Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση"

Transcript

1 Environmental Friendly Technologies for Rural Development LIFE 05ENV/GR/ Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση Τελική Τεχνική Έκθεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΑΘΗΝΑ, 2008 i

2 ii

3 iii

4

5 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ε Λ. Κ Ε. Θ. Ε Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν ι κ ό λ α ο ς Σ κ ο υ λ ι κ ί δ η ς, Α λ κ ι β ι ά δ η ς Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Ι ω ά ν ν η ς Κ α ρ α ο ύ ζ α ς, Λ ε ω ν ί δ α ς Β α ρ δ ά κ α ς, Κ ω σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ κ ρ ί τ ζ α λ η ς, Σ τ α μ ά τ η ς Ζ ό γ κ α ρ η ς, Η λ ί α ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α ι Β α σ ί λ ε ι ο ς Τ ά χ ο ς ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δ ρ. Ν ι κ ό λ α ο ς Σ κ ο υ λ ι κ ί δ η ς ( Γ ε ω λ ό γ ο ς Β ι ο γ ε ω χ η μ ι κ ό ς ) Δ ρ. Ά λ κ ι β ι ά δ η ς Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ( Υ δ ρ ο β ι ο λ ό γ ο ς Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Ι ω ά ν ν η ς Κ α ρ α ο ύ ζ α ς ( Β ι ο λ ό γ ο ς - M s c Π ε ρ ι β α ν τ ο λ ό γ ο ς ) Κ ω σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ κ ρ ί τ ζ α λ η ς ( Β ι ο λ ό γ ο ς ) Δ ρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ ( Β ι ο λ ό γ ο ς - Π ο τ α μ ο λ ό γ ο ς ) Δ ρ. Η λ ί α ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ ( Γ ε ω λ ό γ ο ς Υ δ ρ ο γ ε ω λ ό γ ο ς ) Η λ ί α ς Μ π ε ρ τ α χ ά ς ( M s c Μ η χ α ν ι κ ό ς Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ) Δ ρ. Σ τ α μ ά τ η ς Ζ ό γ κ α ρ η ς ( Γ ε ω γ ρ ά φ ο ς Β ι ο λ ό γ ο ς ) Λ ε ω ν ί δ α ς Β α ρ δ ά κ α ς ( Τ ε χ ν ο λ ό γ ο ς Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α μ α ξ ί δ η ς ( Γ ε ω λ ό γ ο ς M s c Π ε ρ ι β α ν τ ο λ ό γ ο ς ) Σ ο φ ί α Λ ά σ χ ο υ ( Χ η μ ι κ ό ς ) Ε ύ α Κ ο λ ό μ π α ρ η ( Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Α ρ γ υ ρ ώ Α ν δ ρ ι ο π ο ύ λ ο υ ( Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Μ α ρ ί α Κ ο υ τ σ ο δ ή μ ο υ ( Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Θ ε ο δ ώ ρ α Κ ο υ β α ρ ν τ ά ( M s c Π ε ρ ι β α ν τ ο λ ό γ ο ς ) Δ η μ ή τ ρ η ς Κ ο μ μ α τ ά ς ( Τ ε χ ν ο λ ό γ ο ς Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Η λ ί α ς Μ ο υ σ ο ύ λ η ς ( Π ε ρ ι β α ν τ ο λ ό γ ο ς, M s c Υ δ ρ ο λ ό γ ο ς ) Β α σ ί λ ε ι ο ς Τ ά χ ο ς ( Γ ε ω π ό ν ο ς - Ι χ θ υ ο λ ό γ ο ς ) Κ ω σ τ α ν τ ί ν ο ς Α κ ε ψ ι μ α ί δ η ς ( Τ ε χ ν ι κ ό ς ) Έ λ ε ν α Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ( Φ ο ι τ ή τ ρ ι α Π α ν. Π ε ι ρ α ι ά ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος Δρ. Αναστάσιος Ζώτος Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης Κωσταντίνα Ντεμίρη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ομότιμος Καθ. Η. Μαριολάκος, Καθ. Ιωάννης Φουντούλης, Δρ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Ελένη Καπουράνη iv

6 Ε τ α ί ρ ο ι Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι Χ ε ι ρ ι σ τ έ ς Έ ρ γ ο υ : Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς : Ν ο μ α ρ χ ι α κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Λ α κ ω ν ί α ς ( Δ. Λ ι α κ ά κ ο ς ). Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Κ ρ ή τ η ς ( Κ α θ η γ. Ν. Κ α λ ο γ ε ρ ά κ η ς & Κ α θ η γ. Ν. Ν ι κ ο λ α ϊ δ η ς ). Ε λ λ η ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Θ α λ ά σ σ ι ω ν Ε ρ ε υ ν ώ ν ( Δ ρ. Ν. Σ κ ο υ λ ι κ ί δ η ς ). Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Ε ρ ε υ ν ώ ν ( Κ. Τ σ α κ ί ρ η ς ). A L P H A M E N T O R ( Α. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ & Κ. Κ ο υ κ ά ρ α ς ). Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Λ α κ ω ν ί α ς ( Ι. Τ σ α γ κ ά ρ η ς & Π. Κ ο υ λ ο γ ε ω ρ γ ί ο υ ). Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η : Δ ή μ ο ι Έ λ ο υ ς, Σ κ ά λ α ς, Π ε λ λ ά ν α ς, Μ υ σ τ ρ ά, Ο ι ν ο ύ ν τ ο ς, Φ ά ρ ι δ ο ς, Κ ρ ο κ ε ώ ν, Θ ε ρ ά π ν ω ν. Υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, Σ ύ μ β ο υ λ ο ι & Υ π ε ρ γ ο λ ά β ο ι - Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς κ α ι Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς : Κ α θ η γ η τ ή ς Ν. Ν ι κ ο λ α ϊ δ η ς - Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς έ ρ γ ο υ : Δ. Λ ι α κ ά κ ο ς - Σ ύ μ β ο υ λ ο ι π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς : Δ ρ. θ. Κ ο υ σ ο υ ρ ή ς, Δ ρ. Ρ. Γ κ έ κ α ς, Δ ρ. Ε. Τ η λ ι γ ά δ α ς, D r. G. B i d o g l i o. - Υ π ε ρ γ ο λ ά β ο ι : Ε π. Κ α θ η γ η τ ή ς Ι. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η ς, Ο μ. Κ α θ η γ η τ ή ς Η. Μ α ρ ι ο λ ά κ ο ς, Α ν. Κ α θ η γ η τ ή ς Π. Δ η μ ό π ο υ λ ο ς - Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς : Τ ο π ι κ ο ί Φ ο ρ ε ί ς - Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η : Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η ( 5 0 % ) κ α ι Ε τ α ί ρ ο ι τ ο υ Έ ρ γ ο υ ( 5 0 % ) Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α L I F E E n v i r o n m e n t τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί ν α ι έ ν α ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς ε π ι δ ε ί ξ ε ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι κ α ι ν ο τ ό μ ω ν μ ε θ ό δ ω ν π ο υ α π ο σ κ ο π ο ύ ν σ τ η β ε λ τ ί ω σ η τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς. v

7 Οι βιβλιογραφικές αναφορές στις εργασίες της παρούσας Έκθεσης παρακαλούμε να γίνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο: Σ κ ο υ λ ι κ ί δ η ς Ν. ( ε π ι μ έ λ ε ι α έ κ δ ο σ η ς ), Α. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Ι. Κ α ρ α ο ύ ζ α ς, Λ. Β α ρ δ ά κ α ς, Κ. Γ κ ρ ί τ ζ α λ η ς, Σ. Ζ ό γ κ α ρ η ς, Η. Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α ι Β α σ ί λ ε ι ο ς Τ ά χ ο ς ( ). Y δ ρ ο λ ο γ ι κ ή κ α ι Β ι ο γ ε ω χ η μ ι κ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η σ τ η λ ε κ ά ν η α π ο ρ ρ ο ή ς τ ο υ Ε υ ρ ώ τ α. Τ ε λ ι κ ή Τ ε χ ν ι κ ή Έ κ θ ε σ η 1, Ε Λ. Κ. Θ. Ε. L I F E - E N V I R O N M E N T : L I F E 0 5 E N V / G R / E N V I R O N M E N T A L F R I E N D L Y T E C H N O L O G I E S F O R R U R A L D E V E L O P M E N T. This document may be cited as follows: S k o u l i k i d i s N. ( e d i t o r ), A. E c o n o m o u, I. K a r a o u z a s, L. V a r d a k a s, Κ. G r i t z a l i s, S. Z o g a r i s, E. D i m i t r i o u a n d V. T a c h o s ( ). H y d r o l o g i c a l a n d B i o g e o c h e m i c a l M o n i t o r i n g i n E v r o t a s B a s i n. F i n a l T e c h n i c a l R e p o r t 1, H. C. M. R. L I F E - E N V I R O N M E N T : L I F E 0 5 E N V / G R / «E N V I R O N - M E N T A L F R I E N D L Y T E C H N O L O G I E S F O R R U R A L D E V E L O P M E N T. vi

8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Φυσικό περιβάλλον 1 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 2 Τυπολογία της λεκάνης απορροής 3 Κλιματολογικά Στοιχεία 6 Υδρο(γεω)λογικά χαρακτηριστικά 6 Οικολογικά χαρακτηριστικά Ανθρωπογενές περιβάλλον και επιπτώσεις 14 Αγροτική και βιομηχανική ρύπανση 15 Δασοπυρκαγιές 19 Μορφολογικές Τροποποιήσεις 21 Υδρολογικές Τροποποιήσεις 23 Υδρογεωχημεία 24 Τροποποίηση της χημικής ποιότητας 25 Οικοτοξικολογία ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Εργασίες πεδίου Τυπολογία Συνθήκες αναφοράς Ποιοτική ταξινόμηση ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 44 Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 44 Ι.1 Δίκτυο και συχνότητα δειγματοληψίας 44 Ι.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας, ανάλυσης και καταγραφής δεδομένων πεδίου 45 Υδρομορφολογικά στοιχεία 45 Χημικά φυσικοχημικά στοιχεία 46 Μακροασπόνδυλα 48 Ι.3 Τυπολογική ταξινόμηση 50 Ι.4 Συνθήκες αναφοράς και ποιοτική ταξινόμηση 51 Υδρομορφολογικά στοιχεία 51 Χημικά φυσικοχημικά στοιχεία 51 Μακροασπόνδυλα 55 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 57 ΙΙ.1 Δίκτυα δειγματοληψίας 57 ΙΙ.2 Τυπολογία 60 Χημικά Φυσικοχημικά στοιχεία 60 Μακροασπόνδυλα 60 ΙΙ.3 Συνθήκες αναφοράς και ποιοτική ταξινόμηση 62 ΙΙ.3.1 Υδρομορφολογικά στοιχεία 62 ΙΙ.3.2 Χημικά Φυσικοχημικά στοιχεία 65 Αποτελέσματα μετρήσεων & αναλύσεων 65 vii

10 Ταξινόμηση της χημικής φυσικοχημικής κατάστασης 74 Συζήτηση και Συμπεράσματα 87 ΙΙ.3.3 Μακροασπόνδυλα 91 Δομή και σύνθεση της μακροασπόνδυλης πανίδας της Λ.Α Ευρώτα 91 Εποχιακή ταξινόμηση της βιολογικής κατάστασης 94 Τελική Ταξινόμηση της Βιολογικής Κατάστασης με βάση τα μακροασπόνδυλα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 108 Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 113 Ανασκόπηση της πορείας των ιχθυολογικών εργασιών ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 116 Δειγματοληπτική στρατηγική Τεχνικές και εργαλεία 116 Τυπολογική ταξινόμηση 118 Συνθήκες Αναφοράς 120 Επιλογή μετρικών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 123 Συγκέντρωση βιβλιογραφικών δεδομένων 123 Δίκτυο δειγματοληψίας ψαριών ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΘΗΚΑΝ ΒΙΟΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 170 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ Επιλογή μετρικών 172 Κατάλογος δυνητικών μετρικών 172 Κατάλογος υποψήφιων μετρικών 172 Βαθμονόμηση του ιχθυολογικού πολυπαραμετρικού δείκτη 174 Εκτίμηση της βιολογικής κατάστασης με βάση την ιχθυοπανίδα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 183 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 187 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 205 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Λ.Α. ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 211 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ 221 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ viii

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση «Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση» αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας στα πλαίσια των στόχων 1: «Ανάπτυξη Προκαταρκτικών Διαχειριστικών Σχεδίων και Σχεδιασμός Επιλεγμένων Τεχνολογιών Επίδειξης» και 2: «Παρακολούθηση της Φυσικής Αποκατάστασης και Διαχείριση Νερού» του προγράμματος ENVIFRIENDLY. Στο κεφάλαιο 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, το πρώτο μέρος (υποκεφάλαιο 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ) αποτελεί την εισαγωγή στο σύστημα του Ευρώτα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του ποταμού, συμπεριλαμβανομένων των κύριων πιέσεων που ασκούνται στο υδάτινο σύστημα και της τροποποίησης της χημικής, βιολογικής και υδρομορφολογικής κατάστασής του. Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας των τοξικών επιδράσεων του κατσίγαρου και των αποβλήτων των χυμοποιείων στη μακροασπόνδυλη πανίδα στο πεδίο και στο εργαστήριο (από τη διδακτορική διατριβή του Ι. Καραούζα που βρίσκεται σε εξέλιξη), όπως και πρώτα αποτελέσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή το καλοκαίρι του 2007 (στα πλάισια έρευνας που έγινε για πρόγραμμα του British National Envrironmental Research Council). Στο υποκεφάλαιο 1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ περιγράφονται οι γενικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του οικοσυστήματος της λεκάνης απορροής του Ευρώτα. Το κεφάλαιο 2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, η βιολογική κατάσταση του Ευρώτα παρουσιάζεται σε δύο ξεχωριστά υποκεφάλαια: στο 2.1. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ και στο 2.3 ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ. Ο διαχωρισμός αυτός ήταν αναγκαίος και οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει σήμερα ο Ευρώτας ως προς τη γεωγραφική κατανομή της ιχθυοπανίδας (απουσία ψαριών από τους περισσότερους παραποτάμους). Έτσι, η μεθοδολογική διαφοροποίηση της έρευνας της ιχθυοπανίδας από τα άλλα ποιοτικά στοιχεία υπαγόρευσε το σχεδιασμό διαφορετικών δικτύων παρακολούθησης. Στο υποκεφάλαιο 2.1 παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα της έρευνας, με βασικό παραδοτέο τη ταξινόμηση των σταθμών δειγματοληψίας σε κατηγορίες ποιότητας με βάση τα υδρομορφολογικά στοιχεία, τα χημικά φυσικοχημικά στοιχεία και τα μακροασπόνδυλα. Στο υποκεφάλαιο 2.2 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ εξάγεται η οικολογική κατάσταση με βάση τα τρία αυτά ποιοτικά στοιχεία. Στο υποκεφάλαιο 2.3 ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία, τα βιολογικά και οικολογικά γνωρίσματα και η κατανομή της ιχθυοπανίδας στην υδρολογική λεκάνη του Ευρώτα, η ιχθυολογική τυπολογική προσέγγιση και οι συνθήκες αναφοράς. Αυτά αποτέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού πολυπαραμετρικού δείκτη για την ταξινόμηση των σταθμών δειγματοληψίας με βάση την ιχθυοπανίδα. Στο υποκεφάλαιο 2.4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ εκτιμάται η οικολογική κατάσταση του ποταμού με βάση όλα τα ποιοτικά στοιχεία που εξετάσθηκαν και δίνονται τα συνολικά συμπεράσματα της έρευνας. Τέλος στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία διάκρισης υδάτινων σωμάτων στην υδρολογική λεκάνη του Ευρώτα και παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα του κύριου ρου και των παραποτάμων του Ευρώτα, ως βασικές διαχειριστικές μονάδες. 1

12

13 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Φυσικό περιβάλλον Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά Η λεκάνη απορροής (Λ.Α.) του Ευρώτα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου και έχει συνολική έκταση km 2. Οι κύριοι ορεινοί όγκοι που οριοθετούν τη λεκάνη είναι ο Ταΰγετος (2.404 m) στα δυτικά και ο Πάρνωνας (1.936 m) στα ανατολικά. Οι δύο οροσειρές χωρίζονται από την πεδιάδα του Ευρώτα. Το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης είναι ορεινό (36,6%) και ημιορεινό (37,8%), ενώ το 25,6% είναι πεδινό (Χάρτης 1). Το πεδινό τμήμα της Λ.Α. καλύπτεται από τις πεδιάδες της Σπάρτης και της Σκάλας που τις χωρίζει το φαράγγι του Βρονταμά. Ο Ευρώτας, πηγάζει από τη νότια πλευρά του οροπεδίου της Μεγαλόπολης (Σκορτσινού) και δέχεται στο ρου του πολλούς μικρούς παραποτάμους εφήμερου και διακοπτόμενου κυρίως χαρακτήρα. Κυριότερος παραπόταμός του είναι ο Οινούντας ο οποίος τροφοδοτεί τον Ευρώτα κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Χάρτης 1: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της λεκάνης απορροής του Ευρώτα 2

14 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 1 Στη Λ.Α. του Ευρώτα απαντώνται πετρώματα που ανήκουν στις ενότητες Πίνδου, Τρίπολης Άρνας και Μάνης. Στα ΒΔ της λεκάνης βρίσκεται η ενότητα Πίνδου η οποία παρουσιάζει τη μικρότερη εξάπλωση από όλες της ενότητες κυρίως, με τη μορφή υπολειμματικών καλυμμάτων. Αποτελείται κυρίως από λεπτοπλακώδεις, πολυπτυχωμένους, ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους και κλαστικούς σχηματισμούς του «Πρώτου Φλύσχη». Η ενότητα Τρίπολης παρουσιάζει μικρή εξάπλωση στα ΒΔ της λεκάνης (Ταΰγετος), ενώ παρουσιάζει μεγάλη εξάπλωση στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης (περιοχή Πάρνωνα). Στη βάση της στρωματογραφικής κολώνας βρίσκεται ένα ηφαιστειοιζηματογενές σύμπλεγμα, πάνω από το οποίο απαντώνται νηριτικοί ασβεστόλιθοι και τέλος πάνω από τους ασβεστόλιθους εμφανίζεται ο φλύσχης. Οι σχηματισμοί της ενότητας Τρίπολης υπέρκεινται τεκτονικά των φυλλιτών χαλαζιτών της ενότητα Άρνας, ή έρχονται σε πλευρική επαφή με αυτούς λόγω της παρουσίας ρηγμάτων. Η ενότητα Άρνας συναντάται στην περιοχή Ταϋγέτου στο ΒΔ και το ΝΔ τμήμα της λεκάνης, καθώς και στο ΒΑ ανατολικό (περιοχή Πάρνωνα). Αποτελείται από φυλλίτες χαλαζίτες που υπέρκεινται τεκτονικά των σχηματισμών της ενότητας Μάνης. Η ενότητα Μάνης είναι τοποθετημένη κυρίως στον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα και αποτελεί την σχετικά αυτόχθονη ενότητα της περιοχής. Στα κατώτερα τμήματα της στρωματογραφικής κολώνας απαντώνται φυλλίτες χαλαζίτες, ακολούθως υπέρκεινται συνήθως τεκτονικά ανθρακικά πετρώματα (καρστικοποιημένα άστρωτα έως παχυπλακώδη ανθρακικά ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα (μάρμαρα) Παντοκράτορα). Πάνω από τον σχηματισμό Παντοκράτορα η κολώνα συνεχίζεται με σχιστόλιθους και πυριτικούς κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και ακολούθως ο σχηματισμός «Βίγλας» που είναι καθαυτό Plattenkalk (πλακώδεις ασβεστόλιθοι). Πρόκειται για λεπτο μεσοστρωματώδεις βιτουμενιούχους με κονδύλους πυριτόλιθων, οι οποίοι στα ανώτερα τμήματα εξελίσσονται σε πολύχρωμα σιπολινομάρμαρα, κοντά στη μετάβαση προς τον ελαφρά μεταμορφωμένο φλύσχη. Επιπλέον, στις λεκάνες (τεκτονικά βυθίσματα) συναντώνται μεταλπικές αποθέσεις ποικίλων φάσεων και λιθολογιών. Τα τεκτονικά βυθίσματα αυτά από τα ανάντη προς τα κατάντη είναι: της Πελλάνας, της Σπάρτης, των Αιγιών (βόρεια του Γυθείου) και το τεκτονικό βύθισμα Σκάλας Έλους. Η δραστηριότητα της ρηξιγενούς ζώνης του Ταϋγέτου κατά το Τεταρτογενές έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κώνων κορημάτων που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και έχουν σημαντικό πάχος. Οι κώνοι κορημάτων αποτελούνται από κροκάλες, λατύπες και 1 Με τη συνεισφορά των Η. Μαριολάκου, Γ. Φουντούλη, Μ. Ανδρεαδάκη & Ε. Καπουράνη 3

15 λεπτομερές υλικό που προέρχονται από τη διάβρωση των σχηματισμών που απαντώνται στα ανατολικά πρανή του Ταϋγέτου, δηλαδή φυλλίτες χαλαζίτες και μάρμαρα Μάνης τα οποία είναι αδιαβάθμητα και χαλαρά συγκολλημένα μεταξύ τους. Κάτω από τους κώνους κορημάτων βρίσκονται Πλειο Πλειστοκαινικοί λιμναίοι σχηματισμοί και αποτελούνται από διάφορες λιθολογίες. Μπορούν να διακριθούν σε συνεκτικά ανθρακικά κροκαλοπαγή που εναλλάσσονται με μάργες και ψαμμίτες (Πλειοπλειστόκαινο) και σε ένα υπερκείμενο σχηματισμό που αποτελείται από αργίλους, άμμους, λατύπες και κροκαλοπαγή (Πλειστόκαινο). Στο νότιο τμήμα της λεκάνης και στην ευρύτερη περιοχή εκτός από λιμναίοι σχηματισμοί απαντούν πλέον και θαλάσσιοι αποτελούμενοι από ασβεστοψαμμιτικούς και αμιγείς αργίλους, τεφρές μάργες και αραιές στρώσεις οργανογενών ψαμμιτικών ασβεστολίθων Πλειοκαινικής ηλικίας. Πάνω από όλους τους προαναφερθέντες σχηματισμούς συναντώνται οι αλλουβιακές αποθέσεις που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση εξαιτίας της μεγάλης μεταφορικής ικανότητας του ποτάμιου συστήματος του Ευρώτα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της λεκάνης καλύπτεται από τους αλπικούς σχηματισμούς. Ο τεκτονικός ιστός της περιοχής όπου βρίσκονται οι αλπικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζεται από την παρουσία πτυχώσεων, λεπιώσεων και ρηγμάτων. Σπουδαίο ρόλο στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο αλπικός τεκτονικός ιστός έχουν παίξει οι μετακαλυμματικές ολισθήσεις και η νεοτεκτονική παραμόρφωση. Οι μεταλπικές αποθέσεις έχουν επηρεασθεί από τη νεοτεκτονική παραμόρφωση που εκφράζεται κυρίως με ρήγματα και περιστροφές ρηξιτεμαχών. Αποτέλεσμα του έντονου τεκτονισμού των ορεινών όγκων της Λ.Α. του Ευρώτα είναι η υψηλή διαβρωσιμότητα των πετρωμάτων, τα οποία κατακερματίζονται, δημιουργούν κώνους κορημάτων που στη συνέχεια μεταφέρονται με την υδραυλική δύναμη των ορεινών ρεμάτων στα χαμηλότερα τμήματά τους και στο κύριο ρου του Ευρώτα. Στο υλικό αυτό όσο και στις Πλειστοκαινικές αποθέσεις οφείλει τη σύστασή της η κοίτη του κύριου ρου του Ευρώτα που αποτελείται από μπλοκ, λατύπες, κροκάλες και λεπτόκοκκο υλικό. Τυπολογία της λεκάνης απορροής Σύμφωνα με τη τυπολογική ταξινόμηση που υιοθετεί η Οδηγία 2000/60 ΕΕ η συνολική Λ.Α. παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά (σημειώνεται ότι ως προς τα υψόμετρα ακολουθήθηκε η κατάταξη κατά Dikau (1989), ενώ έχει ληφθεί επιπρόσθετα υπόψη και η κλίση της Λ.Α. ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το υδρο(γεω)λογικό καθεστώς): Έχει έκταση km 2 και συνεπώς κατατάσσεται στις μεγάλου μεγέθους Λ.Α. (> 1000 km 2 ). 4

16 Έχει μέσο υψόμετρο 562 m και κατατάσσεται στις μέσου υψομέτρου λεκάνες (καθώς κυμαίνεται μεταξύ m). Από γεωλογικής άποψης κατατάσσεται στις ανθρακικού τύπου λεκάνες, καθώς συνίσταται κυρίως από ανθρακικά πετρώματα (οι ασβεστόλιθοι καταλαμβάνουν 42% της Λ.Α. και τα μεταλπικά ιζήματα στα οποία υπερισχύει το ανθρακικό υλικό 28,5%). Ως προς τη μέση κλίση (19 %), η Λ.Α. του Ευρώτα κατατάσσεται σε λεκάνες μέσης κλίσης (καθώς κυμαίνεται μεταξύ %). Οι χάρτες 2, 3 και 4 παρουσιάζουν αντίστοιχα τις τρεις κατηγορίες υψομέτρων, κλίσεων και βασικών γεωλογικών σχηματισμών που απαντούν στη Λ.Α. του Ευρώτα. Χάρτης 2: Περιοχές Λ.Α. Ευρώτα που αντιστοιχούν σε 3 κατηγορίες υψομέτρου (0 150 m, m και >600 m) 5

17 Χάρτης 3: Περιοχές Λ.Α. Ευρώτα που αντιστοιχούν σε 3 κατηγορίες κλίσεων (0 10 ο, ο και 30 60) ο Χάρτης 4: Περιοχές Λ.Α. Ευρώτα που αντιστοιχούν σε 3 γεωλογικές κατηγορίες 6

18 Κλιματολογικά Στοιχεία Η Λ.Α. του Ευρώτα παρουσιάζει τυπικό μεσογειακό κλίμα με θερμά καλοκαίρια και ψυχρούς χειμώνες, με μέση ετήσια θερμοκρασία, που φτάνει περίπου τους 16 0 C. Η περιοχή είναι πλούσια σε βροχοπτώσεις. Το πλείστο των βροχοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τους μήνες Οκτώβριο ως και Μάρτιο, με πιο υγρό μήνα το Δεκέμβριο και πιο ξηρό τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η μέση υπερετήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή κατά Thornwaite έχει εκτιμηθεί σε 668 mm. Η ορεινή περιοχή παρουσιάζει βαρύ χειμώνα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ θερμής και ψυχρής περιόδου και μεταξύ ημέρας και νύχτας, εμφάνιση παγετών από Οκτώβριο ως Απρίλιο και βροχοπτώσεις κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι βορειοανατολικοί και σπανιότερα νοτιοδυτικοί. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα φαινόμενα ομίχλης και παγετού στα πεδινά, κυρίως στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Στην περιοχή οι μετεωρολογικοί σταθμοί που λειτουργούν και παρέχουν ημερήσια δεδομένα είναι ο σταθμός του Έλους που βρίσκεται σε υψόμετρο 20 m, της Ριβιώτισσας σε υψόμετρο 163,5 m, του Βρονταμά, σε υψόμετρο 280 m, των Περιβολιών (Καστόριο) σε υψόμετρο 490 m, της Σελλασίας σε υψόμετρο 590 m, του Βασαρά σε υψόμετρο 646 m και της Πετρίνας. Η μέση υπερετήσια βροχόπτωση στους σταθμούς αυτούς κυμαίνεται μεταξύ 1339 mm (Καστόριο, ) και 414 mm (Βρονταμάς, ). Το 2007 ήταν ένα από τα ξηρότερα έτη της τελευταίας 35 ετίας. Τοπικά μάλιστα, όπως στις περιοχές της Σελλασίας και του Έλους, το 2007 ακολούθησε σε ξηρότητα το 1977 και τα ξηρά έτη της περιόδου , με ύψος βροχής 463 mm (μέση υπερετήσια βροχόπτωση: 842 mm, ) και 383 mm (μέση υπερετήσια βροχόπτωση: 507 mm, ). Αντίθετα, σε άλλες περιοχές, όπως στο Καστόριο και στις Καρυές, η βροχόπτωση το 2007 πλησίασε τον υπερετήσιο μέσο όρο. Πάντως, η χιονοκάλυψη ήταν πολύ περιορισμένη με αποτέλεσμα τον μικρό εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Υδρογεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά Καθώς το επιφανειακό νερό αποτελεί κατά κανόνα την επιφανειακή έκφραση του υπόγειου νερού, η παροχή ενός ποταμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση επιφανειακού υπόγειου νερού. Λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των ασβεστολιθικών σχηματισμών και των τεταρτογενών αποθέσεων στη Λ.Α. του Ευρώτα, δημιουργούνται αξιόλογοι υπόγειοι υδροφορείς. Διακρίνονται δύο συστήματα υπόγειων υδροφορέων, ένας καρστικός στα ανθρακικά πετρώματα και ένας στους κοκκώδεις σχηματισμούς. Οι καρστικές ενότητες καταλαμβάνουν 570 km 2 στον Α. Ταΰγετο και στο κεντρικό Πάρνωνα, ενώ δύο προσχωματικές λεκάνες εκτείνονται στις Νεογενείς Τεταρτογενείς αποθέσεις, μία στον άνω μέσο ρου (220 km 2 ) και μία στον κάτω ρου Ευρώτα Βασιλοπόταμου (275 km 2 ). Οι τελευταίες τροφοδοτούνται και από τον Ευρώτα 7

19 (Υπ. Ανάπτυξης, 2005). Μία πιο λεπτομερής περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της Λ.Α. 2 δείχνει ότι στο άνω και το μέσο τμήμα της οι καρστικοί υδροφόροι του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα εκφορτιζόμενοι μέσω πηγών τροφοδοτούν τον Ευρώτα και τον Οινούντα. Αντίθετα οι υδροφορείς στο πεδινό τμήμα του μέσου και κάτω ρου του ποταμού τροφοδοτούνται από το ποτάμι και μόνο η περιοχή των εκβολών δέχεται καρστικές εισροές. Πιο συγκεκριμένα, μία σειρά καρστικών πηγών του Ταϋγέτου τροφοδοτεί τον άνω (π.χ. πηγές Βεργαδαίικα, Μαριολής, Κεφαλόβρυσου, Άσπρης Βρύσης, κλπ.) και το μέσο ρου (π.χ. πηγές Αλευρούς, Πισαγιάννη, Ζορού, Αγίου Μάμμα, Καρδάρι, Τρύπης, Αγ. Γιαννάκη, Αγ. Ιωάννη, Παρορείου, Ταϋγέτης, Μυστρά, Λογγά, Σωτήρα, Κουμουστών κλπ.) του ποταμού. Στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα απουσιάζουν οι μεγάλες πηγαίες εκφορτίσεις, καθώς το στεγανό υπόβαθρο (σχιστόλιθοι, φυλλίτες) βρίσκεται σε μεγάλο βάθος. Στο βόρειο τμήμα του Πάρνωνα, καρστικές πηγές τροφοδοτούν απευθείας τον Ευρώτα, ενώ νοτιότερα εκφορτίζονται κυρίως στον Οινούντα. Αντίθετα, ο κεντρικός όγκος του Πάρνωνα δεν φαίνεται να τροφοδοτεί τον Ευρώτα, καθώς τα υπόγεια νερά είτε τροφοδοτούν τις πηγές Βασιλοποτάμου είτε διαφεύγουν προς τη θάλασσα (Ζουριδάκης και συν., 2008). Στο πεδινό τμήμα του μέσου ρου του ποταμού στα δυτικά (ευρύτερη περιοχή Σπάρτης) αναπτύσσεται κοκκώδης υδροφορέας που τροφοδοτείται από το καρστικό σύστημα του Ταϋγέτου και από τον Ευρώτα, ενώ στα ανατολικά, αναπτύσσεται ένας βαθύς καρστικός υδροφόρος που δεν τροφοδοτεί τον Ευρώτα. Στον κάτω ρου του ποταμού, στην περιοχή Λευκοχώματος Βρονταμά αναπτύσσεται καρστικός υδροφορέας που τροφοδοτείται από τον Ευρώτα, με αποτέλεσμα ο ποταμός να παρουσιάζει διαλείπουσα ροή το καλοκαίρι εκεί όπου η κοίτη του βρίσκεται μέσα σε ανθρακικά πετρώματα. Το νερό αυτό επανεκφορτίζεται μέσω των πηγών του Βασιλοπόταμου στην περιοχή της Σκάλας, όπου από εκεί και μέχρι τις εκβολές επαναλειτουργεί η κοίτη του ποταμού. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης είναι σχετικά μικρή, λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των υδροπερατών αποθέσεων στη Λ.Α. (~60%). Η κοίτη του Ευρώτα παρουσιάζει μέση κλίση της τάξης του 15 (Ζουριδάκης και συν., 2008). Η παροχή του Ευρώτα στη θέση Βρονταμάς για το διάστημα υπολογίσθηκε σε 3.45 m 3 /s, ενώ στην περιοχή της Σκάλας η παροχή θεωρείται ότι κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4.6 m 3 /s. 2 Με τη συνεισφορά των Η. Μαριολάκου, Γ. Φουντούλη, Μ. Ανδρεαδάκη & Ε. Καπουράνη και δεδομένα από ΥΠΕΧΩΔΕ (2008) 8

20 Οικολογικά χαρακτηριστικά Η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ευρώτα θεωρείται από τα πιο απομονωμένα τμήματα της Ελληνικής Χερσονήσου με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και μια υψηλή βιοποικιλότητα. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Ευρώτα έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα μεμονωμένα είδη, αλλά και για διακριτές κοινότητες ειδών (βιοκοινότητες) που δημιουργούν συναθροίσεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Επιπλέον, κάποια από τα φυσικά περιβάλλοντα υδάτινων και παρόχθιων σχηματισμών που συναντώνται στον Ευρώτα είναι πράγματι σπάνια στη θερμομεσογειακή βιοκλιματική ζώνη της νότιας Ελλάδας. Αυτά τα σχετικά σπάνια περιβάλλοντα περιλαμβάνουν μεγάλες καρστικές πηγές, παρόχθια δάση, παρόχθια έλη, μεγάλα πηγαία τμήματα ποταμών διαρκούς ροής, δυσπρόσιτα φαράγγια και χαράδρες, δελταϊκά έλη και γλυκόβαλτους καθώς και εκβολικά στόμια ποταμών. Σε αυτή την έκθεση προφανώς δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποια αναλυτική περιγραφή όλων των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών των επιμέρους υδάτινων και παρόχθιων οικοσυστημάτων και του συνόλου των έμβιων οργανισμών. Εδώ γίνεται μια «σκιαγράφηση» των πιο χαρακτηριστικών ειδών, συναθροίσεων ειδών, ή φυσικών σχηματισμών που χαρακτηρίζουν τους ποτάμιους διαδρόμους. Προστατευόμενες περιοχές Στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ευρώτα, οι περιοχές που υπάγονται σε θεσμικές ρυθμίσεις προστατευόμενων περιοχών, φαίνονται στον Πίνακα 1. Είναι προφανές ότι έχει δοθεί έμφαση σε ορισμένα χερσαία οικοσυστήματα (ορεινά δάση) και ορισμένα ημιχερσαία συστήματα (δελταική πεδιάδα) στον καθορισμό προστατευόμενων ζωνών στην περιοχή. Αυτό στηρίζεται στην έμφαση που είχε δοθεί βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών (79/409/ΕΟΚ για τα Πουλιά, και 92/43/ΕΕ για τους Οικότοπους). Δυστυχώς, δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωμένη καταγραφή «μικρών περιοχών» που μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία της φύσης (π.χ. ποταμοί διαρκούς ροής, πηγές, παρόχθια δάση, παρόχθιες ζώνες). Η περιοχή του Δέλτα του Ευρώτα παρότι ιδιαίτερα σημαντική για την ορνιθοπανίδα έχει υποστεί σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση από την εντατική γεωργία παρότι το μεγαλύτερο μέρος της δελταϊκής πεδιάδας υπάγεται στην Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura Πολλές πολύ σημαντικές και μάλλον εξαιρετικά σπάνιες περιοχές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης τους σε προστατευόμενες περιοχές ή ζώνες (δίκτυο Natura 2000, καταφύγια άγριας ζωής κ.α.) δεν υπάγονται σε ζώνες ειδικής προστασίας ή ειδικής διαχείρισης. Και πάλι το πρόβλημα βρίσκεται στην σοβαρή έλλειψη βιολογικών δεδομένων για ευρύτερες περιοχές εκτός των προστατευόμενων περιοχών ιδιαίτερα τους ποτάμιους διαδρόμους (απογραφή, ταξινόμηση, χαρτογράφηση). 9

21 Πίνακας 1: Προστατευόμενες περιοχές στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα Όνομα τόπου Βιότοποι Natura Εκβολές Ευρώτα Λαγκάδα Τρύπης Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαιδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασιάς Κωδικός GR GR GR Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Όνομα τόπου Γύθειο Κεντρικός Ταΰγετος Λαγκάδα Ταϋγέτου Περιοχή Μυστρά Παρορίου Αγίου Ιωάννου Κωδικός AT AT AT AT Παραποτάμια δάση Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο Ευρώτας χαρακτηρίζονταν από πλούσια παροποτάμια δάση. Σήμερα απομένουν μόνο μικρές κηλίδες υπολειμματικού δάσους στον άνω ρου του Ευρώτα, όπου κυριαρχεί ο πλάτανος (Platanus orientalis) καθώς και στο μέσο ρου όπου αναπτύσσονται υπολείμματα μεικτών συστάδων με πλάτανο (Platanus orientalis), ιτιά (Salix spp.) και ασημόλευκα (Salix alba) (Εικόνα 1) (Δημόπουλος και συν., 2005). Στο εκβολικό σύστημα υπάρχουν εκτεταμένοι χαμηλοί θαμνώνες με αλμυρίκια (Tamarix spp.) και σε πολλούς παραποτάμους περιοδικής ροής κυριαρχούν συστάδες πικροδάφνης (Nerium oleander) και λυγαριάς (Vitex agnus castus). Σε πέντε σημεία στον Ευρώτα (Σχ. 1) προσδιορίσθηκαν εξαιρετικά δείγματα παρόχθιων δασών που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Δυστυχώς, τα σημεία αυτά που βρίσκονται στον κύριο ρου του ποταμού Ευρώτα δεν υπάγονται σε καμία ζώνη ειδικής προστασίας και είναι εξαιρετικά απειλούμενα και ευάλωτα σε ανθρωπογενείς πιέσεις. Τονίζουμε ότι ο Ευρώτας έχει τα πιο εκτεταμένα και καλύτερα διατηρημένα πεδινά παρόχθια δάση από κάθε άλλο ποταμό στην Πελοπόννησο. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι κάποιες δασικές διαπλάσεις με σκλήθρο (Alnus glutinosa) που αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας βάσεις της Οδηγίας 92/43. Επίσης σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και η συστάδες με τις άγριες ασημόλευκες Populus alba. 10

22 Σχήμα 1: Σημαντικότερες συστάδες παρόχθιων δασών ποταμού Ευρώτα (Δημόπουλος και συν., 2007). Εικόνα 1: Άποψη παρόχθιου δάσους ανάντη από τις πηγές Βιβαρίου. Υδρόβια χλωρίδα Ο Ευρώτας έχει μία ιδιαίτερα πλούσια υφυδατική και υδροχαρή βλάστηση, που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό υδροφύτων (Potamogeton sp. κ.ά.) και ελοφύτων (Nasturdium officinale, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Typha domingensis, Phragmites australis κ.ά.). Λεπτομερής καταγραφή της χλωρίδας τού κάτω τμήματος του ποταμού έχει πραγματοποιηθεί από τους Koumpli Sovantzi et al. (1997). Ωστόσο η έρευνα της χλωρίδας δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά είναι βέβαιο ότι σε σχέση με άλλους μεγάλους ποταμούς της Πελοποννήσου ο Ευρώτας έχει πολλά σημεία και σημαντικές εκτάσεις με υδρόβια και υγροτοπικά φυτά καθώς έχει σχετικά ομαλή κλίση και πολύ διευρυμένη παρόχθια ζώνη σε μεγάλο τμήμα του κύριου ρου του. 11

23 Εικόνες 2 4: Χαρακτηριστικές εικόνες υδρόβιας βλάστησης στον κύριο ρου του Ευρώτα (Λ. Βαρδάκας & Σ. Ζόγκαρης) Ιχθυοπανίδα Συνολικά, η ιχθυοπανίδα του ποταμού Ευρώτα αποτελείται από 5 αυτόχθονα είδη και δύο εισαχθέντα (τα τυπικά εκβολικά είδη και τα θαλάσσια μεταναστευτικά τα οποία απαντώνται κοντά στις εκβολές δεν περιγράφονται). Από τα είδη που διαβιούν στον Ευρώτα, δυο είναι τοπικά ενδημικά, το Squalius keadicus (Stephanidis, 1971) και το Pelasgus laconicus (Kottelat & Barbieri, 2004), ένα είναι ενδημικό της Ν. Πελοποννήσου, το Tropidophoxinellus spartiaticus (Schmidt Ries, 1943), ένα είναι κοσμοπολίτικο, το Anguilla anguilla (Linnaeus 1758), ένα είναι περιμεσογειακό, το Salaria fluviatilis (Asso 1801) και τέλος, δύο είναι εισαχθέντα, αμερικανικής προέλευσης το Gambusia holbrooki (Girard, 1859 και το Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Στο κεφ. 2.3 δίνεται αναλυτική περιγραφή των βιολογικών και οικολογικών απαιτήσεων των ειδών καθώς και η κατανομή τους στη Λ. Α του ποταμού Ευρώτα. Αμφίβια Το σύνολο των αμφιβίων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 12

24 Πίνακας 2: Αμφίβια που έχουν καταγραφεί στη Λ.Α. του Ευρώτα Επιστημονικό όνομα Anura Bufonidae Bufo bufo Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Ranidae Rana ridibunda Rana graeca Κοινή ονομασία Χωματόφρυνος, Μπράσκα Πρασινόφρυνος, Ζάμπα Δεντροβάτραχος Λιμνοβάτραχος, Βάθρακας Γκραικοβάτραχος Στην περιοχή του Ευρώτα υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί από αμφίβια σε πάρα πολλά σημεία του ποταμού. Τα είδη αυτά δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά και ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα είδη. Εκτός από το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στα τροφικά πλέγματα των υδάτινων οικοσυστημάτων, τα αμφίβια αποτελούν και έναν καλό ενδείκτης\ της υδρομορφολογικής αλλοίωσης των ποταμών σε θερμομεσογειακές βιοκλιματικές ζώνες. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα των αμφιβίων αλλά ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε πολλά σημεία όπου υπήρξε υδρολογική υποβάθμιση από ανθρωπογενείς πιέσεις ορισμένα ή όλα τα κοινά και διαδεδομένα είδη απουσίαζαν. Ένα είδος (Rana graeca) είναι ιδιαίτερα ψυχρόφιλο και βρέθηκε μόνο σε σημεία διαρκούς ροής ή πηγαία νερά σε μεγάλα υψόμετρα (π.χ. παραπόταμοι του Ευρώτα στον Πάρνωνα). Εικόνες 5, 6: Δεντροβάτραχος (αριστερά), λιμνοβάτραχος (δεξιά) (Λ. Βαρδάκας) Θηλαστικά (Βίδρα) Συχνά είναι τα ίχνη παρουσίας περιττωμάτων του είδους Lutra lutra (βίδρας), σχεδόν σε όλο το μήκος του ποταμού Ευρώτα (Εικ. 7). Πιο έντονα είναι τα σημάδια κατά τη θερινή περίοδο, περιμετρικά από στάσιμες μικρολίμνες, όπου η βίδρα αναζητά εγκλωβισμένα ψάρια και καβούρια. Το είδος απαιτεί καλύτερες συνθήκες βιοτόπου και ενδέχεται ο πληθυσμός του να απειλείται. 13

25 Εικόνα 7: Περιττώματα βίδρας (Λ. Βαρδάκας). Ένδειξη ότι υπάρχουν επικράτειες αυτού του θηλαστικού στις παρόχθιες ζώνες του ποταμού 14

26 Ανθρωπογενές περιβάλλον και επιπτώσεις Διοικητικά, η μεγαλύτερη έκτασή της λεκάνης απορροής ανήκει στo Νομό Λακωνίας, ενώ βόρεια και βορειοανατολικά περιλαμβάνει μικρά τμήματα του νομού Αρκαδίας. Νότια οριοθετείται από το Λακωνικό κόλπο. Στη Λ.Α. βρίσκονται περί τα 95 δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία τα 90 βρίσκονται στο Νομό Λακωνίας, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στο νομό Αρκαδίας. Ο συνολικός πληθυσμός της Λ.Α. (έκταση km 2 ) ανέρχεται περίπου σε κατοίκους (26 κάτοικοι/km 2 ) και η λεκάνη θεωρείται αραιοκατοικημένη, σε σύγκριση με τις 15 κύριες ποτάμιες λεκάνες των Βαλκανίων (Skoulikidis et al., 2009). Ο Χάρτης 5 παρουσιάζει τις πόλεις και τα χωριά της Λ.Α. Χάρτης 5: Πόλεις και χωριά της λεκάνης απορροής του Ευρώτα Συνολικά, ο Ν. Λακωνίας έχει έκταση km 2 και πληθυσμό κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001), εκ του οποίου το 68% είναι αγροτικός και το υπόλοιπο 32% αστικός. Πρωτεύουσα του Νομού είναι η Σπάρτη, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Νομού αλλά και της λεκάνης απορροής με πληθυσμό περίπου κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001). Όσο αφορά τις χρήσεις γης της Λ.Α του Ευρώτα, το 61% καλύπτεται από φυσικές επιφάνειες, δάση, λιβάδια, θαμνώδεις εκτάσεις κτλ., το 38% από καλλιεργήσιμη γη και το 0,7% αποτελείται από αστικές επιφάνειες (Σχ. 2). 15

27 υδάτινα σώματα αγροτική γή μη καλλιεργήσιμη γη αστικές επιφάνειες Σχήμα 2: Κύριες χρήσεις γης στην Λ.Α. του Ευρώτα Αγροτική και βιομηχανική ρύπανση Σημειακές πηγές ρύπανσης Οι σημαντικότερες σημειακές πιέσεις που δέχεται η Λ.Α. του Ευρώτα προέρχονται από αστικά λύματα, υγρά βιομηχανικά απόβλητα από πολλές μικρές μονάδες ελαιουργείων που λειτουργούν στην περιοχή, από δύο μεγάλες μονάδες χυμοποιείων, όπως και απόβλητα από ένα εργοστάσιο παραγωγής αλλαντικών, σφαγεία και τυροκομεία. Στην λεκάνη απορροής βρίσκεται μια Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΜΕΑΛ) στην οποία καταλήγει το αποχετευτικό δίκτυο που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του δήμου της Σπάρτης, όπως και τα απόβλητα του δημοτικού σφαγείου. Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι της ενεργούς ιλύος (παρατεταμένος αερισμός) με πλήρη αερόβια σταθεροποίηση της ιλύος και με βιολογική αφαίρεση του φωσφόρου και απονιτροποίηση. Οι επεξεργασμένες εκροές από τη μονάδα, μετά την απολύμανσή τους με χλωρίωση, διατίθενται στον ποταμό Ευρώτα. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην εκροή της εγκατάστασης είναι: BOD 5 = 6 14 mg/l, COD = mg/l, N NH 3 = 1,5 1,8 mg/l, Ν NO3 = 1,4 4,3 mg/l, Ολικό P = 2,6 4,2 mg/l (Βαλτά, 2008). Σε ένα μεγάλο μέρος των οικισμών της περιοχής, δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα και εξυπηρετούνται από βόθρους και σηπτικές δεξαμενές οι οποίες πολλές φορές είναι πρόχειρα κατασκευασμένες, χωρίς να ακολουθούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Τα βοθρολύματα είτε μεταφέρονται στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω απορροφητικών βόθρων είτε απορρίπτονται περιοδικά ακόμη και σήμερα στα υδατορεύματα (άδειασμα στεγανών βόθρων). Εξαιτίας αυτής της συνήθειας ένας αριθμός ρεμάτων έχουν το όνομα Σκατιάς. Στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λακωνίας λειτουργούν 129 ελαιουργεία από τα οποία τα 79 βρίσκονται στην Λ.Α του ποταμού Ευρώτα (Χάρτης 6), όπως προκύπτει από 16

28 στοιχεία που παραχώρησε η Νομαρχία Λακωνίας. Τα ελαιουργεία λειτουργούν εποχιακά (Νοέμβριος Μάρτιος). Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων (κοινώς κατσίγαρος) έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο, σημαντικές συγκεντρώσεις στερεών, αζώτου και φωσφόρου και χαμηλό ph. Επίσης, περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις φαινολών που είναι τοξικές για πολλούς οργανισμούς. Αυτές συμπεριλαμβάνουν φαινυλικά οξέα, φαινυλικές αλκοόλες, σεκοϊριδοειδή και φλαβονοειδή. Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους δήμους Έλους, Σκάλας, Θεραπνών, Πελλάνας, Κροκεών, Μυστρά, Φάριδος και Οινούντα σχετικά με την παραγωγή των ελαιοτριβείων, και με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα ως προς τη σύσταση των αποβλήτων τους (Vlyssides et al., 1998), η ετήσια παραγωγή BOD 5, COD και των ολικών φαινολών υπολογίσθηκαν σε 4430, 9080 και 1040 τόνους, αντίστοιχα. Τα ελαιουργεία του Νομού Λακωνίας οφείλουν να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα σε υδατορεύματα μόνο μετά από επεξεργασία. Αυτή περιλαμβάνει εξουδετέρωση των αποβλήτων, χημική κατακρήμνιση με προσθήκη υδρασβέστου και στη συνέχεια καθίζηση για την κατακράτηση της παραγόμενης λάσπης. Τα υπερκείμενα υγρά διατίθενται σε ρέματα ενώ η λάσπη μπορεί να αποτίθεται σε παρακείμενους αγρούς. Ωστόσο, αρκετά από τα ελαιουργεία, αν όχι τα περισσότερα, διαθέτουν τα απόβλητα τους ανεπεξέργαστα σε ρέματα και χείμαρρους ή και απευθείας στον ποταμό Ευρώτα προκαλώντας έτσι σημαντικά προβλήματα ρύπανσης στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα. Χάρτης 6: Ελαιουργεία και χυμοποιεία στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα Σημαντική πηγή ρύπανσης αποτελούν και οι δύο μονάδες παραγωγής χυμών πορτοκαλιού που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα νότια της Σπάρτης και λειτουργούν 17

29 εποχιακά (Νοέμβριος Φεβρουάριος). Το χυμοποιείο «Λακωνία» είναι η μεγαλύτερη μονάδα στην περιοχή και μπορεί να επεξεργαστεί έως 20 τόνους πορτοκάλια ανά ώρα. Ενώ το χυμοποιείο διαθέτει μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προβλήματα δημιουργούνται από το χρώμα και τις οσμές που παραμένουν στην εκροή της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από επισκέψεις στην περιοχή, αρκετές φορές τα απόβλητα ρίχνονται χωρίς καμία επεξεργασία στο ρέμα Μυλοπόταμος (περιοχή Αγ. Κυριακής) που καταλήγει στον Ευρώτα. Το χυμοποιείο «Παπαδημητρακόπουλος» έχει δυνατότητα παραγωγής 15 τόνων/ώρα χυμό πορτοκαλιού και ο όγκος των υγρών αποβλήτων που παράγεται είναι 78 m 3 /h από τα οποία τα 2,5 m 3 /h περιέχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο (MEDPSA, 1993). Τα απόβλητα της μονάδας αυτής, όπως παρατηρήθηκε από επισκέψεις στην περιοχή και όπως μαρτυρούν οι κάτοικοί της, ρίχνονται, χωρίς καμία επεξεργασία στον παραπόταμο Τυφλό ο οποίος καταλήγει στον Ευρώτα, στην περιοχή της Ριβιώτισσας. Τα υγρά απόβλητα των χυμοποιείων, έχουν υψηλό οργανικό φορτίο που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα κυτταρίνης, στους σύνθετους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στις πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και στις υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και νατρίου. Οι ενώσεις που περιέχουν όπως τα λιμονοειδή και φλαβονοειδή ευθύνονται για την τοξικότητα των αποβλήτων. Ένα σημαντικό πρόβλημα σημειακής ρύπανσης είναι οι πολλές παράνομες και ανεξέλεγκτες μικρές χωματερές, οι οποίες βρίσκονται σε ρεματιές, φαράγγια ακόμη και μέσα σε δάση. Οι χώροι αυτοί αποτελούν πιθανή πηγή ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών μέσω εκπλύσεων αλλά επίσης μπορούν και να αποτελέσουν σημαντική αιτία πυρκαγιάς κατά την διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών. Εκτατικές πηγές ρύπανσης Οι σημαντικές διάχυτες ή αλλιώς μη σημειακές πηγές ρύπανσης στην Λ.Α του ποταμού Ευρώτα προέρχονται από την καλλιέργεια της αγροτικής γης και συγκεκριμένα από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η συνολική επιφάνεια καλλιεργήσιμης γης στη Λ.Α. ανέρχεται σε 912 km 2 (38% της Λ.Α.). Οι κυριότερες καλλιέργειες στην περιοχή είναι η ελιά, τα πορτοκάλια και ακολουθούν τα σιτηρά, καλαμπόκια, λαχανικά, αμπέλια κ.τ.λ. Στην περιοχή της Σπάρτης καταναλώνονται σύνθετα και αμμωνιακά λιπάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στους πορτοκαλεώνες. Στην περιοχή της Σκάλας και του Βλαχιώτη υπάρχουν επίσης καλλιέργειες πορτοκαλιών, λαχανικών και πολλές εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Στην περιοχή χρησιμοποιούνται επίσης σύνθετα λιπάσματα με ιχνοστοιχεία. Οι καλλιέργειες ελιάς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή καταναλώνουν αμμωνιακά και σύνθετα λιπάσματα (MEDPSA, 1993). 18

30 Πίνακας 1: Φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή (Πληροφορίες από τους Δήμους Λακωνίας). Εμπορικό όνομα Ενεργός Ουσία Ποσότητα ανά είδος καλλιέργειας και ανά στρέμμα Περίοδος εφαρμογής (μήνες εφαρμογής) Lebaycid Fenthion 31,5 γρ /στρ ελιάς Ιούνιος Σεπτέμβριος Rogor Dimethoate 25,9 γρ /στρ ελιάς Οκτώβριος Νοέμβριος Mezil Azinphos methyl 200 γρ /στρ ελιάς Μάρτιος Απρίλιος Diazinon Diazinon 150 κ.εκ /στρ ελιάς Μάρτιος ΜΠΛΙΝ Hexaconazole [conazole ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ fungicides (triazoles)] Ιουνιο Βoργιδάλειος 420 γρ /στρ. ελιάς Μάρτιος Απρίλιος και Χαλκός πολτός Οκτώβριος ΘΕΙΟΜΑΤ Endosulfan Αρχές Ιουνίου Milagro Nicosulfuran κ.εκ /στρ καλαμποκιού Μάιος Ιούνιος Task Rimsulfuron+Dicamba 38.4 γρ /στρ καλαμποκιού Μάιος Ιούνιος Roundup 36 SL Glyphosate 36% γρ /στρ πορτοκαλιάς/ελιάς Όλο το έτος Dursban Χλωροπυριφως γρ /στρ Καλοκαίρι, νωρίς το πορτοκαλιάς. φθινόπωρο γρ /στρ Funguran Υδροξείδια χαλκού πορτοκαλιάς. Άνοιξη φθινόπωρο γρ /στρ ελιάς. Koside Υδροξείδια χαλκού γρ /στρ πορτοκαλιάς. Άνοιξη φθινόπωρο γρ /στρ ελιάς. Triona Θερινός πολτός 5 γρ /στρ πορτοκαλιάς Καλοκαίρι, νωρίς το (Ορυκτέλαιο 81% ) φθινόπωρο Vendex Fendutatin oxide 125 γρ /στρ πορτοκαλιάς Καλοκαίρι Malathion Malathion Ε κ εκ/100lt νερό Επίσης τα παρακάτω φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται στις περιοχές που καλλιεργούνται πορτοκάλια και κηπευτικά: Fenazaquin acaricides (unclassified acaricides) Fenpyroximate acaricides (pyrazole acaricides) Pyridaben acaricides (unclassified acaricides), insecticides (unclassified insecticides) Dicofol acaricides (bridged diphenyl acaricides) Fenbutatin oxideacaricides (organotin acaricides) 19

31 Δασοπυρκαγιές Οι δασοπυρκαγιές είναι σύνηθες φαινόμενο στις Μεσογειακές χώρες ιδιαίτερα στις περιοχές που επικρατεί ημίξηρο κλίμα και παρατεταμένη ανομβρία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 στο νομό Λακωνίας εκδηλώθηκαν τρία κύματα καύσωνα, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα ξηρό χειμώνα στον οποίο τα βουνά του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα είχαν μικρή χιονοκάλυψη. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη λεκάνη του Ευρώτα (Χάρτης 7) τον Αύγουστο του 2007 (27/8/07) έπληξαν κυρίως τον Πάρνωνα αποτεφρώνοντας 216 Km 2 δάσους, χορτολιβαδικής έκτασης και ελαιόδεντρων. Η τέφρα περιείχε υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων και θρεπτικών ενώσεων (Νικολαΐδης και συν., 2007). Το Σεπτέμβριο (20/9/07) εκδηλώθηκε ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο κατά το οποίο τεράστιοι όγκοι εδάφους και τέφρας μεταφέρθηκαν κυρίως μέσω του Σοφρώνη (παραπόταμού του Οινούντα) και του Οινούντα, προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση στο ενδιαίτημα και την οικολογική κατάσταση των ποταμών. Οι πυρκαγιές είχαν σα συνέπεια να μειωθούν στη Λ.Α. του Ευρώτα οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά 4,5% ενώ οι δασικές και χορτολιβαδικές κατά 11,8% (Βαλτά, 2008). Χάρτης 7: Επίδραση της πυρόπληκτης περιοχής στις υδρολογικές λεκάνες του Ευρώτα. Η πυρόπληκτη περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα, οι λεκάνες με πράσινο περίγραμμα, και οι λεκάνες που επηρεάζονται κατά κύριο λόγο, με κίτρινο χρώμα (από Μαριολάκος και συν., 2007). 20

32 Το φθινόπωρο του 2007 διεξήχθη έρευνα στις καμένες περιοχές του Πάρνωνα (Χάρτης 8) με σκοπό να διαπιστωθεί σε ποια έκταση επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση του ποτάμιου συστήματος. Η έρευνα, που διεκπεραιώθηκε με χρηματοδότηση από το Natural Environment Research Council (NERC) της Βρετανίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Plymouth και το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., επικεντρώθηκε στους μηχανισμούς διάβρωσης και μεταφοράς ιζημάτων και θρεπτικών στοιχείων και στην επίδρασή τους στη κατάσταση του ρέματος Σοφρώνη και του Οινούντα. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν σε πειράματα προσομοίωσης βροχόπτωσης το φθινόπωρο του 2007, όπου φαίνεται η σημαντική αύξηση της διάβρωσης του εδάφους και των συγκεντρώσεων φωσφόρου στις καμένες περιοχές. Η έρευνα συνεχίστηκε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2008 για να διαπιστωθεί η διάρκεια των επιπτώσεων στο ποτάμιο οικοσύστημα. Χάρτης 8: Περιοχή έρευνας στις καμένες εκτάσεις του Πάρνωνα Σχήμα 3: Μεταφορά ιζήματος (αριστερά) και συγκεντρώσεις φωσφορικών (δεξιά) στη διάρκεια πειραμάτων προσομοίωσης βροχής/ απορροής σε περιοχές αναφοράς, μέτρια και σοβαρά υποβαθμισμένες από την πυρκαγιά (Βlake et al., 2008). 21

33 Μορφολογικές Τροποποιήσεις Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως η γεωργία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η οικοδομική δραστηριότητα έχουν επιφέρει σημαντικές μορφολογικές τροποποιήσεις στον Ευρώτα και τους παραποτάμους του. Εκβαθύνσεις, σημαντικές απολήψεις αδρανούς υλικού από την κοίτη για αντιπλημμυρική προστασία και χρήση του ως οικοδομικού υλικού, διευθετήσεις της κοίτης, εγκιβωτισμοί σε μεγάλα τμήματα, καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης με παράλληλη επέκταση των καλλιεργειών μέχρι τις όχθες του ποταμού (Εικόνες 8 11). Πριν μερικές δεκαετίες, στην περιοχή νότια της Σκάλας (Ζώνη Ειδικής Προστασίας NATURA 2000), ο Ευρώτας παρουσίαζε μαιανδρική μορφή, πλημμυρικές επιφάνειες με ελώδεις εκτάσεις, ένα χαρακτηριστικό Μεσογειακό υγροτοπικό σύστημα. Σήμερα, η αρχική κοίτη έχει εξαλειφθεί, ενώ η σημερινή είναι πλήρως διευθετημένη και ευθυγραμμισμένη και το δελταϊκό πεδίο έχει αποδοθεί στις καλλιέργειες που έχουν εξαπλωθεί μέχρι τα αναχώματα της κοίτης. Οι σχηματισμοί των παράκτιων αμμοθινών έχουν μειωθεί σε πλάτος και τη θέση τους έχουν πάρει παράνομες κατοικίες ή χωράφια που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ οι εντατικές αντλήσεις έχουν προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρινσης των υπόγειων υδροφορέων και έχουν προκαλέσει διείσδυση της θάλασσας στο Βασιλοπόταμο μέχρι και 700 μ. ανάντη. Οι μορφολογικές τροποποιήσεις καταστρέφουν τα φυσικά ενδιαιτήματα, αλλοιώνουν τις φυσικές διεργασίες, και επιδεινώνουν τη χημική και ιδιαίτερα τη βιολογική κατάσταση του ποτάμιου συστήματος. 22

34 Εικόνες 8 11: Έντονες μορφολογικές τροποποιήσεις στη κοίτη του κύριου ρου του Ευρώτα 23

35 Υδρολογικές Τροποποιήσεις Οι υδρολογικές τροποποιήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στη 2 η Τελική Τεχνική Έκθεση «Εκτίμηση κινδύνων από τη διαχείριση νερού στη Λ.Α. του Ευρώτα». Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μόνο περιληπτική αναφορά. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η διαχρονική μεταβολή της παροχής του Ευρώτα κατά την τελευταία 35 ετία. Η μείωση της παροχής του ποταμού είναι δραματική και φθάνει το 99.8% ως προς τη μέση υπερετήσια παροχή και το 66% ως προς τη μέση παροχή της πρώτης δεκαετίας μετρήσεων ( ). Σχήμα 4: Διαχρονική μεταβολή της μέσης ετήσιας παροχής στη διάρκεια της 35 ετίας , γραμμή και εξίσωση γραμμής τάσης και κυλιόμενοι μέσοι όροι 5 ετίας Μετά από ανάλυση ιστορικών στοιχείων, βροχομετρικών και υδρολογικών δεδομένων και του υδρολογικού ισοζυγίου της Λ.Α. (βλ. Τελική Τεχνική Έκθεση «Εκτίμηση κινδύνων από τη διαχείριση νερού στη Λ.Α. του Ευρώτα») φαίνεται ότι ο Ευρώτας και οι περισσότεροι παραπόταμοι διατηρούσαν ροή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σήμερα, το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού παρουσιάζει διαλείπουσα ροή στη διάρκεια των θερινών μηνών, λόγω των εντατικών απολήψεων για άρδευση και λόγω της διαχρονικής μείωσης των βροχοπτώσεων. Με βάση της ημερήσιες τιμές της παροχής από τον Νοέμβριο του 2006 έως τον Δεκέμβριο του ξηρού έτους 2007 ο μεν Ευρώτας (Γέφυρας της Σπάρτης και Βιβάρι) ξεραίνεται κατά το τέλος του Αυγούστου και μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη εμφανίζει παροχές μόνο μετά από βροχοπτώσεις, ο δε Οινούντας στην Γέφυρα της Κελεφίνας ξεραίνεται από τα τέλη Ιουνίου. Παράλληλα, το ποτάμι παρουσιάζει πλημμυρικό (flushy) χαρακτήρα, με ψηλές τιμές παροχής να καταγράφονται σε λιγότερο 24

36 από το 3% του έτους, ενώ μεταφέρει το 50% του συνολικού όγκου νερού σε λιγότερο από το 20% του έτους. Σύμφωνα με τους Νικολαΐδη και συν. (2006), κατά την περίοδο εκδηλώθηκαν 5 σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν 18 περιοχές και προκάλεσαν ζημιές και καταστροφές σε περιουσίες, έργα και ανθρώπινες ζωές. Τα πλημμυρικά φαινόμενα ενισχύονται από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως είναι ευθυγραμμίσεις κοίτης, απορρίψεις μπάζων και σκουπιδιών στις κοίτες, χαμηλές και στενές γέφυρες, επέκταση της καλλιεργούμενης γης στην παρόχθια ζώνη, αποψιλώσεις παρόχθιας βλάστησης, δασοπυρκαγιές, απουσία έργων ορεινής υδρονομίας και συντήρησης των διαβρωμένων κοιτών, άναρχη αποκομιδή αδρανών υλικών από τις κοίτες, κλπ. Ο υδροφόρος ορίζοντας εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων, και της υπερεντατικής άντλησης νερών για άρδευση, έχει ελαττωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε λόγω πτώσης της στάθμης, αλλού μεν οι γεωτρήσεις να μην έχουν νερό πλέον, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις του ανατολικού περιθωρίου (π.χ. ευρύτερη περιοχή Δήμου Φάριδος) ενώ αλλού να έχει εισχωρήσει το θαλασσινό νερό σε μεγάλο βάθος προς την στεριά, με αποτέλεσμα ορισμένοι υδροφόροι ορίζοντες να έχουν υποστεί υφαλμύρινση (π.χ. Σκάλα, Έλος). Υδρογεωχημεία Υδροχημικά, ολόκληρος ο κύριος ρους του Ευρώτα ανήκει στα δισανθρακικά ασβεστούχα νερά (Ca HCO 3 ), που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική υδροχημική ομάδα για τον ελλαδικό χώρο και στον πλέον αντιπροσωπευτικό υδροχημικό τύπο: Ca > Mg > Na > K HCO 3 > SO 4 > Cl (σε meq/l) (Skoulikidis et al., 2006). Στην ίδια υδροχημική ομάδα ανήκουν σχεδόν όλοι οι παραπόταμοι του Ευρώτα (βλ. Πίνακες ΙΙ.6 ΙΙ.8). Σε τέσσερις παραποτάμους [Σοφρώνης (παραπόταμος του Οινούντα), Λαγκάδα (ανάντη), Μυλοπόταμος και Φτερωτή] η συγκέντρωση των χλωριόντων είναι μεγαλύτερη των θειικών και ανήκουν μεν στα δισανθρακικά ασβεστούχα νερά (Ca HCO 3 ), αλλά στον υδροχημικό τύπο: Ca > Mg > Na > K HCO 3 > Cl > SO 4 Δύο παραπόταμοι έχουν διαφορετική ακολουθία ανιόντων: το Βρυσιώτικο έχει θειοασβεστούχο (Ca SO 4 ) σύνθεση και ανήκει στον υδροχημικό τύπο : Ca > Mg > Na > K SO 4 > HCO 3 > Cl. Ο Γερακάρης (ανάντη) παρουσιάζει την πιο ιδιόμορφη σύσταση με το νάτριο να υπερισχύει του μαγνησίου. Ανήκει μεν στη θειοασβεστούχο (Ca SO 4 ) ομάδα, αλλά στον τύπο: Ca > Na > Mg > K HCO 3 >Cl >SO 4. Συνεπώς, η υδρογεωχημική σύσταση της Λ.Α. του Ευρώτα παρουσιάζει μεγάλη ομοιομορφία. Η σύστασή των νερών της οφείλεται στη διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων, ενώ ιδιαίτερη συνεισφορά έχουν οι καρστικές πηγές. Το Βρυσιώτικο οφείλει τη σύστασή του στη μέγιστη συγκέντρωση θειικών που μετρήθηκε στη Λ.Α. Πιθανολογείται ότι τα θειικά προέρχονται από μεικτές θειούχες ενώσεις συνδεδεμένες με 25

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας

Θέμα πτυχιακής εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΣΗΜΕΑΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; ΣΚΟΡΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: I. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ ε ύ χ ο ς 1 8 ο Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Β. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ & Δ Η Μ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : * Η ΛΑ.Σ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α ) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α ) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. - 125 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Γ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 Αριθµ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003604511 2016-01-05

16PROC003604511 2016-01-05 16PROC003604511 2016-01-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ος ΌΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 104 35, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 29-6 - 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΒΕΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με.... από τον.... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος επιχείρησης 2. Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κοινοβουλευτική Ομάδα Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli. κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4 ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 207 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ε π ί σ κ ε ψ η τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11659 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού και Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), σελ. 11604 Β.

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: / / Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 187 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης Τηλέφωνα: 3375317, 318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ IRIS Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2011 CULNA ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΔΗΣ Η εργασία αυτή αφορά στα ταξίδια των αντικειμένων μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Συνάντηση του Δημάρχου Φλώρινας με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σελ. 7

σελ.3 σελ.3 Συνάντηση του Δημάρχου Φλώρινας με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σελ. 7 ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 319 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα