Σέρρες Αριθ. Πρωτ.: 1387

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α ) «οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 (περίπτωση Γ ) του Ν.916/01 (ΦΕΚ 114/τ.Α ) «ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής» και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.3404/005 (ΦΕΚ 60,τ.Α ) «Ρύθµιση θεµάτων Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 15 του Ν.3794/009 «Ρύθµιση θεµάτων Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 80 του Ν.4009/011. β) του άρθρου 16, παρ. 4 και 80, παρ. α του Ν.4009/011 (ΦΕΚ 195, τ.α ) και την παρ. 16 του άρθρου 45 του Ν. 4115/013 (ΦΕΚ 4, τ.α). γ) του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν.4186/013 (ΦΕΚ 193, τ.α ): «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισµού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισµού από το ταµειακό υπόλοιπο προηγούµενων οικονοµικών ετών κατά το µέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούµενων ετών. Το ποσό της αµοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών: δ) του Π.. 163/00 (ΦΕΚ 149/6-6-00, τ.α ) «ιαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστηµονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι.».

2 ε) του Π.. 134/1999 (ΦΕΚ 13, τ.α ) «ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και λοιπά Ν.Π... και δηµόσιες υπηρεσίες του χώρου της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.». στ) του Π.. 10/013 (ΦΕΚ 136, τ.α ) «Μετονοµασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Συγχώνευση Κατάργηση Τµηµάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 17/013 (ΦΕΚ 190, τ.α ) και ισχύει.. Την αριθµ. 167/18/ απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, µετά τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων: α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΤΕ, ε) ιοίκησης Επιχειρήσεων, στ) ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού (Κατερίνη) 3. Την αριθµ. 173/18/ απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, µετά την εισήγηση της Προέδρου του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) 4. Την αριθµ. 174/18/ απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, µετά την εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι την πρόσληψη Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη διδασκαλία µαθηµάτων, κατά το ακαδηµαϊκό έτος , όλων των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: (α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ε) ιοίκησης Επιχειρήσεων, στ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, ζ) ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού (Κατερίνη), η) Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) για τα µαθήµατα και την κατά περίπτωση εβδοµαδιαία απασχόληση, όπως αυτά αναγράφονται στα παραρτήµατα 1,, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της παρούσας προκήρυξης για κάθε ένα Τµήµα χωριστά. Α. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσεις Επιστηµονικού Συνεργάτη, Εργαστηριακού Συνεργάτη, στην κατηγορία Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά των βαθµίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρµογών, αντίστοιχα, καθώς και των µελών Ειδικού ιδακτικού Προσωπικού (Ε. Ι.Π.) για την κατηγορία Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση

3 όµοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστηµονικού ή οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το µόνιµο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθµίδας ή τα µέλη Ειδικού ιδακτικού Προσωπικού (Ε. Ι.Π.). Τα προσόντα αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173, τ.α ) «οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 (περίπτωση Γ ) του Ν.916/001 (ΦΕΚ 114, τ.α ) και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.3404/005 (ΦΕΚ 60, τ.α ) «Ρύθµιση θεµάτων Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε τα άρθρα 15 και 18 του ίδιου νόµου, είναι: 1) Επιστηµονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για την διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων: α. ιδακτορικό δίπλωµα εσωτερικού ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο εξωτερικού, σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο που προκηρύσσεται. β. Τέσσερα (4) έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως µε τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο () έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. γ. Συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους. ) Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων: α. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εσωτερικού ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο εξωτερικού, σχετικό µε την ειδικότητα και την εξειδίκευση της θέσης που προκηρύσσεται. β. Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατος. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού. γ) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεσης τµήµατος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα και την εξειδίκευση της θέσης που προκηρύσσεται. 3

4 3) Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων α) Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα καθώς και το συγγραφικό έργο, συναφείς µε την ειδικότητα που προκηρύσσεται, συνεκτιµώνται µε την βαρύτητα της σειράς που αναφέρονται. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού µπορεί να είναι πλήρης ή µερική. Η µηνιαία αποζηµίωση των Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων είναι ίση µε τις κάθε είδους αποδοχές του µόνιµου προσωπικού της αντίστοιχης βαθµίδας Ε.Π. ή των µελών Ειδικού ιδακτικού Προσωπικού (Ε. Ι.Π.). κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι µερική. Η µηνιαία αποζηµίωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (παρ. 10, άρθρο 39 «Θέµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», του Ν.4186/013 (ΦΕΚ 193/ /τ.Α ). Β. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δε διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, µε ωριαία αντιµισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωµα προκειµένου περί Επιστηµονικών Συνεργατών. Στους Επιστηµονικούς Συνεργάτες της περίπτωσης αυτής (Β ) ανατίθεται η διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, ενώ στην περίπτωση που τους ανατίθεται η διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων θεωρούνται εργαστηριακοί συνεργάτες. Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες της ίδιας περίπτωσης ανατίθεται αποκλειστικά η διεξαγωγή εργαστηριακών µαθηµάτων. Η ωριαία αντιµισθία των Επιστηµονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων της παραγράφου αυτής καθορίζεται µε την αριθµ./54807/00/ (ΦΕΚ 1393/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε µηνιαία βάση. Για την περίπτωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού εφαρµόζονται ανάλογα τα αναφερόµενα στην παράγραφο Β. Η ωριαία αντιµισθία τους θα καθορισθεί µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Εάν σε αυτή δεν υπάρξει πρόβλεψη, θα εφαρµοσθούν αναλογικά τα εφαρµοζόµενα για τους Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Ο συνολικός χρόνος εβδοµαδιαίας απασχόλησης των Επιστηµονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών και του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε πλήρη προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και δεκαέξι (16) αντίστοιχα ενώ αυτών µε ελλιπή 4

5 προσόντα τις δεκατέσσερις (14) και τις δεκαοκτώ (18) ώρες. Ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδοµαδιαίως. Οι συµβάσεις των Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων µπορούν να ανανεώνονται µέχρι δύο () ακόµη ακαδηµαϊκά έτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του Ν.916/001 και το άρθρο 80 του Ν.4009/011. Από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιµάται η προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. Οι ώρες και οι ηµέρες απασχόλησης των συµβασιούχων θα είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του Τ.Ε.Ι. Επισηµαίνεται ότι ενδέχεται ορισµένα µαθήµατα που προκηρύσσονται, να µην ανατεθούν τελικά ανάλογα µε τις ανάγκες των Τµηµάτων. Σε υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του µόνιµου ή συµβασιούχου υπαλλήλου του ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα µέχρι τεσσάρων (4) εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση. Μαζί µε τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, πρέπει να καταθέσουν και την άδεια από την υπηρεσία τους για την απασχόληση αυτή µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6 του Ν.1404/83 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 περίπτωση Γ του Ν.916/001 και τροποποιήθηκε µε το άρθ. 7 παρ. εδαφ. α του Ν.3194/003 και αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 15 του Ν.3794/009. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να κατατεθεί µαζί µε τα δικαιολογητικά η άδεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση στην υπηρεσία του για την έκδοση της σχετικής άδειας και ότι αυτή θα προσκοµισθεί µε την ανάθεση διδακτικού έργου και οπωσδήποτε εντός δύο () µηνών από την υπογραφή της σύµβασης (ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης). Η µη προσκόµιση της άδειας από την Υπηρεσία, εντός των προβλεπόµενων ορίων συνεπάγεται την ανάκληση της ανάθεσης του διδακτικού έργου. Οι υπάλληλοι του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ Α. δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα αναλογούντα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας καθώς και την αποζηµίωση για τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης άδειας της απρ. 3 του άρθρου του Ν.188/8 (ΦΕΚ 0, τ.α ). Στους Επιστηµονικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και το αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος µπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή εξειδικευµένων 5

6 εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και το αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διεξαγωγή εργαστηριακών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για συγκεκριµένο θεωρητικό µάθηµα Επιστηµονικοί Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία του σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Προκειµένου περί Επιστηµονικών Συνεργατών ή Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε ελλιπή προσόντα, προηγούνται στην επιλογή οι κάτοχοι αναγνωρισµένου διδακτορικού διπλώµατος συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες, το αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) µπορεί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος να κληθούν µετά την λήξη της σύµβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των µαθηµάτων που δίδαξαν το εξάµηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζηµίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόµενου θεωρητικού µαθήµατος και στους επιτηρητές και εξεταστές των εργαστηριακών µαθηµάτων αποζηµίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης ή εξέτασης, υπολογιζόµενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Η αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό των αποδοχών του προτελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Οι προσλαµβανόµενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τµήµα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τµήµατα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Η ενδεχόµενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάµηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί δικαίωµα µετατροπής της σύµβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώµατα µη προβλεπόµενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του ηµοσίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους στις οικείες γραµµατείες των Τµηµάτων, όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της 6

7 προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο, ήτοι από έως και Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν στη γραµµατεία του οικείου Τµήµατος, µαζί µε το έντυπο της αίτησης και τα παρακάτω δικαιολογητικά:. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο ή δίπλωµα, διδακτορικό, µεταπτυχιακό). 3. Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου, µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 4. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η κύρια απασχόληση του υποψηφίου. 5. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δηµοσιεύσεις, κ.λπ.) που αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 6. Υπόµνηµα τεκµηρίωσης της συνάφειας των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και του διδακτορικού µε το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων ή την εξειδίκευση της θέσης που προκηρύσσεται. 7. Φωτοτυπία του κεφαλαίου των περιεχοµένων της διπλωµατικής του µεταπτυχιακού ή της διδακτορικής διατριβής, εάν δεν είναι δυνατή η προσκόµιση αντιγράφου της εργασίας. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι α) «δεν θα υπερβώ αθροιστικά σε καµία περίπτωση το συνολικό χρόνο απασχόλησης που δικαιούµαι, σύµφωνα µε το άρθ. 19 παρ. 1 εδαφ. γ, για τους Ε.Ε.Σ. µε πλήρη προσόντα, και την παρ. για τους Ε.Ε.Σ. µε ελλιπή προσόντα του Ν.1404/83, στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και σε άλλα Τ.Ε.Ι.», β) δεν έχω καταδικαστεί ποτέ, για κανένα λόγο και από κανένα δικαστήριο της χώρας και γ) το ακριβές αντικείµενο της κύριας απασχόλησης του ενδιαφερόµενου. Για τους µη δηµοσίους υπαλλήλους η Υπεύθυνη ήλωση θα περιλαµβάνει και τέταρτη αναφορά, ως εξής: δ) δεν είµαι ηµόσιος Υπάλληλος του ευρύτερου ή στενότερου δηµόσιου τοµέα. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες µεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής ιπλωµατικής Αρχής στο Εξωτερικό. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα σε ειδικό φάκελο µε έλασµα από διαφανές πλαστικό, να είναι καταγεγραµµένα σε πίνακα υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύµατος και στον πίνακα ανακοινώσεων του τµήµατος, σε χρόνο που θα καθορισθεί από τα Τµήµατα, η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων, όπου οι υποψήφιοι 7

8 µπορούν να λαµβάνουν γνώση µε δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης. Μετά την πάροδο των πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόµνηµα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποµνηµάτων οι πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων δεν µπορούν να τροποποιηθούν για κανέναν απολύτως λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδηµαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων και στα τηλέφωνα : Γραµµατεία Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, τηλ Γραµµατεία Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, τηλ , Γραµµατεία Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ Γραµµατεία Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, τηλ Γραµµατεία Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ Γραµµατεία Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, τηλ και Γραµµατεία Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς), τηλ , εσωτ. 6. Γραµµατεία Τµήµατος ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού (Κατερίνη), τηλ Ταχυδροµική /νση για τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ιοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα.. Τέρµα Μαγνησίας 614 ΣΕΡΡΕΣ Ταχυδροµική /νση για το Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) Γ. Αργυρίου 16 Τ.Κ ΚΙΛΚΙΣ Ταχυδροµική /νση για το Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού (Κατερίνη) Κανελλοπούλου Τ.Κ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8

9 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη διαδικασία της υποβολής δικαιολογητικών για τις θέσεις των Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http: // Εσωτ. διανοµή Σχολές/Τµήµατα Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Πίνακας Ανακοινώσεων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥ ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 9

10 Π ΑΡΑΡ ΤΗΜ Α 1 της µε αριθµ.πρωτ / προκήρυξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. I. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης-πράξης: α/α Τίτλος Μαθήµατος Θεωρία Άσκηση Πράξης Σύνολο Ωρών 1. Εισαγωγή στην επιστήµη των Υλικών 1 3. Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών Ταλαντώσεις και υναµική Μηχανών Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξει αποκλειστικά Επιστηµονικός Συνεργάτης και κατ εξαίρεση Εργαστηριακός Συνεργάτης, σύµφωνα µε τη παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.916, εάν και εφ όσον δεν υπάρξουν αιτήσεις Επιστηµονικών Συνεργατών που να αφορούν σε αυτό. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ιπλωµατούχοι Πανεπιστηµίων ή Πτυχιούχοι ΤΕΙ, για τη διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα και εξειδίκευση όπως αναγράφεται ανά µάθηµα): α/α Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Ειδικότητα / Εξειδίκευση Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού 1 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 3 Ε Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στο σχεδιασµό Μηχανολογικών ιατάξεων Σχεδίαση µε Η/Υ 3 Ε Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στο σχεδιασµό Μηχανολογικών ιατάξεων 3 Ταλαντώσεις και υναµική Μηχανών Ε Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Φυσικού, Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Ταλαντώσεις 10

11 4 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ε 5 Μηχανουργικές Κατεργασίες µε Ψηφιακή Καθοδήγηση 3 Ε 6 Μέθοδοι Υπολογισµού Κατασκευών µε Η/Υ Ε 7 Πειραµατική Αντοχή Υλικών Ε 8 CAD/CAE 3 Ε 9 Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 3 Ε 10 Εργαλειοµηχανές Ε 11 Μηχανική ΙΙ Ε 1 Ηλεκτροµηχανικές Εγκαταστάσεις Ι 3 Ε 13 Συστήµατα Παραγωγής Ροµποτική Ε 14 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές 3Ε Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Μηχανολογικές Κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Μηχανουργικές Κατεργασίες - Εργαλειοµηχανές Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στον Υπολογισµό Κατασκευών Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στην Αντοχή Υλικών Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στην Υπολογιστική Μηχανική Κατασκευών Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στο σχεδιασµό Μηχανολογικών ιατάξεων Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Μηχανουργικές Κατεργασίες - Εργαλειοµηχανές Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στη Μηχανική Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Η/Μ Εγκαταστάσεις Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στα Συστήµατα Παραγωγής και τη Ροµποτική Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε εξειδίκευση στις Μηχανολογικές Κατασκευές 11

12 15 Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 4Ε 16 Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI 4Ε Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε εξειδίκευση στις Μηχανολογικές Κατασκευές Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε εξειδίκευση στις Μηχανολογικές Κατασκευές Τα παραπάνω εργαστηριακά µαθήµατα θα τα διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά, µπορούν να τα διδάξουν και Επιστηµονικοί Συνεργάτες σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.916, µε την προϋπόθεση ότι, η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων θα καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους, και η αποζηµίωσή τους θα αντιστοιχεί σε αυτή του εργαστηριακού συνεργάτη. Το εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων µε αρίθµηση 7, 8 και 13, τα οποία είναι µαθήµατα επιλογής της Κατεύθυνσης Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., έχουν ορισθεί, µε την υπ αριθµόν 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, ως εξειδικευµένα και µπορούν να διδάσκονται και από δηµόσιους υπαλλήλους. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης-πράξης: α/α Τίτλος Μαθήµατος Θεωρία Σύνολο Ωρών 1 Υδροδυναµικές Μηχανές Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Ρευστοδυναµική και Μετάδοση Θερµότητας 3 3 Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξει αποκλειστικά Επιστηµονικός Συνεργάτης και κατ εξαίρεση Εργαστηριακός Συνεργάτης, σύµφωνα µε τη παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.916, εάν και εφ όσον δεν υπάρξουν αιτήσεις Επιστηµονικών Συνεργατών που να αφορούν αυτό. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ιπλωµατούχοι Πανεπιστηµίων ή Πτυχιούχοι ΤΕΙ, για τη διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα και εξειδίκευση όπως αναγράφεται ανά µάθηµα): α/α Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Ειδικότητα / Εξειδίκευση 1

13 1 Μηχανική Ρευστών Ι Ε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ε 3 Βιοµηχανικές Μετρήσεις Αυτόµατος Έλεγχος Ε 4 Ηλεκτρικές Μηχανές Ε 5 Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική Ε 6 Υδροδυναµικές Μηχανές Ε 7 Ατµοστρόβιλοι & Ατµολέβητες 3 Ε 8 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 3Ε Υπολογιστικές Μέθοδοι σε 9 Ρευστοδυναµική και Μετάδοση 3Ε Θερµότητας Μηχανολόγου ή Ναυπηγού ή Χηµικού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στη Μηχανική Ρευστών. Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ - Εξειδίκευση στις Μ.Ε.Κ.. Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στους Βιοµηχανικούς Αυτοµατισµούς Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στις Ηλεκτρικές Μηχανές. Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στις Ηλεκτρικές Μηχανές. Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στις Υδροδυναµικές Μηχανές. Μηχανολόγου ή Ναυπηγού ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στις Θερµικές Μηχανές. Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε εξειδίκευση στις Ηλεκτρικές Μηχανές. Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ΑΕΙ - ΤΕΙ µε εξειδίκευση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναµική. Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος 8 το οποίο είναι µάθηµα επιλογής της Κατεύθυνσης Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., έχουν ορισθεί, µε την υπ αριθµόν 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, ως εξειδικευµένα και µπορούν να διδάσκονται και από δηµόσιους υπαλλήλους. 13

14 Το παραπάνω εργαστήριο θα το διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά, µπορούν να τα διδάξουν και Επιστηµονικοί Συνεργάτες, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.916, µε την προϋπόθεση ότι, η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων θα καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους, και η αποζηµίωσή τους θα αντιστοιχεί σε αυτή του εργαστηριακού συνεργάτη. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ι. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ) : Για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης-πράξης: α/α Τίτλος Μαθήµατος Θεωρία Άσκηση Σύνολο Ωρών Πράξης 1 Τεχνική Ορολογία - Αγγλικά 1 3 ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ιπλωµατούχοι Πανεπιστηµίων ή Πτυχιούχοι ΤΕΙ, για τη διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα και εξειδίκευση όπως αναγράφεται ανά µάθηµα): α/α Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Ειδικότητα / Εξειδίκευση 1 Προγραµµατισµός Η/Υ Ι 3Ε Προγραµµατισµός Η/Υ ΙΙ 3Ε Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ, µε εξειδίκευση στην Πληροφορική. Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ, µε εξειδίκευση στην Πληροφορική 3 Φυσική Ι Ε Φυσικός 4 Φυσική ΙΙ Ε Φυσικός Τα παραπάνω εργαστήρια θα τα διδάξει Εργαστηριακός Συνεργάτης. Εναλλακτικά, µπορεί να το διδάξει και Επιστηµονικός Συνεργάτης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.916, υπό την προϋπόθεση ότι, η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων θα καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής του, και η αποζηµίωσή του θα αντιστοιχεί σε αυτή του εργαστηριακού συνεργάτη. 14

15 Π ΑΡΑΡ ΤΗΜ Α της µε αριθµ.πρωτ / προκήρυξης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ειδικότερα διατίθενται προς ανάθεση σε Επιστηµονικούς συνεργάτες και εν έλλειψη σε Εργαστηριακούς συνεργάτες µε ειδικότητα, για τα Θεωρητικά µαθήµατα σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ (Θ)+(ΑΠ) 1 Τοπογραφία (1 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Θ Οδοποιία Ι (3 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Θ 3 Υδραυλική (3 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Θ 4 Περιβαλλοντική ιαχείριση Έργων (7 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Θ + (ΑΠ) 5 Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις (4 ου Εξαµήνου) / Εαρινό 1(Θ) + 1 (ΑΠ) 6 Οδοποιία ΙΙ (6ου Εξαµ.) / Εαρινό Θ + 1 ΑΠ Επίσης, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών µε συναφή ειδικότητα ή και ειδίκευση ανά µάθηµα όπως περιγράφονται παρακάτω: Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Τοπογραφία (1 ου Εξαµ.) / Χειµερινό Ε Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ Οδοποιία Ι (3 ου Εξαµ.) / Χειµερινό Ε Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων Υποδοµής 3 Υδραυλική (3 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Ε Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων Υποδοµής 4 Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις (4 ου Εξαµήνου) / Εαρινό Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων Υποδοµής 1Ε 15

16 6 Οδοποιία ΙΙ (6 ου Εξαµ.) / Εαρινό Ε Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων Υποδοµής ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ειδικότερα, διατίθενται προς ανάθεση σε Επιστηµονικούς συνεργάτες και εν έλλειψη σε Εργαστηριακούς συνεργάτες µε ειδικότητα, για τα ακόλουθα µαθήµατα: Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ (Θ)+(ΑΠ) 1 Τεχνική Νοµοθεσία Θ+ΑΠ (5 ου Εξαµήνου) / Χειµερινό Εφαρµοσµένη Πληροφορική ΑΠ (1 ου εξαµήνου) / χειµερινό 3 Αριθµητική Ανάλυση Θ + 1ΑΠ ( ου εξαµήνου) / εαρινό 4 Φυσική Θ + 1ΑΠ (1 ου εξαµήνου) / χειµερινό 5 Αγγλικά (Τεχνική Ορολογία) (6 ου εξαµήνου) / εαρινό Θ + 1ΑΠ Επίσης, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών µε συναφή ειδικότητα ή και ειδίκευση ανά µάθηµα όπως περιγράφονται παρακάτω: B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4Ε (1 ου εξαµήνου) / χειµερινό Ειδικότητα αρχιτέκτονα µηχανικού Αρχιτεκτονική Ε (6 ου Εξαµ.) / Εαρινό Ειδικότητα αρχιτέκτονα µηχανικού 3 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Ε (6 ου Εξαµ.) / Εαρινό Ειδικότητα αρχιτέκτονα µηχανικού 16

17 4 Αποτύπωση-Παθολογία-Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτηρίων (7 ου Εξαµ.) / Χειµερινό Ειδικότητα αρχιτέκτονα µηχανικού 5 Κατασκευές Κτιρίων (4 ου Εξαµ.) / εαρινό Ειδικότητα αρχιτέκτονα µηχανικού 6 Εφαρµοσµένη Πληροφορική (1 ου εξαµήνου) / χειµερινό Μαθηµατικός, Πτυχ. Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Φυσικός 7 Αριθµητική Ανάλυση ( ου εξαµήνου) / εαρινό Μαθηµατικός, Πτυχ. Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Φυσικός 8 Φυσική (1 ου εξαµήνου) / χειµερινό Φυσικός 3Ε Ε 1Ε Ε 1Ε ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΧΕΙΜ 014 ΕΑΡ 015 Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ 1 Μαθηµατικά Α - Εφαρµοσµένη Πληροφορική Ι Α - 3 Λογισµοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής - - Α - 4 Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Α - 5 Τοπογραφία Ι Α - 17

18 6 Σύνταξη τεχνικών κειµένων - - Α - 7 Τοπογραφία ΙΙ Β 8 Εφαρµοσµένη Πληροφορική ΙΙ Β 9 Γενική και Εφαρµοσµένη Γεωλογία Β 10 Σχεδίαση µα προγραµµατισµό σε Η/Υ Β 11 Αγγλικά* Β 1 Στοιχεία Χαρτογραφίας Β 13 Φωτογραµµετρία Ι Γ - 14 Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 1 5 Γ - 15 Βάσεις δεδοµένων 1 5 Γ - 16 Ανθρωπογεωγραφία Οικονοµική του χώρου Γ - 17 Γεωµετρική χάραξη οδών - 4 Γ - 18 Αλγοριθµικές βάσεις στη Γεωπληροφορική - 4 Γ - 19 Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) Φωτογραµµετρία ΙΙ Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης Κτηµατολόγιο Μετασχηµατισµοί του Αστικού Χώρου ορυφορική γεωδαισία (GPS) Ε - 6 Εφαρµογές των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II ) Ε - 18

19 7 Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση Ε - 8 Θεµατική και Ψηφιακή χαρτογραφία Ε - 9 Θεσµικό πλαίσιο για το Περιβάλλον 1-3 Ε - 30 Συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων µε GIS 1-3 Ε - 31 Εφαρµογές σε Πολεοδοµικό και Χωροταξικό σχεδιασµό (GIS III) ΣΤ 3 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα ΣΤ 33 Εφαρµογές τηλεπισκόπησης για δηµιουργία χαρτών ΣΤ 34 Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµοί υποχρεώσεων ΣΤ 35 Πολεοδοµικός Σχεδιασµός ΣΤ 36 Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Ανάλυση Χώρου ΣΤ 37 Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις Ζ - 38 Αυτοµατοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση - 4 Ζ - 39 Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Ζ - 40 Πράξεις Εφαρµογής Ζ - 41 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισµικού Γεωπληροφορικής Ζ - 4 Συστήµατα τεκµηρίωσης πολιτιστικών πόρων Ζ - * Το µάθηµα Αγγλικά θα ανατεθεί σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων (ειδικότητα Ξένη Γλώσσα Αγγλικά) 19

20 Ειδικότερα, διατίθενται προς ανάθεση σε Επιστηµονικούς συνεργάτες και εν έλλειψη σε Εργαστηριακούς συνεργάτες µε ειδικότητα, για τα Θεωρητικά µαθήµατα σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ (Θ)+(ΑΠ) 1 Μαθηµατικά 4 Εφαρµοσµένη Πληροφορική Ι +1 3 Λογισµοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής 4 Τοπογραφία ΙΙ 5 Εφαρµοσµένη Πληροφορική ΙΙ +1 5 Στοιχεία Χαρτογραφίας 7 Φωτογραµµετρία Ι 8 Γεωµετρική χάραξη οδών 9 Αλγοριθµικές βάσεις στη Γεωπληροφορική 10 Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) Φωτογραµµετρία ΙΙ 1 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης Κτηµατολόγιο ορυφορική γεωδαισία (GPS) Εφαρµογές των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II ) Θεµατική και Ψηφιακή χαρτογραφία Θεσµικό πλαίσιο για το Περιβάλλον +1 0

21 19 Συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων µε GIS +1 0 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα +1 1 Συστήµατα τεκµηρίωσης πολιτιστικών πόρων +1 Αγγλικά* * Το µάθηµα Αγγλικά θα ανατεθεί σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων (ειδικότητα Ξένη Γλώσσα Αγγλικά) Επίσης, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών µε συναφή ειδικότητα ή και ειδίκευση ανά µάθηµα όπως περιγράφονται παρακάτω : Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Εφαρµοσµένη Πληροφορική Ι Μηχανικών Υπολογιστών - Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πληροφορικής - Θετικών Επιστηµών Τοπογραφία Ι Αγρ. Τοπογράφοι µηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 3 Τοπογραφία ΙΙ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 4 Εφαρµοσµένη Πληροφορική ΙΙ Μηχανικών Υπολογιστών - Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πληροφορικής - Επιστήµης Υπολογιστών - Επιστηµών Πληροφορικής 6 Στοιχεία χαρτογραφίας Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 7 Φωτογραµµετρία Ι Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 8 Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη Αρχιτέκτονες Μηχ/κοί, Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Χωροτάκτες, Πολεοδόµοι, Γεωγράφοι, Επιστηµών Περιβάλλοντος 9 Βάσεις δεδοµένων Μηχανικών Υπολογιστών - Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πληροφορικής - Επιστήµης Υπολογιστών - Επιστηµών Πληροφορικής 3Ε 3Ε 3Ε 3Ε Ε 3Ε Ε Ε 1

22 10 Γεωµετρική χάραξη οδών Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 11 Αλγοριθµικές βάσεις στη Γεωπληροφορική Επιστηµών Πληροφορικής - Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών- Επιστηµών Μηχανικού 1 Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, Γεωγράφοι, Γεωπόνοι, ασολόγοι, Γεωλόγοι 13 Φωτογραµµετρία ΙΙ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί 14 Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, 15 Κτηµατολόγιο (εξειδικευµένο) Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί & Μηχ/κών Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 16 Μετασχηµατισµοί του Αστικού Χώρου Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Μηχανικοί Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 17 ορυφορική Γεωδαισία (GPS) Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί & Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 18 Εφαρµογές των Συστηµάτων Γεωγραφιών Πληροφοριών (GIS II) (εξειδικευµένο) Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, Γεωγράφοι, Γεωπόνοι, ασολόγοι, Γεωλόγοι 19 Θεµατική και Ψηφιακή Χαρτογραφία Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 0 Εφαρµογές σε Πολεοδοµικό & Χωροταξικό σχεδιασµό (GIS III) Αρχιτέκτονες Μηχ/κοί, Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Χωροτάκτες, Πολεοδόµοι, Γεωγράφοι, Επιστηµών Περιβάλλοντος. 1 Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά ίκτυα Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Μηχανικοί Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 3 Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη Θετικών &Τεχνολογικών Επιστηµών & Επιστηµών Περιβάλλοντος Ε Ε 3Ε Ε 1Ε 1Ε Ε 3Ε 3Ε 1Ε 3Ε Ε Ε 1Ε

23 4 Πράξεις Εφαρµογής 3Ε Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 5 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισµικού Γεωπληροφορικής 3Ε 6 Συστήµατα τεκµηρίωσης πολιτιστικών πόρων Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί, Μηχ/κοί Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 3Ε Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά µπορούν να τα διδάξουν και Επιστηµονικοί Συνεργάτες σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων θα καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους και η αποζηµίωσή τους θα αντιστοιχεί σ αυτή του Εργαστηριακού Συνεργάτη. Πίνακας Εξειδικευµένων Μαθηµάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε µόνιµους ή συµβασιούχους υπαλλήλους του ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 1 Οικοδοµική Αρχιτεκτονική 3 Αποτύπωση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων 4 Αρχιτεκτονικός - Κατασκευαστικός Σχεδιασµός µε Η/Υ 5 Υδραυλική 6 Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις 7 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι 8 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ 9 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 10 υναµική των Κατασκευών 11 Επισκευές-Ενισχύσεις Υφιστάµενων Κτιρίων 1 Τεχνικά Έργα Οδοποιϊας 13 Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ 14 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 15 Τεχνική Νοµοθεσία 16 Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 17 Θεµελιώσεις και Αντιστηρίξεις Εισαγωγική Κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 18 Κτηµατολόγιο 19 Εφαρµογές των Συστηµάτων Γεωγραφιών Πληροφοριών (GIS II) 3

24 Επισηµαίνεται ότι: ενδέχεται ορισµένα µαθήµατα που προκηρύσσονται, να µην ανατεθούν τελικά στους Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τµήµατος, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά την εξειδίκευση διδακτικού έργου του µόνιµου Ε.Π., για το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους στην περίπτωση αναµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών, για τις αναθέσεις στους Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες των µαθηµάτων που αλλάζουν τίτλο και περιεχόµενο, θα εφαρµοστούν οι νόµιµες διαδικασίες. Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά µπορούν να τα διδάξουν και Επιστηµονικοί Συνεργάτες σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων θα καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους και η αποζηµίωσή τους θα αντιστοιχεί σ αυτή του Εργαστηριακού Συνεργάτη. 4

25 Π ΑΡΑΡ ΤΗΜ Α 3 της µε αριθµ.πρωτ / προκήρυξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α ΕΞAMHNO Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σ 1 Βάσεις εδοµένων 3 4 Οπτικός Προγραµµατισµός Στοιχεία ικαίου & Κυβερνοηθική (Εξειδικευµένο) 5-4 Τεχνολογία Λογισµικού (Εξειδικευµένο) Προγραµµατιστικές Εφαρµογές στο ιαδίκτυο Μεταγλωττιστές ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σ 1 Μεθοδολογία Προγραµµατισµού (Εξειδικευµένο) Ειδικά θέµατα βάσεων δεδοµένων ιδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν αποκλειστικά Επιστηµονικοί Συνεργάτες και κατ εξαίρεση Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 916, εφόσον δεν υπάρξουν αιτήσεις Επιστηµονικών Συνεργατών σε ορισµένα µαθήµατα του ανωτέρω πίνακα. 5

26 ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα όπως αναγράφεται ανά µάθηµα, πτυχιούχων Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.). ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Βάσεις εδοµένων Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Θετικές Επιστήµες Οπτικός Προγραµµατισµός Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Αριθµητικές Μέθοδοι σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Θετικές Επιστήµες Προγραµµατιστικές Εφαρµογές στο ιαδίκτυο Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Τεχνολογία Λογισµικού * (Εξειδικευµένο) Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Μεταγλωττιστές Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας* Πληροφορικής Επιστήµη Υπολογιστών Μηχανική Υπολογιστών ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ 1 Ειδικά Θέµατα Βάσεων εδοµένων Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών Θετικές Επιστήµες Μεθοδολογία Προγραµµατισµού * (Εξειδικευµένο) Πληροφορική Επιστήµη Υπολ/στών Μηχανική Υπολογιστών 6 6 6

27 Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α Εξάµ. Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σ 1 Θεωρία της Πληροφορίας Παιδαγωγικά (Εξειδικευµένο) Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν αποκλειστικά Επιστηµονικοί Συνεργάτες και κατ εξαίρεση Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 916, εφόσον δεν υπάρξουν αιτήσεις Επιστηµονικών Συνεργατών σε ορισµένα µαθήµατα του ανωτέρω πίνακα. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα όπως αναγράφεται ανά µάθηµα, πτυχιούχων Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.). ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Εξάµηνο ΩΡΕΣ 1 Τεχνολογίες ιαδικτύου * (Εξειδικευµένο) 5 Ε Μηχ.Υπολογιστών - Ηλεκτρολόγος. Μηχ. - Μηχ. Πληροφορικής, Φυσικός, Μαθηµατικός ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών * 7 Ε Μηχ.Υπολογιστών.- Ηλεκτρολόγος. Μηχ., Μηχ. Πληροφορικής &Επικοινωνιών 3 Ασφάλεια και ιαχείριση ικτύων * (Εξειδικευµένο) Μηχ.Υπολ.-Ηλεκτρ. Μηχ.- Μηχ. Πληροφορικής-Ραδιοηλεκτρολόγος 7 Ε ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Εξάµηνο ΩΡΕΣ 1 Φυσική (Εξειδικευµένο) Ηλεκτρ. Μηχ.-Φυσικοί 1Ε 7

28 ίκτυα Υπολογιστών Μηχ.Υπολογιστών - Ηλεκτρολόγος Μηχ.- Μηχ. Πληροφορικής, Φυσικός, Μαθηµατικός 3 Ασύρµατες Επικοινωνίες * (Εξειδικευµένο) Ηλεκτρ. Μηχ.- Ραδιοηλεκτρολόγος 4 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ Μηχ. Υπολογιστών.- Ηλεκτρολόγος Μηχ.- Μηχ. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Μηχ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών 4 Ε 6 Ε 6 Ε ΙΙΙ. Το Τµήµα προκηρύσσει το µάθηµα «Ξένη Γλώσσα» Γενικής Υποδοµής στην Αγγλική Γλώσσα. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Για διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικών ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α Εξάµηνο Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σ 1 Ξένη Γλώσσα 1 -. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικών ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α Εξάµηνο Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σύνολο 1 ιοίκηση Επιχειρήσεων 1 - Εισαγωγή στην Πληροφορική ΣΥΝΟΛΟ 5 8

29 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α Εξάµηνο Ω Ρ Ε Σ Θ ΑΠ Σύνολο 1 Συστήµατα Συλλογής Πληροφοριών & Μετρήσεων Αυτόµατος & Ευφυής Έλεγχος Συστηµάτων Βιοµηχανική Πληροφορική ΣΥΝΟΛΟ 9 Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν αποκλειστικά Επιστηµονικοί Συνεργάτες και κατ εξαίρεση Εργαστηριακοί Συνεργάτες σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 916, εφ όσον δεν υπάρξουν αιτήσεις Επιστηµονικών Συνεργατών σε ορισµένα µαθήµατα του παραπάνω πίνακα. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Για διδασκαλία µαθηµάτων εργαστηριακών ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα όπως αναγράφεται ανά µάθηµα, πτυχιούχων Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Εξάµηνο Ώρες ανά Τµήµα 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική Μηχ.Υπολ. Ηλεκτρ. Μηχ. - Πληροφορικής - Θετικών Επιστηµών Λογισµός Ι-Γραµµική Άλγεβρα* Μηχ.Υπολ. - Ηλεκτρ. Μηχ. Πληροφορικής - Θετικών Επιστηµών 3 Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ * (Εξειδικευµένο) Μηχ.Υπολ. - Ηλεκτρ. Μηχ. Πληροφορικής - Θετικών Επιστηµών 4 Ψηφιακά Κυκλώµατα * (Εξειδικευµένο) Ηλεκτρ.Μηχ. - Ηλεκτρον.Μηχ. - Μηχ.Υπολ. - Θετικών Επιστηµών Εαρινό Εξάµηνο Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α - Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Εξάµηνο Ώρες ανά Τµήµα 1 Ηλεκτρικά Κυκλώµατα * (Εξειδικευµένο) Ηλεκτρ.Μηχ. - Ηλεκτρον.Μηχ - Μηχ.Υπολογ. - Θετικών Επιστηµών 9

30 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών * (Εξειδικευµένο) Μηχ.Υπολ. - Ηλεκτρ. Μηχ. Πληροφορικής - Θετικών Επιστηµών 3 Αναλογικά Ηλεκτρονικά* (Εξειδικευµένο) Ηλεκτρ. Μηχ. - Ηλεκτρον.Μηχ. - Μηχ.Υπολ. - Θετικών Επιστηµών 4 Αυτόµατος & Ευφυής Έλεγχος Συστηµάτων * Ηλεκτρολόγου Μηχ. - Ηλεκτρον. Μηχ. - Θετικών Επιστηµών 5 Συστήµατα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων * Ηλεκτρ. Μηχ. - Ηλεκτρον. Μηχ. - Μηχ. Υπολογ. Θετικών Επιστηµών 6 Βιοµηχανική Πληροφορική Ηλεκτρ.Μηχ. - Μηχ.Υπολ. Πληροφορικής - Μηχανολ. Μηχ.- Θετικών Επιστηµών Τα παραπάνω µαθήµατα θα τα διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά µπορούν να τα διδάξουν και Επιστηµονικοί Συνεργάτες σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 916, µε την προϋπόθεση ότι η ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων καλύπτει το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους και η αποζηµίωσή τους αντιστοιχεί σ αυτή του εργαστηριακού συνεργάτη. Στα µαθήµατα µε το σύµβολο * (αστεράκι) απαιτείται η παρουσία Επιστηµονικού Συνεργάτη διότι έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των προωθηµένων. Τα µαθήµατα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως εξειδικευµένα µπορούν να ανατεθούν σε επιστηµονικούς ή εργαστηριακούς συνεργάτες, ως υπερωριακή απασχόληση (µέχρι τέσσερις εβδοµαδιαίες ώρες) σε µόνιµους ή συµβασιούχους υπαλλήλους του ηµοσίου ή του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του ηµοσίου ή του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, µη θιγοµένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρµόζονται οι περιορισµοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 156/198 και το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Ν.1400/1983. Το µάθηµα Ξένη Γλώσσα-Αγγλικά θα το διδάξουν Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων. 30

31 Π ΑΡΑΡ ΤΗΜ Α 4 της µε αριθµ.πρωτ / προκήρυξης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ι. Επιστηµονικοί Συνεργάτες και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες για τη διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικών ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης. Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞΑΜ Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 3-5. Στοιχεία Ιδιωτικού ικαίου, Επ Στοιχεία ηµοσίου & Φορολογικού ικαίου Ε, Επ Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι. Επιστηµονικοί Συνεργάτες και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες για τη διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικών ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης. Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1. Γενικά & Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Α - 4. Επιχειρησιακή Έρευνα Γ Στατιστική και Οικονοµετρικά Υποδείγµατα Ε Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΣΤ Λογιστική Οµίλων και Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων ΣΤ Αποτίµηση Επιχειρήσεων Ζ ιαχείριση Κινδύνου Ζ, Επ

32 ΙΙ. Εργαστηριακοί Συνεργάτες για τη διδασκαλία µαθηµάτων εργαστηριακών ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα όπως αναγράφεται ανά µάθηµα, πτυχιούχων ΑΕΙ). Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞ. Ε 1. Πληροφορική και Αλγόριθµοι Α Πληροφορικής ΑΕΙ. Επιχειρησιακές Βάσεις εδοµένων Β Πληροφορικής ΑΕΙ 3. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ε Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής Πανεπιστ., ιοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ 4. Στατιστική και Οικονοµετρικά Υποδείγµατα Ε Μαθηµατικός, Οικονοµολόγος, Στατιστικολ. ΑΕΙ 5. Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Ζ 3 Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστ., Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστ., ιοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ 6. Αποτίµηση Επιχειρήσεων Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής ΑΕΙ Ζ ΙΙΙ. Πίνακας εξειδικευµένων Μαθηµάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε µονίµους ή συµβασιούχους υπαλλήλους του ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Μ ά θ η µ α ΕΞ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΩΡΩΝ 1. Γενικά & Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Α - 4. Επιχειρησιακή Έρευνα Γ Στατιστική και Οικονοµετρικά Υποδείγµατα Ε Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΣΤ Λογιστική Οµίλων και Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων ΣΤ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Ζ Αποτίµηση Επιχειρήσεων Ζ ιαχείριση Κινδύνου Ζ, Επ - 4 3

33 Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ι. Επιστηµονικοί Συνεργάτες και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες για τη διδασκαλία µαθηµάτων θεωρητικών ή του θεωρητικού µέρους µεικτών µαθηµάτων ή µαθηµάτων άσκησης πράξης. Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞΑΜ Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1. Εισαγωγή στη Λογιστική Α Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι Ελεγκτική Ζ - 4 ΙΙ. Εργαστηριακοί Συνεργάτες για τη διδασκαλία µαθηµάτων εργαστηριακών ή του εργαστηριακού µέρους µεικτών µαθηµάτων (µε ειδικότητα όπως αναγράφεται ανά µάθηµα, πτυχιούχων ΑΕΙ). Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞΑΜ Ε 1. Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι Λογιστικής ΤΕΙ, ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστ. και ΤΕΙ. Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ Λογιστικής ΤΕΙ, ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστ. και ΤΕΙ 3. ιοικητική Λογιστική Λογιστικής ΤΕΙ, ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστ. και ΤΕΙ 4. Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση Λογιστικής ΤΕΙ, ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστ. και ΤΕΙ Ε ΣΤ ΣΤ. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Επιστηµονικοί Συνεργάτες και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Α/Α Μ ά θ η µ α ΕΞΑΜ Θ Ε ΑΠ 1. Ξένη Γλώσσα, Ορολογία (Αγγλικά) Ε

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 27 ης /28 Σεπτεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5 η /Φ/17402/84 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736471 2015-04-28

15PROC002736471 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 28/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9618 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου:www.teikal.

Αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου:www.teikal. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 19 Ιανουαρίου 2016 Αριθμ. πρωτ.:130 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα