ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κα θώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 41, 47, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 19, 20 21, 22, 23, 24 και 25 του νόμου 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α 29). β. Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45). γ. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). δ. Του Π.δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ γών» (Α 31). ε. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21). στ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). ζ. Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α 185), όπως ισχύει. η. Του Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α 176), όπως ισχύει. θ. Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι λίας και Αιγαίου» (Α 170), όπως ισχύει. ι. Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι σμού» (Α 179), όπως ισχύει. ια. Της υπ αρ. Υ5/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β 204). ιβ. Της υπ αρ. Υ92/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β 285). ιγ. Της υπ αρ. Υ99/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Έλενα Κουντουρά» (Β 299). ιδ. Της υπ αρ. Υ136/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β 389). ιε. Της υπ αρ. Υ144/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Χρήστο Σπίρτζη» (Β 483). 2. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κεφάλαιο Α Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Άρθρο 1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για: Α. Πράξεις, εντολές, εντάλματα και έγγραφα αρμο διότητας των παρακάτω οργανωτικών μονάδων του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει):

2 10824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομι κών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυν ση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Αυτοτελή Τμή ματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου. Β. Εγκυκλίους και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με το Π.δ 24/2015 για θέματα διοικητικά, οικονομικά και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως εξής: 1. Τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Συμβούλιο του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) όπως κάθε φορά ισχύει, για θέμα τα υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και προς το κάθε φορά αρμόδιο όργανο για θέματα επιλογής και κρίσεων, όταν απαιτείται, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα ερωτήματα που αφορούν σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 2. Τις αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενι κών Διευθύνσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 3. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 4. Τις αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης αμειβό μενων συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 5. Τις αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης μη αμει βόμενων συλλογικών οργάνων για θέματα αρμοδιότη τάς του, ή για την άσκηση των συντονιστικών αρμοδι οτήτων του. 6. Τις εγκυκλίους για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητάς του, ή για την άσκηση των συντονιστικών αρμοδιοτήτων του. 7. Την έκθεση των απόψεων της Διοίκησης, για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 8. Τις αποφάσεις καθορισμού προσόντων θέσεων ευ θύνης επιτελικών και οριζόντιων οργανικών μονάδων, οι οποίες προβλέπονται στο Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 9. Τov καθoρισμό τoυ αριθμoύ τωv απoφoίτωv της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για κάλυψη τωv αvαγκώv των Υπηρεσιών που προβλέ πονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 10. Τα προς το κάθε φορά αρμόδιο όργανο ερωτήματα για θέματα επιλογής, κρίσεων και υπηρεσιακής κατά στασης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και αυτοτελών ή μη Τμημάτων, οι οποίοι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα ερωτήματα που αφορούν σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 11. Τις αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει καθώς και των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέ πονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 12. Τις αποφάσεις μετακίνησης Προϊσταμένων οι οποί οι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέπο νται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 13. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων από Γενική Διεύθυνση ή οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση σε άλλη Γενική Διεύθυνση ή σε άλλη οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυν ση, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 14. Την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό. 15. Τον ορισμό υπαλλήλων, που υπηρετούν σε ορ γανικές μονάδες οι οποίες προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, για συμμετοχή τους σε συλ λογικά όργανα ή συνέδρια άλλων φορέων, ως εκπρο σώπων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό. 16. Τη χορήγηση των αδειών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου Προϊ σταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 17. Τα θέματα κατάστασης του προσωπικού όλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. Εξαιρούνται τα θέματα που, με την παρούσα, μεταβιβάζονται σε κατώτερα όργανα. 18. Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων όλων των οργανικών μονάδων που προβλέ πονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 19. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλή λων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό. 20. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέ λεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, των Ειδικών Συμβούλων Συνεργατών, μετακλητών και απο σπασμένων υπαλλήλων στα Γραφεία του Υπουργού καθώς και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊστα μένων οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 21. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσω τερικό και το εξωτερικό. του Προέδρου, του Διευθύνο ντος Συμβούλου, των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α του Π.δ. 24/ Τις αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α 174), όπως κάθε φορά ισχύει. 23. Την προώθηση των απαντήσεων των εποπτευόμε νων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α του Π.δ. 24/2015, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 24. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προ ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις, της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 25. Τον ορισμό εκπροσώπων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, σε Συμβούλια και Επιτροπές άλλων Δημόσι ων Υπηρεσιών και Οργανισμών. 26. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετι κών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014 από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζό νων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 28. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για διάθεση πιστώσεων του στον Προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 29. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 30. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών, προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, κατακύρωσης αποτελεσμάτων, τη σύναψη συμβάσεων και κάθε άλλο σχετικό εγγράφου των δαπανών αυτών, που πραγμα τοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. Στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση όλες οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 31. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η δια δικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 Π.δ. 18/2007) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμβάσεις κα θώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, αρμοδιότη τας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ. 32. Τις αποφάσεις αvάληψης υπoχρεώσεωv και απο φάσεων καταβoλής εισφoρώv και συμμετoχής στις δα πάvες Διεθvώv Οικovoμικώv Οργαvισμώv ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 33. Τις προτάσεις ένταξης και τροποποίησης έργων, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 34. Τις προτάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και όλα τα διαδικαστικά προς την Τράπεζα της Ελλάδας έγγραφα από το ποσό των ,01 ευρώ. μέχρι το ποσό των ευρώ. 35. Τις αποφάσεις κατανομής, πληρωμής, εντολής προς υπολόγους και κάθε άλλης σχετικής πράξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 36. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμά των προπληρωμής για ποσά από ,01 ευρώ μέχρι ευρώ. 37. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθά ρισης όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά διαβι βαστικά και λοιπά έγγραφα από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 38. Τις εντολές προς τους υπόλογους για την καταβο λή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρω μής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για ποσά από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ για κάθε περίπτωση. 39. Τις αποφάσεις για την τροποποίηση του Προγράμ ματος Προμηθειών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 40. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλε ση των προμηθειών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), που υλοποιούνται από το Ενιαίο Πρόγραμ μα Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από ,01 ευρώ μέχρι ποσού ευρώ. 41. Καταλογισμός οφειλών που απορρέουν από οποια δήποτε νόμιμη αιτία για ποσό άνω των ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ ανά υπόχρεο. 42. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων, με επι τροπικά εντάλματα πληρωμής, οποιουδήποτε ποσού για κάθε περίπτωση προς τις ΥΔΕ των Νομών της έδρας των Περιφερειών και τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 43. Την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προβλέψεις. 44. Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, που αφορά τις οργανικές μονάδες του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει καθώς και τις προτάσεις και αιτήματα προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ στασίας Καταναλωτή, για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγματοποίησης προμηθειών. 45. Τον συντονισμό της κατάρτισης του Ενιαίου Προ γράμματος Προμηθειών για το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ιδίως μέσω της αποστολής αιτημάτων παροχής πληροφοριών προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, τη συγκέντρωση των σχετικών εισηγήσεων και την προώθησή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 46. Τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την παρα κολούθηση, την υλοποίηση και την κατάρτιση των συμ βάσεων, μελετών και έργων που αφορούν στην πληρο φορική και τον οργανωτικό, διοικητικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει και χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπο λογισμό ή το Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο Προγραμμάτων ή μη. 47. Τις αποφάσεις που αφορούν στη συνεργασία και σύγκληση συσκέψεων με εκπροσώπους άλλων Υπουρ γείων για θέματα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών οργανι σμών, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 48. Την έγκριση και διοργάνωση κάθε είδους συνε δρίων και εκθέσεων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 49. Ερωτήματα ή εισηγήσεις για τοποθετήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων στη ΜΕΑ ΟΟΣΑ, στην ΜΕΑ ΕΕ και στο γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

4 10826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50. Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς φορείς εκπρο σώπησης, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενι κότερου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των τομέων της Κυβερνητικής πολιτικής οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα. 51. Τα έγγραφα πoυ αvαφέρovται σε θέματα διoικη τικής και oικovoμικής επoπτείας, oργάvωσης, ελέγχoυ λειτoυργίας και απόδoσης τωv Υπηρεσιώv Εξωτερικoύ, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 52. Τα έγγραφα με οδηγίες προς τις αρμόδιες υπη ρεσίες του Π.δ. 116/2014, σχετικά με πολιτικές θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς και στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 53. Τα έγγραφα με οδηγίες για το συντονισμό των πο λιτικών θέσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρε σιών στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία συνδέονται με την αποστολή του Υπουργείου. 54. Τα σχετικά με τις συνεισφορές στους Διεθνείς Οργανισμούς έγγραφα, τις απoφάσεις αvάληψης υπoχρεώσεωv και απoφάσεις καταβoλής εισφoρώv και συμμετoχής στις δαπάvες Διεθvώv Οικovoμικώv Οργαvι σμών, ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 55. Τις αποφάσεις έναρξης αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. 56. Τηv έγκριση απoφάσεωv αvάθεσης εκπόvησης μελετώv ή εκτέλεσης ερευvητικώv εργασιώv, έργωv, πρoμηθειώv και παρoχής υπηρεσιώv καθώς και τις σχετικές συμβάσεις στo πλαίσιo πρoγραμμάτωv της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυ ξιακής Συvεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Ορ γανισμών και των Διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών, τα oπoία καλύπτovται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 7 τoυ Ν. 2297/1995 (Α 50), όπως ισχύει, του Ν. 2731/1999 (Α 138), όπως ισχύει και του Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει και μέχρι πoσoύ ,00 ευρώ. 57. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής, καθώς και επαvεισα γωγής όπoυ αυτό πρoβλέπεται, ειδώv πoυ εμπίπτoυv στο πλαίσιο τoυ Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρoμαχικά, κ.λπ.) και όπoιoυ στo μέλλov εκδoθεί για τo θέμα αυτό, για αξίες από ,01 ευρώ και άνω, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 58. Τις συμβάσεις, αποφάσεις, εγκρίσεις, εντολές και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων μέσω της τεχνικής βοήθειας του Π.δ. 4/2002 (Α 3) ή της τεχνικής βοήθειας άλλων προγραμμάτων, ευρωπαϊκών ή μη έως του ποσού των ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 59. Το συντονισμό για την επεξεργασία, τροποποίηση και θέση σε εφαρμογή του Οργανισμού του Υπουργεί ου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδίως την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων στον Υπουρ γό και την έκδοση εντολών, αποφάσεων και πράξεων αναφορικά με το σύνολο των Υπηρεσιών, των φορέων αλλά και του προσωπικού που θα διέπεται από τον Οργανισμό, μεταξύ άλλων για θέματα κατάταξης και κατανομής προσωπικού, τοποθέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων και καθορισμού προσόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής σε Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Μονάδων και Τμημάτων Άρθρο 2 Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων Μεταβιβάζουμε στους Προϊστάμενους Γενικών Διευ θύνσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας (Π.Δ. 116/2014) το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για: 1. Τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφο ρές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων. 2. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους Διευ θύνσεων και αυτοτελών οργανικών μονάδων οποιου δήποτε επιπέδου που υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση. 3. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Γενική Διεύθυνση Αρχείο, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 5 τoυ Ν. 2690/1999 (Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 τoυ Ν. 3448/2006 (Α 57) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. 4. Την έκδοση γενικών οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυ κλίων που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινι στεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο. 5. Την υπόδειξη προς τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντο νισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης ως εκπροσώπων σε Συλλογικά Όργανα καθώς και πρότα ση για συμμετοχή των υπαλλήλων τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 6. Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντο νισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για την αποστολή εγγράφου, με το οποίο θα ζητούνται εκπρόσωποι άλλων φορέων προκειμένου να ορισθούν Μέλη συλλογικών οργάνων που συνιστώ νται και συγκροτούνται στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά λόγο αρμοδιότητας. 7. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις αποφάσεις στο χοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης. 8. Τον ορισμό των υπαλλήλων για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού. 9. Την υπογραφή τεχνικών δελτίων προόδου και ολο κλήρωσης έργων (μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων κ.λπ.),

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατά λόγο αρμοδιότητας, που αφορούν σε έργα χρημα τοδοτούμενα από Κοινοτικά, Εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμμα τεία του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας Τα υπογεγραμ μένα τεχνικά δελτία κοινοποιούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Άρθρο 3 Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων Στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού για: 1. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης. 2. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους Τμημά των και υπαλλήλους της Διεύθυνσής τους. 3. Τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις αποφά σεις στοχοθεσίας της Διεύθυνσης. 4. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα για διευκρινίσεις σε θέματα της Διεύθυνσης, για τα οποία όμως υπάρχουν νομολογιακές λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), καθώς και απαντήσεις σε αιτήματα Υπηρεσιών, πολιτών ή υπαλλήλων, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες. 5. Την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων μελετών ή εκθέσεων. 6. Τις εγκυκλίους που αναφέρονται σε θέματα αρ μοδιότητας της Διεύθυνσης ή έγγραφα που αφορούν σε νόμους και προεδρικά διατάγματα, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., εφόσον έχει γίνει δεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο. 7. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3448/2006 (Α 57) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. 8. Διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση. Άρθρο 4 Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Τμημάτων Στους Προϊστάμενους Τμημάτων του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού για: 1. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων ή πολιτών για τα οποία έχει ήδη λάβει θέση το πρώην Υπουρ γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ή έχει προηγηθεί σχετική εγκύκλιος ή είναι παγιωμένη η θέση της Υπηρεσίας, με σειρά σχετικών απαντήσεων και που έχουν λυθεί με πάγια νομολογία, πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες εξουσιοδοτού νται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητού νται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις του Υπουργείου ή και άλλων φορέων. 3. Τα διαδικαστικού περιεχομένου έγγραφα, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 4. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, για κάθε νό μιμη χρήση, σε θέματα, που, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα. 5. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρ μόδιες Υπηρεσίες αναφορές φορέων ή πολιτών, που αναρμόδια υποβλήθηκαν στο Υπουργείο. 6. Τις πράξεις για θέση εγγράφων στο Αρχείο. 7. Τις αποφάσεις καθορισμού στόχων για τους υπαλ λήλους που υπάγονται στο Τμήμα. Άρθρο 5 Ειδική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής σε Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Μεταβιβάζουμε επιπλέον στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητι κών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέ σεων και των αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Σχεδία σης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), Εσωτερικού Ελέγχου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) το δι καίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού», ως εξής: Α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη τικών Υπηρεσιών για: 1. Τις αποφάσεις χορήγησης ή ανάκλησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις αποφάσεις χορήγησης άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή, τις αποφάσεις χορήγησης αδειών άνευ αποδο χών, σε υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνώμη απλή, σύμφωνη ή ειδικώς αιτιολογημένη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τητας 2. Την κύρωση πινάκων προακτέων. 3. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για εκτέλεση υπηρε σίας στο εσωτερικό. 4. Τη βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του πρώην Υπουργείου ισχύει). 5. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους και υπαλλήλους υπηρεσιακών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση. 6. Την υπογραφή εγγράφων προς το Υπουργείο Εξω τερικών για την έκδοση ή θεώρηση διπλωματικών διαβα τηρίων των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ ξης και 7. Τις αποφάσεις για έγκριση άρσης φραγής τηλε φωνικών συνδέσεων, εσωτερικού και διεθνούς δικτύου, δημόσιων υπηρεσιών.

6 10828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Εγκυκλίους για υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης και για την εύρυθμη λειτουργία τητας 9. Τις αποφάσεις θέσης σε κυκλοφορία, και άρσης από την κυκλοφορία, των αυτοκινήτων και δικύκλων που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/ (Β 108) όπως κάθε φορά ισχύει και παράδοσής τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομι κών, για εκποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6400/2060/ (Β 387) όπως κάθε φορά ισχύει. 10. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης τητας Β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών για: 1. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των Οικονομικών Διευ θύνσεων αρμοδιότητάς του με βάση τις διατάξεις και τις γενικές αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης καθώς και με βάση τους δημοσιονομικούς κα νόνες που διέπουν την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας. 2. Tην παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει) προς τον ιεραρχικά προϊστάμενο Γενικό Γραμμα τέα και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή, καθώς και την αποστολή οικονομικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ. 3. Τον έλεγχο για την έγκαιρη κατάρτιση του ετήσι ου Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την μέριμνα των δη μοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. 4. Τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτά των ορίων του προϋπολογισμού του πρώην Υπουργεί ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και της ανάληψης δεσμεύσεων από αυτό και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών, μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση από τον οικείο προϋπολογισμό. 5. Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και αξιοποί ησης των πόρων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. 6. Την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυ κλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 7. Τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του πρώην Υπουργείου ισχύει), καθώς και των εποπτευομένων από αυτό φο ρέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. 8. Την υποχρέωση άρνησης και έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής που τον εντέλει, όπως προβεί σε ενέργεια η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεση δαπάνης που υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. 9. Την υποχρέωση επαναληπτικής έγγραφης ενημέρω σης με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, στο Ελε γκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε περίπτωση επιμονής της αρμόδιας αρχής που τον εντέλλεται. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη ως προς τη νομιμότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας. 10. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 11. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζό νων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. 12. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για διάθεση πιστώσεων του στον Προϋπολογισμό τητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέχρι του ποσού των ευρώ. 13. Τις προτάσεις για αύξηση του ποσοστού διάθεσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδων των ειδικών φορέων του Π.δ. 116/ Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι του ποσού των ευρώ. 15. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών, προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, κατακύρωσης απο τελεσμάτων, τη σύναψη συμβάσεων και κάθε άλλο έγ γραφο που αφορά τις δαπάνες αυτές, αρμοδιότητας του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από ,01 ευρώ μέχρι του ποσού των ευρώ. Στην περίπτωση σύνα ψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση όλες οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τον Υπουργό. 16. Τις αποφάσεις κατανομής, πληρωμής, εντολής προς υπολόγους και κάθε άλλης σχετικής πράξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρμοδιότητας τητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι το ποσό των ευρώ. 17. Τις προτάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και όλα τα διαδικαστικά προς τη Τράπεζα της Ελλάδος έγγραφα, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέχρι το ποσό των ευρώ. 18. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για εγγραφή ή αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) λόγω μετατάξεων, προσλήψεων, μεταφορών κ.λπ. καθώς και οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού. 19. Τις προτάσεις για εγγραφή πιστώσεων στον εκτε λούμενο τακτικό προϋπολογισμό για εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων οι οποίες αφορούν το πρώην Υπουρ γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση των προμηθειών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου ισχύει), που υλοποιούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέχρι ποσού ευρώ. 21. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων παγίων προκατα βολών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Επί σης, τις αποφάσεις ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών. 22. Τις αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστή αποδοχών καθώς και του αναπληρωτή του. 23. Τις αποφάσεις για την τροποποίηση του Προγράμ ματος Προμηθειών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέ χρι του ποσού των ευρώ. 24. Την υπογραφή κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου ή απόφασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προ βλέπονται στην υπ αρ /ΓΔΟΥ/233 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 2090/B / ) και που η αρμοδιότητα υπογραφής των δεν έχει εκχωρηθεί σε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. 25. Τη συνυπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του πρώην Υπουργεί ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προβλέψεις. 26. Τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών των πρόχειρων διαγωνισμών. 27. Την κατάσταση πρόβλεψης μηνιαίων δαπανών προς το αρμόδιο όργανο για την τακτοποίηση δαπανών. 28. Τις εντολές προς τους υπόλογους για την καταβο λή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους μέχρι του ποσού των ευρώ για κάθε περίπτωση. 29. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και αποφάσεις ορισμού υπολόγων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 30. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για ποσά μέχρι ευρώ. 31. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκα θάρισης όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά δια βιβαστικά και λοιπά έγγραφα μέχρι του ποσού των ευρώ. 32. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 Π.δ. 118/2007) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 33. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων διαχειριστών υλικού, εκτός της περίπτωσης που, με την απόφαση αυτή, ορίζονται άλλα όργανα. 34. Τις πράξεις καταλογισμού (άρθρο 96 του Ν. 4270/2014, όπως κάθε φορά ισχύει). 35. Καταλογισμός οφειλών που απορρέουν από οποια δήποτε νόμιμη αιτία για ποσό μέχρι των ευρώ ανά υπόχρεο. 36. Τα αιτήματα προς το Γ.Λ.Κ. για αύξηση των δια θέσιμων ποσοστών πιστώσεων από τον τακτικό προϋ πολογισμό. 37. Τις αποφάσεις για ορισμό υπολόγου διαχειριστή: α) των αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) β) των ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού αυτών, γ) καυσίμων και ελαιο λιπαντικών. 38. Τις αποφάσεις για έγκριση προμήθειας και λει τουργίας κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρε σιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας 39. Τις αποφάσεις για την έγκριση υπέρβασης του ορίου καυσίμων και λιπαντικών από τα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/ (Β 108) όπως κάθε φορά ισχύει. 40. Τις αποφάσεις θέσης σε κυκλοφορία, και άρσης από την κυκλοφορία, των αυτοκινήτων που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/ (Β 108) όπως κάθε φορά ισχύει και παράδοσής τους στη Διεύθυνση Διαχείρι σης Δημόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομικών, για εκποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6400/2060/ (Β 387) όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης για: 1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή πα ρέχονται πληροφορίες για την εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και αναβάθ μιση του εξοπλισμού των δικτύων επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του 2. Τη σύνταξη της πολιτικής ασφαλείας των δικτύων επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων τητας 3. Την έγκριση και υποβολή προδιαγραφών για την απόκτηση εξυπηρετητών, σταθμών εργασίας, εκτυπω τών και εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών του πρώ ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 4. Τη σύνταξη των διαδικασιών α) για την υποστήριξη διαχείριση Χρηστών, Υποδομών και εφαρμογών β) για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη. 5. Την έγκριση και υποβολή δράσεων για την απλού στευση των διαδικασιών και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. 6. Την έγκριση και υποβολή επιχειρησιακού, τεχνικού και λειτουργικού σχεδιασμού έργων Τεχνολογιών Πλη ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει). 7. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβι βαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για τον προγραμματισμό,

8 10830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της διαχεί ρισης των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι κοινωνιών (ΤΠΕ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 8. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβι βαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυακών πυλών. 9. Την έγκριση και υποβολή δράσεων για την ομογε νοποίηση διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 10. Τη σύνταξη των διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστήριξης των χρηστών των εφαρμογών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 11. Τη σύνταξη των διαδικασιών για την κεντρική δια χείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχο και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων εφαρμογών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Δ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διε θνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής για: 1. Πράξεις, εντολές και έγγραφα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων: Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ), Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων (ΣΕΕΚ) και Διε θνών Οργανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργα σιών (ΔΟΔΟΣ) καθώς και των υπηρεσιών Εξωτερικού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει: Μόνιμη Ελλη νική Αντιπροσωπεία στη ΜΕΑ Βρυξελλών κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνερ γασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Γραφείο Οικονο μικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 2. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγη ση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 3. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα. 4. Τηv έκδoση εγκυκλίωv ή εγγράφωv με τα oπoία δίδovται oδηγίες στις Υπηρεσίες Εξωτερικoύ ή ζητoύvται στoιχεία από αυτές για θέματα αρμoδιότητας της Γεvι κής Διεύθυvσης. 5. Προτάσεις για τη στελέχωση Υπηρεσιών Εξωτερι κού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 6. Την παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Γε νικής Διεύθυνσης καθώς και τις Υπηρεσίες Εξωτερι κού για την διαμόρφωση και το συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής. 7. Οδηγίες πoυ αφoρoύv σε θέματα πoυ εξετάζονται ή συζητoύvται σε Διεθvείς Οργαvισμoύς και στους θε σμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. Τις Εισηγήσεις για τηv έγκριση μετακίvησης τωv υπαλλήλωv για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης από τo Κέvτρo σε πρooρισμoύς εvτός και εκτός της Ελληvικής Επικρατείας για υπηρεσιακoύς λόγoυς. 9. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής, καθώς και επαvεισαγω γής όπoυ αυτό πρoβλέπεται, ειδώv πoυ εμπίπτoυv στο πλαίσιο τoυ Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρoμαχικά, κ.λπ.) και όπoια στo μέλλov εκδoθεί για τo θέμα αυτό, για αξίες από ,01 μέχρι και ,00 ευρώ. 10. Την εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμού για την υπoγραφή συμβάσεωv πoυ αφoρoύv στηv εκπόvηση μελετώv ή εκτέλεση ερευvητικώv εργασιώv, έργωv, πρoμηθειώv και παρoχής υπηρεσιώv στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συvεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Αναπτυξια κών Τραπεζών, τα oπoία καλύπτovται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 7 τoυ Ν. 2297/1995 (Α 50), όπως ισχύει, του Ν. 2731/1999 (Α 138), όπως ισχύει και του Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει. 11. Τov oρισμό Διευθυvτώv τωv περιπτέρωv της επι σήμoυ συμμετoχής της χώρας μας σε Διεθvείς Εκθέσεις. 12. Τηv έκδoση εγκυκλίωv ή εγγράφωv με τα oπoία δίδovται oδηγίες στις Υπηρεσίες Εξωτερικoύ ή ζητoύvται στoιχεία από αυτές για θέματα αρμoδιότητας της Γεvι κής Διεύθυvσης. 13. Εvημερωτικά έγγραφα πρoς φoρείς τoυ Δημoσίoυ και Iδιωτικoύ Τoμέα πoυ αφoρoύv στα πρoγράμματα πoλυμερoύς αvαπτυξιακής συvεργασίας. Ε. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευ ρωπαϊκών Σχέσεων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτή των της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (Δ.Ο.Ε.Π.) για: 1. Την εξειδίκευση και αξιολόγηση της ακολουθούμε νης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπω ση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 2. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς σε θέματα αρμο διότητάς του. 3. Την κατάρτιση ενημερωτικών εγγράφων πρoς φoρείς τoυ δημόσιου και του ιδιωτικoύ τoμέα πoυ αφoρoύv σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 4. Την κατάρτιση και αποστολή εγγράφων, οδηγιών ή αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, τη σύνταξη ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων και αποφάσεις στοχοθεσίας της Διεύθυνσης. ΣΤ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για: 1. Τα ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για θέματα υπηρεσιακής κα τάστασης των υπαλλήλων του με εξαίρεση τις περιπτώ σεις 1 και 10 του άρθρου 1 της παρούσας. 2. Την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε προγράμ ματα επιμόρφωσης στο εσωτερικό. 3. Την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας 4. Την εισήγηση για την ορθολογική κατανομή και στε λέχωση των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ ξης και 5. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού ημερών κίνη σης εκτός έδρας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται σε ηθι κές αμοιβές βραβεύσεις των υπαλλήλων. του πρώ ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 7. Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται στη διεξα γωγή εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώ πων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του πρώην Υπουργείου ισχύει). 8. Τα έγγραφα ανακοινώσεων διορισμού στο Γραφείο του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων και των Ειδι κών Γραμματέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), καθώς και τις αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων και αδειών (μητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικών αδειών) σε με τακλητούς υπαλλήλους όλων των βαθμών. 9. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο Τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών Διαταγ μάτων και λοιπών πράξεων για θέματα προσωπικού του 10. Κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ορί ζονται, με την απόφαση αυτή, άλλα όργανα. 11. Τη βαθμολογική κατάταξη ή ένταξη του προσωπι κού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 12. Τα έγγραφα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για αυξομείωση και εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού. 13. Τις ανακοινώσεις αποφάσεων διορισμού ή πρόσλη ψης προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 14. Τις καταστάσεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. 15. Τις βεβαιώσεις αποχής από τα υπηρεσιακά κα θήκοντα για λόγους ασθενείας των υπαλλήλων του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 16. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων του πρώ ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 17. Την αλληλογραφία με Φορείς του Δημόσιου Τομέα για θέματα προσωπικού. Ζ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο στήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών για: 1. Την εντολή για την κίνηση ή επισκευή οχημάτων του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και τον ορισμό υπευθύνων κίνησης αυτών. H. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για: 1. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, μέχρι του ποσού των ευρώ. 2. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κα τηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέ ων του Π.δ. 116/2014, μέχρι του ποσού των ευρώ. 3. Την παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπο λογισμού με το ΜΠΔΣ. 4. Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για αύξηση ποσοστού διάθεσης πιστώσεων του Κρατι κού Προϋπολογισμού. 5. Πρόταση καθορισμού μηνιαίου ορίου πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων όλων των Φορέων/Ειδικών Φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή του πρώην Υπουργείου ισχύει) σχετικά με τη διαβίβασή τους στο Γενικό Λογι στήριο του Κράτους. Θ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια χείρισης για: 1. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζο νται δικαιολογητικά έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και προπληρωμής, κατ αρμοδιότητα. 2. Την υπογραφή εντολών έκδοσης χρηματικών ενταλ μάτων, προπληρωμής επ ονόματι της Τραπέζης της Ελλάδος, για την πληρωμή μισθών και λοιπών σταθε ρών αποδοχών των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) στην αλλοδαπή, ενοικίων μισθωμένων ακινήτων και λοιπών σταθερών δαπανών των αυτών Υπηρεσιών. 3. Τις απαιτήσεις εκκρεμών οφειλών από μόνιμους ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας υπαλλήλους του 4. Τις προτάσεις για εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 5. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο των δαπανών αυτών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι του ποσού των ευρώ. Ι. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παρακολούθη σης Εποπτευόμενων Φορέων για: 1. Την εισήγηση για την έγκριση των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και των απολογι σμών, των εποπτευομένων φορέων του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει). 2. Την εισήγηση για την επιχορήγηση/χρηματοδότη ση των εποπτευομένων και λοιπών φορέων του πρώ ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 3. Τη εισήγηση για την έγκριση ή μη των υπερωρι ών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του πρώ ην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

10 10832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία χρηματοοικονομι κών και μη χρηματοοικονομικών στατιστικών στοιχείων όλων των εποπτευομένων φορέων και Υπηρεσιών του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και την εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου σχετικά με τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. ΙΑ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για: 1. Την κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και τυχόν τροποποιήσεις αυ τού. 2. Τις απαιτήσεις εκκρεμών οφειλών από προμηθευτές τητας 3. Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμών στη Διεύθυν ση Οικονομικής Διαχείρισης 4. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών αναλώσιμου ή μη υλικού. 5. Τις αποφάσεις προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελεσμάτων προμήθειας κάθε εί δους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των ευρώ. ΙΒ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πoλιτικής Διε θνούς Εμπoρίoυ για: 1. Τις ετήσιες εισφoρές στov Παγκόσμιo Οργαvισμό Εμπoρίoυ (Π.Ο.Ε.). ΙΓ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων για: 1. Τις άδειες ή απoρρίψεις για τηv εισαγωγή ειδώv πoυ τελoύv σε καθεστώς πoσoτικoύ oρίoυ, τις άδειες για τηv εισαγωγή ειδώv πρoς τελειοποίηση και επαvεισα γωγή (παθητική τελειoπoίηση) και τις άδειες εισαγωγής ειδώv πoυ τελoύv σε καθεστώς διπλoύ ελέγχoυ χωρίς πoσoτικά όρια, καθώς και τις παρατάσεις ή τρoπoπoιή σεις τoύτωv. 2. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής πρoϊόvτωv πoυ τελoύv σε καθεστώς επιτήρησης από ,01 ευρώ και άvω. 3. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις, εξαγωγής επαvεξαγωγής πρoϊόvτωv διττής χρή σεως για αξίες από ,01 ευρώ και άvω. 4. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής, καθώς και επαvεισαγω γής όπoυ αυτό πρoβλέπεται, ειδώv πoυ εμπίπτoυv στο πλαίσιο τoυ Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρoμαχικά, κ.λπ.) και όπoιoυ στo μέλλov εκδoθεί για τo θέμα αυτό, για αξίες από ,01 ευρώ μέχρι ευρώ. 5. Τηv έκδoση τωv Διεθvώv Πιστoπoιητικώv Εισαγωγής και τωv Πιστoπoιητικώv Παράδoσης. 6. Έγγραφα πρoς τoυς Διεθvείς Οργαvισμoύς, τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Εvωσης, Μόvι μες Ελληvικές Αvτιπρoσωπείες και Υπoυργεία πρoς αvτιμετώπιση διαφόρωv θεμάτωv αρμoδιότητας της Διεύθυvσης. 7. Ετήσιες εισφορές στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων. 8. Πράξεις για θέματα που αφορούν σε πρόστιμα που επεβλήθησαν σε περίοδο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Οργανισμού (Π.δ. 116/2014, ΦΕΚ Α 185). ΙΔ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Ορ γανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών για: 1. Τις προτάσεις προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πο λιτικής για την υπoγραφή Συμβάσεωv σε εφαρμoγή τωv Ν. 2297/1995 και 2731/1999 πoυ αφoρoύv στηv εκ πόνηση μελετώv ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιώv, έρ γωv, πρoμηθειώv και παρoχής υπηρεσιώv, στo πλαίσιo πρoγραμμάτωv της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συvεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Αναπτυξια κών Τραπεζών αρμoδιότητας της Διεύθυvσης. 2. Τη διαβίβαση oδηγιώv και εγγράφωv πρoς τoυς εκπρoσώπoυς της Ελληvικής Κυβέρvησης στις Ομάδες των χωρών (constituencies) τωv διεθvώv Αvαπτυξιακώv Τραπεζώv όπου συμμετέχει η χώρα μας (Παγκόσμια Τράπεζα και θυγατρικοί της οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αvασυγκρότησης και Αvάπτυξης), Αναπτυ ξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNDP), Διάσκε ψη Εμπoρίoυ και Αvάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD) και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για θέ ματα προώθησης τωv Ελληvικώv συμφερόvτωv, καθώς επίσης και στις Αναπτυξιακές Τράπεζες όπου η χώρα μας εκπροσωπείται άμεσα από τη Διεύθυνση ΔΟΔΟΣ (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕ ΑΕΠ, BSTDB) και Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). 3. Τη διαβίβαση oδηγιώv και εγγράφωv πρoς τη ΜΕΑ Γενεύης για θέματα προώθησης των Ελληνικών συμ φερόντων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), καθώς και στο Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας Αθηνών (ITPO) του UNIDO. 4. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τις ως άνω Αναπτυξιακές Τράπεζες και την Παγκόσμια Περι βαλλοντική Διευκόλυνση (GEF) αναφορικά με τη δια χείριση των Ελληνικών Διαχειριστικών Ταμείων (Trust Funds) που χρηματοδοτούνται από κονδύλια του Ελλη νικού κρατικού προϋπολογισμού. ΙΕ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύ θυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα μικού για: 1. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζονται δικαιολογητικά συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ανεξάρτητα από τον βαθμό και την ειδικότητα που κατέχουν. 2. Την θεώρηση αντιγράφων δικαιολογητικών και εγ γράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 3. Την υπογραφή αποφάσεων αλλαγής επωνύμου των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας 4. Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλ λήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και γενικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη χορήγηση αδειών μητρότητας και ανατροφής παιδιών των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 6. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές για τις οποίες δεν απαιτείται προηγουμένως γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου ισχύει) στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός των μετακλητών υπαλλήλων. 7. Τις αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και τα έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων για υγειονομική εξέταση. 8. Τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλ λήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και των προ στατευομένων μελών τους. ΙΣΤ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύ θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνωσης και Τεχνι κών Υπηρεσιών για: 1. Την αρμοδιότητα επικύρωσης αντιγράφων, εγγρά φων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74). ΙΖ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν σης Οικονομικής Διαχείρισης για: 1. Την υπογραφή εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την έκδοση επιταγών ή εντολών σε συ νάλλαγμα, βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλ μάτων. 2. Την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων προς το οικείο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών για την εξόφληση ή είσπραξη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. 3. Την υπογραφή βεβαιώσεων για τις αποδοχές των πάσης φύσεως υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου ισχύει) με τις κρατήσεις που έχουν γίνει πάνω σε αυτές καθώς και τις πράξεις θεώρησης καταστάσεων κάθε είδους αποζημιώσεων. 6. Τις εξουσιοδοτήσεις προς το Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων για την εξόφληση χρηματικών ενταλ μάτων που έχουν εκδοθεί και εξοφλούνται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 7. Τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων του πρώην Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), κρατήσεις αποδοχών και εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 10. Τις προβλέψεις πιστώσεων που θα δαπανηθούν κάθε μήνα. 11. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. ΙΗ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν σης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για: 1. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. K. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων για: 1. Στov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς Ειδικών Καθεστώ των Εισαγωγών. Τα έγγραφα εισαγωγής τωv ειδώv πoυ τελoύv σε κα θεστώς επιτήρησης με εξαίρεση αυτώv πoυ υπόκειvται σε διπλό έλεγχο. 2. Στov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματος Ειδικών Καθεστώ των Εξαγωγών. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής ειδώv πoυ τελoύv σε καθεστώς επιτήρησης για αξίες μέχρι και ευρώ. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής πρoϊόvτωv διττής χρή σεως για αξίες μέχρι και ευρώ. Τις εγκρίσεις, τρoπoπoιήσεις, παρατάσεις, απoρρί ψεις εξαγωγής επαvεξαγωγής, καθώς και επαvεισα γωγής όπoυ αυτό πρoβλέπεται, ειδώv πoυ εμπίπτoυv στo πλαίσιo τoυ Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρoμαχικά, κ.λπ.) και όπoιoυ στo μέλλov εκδoθεί για τo θέμα αυτό, για αξίες μέχρι και ευρώ. ΚA. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πο λιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) για: 1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα στικά έγγραφα, που αναφέρονται σε θέματα εξουσιο δότησης υπαλλήλων για το χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις εξουσιοδότη σης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις από τους κανονισμούς ασφάλειας. 2. Τις αποφάσεις και έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας των Δημόσιων Ανεξάρ τητων Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου ισχύει). 3. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και άλλων Δημόσιων Πολιτικών ή Στρατιωτικών Υπη ρεσιών. 4. Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο αρχείο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική αλληλογραφία, καθώς και τις πράξεις επιστροφής, μέσω του αρχείου, εγγράφων τα οποία χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «Αρχείο Επι στρεπτέο». 5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση, προ παρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο συντονισμό όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για θέματα Π.Σ.Ε.Α. 7. Τις εκθέσεις για την πρόοδο της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α, καθώς και των εκθέσεων των ασκήσεων Π.Σ.Ε.Α. 8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην εξασφάλιση αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων της Π.Σ.Ε.Α. ΚB. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για: 1. Την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και 2. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε πε ρίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 3. Την εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικών δι ορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμο νωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του

12 10834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου. ΚΓ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοι νοβουλευτικού Ελέγχου για: 1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα για την προώθηση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, απαντήσεων προς τη Βουλή επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει). Κεφάλαιο Γ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 6 1. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα και υπογράφονται «Με εντολή Υπουργού» από τον Γενικό Γραμματέα και τους προ αναφερθέντες Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνονται σε αντίγραφο στο Γραφείο του Υπουργού. 2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊ σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμη μάτων και Αυτοτελών Τμημάτων ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. 3. Οι εξουσιοδοτημένοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», πρέπει να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά όργανα για κάθε σοβαρό, κατά την κρίση τους, θέμα ή και να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά. 4. Οι εξουσιοδοτημένοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» πρέπει να ενη μερώνουν τον Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα που εμπίπτει στις συντονιστικές του αρμοδιότητες ή και να προσκομίζουν σε αυτόν για υπογραφή έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτές. 5. Οι υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς και οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρέπει να ενημερώνουν τον εξουσιοδοτημένο, με την παρούσα απόφαση, να υπογρά φει «Με εντολή Υπουργού» Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα που εμπίπτει στις συντονιστικές του αρμοδιότητες. Άρθρο 7 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει ίδια θέματα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 22 Μαΐου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ. 39178 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 131 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 91. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελο ποννήσου Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 1 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 62. Τροποποίηση του π.δ. 294/1993 «Υπηρεσία Διοικη τικής Μέριμνας Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 14 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δα πανών μετακινουμένων εντός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3056 2 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α3/ οικ.50984/7947 Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 98 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγρά φων πλοίων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:28322/17.06.2015 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: Β491ΟΛ3Δ-2ΕΡ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 28 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής του Προσωπικού της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2414 10 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσε ων της υποπερίπτωσης (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 287/11/ΔΔΠ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2677/11-12-2015) Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2677/11-12-2015) Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των ΠΟΛ 1262/10.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2677/11-12-2015) Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΑΡΘΡΟΝ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ Α) Ιδρύεται Σωματείο με το όνομα Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαλξη και με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 62 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21/3/2008 Αριθ.Απ. 472/157 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 II.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα