Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ /41099 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Μιχ. Μυλωνάκης Τηλέφωνο: Fax: Έχοντας υπόψη: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Τις διατάξεις: (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». (β) του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». (γ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (δ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δηµοσίου Λογιστικού». (ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.». (στ) του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α/10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» (ζ) Την αριθµ /739 (ΦΕΚ 1291Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (η) Την αριθµ. ΟΙΚ /4345/ εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε την εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (θ) του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». (ι) Το αριθµ. ΟΙΚ /34865/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.E. Ηρακλείου 2. Τις αποφάσεις: - 1 -

2 (α) Την αριθµ. 609/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (β) Την αριθµ. 2553/2013 έκθεση ανάληψης δαπάνης. 3. Την ανάγκη καθαριότητας για λόγους υγιεινής και ασφάλειας καθώς και την αισθητική αναβάθµιση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κρήτης προϋπολογιζόµενης δαπάνης ΕΥΡΩ µαζί µε το Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κεντρικό Κατάστηµα Περιφέρειας Κρήτης Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας Γραφείο Β12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/11/2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εργασίας και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση του έργου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: - 2 -

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής της διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες διενέργειας της παροχής των υπηρεσιών. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσιών καθαριότητας του Εθνικού Οδικού ικτύου Κρήτης. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Περίληψη της ιακήρυξης: 1. Θα δηµοσιευθεί µια φορά σε µια (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, οι οποία στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτει δυο (2) αντίτυπα του φύλλου δηµοσίευσης. 2. Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης (πλ. Ελευθερίας) 3. Θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα (site) της Περιφέρειας Κρήτης. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ - 3 -

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,10 % ΥΠΕΡ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α ) Χαρτόσηµο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Μ.Τ.Π.Υ. 3% Επίσης επί της ανωτέρω κράτησης διενεργείται κράτηση 2% Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου Κατά την πληρωµή των εργασιών θα παρακρατείται ο ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν.2198/1994 προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Φόρος Εισοδήµατος

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 6 -

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη µορφή εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που ορίζεται από τη διακήρυξη. 1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα 1.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση συµµετοχής Η εγγύηση συµµετοχής, ύψους 5% επι της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (75 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: α. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στο οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. β. Θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. γ. Θα δηλώνεται ότι δεν τελούν από αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε βάση τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από - 7 -

8 δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από την Αποκεντρωµένης ιοίκηση Κρήτης. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να έχει τη µορφή: Για τα Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, Για τις Α.Ε., Συνεταιρισµοί: απόφαση Σ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Για τις Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισµού του ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης και Για τις Ενώσεις προσώπων: Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας µε το οποίο να ορίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Υπεύθυνη ήλωση του (Ν. 1599/86) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται [σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν3863/2010, «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»] τα εξής: α. Ο αριθµός των εργαζοµένων β. Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας τους. γ. Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

9 στ. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται: - Το φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Γ-2) - Κατάσταση µε τον µηχανικό εξοπλισµό (οχήµατα, µηχανήµατα, εργαλεία κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την παροχή των προβλεποµένων εργασιών. - Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόµενος παραλείψει να υποβάλει τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία, πλήρη και ικανοποιητικά, τούτο θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο εις διπλούν µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Προσφερόµενη έκπτωση επί των τιµών του προϋπολογισµού (παράρτηµα Γ-1) θα είναι ενιαία (ίδια έκπτωση για όλες τις επί µέρους τιµές) και θα αναγράφεται στον έντυπο πίνακα (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και βρίσκεται στο Παράρτηµα και ΜΟΝΟ σε αυτό. Το ενιαίο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα να είναι επί τοις εκατόν (%) και σε ακέραιες µονάδες. - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.4 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.5 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 9 -

10 2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. - Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: - Αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών την ίδια ηµέρα ή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί ταχυδροµικά ή µε FAX. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο αποσφράγισης δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. - Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. - Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 3. ΤΙΜΕΣ 3.1 Στην τιµή (σε ΕΥΡΩ) ανά εργασία που προκύπτει µετά την εφαρµογή της ενιαίας έκπτωσης (στις τιµές ανά εργασία του προϋπολογισµού «έντυπο Γ-2») θα

11 συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των εξόδων που θα προκύψουν για την καθαριότητα του επαρχιακού Οδικού ικτύου (εργαλεία, µισθοί, σάκοι απορριµµάτων, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.) καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη ενιαία έκπτωση (επί τοις εκατό) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) του ποσοστού έκπτωσης στις αράδες «ολογράφως» και «αριθµητικά» θα λαµβάνεται υπ όψιν το ποσοστό έκπτωσης που αναφέρεται ολογράφως 3.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.5 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή και η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο που θα καταθέσει την µεγαλύτερη έκπτωση. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνεται τµηµατικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του τιµολογίου που θα εκδίδεται κάθε φορά µε την οριστική παραλαβή των εκτελεσµένων εργασιών. Το κόστος των τιµολογούµενων εργασιών θα υπολογίζεται µε βάση την τιµή ανά µονάδα µέτρησης όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ-1 της ιακήρυξης και σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις: 1. Μ.Τ.Π.Υ. 3% επί της καθαρής αξίας 2. Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου 20%. 3. Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής αξίας 4. Χαρτόσηµο 3% επι της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος

12 Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε δικαίωµα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για παράταση του χρόνου ισχύος της για (2) δυο ακόµη µήνες, µονοµερώς µε τους ίδιους όρους και τιµές. 8. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 8.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 8.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η \ξη. 8.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. -Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 8.5 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 8.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π... (118/07). 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

14 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αφορά την ανάθεση των εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ)», για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύµβασης. H παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στον καθαρισµό του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, από εύφλεκτη βιοµάζα, κάθε φύσεως σκουπίδια, σκοτωµένα ζώα κλπ.. Η αποµάκρυνση των ξερών χόρτων, ξερών κλαδιών, σκουπιδιών, φερτών υλικών, σκοτωµένων ζώων κλπ., κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και για την αισθητική αναβάθµιση του οδικού δικτύου. Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην 2 η Τροποποίηση Σχεδίου ράσης για το έτος 2013 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων [αριθµ. 99/2013 (Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 14/ ) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Κρήτης], έχει προβλεφθεί για «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ)» συνολικό ποσό ύψους ,00, µε κατανοµή πιστώσεων ,00 για το έτος 2013 και ,00 για το έτος Οι εργασίες καθαριότητας που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν τον: Καθαρισµό τάφρων (επενδεδυµένων από σκυρόδεµα και χωµάτινων), Καθαρισµό ερεισµάτων, Καθαρισµό πρανών, Καθαρισµό οχετών, Καθαρισµό οδοστρωµάτων, λωρίδων κυκλοφορίας, και νησίδων, µε εργασίες συλλογής και αποµάκρυνσης εύφλεκτης βιοµάζας, κάθε φύσεως σκουπιδιών, σκοτωµένων ζώων κλπ., για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και για την αισθητική αναβάθµιση του οδικού δικτύου. Οι ανωτέρω εργασίες καθαριότητας αφορούν τους παρακάτω επαρχιακούς δρόµους της Π.Ε. Ηρακλείου: 1. Γάζι Αχλάδα Φόδελε - Μάραθος (επαρχ. οδός αρ. 2)

15 2. Κεραµούτσι Κορφές (επαρχ. οδός αρ. 6). 3. Ηράκλειο ( ιακλ.) ΠΑΓΝΗ Βούτες - Κρουσσώνας (επαρχ. οδός αρ. 7). 4. Σταυράκια (από Εθνικό) αφνές Σίβα (επαρχ. οδός αρ. 9). 5. Αγ. Βαρβάρα Άνω Ζαρός προς Λοχριά (Όρια Π.Ε. Ηρακλείου) (επαρχ. οδός αρ. 11). 6. Βόροι Φανερωµένη Σκούρβουλα Ζαρός (επαρχ. οδός αρ. 14) 7. Μοίρες Πόµπια (επαρχ. οδός αρ. 20). 8. Αγίοι έκα (από Εθνικό) Γκαγκάλες Στόλοι Λούρες Ασήµι Πραιτώρια (επαρχ. οδός αρ. 24). 9. Αγ. Θωµάς (από Εθνικό) Λαράνι Λούρες (επαρχ. οδός αρ. 25). 10. Ηράκλειο (Γιόφυρος) Μαλάδες Προφ. Ηλίας Κυπαρίσσι Ρουκάνι Μελιδοχώρι Σωκαράς Πραιτώρια (επαρχ. οδός αρ. 27). 11. Βενεράτο Κυπαρίσι (επαρχ. οδός αρ. 28). 12. Λαράνι Μελιδοχώρι (επαρχ. οδός αρ. 29). 13. ιακλάδωση Αρχανών Κάτω και Άνω Αρχάνες Βαθύπετρο Χουδέτσι (επαρχ. οδός αρ. 31). 14. Αγ. Παρασκιές Απόστολλοι - Καστέλλι Λύττος (πρώην Ξιδάς) Κασταµονίτσα όρια Π.Ε. Ηρακλείου (επαρχ. οδός αρ. 44). 15. ιακλ. Βόνης (από επ. δρ. 44) Βόνη Θραψανός Ευαγγελισµός Αρχάγγελος Καστέλλι (Καρδουλιανός) (επαρχ. οδός αρ. 45). 16. Συν/σµός Ελιάς (Αγ. Ιωάννης) Κάτω Βάθεια Καιν. Χωριό Γάλυπε Γαλύφα Σµάρι σύνδεση µε Επ. ρ. 44 (επαρχ. οδός αρ. 50) 17. Μάραθος Αστυράκι προς Καµαριώτη και Ανώγεια όρια Π.Ε. Ηρακλείου (επαρχ. οδός αρ. 57) 18. Νέα Φορτέτσα Βασιλειές Άγιος Βλάσσης Άγιος Σύλλας συνάντηση Επ. ρ. 27 (επαρχ. οδός αρ. 58) 19. Γαζέπι Μύλος Νιπιδιτός Γεράκι Μαθιά Αµαριανό Κασταµονίτσα (επαρχ. οδός αρ. 59) 20. Τυµπάκι (διακλ. από Εθνικό) Καµηλάρι συνάντηση Επ. ρ. 18 (επαρχ. οδός αρ. 65). Για τις εργασίες καθαριότητας που πρόκειται να εκτελεστούν, το τόπο εκτέλεσής τους (ανωτέρω επαρχιακοί οδοί), τα µήκη κλπ., θα δίνονται εντολές από την αρµόδια Υπηρεσία, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν. Σηµειώνεται ότι λόγω της φύσης του έργου (αποκοµιδή σκουπιδιών, σκοτωµένων ζώων κλπ.), είναι πιθανό να προκύψουν ανάγκες καθαριότητας σε επαρχιακούς

16 δρόµους οι οποίοι δεν αναφέρονται ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες καθαριότητας σε επαρχιακούς δρόµους που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, έπειτα από εντολή από την αρµόδια υπηρεσία. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε.Η., (έπειτα από σχετική εντολή που θα δίνεται στον ανάδοχο από την αρµόδια Υπηρεσία), για τον καθαρισµό τάφρων, ερεισµάτων, πρανών, οχετών, οδοστρωµάτων, λωρίδων κυκλοφορίας, νησίδων κλπ., είναι οι παρακάτω: 1. Εργασίες καθαριότητας, που περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση και αποκοµιδή των σκουπιδιών και συγκεκριµένα: όλων των ειδών σκουπίδια, άχρηστα αντικείµενα (όπως χαρτιά, κουτιά, σακούλες κλπ.) Όλων των φερτών υλικών (από συσσώρευση χωµάτων, πέτρες, ξύλα κλπ.) 2. Εργασίες καθαριότητας µε κόψιµο και αποµάκρυνση χόρτων και κλαδιών που περιλαµβάνει: την κοπή και αποµάκρυνση της χαµηλής παρασιτικής βλάστησης. την κοπή και αποµάκρυνση των χόρτων και κλαδιών που εµποδίζουν την ορατότητα των κινούµενων οχηµάτων επί των επαρχιακών οδών, µε τη χρήση κατάλληλων ειδικών µηχανηµάτων και εργαλείων από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων. Μετά τη κοπή θα γίνεται η συγκοµιδή των προϊόντων κοπής, η συσσώρευσή τους σε σωρούς, η τοποθέτησή τους σε µεγάλες σακούλες και η αυθηµερόν αποµάκρυνσή τους και ρίψη τους στη χωµατερή. Σηµειώνεται ότι οι σακούλες θα πρέπει να τοποθετούνται στην άκρη των οδοστρωµάτων, λωρίδων κυκλοφορίας, σε σηµεία που να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή και ασφαλή διέλευση των οχηµάτων πάνω στις επαρχιακές οδούς. 3. Εργασίες αποµάκρυνσης σκοτωµένων ζώων, µε συλλογή, αποκοµιδή και αποτέφρωση υγειονοµική ταφή του ζώου, ανεξάρτητα από το µέγεθός του. Η αποκοµιδή και αποτέφρωση υγειονοµική ταφή των νεκρών ζώων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία. Θα πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι ισχύοντες υγειονοµικοί κανονισµοί. Τα άτοµα που θα συλλέξουν το νεκρό ζώο πρέπει να προφυλάσσονται κατάλληλα, όπως να φοράνε ειδική φόρµα, γάντια, µάσκα προσώπου κλπ., το νεκρό ζώο θα

17 πρέπει να τοποθετείται σε ειδική σακούλα, θα πρέπει να γίνεται σωστή απολύµανση τοπικά της περιοχής που βρισκόταν και η µεταφορά του θα γίνεται σε κλειστό αυτοκίνητο τύπου VAN και θα οδηγείται για υγειονοµική ταφή ή προς αποτέφρωση, σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές, µε απόδειξη η οποία θα προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία. Η αποµάκρυνση των ζώων θα γίνεται το αργότερο εντός µιας (1) ώρας (ανεξαρτήτου Κυριακής ή αργίας) από την ειδοποίηση του αναδόχου από την αρµόδια υπηρεσία. Γι αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει κατά την υπογραφή της σύµβασης τα τηλέφωνά του (οπωσδήποτε κινητό τηλέφωνο) που επιθυµεί για να ειδοποιείται και τα οποία θα πρέπει να είναι σε λειτουργία καθ όλο το 24ωρο ανεξαρτήτως Κυριακής ή αργίας. Όλες οι προαναφερόµενες εργασίες θα υλοποιούνται ύστερα από έγγραφες εντολές από την αρµόδια Υπηρεσία, όπου θα καθορίζονται οι θέσεις, τα µήκη και οι χρόνοι που θα εκτελεστούν οι εργασίες, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα που θα προκύψουν. Γενικά για όλες τις ανωτέρω εργασίες καθαριότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής συµφωνά µε τις κείµενες διατάξεις Ελληνικές και Κοινοτικές, όπως ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1069/2009 ως ισχύει, η Υπουργική Απόφαση αριθµ. Ε1β/301/64 περί συλλογής αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων (ΦΕΚ 63/Β/ ) ως ισχύει, κλπ

18 Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, οχήµατα, το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών. 2. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντοτε σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και υποδείξεις της αρµόδιας - επιβλέπουσας υπηρεσίας και περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήµανση και τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν από τον ανάδοχο, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για την πρόληψη ατυχηµάτων που καθορίζονται στα Π 778/80 και 1073/81 περί «µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ» και στην ΥΑ ΙΠΑ /οικ/502/ του ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε. (ΦΕΚ 946/Β/2003), και σε κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την λήψη µέτρων προστασίας. 3. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος,, να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόµων αδείας, καθιστάµενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων Αστυνοµικές ιατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση των εργασιών. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους, µέχρι το τέλος των εργασιών. 6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 7. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στη περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 8. Οποιασδήποτε φύσης δυστύχηµα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο

19 9. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι σε µερικά τµήµατα πιθανώς να βρίσκονται δίκτυα της ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες υδρεύσεως κλπ. Θα πρέπει εποµένως παράλληλα µε τις εργασίες που θα εκτελούνται, να εκτελεσθούν και από τις αρµόδιες Εταιρείες ή Υπηρεσίες και εργασίες για την µετατόπιση των δικτύων ή την αποµάκρυνση των αγωγών κλπ. Με τις εργασίες αυτές δεν θα έχει ο εργολάβος καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη, είναι υποχρεωµένος όµως να φροντίζει ώστε οι εν λόγω εταιρείες ή Οργανισµοί να επιταχύνουν την αποµάκρυνση των εµποδίων αυτών και να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών χωρίς να έχει το δικαίωµα να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στο έργο που κατασκευάζει ο ίδιος, εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα για αποµάκρυνση δικτύων αγωγών κλπ. 10. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου στο οδόστρωµα και σε οποιαδήποτε κατασκευή ή και σε στύλους ΕΗ, ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κλπ. και γενικά σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει το οδόστρωµα, τις κατασκευές κλπ. που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση µε δικά του έξοδα. 11. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται κατά τη φάση των εργασιών, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια µηχανηµάτων και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. 12. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την εργατική Νοµοθεσία και τις διατάξεις για τις αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων, µέτρων ασφαλείας κλπ, έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας. 13. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να τηρεί τις εργοδοτικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που πιθανόν συµβεί στο προσωπικό του. Η υπηρεσία δεν έχει καµιά αστική ή νοµική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οποιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή των συµφωνηθέντων αµοιβών. 14. Για εργασίες που απαιτούν ειδικά µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα πρόσθετα και ειδικά µέτρα υγιεινής και

20 ασφάλειας και να εφαρµόζει αυστηρά τους ισχύοντες υγειονοµικούς κανονισµούς και τους κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. 15. Τα οχήµατα µηχανήµατα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας εφόσον είναι σε κυκλοφορία, να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισµένα, όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που είναι καινούργια θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ταξινόµηση. Επίσης όλα τα µηχανήµατα και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη µπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, να παραπέµπει µηχανήµατα και υλικά για εργαστηριακό έλεγχο, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 16. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις προβλεπόµενες υπηρεσίες πριν από τον διαγωνισµό, για να µπορούν να έχουν πλήρη και σαφή γνώµη για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν. Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη της, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τις απαιτήσεις του έργου, τις απαιτούµενες και κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση προϊόντων, την κατάσταση του Επαρχιακού Οδικού ικτύου, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικού δυναµικού, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των παρερχοµένων υπηρεσιών. 17. Η σύµβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επιµέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της παραπάνω συνολικής προθεσµίας σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας. ε δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα συνεργεία κλπ., πέρα απ αυτά που έχει προβλέψει κατά την σύνταξη της προσφοράς του, ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. 18. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τον συντονισµό των συνεργείων για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Οι εργασίες θα εκτελούνται από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοιες εργασίες

21 19. Τα σκουπίδια, τα προϊόντα κοπής και γενικά όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα προϊόντα καθαρισµού, θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές µε δαπάνη του αναδόχου. 20. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύσει µεταφέρει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, παρακολουθούν και παραλαµβάνουν τις εργασίες στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση µε την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Επιπλέον υποχρεούται στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη - εκτέλεση πέρας) και την προσκόµισή τους στην αρµόδια υπηρεσία. 22. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρεται η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει σχετικά µε την οργάνωση και την εκτέλεση των ανωτέρω αναφεροµένων εργασιών. 23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερήσιο ηµερολόγιο εργασιών στο οποίο θα περιγράφονται οι εκτελούµενες εργασίες, οι θέσεις εργασίας (τόπος, Χ.Θ., µήκος καθαρισµού), τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν, τα υλικά που χρειάστηκαν, το προσωπικό που εργάστηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο αριθµός των ζώων που τυχόν έχουν συλλεχθεί και οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. Για όλες τις εργασίες καθαριότητας που θα εκτελεστούν, θα πρέπει να συντάσσεται και να κατατίθενται στην Υπηρεσία, µηνιαία αναφορά, η οποία θα υποβάλλεται εντός µιας (1) εβδοµάδας µετά το πέρας κάθε συµβατικού µήνα, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και θα περιλαµβάνει τα ηµερήσια ηµερολόγια εργασιών του προηγούµενου µήνα, υπογεγραµµένα από τον επί τόπου του έργου υπεύθυνο και τον ανάδοχο, τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, τον αριθµό των ζώων που τυχόν έχουν συλλεχθεί και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια υπηρεσία ως απαραίτητο για την ενηµέρωσή της. Η αναφορά αυτή µπορεί να είναι και εβδοµαδιαία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την αρµόδια υπηρεσία. 24. Η παραλαβή των εκτελεσµένων εργασιών αποδεικνύεται από την υποβολή των ανωτέρω αναφορών εκτέλεσης εργασιών, από επί τόπου έλεγχο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 25. Το διάστηµα παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την έκδοση βεβαίωσης ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Για την έκδοση της παραπάνω

22 βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έλεγχο την τελική έκθεση των εργασιών που εκτελέστηκαν.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να προσφέρουν ενιαία έκπτωση επί της εκατό (%) στις τιµές που αναφέρονται στον προϋπολογισµό, συµπληρώνοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οφείλουν να εκτελέσουν εργασίες µέχρις εξαντλήσεως του ποσού των ,00 (µε ΦΠΑ) σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας υπηρεσίας. Εφ όσον σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας η δαπάνη υπερβεί το ποσό των ,00 (µε ΦΠΑ) ο ανάδοχος οφείλει έγκαιρα να γνωρίσει αυτό εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία, διαφορετικά δεν δικαιούται αποζηµίωση εφ όσον εκτελέσει εργασίες πέραν του προϋπολογισµού ποσού ,00. Ο ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας (για την οποία έχει λάβει έγγραφη εντολή εκτέλεσης από την αρµόδια υπηρεσία), µπορεί να υποβάλει λογαριασµό πληρωµής στην αρµόδια Υπηρεσία, ο οποίος θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών. Ε. ΓΕΝΙΚΑ O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, να τηρεί τους ισχύοντες υγειονοµικούς κανονισµούς και να παίρνει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων που καθορίζονται στα Π 778/80 και 1073/81 περί «µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ» και στην ΥΑ ΙΠΑ /οικ/502/ του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 946/Β/2003) και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και ιατάξεις, φέροντας ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που προκύπτει από την µη εφαρµογή τους. Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο ανάδοχος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών κ.λ.π.) καθώς και

23 το εργατοτεχνικό προσωπικό να φοράει ειδικά διακριτικά γιλέκα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ατυχήµατος στους εργαζόµενους και στα τροχοφόρα κ.λ.π.. Η Υπάλληλος Η Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκ/κών Έργων Εγγλεζάκη Σοφία Τριαµατάκη Χαρά Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.µε Ε β. Πολιτικός Μηχ/κός µε Β β. Η /ντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. κ.α.α. Τριαµατάκη Χαρά Πολιτικός Μηχ/κός µε Β β

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ)» α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μον. Μετρ. Τιµή Μονάδας σε ΕΥΡΩ 1 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος m 0,65 2 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,00 µ. m 11, Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ανανέωση κόµης ή κοπή δέντρων ύψους µέχρι 4 m Ανανέωση κόµης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 µέχρι 8 m Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δέντρων ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. Συλλογή, µεταφορά, αποτέφρωση ή υγειονοµική ταφή νεκρών ζώων m 3 1,20 τεµ. 18,00 τεµ. 50,00 τεµ. 175,00 τεµ. 50,00 ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ Η Υπάλληλος Η Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκ/κών Έργων Εγγλεζάκη Σοφία Τριαµατάκη Χαρά Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. µε Ε β. Πολιτικός Μηχ/κός µε Β β. Η /ντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η. κ.α.α. Τριαµατάκη Χαρά Πολιτικός Μηχ/κός µε Β β

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ιαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ), προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ α/α Περιγραφή έργου - Απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση 1 Επίσκεψη στους επαρχιακούς δρόµους της Π.Ε.Η. που πρόκειται να εκτελεστούν οι προβλεπόµενες εργασίες καθαριότητας πριν το διαγωνισµό, ώστε ο ανάδοχος να σχηµατίσει πλήρη και σαφή γνώµη και γνώση. Ναι 2 Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλ. τις απαιτήσεις του έργου, τις απαιτούµενες και κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση προϊόντων, την κατάσταση του Επαρχιακού Οδικού ικτύου Π.Ε.Η., την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικού δυναµικού, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ναι Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επιµέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της συµβατικής συνολικής προθεσµίας, σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας. ε δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα συνεργεία κλπ., πέρα από αυτά που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εργασίες καθαριότητας αφορούν τον καθαρισµό τάφρων (επενδεδυµένων από σκυρόδεµα και χωµάτινων), ερεισµάτων, πρανών, οχετών, οδοστρωµάτων, λωρίδων κυκλοφορίας και νησίδων, των επαρχιακών δρόµων της Π.Ε.Η. που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Λόγω της φύσης του έργου (αποκοµιδή σκουπιδιών, σκοτωµένων ζώων κλπ.), είναι πιθανό να προκύψουν ανάγκες καθαριότητας σε επαρχιακούς δρόµους οι οποίοι δεν αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες καθαριότητας σε επαρχιακούς δρόµους της Π.Ε.Η. που δεν αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Έκθεση, έπειτα από εντολή από την αρµόδια υπηρεσία. Οι εργασίες καθαριότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε.Η., περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση και αποκοµιδή όλων των ειδών σκουπιδιών, άχρηστων αντικειµένων (όπως χαρτιά, κουτιά, σακούλες κλπ) και όλων των φερτών υλικών (από συσσώρευση χωµάτων, πέτρες, ξύλα κλπ.). Οι εργασίες καθαριότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε.Η., µε κόψιµο και αποµάκρυνση χόρτων και κλαδιών περιλαµβάνει την κοπή και αποµάκρυνση της χαµηλής παρασιτικής βλάστησης και την κοπή και αποµάκρυνση των χόρτων και κλαδιών που εµποδίζουν την ορατότητα των κινούµενων οχηµάτων επί των επαρχιακών οδών, µε τη χρήση κατάλληλων ειδικών µηχανηµάτων και εργαλείων από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων, και όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. Οι εργασίες καθαριότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε.Η., περιλαµβάνει εργασίες αποµάκρυνσης σκοτωµένων ζώων, µε συλλογή, αποκοµιδή και αποτέφρωση υγειονοµική ταφή του ζώου, ανεξάρτητα από το µέγεθός του. Η αποκοµιδή και αποτέφρωση υγειονοµική ταφή των νεκρών ζώων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία και θα πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι ισχύοντες υγειονοµικοί κανονισµοί. Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 8 Για τις εργασίες καθαριότητα που πρόκειται να εκτελεστούν, το τόπο εκτέλεσης τους (επαρχιακοί δρόµοι Π.Ε.Η.), τα µήκη, το χρόνο κλπ., θα δίνονται σχετικές εντολές από την αρµόδια Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν. Ναι 9 10 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τηρήσει τα αναφερόµενα στην Τεχνική Έκθεση στα Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Ε. ΓΕΝΙΚΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει-τηρήσει τις Υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση στο Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, παράγραφος 1 έως και 25. Ναι Ναι Ηµεροµηνία. (Υπογραφή Σφραγίδα Προσφέροντα)

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ)» Προϋπολογισµός : ,00 ( µε το Φ.Π.Α.) Του φυσικού ή νοµικού προσώπου, ή ένωσης προµηθευτών, ή συνεταιρισµού, ή κοινοπραξίας προµηθευτών.. µε έδρα... Οδός... αριθµός. Τ.Κ... Τηλ.. Fax. αφού έλαβα γνώση της ιακήρυξης της δηµοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ, ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΠ)» και των λοιπών στοιχείων δηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών της αναφερόµενης υπηρεσίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της αναφερόµενης υπηρεσίας µε ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στις τιµές του προϋπολογισµού (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ -1), όπως αναγράφεται παρακάτω: Προσφερόµενη έκπτωση: (ολογράφως). (αριθµητικά).. (Ηµεροµηνία) Ο Προσφέρων (Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

29 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Προς Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας. \νση. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της για την προµήθεια... σύµφωνα µε την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη \ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας

30 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Προς Ηµεροµηνία έκδοσης Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας.. \νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 181 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος Ταχ.κώδικας: 101 80 - Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Καραδήµας

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών».

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 77 / 2013 ΑΠ84485 Έργο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 302 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου» Αριθ. Αποφάσεως 152/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου» Αριθ. Αποφάσεως 152/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β44ΥΩΕ6- Τ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6ης /12 Μαρτίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 152/2012 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 26-3 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2647 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

1 03-12-2014. courier ACS) 2 03-12-2014 3 03-12-2014 4 04-12-2014 (TECHNOCOPY) 5 04-12-2014 6 04-12-2014

1 03-12-2014. courier ACS) 2 03-12-2014 3 03-12-2014 4 04-12-2014 (TECHNOCOPY) 5 04-12-2014 6 04-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 5/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002009175 2014-04-25

14PROC002009175 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/4/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 2/2014 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση: Κάστρο Λαµίας Ηµεροµηνία Ανάρτησης 14/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 για την προµήθεια ειδικών χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν.Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 27 ης /28 Σεπτεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 7.9.0 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 0 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας Τ.Κ. 0 7 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003206638 2015-10-22

15PROC003206638 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 22/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Πετρούπολη: 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 16419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α- νοικτό Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-09-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα