wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ"

Transcript

1 GENESIS 19 1 And the two messengers came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth; 1 ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה vai ya vo 'u she nei ham mal 'a chim se do mah ba 'e rev ve lo vt yo shev be sha 'ar-se dom vai yar -lo vt vai ya kam lik ra tam vai yish ta chu ap pa yim a re tzah. 1 ו יּ ב אוּ שׁ נ י ה מּ ל א כ ים ס ד מ ה בּ ע ר ב ו ל וֹט י שׁ ב בּ שׁ ע ר ס ד ם ו יּ ר א לוֹט ו יּ ק ם ל ק ר את ם ו יּ שׁ תּ חוּ א פּ י ם א ר צ ה wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ 1 ηλθον δε οι δυο αγγελοι εις σοδομα εσπερας λωτ δε εκαθητο παρα την πυλην σοδομων ιδων δε λωτ εξανεστη εις συναντησιν αυτοις και προσεκυνησεν τω προσωπω επι την γην ēlthon de oi duo aggeloi eis sodoma esperas lōt de ekathēto para tēn pulēn sodomōn idōn de lōt eξanestē eis sunantēsin autois kai prosekunēsen tō prosōpō epi tēn gēn 2 and he said: 'Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way.' And they said: 'Nay; but we will abide in the broad place all night.' 2 ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין vai yo mer hin neh na-a do nai su ru na el-beit av de chem ve li nu ve ra cha tzu rag lei chem ve hish kam tem va ha lach tem le dar ke chem vai yo me ru lo ki va re cho vv na lin. 2 ו יּ אמ ר ה נּ ה נּ א א ד נ י ס וּרוּ נ א א ל בּ ית ע ב דּ כ ם ו ל ינוּ ו ר ח צ וּ ר ג ל יכ ם ו ה שׁ כּ מ תּ ם ו ה ל כ תּ ם ל ד ר כּ כ ם ו יּ אמ ר וּ לּ א כּ י ב ר ח וֹב נ ל ין wayyöº mer hinnè nnä - ádönay sûºrû nä el-bêt `abdükem wülîºnû würahácû raglêkem wühiškamtem wahülakttem lüdarkükem wayyö mürû llö Kî bärühôb nälîn 1

2 2 και ειπεν ιδου κυριοι εκκλινατε εις τον οικον του παιδος υμων και καταλυσατε και νιψασθε τους ποδας υμων και ορθρισαντες απελευσεσθε εις την οδον υμων ειπαν δε ουχι αλλ' εν τη πλατεια καταλυσομεν kai eipen idou kurioi ekklinate eis ton oikon tou paidos umōn kai katalusate kai nipsasthe tous podas umōn kai orthrisantes apeleusesthe eis tēn odon umōn eipan de ouchi ang' en tē plateia katalusomen 3 And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. 3 ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו vai yif tzar-bam me 'od vai ya su ru e lav vai ya vo 'u el-bei tov vai ya 'as la hem mish teh u ma tzo vt a fah vai yo che lu. 3 ו יּ פ צ ר בּ ם מ א ד ו יּ ס רוּ א ל יו ו יּ ב אוּ א ל בּ ית וֹ ו יּ ע שׂ ל ה ם מ שׁ תּ ה וּמ צּ וֹת א פ ה ו יּ אכ לוּ wayyipcar-bäm mü öd wayyäsuºrû ëläyw wayyäböº û el-bêtô wayyaº`as lähem mištè ûmaccôt äpâ wayyö këºlû 3 και κατεβιαζετο αυτους και εξεκλιναν προς αυτον και εισηλθον εις την οικιαν αυτου και εποιησεν αυτοις ποτον και αζυμους επεψεν αυτοις και εφαγον kai katebiazeto autous kai eξeklinan pros auton kai eisēlthon eis tēn oikian autou kai epoiēsen autois poton kai azumous epepsen autois kai ephagon 4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people from every quarter. 4 טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה te rem yish ka vu ve 'an shei ha 'ir an shei se dom na sab bu al-hab ba yit min na 'ar ve 'ad-za ken kol-ha 'am mik ka tzeh. 4 ט ר ם י שׁ כּ בוּ ו א נ שׁ י ה ע יר א נ שׁ י ס ד ם נ ס בּוּ ע ל ה בּ י ת מ נּ ע ר ו ע ד ז ק ן כּ ל ה ע ם מ קּ צ ה erem yiškäbû wü anšê hä`îr anšê südöm näsaºbbû `al-habbaºyit minnaº`ar wü`ad-zäqën Kol-hä`äm miqqäcè 2

3 4 προ του κοιμηθηναι και οι ανδρες της πολεως οι σοδομιται περιεκυκλωσαν την οικιαν απο νεανισκου εως πρεσβυτερου απας ο λαος αμα pro tou koimēthēnai kai oi andres tēs poleōs oi sodomitai periekuklōsan tēn oikian apo neaniskou eōs presbuterou apas o laos ama 5 And they called unto Lot, and said unto him: 'Where are the men that came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.' 5 ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם vai yik re 'u el-lo vt vai yo me ru lov ai yeh ha 'a na shim a sher-ba 'u e lei cha hal la ye lah ho v tzi 'em e lei nu ve ne de 'ah o tam. 5 f 1#K1' v+ - ' 8L!! + 'rx! U'x + K C : ע ה א ת ם - ' f} 1!! Q Lv+K: / Q#{&L+ + K : 9 Q# wayyiqrü û el-lô wayyöº mürû lô ayyë hä ánäšîm ášer-bäº û ëlêºkä halläºylâ hôcî ëm ëlêºnû wünëd`â ötäm 5 και εξεκαλουντο τον λωτ και ελεγον προς αυτον που εισιν οι ανδρες οι εισελθοντες προς σε την νυκτα εξαγαγε αυτους προς ημας ινα συγγενωμεθα αυτοις kai eξekalounto ton lōt kai elegon pros auton pou eisin oi andres oi eiselthontes pros se tēn nukta eξagage autous pros ēmas ina suggenōmetha autois 6 And Lot went out unto them to the door, and shut the door after him. 6 ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו vai ye tze a le hem lo vt hap pet chah ve had de let sa gar a cha rav. 6 ו יּ צ א א ל ה ם ל וֹט ה פּ ת ח ה ו ה דּ ל ת ס ג ר א ח ר יו wayyëcë álëhem lô happeºthâ wühaddeºlet sägar aháräyw 6 εξηλθεν δε λωτ προς αυτους προς το προθυρον την δε θυραν προσεωξεν οπισω αυτου eξēlthen de lōt pros autous pros to prothuron tēn de thuran proseōξen opisō autou 3

4 7 And he said: 'I pray you, my brethren, do not so wickedly. 7 ויאמר אל נא אחי תרעו vai yo mar al-na a chai ta re 'u. 7 ו יּ אמ ר א ל נ א א ח י תּ ר עוּ wayyö mar al-nä ahay Tärëº`û 7 ειπεν δε προς αυτους μηδαμως αδελφοι μη πονηρευσησθε eipen de pros autous mēdamōs adelphoi mē ponēreusēsthe 8 Behold now, I have two daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes; only unto these men do nothing; forasmuch as they are come under the shadow of my roof.' 8 הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי hin neh-na li she tei va no vt a sher lo-ya de 'u ish o v tzi 'ah-na et hen a lei chem va 'a su la hen kat to vv be 'ei nei chem rak la 'a na shim ha 'el al-ta 'a su da var ki-al-ken ba 'u be tzel ko ra ti. 8 ה נּ ה נ א ל י שׁ תּ י ב נ וֹת א שׁ ר ל א י ד עוּ א ישׁ אוֹצ יא ה נּ א א ת ה ן א ל יכ ם ו ע שׂ וּ ל ה ן כּ טּ וֹב ל א נ שׁ ים ה א ל א ל תּ ע שׂ וּ ד ב ר כּ י ע ל כּ ן בּ אוּ בּ צ ל ק ר ת י בּ ע ינ יכ ם ר ק hinnë-nä lî štê bänôt ášer lö -yäd`û îš ôcî â-nnä ethen álêkem wa`ásû lähen Ka ôb Bü`ênêkem raq lä ánäšîm hä ël al-ta`ásû däbär Kî -`al-kën Bäº û Bücël qörätî 8 εισιν δε μοι δυο θυγατερες αι ουκ εγνωσαν ανδρα εξαξω αυτας προς υμας και χρησασθε αυταις καθα αν αρεσκη υμιν μονον εις τους ανδρας τουτους μη ποιησητε μηδεν αδικον ου εινεκεν εισηλθον υπο την σκεπην των δοκων μου eisin de moi duo thugateres ai ouk egnōsan andra eξaξō autas pros umas kai chrēsasthe autais katha an areskē umin monon eis tous andras toutous mē poiēsēte mēden adikon ou eineken eisēlthon upo tēn skepēn tōn dokōn mou 4

5 9 And they said: 'Stand back.' And they said: 'This one fellow came in to sojourn, and he will needs play the judge; now will we deal worse with thee, than with them.' And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door. 9 ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת vai yo me ru gesh-ha le 'ah vai yo me ru ha 'e chad ba-la gur vai yish pot sha fo vt at tah na ra le cha me hem vai yif tze ru va 'ish be lo vt me 'od vai yig ge shu lish bor had da let. 9 f ' K{ : 8 6 Q#-! r / xu+3 : 1! kw 4&Lv 6f&a fq#{ : K+ C %! {K: / Q#! ו יּ אמ ר וּ! y f E + מ א ד ו יּ גּ שׁ וּ ל שׁ בּ ר ה דּ ל ת בּ לוֹט wayyö mürû Geš-häºl â wayyö mürû hä ehäd Bä -lägûr wayyišpö šäpô `attâ nära` lükä mëhem wayyipcürû bä îš Bülô mü öd wa yyiggüšû lišbör haddäºlet 9 ειπαν δε αποστα εκει εις ηλθες παροικειν μη και κρισιν κρινειν νυν ουν σε κακωσομεν μαλλον η εκεινους και παρεβιαζοντο τον ανδρα τον λωτ σφοδρα και ηγγισαν συντριψαι την θυραν eipan de aposta ekei eis ēlthes paroikein mē kai krisin krinein nun oun se kakōsomen mangon ē ekeinous kai parebiazonto ton andra ton lōt sphodra kai ēggisan suntripsai tēn thuran 10 But the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and the door they shut. 10 וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו vai yish le chu ha 'a na shim et-ya dam vai ya vi 'u et-lo vt a lei hem hab ba ye tah ve 'et-had de let sa ga ru. 10 ו יּ שׁ ל ח וּ ה א נ שׁ ים א ת י ד ם ו יּ ב יאוּ א ת ל וֹט א ל יה ם ה בּ י ת ה ו א ת ה דּ ל ת ס ג רוּ wayyišlühû hä ánäšîm et-yädäm wayyäbîº û et-lô álêhem habbäºytâ wü et-haddeºlet sägäºrû 10 εκτειναντες δε οι ανδρες τας χειρας εισεσπασαντο τον λωτ προς εαυτους εις τον οικον και την θυραν του οικου απεκλεισαν ekteinantes de oi andres tas cheiras eisespasanto ton lōt pros eautous eis ton oikon kai tēn thuran tou oikou apekleisan 5

6 11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great; so that they wearied themselves to find the door. 11 ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח ve 'et-ha 'a na shim a sher-pe tach hab ba yit hik ku bas san ve rim mik ka ton ve 'ad-ga do vl vai yil 'u lim tzo hap pa tach. 11 ו א ת ה א נ שׁ ים א שׁ ר פּ ת ח ה בּ י ת ה כּוּ בּ סּ נ ו ר ים מ קּ ט ן ו ע ד גּ ד וֹל ו יּ ל א וּ ל מ צ א ה פּ ת ח wü et-hä ánäšîm ášer-peºtah habbaºyit hikkû Bassanwërîm miqqä ön wü`ad-gädôl wayyil û limcö happäºtah 11 τους δε ανδρας τους οντας επι της θυρας του οικου επαταξαν αορασια απο μικρου εως μεγαλου και παρελυθησαν ζητουντες την θυραν tous de andras tous ontas epi tēs thuras tou oikou epataξan aorasia apo mikrou eōs megalou kai pareluthēsan zētountes tēn thuran 12 And the men said unto Lot: 'Hast thou here any besides? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city; bring them out of the place; 12 ויאמרו האנשים אל לוט עד מי לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום vai yo me ru ha 'a na shim el-lo vt od mi-le cha foh cha tan u va nei cha u ve no tei cha ve chol a sher-le cha ba 'ir ho v tze min-ham ma ko vm. 12 4r 8L! x : ' מ ן ה מּ ק וֹם CxU+ : f + ) #U' =1 v KU' 1 K{ 0 = %! 6U+ ' v / 3&Ly+ + - ' f~ 1! K{ : / Q# wayyö mürû hä ánäšîm el-lô `öd mî -lükä pò Hätän ûbänêºkä ûbünötêºkä wüköl ášer-lükä Bä`îr hôcë min-hammäqôm 12 ειπαν δε οι ανδρες προς λωτ εστιν τις σοι ωδε γαμβροι η υιοι η θυγατερες η ει τις σοι αλλος εστιν εν τη πολει εξαγαγε εκ του τοπου τουτου eipan de oi andres pros lōt estin tis soi ōde gambroi ē uioi ē thugateres ē ei tis soi angos estin en tē polei eξagage ek tou topou toutou 6

7 13 for we will destroy this place, because the cry of them is waxed great before Yahowah; and Yahowah hath sent us to destroy it.' 13 כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה ki-mash chi tim a nach nu et-ham ma ko vm haz zeh ki-ga de lah tza 'a ka tam et-pe nei yhvh vay shal le che nu yhvh le sha cha tah. 13 כּ י מ שׁ ח ת ים א נ ח נוּ א ת ה מּ ק וֹם ה זּ ה כּ י ג ד ל ה צ ע ק ת ם א ת פּ נ י י הו ה ו י שׁ לּ ח נוּ י הו ה ל שׁ ח ת הּ Kî -mašhìtîm ánaºhnû et-hammäqôm hazzè Kî -gä dlâ ca`áqätäm et-pünê yhwh( ädönäy) wayüšallühëºnû yhwh( ädönäy) lüšahátäh 13 οτι απολλυμεν ημεις τον τοπον τουτον οτι υψωθη η κραυγη αυτων εναντιον (יהוה) κυριου και απεστειλεν ημας (יהוה) κυριος εκτριψαι αυτην oti apongumen ēmeis ton topon touton oti upsōthē ē kraugē autōn enantion kuriou(yhvh) kai apesteilen ēmas kurios(yhvh) ektripsai autēn 14 And Lot went out, and spoke unto his sons-in-law, who married his daughters, and said: 'Up, get you out of this place; for Yahowah will destroy the city.' But he seemed unto his sons-in-law as one that jested. 14 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו vai ye tze lo vt vay dab ber el-cha ta nav lo ke chei ve no tav vai yo mer ku mu tze 'u min-ham ma ko vm haz zeh ki-mash chit yhvh et-ha 'ir vay hi chim tza chek be 'ei nei cha ta nav.! x#! '=' % f / ' V! vo! - L 9]! 0 / {K ck/ K 9{ : / Q{##' =1 y ' % 9Y 14 ו יּ צ א ל וֹט ו י ד בּ ר א ל ח ת נ יו א ת ה ע יר ו י ה י כ מ צ ח ק בּ ע ינ י ח ת נ יו wayyëcë lô wayüdabbër el-hátänäyw löqhê bünötäyw wayyöº mer qûºmû ccü û min-hammäqôm hazzè Kî -mašhît yhwh( ädönäy) et-hä`îr wayühî kimcahëq Bü`ênê Hátänäyw 14 εξηλθεν δε λωτ και ελαλησεν προς τους γαμβρους αυτου τους ειληφοτας τας θυγατερας αυτου και ειπεν αναστητε και εξελθατε εκ του τοπου τουτου οτι εκτριβει (יהוה) κυριος την πολιν εδοξεν δε γελοιαζειν εναντιον των γαμβρων αυτου 7

8 eξēlthen de lōt kai elalēsen pros tous gambrous autou tous eilēphotas tas thugateras autou kai eipen anastēte kai eξelthate ek tou topou toutou oti ektribei kurios(yhvh) tēn polin edoξen de geloiazein enantion tōn gambrōn autou 15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying: 'Arise, take thy wife, and thy two daughters that are here; lest thou be swept away in the iniquity of the city.' 15 וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר u che mov ha sha char a lah vai ya 'i tzu ham mal 'a chim be lo vt le mor kum kach et-ish te cha ve 'et-she tei ve no tei cha han nim tza 'ot pen-tis sa feh ba 'a von ha 'ir. } 1= 'U} ה נּ מ צ א ת 15 ' k f = #~U kf = %{ 9 - K9: / r +&L+ C- ') x + ]! K8' Q#! v+4: % i! {L/ )K פּ ן תּ סּ פ ה בּ ע וֹ ן ה ע יר ûkümô haššaºhar `älâ wayyä îºcû hammal äkîm Bülô lë mör qûm qah e t- ištükä wü et-štê bünötêºkä hannimcä öt Pen-Tissäpè Ba`áwön hä`îr 15 ηνικα δε ορθρος εγινετο επεσπουδαζον οι αγγελοι τον λωτ λεγοντες αναστας λαβε την γυναικα σου και τας δυο θυγατερας σου ας εχεις και εξελθε ινα μη συναπολη ταις ανομιαις της πολεως ēnika de orthros egineto epespoudazon oi aggeloi ton lōt legontes anastas labe tēn gunaika sou kai tas duo thugateras sou as echeis kai eξelthe ina mē sunapolē tais anomiais tēs poleōs 16 But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; being merciful unto him. And they brought him forth, and set him without the city. 16 ויתמהמה ויחזקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר vai yit mah mah vai ya cha zi ku ha 'a na shim be ya dov u ve yad-ish tov u ve yad she tei ve no tav be chem lat yhvh a lav vai yo tzi 'u hu vai yan ni chu hu mi chutz la 'ir. 16 ו יּ ת מ ה מ הּ ו יּ ח ז קוּ ה א נ שׁ ים בּ י ד וֹ וּב י ד א שׁ תּ וֹ וּב י ד שׁ תּ י ב נ ת יו בּ ח מ ל ת י הו ה ע ל יו ו יּ צ א הוּ ו יּ נּ ח הוּ 8

9 מ ח וּץ ל ע יר wa yyitmahmäh wayyaháziºqû hä ánäšîm Büyädô ûbüyad- ištô ûbüyad štê bünötäyw BüHemlat yhwh( ädönäy) `äläyw wayyöcì uºhû wayyannìhuºhû mihûc lä`îr 16 και εταραχθησαν και εκρατησαν οι αγγελοι της χειρος αυτου και της χειρος της γυναικος αυτου και των χειρων των δυο θυγατερων αυτου εν τω φεισασθαι (יהוה) κυριον αυτου kai etarachthēsan kai ekratēsan oi aggeloi tēs cheiros autou kai tēs cheiros tēs gunaikos autou kai tōn cheirōn tōn duo thugaterōn autou en tō pheisasthai kurion(yhvh) autou 17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said: 'Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be swept away.' 17 ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה vay hi che ho v tzi 'am o tam ha chu tzah vai yo mer him ma let al-naf she cha al-tab bit a cha rei cha ve 'al-ta 'a mod be chol-hak kik kar ha ha rah him ma let pen-tis sa feh. 17 : rvv! + ) C / x4 k + #U' : v % &' C ו י ה י כ הוֹצ יא ם א ת ם ה ח וּצ ה ו יּ אמ ר ה מּ ל ט ע ל נ פ שׁ + k U ה ה ר ה ה מּ ל ט פּ ן תּ סּ פ ה wayühî kühôcî äm ötäm hahûºcâ wayyöº mer himmälë `al-napšeºkä al-tabbî ahárêºkä wü a l-ta`ámöd Bükol-haKKiKKär hähäºrâ himmälë Pen-Tissäpè 17 και εγενετο ηνικα εξηγαγον αυτους εξω και ειπαν σωζων σωζε την σεαυτου ψυχην μη περιβλεψης εις τα οπισω μηδε στης εν παση τη περιχωρω εις το ορος σωζου μηποτε συμπαραλημφθης kai egeneto ēnika eξēgagon autous eξō kai eipan sōzōn sōze tēn seautou psuchēn mē periblepsēs eis ta opisō mēde stēs en pasē tē perichōrō eis to oros sōzou mēpote sumparalēmphthēs 18 And Lot said unto them: 'Oh, not so, my lord; 18 ויאמר לוט אלהם אל נא אדני vai yo mer lo vt a le hem al-na a do nai. 18 9

10 ו יּ אמ ר ל וֹט א ל ה ם א ל נ א א ד נ י wayyöº mer lô álëhem al-nä ádönäy 18 ειπεν δε λωτ προς αυτους δεομαι κυριε eipen de lōt pros autous deomai kurie 19 behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest the evil overtake me, and I die. 19 הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי hin neh-na ma tza av de cha chen be 'ei nei cha vat tag del chas de cha a sher a si ta im ma di le ha cha yo vt et-naf shi ve 'a no chi lo u chal le him ma let ha ha rah pen-tid ba ka ni ha ra 'ah va mat ti r f י ו א נ כ י ל א אוּכ ל 1 = =Lx ' %! +' v ] 4 =' { g{ 4: f yug 2 %+G k #tu' 1' 4 Cz0%UG 4 {8 / 1! ^! ל ה מּ ל ט ה ה ר ה פּ ן תּ ד בּ ק נ י ה ר ע ה ו מ תּ י hinnë-nä mäcä `abdükä Hën Bü`ênÊkä wattagdël HasDükä ášer `äsîºtä `immädî lühaháyôt et-napšî wü änökî lö ûkal lühimmälë hähäºrâ Pen-TidBäqaºnî härä`â wämaºttî 19 επειδη ευρεν ο παις σου ελεος εναντιον σου και εμεγαλυνας την δικαιοσυνην σου ο ποιεις επ' εμε του ζην την ψυχην μου εγω δε ου δυνησομαι διασωθηναι εις το ορος μη καταλαβη με τα κακα και αποθανω epeidē euren o pais sou eleos enantion sou kai emegalunas tēn dikaiosunēn sou o poieis ep' eme tou zēn tēn psuchēn mou egō de ou dunēsomai diasōthēnai eis to oros mē katalabē me ta kaka kai apothanō 20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one; oh, let me escape thither - is it not a little one? - and my soul shall live.' 20 הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והיא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי hin neh-na ha 'ir haz zot ke ro vah la nus sham mah ve hi mitz 'ar im ma le tah na sham mah ha lo mitz 'ar hi v u te chi naf shi. 10

11 20 ה נּ ה נ א ה ע יר ה זּ את ק ר ב ה ל נ וּס שׁ מּ ה ו ה יא מ צ ע ר א מּ ל ט ה נּ א שׁ מּ ה ה ל א מ צ ע ר ה וא וּת ח י נ פ שׁ י hinnë-nä hä`îr hazzö t qüröbâ länûs šäºmmâ wühî mic`är immäl â nnä šäºmmâ hálö mic`är hiw ûtühî napšî 20 ιδου η πολις αυτη εγγυς του καταφυγειν με εκει η εστιν μικρα εκει σωθησομαι ου μικρα εστιν και ζησεται η ψυχη μου idou ē polis autē eggus tou kataphugein me ekei ē estin mikra ekei sōthēsomai ou mikra estin kai zēsetai ē psuchē mou 21 And he said unto him: 'See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken. 21 ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת vai yo mer e lav hin neh na sa ti fa nei cha gam lad da var haz zeh le vil ti ha fe ki et-ha 'ir a sher dib bar ta. 21 g -+G xeu' 'v16 = ב ר ה זּ ה ל ב ל תּ י ה פ כּ י א ת ה ע יר א שׁ ר דּ בּ ר תּ 1{! ^! #' v+ : / Q# wayyöº mer ëläyw hinnë näsäº tî pänêºkä Gam laddäbär hazzè lübiltî hopkî et-hä`îr ášer DiBBaºrTä 21 και ειπεν αυτω ιδου εθαυμασα σου το προσωπον και επι τω ρηματι τουτω του μη καταστρεψαι την πολιν περι ης ελαλησας kai eipen autō idou ethaumasa sou to prosōpon kai epi tō rēmati toutō tou mē katastrepsai tēn polin peri ēs elalēsas 22 Hasten thou, escape thither; for I cannot do any thing till thou be come thither.' - Therefore the name of the city was called Zoar מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער ma her him ma let sham mah ki lo u chal la 'a so vt da var ad-bo 'a cha sham mah al-ken ka ra shem-ha 'ir tzo v 'ar

12 ª: 4L 8: ' 4x! - f : 90}V + 4! ] f r xu C 4: v G=L g 4 +{+ )K +' V! ] f מ ה ר ה מּ ל ט v mahër himmälë šäºmmâ Kî lö ûkal la`ásôt Däbär `ad-bö ákä šäºmmâ `al-kën qärä šëm-hä`îr côº`ar 22 σπευσον ουν του σωθηναι εκει ου γαρ δυνησομαι ποιησαι πραγμα εως του σε εισελθειν εκει δια τουτο εκαλεσεν το ονομα της πολεως εκεινης σηγωρ speuson oun tou sōthēnai ekei ou gar dunēsomai poiēsai pragma eōs tou se eiselthein ekei dia touto ekalesen to onoma tēs poleōs ekeinēs sēgōr 23 The sun was risen upon the earth when Lot came unto Zoar. 23 השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה ha she mesh ya tza al-ha 'a retz ve lo vt ba tzo 'a rah. 23 ה שּׁ מ שׁ י צ א ע ל ה א ר ץ ו ל וֹט בּ א צ ע ר ה haššeºmeš yäcä `al-hä äºrec wülô Bä cöº`árâ 23 ο ηλιος εξηλθεν επι την γην και λωτ εισηλθεν εις σηγωρ o ēlios eξēlthen epi tēn gēn kai lōt eisēlthen eis sēgōr 24 Then Yahowah caused to rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Yahowah out of heaven; 24 ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים vyhvh him tir al-se dom ve 'al-a mo rah ga fe rit va 'esh me 'et yhvh min-ha sha ma yim. 24 ו יהו ה ה מ ט יר ע ל ס ד ם ו ע ל ע מ ר ה גּ פ ר ית ו א שׁ מ א ת י הו ה מ ן ה שּׁ מ י ם wyhwh(wa dönäy) him îr `al-südöm wü`al-`ámörâ Goprît wä ëš më ët yhwh( ädönäy) min-haššämäºyim 24 και (יהוה) κυριος εβρεξεν επι σοδομα και γομορρα θειον και πυρ παρα (יהוה) κυριου εκ του ουρανου 12

13 kai kurios(yhvh) ebreξen epi sodoma kai gomorra theion kai pur para kuriou(yhvh) ek tou ouranou 25 and He overthrow those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. 25 ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה vai ya ha foch et-he 'a rim ha 'el ve 'et kol-hak kik kar ve 'et kol-yo she vei he 'a rim ve tze mach ha 'a da mah. 25 %! /ה / 8x #- ': v 4! ' f' +V = { #: rvv! +V= x #+ v! - ': 4! = {T6! QÛ# wa yyahápök et-he`ärîm hä ël wü ët Kol-haKKiKKär wü ët Kol-yöšbê he`ärîm wüceºmah hä ádämâ 25 και κατεστρεψεν τας πολεις ταυτας και πασαν την περιοικον και παντας τους κατοικουντας εν ταις πολεσιν και παντα τα ανατελλοντα εκ της γης kai katestrepsen tas poleis tautas kai pasan tēn perioikon kai pantas tous katoikountas en tais polesin kai panta ta anatengonta ek tēs gēs 26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. 26 ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח vat tab bet ish tov me 'a cha rav vat te hi ne tziv me lach. 26 ו תּ בּ ט א שׁ תּ וֹ מ א ח ר יו ו תּ ה י נ צ יב מ ל ח wattabbë ištô më aháräyw wattühî nücîb meºlah 26 και επεβλεψεν η γυνη αυτου εις τα οπισω και εγενετο στηλη αλος kai epeblepsen ē gunē autou eis ta opisō kai egeneto stēlē alos 27 And Abraham got up early in the morning to the place where he had stood before Yahowah. 13

14 27 וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה vai yash kem av ra ham bab bo ker el-ham ma ko vm a sher-a mad sham et-pe nei yhvh. 27 ו יּ שׁ כּ ם א ב ר ה ם בּ בּ ק ר א ל ה מּ ק וֹם א שׁ ר ע מ ד שׁ ם א ת פּ נ י י הו ה wayyaškëm abrähäm BaBBöºqer el-haºmmäqôºm ášer-`äºmad šäm et-pünê yhwh( ädönäy) 27 (יהוה) κυριου ωρθρισεν δε αβρααμ το πρωι εις τον τοπον ου ειστηκει εναντιον ōrthrisen de abraam to prōi eis ton topon ou eistēkei enantion kuriou(yhvh) 28 And he looked out toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace. 28 וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן vai yash kef al-pe nei se dom va 'a mo rah ve 'al-kol-pe nei e retz hak kik kar vai yar ve hin neh a lah ki tor ha 'a retz ke ki tor hak kiv shan. 28 ו יּ שׁ ק ף ע ל פּ נ י ס ד ם ו ע מ ר ה ו ע ל כּ ל פּ נ י א ר ץ ה כּ כּ ר ו יּ ר א ו ה נּ ה ע ל ה ק יט ר ה א ר ץ כּ ק יט ר ה כּ ב שׁ ן wayyašqëp `al-pünê südöm wa`ámörâ wü`a l-kol-pünê eºrec hakkikkär wayyaºr wühinnë `älâ qî ör hä äºrec Küqî ör hakkibšän 28 και επεβλεψεν επι προσωπον σοδομων και γομορρας και επι προσωπον της γης της περιχωρου και ειδεν και ιδου ανεβαινεν φλοξ της γης ωσει ατμις καμινου kai epeblepsen epi prosōpon sodomōn kai gomorras kai epi prosōpon tēs gēs tēs perichōrou kai eiden kai idou anebainen phloξ tēs gēs ōsei atmis kaminou 29 And it came to pass, when Elohim destroyed the cities of the Plain, that Elohim remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when He overthrew the cities in which Lot dwelt. 29 ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט 14

15 vay hi be sha chet e lo him et-a rei hak kik kar vai yiz kor e lo him et-av ra ham vay shal lach et-lo vt mit to vch ha ha fe chah ba ha foch et-he 'a rim a sher-ya shav ba hen lo vt. 29! ) v 6!! TL k / {&L+ = %X f ' #-! r : = - '! x Y : V$Q#: vvv! ' : 4 = { - '! Y = % f C'! y ' # ª&L +0x! C f ' : f- ': v 4! = {T6! C wayühî BüšaHët élöhîm et-`ärê hakkikkär wayyizkör élöhîm et- abrähäm wayüšallah et-lô mittôk hahápëkâ Bahápök et-heº`ärîm ášer-yäšab Bähën lô 29 και εγενετο εν τω εκτριψαι (אלהים) κυριον πασας τας πολεις της περιοικου εμνησθη ο θεος του αβρααμ και εξαπεστειλεν τον λωτ εκ μεσου της καταστροφης εν τω καταστρεψαι κυριον τας πολεις εν αις κατωκει εν αυταις λωτ kai egeneto en tō ektripsai kurion(e lo him) pasas tas poleis tēs perioikou emnēsthē o theos tou abraam kai eξapesteilen ton lōt ek mesou tēs katastrophēs en tō katastrepsai kurion tas poleis en ais katōkei en autais lōt 30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar; and he dwelt in a cave, he and his two daughters. 30 ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו vai ya 'al lo vt mi tzo v 'ar vai ye shev ba har u she tei ve no tav im mov ki ya re la she vet be tzo v 'ar vai ye shev bam me 'a rah hu u she tei ve no tav. 30 ו יּ ע ל ל וֹט מ צּ וֹע ר ו יּ שׁ ב בּ ה ר וּשׁ תּ י ב נ ת יו ע מּ וֹ כּ י י ר א ל שׁ ב ת בּ צ וֹע ר ו יּ שׁ ב בּ מּ וּשׁ תּ י ב נ ת יו ע ר ה ה וּא wayya`al lô miccôº`ar wayy뺚eb Bähär ûšütê bünötäyw `immô Kî yärë läšeºbet Bücôº`ar wayy뺚eb Bammü`ärâ hû ûšütê bünötäyw 30 ανεβη δε λωτ εκ σηγωρ και εκαθητο εν τω ορει και αι δυο θυγατερες αυτου μετ' αυτου εφοβηθη γαρ κατοικησαι εν σηγωρ και ωκησεν εν τω σπηλαιω αυτος και αι δυο θυγατερες αυτου μετ' αυτου anebē de lōt ek sēgōr kai ekathēto en tō orei kai ai duo thugateres autou met' autou ephobēthē gar katoikēsai en sēgōr kai ōkēsen en tō spēlaiō autos kai ai duo thugateres autou met' autou 15

16 31 And the first-born said unto the younger: 'Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. 31 ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ vat to mer hab be chi rah el-ha tze 'i rah a vi nu za ken ve 'ish ein ba 'a retz la vo v a lei nu ke de rech kol-ha 'a retz. 31 L x VK1' v+ 4 : +VT! : ץ +{7 : { C0' f ' { #0r 9Ü$K1'! : x ' 4 c! +! :} ') C! : / k # wattöº mer habbükîrâ el-haccü`îrâ äbîºnû zäqën wü îš ên Bä äºrec läbô `älêºnû Küdeºrek Kol-hä äºrec 31 ειπεν δε η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν ο πατηρ ημων πρεσβυτερος και ουδεις εστιν επι της γης ος εισελευσεται προς ημας ως καθηκει παση τη γη eipen de ē presbutera pros tēn neōteran o patēr ēmōn presbuteros kai oudeis estin epi tēs gēs os eiseleusetai pros ēmas ōs kathēkei pasē tē gē 32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.' 32 לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע le chah nash keh et-a vi nu ya yin ve nish ke vah im mov u ne chai yeh me 'a vi nu za ra. 32 ל כ ה נ שׁ ק ה א ת א ב ינוּ י י ן ו נ שׁ כּ ב ה ע מּ וֹ וּנ ח יּ ה מ א ב ינוּ ז ר ע lükâ našqè et- äbîºnû yaºyin wüniškübâ `immô ûnühayyè më äbîºnû zäºra` 32 δευρο και ποτισωμεν τον πατερα ημων οινον και κοιμηθωμεν μετ' αυτου και εξαναστησωμεν εκ του πατρος ημων σπερμα deuro kai potisōmen ton patera ēmōn oinon kai koimēthōmen met' autou kai eξanastēsōmen ek tou patros ēmōn sperma 33 And they made their father drink wine that night. And the first-born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose. 16

17 33 ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה vat tash kei na et-a vi hen ya yin bal lay lah hu vat ta vo hab be chi rah vat tish kav et-a vi ha ve lo-ya da be shich vah u ve ku mah. 33 ו תּ שׁ ק ין א ת א ב יה ן י י ן בּ לּ י ל ה ה וּא ו תּ ב א ה בּ כ יר ה ו תּ שׁ כּ ב א ת א ב יה ו ל א י ד ע בּ שׁ כ ב הּ וּב קוּ מ הּ wattašqêºnä et- ábîhen yaºyin Ballaºylâ hû wattäbö habbükîrâ wattiškab et- äbîºhä wülö -yäda` Büšikbäh ûbüqûmäh 33 εποτισαν δε τον πατερα αυτων οινον εν τη νυκτι ταυτη και εισελθουσα η πρεσβυτερα εκοιμηθη μετα του πατρος αυτης την νυκτα εκεινην και ουκ ηδει εν τω κοιμηθηναι αυτην και αναστηναι epotisan de ton patera autōn oinon en tē nukti tautē kai eiselthousa ē presbutera ekoimēthē meta tou patros autēs tēn nukta ekeinēn kai ouk ēdei en tō koimēthēnai autēn kai anastēnai 34 And it came to pass on the morrow, that the first-born said unto the younger: 'Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.' 34 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע vay hi mim ma cho rat vat to mer hab be chi rah el-ha tze 'i rah hen-sha chav ti e mesh et-a vi nash ken nu ya yin gam-hal lay lah u vo 'i shich vi im mov u ne chai yeh me 'a vi nu za ra. 34 ו י ה י מ מּ ח ר ת ו תּ אמ ר ה בּ כ יר ה א ל ה צּ ע יר ה ה ן שׁ כ ב תּ י א מ שׁ א ת א ב י נ שׁ ק נּוּ י י ן גּ ם ה לּ י ל ה וּב א י שׁ כ ב י ע מּ וֹ וּנ ח יּ ה מ א ב ינוּ ז ר ע wa yühî mi mmohórät wattöº mer habbükîrâ el-haccü`îrâ hën-šäkaºbtî eºmeš et- äbî našqeºnnû yaºyin Gam-hallaºylâ ûböº î šikbî `immô ûnühayyè më äbîºnû zäºra` 34 εγενετο δε τη επαυριον και ειπεν η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν ιδου εκοιμηθην εχθες μετα του πατρος ημων ποτισωμεν αυτον οινον και την νυκτα ταυτην και εισελθουσα κοιμηθητι μετ' αυτου και εξαναστησωμεν εκ του πατρος ημων σπερμα egeneto de tē epaurion kai eipen ē presbutera pros tēn neōteran idou ekoimēthēn echthes meta tou patros ēmōn potisōmen auton oinon kai tēn nukta tautēn kai eiselthousa koimēthēti met' autou kai eξanastēsōmen ek 17

18 tou patros ēmōn sperma 35 And they made their father drink wine that night also. And the younger arose, and lay with him; and he knew not when she lay down, nor when she arose. 35 ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה vat tash kei na gam bal lay lah ha hu et-a vi hen ya yin vat ta kam ha tze 'i rah vat tish kav im mov ve lo-ya da be shich vah u ve ku mah. בּ שׁ כ ב הּ וּב ק מ הּ 35 ו תּ שׁ ק ין גּ ם בּ לּ י ל ה ה ה וּא א ת א ב יה ן י י ן ו תּ ק ם ה צּ ע יר ה ו תּ שׁ כּ ב ע מּ וֹ ו ל א י ד ע wattašqêºnä Gam Ballaºylâ hahû et- ábîhen yäºyin wattäºqom haccü`îrâ wattiškab `immô wülö -yäda` Büšikbäh ûbüqùmäh 35 εποτισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον πατερα αυτων οινον και εισελθουσα η νεωτερα εκοιμηθη μετα του πατρος αυτης και ουκ ηδει εν τω κοιμηθηναι αυτην και αναστηναι epotisan de kai en tē nukti ekeinē ton patera autōn oinon kai eiselthousa ē neōtera ekoimēthē meta tou patros autēs kai ouk ēdei en tō koimēthēnai autēn kai anastēnai 36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father. 36 ותהרין שתי בנות לוט מאביהן vat ta ha rei na she tei ve no vt-lo vt me 'a vi hen. 36 ו תּ ה ר ין שׁ תּ י ב נ וֹת ל וֹט מ א ב יה ן wa TTahárʺnä štê bünô t-lô më ábîhen 36 και συνελαβον αι δυο θυγατερες λωτ εκ του πατρος αυτων kai sunelabon ai duo thugateres lōt ek tou patros autōn 37 And the first-born bore a son, and called his name Moab - the same is the father of the Moabites unto this day. 18

19 37 ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום vat te led hab be chi rah ben vat tik ra she mov mo v 'av hu a vi-mo v 'av ad-hai yo vm 37 ו תּ ל ד ה בּ כ יר ה בּ ן ו תּ ק ר א שׁ מ וֹ מוֹא ב ה וּא א ב י מוֹא ב ע ד ה יּ וֹם wattëºled habbükîrâ Bën wattiqrä šümô mô äb hû ábî -mô äb `ad-hayyôm 37 και ετεκεν η πρεσβυτερα υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου μωαβ λεγουσα εκ του πατρος μου ουτος πατηρ μωαβιτων εως της σημερον ημερας kai eteken ē presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mōab legousa ek tou patros mou outos patēr mōabitōn eōs tēs sēmeron ēmeras 38 And the younger, she also bore a son, and called his name Ben-ammi - the same is the father of the children of Ammon unto this day. 38 והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום ס ve ha tze 'i rah gam-hi v ya le dah ben vat tik ra she mov ben-am mi hu a vi ve nei-am mo vn ad-hai yo vm. s 38 ו ה צּ ע יר ה ג ם ה וא י ל ד ה בּ ן ו תּ ק ר א שׁ מ וֹ בּ ן ע מּ י ה וּא א ב י ב נ י ע מּ וֹן ע ד ה יּ וֹם ס wühaccü`îrâ gam-hiw yäºldâ Bën wattiqrä šümô Ben-`ammî hû ábî bünê -`ammôn `ad-hayyôm s 38 ετεκεν δε και η νεωτερα υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου αμμαν υιος του γενους μου ουτος πατηρ αμμανιτων εως της σημερον ημερας eteken de kai ē neōtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uios tou genous mou outos patēr ammanitōn eōs tēs sēmeron ēmeras 19

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου Matius 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυειδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους αυτου 3 ιουδας δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 20. Παρουσίαση των ευριπίδειων τραγωδιών Ὀρέστης - Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περιεχόμενα - Μεθοδολογία. Οργάνωση Α/Α. Εκτίμηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περιεχόμενα - Μεθοδολογία. Οργάνωση Α/Α. Εκτίμηση 1 : ζευγάρια σε απόσταση 3-5 μ \ μία μπάλα ο ένας από τους δύο Στόχος: Γρήγορη αντίδραση τόσο από τον κάτοχο της μπάλας όσο και από τον παίκτη που αμύνεται Επιθετική και αμυντική ατομική τακτική: θέση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) και η αξιοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς

Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) και η αξιοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) και η αξιοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) ιδρύθηκε στις 15/7/2010 και είναι αστικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ο Ιερεύς φέρων Επιτραχήλιον, εμφυσά εις το πρόσωπον του μέλλοντος φωτισθήναι και σφραγίζει μετά της χειρός αυτού το μέτωπον και το στήθος εκ τρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συγγραφέας Είδος Έτος έκδοσης/συγγραφής

Τίτλος Συγγραφέας Είδος Έτος έκδοσης/συγγραφής Τίτλος Συγγραφέας Είδος Έτος έκδοσης/συγγραφής Αδέλφια Τερέντιος Κωμωδία 160 π.χ. Αγκοστίνο Αλμπέρτο Μοράβια Μυθιστόρημα 1944 Αδελφοί Καραμαζόφ Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι Μυθιστόρημα 1878-80 Άθλιοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 215 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΈΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ

ΤΈΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΤΈΛΟΣ ΚΑΛΌ, ΌΛΑ ΚΑΛΆ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Πειραματική Έρευνα : Ηλεκτρικά Ποδήλατα στη Χίο»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Πειραματική Έρευνα : Ηλεκτρικά Ποδήλατα στη Χίο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Πειραματική Έρευνα : Ηλεκτρικά Ποδήλατα στη Χίο» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51). Σχετ.: Εγκ. 22/04

ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51). Σχετ.: Εγκ. 22/04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 / 6 /2010 Αριθ. Πρωτ.Π08/12 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

η ελιά - το δώρο του Θεού

η ελιά - το δώρο του Θεού Εκπαιδευτική δραστηριότητα Εργασία η ελιά - το δώρο του Θεού Τάξη Γ Δημοτικού-5 ο Δ. Σχ. Λιβαδειάς Εκπαιδευτικός: Καράβα Ευαγγελία Σχολικό έτος : 2012-2013 Χρονική διάρκεια: 4 εβδομάδες η ελιά - το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ.

Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ. 1 ΑΝΤΩΝΗΣ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ομογενειακή εκπαίδευση Κωνσταντινούπολης και μειονοτική εκπαίδευση Θράκης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μια σημαντική έκθεση του Ευάγγ. Παπανούτσου Περίληψη Το 1952, σε μια περίοδο έντονης

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2012-2013 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2012 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ. Βάσω Αποστολοπούλου-Αναστασίου: vassapostol@gmail.com

ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ. Βάσω Αποστολοπούλου-Αναστασίου: vassapostol@gmail.com ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων.

η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Θέση και ιστορία Ο οχυρωμένος οικισμός - ακρόπολη στην κορυφή του λόφου «Καστρί» Μεγάλου Γαρδικίου, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Το Άγιο Πάσχα για τους Έλληνες θεωρείται η ``πιο τρανή γιορτή`` που πήρε όμως ιδιαίτερη σημασία τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Τσολακίδου Σχολικό έτος 2008-2009 Τάξη Γ Σελίδα 1 από 31

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Μελέτες - Αρθρα Ακαδημαϊκού Αντιναυάρχου I. Ν. ΤΟΥΜΠΑ Διάλεξη στο ΝΝΑ την 28-1-1987 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Αναδημοσίευση από το τεύχος Νο 641 /Μαρτίου 1987 περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ») Η «Ν.Ε.» αναδημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου

Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου Μέτωπον τη 17/4/1918 Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου Αναγνώσας τας διαφόρους εργασίας του υμετέρου συνδέσμου εκκινήθην εκ (Δ) διότι ουδένα εν τω παρόντι έχω όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Α.Ν. 1363/1938, Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των αρθρ. 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Α.Ν. 1363/1938, Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των αρθρ. 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος. ΘΡΗΣΚΕΙΑ Α.Ν. 1363/1938, Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των αρθρ. 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος. Αρ. 1 Δια την ανέγερσιν ή λειτουργίαν Ναού οιουδήποτε δόγματος προαπαιτείται άδεια της οικείας ανεγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΑΛΛ Η ΛΟ ΓΡΑΦIA ΤΟΥ ΣΥ ΓΓΡΑΦ E A Μ E ΤΗ Σ ΥΖΥ ΓΟ ΤΟΥ

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΑΛΛ Η ΛΟ ΓΡΑΦIA ΤΟΥ ΣΥ ΓΓΡΑΦ E A Μ E ΤΗ Σ ΥΖΥ ΓΟ ΤΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΑΛΛ Η ΛΟ ΓΡΑΦIA ΤΟΥ ΣΥ ΓΓΡΑΦ E A Μ E ΤΗ Σ ΥΖΥ ΓΟ ΤΟΥ VLADIMIR NABOKOV TO ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 1942, ΟΤΛΝ Ο ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΟΦ ΕΓΡΑΨΕ I II

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Παπακωστοπούλου ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αλίκη Παπακωστοπούλου ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Αλίκη Παπακωστοπούλου ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιον Β 1 Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου του Βασιλέως, ιδού μάγοι απο ανατολών παρεγένοντο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Σύνοψη του έργου της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ «Η Μυστική οξασία»

Μια Σύνοψη του έργου της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ «Η Μυστική οξασία» Μια Σύνοψη του έργου της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ «Η Μυστική οξασία» «Αυτό το έργο είναι γραµµένο για την ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα και από τις µελλοντικές γενιές πρέπει να κριθεί» Ε. Π. Μπλαβάτσκυ Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε σήμερα εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο με θέμα: «Φορολογική μεταρρύθμιση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.581 Àƒø 1,30 EM TH 21 OKTøBPIOY 2010 www.enet.gr AappleÔÎÏ ÂÈ Ó Â appleâúèîôapple, ÊÔ ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ appleèûù Ù ÙÔ MÓËÌÔÓ Ô Σιβυλλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ I J J ΣΔΟ - ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-LEASING» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2004 Πτυγιακπ εονασία Περιεχόμενα Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ Ο όσιος Κασσιανός, αποτελεί μία εν πολλοίς άγνωστη, αλλά σημαντική πατερική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Προσαρμογή και εξοικείωση Α Βοήθειες Θρησκεία και Πατρίδα Ζωή Υπαίθρου - Προσωπικές Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 Ιδιοκτήτης: TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

OYTE EYPø E 235 Y HPE IE

OYTE EYPø E 235 Y HPE IE ΣΗΜΕΡΑ Με σφραγίδα «Ε»-Ιστορικά 196 σελίδες Aapplefi ÙË ÚˆÎÔapple ÛÙËÓ Ó Î Ì Ë 1893 1912 Πώς επιβλήθηκε ο πρώτος οικονομικός έλεγχος στη χώρα Μαζί τα ένθετα ñ 2 H ÏÏË fi Ë ñ ÔÌÈÎÛÔ ÚfiÌÈÔ ñ μè ÏÈÔı ÎË

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου. Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου. Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου Ο ρόλος των Μουσειοπαιδαγωγών Ράπτου Θεοδοσία δασκάλα- μουσειοπαιδαγωγός αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ Η έρημος στην δική μου αντίληψη έχει συνδυασθεί με ένα γοητευτικό μυστήριο. Το άγονο τοπίο, οι απέραντοι αμμόλοφοι, η διαμόρφωση του εδάφους με τους γυμνούς βράχους και

Διαβάστε περισσότερα

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail.

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail. Αιόλου 100 682 κωδ. αρ. 4666 ΛΥΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Όργανο επικοινωνίας Συνδέσμου Αποδήμων Λυνιστιάνων Ολυμπίας ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ Τα γεφύρια του Αλάμπεη, βρίσκονταν στο δυτικό άκρο της λίμνης Τριχωνίδας, στην ευθεία που ενώνει το Παναιτώλιο με το Κάτω Κεράσοβο.

ΘΕΣΗ Τα γεφύρια του Αλάμπεη, βρίσκονταν στο δυτικό άκρο της λίμνης Τριχωνίδας, στην ευθεία που ενώνει το Παναιτώλιο με το Κάτω Κεράσοβο. ΘΕΣΗ Τα γεφύρια του Αλάμπεη, βρίσκονταν στο δυτικό άκρο της λίμνης Τριχωνίδας, στην ευθεία που ενώνει το Παναιτώλιο με το Κάτω Κεράσοβο. Όλες τις εποχές και μέχρι τα μέσα του 20ουαιώνα, οι λίμνες Τριχωνίδας

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεισφορά στην οικονομία Προσφορά στην κοινωνία Έλλειμμα στην ενημέρωση

Συνεισφορά στην οικονομία Προσφορά στην κοινωνία Έλλειμμα στην ενημέρωση Ημερίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα: «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την έγκυρη ενημέρωση & την προστασία των Πολιτών» Ενότητα: Η θέση του Πολίτη στο Νέο Περιβάλλον: Τρόποι Ενημέρωσης & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το έντυπο περιέχει τα πλήρη κείμενα των σπουδαιότερων νόμων ή διαταγμάτων και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το έντυπο περιέχει τα πλήρη κείμενα των σπουδαιότερων νόμων ή διαταγμάτων και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμπληρωμένο με νεότερα νομοθετικά κείμενα, το παρόν έντυπο έχει ως στόχο την παρουσίαση του νομικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με τις εφευρέσεις, τα βιομηχανικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

TI KO TIZEI TO ITO HMO

TI KO TIZEI TO ITO HMO 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.646 Àƒø 1,30 APA KEYH 14 IANOYAPIOY 2011 www.enet.gr Eπιδότηση για επισκευές σε σπίτια προ του 80 ºE O Ì ÚÈ Î È 4.500  ÚÒ ı Ô Ó ÔÈ È ÈÔÎÙ Ù apple Ï ÈÒÓ ÛappleÈ- ÙÈÒÓ Î È È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

ας του δείξουµε τα δικά µας

ας του δείξουµε τα δικά µας #9 2013 το έλλον ας χαογελάει ε τα σάπια δόντια του ας του δείξουε τα δικά ας είναι τα όνειρά μας είναι η πραγματικότητά μας είναι η μοναξιά μας η απλότητα κι η μοναδικότητά μας είναι hip hop παράξενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Απλές Αρχές Οδηγούν σε Πολύπλοκες Αλλαγές Είσαστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο κραχ; Δεν θα ήταν καλό να μπορούμε να προβλέψουμε τις θεμελιώδεις οικονομικές τάσεις που θα επηρεάσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.743 Àƒø 1,30 APA KEYH 20 MA OY 2011 www.enet.gr A.P. O A ÚÒÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛË appleôáú ÊËΠ۠EKO MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE OI ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛÂÈ Ù ıëî Ó Ë ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Πατρών. Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010.

1ο Γυμνάσιο Πατρών. Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010. 1ο Γυμνάσιο Πατρών Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010. Η επίδραση της Δυτικής- Αναγεννησιακής τέχνης στην εικονογραφία των Πατρών. Στόχοι του προγράμματος: Να έρθουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα