p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK="

Transcript

1 p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk U oéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U páåöäéüçíéä~íéåçåíêçäâåçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüçu~äüçíéä~íé KKKKKKKKKKKKKK V qüéüçíéä~íéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüâçãäáüçíéä~íékkkkkkkkkk V eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçäâåçäkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NM oéåçããéåçéçé~åëáòéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM `ççâáåö~çîáåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NN båéêöójë~îáåö~çîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN mêéå~uíáçåëñçêuëékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO a~ã~öéíçíüé~ééäá~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NP `äé~åáåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP råëuáí~ääéåäé~åáåöéêççuåíëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ cçêã~íáçåçñãéí~ääáåáêáçéëåéååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ j~áåíéå~ååékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NQ ^Äåçêã~äáíáÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñï~êê~åíókkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk NR m~åâ~öáåö~åçuëéç~ééäá~ååéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäóçáëéçë~äçñï~ëíééêççuåíë KKK NR 2

2 aé~êåuëíçãéêi cáêëíçñ~ääiïéïçuäçäáâéíçéñéêéëëçuêåçåöê~íuä~íáçåë~åççuêíü~åâëñçêü~îáåö éä~åéçóçuêíêuëíáåçåéçñçuêéêççuåíëkqüáëéê~åíáå~äiãççéêå~åçñuååíáçå~ä ~ééäá~ååéáëã~åuñ~åíuêéçuëáåöã~íéêá~äëçñíüéüáöüéëíèu~äáíóïüáåü~êéëuäàéåííç ëíêáåínu~äáíó`çåíêçäåüéåâëíüêçuöüçuííüééåíáêéã~åuñ~åíuêáåöéêçåéëëkqüé ~ééäá~ååéáëãéíáåuäçuëäóíéëíéçíçéåëuêéíü~íáíãééíëóçuêçéã~åçë~åçéêççuåéë ééêñéåíåççâáåöêéëuäíëk açåçíêéãçîéíüé~ééäá~ååéñêçãáíëéêçíéåíáîéé~åâ~öáåöuåíáäáíáëáåëí~ääéçáåíüéuåáík mäé~ëéêé~çíüéëéáåëíêuåíáçåëå~êéñuääóäéñçêééêçåééçáåöíçáåëí~ää~åçuëéíüé ~ééäá~ååékqüéáåñçêã~íáçååçåí~áåéçáåíüéëéáåëíêuåíáçåëáëéëëéåíá~äñçêíüé ÅçêêÉÅíçéÉê~íáçåçÑíÜÉ~ééäá~åÅÉ~åÇIãçêÉáãéçêí~åíäóIÑçêóçuêë~ÑÉíóK qüéé~åâ~öáåöçñóçuê~ééäá~ååéü~ëäééåã~åuñ~åíuêéçuëáåöçåäóíüéã~íéêá~äë ïüáåü~êéëíêáåíäóåéåéëë~êóíçöu~ê~åíéééññáåáéåíéêçíéåíáçåçuêáåöíê~åëéçêíkqüéëé ã~íéêá~äë~êénmmbêéåóåä~ääéiíüuëêéçuåáåöíüééåîáêçåãéåí~äáãé~åíkvçuå~å~äëç ÅçåíêáÄuíÉíçÅ~êáåÖÑçêíÜÉÉåîáêçåãÉåíÄóÑçääçïáåÖíÜÉ~ÇîáÅÉÄÉäçïW - ÇáëéçëÉçÑíÜÉé~Åâ~ÖáåÖáåíÜÉ~ééêçéêá~íÉêÉÅóÅäáåÖÄáåI - ÄÉÑçêÉóçuÖÉíêáÇçÑ~åçäÇ~ééäá~åÅÉIã~âÉëuêÉóçuÇáë~ÄäÉáíK`çåí~ÅíóçuêäçÅ~ä ~uíüçêáíóíçñáåççuííüé~ççêéëëçñóçuêåé~êéëíêéåóåäáåöåéåíêéíççáëéçëéçñóçuê ~ééäá~ååéi - ÇçåçíéçuêuëÉÇçáäÇçïåíÜÉëáåâK`çääÉÅíáíáå~ÅäçëÉÇÅçåí~áåÉê~åÇí~âÉáííç~å ~ééêçéêá~íéåçääéåíáçåéçáåíçêiñ~áäáåöíü~íiéä~åéáíáåíüéêuääáëüäáåeáíïáääéåçuéáå~ ÅçåíêçääÉÇÇuãéXíÜáëáëéêçÄ~ÄäóåçííÜÉÄÉëíçéíáçåIÄuíáíïáää~îçáÇÅçåí~ãáå~íáåÖ ÖêçuåÇï~íÉêFK fjmloq^kqw fåíüéuåäáâéäóéîéåííü~ííüé~ééäá~ååéëüçuäç~êêáîéç~ã~öéççêåçíãééíóçuê ÉñéÉÅí~íáçåëáåíÉêãëçÑèu~äáíóIéäÉ~ëÉáåÑçêãuë~ëëççå~ëéçëëáÄäÉKcçêíÜÉï~êê~åíó íçäéî~äáçiíüé~ééäá~ååéãuëíåçíü~îéäééåí~ãééêéçïáíüiçêuëéçáå~ééêçéêá~íéäók 3

3 p~ñéíóáåëíêuåíáçåë oé~çíüéëéáåëíêuåíáçåëå~êéñuääókvçuïáääçåäóäé~ääé íçuëéóçuê~ééäá~ååéë~ñéäó~åçéññéåíáîéäóïüéåóçu Ü~îÉêÉ~ÇíÜÉãK héééíüéçééê~íáçå~åçáåëí~ää~íáçåáåëíêuåíáçåë~åç éêçîáçéíüéã~äçåöïáíüíüé~ééäá~ååéáñáíáëé~ëëéç çåíç~åçíüéêuëéêk `ÜÉÅâíÜÉ~ééäá~åÅÉ~ÑíÉêêÉãçîáåÖáíÑêçãíÜÉ é~åâ~öáåökfñáíü~ëëuññéêéç~åóç~ã~öéçuêáåö íê~åëéçêíiççåçíåçååéåíáík`çåí~åííüéqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåék _ÉÑçêÉáåëí~ääáåÖóçuêåÉïÜçÄIÉåëuêÉíÜ~ííÜÉ áåëí~ää~íáçåáëå~êêáéççuí~ååçêçáåöíçíüéáåëíêuåíáçåë éêçîáçéçk`üéåâíü~ííüééäéåíêáå~äëóëíéãáåóçuê ÜçãÉÜ~ë~åÉ~êíÜÅçååÉÅíáçå~åÇíÜ~íáíÅçãéäáÉë ïáíü~ääåuêêéåíë~ñéíóêéöuä~íáçåëkvçuê~ééäá~ååé ãuëíäéáåëí~ääéç~åçåçååéåíéçäó~uíüçêáëéç íéåüåáå~äééêëçååéäiñçääçïáåö~ää~ééäáå~ääéêéöuä~íçêó ~åçëí~íuíçêóêéèuáêéãéåíëi~ëïéää~ëíüçëéä~áçççïå ÄóíÜÉäçÅ~äÉäÉÅíêáÅáíóëuééäáÉêëKrëáåÖíÜáë~ééäá~åÅÉ ïáíüçuí~åé~êíüåçååéåíáçåçêïüéåáíü~ëäééå áååçêêéåíäóáåëí~ääéçã~óêéëuäíáåëéêáçuëáåàuêáéëeäççáäó Ü~êãçêÇÉ~íÜÄóÉäÉÅíêçÅuíáçåFI~äíÜçuÖÜíÜáëáëÜáÖÜäó uåäáâéäókqüéã~åuñ~åíuêéê~ååééíëåçêéëéçåëáäáäáíó Ñçêáå~ÇÉèu~íÉçéÉê~íáçåçêÑçêÇ~ã~ÖÉÅ~uëÉÇÄó uåëuáí~ääééäéåíêáå~äáåëí~ää~íáçåëk qüéåçååéåíáçåå~ääéëçñéäéåíêáå~ééäá~ååéëãuëíåçí íçuåüíüéüçíüçíéä~íéëkqüéå~ääéáåëuä~íáçå~åçüçä Å~åÄÉÇ~ã~ÖÉÇK açåçíëïáíåüçåíüé~ééäá~ååéáñáíáëç~ã~öéçáå~åó ï~ókfåíüééîéåíçñ~ã~äñuååíáçåiëïáíåüçññíüé ~ééäá~ååédëéçïéêëuééäókaçåçíí~ãééêïáíüíüé ~ééäá~ååédëáåíéêáçêk 4

4 `~ääçuíçuêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáñóçuê ~ééäá~ååéáëáååééççñêéé~áêk^åóêéé~áêëíçíüéüçä ãuëíäéå~êêáéççuíäóééêëçååéäñêçãçuêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéiáååäuçáåöåü~åöáåöçêñáííáåöíüé éçïéêëuééäóå~ääék açåçí~ííéãéííçñçêåéíüéåçåíêçäâåçäëáñíüéó Å~ååçíÄÉíuêåÉÇáåíÜÉuëu~äã~ååÉêK`~ääíÜÉ qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéáããéçá~íéäóëçíü~ííüéó Å~åêÉé~áêçêêÉéä~ÅÉíÜÉãK fñ~åóåê~åâëiçéåíëçêñáëëuêéë~ééé~êçåíüéüçäi íüéêéáë~êáëâçñéäéåíêáåëüçåâkpïáíåüçññíüéüçä áããéçá~íéäókaáëåçååéåííüéã~áåñuëéáåíüéñuëé ÄçñK`çåí~ÅííÜÉqÉÅÜåáÅ~ä^ëëáëí~åÅÉpÉêîáÅÉK açåçíëíçêéçêuëé~åóåçêêçëáîéåüéãáå~äéêççuåíëi î~éçuêëiñä~ãã~ääéã~íéêá~äëiçê~åóçíüéêåçåjñççç éêççuåíëuåçéêåé~íüçêåé~êíüáë~ééäá~ååék açåçííçuåüíüéüçíéä~íéëkoáëâçñäuêåë>héééçuíçñ íüéêé~åüçñåüáäçêéåkqüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüí íéääëóçuáñíüéüçíéä~íéë~êéüçík lîéêüé~íéçñ~íëçêçáäëå~åé~ëáäóáöåáíékm~ó~ííéåíáçå íçíüéüçä~í~ääíáãéëïüéåuëáåöüçíçáäëçêñ~íëkfñ~ é~åå~íåüéëñáêéiççåçíuëéï~íéêíçéñíáåöuáëüáík oáëâçñäuêåë>`çîéêíüéé~åïáíü~äáçíçëãçíüéêíüé Ñä~ãÉ~åÇëïáíÅÜçÑÑíÜÉÜçíéä~íÉK fñíüéêéáëãçáëíuêéäéíïééåíüéäçííçãçñíüéé~å ~åçíüéüçíéä~íéiíüáëåçuäçöéåéê~íéëíé~ãéêéëëuêék qüáëåçuäçå~uëéíüéé~åíçàuãéuåéñééåíéçäókoáëâ çñáåàuêáéë>^äï~óëéåëuêéíü~ííüéüçíéä~íé~åçíüé ÄçííçãçÑíÜÉé~å~êÉâÉéíÇêóK 5

5 açåçíuëé~åóãáëëü~ééçé~åëíü~íççåçíäáé ëíé~çáäóçåíüéüçäkqüéëéåçuäçíáéçîéêäó~ååáçéåík qüáë~ééäá~ååéü~ëäééåçéëáöåéçéñåäuëáîéäóñçê ÇçãÉëíáÅuëÉIåçíÑçêéêçÑÉëëáçå~äuëÉK rëéíüéüçäñçêåççâáåöçåäóiåéîéê~ë~üé~íáåö ~ééäá~ååék This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. kéîéêäé~îéíüé~ééäá~ååéìå~ííéåçéççìêáåöçééê~íáçåk qüéçá~öê~ãëåçåí~áåéçáåíüáëáåëíêuåíáçåã~åu~ä~êé ~ééêçñáã~íék qüéã~åuñ~åíuêéêëü~ääåçíäéüéäçêéëéçåëáääéáñíüé êéèuáêéãéåíëëéíçuíáåíüáëã~åu~ä~êéåçíåçãéäáéç ïáíük mäé~ëéåçíéw qüéáåíéêãáííéåíçééê~íáçåçñíüéüçíéä~íéëáëåçí~ ã~äñuååíáçåkqüéóïáääåçãéçå~åççñññçêî~êóáåö äéåöíüëçñíáãéçéééåçáåöçåíüéëéäéåíéçåççâáåö éçïéêkqüéüáöüéêíüéåççâáåöéçïéêiíüéäçåöéêíüé çééê~íáåöíáãé~åçüáöüéêíüéíéãééê~íuêéêé~åüéçk 6

6 vçuêåéï~ééäá~ååé eçíéä~íéçñuéíç NOMMt au~äüçíéä~íé çñuéíç OMMMt au~ä Üçíéä~íÉ ÅçåíêçäâåçÄ páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ oéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíë hçãäáüçíéä~íéçñ uéíçonmmt au~äüçíéä~íé ëéäéåíáçå ÅçåíêçäâåçÄ mçïéêåçåíêçäâåçä Residual heat warning light qüéëé~ééäá~ååéëã~óäéåçãäáåéçäéíïééåíüéãëéäîéë~åçlçêïáíü ÅçåîÉåíáçå~äÜçíéä~íÉëÑêçãíÜÉë~ãÉã~åuÑ~ÅíuêÉêIíÜêçuÖÜuëÉçÑíÜÉàçáåí ~ÅÅÉëëçêóKcçêãçêÉáåÑçêã~íáçåIëÉÉíÜÉÅ~í~äçÖuÉK 7

7 eçäë oéëáçu~äüé~í ï~êåáåöäáöüí páåöäéüçíéä~íé ÅçåíêçäâåçÄ tüéåóçuäéöáååççâáåöiïéêéåçããéåçíuêåáåöíüé ÅçåíêçäâåçÄuéíçíÜÉã~ñáãuãëÉííáåÖ~åÇíÜÉåI ÇÉéÉåÇáåÖçåíÜÉèu~åíáíó~åÇèu~äáíóçÑíÜÉÑççÇë ÄÉáåÖÅççâÉÇIíuêåÇçïåíÜÉÜÉ~ííç~ãÉÇáuã ëéííáåök qüéüçíéä~íéëdå~é~åáíóíçêéí~áåüé~í~ääçïëóçuíç ëïáíåüíüéãçññ~ëüçêííáãéäéñçêéóçuü~îééä~ååéç íçñáåáëüåççâáåöiíüéêéäóë~îáåöëçãééåéêöókqüé ÑççÇïáääÅçåíáåuÉÅççâáåÖíÜ~åâëíçíÜÉêÉëáÇu~äÜÉ~í íü~íáë~ååuãuä~íéçáåíüéüçíéä~íéëkrëéé~åëïáíü~ ÄçííçãíÜ~íáëÅçãéäÉíÉäóÑä~íIíÜáÅâI~åÇëáãáä~êáå ëáòéíçíüéüçíéä~íéiåéîéêëã~ääéêkaçåçíéä~åéïéí é~åëçåíüéüçäçê~ääçïäáèuáçëíçäéëéáäíçåáíë ëuêñ~åék qüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíçñéäéåíêáå~ä~ééäá~ååéë äáöüíëuéïüéå~üçíéä~íéáëëïáíåüéççåiáåçáå~íáåö íü~ííüéüçíéä~íéáëüçíktüéåíüéüçíéä~íéáëëïáíåüéç çññiíüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíêéã~áåëäáíïüáäéíüé Üçíéä~íÉáëÜçíIáåÇáÅ~íáåÖíÜÉéêÉëÉåÅÉçÑêÉëáÇu~ä ÜÉ~íKlåÅÉíÜÉÜçíéä~íÉëÜ~îÉÅççäÉÇÇçïåIíÜÉ êéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíöçéëçññkt~êåáåö>fñíüéêé áë~éçïéêåuíïüáäéíüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíë~êé äáí~åçíüééçïéêáëíüéåêéjéëí~ääáëüéçiíüéäáöüíëã~ó åçíåçãéçå~ö~áåiéîéåíüçuöüíüéüçíéä~íéêéã~áåë ÜçíK qüéüçäë~êééèuáéééçïáíü~éçïéêåçåíêçäâåçäíü~í ~ääçïëóçuíçëéííüé~ééêçéêá~íéüé~íäéîéäñçêíüéíóéé çññçççóçu~êééêéé~êáåökcáöuêénk q~âáåöáåíç~ååçuåííüéåççâáåöëíóäé~åçíüé~ãçuåí çññçççi~åçïáíüíüé~áççñíüéåççâáåööuáçéäáåéë í~ääéiíuêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéíçíüéëéííáåö êéèuáêéçñçêíüéçáëüóçu~êéåççâáåökqçëïáíåüçññíüé Üçíéä~íÉIíuêåíÜÉâåçÄíçíÜÉëÉííáåÖã~êâÉÇ KqÜÉ êéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíïáääëïáíåüáíëéäñçññçååéíüé ÜçÄëuêÑ~ÅÉÜ~ëÅççäÉÇÇçïåK cáöuêén 8

8 lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüçu~ä Üçíéä~íÉ qüéüçíéä~íéë cáöuêéo cáöuêép fåãççéäëéèuáéééçïáíüíïçüçíéä~íéëiçåéçñíüéã Ü~ë~ëáåÖäÉÅáêÅuáí~åÇíÜÉçíÜÉê~ÇçuÄäÉÅáêÅuáíEÑáÖëK O~åÇPFKqÜÉä~ííÉêíÜÉêÉÑçêÉçÑÑÉêëíïçéçíÉåíá~ä Üçíéä~íÉëWíÜÉÑuääÜçíéä~íÉIïáíÜOMMMtI~åÇíÜÉ ÅÉåíê~äÜçíéä~íÉIïáíÜUMMtáÑóçuê~ééäá~åÅÉçéÉê~íÉë çåopmsiçênmmmtáñáíçééê~íéëçåqmmsk qçëïáíåüçåíüéëã~ääéêüçíéä~íéeíüéåéåíê~äëéåíáçåfi íuêåíüéåçåíêçäâåçäåäçåâïáëéuåíáäóçuêéäé~ëéáí ÑêçãíÜÉ ëéííáåökqüéåiéçáåíáííç~åóçñíüéëéííáåöë ã~êâéçníçvk NZjáåáãuãíÉãéÉê~íuêÉ VZj~ñáãuãíÉãéÉê~íuêÉ fñóçuïáëüíçuëéíüééñíéåçéçüçíéä~íéiíuêåíüéâåçä íçíüé ëéííáåö~åçíüéåéçáåíáííçíüéêéèuáêéç ÅççâáåÖéçïÉêKqçêÉíuêåíçíÜÉëã~ääÉêÜçíéä~íÉIíuêå íüéâåçä~åíájåäçåâïáëéíçíüé ëéííáåö~åçiçååé ~Ö~áåIëÉäÉÅííÜÉÅççâáåÖéçïÉêêÉèuáêÉÇK qüéêéëáçu~äüé~íï~êåáåöäáöüíçééê~íéë~ëçéëåêáäéç ~ÄçîÉK lééê~íáåöüçäéèuáéééçïáíüâçãäá Üçíéä~íÉ vçuêâçãäáüçäü~ëíïçåçåíêçäâåçäëkqüéâåçäçå íüé äéñí çñ íüé ~ééäá~ååé áë íüé Üçíéä~íÉ ëéäéåíçêk fíë çééê~íáçå áë ÇÉëÅêáÄÉÇ ÄÉäçïK qüé âåçä çå íüé êáöüí Åçåíêçäë íüé ÅççâáåÖ éçïéê áå íüé Üçíéä~íÉ ëéäéåíéçi ~ëçéëåêáäéçáåíüéëéåíáçå mçïéêåçåíêçäâåçäòk 9

9 10 eçíéä~íéëéäéåíáçååçåíêçä âåçä qüáëåçåíêçäâåçä~ääçïëóçuíçëéäéåííüé~êé~çñíüé Üçíéä~íÉíÜ~íïáääÄÉ~Åíáî~íÉÇI~ëÇÉëÅêáÄÉÇÄÉäçïK oéåçããéåçéçé~å ëáòéë aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrjm^k af^jbqbo elqmi^qb NOÅã au~ä Üçíéä~íÉ NUÅã páåöäé Üçíéä~íÉ NQÅã NQÅã OMÅã hçãäá NQÅãñPRÅã

10 `ççâáåö~çîáåé jéäíáåöwåüçåçä~íéi ÄuííÉêIàÉääó `ççâáåöwêáåéi Ä ÅÜ~ãÉäë~uÅÉIÄÉÉÑëíÉï `ççâáåöwéçí~íçéëié~ëí~i îéöéí~ääéë iáöüíñêóáåöwëíéïëiãé~íêçääë píé~ãåççâáåöwñáëü eé~íáåöiâéééáåöéêéé~êéççáëüéë ï~êã dêáääáåöwéëå~äçééëiäééñëíé~âi íçêíáää~ë `ççâáåö~åçäêçïåáåö vçuïáääåééçíçåççâçå~üáöüéêëéííáåöáåíüé ÑçääçïáåÖÅ~ëÉëW - `ççâáåöïáíüä~êöé~ãçuåíëçñäáèuáç - `ççâáåöä~êöéçáëüéë - `ççâáåöïáíüuååçîéêéçé~åë péííáåö NJO NJO OJP QJR QJR R OJPJQJR SJTJU V båéêöójë~îáåö~çîáåé rëééçíë~åçé~åëéèuáéééçïáíü~ëçäáçiñä~íäçííçãk råéîéåäçííçãëã~âéñçêäçåöéêåççâáåöíáãéëk péäéåí~å~ééêçéêá~íéé~åëáòéñçêíüéüçíéä~íéóçu éä~åíçuëékqüéüçíéä~íé~åçíüééçíçêé~åëüçuäçäé íüéë~ãéëáòék _É~êáåãáåÇíÜ~íÅççâï~êÉã~åuÑ~ÅíuêÉêëuëu~ääó éêçîáçéíüéçá~ãéíéêçñíüéíçéçñíüéé~åkfåãçëí Å~ëÉëIíÜáëáëä~êÖÉêíÜ~åíÜÉÇá~ãÉíÉêçÑíÜÉÄçííçãK rëé~ëã~ääé~åíçåççâëã~ää~ãçuåíëçññçççk ^ä~êöéé~åíü~íáë~äãçëíéãéíóuëéë~öêé~í~ãçuåí çñéåéêöók ^äï~óëåçîéêíüéé~åë~åçéçíëïáíüäáçëíü~íñáííüéãk kçíuëáåö~äáçïáääêéëuäíáå~ñçuêjñçäçáååêé~ëéáå ÉåÉêÖóuëÉKrëÉäáííäÉï~íÉêïÜÉåÅççâáåÖKvçuïáää ë~îééåéêöók`ççâáåöîéöéí~ääéëáåäáííäéï~íéêüéäéë íçéêéëéêîéíüéáêîáí~ãáåë~åçãáåéê~äëkpéäéåí~äçï ÜÉ~íëÉííáåÖK 11

11 mêéå~uíáçåëñçêuëé qüéüçäã~óäéç~ã~öéçáñü~êççêéçáåíéççäàéåíë ~êéçêçéééççåáíkté~çîáëéóçuåçííçéä~åéíüáë íóééçñçäàéåíëáå~êé~ëñêçãïüáåüíüéóã~óçêçé çåíçíüéüçäk ^îçáçäé~îáåöéãéíóé~åëçåüçíéä~íéëïüéåíüéó~êé äáíié~êíáåuä~êäóáñíüéó~êé~äuãáåáuãçêéå~ãéääéçk_çíü íüéé~åäçííçã~åçíüéüçäã~óëuññéêç~ã~öéëk cçääçïíüéã~åuñ~åíuêéêdëáåëíêuåíáçåëáñóçu~êéuëáåö ëééåá~äåççâï~êék kéîéêéä~åéüçíéçíëçêé~åëçåíüéüçäñê~ãék ^äuãáåáuãñçáä~åçéä~ëíáååçåí~áåéêëïáääãéäíáñéä~åéç çåüçíéä~íéïüáäéáíáëüçík a~ã~öé qüéç~ã~öéëçéëåêáäéçáåíüáëëéåíáçåççåçí~ññéåí íüéçééê~íáçåçêíüéëí~äáäáíóçñóçuêüçäk cçêã~íáçåçñåêìëíë qüéëé~êéå~uëéçäóãéäíéçëuö~êçêëuö~êjêáåüñççç ëéáää~öéçåíüéüçäk påê~íåüéë qüéëé~êéå~uëéçäóë~äíiëuö~êië~åçé~êíáåäéë~åç êçuöüé~åäçííçãëk `çäçìêñ~çáåö qüéüçädëåçäçuêã~óåü~åöéíç~ãéí~ääáåüué~ë~ êéëuäíçñíüéïé~êå~uëéçäóé~åñêáåíáçåçêíüéuëéçñ uåëuáí~ääéåäé~åáåöéêççuåíëk aéåçê~íáçåïé~ê qüáëáëå~uëéçäóíüéuëéçñuåëuáí~ääéåäé~åáåö éêççuåíëk qüéëéç~ã~öéë~êéå~uëéçäóíüéáå~çéèu~íéuëéçñ íüé~ééäá~ååékqüéó~êéåçííéåüåáå~äéêçääéãë~åç ~êéíüéêéñçêéåçíåçîéêéçäóíüéï~êê~åíók 12

12 `äé~åáåö~åçã~áåíéå~ååé `äé~åáåö `äé~åíüéüçä~ñíéêé~åüuëékqüáëïáääéêéîéåíñççç êéã~áåëñêçãëíáåâáåöíçíüéüçäëuêñ~åék rëé~öä~ëëëåê~ééêíçêéãçîéáåöê~áåéççáêík oéäé~ëéíüéëåê~ééêë~ñéíóå~íåükrëéçåäóíüéää~çé íçåäé~åíüéüçäëuêñ~åék^ééäóáåöíüéüçäçéêåçuäç êéëuäíáåëåê~íåüáåök qüéää~çéáëéñíêéãéäóëü~êékoáëâçñáåàuêáéë>péåuêé íüéää~çéçååéóçuü~îéñáåáëüéçåäé~åáåök oééä~åéíüéää~çéáããéçá~íéäóuéçåñáåçáåö~åó áãééêñéåíáçåëk `äé~åíüéüçäëuêñ~åéäéñçêéáíü~ëåççäéçççïå ÅçãéäÉíÉäóuëáåÖ~ÅäÉ~åáåÖéêçÇuÅí~åÇâáíÅÜÉå é~ééêkfñíüéåççâáåöëuêñ~åéáëëíáääîéêóüçíiëí~áåë ã~ó~ééé~êk`äé~åíüéëuêñ~åéuëáåö~ç~ãéåäçíü ~åççêóáíäóïáéáåöáíïáíü~ëçñíåäçíük ^äï~óëâéééíüéåçåíêçäé~åéä~êé~åäé~å~åççêók cçççêéã~áåë~åçëéáäíäáèuáçëã~ó~ññéåííüéáê çééê~íáçåk rëéçåäóëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêíçåäé~åíüéüçíéä~íé Ñê~ãÉKaçåçíuëÉ~åóÅçêêçëáîÉçê~Äê~ëáîÉéêçÇuÅíëK açåçíuëéíüéöä~ëëëåê~ééêüéêékqüáëåçuäçç~ã~öé íüéüçäñê~ãék açåçíuëéëü~êéçäàéåíëçê~öä~ëëëåê~ééêíçåäé~å íüéüçäñê~ãékkéîéêuëé~äê~ëáîééêççuåíëkrëéçåäó ëäáöüíäóëç~éóüçíï~íéêk 13

13 14 råëuáí~ääéåäé~åáåö éêççuåíë råçéêåçåáêåuãëí~ååéëuëéíüéñçääçïáåöw é~çëíü~íëåê~íåüi~äê~ëáîééêççuåíëçê ÅçêêçëáîÉÇÉíÉêÖÉåíëIëuÅÜ~ëçîÉåÅäÉ~åáåÖ ëéê~óë~åçëí~áåêéãçîéêëk kéîéêuëéüáöüjéêéëëuêéçêëíé~ãåäé~åéêëk ^ééé~ê~ååéçñãéí~ääáå áêáçéëåéååé j~áåíéå~ååé qüéëéåü~åöéëáåíüéüçäëuêñ~åéåçäçuêáåöêéëuäí ÑêçãíÜÉuëÉçÑuåëuáí~ÄäÉÅäÉ~åáåÖéêçÇuÅíëçêÑêçã íüéïé~êå~uëéçäóé~åñêáåíáçåkpí~áåëçñíüáëíóéé~êé îéêóçáññáåuäííçêéãçîékluêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéçññéêë~ëéêîáåéeëuäàéåííçñééëfñçêíüé êéãçî~äçñáêáçéëåéååék q~âéå~êéçñóçuê~ééäá~ååéuëáåö~åäé~åáåöéêççuåí ëuáí~ääéñçêöä~ëëjåéê~ãáåüçäëkqüáëéêççuåíåçîéêë íüéåççâáåöëuêñ~åéïáíü~öäçëëóñáäãíü~í~åíë~ë~ ÇáêíêÉéÉääÉåíKqÜÉÜçÄïáääã~áåí~áå~å~ííê~ÅíáîÉ ~ééé~ê~ååéñçêäçåöéêkqüáëïáää~äëçã~âéåäé~åáåö É~ëáÉêK ^Äåçêã~äáíáÉë låå~ëáçå~ääóiçéíéåíéç~äåçêã~äáíáéëå~åäéé~ëáäó êéëçäîéçk_éñçêéå~ääáåöíüéqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååé péêîáåéií~âéíüéñçääçïáåöêéåçããéåç~íáçåëáåíç ~ÅÅçuåíW fãéçêí~åíåçíéw låäó~uíüçêáëéçééêëçååéäñêçãçuêqéåüåáå~ä ^ëëáëí~ååépéêîáåéã~óïçêâçåíüééäéåíêáå~äëóëíéãk tü~íü~éééåëá\ mêçä~ääéå~uëé pçäuíáçå JaÉÑÉÅíáîÉÑuëÉK J`ÜÉÅâíÜÉÑuëÉáåíÜÉÖÉåÉê~ä ÑuëÉÄçñ~åÇêÉéä~ÅÉáíáÑáíáë Ñ~uäíóK ÁáÑíÜÉêÉáë~ ÖÉåÉê~äã~äÑuåÅíáçå çñíüééäéåíêáå~ä ëóëíéã\ JqÜÉíêáéëïáíÅÜçê~å áåëí~ää~íáçåçáññéêéåíá~ä ã~óü~îéäééåíêáööéêéçk J`ÜÉÅâíÜÉÖÉåÉê~äáåéuíÄçñ íçëééïüéíüéêíüéíêáéëïáíåüçê ~ÇáÑÑÉêÉåíá~äÜ~îÉÄÉÉå íêáööéêéçk

14 qéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåé tüéååçåí~åíáåöçuêqéåüåáå~ä^ëëáëí~ååépéêîáåéi íüé~ééäá~ååéûëéêççuåíåuãäéêebjkçkf~åç ã~åuñ~åíuêéåççéecafãuëíäééêçîáçéçkqüáë áåñçêã~íáçåáëåçåí~áåéçáåíüéñé~íuêéëéä~íéiäçå~íéç çåíüéäçïéêé~êíçñíüéüçäi~åççåíüéä~äéääçå~íéç çåíüéä~åâé~öéçñíüéuëéêã~åu~äk qéêãë~åçåçåçáíáçåëçñ ï~êê~åíó qüé~ééäáå~ääéï~êê~åíóåçåçáíáçåë~êéíüçëéëéíçuí ÄóíÜÉÅçãé~åóDëêÉéêÉëÉåí~íáîÉçÑÑáÅÉáåíÜÉÅçuåíêó çñéuêåü~ëékaéí~áäéçáåñçêã~íáçåáë~î~áä~ääéñêçã éçáåíëçñë~äékvçuïáäääéêéèuáêéçíçéêéëéåíéêççñçñ éuêåü~ëéáåçêçéêíçäéåéñáíñêçãíüéï~êê~åíókqüé êáöüííçãççáñóáëêéëéêîéçk rëéç~ééäá~ååéë~åçé~åâ~öáåö fñíüé~ééäá~ååéñé~íuêéëéä~íéåçåí~áåëíüéëóãäçä båîáêçåãéåí~ääójñêáéåçäó Çáëéçë~äçÑï~ëíÉ éêççuåíë ÄÉ~êáåãáåÇíÜÉÑçääçïáåÖáåëíêuÅíáçåëK oéãçîéíüé~ééäá~ååéé~åâ~öáåö~åççáëéçëéçñáíáå~ ã~ååéêíü~íççéëåçíç~ã~öéíüééåîáêçåãéåík qüáë~ééäá~ååéåçãéäáéëïáíübrçáêéåíáîéommolvslb` çåéäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáå~ééäá~ååéëáçéåíáñáéç~ë tbbbeï~ëíééäéåíêáå~ä~åçéäéåíêçåáåéèuáéãéåífk 15

15 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU rïåáéìïé~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON hççâéä~íéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OO _ÉÇáÉåáåÖëâåçéîççêÉåâÉäÉòçåÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäéâççâòçåé KKKKKKKKKKK OP aéâççâòçåéë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP téêâáåöî~åçééä~~íãéíåçãäáâççâòçåékkkkkkkkkkkkk OP héìòéëåü~âéä~~êî~åçéâççâòçåékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OQ ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêî~åçéé~ååéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ hççâ~çîáéòéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR qáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OR t~~êëåüìïáåöéåçãíêéåíüéíöéäêìáâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OS påü~çé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT oéáåáöáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OT låöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OU låçéêüçìç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU píçêáåöéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU qéåüåáëåüéçáéåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV d~ê~åíáéîççêï~~êçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk OV séêé~ââáåöéå~ñöéç~åâíé~éé~ê~íéå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV séêïáàçéêáåöî~å~ñî~äëíçññéåçé ãáäáéìëé~êéåçéïáàòé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV 16

16 dé~åüíéâä~åíw táàñéäáåáíéêéåìãéíìïâéìòééåç~åâéåìîççêìïîéêíêçìïéåáåçåëkaáíéê~âíáëåüéi ãççéêåééåñìååíáçåéäé~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåî~åçéäéëíéâï~äáíéáíi ÇáÉçåÇÉêïçêéÉåòáàå~~åÉÉåëíêáâíÉâï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉíáàÇÉåëÜÉíÑ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉëÉå ÇáÉå~ìïÖÉòÉíÖÉíÉëíòáàåçãíÉîçäÇçÉå~~å~äìïÉáëÉåîççêéÉêÑÉÅíâçâÉåKe~~äÜÉí ~éé~ê~~íé~ëìáíçéäéëåüéêãéåçéîéêé~ââáåö~äëüéíïçêçíáåöéäçìïçk táàîéêòçéâéåìçãçéáåëíêìåíáéëíéäéòéå~äîçêéåëüéí~éé~ê~~ííéáåëí~ääéêéåçñíé ÖÉÄêìáâÉåKaÉáåÑçêã~íáÉÇáÉÇ~~êáåëí~~íáëÉëëÉåíáÉÉäîççêÉÉåÖçÉÇÉïÉêâáåÖ ÉåIï~íåçÖÄÉä~åÖêáàâÉêáëIîççêìïîÉáäáÖÜÉáÇK aéîéêé~ââáåöî~åìï~éé~ê~~íáëîéêî~~êçáöçìáíã~íéêá~äéåçáéëíêáâíåçççò~âéäáàâòáàå çãééåöçéçéäéëåüéêãáåöíéö~ê~åçéêéåíáàçéåëüéíîéêîçéêkaéòéã~íéêá~äéåâìååéå îçääéçáöïçêçéåöéêéåóåäéçiòçç~íãáäáéìjéññéåíéåïçêçéåîéêãáåçéêçktáàåççáöéåììáí çãççâãééíéïéêâéå~~åüéíäéüçìçî~åüéíãáäáéìiçççêçéîéêëåüáääéåçé ê~~çöéîáåöéåçéíéîçäöéåw - ÖççáÇÉîÉêé~ââáåÖáåÇÉÇ~~êîççêÄÉëíÉãÇÉÅçåí~áåÉêîççêêÉÅóÅäáåÖI - ã~~âééå~ñöéç~åâí~éé~ê~~íçåäêìáâä~~ê~äîçêéåëüéíïéöíéççéåksê~~öìï ÖÉãÉÉåíÉÜÉí~ÇêÉëî~åÜÉíÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉáåò~ãÉäéìåíîççêÜÉêÄêìáâÄ~êÉã~íÉêá~äÉå ÉåäÉîÉêìï~éé~ê~~íÇ~~êáåI - ëéçéäöéäêìáâíéçäáéåáéíçççêçéöççíëíééåk_éï~~êüéíáåééå~ñöéëäçíéåéçíéå ÄêÉåÖÜÉíå~~êÉÉåáåò~ãÉäéìåíçÑÖççáÜÉí~åÇÉêëáåÇÉîìáäÅçåí~áåÉêEÜÉíâçãíÇ~å íéêéåüíçéééåöéåçåíêçäééêçéëíçêíéä~~íëxç~íáëãáëëåüáéååáéíçéäéëíéçéäçëëáåöi ã~~êòçïçêçíüéíï~íéêáåáéçéêöéî~äåáéíîéêîìáäçfk _bi^kdofghw jçåüíüéí~éé~ê~~íçåîéêüççéíëåü~çéîéêíçåéåçñåáéíîçäççéå~~åçéîççêòáéåé âï~äáíéáíëîéêéáëíéåiç~åîéêòçéâéåïáàìçãçåëç~íòçëåéäãçöéäáàâíéãéäçéåkaé Ö~ê~åíáÉáëåáÉíÖÉäÇáÖ~äëÉê~~åÜÉí~éé~ê~~íáëÖÉéêìíëíÉåçÑ~äëÜÉíçåàìáëí ÖÉÄêìáâíáëK 17

17 séáäáöüéáçë~~åïáàòáåöéå iééëçéòéáåëíêìåíáéë~~åç~åüíáöçççêk^ääééåç~å âìåíììï~éé~ê~~íçéééåàìáëíééåîéáäáöéã~åáéê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~êÇÉÖÉÄêìáâëJÉåãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉëÉå çîéêü~åçáöçéòéãéíüéí~éé~ê~~í~äëìüéí~~å áéã~åç~åçéêëçîéêçê~~öík `çåíêçäééêüéí~éé~ê~~íå~üéíìáíé~ââéåkfåçáéåüéí ~éé~ê~~íëåü~çéüééñíçéöéäçééåíáàçéåëüéí íê~åëéçêíiëåü~âéäüéíç~ååáéíiáåã~~êåééãåçåí~åí çéãéíçéíéåüåáëåüéçáéåëík `çåíêçäééêi~äîçêéåëíéäéöáååéåãéíçéáåëí~ää~íáé î~åìïåáéìïéâççâéä~~íçñç~íöéäéìêíîçäöéåëçé áåëí~ää~íáéîççêëåüêáñíéåk`çåíêçäééêçñçéíéåüåáëåüé áåëí~ää~íáéáåìïïçåáåöîççêòáéåáëî~å~~êçáåöéå åééã~ääéöéäçáöéîéáäáöüéáçëîççêëåüêáñíéåáå~åüíkaé ãçåí~öééå~~åëäìáíáåöî~åìï~éé~ê~~íãçéíéå îéêêáåüíïçêçéåçççêééåäéîçéöçéãçåíéìêiï~~êäáà ÇÉíçÉé~ëÄ~êÉêÉÖÉäëÉåïÉíÖÉîáåÖI~äëãÉÇÉÇÉ îççêëåüêáñíéåî~åüéíéä~~íëéäáàâééåéêöáéäéçêáàñãçéíéå ïçêçéåçéöéîçäöçkeéíöéäêìáâî~åçáí~éé~ê~~í òçåçéê~~êçáåöçñãéíééåçåàìáëíéáåëí~ää~íáéâ~åi ÜçÉïÉäáåòÉÉêçåï~~êëÅÜáàåäáàâÉÖÉî~ääÉåIÉêåëíáÖÉ ÖÉîçäÖÉåÜÉÄÄÉåEéÉêëççåäáàâäÉíëÉäÉåÇççÇÇççê ÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâFKaÉÑ~Äêáâ~åíáëåáÉí~~åëéê~âÉäáàâ îççêçéçåàìáëíéïéêâáåöåçåüîççêãçöéäáàâéëåü~çé îéêççêò~~âíçççêçåöéëåüáâíééäéâíêáëåüéáåëí~ää~íáéëk ^~åëäìáíâ~äéäëî~åéäéâíêáëåüé~éé~ê~íéåãçöéååáéí áå~~åê~âáåöâçãéåãéíçéï~êãéâççâòçåéëkaé â~äéäáëçä~íáééåçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk fåçáéåìëåü~çéï~~êåééãí~~åüéí~éé~ê~~íiëäìáíüéí Ç~ååáÉí~~åKfåÖÉî~äî~åëíçêáåÖIëäìáíÇÉ ëíêççãíçéîçéêî~åüéí~éé~ê~~í~ñkj~åáéìäééêçé ÄáååÉåòáàÇÉî~åÜÉí~éé~ê~~íåáÉíK 18

18 _ÉäîççêêÉé~ê~íáÉãÉíçåòÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK^ääÉ ïáääéâéìêáöéêéé~ê~íáéë~~åçéâççâéä~~íiï~~êçåçéê ÜÉíîÉêî~åÖÉåçÑáåëí~ääÉêÉåî~åÇÉ~~åëäìáíâ~ÄÉäI ãçéíéåïçêçéåìáíöéîçéêççççêçéqéåüåáëåüé ÇáÉåëíK cçêåééêçéâåçéééååáéí~äëòéåáéíöçéççê~~áéåk_éä çåãáççéääáàâãéíçéqéåüåáëåüéçáéåëíîççêêéé~ê~íáé çñîéêî~åöáåöç~~êî~åk fåöéî~äî~åäêéìâî~åçñëåüéìêéåáåçéâççâéä~~í ÄÉëí~~íÉêÖÉî~~êîççêÉÉåÉäÉâíêáëÅÜÉëÅÜçâKpÅÜ~âÉä ÜÉí~éé~ê~~íçåãáÇÇÉääáàâìáíKpäìáíÇÉòÉâÉêáåÖî~åÜÉí ~éé~ê~~íáåçéòéâéêáåöâ~ëí~ñkkééãåçåí~åíçéãéí ÇÉqÉÅÜåáëÅÜÉÇáÉåëíK _Éï~~êÖÉÉåÅÜÉãáëÅÜÉéêçÇìÅíÉåIÄáàíÉåÇÉ ãáççéäéåiëéìáíäìëëéåiçåíîä~ãä~êéã~íéêá~äéåçñ ~åçéêééêççìåíéåç~åäéîéåëãáççéäéåçåçéêçñáåçé Äììêíî~åÇáíÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ~éé~ê~~íK o~~âçéâççâòçåéëåáéí~~åkdéî~~êîççê Äê~åÇïçåÇÉå>eçìÇâáåÇÉêÉåìáíÇÉÄììêíKaÉ êéëíï~êãíéjáåçáå~íçêöééñí~~åç~íçéâççâòçåéëüééí òáàåk lîéêîéêüáíîéíçñçäáéî~íöéã~ââéäáàâîä~ãkiççéåáéí ïéöíáàçéåëüéíîéêï~êãéåî~åîéíçñçäáékfåçáéåçéòé îä~ãî~ííéåiçççñüéíîììêåáéíãéíï~íéêkdéî~~ê îççêäê~åçïçåçéå>açéééåçéâëéäçéçéé~åçãüéí îììêíéççîéåéåòéíçéâççâòçåéìáík fåçáéåéêîäçéáëíçñíìëëéåçéäççéãî~åçéé~åéåçé âççâòçåéâçãíiâ~åéêç~ãéçêìâçåíëí~~åkaççê ÇÉòÉÇ~ãéÇêìââ~åÇÉé~åéäçíëÉäáåÖçéëéêáåÖÉåK oáëáåççéîéêïçåçáåö>wçêöéêîççêç~íçéâççâòçåé ÉåÇÉÄçÇÉãî~åÇÉé~å~äíáàÇÇêççÖòáàåK 19

19 wéíöééåîéêîçêãçéiçåëí~äáéäéé~ååéåçéçé âççâéä~~íkaéòéòçìçéåééêçåöéäìââìååéå çãî~ääéåk aáí~éé~ê~~íáëçåíïçêééåîççêüìáëüçìçéäáàâiåáéí éêçñéëëáçåééäöéäêìáâk déäêìáâüéí~éé~ê~~íéåâéäçãíéâçâéåiåççáí~äë îéêï~êãáåök Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve wanneer deze toezicht of instructies zouden hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. wçêöéêîççêç~íéêíáàçéåëüéíöéäêìáâî~åüéí~éé~ê~~í ~äíáàçíçéòáåüíáëk aéöê~ñáéâéåçáéáåçéòéü~åçäéáçáåöëí~~å~ñöéäééäç òáàåíéêçêáøåí~íáék aéñ~äêáâ~åíáëîêáàî~åéäâéîéê~åíïççêçéäáàâüéáçáåçáéå åáéíîçäç~~åïçêçí~~åçéäéëåüáââáåöéåî~åçéòé Ü~åÇäÉáÇáåÖK ^~åïáàòáåöw aéïéêâáåöãéííìëëéåéçòéåî~åçéâççâòçåéëáë ÖÉÉåëíçêáåÖKaÉòÉïÉêâÉå~äíáàÇçéÜìåîçääÉ îéêãçöéåáåééêáççéëî~åáåjéåìáíëåü~âéäáåöiçáé ãáåçéêä~åöçñä~åöéêòáàåi~ñü~åâéäáàâî~åçé ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉâççâëí~åÇKeçÉÜçÖÉêÇÉâççâëí~åÇI ÜçÉä~åÖÉêÇÉïÉêâáåÖëíáàÇÉåÜçÉÜçÖÉêÇÉ íéãééê~íììêçáéäéêéáâíïçêçík 20

20 rïåáéìïé~éé~ê~~í hççâòçåéíçí NOMMt aìääéäé âççâòçåéíçí OMMMt oéöéäâåçé ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåé oéöéäâåçééåâéäé òçåé oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë `çãäáâççâòçåé íçíonmmt héìòéëåü~âéä~~êçìääéäé âççâòçåé håçé îéêãçöéåëêéöéäáåö oéëíï~êãíéjáåçáå~íçêë aéòé~éé~ê~íéåâìååéåçåçéêäáåöéålçñãéíåçåîéåíáçåéäéâççâéä~íéåî~åüéíòéäñçé ãéêâöéåçãäáåééêçïçêçéåiï~~êäáàüéíîéêäáåçáåöë~ååéëëçáêéãçéíïçêçéåöéäêìáâík o~~çéäééöçéå~í~äçöìëk 21

21 hççâéä~íéå oéëíï~êãíéjáåçáå~íçê oéöéäâåçéî~åçé ÉåâÉäÉòçåÉ ^ÑÄKN eéíáëê~~çò~~ãçãçéçê~~áâåçéi~äëìäéöáåííé âçâéåçéçéüççöëíéëí~åçíéòéííéåéåüéãç~~êå~i ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉÜçÉîÉÉäÜÉáÇÉåÇÉâï~äáíÉáíî~åÜÉí îçéçëéäçéééåöéãáççéäçéëí~åçíéòéííéåk jéåâ~åöéäêìáâã~âéåî~åçéíüéêãáëåüééåéêíáé î~åçéâççâòçåéëçççêçéòéáéíëîççêüéíéáåçéî~å ÇÉâççâíáàÇìáííÉòÉííÉåçãÉåÉêÖáÉíÉÄÉëé~êÉåKeÉí âçâéåö~~íîéêçéêçéçéêéëíï~êãíéçáéáåçé âççâòçåéëáëçéöéäçìïçkdéäêìáâé~ååéåãéíééå ééêñéåíééö~äéiçáââéäççéãiï~~êî~åçéã~~í çîéêééåâçãíãéíçáéî~åçéâççâòçåéiåççáíééå âäéáåéêékwçêöéêîççêç~íéêöééåîçåüíçéüéí çéééêîä~âî~åçéâççâéä~~ííéêéåüíâçãíéåç~íçé é~å~~åçéçåçéêâ~åíçêççöáëk _áàéäéâíêáëåüéíçéëíéääéåäáåüíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçê çéäáàüéí~åíáîéêéåî~åééåâççâòçåéiçã~~åíé ÖÉîÉåÇ~íÇÉâççâòçåÉÜÉÉíáëK^äëÇÉâççâòçåÉïçêÇí ìáíöéëåü~âéäçiääáàñíçéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêäê~åçéå òçä~åöçéäéíêéññéåçéòçåéüééíáëiï~~êãééïçêçí ~~åöéçìáçç~íéêêéëíï~êãíéáëk^äëçéâççâòçåéëòáàå ~ÑÖÉâçÉäÇÖ~~íÇÉêÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêìáíKléÖÉäÉí> fåçáéåçéëíêççãìáíî~äííéêïáàäçéêéëíï~êãíéj áåçáå~íçêë~~åëí~~åéåçéëíêççãçáêéåíç~~êå~ïééê ~~åö~~íiâ~åüéíòáàåç~íçéáåçáå~íçêëåáéíïééêö~~å Äê~åÇÉåIççâ~äáëÇÉâççâòçåÉåçÖïÉäÜÉÉíK aéâççâéä~íéåäéëåüáââéåçîéêééå îéêãçöéåëêéöéäáåöiï~~êãééìüéíöéëåüáâíé îéêãçöéåîççêüéííéäéêéáçéåîçéçëéäâ~åáåëíéääéåk ^ÑÄKNK oéâéåáåöüçìçéåçãéíçéäéêéáçáåöëïáàòéiçé ÜçÉîÉÉäÜÉáÇîçÉÇëÉäÉåãÉíÄÉÜìäéî~åÇÉí~ÄÉäãÉí âççâíáéëiçê~~áíìçéâåçéãéíçéâäçâãééå~~êçé ëí~åççáéçîéêééåëíéãíãéíüéíöéêéåüíç~íìïáäí ÄÉêÉáÇÉåKaê~~áÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇÇçãÇÉ âççâòçåéìáííéëåü~âéäéå KaÉêÉëíï~êãíÉJ áåçáå~íçêö~~íìáíï~ååééêüéíçéééêîä~âî~åçé âççâéä~~í~ñöéâçéäçáëk 22

22 téêâáåöî~åçééä~~íãéíçìääéäé âççâòçåé aéâççâòçåéë ^ÑÄKO ^ÑÄKP fåçéãççéääéåçáéòáàåìáíöéêìëíãéííïééâççâòçåéë ÜÉÉÑí åééåéåâéäîçìçáöåáêåìáíéåçé~åçéêéééå ÇìÄÄÉäÅáêÅìáíE~ÑÄKOÉåPFKaÉòÉä~~íëíÉÜÉÉÑíÇ~~êçã íïééãçöéäáàâéâççâòçåéëwééååçãéäéíéî~åommmt ÉåÉÉåÅÉåíê~äÉî~åUMMt~äëìï~éé~ê~~íçéOPMs ïéêâíéåî~ånmmmt~äëüéíçéqmmsïéêâík aéâäéáåéâççâòçåéeãáççéåfiïçêçíáåöéëåü~âéäç ÇççêÇÉâåçéêÉÅÜíëçãíÉÇê~~áÉåíçíÇÉëí~åÇ îêáà âçãíks~å~ñç~íãçãéåíâìåíìçéòééä~~íëéåáåééå ïáääéâéìêáöëí~åçî~ånílãvk NZjáåáãìãíÉãéÉê~íììêK VZj~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK fåçáéåìäçîéåçáéåçéîéêöêçíéòçåéïáäíöéäêìáâéå ÇáÉåíìÇÉâåçéå~~êÇÉëí~åÇ íéçê~~áéåéå îéêîçäöéåëüéíöéïéåëíéîéêãçöéåáåíéëíéääéåklã ÇÉâäÉáåÉâççâòçåÉçéåáÉìïíÉÖÉÄêìáâÉåIÇáÉåíìÇÉ âåçéíéöéåçéâäçâáåíéçê~~áéåíçí~~åçéëí~åç ÉåçéåáÉìïÉÉåîÉêãçÖÉåëëí~åÇíÉëÉäÉÅíÉêÉåK aéêéëíï~êãíéjáåçáå~íçêò~äïéêâéåòç~äëééêçéêáë çãëåüêéîéåk téêâáåöî~åçééä~~íãéíééååçãäá âççâòçåé rï ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í ÄÉëÅÜáâí çîéê íïéé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåKaÉâåçé~~åÇÉäáåâÉêòáàÇÉî~å ÜÉííçÉëíÉäáëÇÉâÉìòÉëÅÜ~âÉä~~êîççêÇÉâççâòçåÉ Éå ÇÉ ïéêâáåö ïçêçí ÜáÉêçåÇÉê ÄÉëÅÜêÉîÉåK aé ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé î~å ÇÉ êéåüíéêòçåé ÅçåíêçäÉÉêíÜÉí îéêãçöéåî~åçéöéëéäéåíééêçéòçåéiòç~äëééêçéê áëçãëåüêéîéåçåçéê séêãçöéåëêéöéäáåöòk 23

23 24 héìòéëåü~âéä~~êîççêçé âççâòçåé jéíçéòéäéçáéåáåöëâåçéâ~åçé~ñãéíáåöî~åçé ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉâççâòçåÉïçêÇÉåÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇIòç~äë ÜáÉêçåÇÉêïçêÇíçãëÅÜêÉîÉåK ^~åäéîçäéåçá~ãéíéêë î~åçéé~ååéå aá~ãknqåã MKVât aá~ãkomåã NKTRât NQÅãñPRÅã OKNât jfkfjrj af^jbqbos^k abm^k hllhwlkb NOÅã aìääéäé âççâòçåé NUÅã båâéäé âççâòçåé NQÅã NQÅã OMÅã `çãäá NQÅãñPRÅã

24 hççâ~çîáéòéå pí~åç pãéäíéåwåüçåçä~çéi NJO ÄçíÉêIÖÉä~íáåÉ hçâéåî~åwêáàëíi OJP ÄÉÅÜ~ãÉäIê~Öçìí hçâéåî~åw~~êç~éééäéåié~ëí~i ÖêçÉåíÉ p~ìíéêéåwëíççñëåüçíéäëiêçää~çé QJR QJR píçãéåwîáë R séêï~êãéåiï~êãüçìçéå OJPJQJR î~åâä~~êöéã~~âíéöéêéåüíéå _~ââéåwëåüåáíòéäiäáéñëíìâi SJTJU çãéäéííéå hçâéåéå~~åäê~çéå V eáéêäáàáëééåüçöéêéëí~åçåççáöäáàw - béåöêçíéüçéîééäüéáçï~íéêk - dêçíéöéêéåüíéåk - eéíâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åk pìööéëíáéëçãéåéêöáéíéäéëé~êéå déäêìáâé~ååéåéåâçéâéåé~ååéåãéíééåçáââééå îä~ââéäççéãklåêéöéäã~íáöéäççéãëâìååéåçé âççâíáàçîéêäéåöéåk háéëééåé~åãéíééåöéëåüáâíé~ñãéíáåöîççêáéçéêé âççâòçåékaéçá~ãéíéêî~åçéäççéãî~åçéé~åçñ âçéâéåé~åãçéíçîéêééåâçãéåãéíçé~ñãéíáåöî~å ÇÉâççâòçåÉK eçìçéêêéâéåáåöãééç~íçéñ~äêáâ~åíéåî~åé~ååéå ãééëí~äçéçá~ãéíéêî~åçéäçîéåâ~åíî~åçéé~å ~~åöéîéåkjééëí~äáëçáéçá~ãéíéêöêçíéêç~åçáéî~å ÇÉçåÇÉêâ~åíK déäêìáâééåâäéáåéé~åîççêöéêáåöéüçéîééäüéçéåk béåöêçíéé~åçáéäáàå~äééöáëîéêäêìáâíîééäéåéêöáék açé~äíáàçé~ëëéåçéçéâëéäëçéçéé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk_áàâçâéåòçåçéêçéâëéäçéçéé~åáë ÜÉíÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâîáÉêâÉÉêòçÜççÖKhççâãÉí ïéáåáöï~íéêkwçäéëé~~êíìéåéêöáékaççêöêçéåíéáå ïéáåáöï~íéêíéâçâéåiääáàîéåçéîáí~ãáåéëéå ãáåéê~äéåäéíéêäéüçìçéåkpéäéåíééêééåä~öé âççâëí~åçk 25

25 t~~êëåüìïáåöéåîççêüéíöéäêìáâ påü~çé aéâççâéä~~íâ~åäéëåü~çáöéå~äëéêü~êçéçñéìåíáöé îççêïéêééåçéî~ääéåkaáíëççêíîççêïéêééåâìåíì ÄÉíÉêåáÉíÄÉï~êÉåçééä~~íëÉåî~åï~~ê~ÑòÉçéÇÉ âççâéä~~íâìååéåî~ääéåk wéíöééåäéöéé~åçéüéíîììêiîççê~äåáéí~äëüéíö~~í çãöéøã~áääééêçéçñ~äìãáåáìãé~ååéåkaéäççéã î~åçéé~åçñçéâççâéä~~íâìååéåäéëåü~çáöç ê~âéåk kééãçé~~åïáàòáåöéåî~åçéñ~äêáâ~åíáå~åüí~äëüéí çãäáàòçåçéêëéêîáéëöçéçö~~ík mä~~íëåççáíüéíéé~ååéåçñâçéâéåé~ååéåçéçé çãäáàëíáåöî~åçéâççâéä~~ík ^äìãáåáìãñçäáééåéä~ëíáåä~ââéåëãéäíéå~äëòéçé ÜÉíÉâççâòçåÉëïçêÇÉåÖÉäÉÖÇK aéüáéêçåçéêöéåçéãçéëåü~çéüééñíöééå ÄÉíêÉââáåÖçéÇÉïÉêâáåÖåçÅÜçéÇÉëí~ÄáäáíÉáíî~å ìïâççâéä~~ík eéíçåíëí~~åî~åâçêëíéå séêççêò~~âíçççêç~íéêöéëãçäíéåëìáâéêçñ ÉíÉåëï~êÉåãÉíÉÉåÜççÖëìáâÉêÖÉÜ~äíÉÖÉãçêëíòáàåK hê~ëëéå séêççêò~~âíçççêòçìíiëìáâéêiò~åçâçêêéäëçñ çåéññéåüéçéåçéçéäççéãëî~åé~ååéåéå âçéâéåé~ååéåk séêâäéìêáåö jéí~~äâäéìêáöéîéêääéâáåöéåîéêççêò~~âíçççêëäáàí~öé ÇççêëÅÜìáîÉåãÉíÇÉé~ååÉåçÑÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk päáàí~öéî~åçéîéêëáéêáåö ^ÑÖÉëÅÜììêÇÉîÉêëáÉêáåÖÇççêÜÉíÖÉÄêìáâî~å çåöéëåüáâíéêéáåáöáåöëéêççìåíéåk aáíëççêíëåü~çéïçêçíîéêççêò~~âíçççêçåàìáëí ÖÉÄêìáâî~åÜÉí~éé~ê~~íIòçåÇÉêÇ~íÉêëéê~âÉáëî~å íéåüåáëåüééêçääéãéåãéíüéí~éé~ê~~íkaéòé ëåü~çéïçêçíçìëåáéíçççêçéö~ê~åíáéöéçéâík 26

26 oéáåáöáåöéåçåçéêüçìç oéáåáöáåö j~~âçéâççâéä~~íå~áéçéêöéäêìáâëåüççåkwç îççêâçãíìç~íéíéåëêéëíéå~~åâçéâéåk déäêìáâîççêçéòçåéëãéí~~åöéâçéâíîìáäééå Öä~ëëÅÜê~éÉêK séêïáàçéêüéíäéëåüéêãâ~éàéî~åçéöä~ëëåüê~ééêk j~~âüéíçéééêîä~âî~åçéâççâéä~~í~ääééåãéíüéí ãéëàéëåüççåiçéüçìçéêâ~åâê~ëëéåîéêççêò~âéåk eéíãéëáëéêöëåüéêékoáëáåççéîéêïçåçáåö> _ÉëÅÜÉêãÜÉíãÉëàÉå~ÜÉíêÉáåáÖÉåK séêî~åöüéíãéëàéçåãáççéääáàâ~äëüéíöéäêéâéå îéêíççåík j~~âüéíçéééêîä~âiîççêç~íüéíüéäéã~~äáë ~ÑÖÉâçÉäÇIëÅÜççåãÉíÜÉíêÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå âéìâéåé~éáéêk^äëüéíâççâçéééêîä~âåçöüééäüééíáëi âìååéåéêîäéââéåçåíëí~~åkj~~âüéíçéééêîä~â ëåüççåãéíééåîçåüíáöéççéâéåïêáàñüéíç~~êå~ ÇêççÖãÉíÉÉåò~ÅÜíÉÇçÉâK eçìççéòçåéî~åüéíäéçáéåáåöëé~åééä~äíáàçëåüççå ÉåÇêççÖKbíÉåëêÉëíÉåÉåçîÉêÖÉâççâíÉîäçÉáëíçÑÑÉå âìååéåçéïéêâáåöå~çéäáöäé åîäçéçéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâòçåé~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék déäêìáâöééåäáàíéåçéçñëåüìêéåçééêççìåíéåk déäêìáâçéöä~ëëåüê~ééêåáéíç~~êçékaéçãäáàëíáåö î~åçéâççâéä~~íâ~å~åçéêëäéëåü~çáöéåk déäêìáâîççêüéíêéáåáöéåî~åçéçãäáàëíáåöî~åçé âççâéä~~íöééåëåüéêééçäàéåíéåiåçåüçé Öä~ëëÅÜê~éÉêKdÉÄêìáâåççáíëÅÜìêÉåÇÉéêçÇìÅíÉåK déäêìáâ~ääééåï~êãï~íéêãéíééåäééíàéòééék 27

27 28 låöéëåüáâíé êéáåáöáåöëéêççìåíéå déäêìáâçåçéêöééåéåâéäéîççêï~~êçéw ëåüììêëéçåòéåiëåüììêéêççìåíéåçñäáàíéåçé ëåüççåã~~âãáççéäéåòç~äëçîéåëéê~óëçñ îäéââéåãáççéäk déäêìáâåççáíüçöéçêìâêéáåáöéêëçñëíççãêéáåáöéêëk låíëí~~åî~åãéí~~äâäéìêáöé îéêääéâáåöéå låçéêüçìç aéòéâäéìêîéê~åçéêáåöéåïçêçéåîéêççêò~~âíçççê ÜÉíÖÉÄêìáâî~åçåÖÉëÅÜáâíÉêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåçÑ Çççêëäáàí~ÖÉÇáÉîÉêççêò~~âíïçêÇíÇççêëÅÜìáîÉåãÉí ÇÉé~ååÉåKaáíëççêíîäÉââÉåáëãçÉáäáàâíÉîÉêïáàÇÉêÉåK låòéíéåüåáëåüéçáéåëíäáéçíìééåëéêîáåéeåáéíöê~íáëf çãçéòéîéêâäéìêáåöéåíéîéêïáàçéêéåk låçéêüçìçìïâççâéä~~íãéíééåëééåá~~ä êéáåáöáåöëéêççìåíîççêöä~ëâéê~ãáéâkeéíéêççìåí ÄÉÇÉâíÜÉíâççâçééÉêîä~âãÉíÉÉåîìáä~ÑëíçíÉåÇÉ Öä~åëä~~ÖKaÉâççâéä~~íÄäáàÑíòçä~åÖÉêãççáKaáí îéêöéã~ââéäáàâíüéíëåüççåã~âéåk píçêáåöéå pçãëòáàåëíçêáåöéåééåîçìçáöíéîéêüéäééåkkééãçé îçäöéåçéê~~çöéîáåöéåáå~åüí~äîçêéåëçé qéåüåáëåüéçáéåëííéäéääéåw _Éä~åÖêáàâW ^ääééåäéîçéöçééêëçåééäî~åçåòéqéåüåáëåüéaáéåëí ã~öïéêâò~~ãüéçéå~~åüéíéäéâíêáëåüéëóëíééã ìáíîçéêéåk t~íáëéê~~åçé jçöéäáàâéççêò~~â léäçëëáåö JaÉòÉâÉêáåÖáëâ~éçíK J`çåíêçäÉÉêÇÉòÉâÉêáåÖáåÇÉ ëíçéééåâ~ëíéåîéêî~åöçéòé ~äëüáàâ~éçíáëk Á~äëÇÉÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáíî~äí\ JbÉåòÉâÉêáåÖçÑ ÇáÑÑÉêÉåíáÉÉäî~åÇÉ áåëí~ää~íáéâ~åòáàå ÇççêÖÉëä~ÖÉåK J`çåíêçäÉÉêáåÇÉëíçééÉåâ~ëí çñéêééåòéâéêáåöçñçáññéêéåíáééä áëçççêöéëä~öéåk

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S650/S700 TR GR Gelişmiş işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunan

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 4-33-906-52() Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSC-H20 Kullanma Kılavuzu TR Εγχειρίδιο οδηγιών GRGR 2009 Sony Corporation Türkçe UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-283-481-11(1) (PT-TR-EL) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Guia de referência Başvuru Kılavuzu Οδηγός αναφοράς PT TR EL 2011 Sony Corporation (1) BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 AVISO Não instale o aparelho

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4 Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy Patient s manual Region 4 Figures A C B Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 3 Prescription information CAUTION: United

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Διαβάστε περισσότερα

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZINLIK OKULLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Τα μειονοτικά σχολεία από το χθες στο σήμερα: Προβλήματα και προτάσεις λύσεων

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZINLIK OKULLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Τα μειονοτικά σχολεία από το χθες στο σήμερα: Προβλήματα και προτάσεις λύσεων GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZINLIK OKULLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Անցեալէն Դէպի Ներկայ Փոքրամասնութեան Դպրոցները Խնդիրներ և Լուծման Առաջարկներ Τα μειονοτικά σχολεία από το χθες στο σήμερα: Προβλήματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές

www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές www.aks.gr Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εστίες Αερίου Εστίες Μικτές Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Αυτό το καινούριο, προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway (e-mail server) 3) LDAP gateway (directory

Διαβάστε περισσότερα

Herkül Millas Türkçe, Yunanca ya Yakın mı?

Herkül Millas Türkçe, Yunanca ya Yakın mı? 40 Azınlıkça BU AY AZINLIKÇA AZINLIKÇA BATI TRAKYA AYLIK HABER YORUM DERGİSİ EKİM 2008 YIL: 4 SAYI: 40 www.azinlikca.net ΑΖΙΝΛΙΚΤΣΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Δ. ΘΡΑΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - GR 1. Γενικές πληροφορίες 173 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 173 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 173 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα