ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.2 Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 1.3 Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /07) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α /10) 1.4 Της με αριθ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/08) απόφα σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. 1.5 Την με αριθ. 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτι κή Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονι σμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμμα τος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας » όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 16, παράγραφος 4 και το άρθρο 38, παράγραφος Την με αριθ / (ΦΕΚ 1964/Β /10) από φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβο λή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 36, παράγραφος Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2.1 Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. 2.2 Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. 2.3 Την με αριθ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποι ήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ. 3. Το γεγονός ότι: Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώ τος ενίσχυσης για την «ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 121: «Εκ συγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ Προγραμματικής Περιόδου, της κοινής υπουργικής απόφασης 4985/ απαιτείται η θέσπιση των κρι τηρίων βαθμολογίας των αιτήσεων ενίσχυσης. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Δομή και διαμόρφωση της βαθμολογίας Σε εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 36 της με αριθμ. πρτ / (ΦΕΚ 1964/Β /10) από φασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» [εφεξής ΥΑ 11308/ ] και για τις κατηγορίες κριτηρίων του άρθρου 36 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα: α) Κάθε κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης της παρα γράφου 2 του άρθρου 36 της ΥΑ 11308/ περι λαμβάνει επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης της αίτη σης ενίσχυσης του δυνητικού δικαιούχου όπως αυτές

2 44 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ορίζονται στα άρθρα της παρούσας. Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα υποκριτήριο βαθμολόγησης. β) Κάθε υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα από μηδέν (0) έως και ένα (1) βάσει των οδηγιών βαθμολό γησης των άρθρων της παρούσας και εφόσον έχουν προσκομιστεί τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. γ) Όταν η βαθμολογία προκύπτει από εφαρμογή σχετικού δείκτη (π.χ. υποκριτήριο «Αύξηση γεωργικού εισοδήματος») η βαθμολογία υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Για τιμές του δείκτη μικρό τερες του μηδενός τίθεται ο ελάχιστος βαθμός μηδέν (0), για τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του ένα, τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1). δ) Η τελική βαθμολογία κάθε υποκριτηρίου προκύ πτει ως γινόμενο της βαθμολογίας του στην κλίμακα 0 1 επί προκαθορισμένου συντελεστή βαρύτητας. Οι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται κάθε φορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινής υπουργικής απόφασης και δύνανται να διαφοροποιούνται τόσο με ταξύ Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσο και εντός της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μεταξύ κατηγοριών δυνητικών δικαιούχων και μεταξύ κατηγοριών επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. ε) Η μέγιστη βαθμολογία της αίτησης ενίσχυσης ανέρ χεται σε εκατό (100) βαθμούς και κατανέμεται μεταξύ των κατηγοριών των κριτηρίων αξιολόγησης, ως εξής: i. Κριτήρια αξιολόγησης δυνητικού δικαιούχου, μέγιστη βαθμολογία 10, ii. Κριτήρια αξιολόγησης γεωργικής εκμετάλλευσης δυνητικού δικαιούχου, μέγιστη βαθμολογία 30, iii. Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού Σχεδίου Βελτίω σης, μέγιστη βαθμολογία 15 και iv. Κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής του επενδυ τικού Σχεδίου Βελτίωσης στους στόχους του Π.Α.Α , μέγιστη βαθμολογία 45 στ) Η τελική βαθμολογία της αίτησης ενίσχυσης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που δίνονται σε κάθε υποκριτήριο επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και μέχρι του κατά περίπτωση ορίου της περίπτωσης ε. ζ) Προκειμένου μία αίτηση ενίσχυσης να θεωρηθεί παραδεκτή κατά την έννοια του άρθρου 16 της 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινής υπουργικής απόφασης, πέρα των λοιπών προϋποθέσεων, θα πρέπει να βαθμο λογείται με τουλάχιστον 40 βαθμούς εκ των οποίων οι 15 θα προέρχονται υποχρεωτικά από το κριτήριο αξιο λόγησης της Συμβολής του Επενδυτικού Σχεδίου στους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΠΑΑ Αιτήσεις ενίσχυσης που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη από την ελάχιστα αποδεκτή κατατάσσονται στην κατηγορία των μη παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυ σης κατά την έννοια του άρθρου 16 της 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινής υπουργικής απόφασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Άρθρο 2 Κριτήρια αξιολόγησης δυνητικού δικαιούχου Τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού δικαιούχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολόγησης: α) Δυναμισμός δυνητικού δικαιούχου, του οποίου τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολο γία προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα της βαθμολογί ας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος/εταίρος επί το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού πρόσωπου. Η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκ μηριώνεται με τα δικαιολογητικά σύστασης (τελευταία ισχύοντα) του Παραρτήματος 11 της ΥΑ 11308/ [δικαιολογητικά με α/α 12]. Ειδικά στην περίπτωση των υπό σύσταση νομικών προσώπων, η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη στο Πα ράρτημα 11 της ίδιας ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δικαιολογητικό με α/α 28]. β) Επιχειρηματική κατάσταση δυνητικού δικαιούχου, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 4. Στην περίπτωση των προσφάτως συσταθέντων νο μικών προσώπων και των υπό σύσταση νομικών προ σώπων, όπως οι έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα της βαθμολογίας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος/εταίρος επί το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού πρόσω που. Στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα, η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται με τα δικαιο λογητικά σύστασης του Παραρτήματος 11 της ίδιας ΥΑ [δικαιολογητικά με α/α 12]. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη στο Παράρτημα 11 της ίδιας ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δι καιολογητικό με α/α 28]. Άρθρο 3 Υποκριτήρια βαθμολογίας του δυναμισμού του δυνητικού δικαιούχου 1. Ηλικία. α) Βαθμολογείται η ηλικία του δυνητικού δικαιούχου κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτή σεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,80 βαθμοί, όταν η ηλικία είναι μικρότερη των 30 ετών. 1,00 βαθμός, όταν η ηλικία είναι από 30 έως και 50 ετών. 0,60 βαθμοί, όταν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 50 ετών. β) Η ηλικία υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμε να στην παράγραφο 3.14, του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ γ) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας [ΔΑΤ], ή το αντί γραφο κάθε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου. 2. Γενική εκπαίδευση. α) Βαθμολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης του δυ νητικού δικαιούχου κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,30 βαθμοί, για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 0,60 βαθμοί, για απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης. 1,00 βαθμός, για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το κατά περί πτωση αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών. 3. Ειδική εκπαίδευση. α) Βαθμολογείται το επίπεδο της ειδικής εκπαίδευσης του δυνητικού δικαιούχου κατά την καταληκτική ημερο μηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45 0,50 βαθμοί, για απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης με κατεύθυνση γεωργική / κτηνοτροφική / κτηνια τρική. 1,00 βαθμός, για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση γεωργική / κτηνοτροφική / κτη νιατρική. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το κατά περί πτωση αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών. 4. Κατάρτιση. α) Βαθμολογείται η κατάρτιση του δυνητικού δικαιού χου κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,50 βαθμοί, όταν ο δυνητικός δικαιούχος έχει καταρτι στεί / επιμορφωθεί από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς (Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «Δήμητρα» κ.λπ.) σε αντικείμενα σχετικά με την γεωργία / κτηνοτρο φία / κτηνιατρική. 1,00 βαθμός, όταν ο δυνητικός δικαιούχος έχει καταρ τιστεί / επιμορφωθεί από δημόσιους ή/και ιδιω τικούς φορείς (Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «Δήμητρα» κ.λπ.) σε θέματα ίδια με τους κλάδους που εξυ πηρετούν οι επενδύσεις της αίτησης ενίσχυσης. Οι σχετικοί κλάδοι ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το κατά περί πτωση αντίγραφο του αποδεικτικού κατάρτισης. 5. Επαγγελματική εμπειρία. α) Βαθμολογείται η επαγγελματική εμπειρία του δυνη τικού δικαιούχου ανάλογα με τον προσανατολισμό των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης, κατά την καταλη κτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,20 βαθμοί, για επαγγελματική εμπειρία από 1 έως και 3 έτη, 0,40 βαθμοί, για επαγγελματική εμπειρία από 3 έως και 5 έτη, 0,60 βαθμοί, για επαγγελματική εμπειρία από 5 έως και 7 έτη, 0,80 βαθμοί, για επαγγελματική εμπειρία από 7 έως και 9 έτη, 1,00 βαθμός, για επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 9 ετών. Ο προσανατολισμός των επενδύσεων ορίζεται στην επόμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου, β) Για την εφαρμογή της παραγράφου ορίζονται οι ακόλουθοι προσανατολισμοί επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης: Επενδύσεις κυρίως στην φυτική παραγωγή: Αφορά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης των οποίων ο επιλέξι μος προϋπολογισμός για επενδύσεις εξυπηρέτησης της φυτικής παραγωγής της εκμετάλλευσης υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης. Επενδύσεις κυρίως στην ζωική παραγωγή: Αφορά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης των οποίων ο επιλέξι μος προϋπολογισμός για επενδύσεις εξυπηρέτησης του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης. Επενδύσεις κυρίως στην καθετοποίηση της φυτικής παραγωγής: Αφορά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης των οποίων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην καθετοποίηση της φυτικής παραγωγής της εκ μετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτη μα 2 της ΥΑ 11308/ , υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης. Επενδύσεις κυρίως στην καθετοποίηση της ζωικής παραγωγής: Αφορά επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης των οποίων ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην καθετοποίηση της ζωικής παραγωγής της εκμετάλ λευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτημα 2 της ΥΑ 11308/ , υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης. Για τις ανάγκες υπολογισμού του προσανατολισμού των επενδύσεων, οι δαπάνες «αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιο ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης» κατά την έννοια του άρθρου 19 της ΥΑ 11308/ , και οι «γενικές δαπάνες» κατά την έννοια του άρθρου 23 της ίδιας ΥΑ, δεν προσμετρούνται ούτε στην φυτική παραγωγή, ούτε στην ζωική παραγωγή. γ) Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε συνδυασμό με το βιο γραφικό σημείωμα του δυνητικού δικαιούχου που συνο δεύει την αίτηση ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 2, περίπτωση α «Ταυτότητα του δυνητικού δικαιούχου» της ΥΑ 12374/ (ΦΕΚ 2036/Β/2010). Ως δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ενδεικτικά αναφέρονται: αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης, ή/και βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων παραγωγής (ΟΣΔΕ) από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης, ή/και αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ. Νέος Αγρότης, Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ.). δ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που από τα προ σκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η συσχέτιση της επαγγελματικής εμπειρίας με το προσανατολισμό του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, ο δυνητικός δικαι ούχος δεν βαθμολογείται στο υπόψη υποκριτήριο. Άρθρο 4 Υποκριτήρια βαθμολογίας της επιχειρηματικής κατάστασης του δυνητικού δικαιούχου 1. Αύξηση γεωργικού εισοδήματος. βάσει του δείκτη Μέσης Αύξησης Γεωργικών Εισοδη μάτων [ΜΑΓΕ] την τελευταία τριετία. Ο υπολογισμός γίνεται με βάσει την ακόλουθη σχέση: ΓΕ= για φυσικά πρόσωπα, το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα (υπόχρεου + συζύγου) όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα στο πεδίο «Γεωργικές Επιχει ρήσεις» προσαυξανόμενο με τα ποσά που εμφανίζονται στους κωδικούς 339 ή/και 340 του φορολογικού εντύπου Ε1. Για νομικά πρόσωπα, το φορολογούμενο γεωργικό εισόδημα όπως εμφανίζεται κατά περίπτωση προσώπου στα σχετικά φορολογικά έντυπα. ν= το έτος απογραφής. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι, για μεν τα φυ σικά πρόσωπα τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών ση

4 46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μειωμάτων και των φορολογικών εντύπων Ε1 των τριών τελευταίων ετών, για δε τα νομικά πρόσωπα, τα αντί γραφα των σχετικών φορολογικών εντύπων των τριών τελευταίων ετών κατά περίπτωση προσώπου. γ) Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν είχε εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις το έτος (ν 2), η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος υπολογίζε ται για τα έτη (ν) και (ν 1) και συνεπώς η πρώτη αγκύλη στον τύπο υπολογισμού του δείκτη ΜΑΓΕ δεν υπολο γίζεται. 2. Δυνατότητα κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής (Ι.Σ.) με βάσει το οικογενειακό εισόδημα., με βάση το λόγο του αθροίσματος των οικογενειακών εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών ως προς την ιδιωτική συμμετοχή του επιλέξιμου προϋπολογισμό της αίτησης ενίσχυσης. Η σχέση υπολογισμού είναι η ακό λουθη: Δυνατότητα κάλυψης Ι.Σ. ΕΚ= για φυσικά πρόσωπα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου + συζύγου) όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα στο πεδίο «Σύνολο» προσαυ ξανόμενο με τα ποσά που εμφανίζονται στους κωδικούς 339 ή/και 340 του φορολογικού εντύπου Ε1. Για τα νομι κά πρόσωπα η βαθμολογία προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος επί το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό / εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου Π= ιδιωτική συμμετοχή, και ν= έτος απογραφής β) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των φορολογικών εντύπων Ε1 των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτω ση κατά την οποία ο δυνητικός δικαιούχος δεν ήταν υπόχρεος κατάθεσης φορολογικής δήλωσης και ως εκ τούτου δεν διαθέτει εκκαθαριστικά για τα 3 τελευταία έτη, ο αριθμητής στην παραπάνω σχέση θα συμπλη ρωθεί με δύο όρους ή έναν, χωρίς να μεταβληθεί ο παρανομαστής. 3. Συμμετοχή στο Μέτρο 114 του ΠΑΑ : «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών». α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός σε δυνητικούς δικαιού χους που το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερο μηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης έχουν κάνει χρήση πιστοποιημένου τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 114 του ΠΑΑ : «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών». του δελτίου παροχής για την αμοιβή του πιστοποιημέ νου τεχνικού συμβούλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 5 Κριτήρια αξιολόγησης της γεωργικής εκμετάλλευσης Τα κριτήρια αξιολόγησης της γεωργικής εκμετάλλευ σης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολό γησης: α) Μέγεθος εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρ θρο 6. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει από τη βαθμολογία των μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μετόχων/εταίρων που εισφέρονται για την δημιουργία της εκμετάλλευ σης συνεργασίας του προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου ή του υπό σύσταση νομικού προσώπου. β) Προσανατολισμός παραγωγής στο έτος απογραφής, του οποίου τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 7. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει από τη βαθμολογία των μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μετόχων/εταίρων που εισφέρονται για την δημιουργία της εκμετάλλευ σης συνεργασίας του προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου ή του υπό σύσταση νομικού προσώπου. γ) Μέθοδος παραγωγής στο έτος απογραφής, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρ θρο 8. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει από τη βαθμολογία των γεωργι κών εκμεταλλεύσεων των μετόχων/εταίρων αναγόμενη στο ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου. δ) Διαφοροποίηση εντός της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 9. Στα υπό σύσταση νομικά πρό σωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει από τη βαθμολογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μετό χων/εταίρων αναγόμενη στο ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, εφόσον ο μέτοχος/εταίρος μεταβιβάζει στο νομικό πρόσωπο τη δραστηριότητα διαφοροποίησης εντός της εκμετάλλευσης. ε) Μέθοδος διάθεσης της παραγωγής στο έτος απο γραφής, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζο νται στο άρθρο 10. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσω πα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει από την βαθμολογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μετόχων/εταίρων αναγόμενη στο ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου. στ) Λοιπά κριτήρια βαθμολόγησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 11. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα καθώς και στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του Παραρτήματος 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία των υποκριτηρίων των παραγράφων 3 και 4 προκύπτει από την βαθμολογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μετόχων/εταίρων αναγόμενη στο ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κε φάλαιο του νομικού προσώπου. Άρθρο 6 Υποκριτήρια βαθμολόγησης του μεγέθους της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής 1. Ένταση εργασίας στο έτος απογραφής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47 βάσει του δείκτη εργασίας ΕΡΓ κατά το έτος απογρα φής. Η σχέση υπολογισμού είναι: ΜΑΕ εκμ/σης τούνται για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής. Η έννοια της μονάδας ανθρώπινης εργασίας και η μέθοδος υπολογισμού της ορίζονται στο Παράρτημα 3 της Υ.Α / , β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Ένταση εργασίας ζωικού κεφαλαίου στο έτος απο γραφής. βάσει του δείκτη ζωικού κεφαλαίου Ζ κατά το έτος απογραφής. Η σχέση υπολογισμού είναι: ΜΑΕ ζ τούνται για την εκτροφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια) στο έτος απογραφής. βάσει του δείκτης βαθμολόγησης θερμοκηπίων Θ κατά το έτος απογραφής. Η σχέση υπολογισμού είναι: Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του δείκτη Θ δεν λαμβάνονται υπόψη τα θερμοκήπια τύπου χαμηλού τολ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16, παράγραφος 33, περίπτωση β της Υ.Α / Συνεπώς, για τις ανάγκες της βαθμολογίας, στο Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστά οι καλλιέργειες υπό κάλυψη σε χαμηλά τολ, από εκείνες υπό κάλυψη στις λοιπές τυπολογίες θερμοκηπίων. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή στο Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης αναφέρονται γενικά καλλιέργειες υπό κάλυψη, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για καλλιέργειες υπό κάλυψη σε χαμηλά τολ ή καλλιέργειες υπό κάλυψη σε άλλες τυπολογίες θερμοκηπίων, το υποκριτήριο δεν βαθμολογείται. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Ιδιοκτησία πολυετών καλλιεργειών στο έτος απο γραφής. βάσει του δείκτης βαθμολόγησης πολυετών φυτειών Φ π, κατά το έτος απογραφής. Η σχέση υπολογισμού είναι: του τελευταίου ισχύοντος φορολογικού εντύπου Ε9 (Πίνακας 2) του δυνητικού δικαιούχου. 5. Ιδιοκτησία μονοετών καλλιεργειών στο έτος απο γραφής. βάσει του δείκτης βαθμολόγησης μονοετών φυτειών Φ μ, κατά το έτος απογραφής. Η σχέση υπολογισμού είναι: του τελευταίου ισχύοντος φορολογικού εντύπου Ε9 (Πίνακας 2) του δυνητικού δικαιούχου. Άρθρο 7 Υποκριτήρια βαθμολόγησης του προσανατολισμού της παραγωγής στο έτος απογραφής 1. Φυτική παραγωγή. α) Παρέχονται από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθ μός βάσει του δείκτη Κ φ (Κλάδος Φυτικής Παραγωγής) κατά το έτος απογραφής. Η σχέση υπολογισμού είναι η ακόλουθη: ΜΑΕ φ τούνται για την καλλιέργεια των κλάδων της φυτικής παραγωγής της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, ΜΑΕ κλάδου(ν) = οι μονάδες ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται για την καλλιέργεια του υπόψη κλάδου που αξιοποιείται κατά το έτος απογραφής, και Κ ν = ο συντελεστής βαθμολογίας «κλάδος», ο οποίος παίρνει τιμές από τον ακόλουθο πίνακα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φυτά μεγάλων καλλιεργειών 0,20 Δενδρώδεις καλλιέργειες + ελιά + αμπέλι 0,40 Κηπευτικά / Μανιτάρια 0,60 Κηπευτικά υπό κάλυψη 0,80 Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά 1,00 β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Ζωική παραγωγή. βάσει του δείκτη Κ ζ (Κλάδος Ζωικής Παραγωγής). Η σχέση υπολογισμού είναι η ακόλουθη: ΜΑΕ ζ = οι μονάδες ανθρώπινης εργασίας που απαιτού νται για την εκτροφή των κλάδων της ζωικής παραγω γής της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής, ΜΑΕ κλάδου(ν) = οι μονάδες ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται για την εκτροφή του υπόψη κλάδου που αξιοποιείται κατά το έτος απογραφής, και

6 48 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κ ν = ο συντελεστής βαθμολογίας «κλάδος», ο οποίος παίρνει τιμές από τον ακόλουθο πίνακα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μελισσοκομία 0,50 Πτηνοτροφία 0,50 Σαλιγκάρια 0,50 Γουνοφόρα 0,50 Βοοτροφία 0,75 Χοιροτροφία 0,75 Κονικλοτροφία 0,75 Αιγοτροφία προβατοτροφία 0,75 Μόνοπλα αυτόχθονων φυλών 1,00 Σηροτροφία 1,00 Βουβαλοτροφία 1,00 β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Άρθρο 8 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της μεθόδου παραγωγής στο έτος απογραφής 1. Παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ στο έτος απογραφής. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός για την παραγωγή κατά το έτος απογραφής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι σχετικό έγγραφο του μεταποιητή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο υπόψη παραγωγός προμηθεύει τον μεταποιητή με προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα οποία εμπορεύεται ως τέτοια. Ειδικά στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία παρέχεται σχετική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία προσκομίζεται η βεβαίωση αυτή. 2. Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων στο έτος απογραφής. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός για την παραγωγή κατά το έτος απογραφής βιολογικών προϊόντων ή προϊόντων που πιστοποιούνται κατά AGRO ή προϊόντων που πι στοποιούνται βάσει των ειδικών πτηνοτροφικών εκτρο φών. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι αντίγραφο σχε τικού εγγράφου του πιστοποιητικού οργανισμού. 3. Παραγωγή πιστοποιημένου αναπαραγωγικού υλικού στο έτος απογραφής α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός για την παραγωγή κατά το έτος απογραφής πιστοποιημένων ποικιλιών σπόρων ή υποκείμενων ή δενδρυλλίων, ζώων (γεννήτορες), βα σιλισσών μελισσοκομίας ή μεταξόσπορου. β) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα ακόλουθα: Για την παραγωγή πιστοποιημένων ποικιλιών σπόρων ή υποκείμενων ή δενδρυλλίων, το αντίγραφο της σχετι κής βεβαίωσης από το ΚΕΠΥΕΛ και της άδειας πώλησης φυτωριακού υλικού. Για την παραγωγή πιστοποιημένων ζώων (γεννητόρων), βεβαίωση του αρμοδίου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης για συμμετοχή σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα προγραμματική περιό δο. Ειδικά στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συνεργάζονται με οίκους του εξωτερικού για την παραγωγή πιστοποιημένων ζώων (π.χ. υβρίδια) προσκο μίζεται σχετική βεβαίωση του οίκου του εξωτερικού και τιμολόγια πώλησης πιστοποιημένων ζώων. Για την παραγωγή βασιλισσών μελισσοκομίας, αντί γραφο της σχετικής πιστοποίησης μέσω του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εγχώριων Βασιλισσών. Για την παραγωγή μεταξόσπορου, αντίγραφο της άδειας παραγωγής μεταξόσπορου. Άρθρο 9 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της διαφοροποίησης εντός της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός για την καθετοποίηση, μέρους ή του συνόλου, της ίδιας παραγωγής της εκ μετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, κατά την έν νοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/2010, το έτος απογραφής. της άδειας λειτουργίας που αφορά τις εγκαταστάσεις καθετοποίησης. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκ δοση άδειας λειτουργίας, ο δυνητικός δικαιούχος προ σκομίζει οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο που κατά την κρίση του τεκμηριώνει το υποκριτήριο. Άρθρο 10 Υποκριτήρια βαθμολόγησης των μεθόδων διάθεσης της παραγωγής στο έτος απογραφής βάσει της τεκμηρίωσης του τρόπου διάθεσης, μέρους ή του συνόλου, της ίδιας παραγωγής της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου κατά το έτος απογραφής ως ακολούθως: 0,25 βαθμοί, για απευθείας διάθεση σε λαϊκή αγορά, 0,50 βαθμοί, για διάθεση μέσω super market, 0,75 βαθμοί, για διάθεση μέσω συμβολαϊκής γεωργίας, 1,00 βαθμός, για διάθεση στο εξωτερικό. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι αντίστοιχα: i) αντίγραφο της άδειας λαϊκής αγοράς, ii) αντίγραφο συμφωνητικού ή βεβαίωση διάθεσης της παραγωγής μέσω super market, iii) αντίγραφο του συμβολαίου διά θεσης της παραγωγής μέσω συμβολαϊκής γεωργίας, και iv) αντίγραφο του τιμολόγιου διάθεσης προϊόντων στο εξωτερικό, ή αντίγραφο του σχετικού CMR, ή αντί γραφο της φορολογικής δήλωσης από την οποία να προκύπτει η διάθεση προϊόντων στο εξωτερικό ή κάθε άλλο επίσημο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. γ) Στη περίπτωση της διάθεσης προϊόντων μέσω της συμβολαϊκής γεωργίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμ βολαιοποιημένες καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, διότι βαθμολογούνται στο άρθρο 23, παράγραφος 6. Άρθρο 11 Λοιπά υποκριτήρια βαθμολόγησης 1. Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (αφορά μόνο φυσικά πρό σωπα). α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός αποκλειστικά σε δυ νητικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εφόσον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. της έναρξης ή της μεταβολής των στοιχείων της εκ μετάλλευσης από τη ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία ΦΠΑ. 2. Δυνητικός δικαιούχος νομικό πρόσωπο. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός αποκλειστικά σε δυ νητικούς δικαιούχους νομικά πρόσωπα κατά το έτος απογραφής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 της πράξη σύστασης της εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα 11 της ΥΑ 11308/ Συμμετοχή στο δίκτυο γεωργικής λογιστικής [RICA]. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός εφόσον η εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου συμμετέχει στο δίκτυο γεωρ γικής λογιστικής [RICA] κατά το έτος απογραφής. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η σχετική βε βαίωση από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 4. Ύπαρξη άδειας λειτουργίας. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός όταν η εκμετάλλευση διαθέτει άδεια λειτουργίας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για την δυναμικότη τα του έτους απογραφής, όπως αυτή προκύπτει από το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η προσκόμιση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και το Απογραφικό Δελτίο Υφιστάμενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Άρθρο 12 Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης Τα κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια βαθ μολόγησης: α) Ωριμότητα επενδυτικής πρότασης, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 13. β) Προσανατολισμός της παραγωγής στην μελλοντική κατάσταση, του οποίου τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 14. γ) Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, της οποίας τα υποκρι τήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 15. Άρθρο 13 Υποκριτήρια βαθμολογίας της ωριμότητας της επενδυτικής πρότασης 1. Έκδοση προκαταρκτικών αδειοδοτήσεων. α) Βαθμολογείται η ύπαρξη των προκαταρκτικών αδειο δοτήσεων κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,40 βαθμοί, όταν έχει εκδοθεί η Άδεια Διάθεσης Λυ μάτων αναγκαία για την δυναμικότητα της αίτη σης ενίσχυσης στην μελλοντική κατάσταση. 0,60 βαθμοί, όταν έχει εκδοθεί η Προκαταρκτική Πε ριβαλλοντική Εκτίμηση αναγκαία για την δυναμι κότητα της αίτησης ενίσχυσης στην μελλοντική κατάσταση. 1,00 βαθμός, όταν έχει εκδοθεί η Έγκριση Περιβαλ λοντικών Όρων [ΕΠΟ] αναγκαία για την δυναμι κότητα της αίτησης ενίσχυσης στην μελλοντική κατάσταση. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης του κριτηρίου είναι αντίστοιχα το αντίγραφο της Άδειας Διάθεσης Λυμά των, ή της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ή της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Έκδοση τελικών αδειοδοτήσεων. α) Βαθμολογείται η ύπαρξη των τελικών αδειοδοτή σεων κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,40 βαθμοί, όταν έχει εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης ανα γκαία για την δυναμικότητα της αίτησης ενί σχυσης στην μελλοντική κατάσταση και δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 0,60 βαθμοί, όταν έχει εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης ανα γκαία για την για την δυναμικότητα της αίτη σης ενίσχυσης στην μελλοντική κατάσταση και απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (η ΕΠΟ είναι προαπαιτούμενη για την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης). 1,00 βαθμός, όταν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω του Σχεδίου Βελτίωσης. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης του κριτηρίου είναι το κατά περίπτωση αντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης ή της Άδειας Οικοδομής. Άρθρο 14 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της ταυτότητας του επενδυτικού σχεδίου στην μελλοντική κατάσταση 1. Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός σε αιτήσεις ενίσχυσης με προσανατολισμό επενδύσεων κυρίως στην ζωική παραγωγή, όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 5, άρθρο 3 της παρούσας. 2. Φυτική παραγωγή. βάσει του δείκτη Κ φ (Κλάδος Φυτικής Παραγωγής). Η σχέση υπολογισμού είναι η ακόλουθη: ΜΑΕ φ τούνται για την καλλιέργεια των κλάδων της φυτικής παραγωγής της εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, ΜΑΕ κλάδου(ν) = οι μονάδες ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται για την καλλιέργεια του υπόψη κλάδου στην ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και Κ ν = ο συντελεστής βαθμολογίας «κλάδος», ο οποίος παίρνει τιμές από τον ακόλουθο πίνακα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φυτά μεγάλων καλλιεργειών 0,20 Δενδρώδεις καλλιέργειες + ελιά + αμπέλι 0,40 Κηπευτικά / Μανιτάρια 0,60 Κηπευτικά υπό κάλυψη 0,80 Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά 1,00 β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι τα αναγραφό μενα στην αίτηση ενίσχυσης. 3. Ζωική παραγωγή. βάσει του δείκτη Κ ζ (Κλάδος Ζωικής Παραγωγής). Η σχέση υπολογισμού είναι η ακόλουθη:

8 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΕ ζ τούνται για την εκτροφή των κλάδων της ζωικής πα ραγωγής της εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, ΜΑΕ κλάδου(ν) = οι μονάδες ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται για την εκτροφή του υπόψη κλάδου στην ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και Κ ν = ο συντελεστής βαθμολογίας «κλάδος», ο οποίος παίρνει τιμές από τον ακόλουθο πίνακα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μελισσοκομία 0,50 Πτηνοτροφία 0,50 Σαλιγκάρια 0,50 Γουνοφόρα 0,50 Βοοτροφία 0,75 Χοιροτροφία 0,75 Κονικλοτροφία 0,75 Αιγοτροφία προβατοτροφία 0,75 Μόνοπλα αυτόχθονων φυλών 1,00 Σηροτροφία 1,00 Βουβαλοτροφία 1,00 β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι τα αναγραφό μενα στην αίτηση ενίσχυσης. 4. Νόμιμη κατοχή α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός όταν οι επενδύσεις «γε ωργικών κτιρίων και κατασκευών» κατά την έννοια του άρθρου 16 της ΥΑ 11308/ πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητο ακίνητο. του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου νομίμως με τεγγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο. Άρθρο 15 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της εισαγωγής νέας τεχνολογίας 1. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στη φυτική παραγωγή. Παρέχονται από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός με βάσει το δείκτη Νέα Τεχνολογία Φυτικής (ΝΤΦ), ο οποίος προσδιορίζεται ως ακολούθως: Π φ = Προϋπολογισμός της νέας τεχνολογίας φυτικής ΠΥ ΣΒ = Προϋπολογισμός επενδυτικού Σχεδίου Βελτί ωσης 2. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στη ζωική παραγωγή Παρέχονται από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός με βάσει το δείκτη Νέα Τεχνολογία Ζωικής (ΝΤΖ), ο οποίος προσδιορίζεται ως ακολούθως: Π ζ = Προϋπολογισμός της νέας τεχνολογίας ζωικής ΠΥ ΣΒ = Προϋπολογισμός επενδυτικού Σχεδίου Βελτίω σης 3. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις καλλιεργητικές τεχνικές Παρέχονται από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός με βάσει το δείκτη Νέα Τεχνολογία στις Καλλιεργητικές Τεχνικές (ΝΤΚ), ο οποίος προσδιορίζεται ως ακολού θως: Π κ = Προϋπολογισμός της νέας τεχνολογίας καλλιερ γητικής τεχνικής ΠΥ ΣΒ = Προϋπολογισμός επενδυτικού Σχεδίου Βελτί ωσης 4. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην διαχείριση της εκμετάλλευσης Παρέχονται από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός με βάσει το δείκτη Νέα Τεχνολογία στη Διαχείριση της Εκμετάλλευσης (ΝΤΔ), ο οποίος προσδιορίζεται ως ακολούθως: Π δ = Προϋπολογισμός της νέας τεχνολογίας καλλιερ γητικής τεχνικής ΠΥ ΣΒ = Προϋπολογισμός επενδυτικού Σχεδίου Βελτίω σης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΑ Άρθρο 16 Κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής του επενδυτικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς στόχους του ΠΑΑ Τα κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής του επεν δυτικού σχεδίου στους στόχους του ΠΑΑ , περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολόγησης: α) Ιδιότητα δυνητικού δικαιούχου, της οποίας τα υπο κριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 17. β) Ταυτότητα επενδυτικού σχεδίου, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 18. γ) Ταυτότητα εκμετάλλευσης, της οποίας τα υποκρι τήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 19. δ) Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, της οποίας τα υπο κριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 20. Στην περίπτωση των υποκριτηρίων «Συμπληρωματι κή ενίσχυση στα πλαίσια του Καν.73/2009 όπως ισχύ ει κάθε φορά», «Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης», «Συμβολαιοποιη μένες καλλιέργειες ενεργειακών φυτών», «Διαφύλαξη των προβάτων από τη τρομώδη νόσο» η βαθμολογία των προσφάτως συσταθέντων νομικών προσώπων και των υπό σύσταση νομικών προσώπων, όπως η έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 3 της ΥΑ 11308/ , προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα της βαθμολογί ας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος/εταίρος ως φυσικό πρόσωπο επί το ποσοστό συμμετοχής του στο μετο χικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού πρόσωπου. Η με τοχική/εταιρική σύνθεση στα προσφάτως συσταθέντα νομικά πρόσωπα τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά σύστασης του Παραρτήματος 11 της ΥΑ 11308/ * *

9 ΦΕΚ 7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51 [δικαιολογητικά με α/α 12]. Στα υπό σύσταση νομικά προσώπα, η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη στο Παράρτημα 11 της ίδιας ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δικαιο λογητικό με α/α 28]. ε) Καπνοκαλλιεργητές, της οποίας τα υποκριτήρια βαθμολογίας ορίζονται στο άρθρο 21. Άρθρο 17 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της ιδιότητας του δυνητικού δικαιούχου. 1. Νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε δυνητικούς δικαι ούχους που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού του Μέτρου 112 του ΠΑΑ α) Βαθμολογείται η συμμετοχή φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού στο μετο χικό/εταιρικό κεφάλαιο δυνητικού δικαιούχου νομικό πρόσωπο, ως εξής: 0,50 βαθμοί, όταν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού κατά την έννοια του Μέτρου 112 του ΠΑΑ και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 0,75 βαθμοί, όταν τουλάχιστον το 75% του μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού κατά την έννοια του Μέτρου 112 του ΠΑΑ και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 1,00 βαθμός, όταν το 100% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού κατά την έννοια του Μέτρου 112 του ΠΑΑ και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 112 και τα δικαιολογητικά σύστασης (τελευταία ισχύοντα) του Παραρτήματος 11 της ΥΑ 11308/ [δικαιολογητικά με α/α 12]. Ειδικά στην περίπτωση των υπό σύσταση νομικών προσώπων, η μετοχική/εταιρική σύνθεση τεκμηριώνεται με την προ βλεπόμενη στο Παράρτημα 11 της ως άνω ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δικαιολογητικό με α/α 28]. 2. Δυνητικός δικαιούχος κατά κύρια απασχόληση γεωργός. α) Παρέχεται στο έτος απογραφής από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός βάσει του δείκτη «Κατά Κύρια Απα σχόληση Γεωργός» [ΚΑΓ]. Ο υπολογισμός γίνεται με βάσει την ακόλουθη σχέση: ΓΕ= για φυσικά πρόσωπα, το ατομικό γεωργικό ει σόδημα του δυνητικού δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα στο πεδίο «Γεωργικές Επιχειρήσεις». Για νομικά πρόσωπα το φορολογούμενο γεωργικό εισόδημα όπως εμφανίζεται στα σχετικά φο ρολογικά έντυπα κατά περίπτωση προσώπου. ΣΕ= για φυσικά πρόσωπα, το ατομικό εισόδημα του δυ νητικού δικαιούχου όπως δηλώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας στο πεδίο «Σύνολο», προσαυξα νόμενο με τα ποσά που εμφανίζονται στους κωδικούς 339 ή/και 340 του φορολογικού εντύπου Ε1. Για νομικά πρόσωπα τα φορολογητέα κέρδη όπως εμφανίζονται στα σχετικά φορολογικά έντυπα κατά περίπτωση προ σώπου. ν= έτος απογραφής β) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρ χουν φορολογικά στοιχεία τριετίας, η παράσταση εντός της παρένθεσης πολλαπλασιάζεται με ½ για φορολο γικά στοιχεία 2ετίας ή με 1/1 για φορολογικά στοιχεία έτους. γ) Ειδικά στην περίπτωση των προσφάτως συσταθέ ντων νομικών προσώπων και των υπό σύσταση νομικών προσώπων, όπως η έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα 3 της ΥΑ 11308/ , η βαθμολογία προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα της βαθμολογίας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος/εταίρος ως φυσικό πρόσωπο επί το πο σοστό συμμετοχής του στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού πρόσωπου. δ) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι, για μεν τα φυ σικά πρόσωπα αντίγραφο των εκκαθαριστικών σημει ωμάτων της εφορίας και των φορολογικών εντύπων Ε1 της τελευταίας 3ετίας, για δε τα νομικά πρόσωπα αντίγραφα των σχετικών φορολογικών εντύπων της τελευταίας 3ετίας. Ειδικά στην περίπτωση των προσφάτως συσταθέντων νομικών προσώπων και των υπό σύσταση νομικών προ σώπων προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των εταίρων/μετόχων και παραστατικά τεκμηρίωσης της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του νομικού προσώπου. Η μετοχική/εταιρική σύνθεση των προσφάτως συστα θέντων νομικών προσώπων τεκμηριώνεται με τα δικαι ολογητικά σύστασης του Παραρτήματος 11 της ίδιας ΥΑ [δικαιολογητικά με α/α 12]. Στα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη στο Πα ράρτημα 11 της ως άνω ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δικαιολογητικό με α/α 28]. 3. Δυνητικός δικαιούχος διάδοχος πρόωρης συντα ξιοδότησης. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός όταν ο δυνητικός δι καιούχος είναι διάδοχος του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης την καταληκτική ημερομηνία υποβο λής των αιτήσεων ενίσχυσης. β) Ειδικά στην περίπτωση νομικών προσώπων, η βαθ μολογία προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα της βαθ μολογίας που λαμβάνει ο κάθε μέτοχος/εταίρος διά δοχος πρόωρης επί το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου. γ) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι αντίγραφο της απόφασης ένταξης στο Μέτρο της πρόωρης συντα ξιοδότησης. Επιπλέον στην περίπτωση των νομικών προσώπων τεκμηριώνεται και η μετοχική/εταιρική σύν θεση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 4. Τόπος μόνιμης κατοικίας. α) Βαθμολογείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του νομικού προσώπου την καταληκτική ημερο μηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, ως εξής: 0,40 βαθμοί, εφόσον ο τόπος της κατοικίας ή της έδρας ανήκει σε «Ορεινή» περιοχή κατά την έν νοια της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά.

10 52 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0,60 βαθμοί, εφόσον ο τόπος της κατοικίας ή της έδρας είναι νησί των μη νησιωτικών Περιφε ρειών της Χώρας, δηλαδή των Περιφερειών: α) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, β) Κεντρικής Μακεδονίας, γ) Δυτικής Μακεδονίας, δ) Ηπείρου, ε) Θεσσαλίας, στ) Στερεάς Ελλάδας, ζ) Αττικής, η) Δυτικής Ελλάδας, και θ) Πελοποννήσου. Δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία «νησί» η νήσος Εύβοια. 0,80 βαθμοί, εφόσον ο τόπος της κατοικίας ή της έδρας είναι νησί με πληθυσμό μικρότερο από κατοίκους (μικρό νησί). 1,00 βαθμός, εφόσον ο τόπος της κατοικίας ή της έδρας βρίσκεται στις ακόλουθες περιοχές: Πυρόπληκτες περιοχές, όπως αυτές ορίστηκαν με τα ακόλουθα ΦΕΚ 1. ΦΕΚ 1744/ (Αριθ. οικ/5285/α32/ ) 2. ΦΕΚ 1845/ (Αριθ. οικ/5645/α32/ ) 3. ΦΕΚ 2024/ (Αριθ. οικ/6374/α32/ ) 4. ΦΕΚ 2007/ (Αριθ. οικ/6460/α32/ ) 5. ΦΕΚ 448/ (Αριθ. οικ/2155/α32) και όπως αυτά συμπληρώνονται και ισχύουν κάθε φορά και Περιοχές καλλιέργειας βάμβακος, όπως αυτές ορίστηκαν με την αριθμ. πρτ. 4215/ από φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. β) Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι κατά περί πτωση προσώπου το δικαιολογητικό που τεκμηριώνει το ποσοστό ενίσχυσης, όπως αυτά θεσπίζονται στο Παράρτημα 11 της ΥΑ 11308/2010. Άρθρο 18 Υποκριτήρια βαθμολόγησης της ταυτότητας του επενδυτικού σχεδίου. 1. Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου Γενική περί πτωση. α) Παρέχονται: 0,25 βαθμοί, όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ίδρυση νέας μονάδας (σταυλικές, μεταποιητικές, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις). 0,50 βαθμοί, όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση. 0,75 βαθμοί, όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας. 1,00 βαθμός, όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας. β) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι προτεινόμενες επενδύσεις της αίτησης ενίσχυσης 2. Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: «Μετεγκα τάσταση». α) Παρέχεται ένας βαθμός όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας πε ριβάλλοντος ή/και της δημόσιας υγείας κατά την έννοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/ β) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα δικαιολογη τικά που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της μετε γκατάστασης, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 2 της ως άνω ΥΑ. 3. Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: «Προσαρ μογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα». α) Παρέχεται ένας βαθμός όταν οι αιτούμενες επεν δυτικές δαπάνες του Σχεδίου Βελτίωσης αφορούν απο κλειστικά και μόνο την προσαρμογή της εκμετάλλευσης σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα. β) Δικαιολογητικό είναι οι προτεινόμενες επενδύσεις του σχεδίου βελτίωσης. 4. Ειδική περίπτωση επενδυτικού σχεδίου: «Καθετο ποίηση της ίδιας παραγωγής». α) Παρέχεται ένας βαθμός όταν οι αιτούμενες επενδυ τικές δαπάνες του Σχεδίου Βελτίωσης περιλαμβάνουν και δαπάνες καθετοποίησης της ίδιας παραγωγής της εκμετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτημα 2 της Υ.Α / β) Δικαιολογητικό είναι οι προτεινόμενες επενδύσεις του σχεδίου βελτίωσης. Άρθρο 19 Υποκριτήρια βαθμολογίας της ταυτότητας της εκμετάλλευσης. 1. Εκμεταλλεύσεις συνεργασίας. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός στην περίπτωση υπό σύσταση νομικών προσώπων (εκμεταλλεύσεις συνερ γασίας) όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΥΑ 11308/ β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι τα αναγραφό μενα στην αίτηση ενίσχυσης και η προβλεπόμενη στο Παράρτημα 11 της ως άνω ΥΑ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [δικαιολογητικό με α/α 28]. 2. Συμμετοχή στο δίκτυο γεωργικής λογιστικής [RICA] κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός σε δυνητικούς δικαιού χους που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση συμ μετοχής της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο δίκτυο γεωργικής λογιστικής [RICA] καθ όλη την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων, όπως η έννοια ορίζεται στο Παράρτημα 2 της ΥΑ 11308/ β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι σχετική βεβαίω ση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρθρο 20 Υποκριτήρια βαθμολογίας της συμβολής στην βιώσιμη ανάπτυξη 1. Εισαγωγή επενδύσεων ΑΠΕ. βάσει των δαπανών προμήθειας ΑΠΕ, συμπεριλαμβανο μένου και της εισαγωγής δαπανών θέρμανσης θερμοκη πίων με τεχνολογίες ΑΠΕ (εκτός Φ/Β), ως εξής: 0,25 βαθμοί για δαπάνες προμήθειας διασυνδεδεμέ νων Φ/Β. 0,50 βαθμοί για δαπάνες προμήθειας μη διασυνδε δεμένων Φ/Β. 1,00 βαθμός για δαπάνες προμήθειας λοιπών τεχνο λογιών ΑΠΕ (εκτός Φ/Β). β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές προ σφορές προτιμολόγια της αίτησης ενίσχυσης. 2. Εισαγωγή επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος Αρ δευτικά συστήματα. βάσει των δαπανών προμήθειας επενδύσεων εξοικονό μησης ύδατος, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 18 της ΥΑ 11308/ , μέσω αρδευτικών συστημάτων, ως εξής:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 53 Η εισαγωγή αρδευτικών συστημάτων βαθμολογείται με 0,02 βαθμούς για κάθε στρέμμα και μέχρι συμπλή ρωσης του μέγιστου βαθμού ένα (1). β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές προ σφορές προτιμολόγια της αίτησης ενίσχυσης. 3. Εισαγωγή επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος Υδατοδεξαμενές. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός βάσει των δαπανών προμήθειας επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 18 της ΥΑ 11308/ , μέσω της κατασκευής υδατοδεξαμενής όμβριων υδάτων. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές προ σφορές προτιμολόγια της αίτησης ενίσχυσης. 4. Συμπληρωματική ενίσχυση στα πλαίσια του Καν. 73/2009 όπως ισχύει κάθε φορά α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός εφόσον η εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου έλαβε κατά το έτος απο γραφής συμπληρωματική ενίσχυση στα πλαίσια του Κανονισμού 73/2009 όπως ισχύει κάθε φορά. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αποδεικτικό καταβολής της συμπληρωματικής ενίσχυσης. 5. Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/Δρά σεις Αγροτικής Ανάπτυξης. α) Παρέχεται ένας (1) βαθμός για τη συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/Δράσεις του άξονα 3 του ΕΠΑΑ και των αντίστοιχων Μέτρων/Δράσεων των ΠΕΠ ή για τη συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/ Δράσεις του ΠΑΑ , την καταληκτική ημερο μηνία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας. β) Στα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/δράσεις δεν συ μπεριλαμβάνονται τα Μέτρα της βιολογική γεωργίας κτηνοτροφίας, διότι βαθμολογούνται στο άρθρο 8, πα ράγραφος 2. γ) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο της Απόφασης ένταξης στο αντίστοιχο Μέτρο/Δράση. 6. Συμβολαιοποιημένες καλλιέργειες ενεργειακών φυτών. α) Παρέχονται κατά το έτος απογραφής από μηδέν (0) έως και ένας (1) βαθμός για την καλλιέργεια συμβο λαιοποιημένων ενεργειακών φυτών, βάσει του δείκτη ΕΝ. Η σχέση υπολογισμού είναι η ακόλουθη: ΜΑΕ εν τούνται για την καλλιέργεια των συμβολαιοποιημένων καλλιεργειών ενεργειακών φυτών στο έτος απογρα φής. ΜΑΕ φ τούνται για την καλλιέργεια των κλάδων της φυτικής παραγωγής της εκμετάλλευσης στο έτος απογραφής. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι αντίγραφο της σχετικής σύμβασης και το Απογραφικό Δελτίο Υφιστά μενης Κατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 34 της ΥΑ 11308/ Διαφύλαξη των αιγοπροβάτων από την τρομώδη νόσο., εφόσον η εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου είναι προβατοτροφική που διαθέτει για την αναπαραγωγή του κοπαδιού της κριούς ελληνικών φυλών ή μιγάδες με γονότυπο ομόζυγο ARR/ARR και ανήκει στην κατηγορία NSP1 ανθεκτικότητας ως προς την τρομώδη νόσο των προβάτων, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, βάσει του δείκτη ΤΡ, ως εξής: β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το σχετικό πι στοποιητικό ανθεκτικότητας. 8. Προστασία των Λιμνών. α) Παρέχεται από 1 βαθμός εφόσον η εκμετάλλευση έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας των λιμνών. β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η προσκόμιση της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 21 Βαθμολογική πριμοδότηση των Καπνοκαλλιεργητών 1. Καπνοκαλλιεργητές α) Ειδικά για τους δικαιούχους στις περιοχές καπνο παραγωγής κατά την έννοια της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010), παρέχεται επιπλέον βαθμολογική πριμοδό τηση με βάσει το ποσοστό μείωσης των άμεσων ενισχύ σεων που προέρχονται από ενεργοποίηση δικαιωμάτων καπνού μεταξύ των ετών , ως εξής: 1. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ % 4. 2% % 6. 4% % 8. 6% % % β) Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η βεβαίωση κα ταβολής ενισχύσεων παραγωγής (ΟΣΔΕ) των αντίστοι χων ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης βαθμολογού νται πλήρως και μέχρι του προσδιορισμού της τελικής βαθμολογίας τους, ανεξαρτήτως της κατάταξή τους στις παραδεκτές ή στις μη παραδεκτές αιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 16 της πιο πάνω κοινής υπουρ γικής απόφασης. Άρθρο 23 Υποβολή ψευδών στοιχείων Δικαιούχοι που υποβάλλουν ψευδή στοιχεία προκειμέ νου η αίτηση ενίσχυσής τους να τύχει ευνοϊκής βαθμο λόγησης υφίστανται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 της 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 24 Προσαρμογή στον ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) Στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η προ σκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανά

12 54 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η βεβαίωση θα προσκομίζεται από την υπηρεσία στην οποία θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα στο πλαίσιο εφαρ μογής του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Άρθρο 25 Τελικές Διατάξεις 11. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που προβλέπονται από την παρούσα, θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοι νοτικών Πόρων και Υποδομών και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιανουναρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 29 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 12374 Προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της έντυ πης μορφής της αίτησης ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 28 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής του Προσωπικού της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1023 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4403/12.07.2012 Η 10 η Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1450/52533 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1: «Αναλύσεις μελιού»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003475798 2015-12-11

15PROC003475798 2015-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 10/12/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 33118 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ν. Γρηγοριάδης - Ο. Τάχα Τηλ. : 2310 996759-997240

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σεπτέμβριος 2015 Μάιος 2016 Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 09-20 Μαρτίου 2015 Το Γραφείο Στέγασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2414 10 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσε ων της υποπερίπτωσης (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1740 29 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 321699/5981 Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητι κά πληρωμής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 40.000,00 ΑΡ. ΜΕΛ.: 25/2015 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 10/2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΡ-ΥΘΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012

ΑΔΑ: Β4257ΛΡ-ΥΘΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση Δαπανών πληρωμής εφημερίδων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55565 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 205 4 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 93/2/28 1 2014 Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Κώδ.:45221 - ΚΑΣΤΡΟ Πληρ/ρίες: Τρυψιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τηλέφωνο: 2313304000 Fax: 2310697897 Ωραιόκαστρο, 2-9-2015 Αρ. Πρωτ. 20835 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ.

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ. ΑΠΟΦΑΣΗ 143 / 7 / 30-04-09 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ. 400/1970»

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 /2013 Έργο.: «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου». ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Aντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 9-10-2009 Αριθμ.πρωτ.869 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3790/2009 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 104/Β/23-01-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 21.01.2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 110125 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-ΓΓ0. Η 6 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-ΓΓ0. Η 6 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ Πάτρα 22/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 3065 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 125413 (115)

Δ10. Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 125413 (115) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. Απόφασης 389/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά (Γεωμετρία Βασικές γεωμετρικές έννοιες - Συμμετρία) - Τεχνολογία Τάξη: Α Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/28.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα