Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α"

Transcript

1 Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος Τ Ο Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Συνεδρίασε στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2007 με την εξής σύνθεση: Γεώργιος- Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Ελένη Φώτη, Κωνσταντίνος Κανδρής, Αντώνιος Τομαράς, Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, Θεοχάρης Δημακόπουλος, Γεώργιος Κωνσταντάς, Διονύσιος Λασκαράτος, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (Εισηγήτρια), Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Mαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας και Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα Σύμβουλοι (Οι Αντιπρόεδροι Νικόλαος Αγγελάρας και Φλωρεντία Καλδή και οι Σύμβουλοι Mιχαήλ Ζυμής, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σωτηρία Ντούνη, απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας Γεωργίου Σχοινιωτάκη και της Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη για ν αποφανθεί επί του Απολογισμού των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους του οικονομικού έτους 2006 και του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου Α φ ο ύ θ ε ώ ρ η σ ε Τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2006 και τον Ισολογισμό του Κράτους της που διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Υπουργό Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) με το 2/60997/Β0024/ έγγραφο. Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας Α φ ο ύ έ λ α β ε υ π ό ψ η Α) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ. 1 περ. ε και 79 παρ. 7 του Συντάγματος, β) 41 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ/γμα 774/1980) «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων, υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» και 146 του π.δ/τος 1225/1981 «περί εκτελέσεως των περί

2 2 Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» και γ) 76 του ν. 2362/1995 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». Β) Την από 22/10/2007 έκθεση της 7 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πρακτικά της 16 η / Συνεδριάσεως του Α Κλιμακίου, την 10/2007 πράξη του V Τμήματος αυτού και τα πρακτικά της 16 ης / Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομελείας με τη διαλαμβανόμενη σ αυτό επιφύλαξη. Π α ρ α τ ή ρ η σ ε Α Επί του Απολογισμού Α1. Επί των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα : 1. Επί των βεβαιωθέντων εσόδων Ποσοστιαία αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων έναντι των προϋπολογισθέντων 29,27 21,04 42,6 53,64 40, Τα βεβαιωθέντα έσοδα, μετά τις διαγραφές εσόδων, που ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,20, είναι περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα (βεβαιωθέντα ευρώ ,20- προϋπολογισθέντα ευρώ ) κατά ευρώ ,20, ήτοι κατά ποσοστό 42,60%, έναντι 40,13%, 53,64%, 29,27% και 21,04% των προηγούμενων οικονομικών ετών 2005, 2004, 2003 και 2002, αντίστοιχα (βλ. πίνακα 1).

3 3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 που εμφανίζει τις αυξήσεις των βεβαιωθέντων έναντι των προϋπολογισθέντων Αριθμός Κώδικα Κατονομασία Εσόδου Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μετά τις διαγραφές Ποσοστιαίες μεταβολές βεβαιωθέντων έναντι προϋπολογισθέ ντων % 0000 Άμεσοι Φόροι , ,61 35, Έμμεσοι Φόροι , ,15 42,17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,76 39, Πρόσοδοι Περιουσίας και Επιχειρηματικής Δράσης του Κράτους , ,55-15, Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα , , ,92 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,95 280,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,71 60, Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από Κράτη - Μέλη καθώς και έσοδα που εισπράττονται γι' αυτή , ,23 22,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,94 59, Πιστωτικά Έσοδα , ,93 27,34 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,87 48, Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα , ,06 3, Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις , ,75 146, Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις , ,92 4, Πιστωτικά Π.Δ.Ε , ,60-10,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,20 42,60 2. Τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις διαγραφές εσόδων, αυξήθηκαν έναντι των προϋπολογισθέντων(προϋπολογισθέντα ευρώ βεβαιωθέντα ευρώ ,94) κατά ευρώ ,94, ήτοι κατά ποσοστό 59,89%. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τους άμεσους φόρους, κατά ευρώ ,61 και ποσοστό 35,99%, από τους έμμεσους φόρους, κατά ευρώ ,15 και

4 4 ποσοστό 42,17%, από τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, κατά ευρώ ,40 και ποσοστό 1.069,92%, από τις μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κράτη Μέλη, κατά ευρώ ,23 και ποσοστό 22,91%, ενώ παρουσίασαν μείωση οι πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους,κατά ποσό ευρώ ,45 και ποσοστό 15,73%. Αύξηση βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων έναντι των προϋπολογισθέντων οικονομικού έτους 2006 κατά 59,89 % , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Αύξηση βεβαιωθέντων φορολογικών εσόδων έναντι των προϋπολογισθέντων οικονομικού έτους 2006 κατά 39, , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

5 5 3. Τα βεβαιωθέντα πιστωτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,53 (από πηγές εσωτερικού ευρώ ,53 έναντι προϋπολογισθέντων ευρώ και από πηγές εξωτερικού ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων ευρώ ), αυξήθηκαν δε έναντι των προϋπολογισθέντων (βεβαιωθέντα ευρώ ,53 - προϋπολογισθέντα ευρώ ) κατά ποσό ευρώ ,53, ήτοι κατά ποσοστό 21,32%. Αύξηση των βεβαιωθέντων πιστωτικών εσόδων έναντι των προϋπολογισθέντων οικονομικού έτους 2006 κατά 21, , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % 5112 Έσοδα από τοποθέτηση Εντόκων Γραμματίων στον Ιδιωτικό Τομέα , Έσοδα από Τοποθέτηση Ομολόγων Ε.Δ , ,33-11, Έσοδα από την Έκδοση Ομολόγων Ε.Δ Ειδικών Κατηγοριών , ,20 5, Λοιπά Δανειακά Έσοδα , Έσοδα από τον Λογαριασμό "Τακτοποιητέες Εισπράξεις" για την Τακτοποίηση Πληρωμών Παρελθόντων οικονομικών Ετών" , ,00-2,79 ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,93-1, Λοιπά Δανειακά Έσοδα , ,00 446, Έσοδα από την Έκδοση Βραχυπρόθεσμων Τίτλων 5231 Έσοδα από Δάνεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού , , ,00-43,33

6 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 373,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ Π.Δ.Ε , ,93 27, Προϊόν Ομολογιακών Δανείων , ,60 1,14 ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,60 1, Προϊόν κάθε είδους Δανείων από Πηγές Εξωτερικού για Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Π.Δ.Ε , ,00-68,75 ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00-68,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε , ,60-10,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,53 21,32 4. Εισπραχθέντα έσοδα (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων). Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στον Απολογισμό σε δύο στήλες, ήτοι «Εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών» και «Εισπραχθέντα μετά μείωση επιστροφών» πρβλ. άρθρο 14 ν.2892/2001 (Φ.Ε.Κ. 46 Α ) και /5660/0016/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Φ.Ε.Κ. 1416/ τ. Β ). Συνακόλουθα τα εισπραχθέντα έσοδα «προ μείωσης» επιστροφών ανήλθαν στο ποσό ευρώ ,84 ενώ «μετά τη μείωση» των επιστροφών, ποσού ευρώ ,67, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,17 (πραγματικά εισπραχθέντα έσοδα) και είναι περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα (εισπραχθέντα «μετά μείωση» επιστροφών ευρώ ,17 - προϋπολογισθέντα ευρώ ) κατά ευρώ ,17, ήτοι κατά ποσοστό 8,08%. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κυρίως από το δανεισμό, υπολείπονται δε των βεβαιωθέντων (βεβαιωθέντα ευρώ ,20 - εισπραχθέντα «προ μείωσης επιστροφών» ευρώ ,84) κατά ευρώ ,36, ήτοι εμφανίζουν υστέρηση κατά ποσοστό 22,15%. Τα εισπραχθέντα «προ μείωσης» επιστροφών τακτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού υπολείπονται των βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων κατά ευρώ ,32, ήτοι κατά ποσοστό 34,59%, (βεβαιωθέντα ευρώ ,94 - εισπραχθέντα ευρώ ,62). Τα εισπραχθέντα έσοδα

7 7 «προ μείωσης» των επιστροφών έναντι των βεβαιωθέντων (όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις διαγραφές) έχουν ως εξής : (βλ. πίνακα 3). ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Που εμφανίζει την υστέρηση των εισπραχθέντων εσόδων έναντι των βεβαιωθέντων Πηγές Εσόδου Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μετά τις διαγραφές Εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών Εισπρακτέο υπόλοιπο Υστέρηση σε ποσοστιαίες μονάδες % - Άμεσοι φόροι , , ,72 24,16 - Έμμεσοι φόροι , , ,14 23,85 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,86 23,98 - Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους , , ,37 2,96 - Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , ,94 91,15 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,31 76,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,17 34,70 - Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Κράτη - Μέλη, καθώς και έσοδα που εισπράττονται γι' αυτή , ,08 54,15 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,32 34,59 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,93 470,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ,32 24,02 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,06 0,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,04 4,35 ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , ,92 0,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ , ,60 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,36 22,15 5. Τα τακτικά έσοδα (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) «προ μείωσης» επιστροφών καλύπτουν το 58,95% των εισπράξεων, ενώ τα πιστωτικά έσοδα καλύπτουν το 41,05%, έναντι 48%, 52,36%, 47,85%, 42,65% και 28% των οικονομικών ετών 2005, 2004, 2003, 2002 και 2001, αντίστοιχα, είναι δε μειωμένα τα πιστωτικά έσοδα, έναντι του οικονομικού έτους

8 8 2005(δανεισμός 2006 ευρώ ,53 - δανεισμός 2005 ευρώ ,80) κατά ευρώ ,27, ήτοι κατά ποσοστό 17,06 %. Ποσοστιαία εμφάνιση εισπραχθέντων τακτικών και πιστωτικών εσόδων οικονομικού έτους ,95 41,05 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Συμμετοχή των πιστωτικών εσόδων στα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα κατά έτη 48,00 41,05 28,00 42,65 52,36 47,

9 9 6. Ο δανεισμός εσωτερικού είναι μειωμένος έναντι του οικονομικού έτους 2005 (δανεισμός εσωτερικού οικον. έτους 2006 ευρώ ,53 - δανεισμός εσωτερικού οικον. έτους 2005 ευρώ ,81) κατά ευρώ ,28, ήτοι κατά ποσοστό 30,39%. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μείωση κατά ποσοστό 30,39% , , Ο δανεισμός εξωτερικού είναι αυξημένος έναντι του οικον. έτους 2005 (δανεισμός εξωτερικού οικον. έτους 2006 ευρώ δανεισμός εξωτερικού οικον. έτους 2005 ευρώ ,99) κατά ευρώ ,01, ήτοι κατά ποσοστό 80,58% περίπου. (βλ. πίνακα 4) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αύξηση κατά ποσοστό 80,58% , ,

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Δανεισμός εσωτερικού εξωτερικού (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) σε σχέση με το δανεισμό του προηγούμενου οικον. έτους Ποσοστιαίες μεταβολές 2006/2005 % Δανεισμός Εσωτερικού ευρώ , ,81-30,39 Δανεισμός Εξωτερικού ευρώ , ,99 80,58 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ , ,80-17,06 Μείωση Δανεισμού οικονομικού έτους 2006 κατά 17,06 % έναντι του οικονομικού έτους , , Τα φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) κάλυψαν το 92,42% των τακτικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, παρουσίασαν δε αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2005 (φορολογικά έσοδα οικον. έτους 2006 ευρώ ,90 - φορολογικά έσοδα οικον. έτους 2005, ευρώ ,63) κατά ευρώ ,27, ήτοι κατά ποσοστό 6,88% έναντι αυξήσεως 6,61% του

11 11 οικον. έτους 2005 σε σχέση με το οικον. έτος 2004, έναντι 7,05% του οικον. έτους 2004 σε σχέση με το οικον. έτος Τα φορολογικά έσοδα έναντι των βεβαιωθέντων (ευρώ ,76) υπολείπονται κατά ευρώ ,86, ήτοι κατά ποσοστό 23,98%, ενώ έναντι των προϋπολογισθέντων (ευρώ ) εμφανίζουν αύξηση κατά ευρώ ,90 ήτοι κατά ποσοστό 6,08%. Ποσοστιαία συμμετοχή των φορολογικών εσόδων στα τακτικά έσοδα 7,58% 92,42% ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Ποσοστιαία αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση και με τα προηγούμενα οικονομικά έτη 7,05 6,88 6, / / /2003

12 12 9. Τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν έναντι του οικον. έτους 2005 κατά ευρώ ,25 (άμεσοι φόροι 2006 ευρώ ,89 - άμεσοι φόροι 2005 ευρώ ,64), ήτοι κατά ποσοστό 1,81 %, έναντι ποσοστού αυξήσεως 11,45% του οικον. έτους 2005 σε σχέση με το οικον. έτος 2004, έναντι ποσοστού αυξήσεως 7,05% του οικον. έτους 2004 σε σχέση με το οικον. έτος Τα έσοδα από άμεσους φόρους έναντι των βεβαιωθέντων (ευρώ ,61) παρουσίασαν υστέρηση, κατά ευρώ ,72 και ποσοστό 24,16%, ενώ έναντι των προϋπολογισθέντων (ευρώ ) παρουσίασαν αύξηση κατά 3,04%. Ποσοστιαία αύξηση άμεσων φόρων έναντι προηγουμένων ετών 11,45 7,05 1, / / / Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν έναντι του οικον. έτους 2005 (έμμεσοι φόροι οικον. έτους 2006 ευρώ ,01, έμμεσοι φόροι οικον. έτους 2005 ευρώ ,99) κατά ευρώ ,02, ήτοι κατά ποσοστό 10,81%, έναντι ποσοστού αυξήσεως 3,14% του οικον. έτους 2005 σε σχέση με το οικον. έτος 2004 και 7,05% του οικον. έτους 2004 σε σχέση με το οικον. έτος 2003.

13 13 Τα έσοδα από έμμεσους φόρους υστερούν έναντι των βεβαιωθέντων (ευρώ ,15) κατά ευρώ ,14και ποσοστό 23,85%, ενώ έναντι των προϋπολογισθέντων (ευρώ ) παρουσίασαν αύξηση κατά ευρώ ,01 και ποσοστό 8,27%. (βλ. πίνακα 5). Ποσοστιαία αύξηση έμμεσων φόρων έναντι προηγουμένων ετών 10,81 7,05 3, / / /2003 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) Ετήσια μεγέθη (σε εκατομ. ευρώ) Ποσοστιαίες Μεταβολές /2003 % 2005/2004 % 2006/2005 % Άμεσοι Φόροι ,05 11,45 1,81 Έμμεσοι Φόροι ,05 3,14 10,81 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,05 6,61 6,88

14 14 Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ α) Τακτικού Προϋπολογισμού 1. Ενώ τα προϋπολογισθέντα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 430/2005 (Φ.Ε.Κ. 315 Α ), ανέρχονται στο ποσό των ευρώ (Υπουργείων ευρώ , Περιφερειακών Διοικήσεων ευρώ , Γενικές Γραμματείες Περιφερειών ευρώ , Δαπανών που αντικρίζονται από ειδικά έσοδα ευρώ ), στον απολογισμό διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ (Υπουργείων ευρώ , Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ , Περιφερειακών Διοικήσεων ευρώ ), ήτοι αυξημένα κατά ευρώ και κατά ποσοστό 9,31%. Αύξηση κατά 9,31% των εξόδων του Απολογισμού έναντι των Προϋπολογισθέντων εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους , ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15 15 2. Τα πληρωθέντα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των ευρώ , Η διαφορά μεταξύ των διαμορφωθέντων στον Απολογισμό εξόδων και των πληρωθέντων (αδιάθετες πιστώσεις) ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,06 (διαμορφωθέντα ευρώ μείον πληρωθέντα ευρώ ,94) και αναλύεται σε αδιάθετες πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων ευρώ ,28, Γραμματειών Περιφερειών ευρώ 1.985,96 και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ 2.002, Οι τακτικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,35 (δεν περιλαμβάνονται τα χρεωλύσια του Δημοσίου) και εμφανίζονται μειωμένες έναντι του προηγούμενου οικον. έτους 2005 (ευρώ ,51) κατά ευρώ ,15, ήτοι κατά ποσοστό 3,84%. Οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν τα τακτικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (ευρώ ,62) κατά ευρώ ,73, ήτοι κατά ποσοστό 13,51%. (βλ. πίνακα 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Που εμφανίζει ποσοστά επί του συνόλου των δαπανών του τακτικού Προϋπολογισμού και τις ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο οικ. έτος 2005 Ετήσια μεγέθη Ποσοστά επί του συνόλου των τακτικών δαπανών Ποσοστιαίες Μεταβολές σε σχέση με το 2005% Πληρωμές για Υπηρεσίες % 2006% 2005/2006 % , ,45 33, ,02 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,53 1,33 1-2,19 Πληρωμές μεταβιβαστικές (Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις κ.λ.π.) , ,83 19, ,34 Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα , ,18 13, ,45 Λοιπές δαπάνες , ,09 5, ,06 Τόκοι και δαπάνες του δημόσιου χρέους , ,87 16, ,95 Λοιπές δαπάνες Δημόσιας Πίστης , ,40 8, ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ,84 Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους Πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , ,59-3, , ,23 9,00

16 16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,17 ευρώ 5. Ειδικότερα : α) Οι πληρωμές για υπηρεσίες ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,45, αναλύονται σε : συνταγματικά βάρη (Προεδρική χορηγία, Βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.) ποσό ευρώ ,47 (έναντι ευρώ ,08 του προηγούμενου οικον. έτους 2005), αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων ποσό ευρώ ,70 (έναντι ευρώ ,87 του οικον. έτους 2005), αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών ποσό ευρώ ,23 (έναντι ευρώ ,29 του οικον. έτους 2005), αμοιβές στρατιωτικών γενικά και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας ποσό ευρώ ,35 (έναντι ευρώ ,61 του οικον. έτους 2005), πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας ποσό ευρώ ,57 (έναντι ευρώ ,56 του οικον. έτους 2005), συντάξεις δημόσιων λειτουργών ποσό ευρώ ,15 (έναντι ευρώ ,39 του οικον. έτους 2005), πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών ποσό ευρώ ,84 (έναντι ευρώ ,28 του οικον. έτους 2005) και τέλος πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (μισθώματα, μεταφορές, επικοινωνίες, ύδρευση - φωτισμός, καθαριότητα κ.λ.π.) ποσό ευρώ ,14 (έναντι ευρώ ,03 του οικον. έτους 2005) και κάλυψαν το 37% του συνόλου εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού. β) Οι προμήθειες αγαθών ευρώ ,53 (Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π. ευρώ ,35, Προμήθεια Υγειονομικού, Φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας ευρώ ,51, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ευρώ ,13, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, ειδών εστίασης και κατασκηνωτικού υλικού ευρώ ,10, καύσιμα και λιπαντικά ευρώ ,25, Διάφορες Προμήθειες ευρώ ,94, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ευρώ ,96, Στρατιωτικές κατασκευές, Προμήθειες και εξοπλισμοί ευρώ ,29, έναντι ευρώ ,01 του οικον. έτους 2005) απορρόφησαν το 1% του συνόλου των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού.

17 17 γ) Οι μεταβιβαστικές πληρωμές ευρώ ,83 (Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λ.π. ευρώ ,00 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Νομαρχιακά Ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, Βιοτεχνικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς), ευρώ ,47, Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λογαριασμούς) ευρώ ,75, Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ευρώ ,13, Επιχορήγηση σε Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ευρώ ,01, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς και Κοινότητες του Εξωτερικού ευρώ ,55, Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ευρώ ,46, Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ευρώ ,46 (έναντι ευρώ ,15 του οικον. έτους 2005), απορρόφησαν το 23% του συνόλου των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού. δ) Οι πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα ευρώ ,18, (Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται ευρώ ,79, Αποδόσεις Εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους ευρώ ,32, Δαπάνες εκμετάλλευσης περιουσίας και προνομίων του Κράτους ευρώ ,83, Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση πόρων και συνεισφορών ευρώ ,24) (έναντι ευρώ ,38 του οικον. έτους 2005), απορρόφησαν το 15% του συνόλου των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού. ε) Οι Λοιπές δαπάνες ευρώ ,09 (έναντι ευρώ ,71 του οικον. έτους 2005), απορρόφησαν το 3 % του συνόλου των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού. στ) Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,86 (Τόκοι Δημοσίου χρέους ευρώ ,80, Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους ευρώ ,59, Δαπάνες Δημοσίου Χρέους ευρώ ,07, τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών ευρώ ,23, τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών ευρώ ,51, χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ - συνάλλαγμα ευρώ 792,35, τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων ευρώ ,20, Υποχρεώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ευρώ ,10), έναντι ευρώ ,40 του οικον. έτους 2005.

18 18 ζ) Πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,23 ευρώ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΑΡΗ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,

19 19 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣ , ,

20 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΑΣ , , ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ , ,

21 21 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,

22 22 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α ) και της /2748/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, το ανεξόφλητο χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων από μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Από τα στοιχεία του Υπολόγου Συμψηφισμών, σε σύγκριση με τα βιβλία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει ότι κατά το οικονομικό έτος 2006 πληρώθηκε για υποχρεώσεις του Συνολικού Δημοσίου χρέους ποσό ευρώ ,06 (Χρέος Δημοσίου ευρώ ,65 + χρέος Ενόπλων Δυνάμεων ευρώ ,41), έναντι ευρώ ,47 του προηγούμενου οικονομικού έτους. Επί του συνόλου πληρωμών του προϋπολογισμού (Tακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) ευρώ ,17, η εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους κάλυψε το 38,79% περίπου των εξόδων (πληρωμών) του οικονομικού έτους 2006, ενώ κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ανήλθαν σε ευρώ ,47 και κάλυψαν το 38,87% των δαπανών του προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων). 1. Το ποσό των ευρώ ,65, που πληρώθηκε για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους αναλύεται ως εξής : α) Για την πληρωμή τόκων ευρώ ,43 (τόκοι εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα ευρώ ,21, τόκοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου Τομέα ευρώ ,57, τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ευρώ ,42, τόκοι δανείων Τράπεζας Ελλάδος ευρώ ,08, τόκοι ομολογιακών δανείων οικονομικής εξυγίανσης ευρώ ,73, τόκοι λοιπών δανείων που συνήφθησαν σε δρχ. ευρώ 306,59, τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα ευρώ ,84, τόκοι εξωτερικού Δημοσίου Χρέους ευρώ ,77 και τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά ,22 ευρώ).

23 23 β) Για την πληρωμή χρεωλυσίων ευρώ ,56 (χρεωλύσια εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα ευρώ ,28, χρεωλύσια εντόκων γραμματίων Δημοσίου τομέα ευρώ ,30, εξοφλήσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ευρώ ,68, χρεωλύσια δανείων Τράπεζας Ελλάδος ευρώ ,45, εξοφλήσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου δανείων οικονομικής εξυγίανσης ευρώ ,20, χρεωλύσια λοιπών δανείων σε δραχμές ευρώ 2.480,41, χρεωλύσια δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα ευρώ ,36, χρεωλύσια γενικά εξωτερικού δημοσίου χρέους ευρώ ,88 και χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά ευρώ ) και γ) Για την πληρωμή εξόδων προμηθειών κ.λπ ,66 ευρώ. 2) Το ποσό των ευρώ ,41 που πληρώθηκε για την εξυπηρέτηση χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων αναλύεται ως εξής : α) Για την πληρωμή τόκων ευρώ ,03 (τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε δραχμές (κατά την έκδοση) ευρώ ,46, τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα ευρώ ,57. β) Για την πληρωμή χρεωλυσίων ευρώ ,37 (χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ , χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα ευρώ ,37) και γ) Για πληρωμή προμήθειας Τραπεζών και λοιπών εξόδων ,01ευρώ. Η διαφορά των ευρώ ,34 στον Κ.Α.Ε «Τόκοι εξωτερικού Δημοσίου Χρέους» και των ευρώ ,66 στον Κ.Α.Ε «Χρεωλύσια Γενικά Εξωτερικού Δημοσίου Χρέους» μεταξύ του Απολογισμού του Κράτους και του Γραφείου Συμψηφισμών, οφείλεται στο ότι τα ανωτέρω ποσά πληρώθηκαν από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω Δ.Ο.Υ. * (Επισυνάπτονται πίνακες 7 και 8 )

24 24 Οι τόκοι αναλύονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Τόκοι Δημοσίου Χρέους Ποσοστιαίες Μεταβολές 2006/2005 % Τόκοι εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα , ,69 23,67 Τόκοι εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα Τόκοι ομολόγων Ελ. Δημοσίου , ,52-19, , ,60-2,35 Τόκοι δανείων Τραπ. Ελλάδος , ,31-13,27 Τόκοι ομολόγων Ελλην. Δημ. Δανείων οικον. εξυγίανσης , ,67 15,96 Τόκοι λοιπών δανείων σε ευρώ 306,59 469,90-34,75 Τόκοι δανείων που κεφαλαιοποιούνται - - Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα , ,16-63,81 Τόκοι δανείων εξωτερικού , ,39 3,86 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά , ,14 421,64 Τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ , ,15-56,61 Τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα , ,09 6,69 ΣΥΝΟΛΟ , ,62-1,82 Τα χρεωλύσια αναλύονται ως εξής: (Πίνακας 8) ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους Χρεωλύσια Ποσοστιαίες Μεταβολές 2006/2005 % Εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα , ,59-11,58 Εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα , ,87 85,97 Εξοφλήσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου , ,82-23,22 Δανείων Τραπ. Ελλάδος , ,45 0,00 Εξοφλήσεις ομολόγων Ελλην. Δημ. Δανείων οικον. Εξυγίανσης , ,56 173,91 Χρεωλύσια λοιπών δανείων σε ευρώ 2.480, ,13 0,82 Χρεωλύσια δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα , ,04-99,71

25 25 Χρεωλύσια Ποσοστιαίες Μεταβολές 2006/2005 % Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού , ,61 139,10 Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά , ,00 127,22 Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ , ,91-34,40 Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα , ,47-24,79 ΣΥΝΟΛΟ , ,45-3,08 Οι τόκοι ανέρχονται σε ποσοστό 20,40% επί των εσόδων (μετά μείωση επιστροφών) του τακτικού προϋπολογισμού (έσοδα τακτικού προϋπολογισμού ευρώ ,95 - πληρωμές τόκων ευρώ ,46). β) Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Στα έξοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων παρατηρούνται τα εξής: Ενώ τα προϋπολογισθέντα έξοδα, όπως αυτά διαλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, που κυρώθηκε με το ν. 3430/2005 (Φ.Ε.Κ. 315 Α ), ανέρχονται στο ποσό των ευρώ , στον απολογισμό διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ , ήτοι μειώθηκαν κατά ευρώ Από το διαμορφωθέν στον απολογισμό ποσό πληρώθηκαν ευρώ ,23 και έμεινε αδιάθετο ποσό (αδιάθετες πιστώσεις) ευρώ ,77. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οι πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,23 (έναντι ευρώ ,95 του προηγούμενου οικον. έτους 2005) και αναλύονται σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ευρώ ,55 και πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους ευρώ ,68. Σε σχέση με το προηγούμενο οικον. έτος 2005, οι δαπάνες για τις Δημόσιες Επενδύσεις είναι αυξημένες κατά ευρώ ,28, ήτοι κατά ποσοστό 9%.

26 26 Μείωση διαμορφωθέντων εξόδων απολογισμού Π.Δ.Ε. έναντι προϋπολογισθέντων εξόδων ΠΔΕ σε ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μείωση δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων 9,00-19, / /2006

27 27 Γ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ Τα ποσά των εντός και εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό του Κράτους επαληθεύτηκαν από την αρμόδια για τον έλεγχο αυτού 7 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα στοιχεία του υπολόγου συμψηφισμών και τις μηχανογραφικές καταστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α) Υπόλοιπο Δημοσίου Ταμείου ,39 β) Λογ/σμοί Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου ,01 γ) Αποτελέσματα Λ/σμού Κρατικής περιουσίας ,89 δ) Δημόσιο Χρέος ,48 ε) Αποτελέσματα Κρατικού Π/σμού μέχρι ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Δάνεια καλυπτόμενα με εγγύηση του Δημοσίου ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΠΑΘΗΤΙΚΟ α) Λογαριασμοί Παθητικού Δημοσίου Ταμείου ,81 Β) Δημόσιο Χρέος ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που χορηγήθηκαν ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,29

28 28 Παρατηρήσεις 2. Ο Λογαριασμός «Δημόσιο Ταμείο», που αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο των Δ.Ο.Υ. της , ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,39 και αναλύεται σε μετρητά ευρώ ,69 και σε αντίτιμα, δηλαδή πληρωμές που διενεργήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. (άρθρ.37 παρ.4 του ν.2362/ 1995) και δεν τακτοποιήθηκαν με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (ή δεν εμφανίστηκαν στα έξοδα του προϋπολογισμού) ευρώ ,70, έναντι αντιτίμων ευρώ ,60 του οικον. έτους Τα αντίτιμα αφορούν μισθούς και συντάξεις ευρώ ,92, επιστροφές δασμών και τελών χαρτοσήμου ευρώ 1.681,51, διάφορες πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. (κατασχέσεις, έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης κ.λ.π.). ευρώ ,01, ημιεξοφλημένα χρηματικά εντάλματα και γραμμάτια είσπραξης ευρώ 300, λοιπά ευρώ ,59, λοιπές επιστροφές (φόρου εισοδήματος κ.λπ.) ευρώ ,14, οδοιπορικά και αποζημιώσεις Δικαστικών Αντιπροσώπων ευρώ 1.809,22 και επιστροφές Φ.Π.Α ,31. ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά το οικον. έτος 2006 τα αντίτιμα παρουσίασαν μείωση έναντι του οικον. έτους 2005 κατά το ποσό των ευρώ ,90. Η μη τακτοποίηση των αντιτίμων, εντός του οικον. έτους, αντίκειται στο άρθρ.79 παρ.2 του Συντάγματος, που ορίζει ότι : «Όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό», καθώς και στο άρθρο 37 παρ.4 του ν. 2362/1995. (βλ. πίνακα 9). ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Αναλυτικός πίνακας αντιτίμων δημοσίων ταμείων Ετήσια μεγέθη Ποσοστιαίες Μεταβολές 2006/2005 % Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μισθοί και συντάξεις , ,61 1,67 2 Επιστροφές δασμών και τελών χαρτοσήμου 1.681, ,96-86,82 3 Λοιπές επιστροφές , ,14-98,76

29 29 Ετήσια μεγέθη Ποσοστιαίες Μεταβολές 2006/2005 % 4 5 Διάφορες προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ , ,19-18,42 Ημιεξοφλημένα Χρημ. Εντάλματα και γραμμάτια είσπραξης 300,00 49,79 502,53 6 Λοιπά / , ,13-95,95 Οδοιπορικά και Αποζημιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων 1.809, ,80-35,70 8 Επιστροφές Φ.Π.Α , ,98-97,97 ΣΥΝΟΛΟ , ,60-92,17 3. Το ύψος του συνολικού Δημοσίου Χρέους (κατά την ) ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,48 (Δημόσιο Χρέος ευρώ ,05 + Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων ευρώ ,43) και είναι αυξημένο έναντι του οικον. έτους 2005 (συνολικό Χρέος Δημοσίου 2005 ευρώ ,51) κατά ευρώ ,97, ήτοι κατά ποσοστό 5,17%. Το ονομαστικό κεφάλαιο του Δημοσίου Χρέους κατά την , υπολογιζόμενο με τη μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών ξένων νομισμάτων κατά την , διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ ,05 και αυξήθηκε έναντι του προηγούμενου οικον. έτους 2005 (Δημόσιο Χρέος 2005 ευρώ ,73 Δημόσιο Χρέος 2006 ευρώ ,05) κατά ευρώ ,32, ήτοι κατά ποσοστό 5,43%, έναντι ποσοστού αύξησης 8,89% του οικον. έτους 2005 σε σχέση με το οικον. έτος Το ονομαστικό κεφάλαιο του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την , υπολογιζόμενο με τη μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών ξένων νομισμάτων κατά την , διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ ,43 και μειώθηκε έναντι του προηγούμενου οικον. έτους 2005 (Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων 2006 ευρώ ,43 Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων 2005 ευρώ ,58) κατά ευρώ ,15 και ποσοστό 3,91%. (βλέπε πίνακες 10 και 11).

30 30 Πίνακας 10 Μεταβολών των διαφόρων δανείων του Δημοσίου Χρέους σε σχέση με το προηγούμενο οικον. έτος 2005 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % Έτος 2005 Έτος Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα (κατά την έκδοση) , ,79 6,24 2. Δάνεια και οφειλές σε δραχμές , ,49-5,46 3. Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα , ,63 2,30 4. Δάνεια και οφειλές σε χρυσό , ,19-5,73 5. Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου , ,37-23,66 6. Δάνεια Νόμων 828 και 959/43 σε αυτούσια χρεώγραφα , ,89 0,00 7. Ομόλογα Ελλ. Δημοσίου , ,13 6,28 8. Ομολογιακά Δάνεια Οικονομικής Εξυγίανσης , ,36-9,28 9. Δάνεια Τρ.Ελλάδος σε δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος , ,63-5, Δάνεια Τρ.Ελλάδος σε δρχ. ομολογιακά ρήτρας ξένου νομίσματος , ,82-5, Δάνεια Συμμετοχών σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση) , ,75-6,55 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 5,42 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Μεταβολών των διαφόρων δανείων του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με το προηγούμενο οικον. έτος 2005 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ Έτος 2005 Έτος 2006 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % 1. Δάνεια και οφειλές σε ευρώ , ,46-77,57 2. Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση) , ,72-66,70 3. Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα (κατά την έκδοση) , ,25-3,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,43-3,91

31 31 4. Ο Ισολογισμός του Χρέους του Δημοσίου κατά την (με την ισοτιμία της ) έχει ως εξής : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Ονομαστικό Κεφάλαιο Χρέους Δημοσίου κατά την , ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1 Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα (κατά την έκδοση) ,79 2 Δάνεια και οφειλές σε δραχμές (έχουν μετατραπεί σε ευρώ) ,49 3 Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα ,63 4 Δάνεια και οφειλές σε χρυσό ,19 5 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ,37 6 Δάνεια Νόμων 828 και 959/1943 σε αυτούσια χρεώγραφα ,89 7 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ,13 8 Ομολογιακά Δάνεια οικονομικής εξυγίανσης ,36 9 Δάνεια Τραπ. Ελλάδος σε δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος ,63 10 Δάνεια Τραπ Ελλάδος σε δρχ. ομολογιακά με ρήτρα ξένου νομίσματος ,82 11 Δάνεια Συμμετοχών σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση) ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,05

32 32 5. Ο Ισολογισμός του Χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων της με την ισοτιμία της έχει ως εξής : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ονομαστικό Κεφάλαιο Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Δάνεια και οφειλές σε ευρώ ,46 2. Δάνεια και οφειλές σε Ξένο Νόμισμα (κατά την έκδοση) ,72 3. Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση) ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,43 6. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου που αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων διαφόρων κατηγοριών δανειοληπτών (Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κ.λ.π.), τα οποία καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου (άρθρο 65 ν.2362/1995), ανήλθαν κατά την στο συνολικό ποσό των ευρώ (εσωτερικού ευρώ και εξωτερικού ευρώ ), έναντι ευρώ του προηγούμενου οικονομικού έτους (εσωτερικού ευρώ και εξωτερικού ευρώ). 7. Οι καταπτώσεις των εγγυήσεων μέσω του λογαριασμού «Τακτοποίησης διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και εξυπηρέτησης Εγγυήσεων» κατά το οικονομικό έτος 2006 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,56 έναντι ποσού ευρώ ,07 του προηγούμενου οικονομικού έτους Τα αποτελέσματα του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι (λογιστικό περίσσευμα) ανήλθαν σε ευρώ ,59 έναντι ευρώ ,39 (λογιστικό περίσσευμα) του προηγούμενου οικον. έτους Το ανωτέρω περίσσευμα του Κρατικού Προϋπολογισμού προκύπτει ως εξής :

33 33 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 1833 ΜΕΧΡΙ ,25 - ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ ,34 -ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ,09 - ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2006 ΜΕΧΡΙ ,68 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ,59 Το ποσό αυτό των αποτελεσμάτων του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι (λογιστικό περίσσευμα), αφαιρούμενο από το ποσό του Δημοσίου Χρέους, μας δίνει τα αποτελέσματα του Λογ/σμού Κρατικής Περιουσίας, ήτοι ευρώ ,89, που αναγράφεται στον ισολογισμό (Δημόσιο Χρέος ευρώ ,48 μείον αποτελέσματα κρατικού προϋπολογισμού μέχρι , ευρώ ,59). ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ,09 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από 1/1 μέχρι ,23 ΠΛΗΡΩΜΕΣ από 1/1 μέχρι 31/12/2006 α) Τακτικού Π/σμού ,54 β) Π/σμού Δημ. Επενδ , ,55 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ μέχρι ,59

34 34 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων περί 1) συστάσεως Λογαριασμών του Δημοσίου εκτός Προϋπολογισμού (και εντός Δημοσίας Ληψοδοσίας), στους οποίους εμφανίζονται οι πληρωμές και οι δαπάνες από κατάπτωση εγγυήσεων του Δημοσίου, 2) των αντιτίμων που παραμένουν ατακτοποίητα επί σειρά ετών και 3) των αποκλίσεων των μεγεθών των βεβαιωθέντων και των εισπραχθέντων εσόδων, καθώς και των πληρωθέντων εξόδων, που εμφανίζονται στον Απολογισμό από τα προϋπολογισθέντα, που δε συνάδουν με τη συνταγματική και δημοσιολογιστική ευταξία (άρθρα 79 παρ. 2 και 98 παρ. 1 α Συντάγματος, 5 παρ. 2 και 27 παρ. 1 ν. 2362/1995), Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Περί της ορθότητας, κατά τα λοιπά, των αποτελεσμάτων του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2006 και του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 τα οποία έχουν ως εξής: Α ΕΣΟΔΑ Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1 Προϋπολογισθέντα ευρώ ,00 2 α Βεβαιωθέντα ευρώ ,36 β Διαγραφέντα ευρώ ,16 γ Βεβαιωθέντα μετά την αφαίρεση διαγραφών ευρώ ,20 3 Επιστραφέντα ευρώ ,67 4 Εισπραχθέντα μετά μείωση επιστροφών ευρώ ,17 5 Εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών ευρώ ,84 6 Εισπρακτέο Υπόλοιπο ευρώ ,36 Β ΕΞΟΔΑ 1 Πρόβλεψη Προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημ. Επενδύσεων) ευρώ ,00 α Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων ευρώ ,00 β Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ ,00 γ Τακτικού Προϋπολογισμού Περ. Διοικήσεων ευρώ ,00 2 δ Δημοσίων Επενδύσεων ευρώ ,00 Διαμορφωθέντα έξοδα (Τακτικού προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων) ευρώ ,00 α Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων ευρώ ,00 β Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ ,00 γ Τακτικού Προϋπολογισμού Περ. Διοικήσεων ευρώ ,00 3 δ Δημοσίων Επενδύσεων ευρώ ,00 Σύνολο εξόδων που έχουν αναληφθεί και πληρωθεί (Πληρωθέντα έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων) ευρώ ,17 α Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων ευρώ ,72 β Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ ,18 γ Τακτικού Προϋπολογισμού Περ. Διοικήσεων ευρώ ,04 δ Δημοσίων Επενδύσεων ευρώ ,23 4 ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Πιστώσεις μη διατεθείσες ευρώ ,83 α Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων ευρώ ,28 β Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων ευρώ 2.002,82 γ Τακτικού Προϋπολογισμού Περ. Διοικήσεων ευρώ 1.985,96 δ Δημοσίων Επενδύσεων ευρώ ,77

35 35 Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α) Υπόλοιπο Δημοσίου Ταμείου ,39 β) Λογ/σμοί Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου ,01 γ) Αποτελέσματα Λ/σμού Κρατικής περιουσίας ,89 δ) Δημόσιο Χρέος ,48 ε) Αποτελέσματα Κρατικού Π/σμού μέχρι ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Δάνεια καλυπτόμενα με εγγύηση του Δημοσίου ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΠΑΘΗΤΙΚΟ α) Λογαριασμοί Παθητικού Δημοσίου Ταμείου ,81 β) Δημόσιο Χρέος ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που χορηγήθηκαν ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,29 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Για την ακρίβεια Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ ε ύ χ ο ς 1 8 ο Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Β. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ & Δ Η Μ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : * Η ΛΑ.Σ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

KaBdXa Οκτώ&ρης 1989

KaBdXa Οκτώ&ρης 1989 Τ.Ε,Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ; ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Επιβλέπων καθηγητής;κ.μαδυτιν6ς Δημ. KaBdXa Οκτώ&ρης 1989 Τ.Ε,Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη Τι οφείλει να κάνει ένα στέκι γειτονιάς μέσα στην πόλη-ατμομηχανή της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε συνθήκες κινηματικής ύφεσης; Αυτή η μπροσούρα συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κεντροαριστερά και νεοφιλελευθερισμό Η όψιμη προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ. Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ. Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. 'Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ.ε.μπεντενιώτη, σελ. 5516 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πώληση ΑΤΕ bank: οι αγρότες. η ΠΑΣΕΓΕΣ. η αντιπολίτευση. 4 Αγωνιούν. 4 Διαφωνεί. 4 Απειλεί. ΣΟΓΙΑ: Eνα φυτό με προοπτικές και στη χώρα μας Σελ.

Πώληση ΑΤΕ bank: οι αγρότες. η ΠΑΣΕΓΕΣ. η αντιπολίτευση. 4 Αγωνιούν. 4 Διαφωνεί. 4 Απειλεί. ΣΟΓΙΑ: Eνα φυτό με προοπτικές και στη χώρα μας Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 22 n ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΟΓΙΑ: Eνα φυτό με προοπτικές και στη χώρα μας Σελ. 6-7 Πώληση ΑΤΕ bank: Συρρικνώνεται επικίνδυνα και η χοιροτροφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2015 Mεταβατικό πρόγραμμα σπουδών για εισαχθέντες έως το ακ. έτος 2014-2015 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 116/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή

Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή Παραδοσιακή ρώσικη χριστουγεννιάτικη ιστορία Διασκευή από την Μπιλιούρη Αργυρή ΠΡΟΣΩΠΑ: Τρεις μάγοι Μπάμπουσκα Ξενοδόχος Φρουρός Αγγελιαφόρος Χωρικοί (μπορούμε να χρησιμοποιήσουνε όσα πρόσωπα θέλουμε )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Σεπτέμβριος 2012 Editorial: Οι τελευταίες εξελίξεις Έκφραση αλληλεγγύης στους φαρμακοποιούς από την Ο.Σ.Φ.Ε. Απάντηση σε συκοφαντικούς ισχυρισμούς του Μega Απάντηση σε δηλώσεις του καθηγητή κ. Τσαρμουγκέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ. 210 4649819 Φ. 604.2 / 32/15 Σ. 3288 Σαλαμίνα, 18 Ιουνίου 2015 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ. 210 4649819 Φ. 604.2 / 32/15 Σ. 3288 Σαλαμίνα, 18 Ιουνίου 2015 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΖΚΤ6-8ΟΘ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα: 4900 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013 ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Κιοσές Νικόλαος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 507/2012 Α Σ.

Κιοσές Νικόλαος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 507/2012 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Α: Β4ΓΑΩΕ6-4ΝΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20ης /27 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα