ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 3 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΙΓΚΛΟΥΠΑΣ ΕΪΠΡΙΛ ΦΕΪΘ του ΓΟΥΑΡΛΙΤΟ κ.λ.π Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΜΙΡΧΑΜ ΝΤΕΜΙΑΝΑ του ΑΝΟΥΑΡ Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυ τούσιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρ θρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6453/ περί του «Τρόπου λειτουργίας Λαϊκού Λαχείου από » (ΦΕΚ 1590/Β/ )... 5 Καθορισμός μηνιαίας αμοιβής των Μελών Ομάδας Εργασίας για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και η οποία έχει συ σταθεί με την απόφαση ΤΚΦΣΤ 2004/ 390 /ΦΚ.211/ (ΦΕΚ 810/Β/ )... 6 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του ΝΠΔΔ «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕ ΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτανίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ. 9632/21406/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελ ληνικής ιθαγένειας 2. Με την υπ αριθμ. Φ /21393/ από (1) Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 3. Με την υπ αριθμ. Φ /21093/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/ σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφη σης της ομογενούς αλλοδαπής ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /21176/ από Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 5. Με την υπ αριθμ. Φ /21404/ από Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΣΑΧΡΑΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της Ελλη νικής 6. Με την υπ αριθμ. Φ /21194/ από Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΕΤΑΞΑ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥ του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /21397/ από Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 8. Με την υπ αριθμ. Φ /21191/ από Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Μ Ι Λ Τ Ι Α Δ Η του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με τις υπ αριθμ. Φ /22519/ , Φ /23603/ , Φ /23604/ , Φ /23605/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκ/σης, γίνονται δε κτές οι από ατήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών :

2 14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, β) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΣΑΛΑΣ Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΣΑΛΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΟΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και δ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΣΑΛΑΣ ΛΟΥΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ΑΘ. ΝΑΚΟΣ F (2) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΙΓΚΛΟΥΠΑΣ ΕΪΠΡΙΛ ΦΕΪΘ του ΓΟΥΑΡΛΙΤΟ κ.λ.π. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ /18183/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΙΓΚΛΟΥΠΑΣ ΕΪΠΡΙΛ ΦΕΪΘ του ΓΟΥ ΑΡΛΙΤΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ.45273/21186/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΑΝΤΟΥΣ ΛΟΥΣΥ ΖΩΖΕΤ της Ε Ν Τ Ι Τ Α, για την απόκτηση της Ελληνικής 3. Με την υπ αριθμ. Φ /21252/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/ σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφη σης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝ ΣΟΥΖΑΝ συζ. ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /22712/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ ΤΖ. ΕΣΠΟΣΟ του ΣΟΤΕΡΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής 5. Με την υπ αριθμ. Φ /22856/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΡΕΒΕΝΚΟ ΟΞΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ΑΘ. ΝΑΚΟΣ F (3) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΜΙΡΧΑΜ ΝΤΕΜΙΑΝΑ του ΑΝΟΥΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ.21649/21382/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Απο κέντρωσης γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΙΡΧΑΜ ΝΤΕ ΜΙΑΝΑ τοι ΑΝΟΥΑΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ. Φ.1643/820 (4) Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, δι ακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτού σιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/A ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει μετά την τροποποί ησή του από το ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α ) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/1996/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2960/2001, σύμ φωνα με τις οποίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου αρμόδιες είναι οι Τελωνειακές Αρχές. γ) Τη διάταξη της περίπτωσης κστ, του άρθρου 73 του ν.2960/2001, όπως αυτή προστέθηκε με την παρά γραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3340/2005(ΦΕΚ 112/Α ) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», με την οποία δίνεται ο ορισμός του βιοντίζελ και επιβάλλεται συντε λεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και της παρ. 6 του άρθρου 78, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου 3340/2005, με την οποία προβλέπεται η εφαρμογή μηδενικού συντε λεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για συγκεκριμένες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ. δ) Τις διατάξεις των άρθρων 62,63 και 64 του ν. 2960/ 2001, σχετικά με τη σύσταση φορολογικών αποθηκών και την αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή. ε) Τις διατάξεις του ν. 3423/2005(ΦEK304 A). Εισα γωγή στην Ελληνική αγορά των Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, με τον οποίο τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν. 3054/2002. στ) Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου 78 του ν. 2960/2001, με το οποίο εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, για τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής της παραγράφου αυτής, και του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης παραγωγής, ανάμιξης, διακίνησης και θέ σης σε ανάλωση των παραλαμβανομένων με μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ. ζ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264(ΦΕΚ1432/Β / ), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών» η) Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ4889/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β 528). θ) Την κοινή απόφαση ΑΧΣ 334/2004 απόφαση «Καύ σιμα αυτοκινήτων πετρέλαιο (Βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών (ΦΕΚ Β 713/ )

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15 ι) Το γεγονός ότι, πρέπει να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης παραγωγής, ανάμιξης, διακίνη σης και θέσης σε ανάλωση των παραλαμβανομένων με μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που υπάγεται στον Κω δικό Σ..Ο , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο κινητήρων. ια) Το γεγονός ότι, η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομέ νου ότι θεσπίζει μόνο διαδικασίες εφαρμογής διατά ξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πα ρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης παραγωγής, κατοχής, ανάμιξης, διακίνησης και θέσης σε ανάλωση του αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίζεται με την Από φαση Α.Χ.Σ. 334/2004 και υπάγεται στον κωδικό Σ..Ο και παραλαμβάνεται με τον οριζόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, συντελεστή Ε.Φ.Κ, προκειμένου να χρησιμοποι ηθεί αποκλειστικά ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 73 του ν.2960/2001 όπως ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Προϊόν Δικαιούχοι Αρμόδια Αρχή 1. Το προϊόν με την ονομασία βιοντίζελ του κωδικού Σ.Ο , που καθορίζεται με την Απόφαση ΑΧΣ 334/2004, περιλαμβάνεται μεταξύ των προϊόντων του άρθρου 72 του ν.2960/2001, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.3336/2005, και συνεπώς διέπεται από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού αναφορικά με το καθεστώς της παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των ενεργειακών προϊόντων. Παράλληλα, με την περίπτωση κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ν. 2960/2001, όπως ισχύει, επιβάλλεται Ε.Φ.Κ. και προσδιορίζεται το ύψος αυτού, ενώ με την παρ.6 του άρθρου 78 του ίδιου νόμου, όπως αυτή προ στέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 3340/2005, καθορίζονται οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ οι οποί ες υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ. για τα έτη 2005, 2006 και Το αυτούσιο βιοντίζελ που υπόκειται στον οριζόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, συντελεστή Ε.Φ.Κ, προ της παραδόσεως του στην κατανάλωση δύναται να αναμιχθεί με το πε τρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και να χρησιμο ποιηθεί μόνο ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι δικαιούχοι παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκειται στον παραπάνω συντελεστή Ε.Φ.Κ, καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες που τους αναλογούν, καθορίζονται σε ετήσια βάση με Κοινή Από φαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, Ανά πτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι δικαιούχοι αυτοί πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 62, 63 και 64 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση φορολογικών αποθηκών και τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή. 3. Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση της διακίνη σής του αυτούσιου βιοντίζελ σε καθεστώς αναστολής, καθώς και για τη θέση του σε ανάλωση, είναι η Τελω νειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η φορολογική αποθήκη του δικαιούχου προσώπου. Άρθρο 2 Παραγωγή Προμήθεια αυτούσιου βιοντίζελ Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν.3054/2002, όπως τροποποιήθη κε και ισχύει, λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62,63,64 και επό μενα, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αρίθμ. Φ.639/ 447/ και Φ. 883/530/ Α.Υ.Ο α) Η χρέωση των φορολογικών αποθηκών πραγματο ποιείται με την καταχώριση: i) Των Δελτίων εσωτερικής διακίνησης (Δελτία Πα ραγωγής) που εκδίδονται με την ολοκλήρωση της πα ραγωγής μιας συγκεκριμένης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ. Τα δελτία αυτά, κατατίθενται προς καταχώριση στο Ο.Π.Σ.Τ σε ημερήσια βάση εφόσον πραγματοποιείται παραγωγή και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη. ii) Με τα εισερχόμενα ΣΔΕ του έτοιμου αυτούσιου προϊόντος. β ). Η αντίστοιχη πίστωση των φορολογικών αποθηκών πραγματοποιείται : i) Με την έκδοση ΣΔΕ εξόδου (αποστολές σε φορολο γικές αποθήκες ή σε δικαιούχα παραλαβής σε καθεστώς αναστολής πρόσωπα) ii) Με την κατάθεση Διασάφησης Εξαγωγής ή Δήλωσης ΕΦΚ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις συνα φείς διατάξεις του ν.2960/2001, όπως ισχύει. Οι καταχωρήσεις αυτές, στα Τελωνεία που εφαρμό ζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τε λωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), γίνονται μέσω του συστήματος στα δε μη μηχανογραφημένα Τελωνεία γίνονται επί των προβλεπόμενων, βάσει των παραπάνω Α.Υ.Ο. τηρούμε νων βιβλίων με χειρόγραφη καταχώρηση. Άρθρο 3 Φορολογικές αποθήκες ανάμιξης του αυτούσιου βιοντίζελ 1. Η ανάμιξη του αυτούσιου βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) διενεργείται μέσα στις φορολογικές αποθήκες των εγκαταστάσεων των κατό χων Άδειας Διύλισης ή των κατόχων Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, κάτοχος άδειας διύ λισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, που παραλαμ βάνει το αυτούσιο βιοντίζελ, πριν την πραγματοποίηση της ανάμιξης, υποβάλλει στο τελωνείο παρακολούθησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, αίτηση με ταβολής του προϊόντος στην οποία θα αναγράφεται, τόσο ο κωδικός ΕΦΚ του βιοντίζελ όσο και ο κωδικός ΕΦΚ του μείγματος. 3. Το προϊόν της ανάμιξης (μείγμα) ελέγχεται σε σχέση με την εγκριθείσα από το Τελωνείο αίτηση μεταβολής, καταχωρείται και παρακολουθείται πλέον εντός της φορολογικής αποθήκης ως νέο προϊόν. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Δικαιούχων 1. Οι δικαιούχοι κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, είναι υποχρε

4 16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ωμένοι να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τις συνα φείς φορολογικές διατάξεις βιβλία και στοιχεία καθώς και εκείνα που προβλέπονται από τις σχετικές με την παραλαβή, κατοχή μεταποίηση, κυκλοφορία και έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ, διατάξεις του ν 2960/2001 και των σε εξουσιοδότηση αυτού αποφά σεων που έχουν εκδοθεί, με βάση τα οποία θα πραγ ματοποιείται η παρακολούθηση και ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές των παραλαμβανομένων και χρησιμο ποιημένων πρώτων υλών, των κατεργασιών που λαμβά νουν χώρα και των προϊόντων που έχουν παραχθεί. 2. Οι κατά τα παραπάνω δικαιούχοι, πρέπει απαραίτη τα να προσκομίζουν στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής τους αποθήκης, αντίγραφο της αναγραφόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Για τα μίγματα βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που διακινούνται μεταξύ φορολογικών απο θηκών με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού ή Εμπορικού εγγράφου (ΣΔΕ ή ΑΣΔΕ) πρέπει να αναγρά φεται στις θέσεις 18 και 8 των εγγράφων κατά περί πτωση το ποσοστό του αυτούσιου βιοντίζελ όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Ίδια αναφορά θα γίνεται υποχρεωτικά και στα πα ραστατικά με τα οποία τα προϊόντα αυτά τίθενται σε ανάλωση ή προορίζονται για εξαγωγή. 4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δέχονται και να διευκο λύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, καθώς και να συμμορφώνο νται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής. Άρθρο 5 Θέση σε ανάλωση μίγματος βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. 1. Η θέση σε ανάλωση αυτούσιου βιοντίζελ ή βιοντίζελ σε μίγμα με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης γίνεται κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρ θρων 56, 57και 109 του ν.2960/2001 με την κατάθεση δήλωσης ΕΦΚ που υποβάλλεται κατά την έξοδο των προϊόντων αυτών από το καθεστώς αναστολής και με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στη Δήλωση ΕΦΚ,στην οποία αναφέρεται το ποσοστό του εμπεριεχομένου στο ντίζελ εσωτερικής καύσης κί νησης, αυτούσιου βιοντήζελ, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας, βεβαι ώνονται και εισπράττονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ποσότητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κίνησης που τίθεται σε ανάλωση και παρέχεται, απαλλαγή για την ποσότητα του αυτούσιου βιοντίζελ που εμπεριέχεται στο μίγμα, σύμφωνα με το αναγραφόμενο στη δήλωση ποσοστό. Άρθρο 6 Έλεγχοι 1. Ως προς τους δικαιούχους παραγωγής και διάθεσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, αυτούσιου βιοντίζελ, που υπόκειται στον οριζόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, συντελεστή Ε.Φ.Κ, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εποπτείας και ελέγχου, συντάσσουν σχετική έκθεση. Στην εν λόγω έκθεση διαπιστώνεται και καταγράφεται η ακριβής ποσότητα του υποκειμένου στον παραπάνω συντελεστή Ε.Φ.Κ αυτούσιου βιοντίζελ με την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, είχε αρχικά χρεωθεί η φορολογική αποθήκη, καθώς και εκείνη με την οποία πιστώθηκε η συγκεκριμένη αποθήκη του κάθε δικαιούχου, σε σχέση και με τους αντίστοιχους παρα λήπτες. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες. 2. Ως προς τις φορολογικές αποθήκες αυτούσιου βι οντίζελ υποκειμένου σε μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ, η αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των αποθη κών αυτών Τελωνειακή Αρχή, προβαίνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου στη διενέργεια των αναγκαίων επαληθευτικών ελέγχων με βάση τα αντίστοιχα Δελτία Χημικής Ανάλυσης που υποχρεωτικά έχουν προσκομι στεί για τη διαπίστωση της επακριβούς ποσότητας του προϊόντος που τέθηκε σε ανάλωση, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων, σε σχέση και με την ποσότητα με την οποία πράγματι χρεώθηκε η φορολογική αποθήκη και σε συσχέτιση, τόσο με τα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία κατά τα προαναφερθέντα στο άρθρο 4, όσο και με τα στοι χεία που η ίδια η Τελωνειακή Αρχή διαθέτει καθώς και τα λοιπά Τελωνειακά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από την κατά τα πα ραπάνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, με τη συν δρομή υπαλλήλου της οικείας Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και η συμμετοχή τους κρίνεται από το Τελωνείο απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου. Ο αρμόδιος Τελωνειακός υπάλληλος που πραγματο ποιεί τον προαναφερθέντα έλεγχο, συντάσσει σχετι κή έκθεση, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται μαζί αντίγραφα των σχετικών παραστατικών τελωνισμού, διακίνησης και δελτίων χημικής ανάλυσης, στις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειας. 3.Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους οι κατά τα παραπάνω αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέ ρειες, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, συντάσσουν καταστάσεις με τις Φορολογικές Αποθήκες θέσης σε ανάλωση αυτούσιου βιοντίζελ υποκειμένου σε μηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ και με τις φορολογικές αποθήκες δικαιούχων κατοχής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ υποκειμένου σε μηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ, κατά περίπτωση. Τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία μαζί με τις επιμέρους αναφορές και εκθέσεις των αρμοδίων τε λωνείων, διαβιβάζονται στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής. 4. Μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής. με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία που της έχουν διαβιβαστεί στα πλαίσια των ελέγχων της παραγράφου 1 και όποιο άλλο στοιχείο ήθελε, κατά την εκτίμηση της, καταστεί αναγκαίο, προβαίνει στον τελικό ετήσιο ανακεφαλαιω τικό έλεγχο, προκειμένου να επαληθευτούν οι ακριβείς ποσότητες του προϊόντος αυτού που διατέθηκαν στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17 εσωτερικό της χώρας, ανά δικαιούχο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στην πα ράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/νση Ε.Φ.Κ της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, καθώς και στη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο νόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 5. Μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με βάση τα προα ναφερθέντα στοιχεία που της έχουν διαβιβαστεί στα πλαίσια των ελέγχων της παραγράφου 2 του παρό ντος άρθρου και όποιο άλλο στοιχείο ήθελε, κατά την εκτίμηση της, καταστεί αναγκαίο, προβαίνει στον τε λικό ετήσιο ανακεφαλαιωτικό έλεγχο, ανά εγκεκριμέ νο αποθηκευτή και για το σύνολο των αποθηκών του, προκειμένου να επαληθευτεί η ακριβής ποσότητα του αυτούσιου υποκειμένου σε μηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ βιοντήζελ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, που τέθηκε σε ανάλωση στην Ελληνική Επικράτεια. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/νση Ε.Φ.Κ της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, στη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων. 6. Εάν από τους ελέγχους της παραπάνω παραγρά φου 5, διαπιστωθεί ότι, το κατά τα παραπάνω αυτούσιο βιοντίζελ δεν χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρού σας απόφασης, ή ότι έχουν τεθεί στην κατανάλωση ποσότητες μεγαλύτερες εκείνων που προβλέπονται από την διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, σε σχέση και με την προαναφερθείσα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κοινή ΑΥΟ, όπως κάθε φορά ισχύουν, θα ενημερώνεται άμεσα το κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο της έδρας της επιχείρησης, προκειμένου στη συνέχεια να προβαίνει στον προσδι ορισμό στη βεβαίωση και στην είσπραξη των οφειλομέ νων φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 περίπτωση κστ του ν.2960/2001, όπως αυτός ισχύει, εφαρμοζομένων και των διατάξεων περί ΚΕΔΕ. Ανεξάρτητα από την καταβολή των επιβαρύνσεων, επιφυλάσσεται και η εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 118 περί παρατυπιών και παραβάσεων, καθώς και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, του ν. 2960/2001, καθώς και της συναφούς φορολογικής νομοθεσίας, εφό σον συντρέχει προς τούτο περίπτωση. Παράλληλα οι ως άνω αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές μπορούν να προβαίνουν και στη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις παρα γράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις. Η ισχύς της παρούσας απόφασης που αρχίζει από την υπογραφή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ Γ. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Aριθμ. 10 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6453/ περί του «Τρόπου λειτουργίας Λαϊκού Λαχείου από » (ΦΕΚ 1590/Β/ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1 Τον Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 512/Α/1936) 2 Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 (ΦΕΚ 454/Α/1939) «περί τροποποιήσεως διατάξεων των Κρατικών Λαχείων». 3 Την υπ αριθμ. Μ 6155/1941 απόφαση μας «περί με τονομασίας του Λαχείου του Στόλου σε Λαϊκό Λαχείο» (ΦΕΚ 114/Β/1941). 4 Τις διατάξεις του άρθρου 93 του π.δ. 284/1988, Ορ γανισμός του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α και 165/Α) 5 Την υπ αριθμ /334/Α0013/ απόφασή μας «Κανονισμός Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 542/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6 Την υπ αριθμ. 6453/ περί του «Τρόπου λειτουρ γίας Λαϊκού Λαχείου από » (ΦΕΚ 1590/Β/2004). 7 Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Λ.), όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/2005). 9 Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 13 της υπ αριθμ. 6453/ περί του «Τρόπου λει τουργίας Λαϊκού Λαχείου από » (ΦΕΚ 1590/Β / ), ως ακολούθως : Εφόσον ένας, δύο ή όλοι οι λαχνοί του τρίδυμου λα χνού κληρωθούν σε αριθμούς αδιαθέτων γραμματίων της κλήρωσης, το ποσό των κερδών αυτών, μεταφέρεται ολό κληρο στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης κλήρωσης. Η ισχύς της απόφασης αυτής θα αρχίσει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2006 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ F Aριθμ. 2/68995/0022 (6) Καθορισμός μηνιαίας αμοιβής των Μελών Ομάδας Εργα σίας για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙ ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕ ΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση ΤΚΦΣΤ 2004/ 390 /ΦΚ.211/ (ΦΕΚ 810/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

6 18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το υπ αριθμ. 910/77 π.δ. «Περί Οργανισμού του ΥΠΔΕ» 3. Το π.δ. 69/1988 «Για τον Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ ναφών θεμάτων» όπως ισχύει σήμερα. 5. Της λοιπής Νομοθεσίας Εκτελέσεως Δημοσίων Έρ γων. 6. Του ν. 1959/1991 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.» 7. Την υπ αριθ. Δ17α/01/79/Φ.2.2.1/ Απόφαση «Περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα και στους Προισταμένους των Δ/νσεων και των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 8. Την υπ αριθμ. 2/74260/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το αρθ.7 παρ.1 του ν. 1943/1991». 9. Το άρθρο 40 του ν. 849/78 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α). 11. Του άρθρου 6 Ν. 679/1977. Και αφού λάβαμε υπόψη: 1. Την Απόφαση ΤΚΦΣΤ 2004/ 390 /ΦΚ.211/ (ΦΕΚ 810/Β/ ) περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», η οποία προβλέπει αμοιβή για τα Μέλη και τον Γραμματέα. 2. Την ΣΑΕ/010, Ενάριθμος 2002ΣΕΟ και επειδή: τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν ανελλιπώς όλα τα Τακτικά Μέλη της και συγκεκριμένα οι : α) Ιωάννης Θεοφίλης, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός, Προϊστά μενος του Αυτόνομου Τμήματος Κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως Πρόεδρος της Επιτροπής. β) Γεράσιμος Κόκλας, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός, Υπάλληλος στο Α.Τ.Κ.Φ.Σ.Τ.2004 / ΥΠΕΧΩΔΕ. γ) Μανιώ Χατζοπούλου, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός, Υπάλλη λος στο Α.Τ.Κ.Φ.Σ.Τ.2004/ΥΠΕΧΩΔΕ δ) Θεόδωρος Βορβολάκος, Π..Ε. Πολ. Μηχανικός Υπάλ ληλος στο Α.Τ.Κ.Φ.Σ.Τ.2004/ ΥΠΕΧΩΔΕ ε) Λουκία Μάνου, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος στη Δ1/Γ.Γ.Δ.Ε. / ΥΠΕΧΩΔΕ στ) Δημήτρης Κεφαλληνός, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχα νικός, Υπάλληλος στη ΔΚΕΣΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ ζ) Αθανασία Αθανασοπούλου Τ.Ε. Ηλεκτρον. Μηχανι κός, Υπάλληλος στη ΔΚΕΣΟ/ΥΠΕΧΩΔΕ η) Νικόλαος Ράγκος, Τ.Ε. Τεχνολ. Μηχανικός, Υπάλλη λος στο Α.Τ.Κ.Φ.Σ.Τ. 2004/ ΥΠΕΧΩΔΕ θ) Πηνελόπη Τσάτσα, Δικηγόρος, Ιδιώτης. 2. Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτέλεσε η «ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕ ΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 3. Οι πιστώσεις για την αμοιβή των Μελών της Ομάδας θα βαρύνουν την ΣΑΕ/010, Ενάριθμος 2002ΣΕΟ , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την αμοιβή για τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας, για χρονικό διάστημα από ως και παρακάτω : Α) Για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ομάδας Εργασί ας, τριακόσια πενήντα (350) το μήνα έκαστος. Β) Από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα ευρώ ( ) η οποία θα βαρύνει την ΣΑΕ/010, ενάριθμος 2002ΣΕΟ Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπό θεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005 Με εντολή Υπουργών Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσ. Πολιτικής Δημοσίων Έργων Υπ. Οικονομίας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωρ/ξίας και Οικονομικών και Δημ. Έργων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ F Aριθμ (7) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτανίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ Α 204) όπως αντικαταστάθηκαν αρχικά με το άρθρο 26 του ν. 1832/ 1989 και μετέπειτα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, (ΦΕΚ Α 113). 2. Του άρθρου 36 παρ. 15 του ν. 2190/1994, (ΦΕΚ Α 28). 3. Του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α 244), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2672/1998, (ΦΕΚ Α 290). 4. Τα άρθρα 7, 9, 11, 12, & 18 παρ. 12 του ν. 2503/1997, (ΦΕΚ Α 107). 5. Το άρθρο 14 του ν. 2880/2001, (ΦΕΚ Α 9). 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ Το άρθρο 27 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102). 8. Την υπ αριθμ. 5921/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Γ.Γ.Π.Σ.Ε.» (ΦΕΚ 532/ Β/ ), η ισχύς της οποίας ανανεώθηκε με την αρ. 1526/ όμοια απόφασή του (ΦΕΚ 614/Β/ ). 9. Την υπ αριθμ. 5362/ απόφαση μας που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1606/ Β / περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού ΝΠΔΔ «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτανίας. 10. Την υπ αριθμ. 4 10/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Δημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19 νίας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 11. Την υπ αριθμ /2005 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ως άνω Δημοτικού νομικού προσώπου. 12. Την υπ αριθμ. 22/ γνωμοδότηση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Ευρυ τανίας, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Ο. Ε. Υ. του Δημοτικού ΝΠΔΔ «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτα νίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Νομού Ευρυτα νίας, σύμφωνα με την αριθμ. 4 10/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, ως κατωτέρω : Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 1 αυτού και διαμορφώνονται ως ακολούθως : Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν. Π. «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Οι Υπηρεσίες του Δημοτικού Ν.Π. «Γυμναστήρια Δήμου Καρπενησίου» λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης απο τελούμενη από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία: 1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών α. Γραφείο Προσωπικού Διοίκησης. β. Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας Οικονομικής δια χείρισης και Λογιστικού. 2. Τμήμα Συντήρησης και Κατασκευής Αθλητικών Εγκαταστάσεων 3. Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτή των. Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 3 αυτού και διαμορφώνονται ως ακολούθως : Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ α) Γραφείο Προσωπικού Διοίκησης. 1. Χειρίζεται τα θέματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους στο Δημοτικό χώρο άθλησης. 2. Τηρεί ενημερωμένους με όλα τα απαραίτητα στοι χεία στους Υπηρεσιακούς Ατομικούς Φακέλους των εργαζομένων στα «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗ ΣΙΟΥ». 3. Καθορίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που εργάζεται με βάρδιες σε συνερ γασία με τους Προϊσταμένους των άλλων τμημάτων ή Γραφείων. 4. Ευθύνεται για την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας σ ότι αφορά τους εργαζό μενους στο Ν.Π. εισηγούμενος ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Εγκρίνει τις άδειες των εργαζομένων. 6. Μεριμνά για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδι ασμό του Ν.Π. με προμήθειες και υλικά που είναι απα ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του. 7. Επιμελείται την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δαπάνης και φροντίζει για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμών, συγκεντρώνοντας τα απαραί τητα δικαιολογητικά. 8. Επιμελείται τη σύνταξη των μισθολογικών καταστά σεων του προσωπικού και φροντίζει για την εκκαθάριση μισθών, επιδομάτων κ.λ.π.. 9. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία (σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.). 10. Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αμοιβών του προ σωπικού του Ν.Π. και εκδίδει αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών. Επίσης στο τέλος του έτους εκδίδει τις προ βλεπόμενες από τη νομοθεσία βεβαιώσεις αποδοχών (εκκαθάρισης φόρου) και τις διανέμει στο προσωπικό. 11. Φροντίζει για την προμήθεια ειδών ατομικής προ στασίας των εργαζομένων. 12. Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων πόρων του Ν.Π Φροντίζει για τις πληρωμές διαφόρων προμηθειών, έργων, κρατήσεων καθώς και την απόδοση αυτών, την ασφάλιση του προσωπικού στους ασφαλιστικούς φορείς και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 14. Μεριμνά για τον ορισμό των επιτροπών παραλαβής, αξιολόγησης προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλε σης εργασιών. 15. Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό που προορί ζεται για το Δημοτικό χώρο άθλησης. 16. Φροντίζει για την διανομή του υλικού σύμφωνα με τον προορισμό τους. 17. Προβαίνει σε καταστροφή και εκποίηση του άχρη στου υλικού. 18. Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης, ευ ρετηρίου και συσχέτισης όλων των εισερχομένων εγ γράφων και διεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. 19. Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα ή Γραφεία συ ναρμοδιότητας. 20. Φροντίζει για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα του Δημοτικού χώρου άθλησης, για την άμεση παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ευρισκομένους στους χώρους του. 21. Έχει την δυνατότητα να εξουσιοδοτεί οποιονδή ποτε υπάλληλο του γραφείου για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας. β) Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας Οικονομικής Δια χείρισης και Λογιστικού. Ταμίας του Νομικού Προσώπου ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, υπάλληλος του Ν.Π. ο οποίος : 1. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων του Ν.Π., τον οποίο υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δήμο Καρπενησίου. 2. Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορήγηση συμπλη ρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων. 3. Παρέχει κάθε είδους στοιχεία (ετήσιος οικονομι κός απολογισμός κ.λ.π.) που ζητούνται από δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 4. Διαμορφώνει και παρακολουθεί τα ταμειακά προ γράμματα του Νομικού Προσώπου με τη συνεχή παρα κολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων. 5. Τηρεί και ενημερώνει έγκαιρα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία :

8 20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών. β. Καθολικό Εσόδων Καθολικό Εξόδων. γ. Ημερολόγιο Εσόδων ημερολόγιο Εξόδων. 6. Τα βασικά έντυπα που χρησιμοποιεί είναι : α. Διπλότυπο είσπραξης Γραμμάτιο είσπραξης. β. Βεβαιωτικό σημείωμα Αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. 7. Ελέγχει όλα τα εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με ριμνά για την πληρότητα των προβλεπομένων για κάθε δαπάνη δικαιολογητικών, όπως αποφάσεις των αρμοδί ων κατά περίπτωση οργάνων του Ν.Π., φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου κ.λ.π.. 8. Μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επί μέρους εντάλματα πληρωμής. 9. Συντάσσει τις μηνιαίες και τριμηνιαίες καταστάσεις πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων κατά κεφάλαιο και άρθρα του προϋπολογισμού, καθώς και τον απολο γισμό εξόδων στο τέλος του έτους τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δήμο Καρπενησίου. 10. Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντι στοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του νομικού προσώπου. 11. Τηρεί φυσικό ταμείο στην έδρα του Νομικού Προ σώπου. Διενεργεί συναλλαγές με τις Τράπεζες. 12. Διενεργεί κάθε μορφής πληρωμές προς τους δικαι ούχους με βάση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, μετά από έλεγχο των προβλεπομένων δικαιολογητικών και τυχόν επιπρόσθετων που θα πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι. 13. Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία όλες τις εισπράξεις και πληρωμές. Τροποποιεί το Άρθρο 7 «Στελέχωση Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου», μειώνοντας στην Κατηγορία ΠΕ τις προβλεπόμενες θέσεις ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής από τρείς (3) σε δύο (2) και προσθέτοντας μία (1) νέα θέση ΠΕ Καθηγητού Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ναυαγοσώστη. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 5362/ ΦΕΚ 1606/Β / απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί τε δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτι κού νομικού προσώπου «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕ ΝΗΣΙΟΥ» για το τρέχον οικονομικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Καρπενήσι 28 Δεκεμβρίου 2005 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 09 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 29100 ZAKYNΘΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2783 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός της επιχορήγησης στους Δήμους του ποσοστού (15%) της ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 31 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2015 Mεταβατικό πρόγραμμα σπουδών για εισαχθέντες έως το ακ. έτος 2014-2015 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης... 1 Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2o Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 Πειραιάς Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1450/52533 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1: «Αναλύσεις μελιού»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΣΜ. ΕΚΜΣΕΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ TM. ΠΡΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπο γραφής της σχετικά με τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1436 10 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1077/72152 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της αριθ. 937/61354/ 03 06 2015 απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα