ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Καραλής Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρους των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική Πειραιάς, Ιούνιος 2014

2

3 UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS MASTER PROGRAM IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY ENERGY UPGRADE EVALUATION IN PUBLIC BUILDING: AN ECONOMIC APPROACH By Karali Konstantino-Panagioti Master Thesis submitted to the Department of Economics of the University of Piraeus in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Economic and Business Strategy Piraeus, Greece, June 2014

4

5 Αφιέρωση Στους γονείς μου για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να ολοκληρώσω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στον αδερφό μου, στην Κωνσταντίνα και στους φίλους μου

6

7 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Ευάγγελο Σαμπράκο για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για την ολόθερμη κατανόηση που έδειξαν σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την περάτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

8

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σημαντικοί όροι: Εξοικονόμηση ενέργειας, Ενεργειακή επιθεώρηση, Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης, Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, Ανάλυση ευαισθησίας, Ανάλυση SWOT Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει στόχο, μέσω ενός πραγματικού case study, να καταδείξει το όφελος που θα έχει η ελληνική πολιτεία αν προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας για το σύνολο του δημόσιου ενδιαφέροντος κτιριακού δυναμικού. Ως case study λαμβάνεται το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα, το οποίο συνεχίζει να στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες. Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και υπολογίσθηκαν οι ενεργειακές καταναλώσεις μέσω ειδικού λογισμικού, πράγμα που οδήγησε στην υπόδειξη των βέλτιστων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στη συνέχεια, υπολογίσθηκαν εκ νέου οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου θεωρώντας ότι υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Έπειτα, καταρτίστηκε Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης και καθορίσθηκε το τελικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, ενώ πραγματοποιήθηκε αναγωγή του υπολογισθέντος ενεργειακού οφέλους σε οικονομικό. Με αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατό να καθοριστούν τα στοιχεία κόστους και οφέλους από την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης χρησιμοποιώντας όλους τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας της επένδυσης, τόσο ως προς το επενδυόμενο κεφάλαιο όσο και ως προς τις ταμειακές εισροές, καθώς και ανάλυση SWOT. ix

10

11 ENERGY UPGRADE EVALUATION IN PUBLIC BUILDING: AN ECONOMIC APPROACH Keywords: Energy conservation, Inspection of energy, Measurements in energy upgrade, Invoice and Budget Study, Evaluation of project investment, Sensitivity analysis, SWOT analysis Abstract This thesis aims, through a real case study, to demonstrate the benefit that the Greek State will gain if it will proceed to implement energy saving measures for the entire building stock of public interest. The building of the Old Town Hall Byron is obtained as a case study, which continues to house municipal offices. Energy audit conducted in the building in accordance with the Energy Performance of Buildings Regulations and we calculated energy consumption through special software, which led us to the suggestion of best practices in energy upgrades. Subsequently, we recalculated the energy consumption of the building considering that the interventions of energy saving implemented. Subsequently, we drawn up Invoice and Budget Study and we determined the final estimated cost of the project, in accordance with the Law of Public works, while there was reduction of the estimated energy saving to economically. In this way, from the implementation of the proposed investment, it was possible to determine the costs and benefits. Afterwards, by using all the basic investment key indicators we held an economic evaluation of the investment and then we conducted a sensitivity analysis both in terms of invested capital as well as in terms of the cash inflows and finally we held a SWOT analysis. xi

12

13 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Εισαγωγή Ενδεικτικά στοιχεία του κτιρίου... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Εισαγωγή Περιγραφή των δομικών στοιχείων του κτιρίου Περιγραφή υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου Υπολογισμός των υφιστάμενων ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό Υπολογισμός υφιστάμενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου Υπολογισμός υφιστάμενων παραγόμενων εκπομπών CO Καθορισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων Υπολογισμός των ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας xiii

14 3.6.1 Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου Υπολογισμός παραγόμενων εκπομπών CO2 μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Εισαγωγή Τιμολόγιο Μελέτης Προϋπολογισμός Μελέτης Υπολογισμός κόστους επένδυσης Υπολογισμός ετήσιου οφέλους επένδυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Εισαγωγή Η έννοια της επένδυσης Η έννοια της επένδυσης και του επενδυτικού σχεδίου Οι φάσεις ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Επενδυτικά σχέδια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων xiv

15 5.3.1 Διαδικασία αξιολόγησης επενδύσεων Διάκριση μεταξύ Ιδιωτικής-Χρηματικής και Κοινωνικής- Οικονομικής αξιολόγησης Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης Σύγκριση μεθόδων Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης Μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου με προεξοφλημένες χρηματικές ροές Οικονομική αξιολόγηση προτεινόμενης επένδυσης Υπολογισμός ετήσιων ταμειακών ροών Υπολογισμός περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου Υπολογισμός ετήσιων ταμειακών ροών σε παρούσες αξίες Υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας επένδυσης Υπολογισμός Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης επένδυσης Υπολογισμός περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου με προεξοφλημένες χρηματικές ροές Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Ανάλυση ευαισθησίας ως προς το επενδυόμενο κεφάλαιο Ανάλυση ευαισθησίας ως προς τα έσοδα Αύξηση τιμολογίων Δ.Ε.Η. κατά 10% - Σενάριο Αύξηση τιμής πετρελαίου κατά 10% - Σενάριο Αύξηση τιμολογίων Δ.Ε.Η. κατά 10% και αύξηση τιμής πετρελαίου κατά 10% - Σενάριο Μείωση τιμής πετρελαίου κατά 20% - Σενάριο xv

16 6.3.5 Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Εισαγωγή Ορισμός και χαρακτηριστικά ανάλυσης SWOT ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ xvi

17 Κατάλογος Πινάκων 4.1 Προϋπολογισμός Μελέτης Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά kwh σε τετραμηνιαία βάση Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες σενάριο Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες σενάριο Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες σενάριο Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες σενάριο Ταμειακές ροές προτεινόμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες σενάριο Μεταβολές δεικτών αξιολόγησης για κάθε σενάριο Στοιχεία ανάλυσης SWOT xvii

18

19 Κατάλογος Εικόνων-Σχημάτων 2.1 Γεωγραφικός προσανατολισμός (λήψη από bing maps) Βόρεια Όψη του κτιρίου Ανατολική Όψη του κτιρίου Εισαγωγή δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, δώμα και στέγη) στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων πλάκας ισογείου στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (θύρες παράθυρα) στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων συστήματος θέρμανσης στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων συστήματος ψύξης στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων συστήματος φωτισμού στο Λογισμικό Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό Εισαγωγή νέων δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, δώμα και στέγη) στο Λογισμικό - μειωμένοι συντελεστές θερμοπερατότητας Εισαγωγή νέων δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (θύρες παράθυρα) στο Λογισμικό - μειωμένοι συντελεστές θερμοπερατότητας Εισαγωγή νέων δεδομένων συστήματος θέρμανσης στο Λογισμικό - αυξημένος συντελεστής απόδοσης Εισαγωγή νέων δεδομένων συστήματος ψύξης στο Λογισμικό - αυξημένος συντελεστής απόδοσης Εισαγωγή νέων δεδομένων συστήματος φωτισμού στο Λογισμικό Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό για την υφιστάμενη κατάσταση xix

20 4.2 Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός περιόδου αποπληρωμής κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο (project) xx

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει γίνει αντιληπτή σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν οδηγήσει στην εύρεση μεθόδων και την εφαρμογή τεχνολογιών για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η προσπάθεια αυτή συντονίζεται στην Ευρώπη από ένα συμπαγές και τεκμηριωμένο νομοθετικό πλαίσιο (ΕPBD 1 ), το όποιο αποβλέπει στο να καθοριστούν σταθερές συνεννόησης μεταξύ των κρατών και να επιβληθούν κοινές μεθοδολογίες. Επιγραμματικά, παρατίθενται οι εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε.: Το πακέτο "Ενέργεια - κλίμα" ή "σχέδιο ", το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2008 και θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών κατά 20% και την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να αποκτήσουν μερίδιο 20% επί της συνολικής παραγόμενης ενέργειας. Οδηγία 2002/91/ΕΕ: Ενεργειακή επίδοση Κτιρίων Οδηγία 2010/31/ΕΕ: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων-αναθεώρηση Οδηγία 2006/32/ΕΕ: Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες Οδηγία 2004/8/ΕΕ: Προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας Οδηγία 2010/30/ΕΕ: Οδηγία για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα Οδηγία 2009/125/ΕΕ: Οδηγία για την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 1 Energy Performance of Buildings 1

22 Στην Ελλάδα, ο Νόμος 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89/Α/ ) "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις" και ο Νόμος 3855/2010 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/ ) "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις" αποτέλεσαν τις πρώτες οργανωμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής πολιτείας στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Νόμος 3661/2008 προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τις εξής πρωτοβουλίες: Όλα τα νέα κτίρια καθώς και τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής Απόδοσης. Για τα νέα και υπό ανακαίνιση κτίρια με επιφάνεια άνω των τετραγωνικών μέτρων υποβάλλεται στις Υπηρεσίες Δόμησης Ενεργειακή Μελέτη. Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης κατά την μίσθωση ή πώληση κτιρίων και ισχύει κατά ανώτατο όριο 10 χρόνια. Την τακτική επιθεώρηση λεβήτων τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια για συστήματα με ισχύ από 20 έως 100kW & τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για ισχύ άνω των 100kW και κάθε 4 χρόνια για αέριο καύσιμο. Την τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με ισχύ άνω των 12 kw. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/οικ.5825 (Φ.Ε.Κ. 407/Β/ ), θεσπίστηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), ο οποίος αποτελεί μια πλήρη και ολοκληρωμένη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς όσον αφορά τον καθορισμό όλων των παραμέτρων που επιδρούν στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Ειδικότερα, εστιάζεται στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Φωτισμό και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ). Ο Κ.Εν.Α.Κ αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις 2

23 διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή «συμπεριφορά» μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ενέργειας και η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ευθύνεται περίπου για το 40% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 2, το 14% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και το 45% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 3 ), αποτελεί το επίκεντρο των νομοθετικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια και υποδομές (σχολεία, δημοτικά κτίρια, κολυμβητήρια, κοινόχρηστοι χώροι κτλ). καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Επιγραμματικά, παρατίθενται τα εξής προγράμματα: Πρόγραμμα "Εξοικονομώ" Πρόγραμμα "Πράσινα Στρατόπεδα" Πρόγραμμα "Πράσινες Πιλοτικές Αστικές Γειτονιές" Προσκλήσεις 1.13 και 1.18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" Η μείωση του κόστους λειτουργίας των δημόσιων κτιρίων έχει ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση σημαντικών κονδυλίων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικότερους σκοπούς (π.χ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινωνική πολιτική). Επίσης, βελτιώνεται το ενεργειακό ισοζύγιο και το ενεργειακό απόθεμα της χώρας, προστατεύεται το περιβάλλον και προσφέρεται δραστικά καλύτερη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση των χρηστών των κτιρίων (δημόσιοι υπάλληλοι 2 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση 3 Χ. Κουτρούλης (2013) «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και δημόσιες πολιτικές» και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2010) «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή του Ν.3661/2008» 3

24 και πολίτες που συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες). Τέλος, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίες με αποτέλεσμα την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την αύξηση εισπραξιμότητας ασφαλιστικών εισφορών. Όλα τα ανωτέρω συγκλίνουν στην αναγκαιότητα να ενταθούν οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές. Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι μέσω ενός τεκμηριωμένου case-study για υφιστάμενο δημόσιο κτίριο (Παλαιό Δημαρχείο Βύρωνα), να καταδειχθεί το όφελος που θα έχει η ελληνική πολιτεία αν προβεί σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το σύνολο του κτιριακού δυναμικού της. Σημειώνεται ότι το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος του δημόσιου ενδιαφέροντος κτιριακού δυναμικού ανέρχεται σε ή 0,25 % του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της χώρας 5. 4 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2010) «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή του Ν.3661/2008» 5 Το Α.Ε.Π. της Ελλάδος ανήλθε σε 181,1 δις για το έτος 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 4

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2.1 Εισαγωγή Για τις ανάγκες τις παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, επιλέχθηκε το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα, επί των οδών Κύπρου και Ευαγγελικής Σχολής, που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Βύρωνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Το κτίριο συνεχίζει να στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα) και παρουσιάζει έντονο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Εικόνα 2.1 Γεωγραφικός προσανατολισμός (λήψη από bing maps) 2.2 Ενδεικτικά στοιχεία του κτιρίου Το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα κατασκευάσθηκε το 1925 και έχει επιφάνεια 405 τετραγωνικών μέτρων (m 2 ), η οποία αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους. Το κτίριο εξυπηρετεί ημερησίως πενήντα (50) επισκέπτες και δέκα (10) 5

26 εργαζόμενους, ενώ δεν υπάρχουν μη θερμαινόμενοι χώροι. Η λειτουργία του κτιρίου ανέρχεται σε έντεκα (11) μήνες το χρόνο, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και δώδεκα (12) ώρες ημερησίως. Ακολουθούν φωτογραφίες από τις όψεις του κτιρίου: Εικόνα 2.2 Βόρεια Όψη του κτιρίου 6

27 Εικόνα 2.3 Ανατολική Όψη του κτιρίου Τα ανοίγματα του κτιρίου (θύρες και παράθυρα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα) καλύπτουν επιφάνεια 90 m 2, η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου έχει καθαρή επιφάνεια 385 m 2, ενώ το δώμα του κτιρίου έχει επιφάνεια 47 m 2. Όλα τα μετρικά στοιχεία του κτιρίου προέκυψαν ύστερα από αποτύπωση του χώρου, η οποία παρουσιάζεται στα σχέδια κατόψεων του Παραρτήματος Α. Λόγω της αλλαγής χρήσης του κτιρίου, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση αναβάθμισης του κτιρίου εξωτερικά. Οι χώροι είναι ελλιπώς συντηρημένοι, χωρίς όμως να υπάρχουν ζημιές που να μετατρέπουν το κτίριο σε μη λειτουργικό. Οι θερμικές απώλειες του υπό εξέταση κτιρίου φαντάζουν υψηλές, λόγω της παλαιότητας του κτιρίου που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση μη αποδοτικών δομικών υλικών, την ανεπαρκή θερμομόνωση και τα συμβατικής τεχνολογίας συστήματα θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν όλες οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες θα εξασφαλίσουν συνθήκες θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και ορθολογική χρήση της ενέργειας. Θα πρέπει κατά τη χειμερινή περίοδο να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες του κτιρίου και να 7

28 μεγιστοποιηθούν τα θερμικά ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη. Οι βέλτιστες και αποδοτικότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα καθοριστούν έπειτα από διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, από την οποία θα προκύψει η ενεργειακή κατανάλωση και κατάταξη του κτιρίου. 8

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 3.1 Εισαγωγή Στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας διενεργήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται με τεκμηριωμένο και επιστημονικά ακριβή τρόπο η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Η ενεργειακή κατανάλωση και κατάταξη του υφισταμένου κτιρίου υπολογίστηκε μέσω της έκδοσης ν1.29 του Λογισμικού Κ.ΕΝ.Α.Κ. 6 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Το Λογισμικό αυτό βασίζεται στη Μεθοδολογία Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ κ.α.), καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και στις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) /2010, /2010, /2010 και /2010 (Φ.Ε.Κ. 1387/Β / ) και στις τροποποιήσεις των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1413/Β / ). 3.2 Περιγραφή των δομικών στοιχείων του κτιρίου Δεδομένου ότι το υπό εξέταση κτίριο κατασκευάστηκε το έτος 1925, το κέλυφός του (εξωτερική τοιχοποιία, στέγη και δώμα) δεν είναι θερμομονωμένο. Τα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι παλαιάς τεχνολογίας και έχουν υποστεί σημαντική φθορά με την πάροδο του χρόνου. Ο δείκτης που αντικατοπτρίζει την θερμομονωτική επάρκεια των δομικών στοιχείων είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητάς τους. Συγκεκριμένα, οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U εξ.τοίχου = 2,50 W/m 2 K και το δώμα έχει U δώματος = 3,05 W/m 2 K, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μεγάλες θερμικές απώλειες και μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου. Οι υφιστάμενοι μονοί υαλοπίνακες και τα κακής ποιότητας, μη αεροστεγή, φθαρμένα και κακοσυντηρημένα ξύλινα πλαίσια έχουν μεγάλο συντελεστή θερμοπερατότητας και ελλιπέστατη στεγανότητα. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι U w = 5,00 W/m 2 K, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αύξηση 6 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 9

30 των θερμικών απωλειών καθώς και σε αύξηση του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου για την ψύξη του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εικόνα 3.1 Εισαγωγή δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, δώμα και στέγη) στο Λογισμικό 10

31 Εικόνα 3.2 Εισαγωγή δεδομένων πλάκας ισογείου στο Λογισμικό Εικόνα 3.3 στο Λογισμικό Εισαγωγή δεδομένων αδιαφανών επιφανειών (θύρες παράθυρα) 11

32 3.3 Περιγραφή υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης είναι πεπαλαιωμένος (έτος κατασκευής λέβητα πετρελαίου:1985) και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Η ισχύς του λέβητα κεντρικής θέρμανσης είναι 81,40 kw (70.000kcal/h) ενώ η θέρμανση του κτιρίου πραγματοποιείται μέσω δισωλήνιου συστήματος με χαλύβδινα θερμαντικά σώματα. Επίσης, η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης γίνεται μέσω χρονοδιακόπτη, ανεξαρτήτως της εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο ολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης είναι 0,805, ο οποίος ελήφθη βάσει των επί μέρους βαθμών απόδοσης, όπως αυτοί προβλέπονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010. Εικόνα 3.4 Εισαγωγή δεδομένων συστήματος θέρμανσης στο Λογισμικό Όσον αφορά το σύστημα ψύξης του κτιρίου, λειτουργεί μεγάλος αριθμός κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου (split units). Οι υφιστάμενες συσκευές, παρότι εγκαταστάθηκαν σχετικά πρόσφατα, είναι χαμηλού συντελεστή απόδοσης (EER 2,20), ενεργοβόρες και κακοσυντηρημένες. 12

33 Εικόνα 3.5 Εισαγωγή δεδομένων συστήματος ψύξης στο Λογισμικό Τέλος, τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα είναι πεπαλαιωμένα και συμβατικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των χώρων. Οι λαμπτήρες είναι χαμηλής απόδοσης και ενεργειακής κλάσης Γ. Πιο συγκεκριμένα, στο κτίριο υπάρχουν 25 φωτιστικά σώματα ονομαστικής ισχύος 72 W έκαστο. 13

34 Εικόνα 3.6 Εισαγωγή δεδομένων συστήματος φωτισμού στο Λογισμικό Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι τόσο η θερμική όσο και η οπτική άνεση των χρηστών χαρακτηρίζεται μέτρια. 3.4 Υπολογισμός των υφιστάμενων ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου Η συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου προκύπτει από την συνεκτίμηση της κατάστασης του κελύφους του κτιρίου και των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κεντρική Θέρμανση, Ψύξη, Φωτισμός). Η μεθοδολογία υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία κλπ). Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός κλπ), την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου (σε ώρες) και τον αριθμό των χρηστών. 14

35 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (διαφανείς και μη επιφάνειες, εσωτερικά χωρίσματα, κ.λπ.) του κτιριακού κελύφους. Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερμοπερατότητα, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, ανακλαστικότητα κλπ) στα οποία περιλαμβάνεται και ο προσανατολισμός και ο συντελεστής σκίασης ανά στοιχείο. Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ψύξης (μονάδες παραγωγή, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και διανομή ψυχρού μέσου) για την ψύξη των χώρων. Θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για την απόδοση των συστημάτων, των μονώσεών του συστήματος διανομής, κλπ. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος τεχνητού αερισμού. Θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για την απόδοση των συστημάτων, των μονώσεών του συστήματος διανομής, κλπ. Παθητικά ηλιακά συστήματα, κατά το άρθρο 1 παράγραφος 7α του ΓΟΚ και την ηλιακή προστασία. Ύπαρξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ύπαρξη συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ). Ύπαρξη συστημάτων τηλεθέρμανσης όπου εφαρμόζεται. Ύπαρξη συστημάτων διαχείρισης ενέργειας όπως, αυτοματισμοί, καταγραφικά κλπ. Οι ενεργειακές καταναλώσεις ανά χρήση, όπως αυτές προκύπτουν από τους υπολογισμούς, παρουσιάζονται συνοπτικά στις παρακάτω ενότητες Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση Η κατανάλωση τελικής ενέργειας για θέρμανση, προκύπτει από την υπολογιζόμενη ενεργειακή ζήτηση στην υφιστάμενη κατάσταση (πριν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις) και το βαθμό απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Η ζήτηση υπολογίζεται με τη χρήση Μεθοδολογίας και Λογισμικού το οποίο λαμβάνει υπόψη τα ηλιακά και τα εσωτερικά θερμικά κέρδη/φορτία και τις θερμικές απώλειες/φορτία του κτιριακού κελύφους με μηνιαίο βήμα υπολογισμού. Όπως 15

36 προαναφέρθηκε, το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό είναι το Λογισμικό Κ.ΕΝ.Α.Κ. του Τ.Ε.Ε., έκδοση ν Στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης για όλο το κτίριο. Επομένως, θα γίνει υπολογισμός της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για θέρμανση των χώρων (θερμική ενέργεια). Επίσης, γίνεται υπολογισμός και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον εξοπλισμό των συστημάτων (κυκλοφορητές, καυστήρες κλπ.). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που διενεργήθηκαν από το λογισμικό, προκύπτει ότι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση για το συγκεκριμένο κτίριο είναι 94,00 kwh/m 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια του κτιρίου είναι 408 m 2, προκύπτει ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση είναι ,00 kwh Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη Η ψύξη του κτιρίου πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, με κλιματιστικές συσκευές διαιρουμένου τύπου (split units). Επομένως, θα πραγματοποιηθεί υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις συγκεκριμένες κλιματιστικές συσκευές. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που διενεργήθηκαν από το λογισμικό, προκύπτει ότι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη για το συγκεκριμένο κτίριο είναι 70,60 kwh/m 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια του κτιρίου είναι 408 m 2, προκύπτει ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι ,80 kwh Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό Ο τεχνητός φωτισμός του κτιρίου πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, με συμβατικά φωτιστικά σώματα φθορισμού. Επομένως, θα πραγματοποιηθεί υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα. 16

37 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που διενεργήθηκαν από το λογισμικό, προκύπτει ότι η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για φωτισμό για το συγκεκριμένο κτίριο είναι 19,60 kwh/m 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια του κτιρίου είναι 408 m 2, προκύπτει ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό είναι 7.996,80 kwh Υπολογισμός υφιστάμενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας Η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα ισούται με το άθροισμα των επί μέρους καταναλώσεων του κτιρίου. Οι καταναλώσεις αυτές, όπως παρουσιάστηκαν στις παραπάνω υποενότητες είναι οι εξής: Θέρμανση: ,00 kwh Ψύξη: ,80 kwh Φωτισμός: 7.996,80 kwh Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της χρήσης του κτιρίου (τριτογενής τομέας) δεν υπολογίζεται κατανάλωση ενέργειας για Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ), πράγμα που δεν συμβαίνει σε κτίρια με χρήση κατοικίας. Συνεπώς, η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ισούται με , , ,80 = ,60 kwh ή 184,20 kwh/m 2. 17

38 Εικόνα 3.7 Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Λογισμικό Υπενθυμίζεται ότι μία (1) kwh αντιστοιχεί σε λειτουργία μηχανής ισχύος ενός (1) kw για μία (1) ώρα. Το μέγεθος αυτό ισούται με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει ένας οικιακός λαμπτήρας για μία ημέρα Υπολογισμός υφιστάμενης ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου Ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας ξεκινά από τις αρχικές μορφές ενέργειας όπως ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο, ο λιγνίτης, ο άνεμος, το ηλιακό φως ή το φυσικό αέριο. Αυτές οι μορφές χαρακτηρίζονται ως πρωτογενή ενέργεια και βεβαίως, ελάχιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές, δεδομένου ότι απαιτείται η μετατροπή τους σε τελική ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρμανσης/κίνησης κτλ). Για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία τόσο στο υπό μελέτη κτίριο, όσο και στο αντίστοιχο κτίριο αναφοράς. Η αναγωγή της υπολογιζόμενης τελικής κατανάλωσης καυσίμου σε πρωτογενή γίνεται με την χρήση συντελεστών μετατροπής που παρέχονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 (Πίνακας 1.2.). Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτει ότι Q πρωτογενής = 381,60 kwh/m 2, έτος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια του 18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πρόκειται για την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου στο σύνολό του. Η ιδανική περίπτωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα