÑíÜÉé~å~êÉâÉéíÇêóK 5

6 açåçíìëé~åóãáëëü~ééçé~åëíü~íççåçíäáé ëíé~çáäóçåíüéüçäkqüéëéåçìäçíáéçîéêäó~ååáçéåík qüáë~ééäá~ååéü~ëäééåçéëáöåéçéñåäìëáîéäóñçê ÇçãÉëíáÅìëÉIåçíÑçêéêçÑÉëëáçå~äìëÉKqÜáë~ééäá~åÅÉ Å~ååçíÄÉáåëí~ääÉÇáåó~ÅÜíëçêÅ~ê~î~åëKrëÉíÜÉÜçÄ ÑçêÅççâáåÖçåäóIåÉîÉê~ë~ÜÉ~íáåÖ~ééäá~åÅÉK `ÜáäÇêÉå~åÇ~ÇìäíëïÜçI~ë~êÉëìäíçÑéÜóëáÅ~äI ëéåëçêóçêãéåí~äçáë~äáäáíóiçêä~åâçñéñééêáéååéçê âåçïäéçöéi~êéåçíå~é~ääéçñìëáåöíüáë~ééäá~ååéi ëüçìäçåçíççëçïáíüçìííüéëìééêîáëáçåçñ~ êéëéçåëáääé~çìäík qüéçá~öê~ãëåçåí~áåéçáåíüáëáåëíêìåíáçåã~åì~ä~êé ~ééêçñáã~íék qüéã~åìñ~åíìêéêëü~ääåçíäéüéäçêéëéçåëáääéáñíüé êéèìáêéãéåíëëéíçìíáåíüáëã~åì~ä~êéåçíåçãéäáéç ïáíük mäé~ëéåçíéw qüéáåíéêãáííéåíçééê~íáçåçñíüéüçíéä~íéëáëåçí ~ã~äñìååíáçåkqüéóïáääåçãéçå~åççñññçêî~êóáåö äéåöíüëçñíáãéçéééåçáåöçåíüéëéäéåíéçåççâáåö éçïéêkqüéüáöüéêíüéåççâáåöéçïéêiíüéäçåöéêíüé çééê~íáåöíáãé~åçüáöüéêíüéíéãééê~íìêéêé~åüéçk 6

7 vçìêåéï~ééäá~ååé eçíéä~íéçñìéíç NOMMt aì~äüçíéä~íéçñ ìéíçommmt aì~ä Üçíéä~íÉ ÅçåíêçäâåçÄ páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë hçãäáüçíéä~íéçñ ìéíçonmmt aì~äüçíéä~íé ëéäéåíáçååçåíêçä âåçä mçïéêåçåíêçä âåçä oéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüí qüéëé~ééäá~ååéëã~óäéåçãäáåéçäéíïééåíüéãëéäîéë~åçlçêïáíüåçåîéåíáçå~ä Üçíéä~íÉëÑêçãíÜÉë~ãÉã~åìÑ~ÅíìêÉêIíÜêçìÖÜìëÉçÑíÜÉàçáåí~ÅÅÉëëçêóKcçêãçêÉ áåñçêã~íáçåiëééíüéå~í~äçöìék 7

8 eçäë tüéåóçìäéöáååççâáåöiïéêéåçããéåçíìêåáåöíüé ÅçåíêçäâåçÄìéíçíÜÉã~ñáãìãëÉííáåÖ~åÇíÜÉåI ÇÉéÉåÇáåÖçåíÜÉèì~åíáíó~åÇèì~äáíóçÑíÜÉÑççÇë ÄÉáåÖÅççâÉÇIíìêåÇçïåíÜÉÜÉ~ííç~ãÉÇáìã ëéííáåök qüéüçíéä~íéëdå~é~åáíóíçêéí~áåüé~í~ääçïëóçìíç ëïáíåüíüéãçññ~ëüçêííáãéäéñçêéóçìü~îééä~ååéç íçñáåáëüåççâáåöiíüéêéäóë~îáåöëçãééåéêöókqüé ÑççÇïáääÅçåíáåìÉÅççâáåÖíÜ~åâëíçíÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í íü~íáë~ååìãìä~íéçáåíüéüçíéä~íéëkrëéé~åëïáíü~ ÄçííçãíÜ~íáëÅçãéäÉíÉäóÑä~íIíÜáÅâI~åÇëáãáä~êáå ëáòéíçíüéüçíéä~íéiåéîéêëã~ääéêkaçåçíéä~åéïéí é~åëçåíüéüçäçê~ääçïäáèìáçëíçäéëéáäíçåáíë ëìêñ~åék oéëáçì~äüé~í ï~êåáåöäáöüí qüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíçñéäéåíêáå~ä~ééäá~ååéë äáöüíëìéïüéå~üçíéä~íéáëëïáíåüéççåiáåçáå~íáåö íü~ííüéüçíéä~íéáëüçíktüéåíüéüçíéä~íéáëëïáíåüéç çññiíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíêéã~áåëäáíïüáäéíüé Üçíéä~íÉáëÜçíIáåÇáÅ~íáåÖíÜÉéêÉëÉåÅÉçÑêÉëáÇì~ä ÜÉ~íK lååéíüéüçíéä~íéëü~îéåççäéçççïåiíüéêéëáçì~ä ÜÉ~íï~êåáåÖäáÖÜíÖçÉëçÑÑKt~êåáåÖ>fÑíÜÉêÉáë~ éçïéêåìíïüáäéíüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíë~êéäáí ~åçíüééçïéêáëíüéåêéjéëí~ääáëüéçiíüéäáöüíëã~ó åçíåçãéçå~ö~áåiéîéåíüçìöüíüéüçíéä~íéêéã~áåë ÜçíK páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä cáöìêén qüéüçäë~êééèìáéééçïáíü~éçïéêåçåíêçäâåçäíü~í ~ääçïëóçìíçëéííüé~ééêçéêá~íéüé~íäéîéäñçêíüéíóéé çññçççóçì~êééêéé~êáåökcáöìêénk q~âáåöáåíç~ååçìåííüéåççâáåöëíóäé~åçíüé~ãçìåí çññçççi~åçïáíüíüé~áççñíüéåççâáåööìáçéäáåéë í~ääéiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéíçíüéëéííáåö êéèìáêéçñçêíüéçáëüóçì~êéåççâáåökqçëïáíåüçññíüé Üçíéä~íÉIíìêåíÜÉâåçÄíçíÜÉëÉííáåÖã~êâÉÇ 0. qüé êéëáçì~äüé~íï~êåáåöäáöüíïáääëïáíåüáíëéäñçññçååéíüé ÜçÄëìêÑ~ÅÉÜ~ëÅççäÉÇÇçïåK 8

9 lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüçì~äüçíéä~íé qüéüçíéä~íéë cáöìêéo cáöìêép fåãççéäëéèìáéééçïáíüíïçüçíéä~íéëiçåéçñ íüéãü~ë~ëáåöäéåáêåìáí~åçíüéçíüéê~ççìääé ÅáêÅìáíEÑáÖëKO~åÇPFKqÜÉä~ííÉêíÜÉêÉÑçêÉçÑÑÉêë íïçéçíéåíá~äüçíéä~íéëwíüéñìääüçíéä~íéiïáíü OMMMtI~åÇíÜÉÅÉåíê~äÜçíéä~íÉIïáíÜUMMtáÑ óçìê~ééäá~ååéçééê~íéëçåopmsiçênmmmtáñáí çééê~íéëçåqmmsk qçëïáíåüçåíüéëã~ääéêüçíéä~íéeíüéåéåíê~ä ëéåíáçåfiíìêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéìåíáä óçìêéäé~ëéáíñêçãíüémëéííáåökqüéåiéçáåíáí íç~åóçñíüéëéííáåöëã~êâéçníçvk NZjáåáãìãíÉãéÉê~íìêÉ VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íìêÉ fñóçìïáëüíçìëéíüééñíéåçéçüçíéä~íéiíìêå íüéâåçäíçíüé ëéííáåö~åçíüéåéçáåíáííç íüéêéèìáêéçåççâáåöéçïéêkqçêéíìêåíçíüé ëã~ääéêüçíéä~íéiíìêåíüéâåçä~åíájåäçåâïáëéíç íüémëéííáåö~åçiçååé~ö~áåiëéäéåííüé ÅççâáåÖéçïÉêêÉèìáêÉÇKqÜÉêÉëáÇì~äÜÉ~í ï~êåáåöäáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék lééê~íáåöüçäéèìáéééçïáíüâçãäá Üçíéä~íÉ vçìêâçãäáüçäü~ëíïçåçåíêçäâåçäëkqüé âåçäçåíüéäéñíçñíüé~ééäá~ååéáëíüéüçíéä~íé ëéäéåíçêkfíëçééê~íáçåáëçéëåêáäéçäéäçïkqüé âåçäçåíüéêáöüíåçåíêçäëíüéåççâáåöéçïéêáåíüé Üçíéä~íÉëÉäÉÅíÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇáåíÜÉëÉÅíáçå mçïéêåçåíêçäâåçäòkqüéêéëáçì~äüé~íï~êåáåö äáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç~äçîék 9

10 10 eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçä âåçä qüáëåçåíêçä~ääçïëóçìíçëéäéåííüé~êé~çñíüé Üçíéä~íÉíÜ~íïáääÄÉ~Åíáî~íÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇÄÉäçïK oéåçããéåçéçé~å ëáòéë aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrjm^k af^jbqbo elqmi^qb NOÅã aì~ä Üçíéä~íÉ NUÅã páåöäé Üçíéä~íÉ NQÅã NQÅã OMÅã hçãäá NQÅãñPRÅã

11 11 `ççâáåö~çîáåé jéäíáåöwåüçåçä~íéi ÄìííÉêIàÉääó `ççâáåöwêáåéi Ä ÅÜ~ãÉäë~ìÅÉIÄÉÉÑëíÉï `ççâáåöwéçí~íçéëié~ëí~i îéöéí~ääéë iáöüíñêóáåöwëíéïëiãé~íêçääë píé~ãáåöwñáëü eé~íáåöiâéééáåöéêéé~êéç ÇáëÜÉëï~êã dêáääáåöwéëå~äçééëiäééñëíé~âi íçêíáää~ë `ççâáåö~åçäêçïåáåö rëééçíë~åçé~åëéèìáéééçïáíü~ëçäáçiñä~íäçííçãk råéîéåäçííçãëã~âéñçêäçåöéêåççâáåöíáãéëk péäéåí~å~ééêçéêá~íéé~åëáòéñçêíüéüçíéä~íéóçì éä~åíçìëékqüéüçíéä~íé~åçíüééçíçêé~åëüçìäç ÄÉíÜÉë~ãÉëáòÉK _É~êáåãáåÇíÜ~íÅççâï~êÉã~åìÑ~ÅíìêÉêëìëì~ääó éêçîáçéíüéçá~ãéíéêçñíüéíçéçñíüéé~åkfåãçëí Å~ëÉëIíÜáëáëä~êÖÉêíÜ~åíÜÉÇá~ãÉíÉêçÑíÜÉÄçííçãK rëé~ëã~ääé~åíçåççâëã~ää~ãçìåíëçññçççk ^ä~êöéé~åíü~íáë~äãçëíéãéíóìëéë~öêé~í~ãçìåí çñéåéêöók ^äï~óëåçîéêíüéé~åë~åçéçíëïáíüäáçëíü~íñáííüéãk kçíìëáåö~äáçïáääêéëìäíáå~ñçìêjñçäçáååêé~ëéáå ÉåÉêÖóìëÉKrëÉäáííäÉï~íÉêïÜÉåÅççâáåÖKvçìïáää ë~îééåéêöók`ççâáåöîéöéí~ääéëáåäáííäéï~íéêüéäéë íçéêéëéêîéíüéáêîáí~ãáåë~åçãáåéê~äëkpéäéåí~äçï ÜÉ~íëÉííáåÖK péííáåö vçìïáääåééçíçåççâçå~üáöüéêëéííáåöáåíüé ÑçääçïáåÖÅ~ëÉëW - `ççâáåöïáíüä~êöé~ãçìåíëçñäáèìáç - `ççâáåöä~êöéçáëüéë - `ççâáåöïáíüìååçîéêéçé~åë NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V Energy-saving advice

12 mêéå~ìíáçåëñçêìëé qüéüçäã~óäéç~ã~öéçáñü~êççêéçáåíéççäàéåíë ~êéçêçéééççåáíkté~çîáëéóçìåçííçéä~åéíüáë íóééçñçäàéåíëáå~êé~ëñêçãïüáåüíüéóã~óçêçé çåíçíüéüçäk ^îçáçäé~îáåöéãéíóé~åëçåüçíéä~íéëïüéåíüéó~êé äáíié~êíáåìä~êäóáñíüéó~êé~äìãáåáìãçêéå~ãéääéçk_çíü íüéé~åäçííçã~åçíüéüçäã~óëìññéêç~ã~öéëk cçääçïíüéã~åìñ~åíìêéêdëáåëíêìåíáçåëáñóçì~êéìëáåö ëééåá~äåççâï~êék kéîéêéä~åéüçíéçíëçêé~åëçåíüéüçäñê~ãék ^äìãáåáìãñçáä~åçéä~ëíáååçåí~áåéêëïáääãéäíáñéä~åéç çåüçíéä~íéïüáäéáíáëüçík a~ã~öé qüéç~ã~öéëçéëåêáäéçáåíüáëëéåíáçåççåçí~ññéåí íüéçééê~íáçåçêíüéëí~äáäáíóçñóçìêüçäk cçêã~íáçåçñåêìëíë qüéëé~êéå~ìëéçäóãéäíéçëìö~êçêëìö~êjêáåüñççç ëéáää~öéçåíüéüçäk påê~íåüéë qüéëé~êéå~ìëéçäóë~äíiëìö~êië~åçé~êíáåäéë~åç êçìöüé~åäçííçãëk `çäçìêñ~çáåö qüéüçädëåçäçìêã~óåü~åöéíç~ãéí~ääáåüìé~ë~ êéëìäíçñíüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåçêíüéìëéçñ ìåëìáí~ääéåäé~åáåöéêççìåíëk aéåçê~íáçåïé~ê qüáëáëå~ìëéçäóíüéìëéçñìåëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíëk 12

13 qüéëéç~ã~öéë~êéå~ìëéçäóíüéáå~çéèì~íéìëéçñ íüé~ééäá~ååékqüéó~êéåçííéåüåáå~äéêçääéãë~åç ~êéíüéêéñçêéåçíåçîéêéçäóíüéï~êê~åíók `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååé `äé~åáåö `äé~åíüéüçä~ñíéêé~åüìëékqüáëïáääéêéîéåíñççç êéã~áåëñêçãëíáåâáåöíçíüéüçäëìêñ~åék rëé~öä~ëëëåê~ééêíçêéãçîéáåöê~áåéççáêík oéäé~ëéíüéëåê~ééêë~ñéíóå~íåükrëéçåäóíüéää~çé íçåäé~åíüéüçäëìêñ~åék^ééäóáåöíüéüçäçéêåçìäç êéëìäíáåëåê~íåüáåök qüéää~çéáëéñíêéãéäóëü~êékoáëâçñáåàìêáéë>péåìêé íüéää~çéçååéóçìü~îéñáåáëüéçåäé~åáåök oééä~åéíüéää~çéáããéçá~íéäóìéçåñáåçáåö~åó áãééêñéåíáçåëk `äé~åíüéüçäëìêñ~åéäéñçêéáíü~ëåççäéçççïå ÅçãéäÉíÉäóìëáåÖ~ÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅí~åÇâáíÅÜÉå é~ééêkfñíüéåççâáåöëìêñ~åéáëëíáääîéêóüçíiëí~áåë ã~ó~ééé~êk`äé~åíüéëìêñ~åéìëáåö~ç~ãéåäçíü ~åççêóáíäóïáéáåöáíïáíü~ëçñíåäçíük ^äï~óëâéééíüéåçåíêçäé~åéä~êé~åäé~å~åççêók cçççêéã~áåë~åçëéáäíäáèìáçëã~ó~ññéåííüéáê çééê~íáçåk 13

14 råëìáí~ääéåäé~åáåö éêççìåíë ^ééé~ê~ååéçñãéí~ääáå áêáçéëåéååé j~áåíéå~ååé rëéçåäóëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêíçåäé~åíüéüçíéä~íé Ñê~ãÉKaçåçíìëÉ~åóÅçêêçëáîÉçê~Äê~ëáîÉéêçÇìÅíëK açåçíìëéíüéöä~ëëëåê~ééêüéêékqüáëåçìäçç~ã~öé íüéüçäñê~ãék açåçíìëéëü~êéçäàéåíëçê~öä~ëëëåê~ééêíçåäé~å íüéüçäñê~ãékkéîéêìëé~äê~ëáîééêççìåíëkrëéçåäó ëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêk råçéêåçåáêåìãëí~ååéëìëéíüéñçääçïáåöwé~çëíü~í ëåê~íåüi~äê~ëáîééêççìåíëçêåçêêçëáîéçéíéêöéåíëi ëìåü~ëçîéååäé~åáåöëéê~óë~åçëí~áåêéãçîéêëk kéîéêìëéüáöüjéêéëëìêéçêëíé~ãåäé~åéêëk qüéëéåü~åöéëáåíüéüçäëìêñ~åéåçäçìêáåöêéëìäí ÑêçãíÜÉìëÉçÑìåëìáí~ÄäÉÅäÉ~åáåÖéêçÇìÅíëçêÑêçã íüéïé~êå~ìëéçäóé~åñêáåíáçåkpí~áåëçñíüáëíóéé~êé îéêóçáññáåìäííçêéãçîéklìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéçññéêë~ëéêîáåéeëìäàéåííçñééëfñçêíüé êéãçî~äçñáêáçéëåéååék q~âéå~êéçñóçìê~ééäá~ååéìëáåö~åäé~åáåöéêççìåí ëìáí~ääéñçêöä~ëëjåéê~ãáåüçäëkqüáëéêççìåíåçîéêë íüéåççâáåöëìêñ~åéïáíü~öäçëëóñáäãíü~í~åíë~ë~ ÇáêíêÉéÉääÉåíKqÜÉÜçÄïáääã~áåí~áå~å~ííê~ÅíáîÉ ~ééé~ê~ååéñçêäçåöéêkqüáëïáää~äëçã~âéåäé~åáåö É~ëáÉêK ^Äåçêã~äáíáÉë låå~ëáçå~ääóiçéíéåíéç~äåçêã~äáíáéëå~åäéé~ëáäó êéëçäîéçk_éñçêéå~ääáåöíüéqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéií~âéíüéñçääçïáåöêéåçããéåç~íáçåëáåíç ~ÅÅçìåíW fãéçêí~åíåçíéw låäó~ìíüçêáëéçééêëçååéäñêçãçìêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéã~óïçêâçåíüééäéåíêáå~äëóëíéãk 14

15 tü~íü~éééåëá\ mêçä~ääéå~ìëé pçäìíáçå ÁáÑíÜÉêÉáë~ JaÉÑÉÅíáîÉÑìëÉK ÖÉåÉê~äã~äÑìåÅíáçå çñíüééäéåíêáå~ä ëóëíéã\ JqÜÉíêáéëïáíÅÜçê~å áåëí~ää~íáçåçáññéêéåíá~ä ã~óü~îéäééåíêáööéêéçk J`ÜÉÅâíÜÉÑìëÉáåíÜÉÖÉåÉê~ä ÑìëÉÄçñ~åÇêÉéä~ÅÉáíáÑáíáë Ñ~ìäíóK J`ÜÉÅâíÜÉÖÉåÉê~äáåéìíÄçñ íçëééïüéíüéêíüéíêáéëïáíåüçê ~ÇáÑÑÉêÉåíá~äÜ~îÉÄÉÉå íêáööéêéçk qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé tüéååçåí~åíáåöçìêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéi íüé~ééäá~ååéûëéêççìåíåìãäéêebjkçkf~åç ã~åìñ~åíìêéåççéecafãìëíäééêçîáçéçkqüáë áåñçêã~íáçåáëåçåí~áåéçáåíüéñé~íìêéëéä~íéiäçå~íéç çåíüéäçïéêé~êíçñíüéüçäi~åççåíüéä~äéääçå~íéç çåíüéä~åâé~öéçñíüéìëéêã~åì~äk qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñ ï~êê~åíó qüé~ééäáå~ääéï~êê~åíóåçåçáíáçåë~êéíüçëéëéíçìí ÄóíÜÉÅçãé~åóDëêÉéêÉëÉåí~íáîÉçÑÑáÅÉáåíÜÉÅçìåíêó çñéìêåü~ëékaéí~áäéçáåñçêã~íáçåáë~î~áä~ääéñêçã éçáåíëçñë~äékvçìïáäääéêéèìáêéçíçéêéëéåíéêççñçñ éìêåü~ëéáåçêçéêíçäéåéñáíñêçãíüéï~êê~åíókqüé êáöüííçãççáñóáëêéëéêîéçk rëéç~ééäá~ååéë~åçé~åâ~öáåö fñíüé~ééäá~ååéñé~íìêéëéä~íéåçåí~áåëíüé båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäó Çáëéçë~äçÑï~ëíÉ éêççìåíë ëóãäçä ÄÉ~êáåãáåÇíÜÉÑçääçïáåÖáåëíêìÅíáçåëK oéãçîéíüé~ééäá~ååéé~åâ~öáåö~åççáëéçëéçñáíáå~ ã~ååéêíü~íççéëåçíç~ã~öéíüééåîáêçåãéåík qüáë~ééäá~ååéåçãéäáéëïáíübrçáêéåíáîéommolvslb` çåéäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáå~ééäá~ååéëáçéåíáñáéç~ë tbbbeï~ëíééäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáåéèìáéãéåífk 15

16 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU rïåáéìïé~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON hççâéä~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO _ÉÇáÉåáåÖëâåçéîççêÉåâÉäÉòçåÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäéâççâòçåé KKKKKKKKKKK OP aéâççâòçåéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP téêâáåöî~åçééä~~íãéíåçãäáâççâòçåékkkkkkkkkkkkk OP héìòéëåü~âéä~~êî~åçéâççâòçåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OQ ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêî~åçéé~ååéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ hççâ~çîáéòéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR qáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR t~~êëåüìïáåöéåçãíêéåíüéíöéäêìáâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OS påü~çé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT oéáåáöáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OT låöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU píçêáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU qéåüåáëåüéçáéåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV d~ê~åíáéîççêï~~êçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêé~ââáåöéå~ñöéç~åâíé~éé~ê~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêïáàçéêáåöî~å~ñî~äëíçññéåçéãáäáéìëé~êéåçéïáàòék OV 16

17 dé~åüíéâä~åíw táàñéäáåáíéêéåìãéíìïâéìòééåç~åâéåìîççêìïîéêíêçìïéåáåçåëkaáíéê~âíáëåüéi ãççéêåééåñìååíáçåéäé~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåî~åçéäéëíéâï~äáíéáíi ÇáÉçåÇÉêïçêéÉåòáàå~~åÉÉåëíêáâíÉâï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉíáàÇÉåëÜÉíÑ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉëÉå ÇáÉå~ìïÖÉòÉíÖÉíÉëíòáàåçãíÉîçäÇçÉå~~å~äìïÉáëÉåîççêéÉêÑÉÅíâçâÉåKe~~äÜÉí ~éé~ê~~íé~ëìáíçéäéëåüéêãéåçéîéêé~ââáåö~äëüéíïçêçíáåöéäçìïçk táàîéêòçéâéåìçãçéáåëíêìåíáéëíéäéòéå~äîçêéåëüéí~éé~ê~~ííéáåëí~ääéêéåçñíé ÖÉÄêìáâÉåKaÉáåÑçêã~íáÉÇáÉÇ~~êáåëí~~íáëÉëëÉåíáÉÉäîççêÉÉåÖçÉÇÉïÉêâáåÖ ÉåIï~íåçÖÄÉä~åÖêáàâÉêáëIîççêìïîÉáäáÖÜÉáÇK aéîéêé~ââáåöî~åìï~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåçáéëíêáâíåçççò~âéäáàâòáàå çãééåöçéçéäéëåüéêãáåöíéö~ê~åçéêéåíáàçéåëüéíîéêîçéêkaéòéã~íéêá~äéåâìååéå îçääéçáöïçêçéåöéêéåóåäéçiòçç~íãáäáéìjéññéåíéåïçêçéåîéêãáåçéêçktáàåççáöéåììáí çãççâãééíéïéêâéå~~åüéíäéüçìçî~åüéíãáäáéìiçççêçéîéêëåüáääéåçé ê~~çöéîáåöéåçéíéîçäöéåw - ÖççáÇÉîÉêé~ââáåÖáåÇÉÇ~~êîççêÄÉëíÉãÇÉÅçåí~áåÉêîççêêÉÅóÅäáåÖI - ã~~âééå~ñöéç~åâí~éé~ê~~íçåäêìáâä~~ê~äîçêéåëüéíïéöíéççéåksê~~öìï ÖÉãÉÉåíÉÜÉí~ÇêÉëî~åÜÉíÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉáåò~ãÉäéìåíîççêÜÉêÄêìáâÄ~êÉã~íÉêá~äÉå ÉåäÉîÉêìï~éé~ê~~íÇ~~êáåI - ëéçéäöéäêìáâíéçäáéåáéíçççêçéöççíëíééåk_éï~~êüéíáåééå~ñöéëäçíéåéçíéå ÄêÉåÖÜÉíå~~êÉÉåáåò~ãÉäéìåíçÑÖççáÜÉí~åÇÉêëáåÇÉîìáäÅçåí~áåÉêEÜÉíâçãíÇ~å íéêéåüíçéééåöéåçåíêçäééêçéëíçêíéä~~íëxç~íáëãáëëåüáéååáéíçéäéëíéçéäçëëáåöi ã~~êòçïçêçíüéíï~íéêáåáéçéêöéî~äåáéíîéêîìáäçfk _bi^kdofghw jçåüíüéí~éé~ê~~íçåîéêüççéíëåü~çéîéêíçåéåçñåáéíîçäççéå~~åçéîççêòáéåé âï~äáíéáíëîéêéáëíéåiç~åîéêòçéâéåïáàìçãçåëç~íòçëåéäãçöéäáàâíéãéäçéåkaé Ö~ê~åíáÉáëåáÉíÖÉäÇáÖ~äëÉê~~åÜÉí~éé~ê~~íáëÖÉéêìíëíÉåçÑ~äëÜÉíçåàìáëíÖÉÄêìáâíáëK 17

18 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå iééëçéòéáåëíêìåíáéë~~åç~åüíáöçççêk^ääééåç~å âìåíììï~éé~ê~~íçéééåàìáëíééåîéáäáöéã~åáéê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~êÇÉÖÉÄêìáâëJÉåãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉëÉå çîéêü~åçáöçéòéãéíüéí~éé~ê~~í~äëìüéí~~å áéã~åç~åçéêëçîéêçê~~öík `çåíêçäééêüéí~éé~ê~~íå~üéíìáíé~ââéåkfåçáéåüéí ~éé~ê~~íëåü~çéüééñíçéöéäçééåíáàçéåëüéí íê~åëéçêíiëåü~âéäüéíç~ååáéíiáåã~~êåééãåçåí~åí çéãéíçéíéåüåáëåüéçáéåëík `çåíêçäééêi~äîçêéåëíéäéöáååéåãéíçéáåëí~ää~íáé î~åìïåáéìïéâççâéä~~íçñç~íöéäéìêíîçäöéåëçé áåëí~ää~íáéîççêëåüêáñíéåk`çåíêçäééêçñçéíéåüåáëåüé áåëí~ää~íáéáåìïïçåáåöîççêòáéåáëî~å~~êçáåöéå åééã~ääéöéäçáöéîéáäáöüéáçëîççêëåüêáñíéåáå~åüíkaé ãçåí~öééå~~åëäìáíáåöî~åìï~éé~ê~~íãçéíéå îéêêáåüíïçêçéåçççêééåäéîçéöçéãçåíéìêiï~~êäáà ÇÉíçÉé~ëÄ~êÉêÉÖÉäëÉåïÉíÖÉîáåÖI~äëãÉÇÉÇÉ îççêëåüêáñíéåî~åüéíéä~~íëéäáàâééåéêöáéäéçêáàñãçéíéå ïçêçéåçéöéîçäöçkeéíöéäêìáâî~åçáí~éé~ê~~í òçåçéê~~êçáåöçñãéíééåçåàìáëíéáåëí~ää~íáéâ~åi ÜçÉïÉäáåòÉÉêçåï~~êëÅÜáàåäáàâÉÖÉî~ääÉåIÉêåëíáÖÉ ÖÉîçäÖÉåÜÉÄÄÉåEéÉêëççåäáàâäÉíëÉäÉåÇççÇÇççê ÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâFKaÉÑ~Äêáâ~åíáëåáÉí~~åëéê~âÉäáàâ îççêçéçåàìáëíéïéêâáåöåçåüîççêãçöéäáàâéëåü~çé îéêççêò~~âíçççêçåöéëåüáâíééäéâíêáëåüéáåëí~ää~íáéëk ^~åëäìáíâ~äéäëî~åéäéâíêáëåüé~éé~ê~íéåãçöéååáéí áå~~åê~âáåöâçãéåãéíçéï~êãéâççâòçåéëkaé â~äéäáëçä~íáééåçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk fåçáéåìëåü~çéï~~êåééãí~~åüéí~éé~ê~~íiëäìáíüéí Ç~ååáÉí~~åKfåÖÉî~äî~åëíçêáåÖIëäìáíÇÉ ëíêççãíçéîçéêî~åüéí~éé~ê~~í~ñkj~åáéìäééêçé ÄáååÉåòáàÇÉî~åÜÉí~éé~ê~~íåáÉíK 18

19 _ÉäîççêêÉé~ê~íáÉãÉíçåòÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK^ääÉ ïáääéâéìêáöéêéé~ê~íáéë~~åçéâççâéä~~íiï~~êçåçéê ÜÉíîÉêî~åÖÉåçÑáåëí~ääÉêÉåî~åÇÉ~~åëäìáíâ~ÄÉäI ãçéíéåïçêçéåìáíöéîçéêççççêçéqéåüåáëåüé ÇáÉåëíK cçêåééêçéâåçéééååáéí~äëòéåáéíöçéççê~~áéåk_éä çåãáççéääáàâãéíçéqéåüåáëåüéçáéåëíîççêêéé~ê~íáé çñîéêî~åöáåöç~~êî~åk fåöéî~äî~åäêéìâî~åçñëåüéìêéåáåçéâççâéä~~í ÄÉëí~~íÉêÖÉî~~êîççêÉÉåÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâKpÅÜ~âÉä ÜÉí~éé~ê~~íçåãáÇÇÉääáàâìáíKpäìáíÇÉòÉâÉêáåÖî~åÜÉí ~éé~ê~~íáåçéòéâéêáåöâ~ëí~ñkkééãåçåí~åíçéãéí ÇÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK _Éï~~êÖÉÉåÅÜÉãáëÅÜÉéêçÇìÅíÉåIÄáàíÉåÇÉ ãáççéäéåiëéìáíäìëëéåiçåíîä~ãä~êéã~íéêá~äéåçñ ~åçéêééêççìåíéåç~åäéîéåëãáççéäéåçåçéêçñáåçé Äììêíî~åÇáíÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ~éé~ê~~íK o~~âçéâççâòçåéëåáéí~~åkdéî~~êîççê Äê~åÇïçåÇÉå>eçìÇâáåÇÉêÉåìáíÇÉÄììêíKaÉ êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêöééñí~~åç~íçéâççâòçåéë ï~êãòáàåk lîéêîéêüáíîéíçñçäáéî~íöéã~ââéäáàâîä~ãkiççéåáéí ïéöíáàçéåëüéíîéêï~êãéåî~åîéíçñçäáékfåçáéåçéòé îä~ãî~ííéåiçççñüéíîììêåáéíãéíï~íéêkdéî~~ê îççêäê~åçïçåçéå>açéééåçéâëéäçéçéé~åçãüéí îììêíéççîéåéåòéíçéâççâòçåéìáík fåçáéåéêîäçéáëíçñíìëëéåçéäççéãî~åçéé~åéåçé âççâòçåéâçãíiâ~åéêç~ãéçêìâçåíëí~~åkaççê ÇÉòÉÇ~ãéÇêìââ~åÇÉé~åéäçíëÉäáåÖçéëéêáåÖÉåK oáëáåççéîéêïçåçáåö>wçêöéêîççêç~íçéâççâòçåé ÉåÇÉÄçÇÉãî~åÇÉé~å~äíáàÇÇêççÖòáàåK 19

20 wéíöééåîéêîçêãçéiçåëí~äáéäéé~ååéåçéçé âççâéä~~íkaéòéòçìçéåééêçåöéäìââìååéå çãî~ääéåk aáí~éé~ê~~íáëéåâéäçåíïçêééåîççêüìáëüçìçéäáàâi åáéíéêçñéëëáçåééäöéäêìáâkaáí~éé~ê~~íã~öåáéí ïçêçéåöé åëí~ääééêçáåà~åüíéåçñå~ê~î~åëkdéäêìáâ ÜÉí~éé~ê~~íÉåâÉäçãíÉâçâÉåIåççáí~äëîÉêï~êãáåÖK háåçéêéåéåîçäï~ëëéåéåçáéïéöéåëäáåü~ãéäáàâéi òáåíìáöäáàâéçñéëóåüáëåüéäéééêâáåöéåçñçççê çåéêî~êéåüéáççñçåïéíéåçüéáçåáéíäéâï~~ãòáàåçã Çáí~éé~ê~~ííÉÖÉÄêìáâÉåIãçÖÉåÇ~í~ääÉÉåÇçÉå çåçéêíçéòáåüíî~åééåîéê~åíïççêçéäáàâéîçäï~ëëéåék aéöê~ñáéâéåçáéáåçéòéü~åçäéáçáåöëí~~å~ñöéäééäç òáàåíéêçêáøåí~íáék aéñ~äêáâ~åíáëîêáàî~åéäâéîéê~åíïççêçéäáàâüéáçáåçáéå åáéíîçäç~~åïçêçí~~åçéäéëåüáââáåöéåî~åçéòé Ü~åÇäÉáÇáåÖK ^~åïáàòáåöw aéïéêâáåöãéííìëëéåéçòéåî~åçéâççâòçåéëáë ÖÉÉåëíçêáåÖKaÉòÉïÉêâÉå~äíáàÇçéÜìåîçääÉ îéêãçöéåáåééêáççéëî~åáåjéåìáíëåü~âéäáåöiçáé ãáåçéêä~åöçñä~åöéêòáàåi~ñü~åâéäáàâî~åçé ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉâççâëí~åÇKeçÉÜçÖÉêÇÉâççâëí~åÇI ÜçÉä~åÖÉêÇÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåÜçÉÜçÖÉêÇÉ íéãééê~íììêçáéäéêéáâíïçêçík 20

21 rïåáéìïé~éé~ê~~í hççâòçåéíçínommt aìääéäéâççâòçåéíçí OMMMt oéöéäâåçé ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåé oéöéäâåçééåâéäé òçåé oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë `çãäáâççâòçåéíçíonmmt héìòéëåü~âéä~~ê ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ håçéîéêãçöéåëêéöéäáåö oéëíï~êãíéjáåçáå~íçê aéòé~éé~ê~íéåâìååéåçåçéêäáåöéålçñãéíåçåîéåíáçåéäéâççâéä~íéåî~å ÜÉíòÉäÑÇÉãÉêâÖÉÅçãÄáåÉÉêÇïçêÇÉåIï~~êÄáàÜÉíîÉêÄáåÇáåÖë~ÅÅÉëëçáêÉãçÉí ïçêçéåöéäêìáâíko~~çéäééöçéå~í~äçöìëk 21

22 hççâéä~íéå `çåíêçäéä~ãéàéîççê êéëíï~êãíé oéöéäâåçéî~åçééåâéäéòçåé ^ÑÄKN eéíáëê~~çò~~ãçãçéçê~~áâåçéi~äëìäéöáåííé âçâéåçéçéüççöëíéëí~åçíéòéííéåéåüéãç~~êå~i ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉÜçÉîÉÉäÜÉáÇÉåâï~äáíÉáíî~åÜÉí îçéçëéäiçéééåöéãáççéäçéëí~åçíéòéííéåk jéåâ~åöéäêìáâã~âéåî~åçéíüéêãáëåüééåéêíáé î~åçéâççâòçåéëçççêçéòéáéíëîççêüéíéáåçéî~å ÇÉâççâíáàÇìáííÉòÉííÉåçãÉåÉêÖáÉíÉÄÉëé~êÉåKeÉí âçâéåö~~íîéêçéêçéçéêéëíï~êãíéçáéáåçé âççâòçåéëáëçéöéäçìïçkdéäêìáâé~ååéåãéíééå ééêñéåíéiéö~äéçáââéäççéãiï~~êî~åçéã~~í çîéêééåâçãíãéíçáéî~åçéâççâòçåéiåççáíééå âäéáåéêékwçêöéêîççêç~íéêöééåîçåüíçéüéí çéééêîä~âî~åçéâççâéä~~ííéêéåüíâçãíéåç~íçé é~å~~åçéçåçéêâ~åíçêççöáëk _áàéäéâíêáëåüéíçéëíéääéåäáåüíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê çéäáàüéí~åíáîéêéåî~åééåâççâòçåéiçã~~åíé ÖÉîÉåÇ~íÇÉâççâòçåÉÜÉÉíáëK^äëÇÉâççâòçåÉ ïçêçíìáíöéëåü~âéäçiääáàñíüéíêéëíï~êãíéj ÅçåíêçäÉä~ãéàÉÄê~åÇÉåòçä~åÖÇÉÄÉíêÉÑÑÉåÇÉòçåÉ ÜÉÉíáëIï~~êãÉÉïçêÇí~~åÖÉÇìáÇÇ~íÉêêÉëíï~êãíÉ áëk ^äëçéâççâòçåéëòáàå~ñöéâçéäçö~~íçéêéëíï~êãíéj áåçáå~íçêìáíkléöéäéí>fåçáéåçéëíêççãìáíî~äííéêïáàä ÇÉêÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêë~~åëí~~åÉåÇÉëíêççã ÇáêÉÅíïÉÉê~~åÖ~~íIâ~åÜÉíòáàåÇ~íÇÉáåÇáÅ~íçêë åáéíïééêö~~åäê~åçéåiççâ~äáëçéâççâòçåéåçö ïéäüééík aéâççâéä~íéåäéëåüáââéåçîéêééå îéêãçöéåëêéöéäáåöiï~~êãééìüéíöéëåüáâíé îéêãçöéåîççêüéííéäéêéáçéåîçéçëéäâ~åáåëíéääéåk ^ÑÄKNK oéâéåáåöüçìçéåçãéíçéäéêéáçáåöëïáàòéiçé ÜçÉîÉÉäÜÉáÇîçÉÇëÉäÉåãÉíÄÉÜìäéî~åÇÉí~ÄÉäãÉí âççâíáéëiçê~~áíìçéâåçéãéíçéâäçâãééå~~êçé ëí~åççáéçîéêééåëíéãíãéíüéíöéêéåüíç~íìïáäí ÄÉêÉáÇÉåKaê~~áÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇ 0 çãçé âççâòçåéìáííéëåü~âéäéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê Ö~~íìáíï~ååÉÉêÜÉíçééÉêîä~âî~åÇÉâççâéä~~í ~ÑÖÉâçÉäÇáëK 22

23 téêâáåöî~åçééäéâíêáëåüééä~~íãéí ÇìÄÄÉäÉâççâòçåÉ aéâççâòçåéë ^ÑÄKO ^ÑÄKP fåçéãççéääéåçáéòáàåìáíöéêìëíãéííïééâççâòçåéë ÜÉÉÑí åééåéåâéäîçìçáöåáêåìáíéåçé~åçéêéééå ÇìÄÄÉäÅáêÅìáíE~ÑÄKOÉåPFKaÉòÉä~~íëíÉÜÉÉÑíÇ~~êçã íïééãçöéäáàâéâççâòçåéëwééååçãéäéíéî~åommmt ÉåÉÉåÅÉåíê~äÉî~åUMMt~äëìï~éé~ê~~íçéOPMs ïéêâíéåî~ånmmmt~äëüéíçéqmmsïéêâík aéâäéáåéâççâòçåéeãáççéåfiïçêçíáåöéëåü~âéäç ÇççêÇÉâåçéêÉÅÜíëçãíÉÇê~~áÉåíçíÇ~íÇÉëí~åÇM îêáàâçãíks~å~ñç~íãçãéåíâìåíìçéòééä~~íëéåáå ÉÉåïáääÉâÉìêáÖÉëí~åÇî~åNíLãVK NZjáåáãìãíÉãéÉê~íììêK VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK fåçáéåìäçîéåçáéåçéîéêöêçíéòçåéïáäíöéäêìáâéåi Ç~åÇáÉåíìÇÉâåçéíçí~~åÇÉëí~åÇ íéçê~~áéåk séêîçäöéåëâ~åüéíöéïéåëíéîéêãçöéåïçêçéå ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇKlãÇÉâäÉáåÉâççâòçåÉçéåáÉìïíÉ ÖÉÄêìáâÉåIÇáÉåíìÇÉâåçéíÉÖÉåÇÉâäçâíÉÇê~~áÉå íçí~~åçéëí~åçméåçéåáéìïééåîéêãçöéåëëí~åç íéëéäéåíéêéåkaéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéå òç~äëééêçéêáëçãëåüêéîéåk téêâáåöî~åçééä~~íãéíçéåçãäá âççâòçåé rïåçãäáâççâéä~~íäéëåüáâíçîéêíïéé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåKaÉâåçé~~åÇÉäáåâÉêòáàÇÉî~å ÜÉííçÉëíÉäáëÇÉâÉìòÉëÅÜ~âÉä~~êîççêÇÉâççâòçåÉ ÉåÇÉïÉêâáåÖïçêÇíÜáÉêçåÇÉêÄÉëÅÜêÉîÉåKaÉ ÄÉÇáÉåáåÖëâåçéî~åÇÉêÉÅÜíÉêòçåÉÅçåíêçäÉÉêíÜÉí îéêãçöéåî~åçéöéëéäéåíééêçéòçåéiòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåçåçéê séêãçöéåëêéöéäáåö?kaé êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéåòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåk 23

24 héìòéëåü~âéä~~êîççêçé âççâòçåé jéíçéòéäéçáéåáåöëâåçéâ~åçé~ñãéíáåöî~åçé ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉâççâòçåÉïçêÇÉåÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇIòç~äë ÜáÉêçåÇÉêïçêÇíçãëÅÜêÉîÉåK aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêë î~åçéé~ååéå jfkfjrj af^jbqbos^k abm^k hllhwlkb aìääéäé âççâòçåé NOÅã NUÅã båâéäé âççâòçåé `çãäá NQÅã NQÅã OMÅã NQÅãñPRÅã 24

25 25 hççâ~çîáéòéå pãéäíéåwåüçåçä~çéi ÄçíÉêIÖÉä~íáåÉ _ÉêÉáÇáåÖî~åWêáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäIê~Öçìí _ÉêÉáÇáåÖî~åW~~êÇ~ééÉäÉåIé~ëí~I ÖêçÉåíÉ p~ìíéêéåwëíççñëåüçíéäëiêçää~çé píçãéåwîáë séêï~êãéåiï~êãüçìçéå î~åâä~~êöéã~~âíéöéêéåüíéå _~ââéåwëåüåáíòéäëiëíé~âi çãéäéííéå hçâéåéå~~åäê~çéå pìööéëíáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå déäêìáâé~ååéåéåâçéâéåé~ååéåãéíééåçáââééå îä~ââéäççéãklåêéöéäã~íáöéäççéãëâìååéåçé âççâíáàçîéêäéåöéåk háéëééåé~åãéíééåöéëåüáâíé~ñãéíáåöîççêáéçéêé âççâòçåékaéçá~ãéíéêî~åçéäççéãî~åçéé~åçñ âçéâéåé~åãçéíçîéêééåâçãéåãéíçé~ñãéíáåöî~å ÇÉâççâòçåÉK eçìçéêêéâéåáåöãééç~íçéñ~äêáâ~åíéåî~åé~ååéå ãééëí~äçéçá~ãéíéêî~åçéäçîéåâ~åíî~åçéé~å ~~åöéîéåkjééëí~äáëçáéçá~ãéíéêöêçíéêç~åçáéî~å ÇÉçåÇÉêâ~åíK déäêìáâééåâäéáåéé~åîççêöéêáåöéüçéîééäüéçéåk béåöêçíéé~åçáéäáàå~äééöáëîéêäêìáâíîééäéåéêöáék açé~äíáàçé~ëëéåçéçéâëéäëçéçéé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk_áàâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åáë ÜÉíÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâîáÉêâÉÉêòçÜççÖKhççâãÉí ïéáåáöï~íéêkwçäéëé~~êíìéåéêöáékaççêöêçéåíéáå ïéáåáöï~íéêíéâçâéåiääáàîéåçéîáí~ãáåéëéå ãáåéê~äéåäéíéêäéüçìçéåkpéäéåíééêééåä~öé âççâëí~åçk pí~åç eáéêäáàáëééåüçöéêéëí~åçåççáöäáàw - béåöêçíéüçéîééäüéáçï~íéêk - dêçíéöéêéåüíéåk - eéíâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åk NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V

26 t~~êëåüìïáåöéåîççêüéíöéäêìáâ aéâççâéä~~íâ~åäéëåü~çáöéå~äëéêü~êçéçñéìåíáöé îççêïéêééåçéî~ääéåkaáíëççêíîççêïéêééåâìåíì ÄÉíÉêåáÉíÄÉï~êÉåçééä~~íëÉåî~åï~~ê~ÑòÉçéÇÉ âççâéä~~íâìååéåî~ääéåk wéíöééåäéöéé~åçéüéíîììêiîççê~äåáéí~äëüéíö~~í çãöéøã~áääééêçéçñ~äìãáåáìãé~ååéåkaéäççéã î~åçéé~åçñçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåkkééãçé~~åïáàòáåöéåî~åçéñ~äêáâ~åíáå~åüí ~äëüéíçãäáàòçåçéêëéêîáéëöçéçö~~ík mä~~íëåççáíüéíéé~ååéåçñâçéâéåé~ååéåçéçé çãäáàëíáåöî~åçéâççâéä~~ík påü~çé ^äìãáåáìãñçäáééåéä~ëíáåä~ââéåëãéäíéå~äëòéçé ÜÉíÉâççâòçåÉëïçêÇÉåÖÉäÉÖÇK aéüáéêçåçéêöéåçéãçéëåü~çéüééñíöééå ÄÉíêÉââáåÖçéÇÉïÉêâáåÖåçÅÜçéÇÉëí~ÄáäáíÉáíî~åìï âççâéä~~ík eéíçåíëí~~åî~åâçêëíéå séêççêò~~âíçççêç~íéêöéëãçäíéåëìáâéêçñ ÉíÉåëï~êÉåãÉíÉÉåÜççÖëìáâÉêÖÉÜ~äíÉÖÉãçêëíòáàåK hê~ëëéå séêççêò~~âíçççêòçìíiëìáâéêiò~åçâçêêéäëçñ çåéññéåüéçéåçéçéäççéãëî~åé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk séêâäéìêáåö jéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåîéêççêò~~âíçççêëäáàí~öé ÇççêëÅÜìáîÉåãÉíÇÉé~ååÉåçÑÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk päáàí~öéî~åçéîéêëáéêáåö ^ÑÖÉëÅÜììêÇÉîÉêëáÉêáåÖÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk 26

27 aáíëççêíëåü~çéïçêçíîéêççêò~~âíçççêçåàìáëí ÖÉÄêìáâî~åÜÉí~éé~ê~~íIòçåÇÉêÇ~íÉêëéê~âÉáëî~å íéåüåáëåüééêçääéãéåãéíüéí~éé~ê~~íkaéòé ëåü~çéïçêçíçìëåáéíçççêçéö~ê~åíáéöéçéâík oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç oéáåáöáåö j~~âçéâççâéä~~íå~áéçéêöéäêìáâëåüççåkwç îççêâçãíìç~íéíéåëêéëíéå~~åâçéâéåk déäêìáâîççêçéòçåéëãéí~~åöéâçéâíîìáäééå Öä~ëëÅÜê~éÉêK séêïáàçéêüéíäéëåüéêãâ~éàéî~åçéöä~ëëåüê~ééêk j~~âüéíçéééêîä~âî~åçéâççâéä~~í~ääééåãéíüéí ãéëàéëåüççåiçéüçìçéêâ~åâê~ëëéåîéêççêò~âéåk eéíãéëáëéêöëåüéêékoáëáåççéîéêïçåçáåö> _ÉëÅÜÉêãÜÉíãÉëàÉå~ÜÉíêÉáåáÖÉåK séêî~åöüéíãéëàéçåãáççéääáàâ~äëüéíöéäêéâéå îéêíççåík j~~âüéíçéééêîä~âiîççêç~íüéíüéäéã~~äáë ~ÑÖÉâçÉäÇIëÅÜççåãÉíÜÉíêÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå âéìâéåé~éáéêk^äëüéíâççâçéééêîä~âåçöüééäüééíáëi âìååéåéêîäéââéåçåíëí~~åkj~~âüéíçéééêîä~â ëåüççåãéíééåîçåüíáöéççéâéåïêáàñüéíç~~êå~ ÇêççÖãÉíÉÉåò~ÅÜíÉÇçÉâK eçìççéòçåéî~åüéíäéçáéåáåöëé~åééä~äíáàçëåüççå ÉåÇêççÖKbíÉåëêÉëíÉåÉåçîÉêÖÉâççâíÉîäçÉáëíçÑÑÉå âìååéåçéïéêâáåöå~çéäáöäé åîäçéçéåk 27

28 déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâòçåé~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék déäêìáâöééåäáàíéåçéçñëåüìêéåçééêççìåíéåk déäêìáâçéöä~ëëåüê~ééêåáéíç~~êçékaéçãäáàëíáåö î~åçéâççâéä~~íâ~å~åçéêëäéëåü~çáöéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâéä~~íöééåëåüéêééçäàéåíéåiåçåüçé Öä~ëëÅÜê~éÉêKdÉÄêìáâåççáíëÅÜìêÉåÇÉéêçÇìÅíÉåK déäêìáâ~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék låöéëåüáâíé êéáåáöáåöëéêççìåíéå déäêìáâçåçéêöééåéåâéäéîççêï~~êçéw ëåüììêëéçåòéåiëåüììêéêççìåíéåçñäáàíéåçé ëåüççåã~~âãáççéäéåòç~äëçîéåëéê~óëçñ îäéââéåãáççéäk déäêìáâåççáíüçöéçêìâêéáåáöéêëçñëíççãêéáåáöéêëk låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöé îéêääéâáåöéå låçéêüçìç píçêáåöéå aéòéâäéìêîéê~åçéêáåöéåïçêçéåîéêççêò~~âíçççê ÜÉíÖÉÄêìáâî~åçåÖÉëÅÜáâíÉêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåçÑ Çççêëäáàí~ÖÉÇáÉîÉêççêò~~âíïçêÇíÇççêëÅÜìáîÉåãÉí ÇÉé~ååÉåKaáíëççêíîäÉââÉåáëãçÉáäáàâíÉîÉêïáàÇÉêÉåK låòéíéåüåáëåüéçáéåëíäáéçíìééåëéêîáåéeåáéíöê~íáëf çãçéòéîéêâäéìêáåöéåíéîéêïáàçéêéåk låçéêüçìçìïâççâéä~~íãéíééåëééåá~~ä êéáåáöáåöëéêççìåíîççêöä~ëâéê~ãáéâkeéíéêççìåí ÄÉÇÉâíÜÉíâççâçééÉêîä~âãÉíÉÉåîìáä~ÑëíçíÉåÇÉ Öä~åëä~~ÖKaÉâççâéä~~íÄäáàÑíòçä~åÖÉêãççáKaáí îéêöéã~ââéäáàâíüéíëåüççåã~âéåk pçãëòáàåëíçêáåöéåééåîçìçáöíéîéêüéäééåkkééãçé îçäöéåçéê~~çöéîáåöéåáå~åüí~äîçêéåëçé qéåüåáëåüéçáéåëííéäéääéåw _Éä~åÖêáàâW ^ääééåäéîçéöçééêëçåééäî~åçåòéqéåüåáëåüéaáéåëí ã~öïéêâò~~ãüéçéå~~åüéíéäéâíêáëåüéëóëíééã ìáíîçéêéåk 28

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu The new Compact Series. Perfecgtion from the Market Leader. TC 44 Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Πρόλογος Giriş Με την απόκτηση της νέας μονάδας ελέγχου κρατάτε στα χέρια σας την τελειότητα σε απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Montaj Planı Isı Pompalı Kurutma Makinesi. Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu- ve Montaj

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 [en] [nl] [el] [tr] Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GF11 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü [en] Instruction manual...2 [nl] Gebruiksaanwijzing...7 [el] Οδηγíες χρήσεως... 12 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion manual

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji...

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... απλά κορυφαίο MIG/MAG kaynağı için kompakt kaynak makinesi γεννήτρια κόμπακτ για συγκόλληση mig/mag MIG/MAG Genesis 3000 PMC, çığır açan teknolojisi

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S750/S780 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S950/S980 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S730 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM'da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T100 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΠΑΧΤΣΕ ΤΟΥ.Ε.Ν.»

«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΠΑΧΤΣΕ ΤΟΥ.Ε.Ν.» ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2007 Τεύχος 4-5 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν Α γαπητοί αναγνώστες των ΠΟΛΥΦΩΝΙΩΝ: Σε αυτό το τεύχος οµάδες δηµιουργικών εργαστηρίων θα µας ταξιδέψουν στους πιο όµορφους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών

ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Ευρετήριο ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 2 Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνολογία No-Frost... 2 Πληροφορίες για την ασφάλεια... 3 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-H3 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen CD-ROM'da (ürünle verilir) bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI YUNANCA :... SALON NUMARASI

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI YUNANCA :... SALON NUMARASI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI G E N E L A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI 1. Bu soru

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents.

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents. MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BGN 250P BGN 300P BGN 350P

BGN 250P BGN 300P BGN 350P TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BGN 250P BGN 300P BGN 350P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα