p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK="

Transcript

1 p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk U oéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüçu~äüçíéä~íé KKKKKKKKKKKKKK V qüéüçíéä~íéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüâçãäáüçíéä~íékkkkkkkkkk V eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçäâåçäkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NM oéåçããéåçéçé~åëáòéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM `ççâáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN båéêöójë~îáåö~çîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN mêéå~uíáçåëñçêuëékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO a~ã~öéíçíüé~ééäá~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NP `äé~åáåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP råëuáí~ääéåäé~åáåöéêççuåíëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ cçêã~íáçåçñãéí~ääáåáêáçéëåéååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ j~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ ^Äåçêã~äáíáÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñï~êê~åíókkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR m~åâ~öáåö~åçuëéç~ééäá~ååéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäóçáëéçë~äçñï~ëíééêççuåíë KKK NR 2

2 aé~êåuëíçãéêi cáêëíçñ~ääiïéïçuäçäáâéíçéñéêéëëçuêåçåöê~íuä~íáçåë~åççuêíü~åâëñçêü~îáåö éä~åéçóçuêíêuëíáåçåéçñçuêéêççuåíëkqüáëéê~åíáå~äiãççéêå~åçñuååíáçå~ä ~ééäá~ååéáëã~åuñ~åíuêéçuëáåöã~íéêá~äëçñíüéüáöüéëíèu~äáíóïüáåü~êéëuäàéåííç ëíêáåínu~äáíó`çåíêçäåüéåâëíüêçuöüçuííüééåíáêéã~åuñ~åíuêáåöéêçåéëëkqüé ~ééäá~ååéáëãéíáåuäçuëäóíéëíéçíçéåëuêéíü~íáíãééíëóçuêçéã~åçë~åçéêççuåéë ééêñéåíåççâáåöêéëuäíëk açåçíêéãçîéíüé~ééäá~ååéñêçãáíëéêçíéåíáîéé~åâ~öáåöuåíáäáíáëáåëí~ääéçáåíüéuåáík mäé~ëéêé~çíüéëéáåëíêuåíáçåëå~êéñuääóäéñçêééêçåééçáåöíçáåëí~ää~åçuëéíüé ~ééäá~ååékqüéáåñçêã~íáçååçåí~áåéçáåíüéëéáåëíêuåíáçåëáëéëëéåíá~äñçêíüé ÅçêêÉÅíçéÉê~íáçåçÑíÜÉ~ééäá~åÅÉ~åÇIãçêÉáãéçêí~åíäóIÑçêóçuêë~ÑÉíóK qüéé~åâ~öáåöçñóçuê~ééäá~ååéü~ëäééåã~åuñ~åíuêéçuëáåöçåäóíüéã~íéêá~äë ïüáåü~êéëíêáåíäóåéåéëë~êóíçöu~ê~åíéééññáåáéåíéêçíéåíáçåçuêáåöíê~åëéçêíkqüéëé ã~íéêá~äë~êénmmbêéåóåä~ääéiíüuëêéçuåáåöíüééåîáêçåãéåí~äáãé~åíkvçuå~å~äëç ÅçåíêáÄuíÉíçÅ~êáåÖÑçêíÜÉÉåîáêçåãÉåíÄóÑçääçïáåÖíÜÉ~ÇîáÅÉÄÉäçïW - ÇáëéçëÉçÑíÜÉé~Åâ~ÖáåÖáåíÜÉ~ééêçéêá~íÉêÉÅóÅäáåÖÄáåI - ÄÉÑçêÉóçuÖÉíêáÇçÑ~åçäÇ~ééäá~åÅÉIã~âÉëuêÉóçuÇáë~ÄäÉáíK`çåí~ÅíóçuêäçÅ~ä ~uíüçêáíóíçñáåççuííüé~ççêéëëçñóçuêåé~êéëíêéåóåäáåöåéåíêéíççáëéçëéçñóçuê ~ééäá~ååéi - ÇçåçíéçuêuëÉÇçáäÇçïåíÜÉëáåâK`çääÉÅíáíáå~ÅäçëÉÇÅçåí~áåÉê~åÇí~âÉáííç~å ~ééêçéêá~íéåçääéåíáçåéçáåíçêiñ~áäáåöíü~íiéä~åéáíáåíüéêuääáëüäáåeáíïáääéåçuéáå~ ÅçåíêçääÉÇÇuãéXíÜáëáëéêçÄ~ÄäóåçííÜÉÄÉëíçéíáçåIÄuíáíïáää~îçáÇÅçåí~ãáå~íáåÖ ÖêçuåÇï~íÉêFK fjmloq^kqw fåíüéuåäáâéäóéîéåííü~ííüé~ééäá~ååéëüçuäç~êêáîéç~ã~öéççêåçíãééíóçuê ÉñéÉÅí~íáçåëáåíÉêãëçÑèu~äáíóIéäÉ~ëÉáåÑçêãuë~ëëççå~ëéçëëáÄäÉKcçêíÜÉï~êê~åíó íçäéî~äáçiíüé~ééäá~ååéãuëíåçíü~îéäééåí~ãééêéçïáíüiçêuëéçáå~ééêçéêá~íéäók 3

3 p~ñéíóáåëíêuåíáçåë oé~çíüéëéáåëíêuåíáçåëå~êéñuääókvçuïáääçåäóäé~ääé íçuëéóçuê~ééäá~ååéë~ñéäó~åçéññéåíáîéäóïüéåóçu Ü~îÉêÉ~ÇíÜÉãK héééíüéçééê~íáçå~åçáåëí~ää~íáçåáåëíêuåíáçåë~åç éêçîáçéíüéã~äçåöïáíüíüé~ééäá~ååéáñáíáëé~ëëéç çåíç~åçíüéêuëéêk `ÜÉÅâíÜÉ~ééäá~åÅÉ~ÑíÉêêÉãçîáåÖáíÑêçãíÜÉ é~åâ~öáåökfñáíü~ëëuññéêéç~åóç~ã~öéçuêáåö íê~åëéçêíiççåçíåçååéåíáík`çåí~åííüéqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåék _ÉÑçêÉáåëí~ääáåÖóçuêåÉïÜçÄIÉåëuêÉíÜ~ííÜÉ áåëí~ää~íáçåáëå~êêáéççuí~ååçêçáåöíçíüéáåëíêuåíáçåë éêçîáçéçk`üéåâíü~ííüééäéåíêáå~äëóëíéãáåóçuê ÜçãÉÜ~ë~åÉ~êíÜÅçååÉÅíáçå~åÇíÜ~íáíÅçãéäáÉë ïáíü~ääåuêêéåíë~ñéíóêéöuä~íáçåëkvçuê~ééäá~ååé ãuëíäéáåëí~ääéç~åçåçååéåíéçäó~uíüçêáëéç íéåüåáå~äééêëçååéäiñçääçïáåö~ää~ééäáå~ääéêéöuä~íçêó ~åçëí~íuíçêóêéèuáêéãéåíëi~ëïéää~ëíüçëéä~áçççïå ÄóíÜÉäçÅ~äÉäÉÅíêáÅáíóëuééäáÉêëKrëáåÖíÜáë~ééäá~åÅÉ ïáíüçuí~åé~êíüåçååéåíáçåçêïüéåáíü~ëäééå áååçêêéåíäóáåëí~ääéçã~óêéëuäíáåëéêáçuëáåàuêáéëeäççáäó Ü~êãçêÇÉ~íÜÄóÉäÉÅíêçÅuíáçåFI~äíÜçuÖÜíÜáëáëÜáÖÜäó uåäáâéäókqüéã~åuñ~åíuêéê~ååééíëåçêéëéçåëáäáäáíó Ñçêáå~ÇÉèu~íÉçéÉê~íáçåçêÑçêÇ~ã~ÖÉÅ~uëÉÇÄó uåëuáí~ääééäéåíêáå~äáåëí~ää~íáçåëk qüéåçååéåíáçåå~ääéëçñéäéåíêáå~ééäá~ååéëãuëíåçí íçuåüíüéüçíüçíéä~íéëkqüéå~ääéáåëuä~íáçå~åçüçä Å~åÄÉÇ~ã~ÖÉÇK açåçíëïáíåüçåíüé~ééäá~ååéáñáíáëç~ã~öéçáå~åó ï~ókfåíüééîéåíçñ~ã~äñuååíáçåiëïáíåüçññíüé ~ééäá~ååédëéçïéêëuééäókaçåçíí~ãééêïáíüíüé ~ééäá~ååédëáåíéêáçêk 4

4 `~ääçuíçuêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáñóçuê ~ééäá~ååéáëáååééççñêéé~áêk^åóêéé~áêëíçíüéüçä ãuëíäéå~êêáéççuíäóééêëçååéäñêçãçuêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéiáååäuçáåöåü~åöáåöçêñáííáåöíüé éçïéêëuééäóå~ääék açåçí~ííéãéííçñçêåéíüéåçåíêçäâåçäëáñíüéó Å~ååçíÄÉíuêåÉÇáåíÜÉuëu~äã~ååÉêK`~ääíÜÉ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáããéçá~íéäóëçíü~ííüéó Å~åêÉé~áêçêêÉéä~ÅÉíÜÉãK fñ~åóåê~åâëiçéåíëçêñáëëuêéë~ééé~êçåíüéüçäi íüéêéáë~êáëâçñéäéåíêáåëüçåâkpïáíåüçññíüéüçä áããéçá~íéäókaáëåçååéåííüéã~áåñuëéáåíüéñuëé ÄçñK`çåí~ÅííÜÉqÉÅÜåáÅ~ä^ëëáëí~åÅÉpÉêîáÅÉK açåçíëíçêéçêuëé~åóåçêêçëáîéåüéãáå~äéêççuåíëi î~éçuêëiñä~ãã~ääéã~íéêá~äëiçê~åóçíüéêåçåjñççç éêççuåíëuåçéêåé~íüçêåé~êíüáë~ééäá~ååék açåçííçuåüíüéüçíéä~íéëkoáëâçñäuêåë>héééçuíçñ íüéêé~åüçñåüáäçêéåkqüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüí íéääëóçuáñíüéüçíéä~íéë~êéüçík lîéêüé~íéçñ~íëçêçáäëå~åé~ëáäóáöåáíékm~ó~ííéåíáçå íçíüéüçä~í~ääíáãéëïüéåuëáåöüçíçáäëçêñ~íëkfñ~ é~åå~íåüéëñáêéiççåçíuëéï~íéêíçéñíáåöuáëüáík oáëâçñäuêåë>`çîéêíüéé~åïáíü~äáçíçëãçíüéêíüé Ñä~ãÉ~åÇëïáíÅÜçÑÑíÜÉÜçíéä~íÉK fñíüéêéáëãçáëíuêéäéíïééåíüéäçííçãçñíüéé~å ~åçíüéüçíéä~íéiíüáëåçuäçöéåéê~íéëíé~ãéêéëëuêék qüáëåçuäçå~uëéíüéé~åíçàuãéuåéñééåíéçäókoáëâ çñáåàuêáéë>^äï~óëéåëuêéíü~ííüéüçíéä~íé~åçíüé ÄçííçãçÑíÜÉé~å~êÉâÉéíÇêóK 5

5 açåçíuëé~åóãáëëü~ééçé~åëíü~íççåçíäáé ëíé~çáäóçåíüéüçäkqüéëéåçuäçíáéçîéêäó~ååáçéåík qüáë~ééäá~ååéü~ëäééåçéëáöåéçéñåäuëáîéäóñçê ÇçãÉëíáÅuëÉIåçíÑçêéêçÑÉëëáçå~äuëÉK rëéíüéüçäñçêåççâáåöçåäóiåéîéê~ë~üé~íáåö ~ééäá~ååék This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. kéîéêäé~îéíüé~ééäá~ååéìå~ííéåçéççìêáåöçééê~íáçåk qüéçá~öê~ãëåçåí~áåéçáåíüáëáåëíêuåíáçåã~åu~ä~êé ~ééêçñáã~íék qüéã~åuñ~åíuêéêëü~ääåçíäéüéäçêéëéçåëáääéáñíüé êéèuáêéãéåíëëéíçuíáåíüáëã~åu~ä~êéåçíåçãéäáéç ïáíük mäé~ëéåçíéw qüéáåíéêãáííéåíçééê~íáçåçñíüéüçíéä~íéëáëåçí~ ã~äñuååíáçåkqüéóïáääåçãéçå~åççñññçêî~êóáåö äéåöíüëçñíáãéçéééåçáåöçåíüéëéäéåíéçåççâáåö éçïéêkqüéüáöüéêíüéåççâáåöéçïéêiíüéäçåöéêíüé çééê~íáåöíáãé~åçüáöüéêíüéíéãééê~íuêéêé~åüéçk 6

6 vçuêåéï~ééäá~ååé eçíéä~íéçñuéíç NOMMt au~äüçíéä~íé çñuéíç OMMMt au~ä Üçíéä~íÉ ÅçåíêçäâåçÄ páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ oéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíë hçãäáüçíéä~íéçñ uéíçonmmt au~äüçíéä~íé ëéäéåíáçå ÅçåíêçäâåçÄ mçïéêåçåíêçäâåçä Residual heat warning light qüéëé~ééäá~ååéëã~óäéåçãäáåéçäéíïééåíüéãëéäîéë~åçlçêïáíü ÅçåîÉåíáçå~äÜçíéä~íÉëÑêçãíÜÉë~ãÉã~åuÑ~ÅíuêÉêIíÜêçuÖÜuëÉçÑíÜÉàçáåí ~ÅÅÉëëçêóKcçêãçêÉáåÑçêã~íáçåIëÉÉíÜÉÅ~í~äçÖuÉK 7

7 eçäë oéëáçu~äüé~í ï~êåáåöäáöüí páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ tüéåóçuäéöáååççâáåöiïéêéåçããéåçíuêåáåöíüé ÅçåíêçäâåçÄuéíçíÜÉã~ñáãuãëÉííáåÖ~åÇíÜÉåI ÇÉéÉåÇáåÖçåíÜÉèu~åíáíó~åÇèu~äáíóçÑíÜÉÑççÇë ÄÉáåÖÅççâÉÇIíuêåÇçïåíÜÉÜÉ~ííç~ãÉÇáuã ëéííáåök qüéüçíéä~íéëdå~é~åáíóíçêéí~áåüé~í~ääçïëóçuíç ëïáíåüíüéãçññ~ëüçêííáãéäéñçêéóçuü~îééä~ååéç íçñáåáëüåççâáåöiíüéêéäóë~îáåöëçãééåéêöókqüé ÑççÇïáääÅçåíáåuÉÅççâáåÖíÜ~åâëíçíÜÉêÉëáÇu~äÜÉ~í íü~íáë~ååuãuä~íéçáåíüéüçíéä~íéëkrëéé~åëïáíü~ ÄçííçãíÜ~íáëÅçãéäÉíÉäóÑä~íIíÜáÅâI~åÇëáãáä~êáå ëáòéíçíüéüçíéä~íéiåéîéêëã~ääéêkaçåçíéä~åéïéí é~åëçåíüéüçäçê~ääçïäáèuáçëíçäéëéáäíçåáíë ëuêñ~åék qüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíçñéäéåíêáå~ä~ééäá~ååéë äáöüíëuéïüéå~üçíéä~íéáëëïáíåüéççåiáåçáå~íáåö íü~ííüéüçíéä~íéáëüçíktüéåíüéüçíéä~íéáëëïáíåüéç çññiíüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíêéã~áåëäáíïüáäéíüé Üçíéä~íÉáëÜçíIáåÇáÅ~íáåÖíÜÉéêÉëÉåÅÉçÑêÉëáÇu~ä ÜÉ~íKlåÅÉíÜÉÜçíéä~íÉëÜ~îÉÅççäÉÇÇçïåIíÜÉ êéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíöçéëçññkt~êåáåö>fñíüéêé áë~éçïéêåuíïüáäéíüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíë~êé äáí~åçíüééçïéêáëíüéåêéjéëí~ääáëüéçiíüéäáöüíëã~ó åçíåçãéçå~ö~áåiéîéåíüçuöüíüéüçíéä~íéêéã~áåë ÜçíK qüéüçäë~êééèuáéééçïáíü~éçïéêåçåíêçäâåçäíü~í ~ääçïëóçuíçëéííüé~ééêçéêá~íéüé~íäéîéäñçêíüéíóéé çññçççóçu~êééêéé~êáåökcáöuêénk q~âáåöáåíç~ååçuåííüéåççâáåöëíóäé~åçíüé~ãçuåí çññçççi~åçïáíüíüé~áççñíüéåççâáåööuáçéäáåéë í~ääéiíuêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéíçíüéëéííáåö êéèuáêéçñçêíüéçáëüóçu~êéåççâáåökqçëïáíåüçññíüé Üçíéä~íÉIíuêåíÜÉâåçÄíçíÜÉëÉííáåÖã~êâÉÇ KqÜÉ êéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíïáääëïáíåüáíëéäñçññçååéíüé ÜçÄëuêÑ~ÅÉÜ~ëÅççäÉÇÇçïåK cáöuêén 8

8 lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüçu~ä Üçíéä~íÉ qüéüçíéä~íéë cáöuêéo cáöuêép fåãççéäëéèuáéééçïáíüíïçüçíéä~íéëiçåéçñíüéã Ü~ë~ëáåÖäÉÅáêÅuáí~åÇíÜÉçíÜÉê~ÇçuÄäÉÅáêÅuáíEÑáÖëK O~åÇPFKqÜÉä~ííÉêíÜÉêÉÑçêÉçÑÑÉêëíïçéçíÉåíá~ä Üçíéä~íÉëWíÜÉÑuääÜçíéä~íÉIïáíÜOMMMtI~åÇíÜÉ ÅÉåíê~äÜçíéä~íÉIïáíÜUMMtáÑóçuê~ééäá~åÅÉçéÉê~íÉë çåopmsiçênmmmtáñáíçééê~íéëçåqmmsk qçëïáíåüçåíüéëã~ääéêüçíéä~íéeíüéåéåíê~äëéåíáçåfi íuêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéuåíáäóçuêéäé~ëéáí ÑêçãíÜÉ ëéííáåökqüéåiéçáåíáííç~åóçñíüéëéííáåöë ã~êâéçníçvk NZjáåáãuãíÉãéÉê~íuêÉ VZj~ñáãuãíÉãéÉê~íuêÉ fñóçuïáëüíçuëéíüééñíéåçéçüçíéä~íéiíuêåíüéâåçä íçíüé ëéííáåö~åçíüéåéçáåíáííçíüéêéèuáêéç ÅççâáåÖéçïÉêKqçêÉíuêåíçíÜÉëã~ääÉêÜçíéä~íÉIíuêå íüéâåçä~åíájåäçåâïáëéíçíüé ëéííáåö~åçiçååé ~Ö~áåIëÉäÉÅííÜÉÅççâáåÖéçïÉêêÉèuáêÉÇK qüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç ~ÄçîÉK lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüâçãäá Üçíéä~íÉ vçuêâçãäáüçäü~ëíïçåçåíêçäâåçäëkqüéâåçäçå íüé äéñí çñ íüé ~ééäá~ååé áë íüé Üçíéä~íÉ ëéäéåíçêk fíë çééê~íáçå áë ÇÉëÅêáÄÉÇ ÄÉäçïK qüé âåçä çå íüé êáöüí Åçåíêçäë íüé ÅççâáåÖ éçïéê áå íüé Üçíéä~íÉ ëéäéåíéçi ~ëçéëåêáäéçáåíüéëéåíáçå mçïéêåçåíêçäâåçäòk 9

9 10 eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçä âåçä qüáëåçåíêçäâåçä~ääçïëóçuíçëéäéåííüé~êé~çñíüé Üçíéä~íÉíÜ~íïáääÄÉ~Åíáî~íÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇÄÉäçïK oéåçããéåçéçé~å ëáòéë aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrjm^k af^jbqbo elqmi^qb NOÅã au~ä Üçíéä~íÉ NUÅã páåöäé Üçíéä~íÉ NQÅã NQÅã OMÅã hçãäá NQÅãñPRÅã

10 `ççâáåö~çîáåé jéäíáåöwåüçåçä~íéi ÄuííÉêIàÉääó `ççâáåöwêáåéi Ä ÅÜ~ãÉäë~uÅÉIÄÉÉÑëíÉï `ççâáåöwéçí~íçéëié~ëí~i îéöéí~ääéë iáöüíñêóáåöwëíéïëiãé~íêçääë píé~ãåççâáåöwñáëü eé~íáåöiâéééáåöéêéé~êéççáëüéë ï~êã dêáääáåöwéëå~äçééëiäééñëíé~âi íçêíáää~ë `ççâáåö~åçäêçïåáåö vçuïáääåééçíçåççâçå~üáöüéêëéííáåöáåíüé ÑçääçïáåÖÅ~ëÉëW - `ççâáåöïáíüä~êöé~ãçuåíëçñäáèuáç - `ççâáåöä~êöéçáëüéë - `ççâáåöïáíüuååçîéêéçé~åë péííáåö NJO NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V båéêöójë~îáåö~çîáåé rëééçíë~åçé~åëéèuáéééçïáíü~ëçäáçiñä~íäçííçãk råéîéåäçííçãëã~âéñçêäçåöéêåççâáåöíáãéëk péäéåí~å~ééêçéêá~íéé~åëáòéñçêíüéüçíéä~íéóçu éä~åíçuëékqüéüçíéä~íé~åçíüééçíçêé~åëüçuäçäé íüéë~ãéëáòék _É~êáåãáåÇíÜ~íÅççâï~êÉã~åuÑ~ÅíuêÉêëuëu~ääó éêçîáçéíüéçá~ãéíéêçñíüéíçéçñíüéé~åkfåãçëí Å~ëÉëIíÜáëáëä~êÖÉêíÜ~åíÜÉÇá~ãÉíÉêçÑíÜÉÄçííçãK rëé~ëã~ääé~åíçåççâëã~ää~ãçuåíëçññçççk ^ä~êöéé~åíü~íáë~äãçëíéãéíóuëéë~öêé~í~ãçuåí çñéåéêöók ^äï~óëåçîéêíüéé~åë~åçéçíëïáíüäáçëíü~íñáííüéãk kçíuëáåö~äáçïáääêéëuäíáå~ñçuêjñçäçáååêé~ëéáå ÉåÉêÖóuëÉKrëÉäáííäÉï~íÉêïÜÉåÅççâáåÖKvçuïáää ë~îééåéêöók`ççâáåöîéöéí~ääéëáåäáííäéï~íéêüéäéë íçéêéëéêîéíüéáêîáí~ãáåë~åçãáåéê~äëkpéäéåí~äçï ÜÉ~íëÉííáåÖK 11

11 mêéå~uíáçåëñçêuëé qüéüçäã~óäéç~ã~öéçáñü~êççêéçáåíéççäàéåíë ~êéçêçéééççåáíkté~çîáëéóçuåçííçéä~åéíüáë íóééçñçäàéåíëáå~êé~ëñêçãïüáåüíüéóã~óçêçé çåíçíüéüçäk ^îçáçäé~îáåöéãéíóé~åëçåüçíéä~íéëïüéåíüéó~êé äáíié~êíáåuä~êäóáñíüéó~êé~äuãáåáuãçêéå~ãéääéçk_çíü íüéé~åäçííçã~åçíüéüçäã~óëuññéêç~ã~öéëk cçääçïíüéã~åuñ~åíuêéêdëáåëíêuåíáçåëáñóçu~êéuëáåö ëééåá~äåççâï~êék kéîéêéä~åéüçíéçíëçêé~åëçåíüéüçäñê~ãék ^äuãáåáuãñçáä~åçéä~ëíáååçåí~áåéêëïáääãéäíáñéä~åéç çåüçíéä~íéïüáäéáíáëüçík a~ã~öé qüéç~ã~öéëçéëåêáäéçáåíüáëëéåíáçåççåçí~ññéåí íüéçééê~íáçåçêíüéëí~äáäáíóçñóçuêüçäk cçêã~íáçåçñåêìëíë qüéëé~êéå~uëéçäóãéäíéçëuö~êçêëuö~êjêáåüñççç ëéáää~öéçåíüéüçäk påê~íåüéë qüéëé~êéå~uëéçäóë~äíiëuö~êië~åçé~êíáåäéë~åç êçuöüé~åäçííçãëk `çäçìêñ~çáåö qüéüçädëåçäçuêã~óåü~åöéíç~ãéí~ääáåüué~ë~ êéëuäíçñíüéïé~êå~uëéçäóé~åñêáåíáçåçêíüéuëéçñ uåëuáí~ääéåäé~åáåöéêççuåíëk aéåçê~íáçåïé~ê qüáëáëå~uëéçäóíüéuëéçñuåëuáí~ääéåäé~åáåö éêççuåíëk qüéëéç~ã~öéë~êéå~uëéçäóíüéáå~çéèu~íéuëéçñ íüé~ééäá~ååékqüéó~êéåçííéåüåáå~äéêçääéãë~åç ~êéíüéêéñçêéåçíåçîéêéçäóíüéï~êê~åíók 12

12 `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååé `äé~åáåö `äé~åíüéüçä~ñíéêé~åüuëékqüáëïáääéêéîéåíñççç êéã~áåëñêçãëíáåâáåöíçíüéüçäëuêñ~åék rëé~öä~ëëëåê~ééêíçêéãçîéáåöê~áåéççáêík oéäé~ëéíüéëåê~ééêë~ñéíóå~íåükrëéçåäóíüéää~çé íçåäé~åíüéüçäëuêñ~åék^ééäóáåöíüéüçäçéêåçuäç êéëuäíáåëåê~íåüáåök qüéää~çéáëéñíêéãéäóëü~êékoáëâçñáåàuêáéë>péåuêé íüéää~çéçååéóçuü~îéñáåáëüéçåäé~åáåök oééä~åéíüéää~çéáããéçá~íéäóuéçåñáåçáåö~åó áãééêñéåíáçåëk `äé~åíüéüçäëuêñ~åéäéñçêéáíü~ëåççäéçççïå ÅçãéäÉíÉäóuëáåÖ~ÅäÉ~åáåÖéêçÇuÅí~åÇâáíÅÜÉå é~ééêkfñíüéåççâáåöëuêñ~åéáëëíáääîéêóüçíiëí~áåë ã~ó~ééé~êk`äé~åíüéëuêñ~åéuëáåö~ç~ãéåäçíü ~åççêóáíäóïáéáåöáíïáíü~ëçñíåäçíük ^äï~óëâéééíüéåçåíêçäé~åéä~êé~åäé~å~åççêók cçççêéã~áåë~åçëéáäíäáèuáçëã~ó~ññéåííüéáê çééê~íáçåk rëéçåäóëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêíçåäé~åíüéüçíéä~íé Ñê~ãÉKaçåçíuëÉ~åóÅçêêçëáîÉçê~Äê~ëáîÉéêçÇuÅíëK açåçíuëéíüéöä~ëëëåê~ééêüéêékqüáëåçuäçç~ã~öé íüéüçäñê~ãék açåçíuëéëü~êéçäàéåíëçê~öä~ëëëåê~ééêíçåäé~å íüéüçäñê~ãékkéîéêuëé~äê~ëáîééêççuåíëkrëéçåäó ëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêk 13

13 14 råëuáí~ääéåäé~åáåö éêççuåíë råçéêåçåáêåuãëí~ååéëuëéíüéñçääçïáåöw é~çëíü~íëåê~íåüi~äê~ëáîééêççuåíëçê ÅçêêçëáîÉÇÉíÉêÖÉåíëIëuÅÜ~ëçîÉåÅäÉ~åáåÖ ëéê~óë~åçëí~áåêéãçîéêëk kéîéêuëéüáöüjéêéëëuêéçêëíé~ãåäé~åéêëk ^ééé~ê~ååéçñãéí~ääáå áêáçéëåéååé j~áåíéå~ååé qüéëéåü~åöéëáåíüéüçäëuêñ~åéåçäçuêáåöêéëuäí ÑêçãíÜÉuëÉçÑuåëuáí~ÄäÉÅäÉ~åáåÖéêçÇuÅíëçêÑêçã íüéïé~êå~uëéçäóé~åñêáåíáçåkpí~áåëçñíüáëíóéé~êé îéêóçáññáåuäííçêéãçîékluêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéçññéêë~ëéêîáåéeëuäàéåííçñééëfñçêíüé êéãçî~äçñáêáçéëåéååék q~âéå~êéçñóçuê~ééäá~ååéuëáåö~åäé~åáåöéêççuåí ëuáí~ääéñçêöä~ëëjåéê~ãáåüçäëkqüáëéêççuåíåçîéêë íüéåççâáåöëuêñ~åéïáíü~öäçëëóñáäãíü~í~åíë~ë~ ÇáêíêÉéÉääÉåíKqÜÉÜçÄïáääã~áåí~áå~å~ííê~ÅíáîÉ ~ééé~ê~ååéñçêäçåöéêkqüáëïáää~äëçã~âéåäé~åáåö É~ëáÉêK ^Äåçêã~äáíáÉë låå~ëáçå~ääóiçéíéåíéç~äåçêã~äáíáéëå~åäéé~ëáäó êéëçäîéçk_éñçêéå~ääáåöíüéqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéií~âéíüéñçääçïáåöêéåçããéåç~íáçåëáåíç ~ÅÅçuåíW fãéçêí~åíåçíéw låäó~uíüçêáëéçééêëçååéäñêçãçuêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéã~óïçêâçåíüééäéåíêáå~äëóëíéãk tü~íü~éééåëá\ mêçä~ääéå~uëé pçäuíáçå JaÉÑÉÅíáîÉÑuëÉK J`ÜÉÅâíÜÉÑuëÉáåíÜÉÖÉåÉê~ä ÑuëÉÄçñ~åÇêÉéä~ÅÉáíáÑáíáë Ñ~uäíóK ÁáÑíÜÉêÉáë~ ÖÉåÉê~äã~äÑuåÅíáçå çñíüééäéåíêáå~ä ëóëíéã\ JqÜÉíêáéëïáíÅÜçê~å áåëí~ää~íáçåçáññéêéåíá~ä ã~óü~îéäééåíêáööéêéçk J`ÜÉÅâíÜÉÖÉåÉê~äáåéuíÄçñ íçëééïüéíüéêíüéíêáéëïáíåüçê ~ÇáÑÑÉêÉåíá~äÜ~îÉÄÉÉå íêáööéêéçk

14 qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé tüéååçåí~åíáåöçuêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéi íüé~ééäá~ååéûëéêççuåíåuãäéêebjkçkf~åç ã~åuñ~åíuêéåççéecafãuëíäééêçîáçéçkqüáë áåñçêã~íáçåáëåçåí~áåéçáåíüéñé~íuêéëéä~íéiäçå~íéç çåíüéäçïéêé~êíçñíüéüçäi~åççåíüéä~äéääçå~íéç çåíüéä~åâé~öéçñíüéuëéêã~åu~äk qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñ ï~êê~åíó qüé~ééäáå~ääéï~êê~åíóåçåçáíáçåë~êéíüçëéëéíçuí ÄóíÜÉÅçãé~åóDëêÉéêÉëÉåí~íáîÉçÑÑáÅÉáåíÜÉÅçuåíêó çñéuêåü~ëékaéí~áäéçáåñçêã~íáçåáë~î~áä~ääéñêçã éçáåíëçñë~äékvçuïáäääéêéèuáêéçíçéêéëéåíéêççñçñ éuêåü~ëéáåçêçéêíçäéåéñáíñêçãíüéï~êê~åíókqüé êáöüííçãççáñóáëêéëéêîéçk rëéç~ééäá~ååéë~åçé~åâ~öáåö fñíüé~ééäá~ååéñé~íuêéëéä~íéåçåí~áåëíüéëóãäçä båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäó Çáëéçë~äçÑï~ëíÉ éêççuåíë ÄÉ~êáåãáåÇíÜÉÑçääçïáåÖáåëíêuÅíáçåëK oéãçîéíüé~ééäá~ååéé~åâ~öáåö~åççáëéçëéçñáíáå~ ã~ååéêíü~íççéëåçíç~ã~öéíüééåîáêçåãéåík qüáë~ééäá~ååéåçãéäáéëïáíübrçáêéåíáîéommolvslb` çåéäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáå~ééäá~ååéëáçéåíáñáéç~ë tbbbeï~ëíééäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáåéèuáéãéåífk 15

15 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU rïåáéìïé~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON hççâéä~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO _ÉÇáÉåáåÖëâåçéîççêÉåâÉäÉòçåÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäéâççâòçåé KKKKKKKKKKK OP aéâççâòçåéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP téêâáåöî~åçééä~~íãéíåçãäáâççâòçåékkkkkkkkkkkkk OP héìòéëåü~âéä~~êî~åçéâççâòçåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OQ ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêî~åçéé~ååéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ hççâ~çîáéòéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR qáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OR t~~êëåüìïáåöéåçãíêéåíüéíöéäêìáâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OS påü~çé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT oéáåáöáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OT låöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU píçêáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU qéåüåáëåüéçáéåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV d~ê~åíáéîççêï~~êçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêé~ââáåöéå~ñöéç~åâíé~éé~ê~íéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV séêïáàçéêáåöî~å~ñî~äëíçññéåçé ãáäáéìëé~êéåçéïáàòé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV 16

16 dé~åüíéâä~åíw táàñéäáåáíéêéåìãéíìïâéìòééåç~åâéåìîççêìïîéêíêçìïéåáåçåëkaáíéê~âíáëåüéi ãççéêåééåñìååíáçåéäé~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåî~åçéäéëíéâï~äáíéáíi ÇáÉçåÇÉêïçêéÉåòáàå~~åÉÉåëíêáâíÉâï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉíáàÇÉåëÜÉíÑ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉëÉå ÇáÉå~ìïÖÉòÉíÖÉíÉëíòáàåçãíÉîçäÇçÉå~~å~äìïÉáëÉåîççêéÉêÑÉÅíâçâÉåKe~~äÜÉí ~éé~ê~~íé~ëìáíçéäéëåüéêãéåçéîéêé~ââáåö~äëüéíïçêçíáåöéäçìïçk táàîéêòçéâéåìçãçéáåëíêìåíáéëíéäéòéå~äîçêéåëüéí~éé~ê~~ííéáåëí~ääéêéåçñíé ÖÉÄêìáâÉåKaÉáåÑçêã~íáÉÇáÉÇ~~êáåëí~~íáëÉëëÉåíáÉÉäîççêÉÉåÖçÉÇÉïÉêâáåÖ ÉåIï~íåçÖÄÉä~åÖêáàâÉêáëIîççêìïîÉáäáÖÜÉáÇK aéîéêé~ââáåöî~åìï~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåçáéëíêáâíåçççò~âéäáàâòáàå çãééåöçéçéäéëåüéêãáåöíéö~ê~åçéêéåíáàçéåëüéíîéêîçéêkaéòéã~íéêá~äéåâìååéå îçääéçáöïçêçéåöéêéåóåäéçiòçç~íãáäáéìjéññéåíéåïçêçéåîéêãáåçéêçktáàåççáöéåììáí çãççâãééíéïéêâéå~~åüéíäéüçìçî~åüéíãáäáéìiçççêçéîéêëåüáääéåçé ê~~çöéîáåöéåçéíéîçäöéåw - ÖççáÇÉîÉêé~ââáåÖáåÇÉÇ~~êîççêÄÉëíÉãÇÉÅçåí~áåÉêîççêêÉÅóÅäáåÖI - ã~~âééå~ñöéç~åâí~éé~ê~~íçåäêìáâä~~ê~äîçêéåëüéíïéöíéççéåksê~~öìï ÖÉãÉÉåíÉÜÉí~ÇêÉëî~åÜÉíÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉáåò~ãÉäéìåíîççêÜÉêÄêìáâÄ~êÉã~íÉêá~äÉå ÉåäÉîÉêìï~éé~ê~~íÇ~~êáåI - ëéçéäöéäêìáâíéçäáéåáéíçççêçéöççíëíééåk_éï~~êüéíáåééå~ñöéëäçíéåéçíéå ÄêÉåÖÜÉíå~~êÉÉåáåò~ãÉäéìåíçÑÖççáÜÉí~åÇÉêëáåÇÉîìáäÅçåí~áåÉêEÜÉíâçãíÇ~å íéêéåüíçéééåöéåçåíêçäééêçéëíçêíéä~~íëxç~íáëãáëëåüáéååáéíçéäéëíéçéäçëëáåöi ã~~êòçïçêçíüéíï~íéêáåáéçéêöéî~äåáéíîéêîìáäçfk _bi^kdofghw jçåüíüéí~éé~ê~~íçåîéêüççéíëåü~çéîéêíçåéåçñåáéíîçäççéå~~åçéîççêòáéåé âï~äáíéáíëîéêéáëíéåiç~åîéêòçéâéåïáàìçãçåëç~íòçëåéäãçöéäáàâíéãéäçéåkaé Ö~ê~åíáÉáëåáÉíÖÉäÇáÖ~äëÉê~~åÜÉí~éé~ê~~íáëÖÉéêìíëíÉåçÑ~äëÜÉíçåàìáëí ÖÉÄêìáâíáëK 17

17 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå iééëçéòéáåëíêìåíáéë~~åç~åüíáöçççêk^ääééåç~å âìåíììï~éé~ê~~íçéééåàìáëíééåîéáäáöéã~åáéê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~êÇÉÖÉÄêìáâëJÉåãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉëÉå çîéêü~åçáöçéòéãéíüéí~éé~ê~~í~äëìüéí~~å áéã~åç~åçéêëçîéêçê~~öík `çåíêçäééêüéí~éé~ê~~íå~üéíìáíé~ââéåkfåçáéåüéí ~éé~ê~~íëåü~çéüééñíçéöéäçééåíáàçéåëüéí íê~åëéçêíiëåü~âéäüéíç~ååáéíiáåã~~êåééãåçåí~åí çéãéíçéíéåüåáëåüéçáéåëík `çåíêçäééêi~äîçêéåëíéäéöáååéåãéíçéáåëí~ää~íáé î~åìïåáéìïéâççâéä~~íçñç~íöéäéìêíîçäöéåëçé áåëí~ää~íáéîççêëåüêáñíéåk`çåíêçäééêçñçéíéåüåáëåüé áåëí~ää~íáéáåìïïçåáåöîççêòáéåáëî~å~~êçáåöéå åééã~ääéöéäçáöéîéáäáöüéáçëîççêëåüêáñíéåáå~åüíkaé ãçåí~öééå~~åëäìáíáåöî~åìï~éé~ê~~íãçéíéå îéêêáåüíïçêçéåçççêééåäéîçéöçéãçåíéìêiï~~êäáà ÇÉíçÉé~ëÄ~êÉêÉÖÉäëÉåïÉíÖÉîáåÖI~äëãÉÇÉÇÉ îççêëåüêáñíéåî~åüéíéä~~íëéäáàâééåéêöáéäéçêáàñãçéíéå ïçêçéåçéöéîçäöçkeéíöéäêìáâî~åçáí~éé~ê~~í òçåçéê~~êçáåöçñãéíééåçåàìáëíéáåëí~ää~íáéâ~åi ÜçÉïÉäáåòÉÉêçåï~~êëÅÜáàåäáàâÉÖÉî~ääÉåIÉêåëíáÖÉ ÖÉîçäÖÉåÜÉÄÄÉåEéÉêëççåäáàâäÉíëÉäÉåÇççÇÇççê ÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâFKaÉÑ~Äêáâ~åíáëåáÉí~~åëéê~âÉäáàâ îççêçéçåàìáëíéïéêâáåöåçåüîççêãçöéäáàâéëåü~çé îéêççêò~~âíçççêçåöéëåüáâíééäéâíêáëåüéáåëí~ää~íáéëk ^~åëäìáíâ~äéäëî~åéäéâíêáëåüé~éé~ê~íéåãçöéååáéí áå~~åê~âáåöâçãéåãéíçéï~êãéâççâòçåéëkaé â~äéäáëçä~íáééåçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk fåçáéåìëåü~çéï~~êåééãí~~åüéí~éé~ê~~íiëäìáíüéí Ç~ååáÉí~~åKfåÖÉî~äî~åëíçêáåÖIëäìáíÇÉ ëíêççãíçéîçéêî~åüéí~éé~ê~~í~ñkj~åáéìäééêçé ÄáååÉåòáàÇÉî~åÜÉí~éé~ê~~íåáÉíK 18

18 _ÉäîççêêÉé~ê~íáÉãÉíçåòÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK^ääÉ ïáääéâéìêáöéêéé~ê~íáéë~~åçéâççâéä~~íiï~~êçåçéê ÜÉíîÉêî~åÖÉåçÑáåëí~ääÉêÉåî~åÇÉ~~åëäìáíâ~ÄÉäI ãçéíéåïçêçéåìáíöéîçéêççççêçéqéåüåáëåüé ÇáÉåëíK cçêåééêçéâåçéééååáéí~äëòéåáéíöçéççê~~áéåk_éä çåãáççéääáàâãéíçéqéåüåáëåüéçáéåëíîççêêéé~ê~íáé çñîéêî~åöáåöç~~êî~åk fåöéî~äî~åäêéìâî~åçñëåüéìêéåáåçéâççâéä~~í ÄÉëí~~íÉêÖÉî~~êîççêÉÉåÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâKpÅÜ~âÉä ÜÉí~éé~ê~~íçåãáÇÇÉääáàâìáíKpäìáíÇÉòÉâÉêáåÖî~åÜÉí ~éé~ê~~íáåçéòéâéêáåöâ~ëí~ñkkééãåçåí~åíçéãéí ÇÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK _Éï~~êÖÉÉåÅÜÉãáëÅÜÉéêçÇìÅíÉåIÄáàíÉåÇÉ ãáççéäéåiëéìáíäìëëéåiçåíîä~ãä~êéã~íéêá~äéåçñ ~åçéêééêççìåíéåç~åäéîéåëãáççéäéåçåçéêçñáåçé Äììêíî~åÇáíÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ~éé~ê~~íK o~~âçéâççâòçåéëåáéí~~åkdéî~~êîççê Äê~åÇïçåÇÉå>eçìÇâáåÇÉêÉåìáíÇÉÄììêíKaÉ êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêöééñí~~åç~íçéâççâòçåéëüééí òáàåk lîéêîéêüáíîéíçñçäáéî~íöéã~ââéäáàâîä~ãkiççéåáéí ïéöíáàçéåëüéíîéêï~êãéåî~åîéíçñçäáékfåçáéåçéòé îä~ãî~ííéåiçççñüéíîììêåáéíãéíï~íéêkdéî~~ê îççêäê~åçïçåçéå>açéééåçéâëéäçéçéé~åçãüéí îììêíéççîéåéåòéíçéâççâòçåéìáík fåçáéåéêîäçéáëíçñíìëëéåçéäççéãî~åçéé~åéåçé âççâòçåéâçãíiâ~åéêç~ãéçêìâçåíëí~~åkaççê ÇÉòÉÇ~ãéÇêìââ~åÇÉé~åéäçíëÉäáåÖçéëéêáåÖÉåK oáëáåççéîéêïçåçáåö>wçêöéêîççêç~íçéâççâòçåé ÉåÇÉÄçÇÉãî~åÇÉé~å~äíáàÇÇêççÖòáàåK 19

19 wéíöééåîéêîçêãçéiçåëí~äáéäéé~ååéåçéçé âççâéä~~íkaéòéòçìçéåééêçåöéäìââìååéå çãî~ääéåk aáí~éé~ê~~íáëçåíïçêééåîççêüìáëüçìçéäáàâiåáéí éêçñéëëáçåééäöéäêìáâk déäêìáâüéí~éé~ê~~íéåâéäçãíéâçâéåiåççáí~äë îéêï~êãáåök Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve wanneer deze toezicht of instructies zouden hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. wçêöéêîççêç~íéêíáàçéåëüéíöéäêìáâî~åüéí~éé~ê~~í ~äíáàçíçéòáåüíáëk aéöê~ñáéâéåçáéáåçéòéü~åçäéáçáåöëí~~å~ñöéäééäç òáàåíéêçêáøåí~íáék aéñ~äêáâ~åíáëîêáàî~åéäâéîéê~åíïççêçéäáàâüéáçáåçáéå åáéíîçäç~~åïçêçí~~åçéäéëåüáââáåöéåî~åçéòé Ü~åÇäÉáÇáåÖK ^~åïáàòáåöw aéïéêâáåöãéííìëëéåéçòéåî~åçéâççâòçåéëáë ÖÉÉåëíçêáåÖKaÉòÉïÉêâÉå~äíáàÇçéÜìåîçääÉ îéêãçöéåáåééêáççéëî~åáåjéåìáíëåü~âéäáåöiçáé ãáåçéêä~åöçñä~åöéêòáàåi~ñü~åâéäáàâî~åçé ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉâççâëí~åÇKeçÉÜçÖÉêÇÉâççâëí~åÇI ÜçÉä~åÖÉêÇÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåÜçÉÜçÖÉêÇÉ íéãééê~íììêçáéäéêéáâíïçêçík 20

20 rïåáéìïé~éé~ê~~í hççâòçåéíçí NOMMt aìääéäé âççâòçåéíçí OMMMt oéöéäâåçé ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåé oéöéäâåçééåâéäé òçåé oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë `çãäáâççâòçåé íçíonmmt héìòéëåü~âéä~~êçìääéäé âççâòçåé håçé îéêãçöéåëêéöéäáåö oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë aéòé~éé~ê~íéåâìååéåçåçéêäáåöéålçñãéíåçåîéåíáçåéäéâççâéä~íéåî~åüéíòéäñçé ãéêâöéåçãäáåééêçïçêçéåiï~~êäáàüéíîéêäáåçáåöë~ååéëëçáêéãçéíïçêçéåöéäêìáâík o~~çéäééöçéå~í~äçöìëk 21

21 hççâéä~íéå oéëíï~êãíéjáåçáå~íçê oéöéäâåçéî~åçé ÉåâÉäÉòçåÉ ^ÑÄKN eéíáëê~~çò~~ãçãçéçê~~áâåçéi~äëìäéöáåííé âçâéåçéçéüççöëíéëí~åçíéòéííéåéåüéãç~~êå~i ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉÜçÉîÉÉäÜÉáÇÉåÇÉâï~äáíÉáíî~åÜÉí îçéçëéäçéééåöéãáççéäçéëí~åçíéòéííéåk jéåâ~åöéäêìáâã~âéåî~åçéíüéêãáëåüééåéêíáé î~åçéâççâòçåéëçççêçéòéáéíëîççêüéíéáåçéî~å ÇÉâççâíáàÇìáííÉòÉííÉåçãÉåÉêÖáÉíÉÄÉëé~êÉåKeÉí âçâéåö~~íîéêçéêçéçéêéëíï~êãíéçáéáåçé âççâòçåéëáëçéöéäçìïçkdéäêìáâé~ååéåãéíééå ééêñéåíééö~äéiçáââéäççéãiï~~êî~åçéã~~í çîéêééåâçãíãéíçáéî~åçéâççâòçåéiåççáíééå âäéáåéêékwçêöéêîççêç~íéêöééåîçåüíçéüéí çéééêîä~âî~åçéâççâéä~~ííéêéåüíâçãíéåç~íçé é~å~~åçéçåçéêâ~åíçêççöáëk _áàéäéâíêáëåüéíçéëíéääéåäáåüíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê çéäáàüéí~åíáîéêéåî~åééåâççâòçåéiçã~~åíé ÖÉîÉåÇ~íÇÉâççâòçåÉÜÉÉíáëK^äëÇÉâççâòçåÉïçêÇí ìáíöéëåü~âéäçiääáàñíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêäê~åçéå òçä~åöçéäéíêéññéåçéòçåéüééíáëiï~~êãééïçêçí ~~åöéçìáçç~íéêêéëíï~êãíéáëk^äëçéâççâòçåéëòáàå ~ÑÖÉâçÉäÇÖ~~íÇÉêÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêìáíKléÖÉäÉí> fåçáéåçéëíêççãìáíî~äííéêïáàäçéêéëíï~êãíéj áåçáå~íçêë~~åëí~~åéåçéëíêççãçáêéåíç~~êå~ïééê ~~åö~~íiâ~åüéíòáàåç~íçéáåçáå~íçêëåáéíïééêö~~å Äê~åÇÉåIççâ~äáëÇÉâççâòçåÉåçÖïÉäÜÉÉíK aéâççâéä~íéåäéëåüáââéåçîéêééå îéêãçöéåëêéöéäáåöiï~~êãééìüéíöéëåüáâíé îéêãçöéåîççêüéííéäéêéáçéåîçéçëéäâ~åáåëíéääéåk ^ÑÄKNK oéâéåáåöüçìçéåçãéíçéäéêéáçáåöëïáàòéiçé ÜçÉîÉÉäÜÉáÇîçÉÇëÉäÉåãÉíÄÉÜìäéî~åÇÉí~ÄÉäãÉí âççâíáéëiçê~~áíìçéâåçéãéíçéâäçâãééå~~êçé ëí~åççáéçîéêééåëíéãíãéíüéíöéêéåüíç~íìïáäí ÄÉêÉáÇÉåKaê~~áÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇÇçãÇÉ âççâòçåéìáííéëåü~âéäéå KaÉêÉëíï~êãíÉJ áåçáå~íçêö~~íìáíï~ååééêüéíçéééêîä~âî~åçé âççâéä~~í~ñöéâçéäçáëk 22

22 téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäé âççâòçåé aéâççâòçåéë ^ÑÄKO ^ÑÄKP fåçéãççéääéåçáéòáàåìáíöéêìëíãéííïééâççâòçåéë ÜÉÉÑí åééåéåâéäîçìçáöåáêåìáíéåçé~åçéêéééå ÇìÄÄÉäÅáêÅìáíE~ÑÄKOÉåPFKaÉòÉä~~íëíÉÜÉÉÑíÇ~~êçã íïééãçöéäáàâéâççâòçåéëwééååçãéäéíéî~åommmt ÉåÉÉåÅÉåíê~äÉî~åUMMt~äëìï~éé~ê~~íçéOPMs ïéêâíéåî~ånmmmt~äëüéíçéqmmsïéêâík aéâäéáåéâççâòçåéeãáççéåfiïçêçíáåöéëåü~âéäç ÇççêÇÉâåçéêÉÅÜíëçãíÉÇê~~áÉåíçíÇÉëí~åÇ îêáà âçãíks~å~ñç~íãçãéåíâìåíìçéòééä~~íëéåáåééå ïáääéâéìêáöëí~åçî~ånílãvk NZjáåáãìãíÉãéÉê~íììêK VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK fåçáéåìäçîéåçáéåçéîéêöêçíéòçåéïáäíöéäêìáâéå ÇáÉåíìÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇ íéçê~~áéåéå îéêîçäöéåëüéíöéïéåëíéîéêãçöéåáåíéëíéääéåklã ÇÉâäÉáåÉâççâòçåÉçéåáÉìïíÉÖÉÄêìáâÉåIÇáÉåíìÇÉ âåçéíéöéåçéâäçâáåíéçê~~áéåíçí~~åçéëí~åç ÉåçéåáÉìïÉÉåîÉêãçÖÉåëëí~åÇíÉëÉäÉÅíÉêÉåK aéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéåòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåk téêâáåöî~åçééä~~íãéíééååçãäá âççâòçåé rï ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í ÄÉëÅÜáâí çîéê íïéé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåKaÉâåçé~~åÇÉäáåâÉêòáàÇÉî~å ÜÉííçÉëíÉäáëÇÉâÉìòÉëÅÜ~âÉä~~êîççêÇÉâççâòçåÉ Éå ÇÉ ïéêâáåö ïçêçí ÜáÉêçåÇÉê ÄÉëÅÜêÉîÉåK aé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé î~å ÇÉ êéåüíéêòçåé ÅçåíêçäÉÉêíÜÉí îéêãçöéåî~åçéöéëéäéåíééêçéòçåéiòç~äëééêçéê áëçãëåüêéîéåçåçéê séêãçöéåëêéöéäáåöòk 23

23 24 héìòéëåü~âéä~~êîççêçé âççâòçåé jéíçéòéäéçáéåáåöëâåçéâ~åçé~ñãéíáåöî~åçé ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉâççâòçåÉïçêÇÉåÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇIòç~äë ÜáÉêçåÇÉêïçêÇíçãëÅÜêÉîÉåK ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêë î~åçéé~ååéå aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrj af^jbqbos^k abm^k hllhwlkb NOÅã aìääéäé âççâòçåé NUÅã båâéäé âççâòçåé NQÅã NQÅã OMÅã `çãäá NQÅãñPRÅã

24 hççâ~çîáéòéå pí~åç pãéäíéåwåüçåçä~çéi NJO ÄçíÉêIÖÉä~íáåÉ hçâéåî~åwêáàëíi OJP ÄÉÅÜ~ãÉäIê~Öçìí hçâéåî~åw~~êç~éééäéåié~ëí~i ÖêçÉåíÉ p~ìíéêéåwëíççñëåüçíéäëiêçää~çé QJR QJR píçãéåwîáë R séêï~êãéåiï~êãüçìçéå OJPJQJR î~åâä~~êöéã~~âíéöéêéåüíéå _~ââéåwëåüåáíòéäiäáéñëíìâi SJTJU çãéäéííéå hçâéåéå~~åäê~çéå V eáéêäáàáëééåüçöéêéëí~åçåççáöäáàw - béåöêçíéüçéîééäüéáçï~íéêk - dêçíéöéêéåüíéåk - eéíâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åk pìööéëíáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå déäêìáâé~ååéåéåâçéâéåé~ååéåãéíééåçáââééå îä~ââéäççéãklåêéöéäã~íáöéäççéãëâìååéåçé âççâíáàçîéêäéåöéåk háéëééåé~åãéíééåöéëåüáâíé~ñãéíáåöîççêáéçéêé âççâòçåékaéçá~ãéíéêî~åçéäççéãî~åçéé~åçñ âçéâéåé~åãçéíçîéêééåâçãéåãéíçé~ñãéíáåöî~å ÇÉâççâòçåÉK eçìçéêêéâéåáåöãééç~íçéñ~äêáâ~åíéåî~åé~ååéå ãééëí~äçéçá~ãéíéêî~åçéäçîéåâ~åíî~åçéé~å ~~åöéîéåkjééëí~äáëçáéçá~ãéíéêöêçíéêç~åçáéî~å ÇÉçåÇÉêâ~åíK déäêìáâééåâäéáåéé~åîççêöéêáåöéüçéîééäüéçéåk béåöêçíéé~åçáéäáàå~äééöáëîéêäêìáâíîééäéåéêöáék açé~äíáàçé~ëëéåçéçéâëéäëçéçéé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk_áàâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åáë ÜÉíÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâîáÉêâÉÉêòçÜççÖKhççâãÉí ïéáåáöï~íéêkwçäéëé~~êíìéåéêöáékaççêöêçéåíéáå ïéáåáöï~íéêíéâçâéåiääáàîéåçéîáí~ãáåéëéå ãáåéê~äéåäéíéêäéüçìçéåkpéäéåíééêééåä~öé âççâëí~åçk 25

25 t~~êëåüìïáåöéåîççêüéíöéäêìáâ påü~çé aéâççâéä~~íâ~åäéëåü~çáöéå~äëéêü~êçéçñéìåíáöé îççêïéêééåçéî~ääéåkaáíëççêíîççêïéêééåâìåíì ÄÉíÉêåáÉíÄÉï~êÉåçééä~~íëÉåî~åï~~ê~ÑòÉçéÇÉ âççâéä~~íâìååéåî~ääéåk wéíöééåäéöéé~åçéüéíîììêiîççê~äåáéí~äëüéíö~~í çãöéøã~áääééêçéçñ~äìãáåáìãé~ååéåkaéäççéã î~åçéé~åçñçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk kééãçé~~åïáàòáåöéåî~åçéñ~äêáâ~åíáå~åüí~äëüéí çãäáàòçåçéêëéêîáéëöçéçö~~ík mä~~íëåççáíüéíéé~ååéåçñâçéâéåé~ååéåçéçé çãäáàëíáåöî~åçéâççâéä~~ík ^äìãáåáìãñçäáééåéä~ëíáåä~ââéåëãéäíéå~äëòéçé ÜÉíÉâççâòçåÉëïçêÇÉåÖÉäÉÖÇK aéüáéêçåçéêöéåçéãçéëåü~çéüééñíöééå ÄÉíêÉââáåÖçéÇÉïÉêâáåÖåçÅÜçéÇÉëí~ÄáäáíÉáíî~å ìïâççâéä~~ík eéíçåíëí~~åî~åâçêëíéå séêççêò~~âíçççêç~íéêöéëãçäíéåëìáâéêçñ ÉíÉåëï~êÉåãÉíÉÉåÜççÖëìáâÉêÖÉÜ~äíÉÖÉãçêëíòáàåK hê~ëëéå séêççêò~~âíçççêòçìíiëìáâéêiò~åçâçêêéäëçñ çåéññéåüéçéåçéçéäççéãëî~åé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk séêâäéìêáåö jéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåîéêççêò~~âíçççêëäáàí~öé ÇççêëÅÜìáîÉåãÉíÇÉé~ååÉåçÑÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk päáàí~öéî~åçéîéêëáéêáåö ^ÑÖÉëÅÜììêÇÉîÉêëáÉêáåÖÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk aáíëççêíëåü~çéïçêçíîéêççêò~~âíçççêçåàìáëí ÖÉÄêìáâî~åÜÉí~éé~ê~~íIòçåÇÉêÇ~íÉêëéê~âÉáëî~å íéåüåáëåüééêçääéãéåãéíüéí~éé~ê~~íkaéòé ëåü~çéïçêçíçìëåáéíçççêçéö~ê~åíáéöéçéâík 26

26 oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç oéáåáöáåö j~~âçéâççâéä~~íå~áéçéêöéäêìáâëåüççåkwç îççêâçãíìç~íéíéåëêéëíéå~~åâçéâéåk déäêìáâîççêçéòçåéëãéí~~åöéâçéâíîìáäééå Öä~ëëÅÜê~éÉêK séêïáàçéêüéíäéëåüéêãâ~éàéî~åçéöä~ëëåüê~ééêk j~~âüéíçéééêîä~âî~åçéâççâéä~~í~ääééåãéíüéí ãéëàéëåüççåiçéüçìçéêâ~åâê~ëëéåîéêççêò~âéåk eéíãéëáëéêöëåüéêékoáëáåççéîéêïçåçáåö> _ÉëÅÜÉêãÜÉíãÉëàÉå~ÜÉíêÉáåáÖÉåK séêî~åöüéíãéëàéçåãáççéääáàâ~äëüéíöéäêéâéå îéêíççåík j~~âüéíçéééêîä~âiîççêç~íüéíüéäéã~~äáë ~ÑÖÉâçÉäÇIëÅÜççåãÉíÜÉíêÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå âéìâéåé~éáéêk^äëüéíâççâçéééêîä~âåçöüééäüééíáëi âìååéåéêîäéââéåçåíëí~~åkj~~âüéíçéééêîä~â ëåüççåãéíééåîçåüíáöéççéâéåïêáàñüéíç~~êå~ ÇêççÖãÉíÉÉåò~ÅÜíÉÇçÉâK eçìççéòçåéî~åüéíäéçáéåáåöëé~åééä~äíáàçëåüççå ÉåÇêççÖKbíÉåëêÉëíÉåÉåçîÉêÖÉâççâíÉîäçÉáëíçÑÑÉå âìååéåçéïéêâáåöå~çéäáöäé åîäçéçéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâòçåé~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék déäêìáâöééåäáàíéåçéçñëåüìêéåçééêççìåíéåk déäêìáâçéöä~ëëåüê~ééêåáéíç~~êçékaéçãäáàëíáåö î~åçéâççâéä~~íâ~å~åçéêëäéëåü~çáöéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâéä~~íöééåëåüéêééçäàéåíéåiåçåüçé Öä~ëëÅÜê~éÉêKdÉÄêìáâåççáíëÅÜìêÉåÇÉéêçÇìÅíÉåK déäêìáâ~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék 27

27 28 låöéëåüáâíé êéáåáöáåöëéêççìåíéå déäêìáâçåçéêöééåéåâéäéîççêï~~êçéw ëåüììêëéçåòéåiëåüììêéêççìåíéåçñäáàíéåçé ëåüççåã~~âãáççéäéåòç~äëçîéåëéê~óëçñ îäéââéåãáççéäk déäêìáâåççáíüçöéçêìâêéáåáöéêëçñëíççãêéáåáöéêëk låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöé îéêääéâáåöéå låçéêüçìç aéòéâäéìêîéê~åçéêáåöéåïçêçéåîéêççêò~~âíçççê ÜÉíÖÉÄêìáâî~åçåÖÉëÅÜáâíÉêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåçÑ Çççêëäáàí~ÖÉÇáÉîÉêççêò~~âíïçêÇíÇççêëÅÜìáîÉåãÉí ÇÉé~ååÉåKaáíëççêíîäÉââÉåáëãçÉáäáàâíÉîÉêïáàÇÉêÉåK låòéíéåüåáëåüéçáéåëíäáéçíìééåëéêîáåéeåáéíöê~íáëf çãçéòéîéêâäéìêáåöéåíéîéêïáàçéêéåk låçéêüçìçìïâççâéä~~íãéíééåëééåá~~ä êéáåáöáåöëéêççìåíîççêöä~ëâéê~ãáéâkeéíéêççìåí ÄÉÇÉâíÜÉíâççâçééÉêîä~âãÉíÉÉåîìáä~ÑëíçíÉåÇÉ Öä~åëä~~ÖKaÉâççâéä~~íÄäáàÑíòçä~åÖÉêãççáKaáí îéêöéã~ââéäáàâíüéíëåüççåã~âéåk píçêáåöéå pçãëòáàåëíçêáåöéåééåîçìçáöíéîéêüéäééåkkééãçé îçäöéåçéê~~çöéîáåöéåáå~åüí~äîçêéåëçé qéåüåáëåüéçáéåëííéäéääéåw _Éä~åÖêáàâW ^ääééåäéîçéöçééêëçåééäî~åçåòéqéåüåáëåüéaáéåëí ã~öïéêâò~~ãüéçéå~~åüéíéäéâíêáëåüéëóëíééã ìáíîçéêéåk t~íáëéê~~åçé jçöéäáàâéççêò~~â léäçëëáåö JaÉòÉâÉêáåÖáëâ~éçíK J`çåíêçäÉÉêÇÉòÉâÉêáåÖáåÇÉ ëíçéééåâ~ëíéåîéêî~åöçéòé ~äëüáàâ~éçíáëk Á~äëÇÉÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáíî~äí\ JbÉåòÉâÉêáåÖçÑ ÇáÑÑÉêÉåíáÉÉäî~åÇÉ áåëí~ää~íáéâ~åòáàå ÇççêÖÉëä~ÖÉåK J`çåíêçäÉÉêáåÇÉëíçééÉåâ~ëí çñéêééåòéâéêáåöçñçáññéêéåíáééä áëçççêöéëä~öéåk

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 [en] [nl] [el] [tr] Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GF11 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας 1

Οδηγός λειτουργίας 1 1 Οδηγός λειτουργίας TÜRKÇE Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Modele bağlı olarak, fırında bulunan aksesuarlar gösterilen resimlerden farklı olabilir. ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü [en] Instruction manual...2 [nl] Gebruiksaanwijzing...7 [el] Οδηγíες χρήσεως... 12 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion manual

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Montaj Planı Isı Pompalı Kurutma Makinesi. Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu- ve Montaj

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu The new Compact Series. Perfecgtion from the Market Leader. TC 44 Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Πρόλογος Giriş Με την απόκτηση της νέας μονάδας ελέγχου κρατάτε στα χέρια σας την τελειότητα σε απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji...

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... απλά κορυφαίο MIG/MAG kaynağı için kompakt kaynak makinesi γεννήτρια κόμπακτ για συγκόλληση mig/mag MIG/MAG Genesis 3000 PMC, çığır açan teknolojisi

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

Active Speaker System

Active Speaker System 4-140-464-71(2) Active Speaker System Οδηγίες Λειτουργίας GR Kullanma Talimatları TR SRS-DB500 2009 Sony Corporation 2 GR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S950/S980 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S750/S780 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-2100 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-2100 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 2

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG _ TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu. RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию

BTG 3,6 BTG 6 BTG _ TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu. RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию GR Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S730 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM'da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T100 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-H3 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen CD-ROM'da (ürünle verilir) bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα