ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019"

Transcript

1 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθ/μου Μαρούσι ΤΗΛ.: , FAX:

2 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση της 30 Ιουνίου 2019 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» την 27/9/2019. Έχουν δε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της εταιρείας, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Γεώργιος Μ. Κούμπας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Λειτουργικοί τομείς Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Λογισμικό Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις και ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Διάθεση κερδών και διανομή μερισμάτων Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή Στρογγυλοποιήσεις Διαχείριση χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων Πληροφόρηση κατά Τομέα Έξοδα ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

4 6. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Φόροι Ζημίες ανά μετοχή Ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών εσόδων Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά μέσα Ενεργητικού και Παθητικού Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Δάνεια Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιποί φόροι πληρωτέοι Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Λοιπές σημειώσεις Ανειλημμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Προβλέψεις και λοιπές Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

5 Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΙΟΥΡΟ- ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. και το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟ- ΚΕΡΣ» που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83: 1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 2. Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 3. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου, Μέλος Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑ- ΛΙΣΕΩΝ A.E, 01/01/ /06/2019 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου και συνολικών εισοδημάτων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. (β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μαρούσι Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Οι βεβαιούντες, Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος Μέλος Γεώργιος Μ. Κούμπας Α.Δ.Τ. Χ Ευθυμία Π. Κουτσοβασίλη Α.Δ.Τ. ΑΝ Αναστάσιος Χ. Τσιρώνης Α.Δ.Τ. Φ

6 Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Εισαγωγή Μας ανατέθηκε να επισκοπήσουμε τη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» της 30 ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34 ). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος, δεν έχει καταστεί εφικτό να διενεργήσουμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας. Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, όπως αναλύεται στη σημείωση 2.1 των Οικονομικών Καταστάσεων, υπάρχουν μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, στη Σημείωση 2.1 αναφέρεται ότι στις 30/06/2019, α) το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, είναι αρνητικό κατά χιλ. και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 165 του Ν.4548/2018, β) οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι αρνητικές κατά 76 χιλ., γ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό χιλ. και κατά συνέπεια δεν κατέστη εφικτή η εξυπηρέτηση του τραπεζικού δανεισμού της, συνολικού ποσού χιλ, που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, καθώς η 31η Δεκεμβρίου 2018 είχε οριστεί ως η καταλυτική ημερομηνία αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων. Όπως περαιτέρω μνημονεύεται στην ίδια σημείωση, η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις επαφές με την πιστώτρια τράπεζα για μία νέα αναδιάρθρωση του δανεισμού της και στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων, για την δημιουργία ικανών ταμειακών πλεονασμάτων, που θα της επιτρέπουν την αποπληρωμή μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων. Έως και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Εταιρεία δεν είχε εξασφαλίσει το απαιτούμενο waiver από την πιστώτρια τράπεζα και δεν υπάρχει γραπτή οριστική συμφωνία για την υλοποίηση της νέας αναδιάρθρωσης του δανεισμού, συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για τη θεμελίωση της δυνατότητας ομαλής συνέχειας των δραστηριοτήτων της. Αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος Δεν εκφράζουμε συμπέρασμα επί της συνημμένης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.». 6

7 Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος δεν έχει καταστεί εφικτό να διενεργήσουμε την επισκόπησή μας για την έκφραση συμπεράσματος. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εμμανουήλ Πετράκης Α.Μ. ΣΟΕΛ

8 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Περιόδου 01/01/ /06/2019 Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαμήνου της τρέχουσας περιόδου 2019 (01/01/ /06/2019) και συντάχθηκε και είναι ε- ναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007, άρθρο 5 παράγραφος 6 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση 1/434/2007 αρ.3 και Απόφαση 7/448/ άρθρο 4. Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο, ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ»). Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών : 1) Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν, 2) Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και την επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, 3) Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία κατά την υπό ε- ξέταση περίοδο, 4) Για τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 8

9 Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η EUROBROKERS ιδρύθηκε το 1992, είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και από το 2004 είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Η Εταιρεία είναι ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων, με επιτυχημένες συνεργασίες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: Η παροχή ασφαλιστικών συμβουλών Οι ασφαλιστικές & αντασφαλιστικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών Επιπρόσθετα παρέχεται παγκόσμια εξυπηρέτηση σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. 2. ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Κύριο στόχο της Εταιρείας μας αποτελεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται κυρίως μέσα από την επένδυση σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίες στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την επιθυμία αμφότερων μερών για ποιοτικό αποτέλεσμα. Με οδηγό τις αρχές της καινοτομίας, του πελατοκεντρικού προσανατολισμού και της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε ανθρώπους με τεχνογνωσία, ταλέντο, στόχους και πάθος, οι οποίοι αποτελούν το βασικό παράγοντα που διασφαλίζει αξία για τους πελάτες και τους μετόχους, με απώτερο σκοπό τη μελλοντική πορεία και ανάπτυξη. 3. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων / εταίρων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων / εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το έτος. 4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εξέλιξη - Μεταβολές Οικονομικών Μεγεθών της Εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 771 χιλ. έναντι χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 41,01%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 228 χιλ. έναντι 546 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 58,23%. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε (166) χιλ. έναντι (16) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε (169) χιλ. έναντι (105) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες ανά μετοχή ανέρχονται σε (0,0281) έναντι (0,0174) της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. 9

10 Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε (149) χιλ. έναντι 10 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έχουν διαμορφωθεί σε (3) χιλ. έναντι (89) χιλ. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν αρνητικά σε (8.070) χιλ. έναντι (7.901) χιλ. την 31/12/2018. Οικονομικοί Δείκτες Παραθέτουμε τους οικονομικούς δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και αποδοτικότητα της εταιρείας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01 30/06/2019 και αντίστοιχων συγκριτικών. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 30/06/ /12/2018 Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού 25,77% 37,13% Σύνολο Υποχρεώσεων προς Σύνολο Παθητικού 269,82% 240,18% Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9,77% 15,82% Δείκτες Αποδοτικότητας 30/06/ /06/2018 Αποτελέσματα προ φόρων προς Σύνολο Πωλήσεων -21,88% -8,00% Αποτελέσματα προ φόρων προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2,09% 1,53% Καθαρός εταιρικός δανεισμός και δείκτης κεφαλαιουχικής μόχλευσης 30/06/ /12/2018 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Σύνολο δανείων Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (40) (118) Καθαρός δανεισμός Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (8.070) (7.901) Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια Συντελεστής μόχλευσης 383% 369% Λοιπά σημαντικά θέματα Την 31 Δεκεμβρίου 2018 εξέπνευσε η συμβατική προθεσμία εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας συνολικού ποσού χιλ. χωρίς να προβεί η Εταιρεία στην αποπληρωμή τους. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις που πλέον δεν τηρούνται. Ως εκ τούτου, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε σχεδιασμό και ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα: Η Διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με την πιστώτρια τράπεζα για μια νέα ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του δανεισμού αλλά και την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της Εταιρείας. 10

11 Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σε περίπτωση που μελλοντικά η λειτουργική κερδοφορία δεν επαρκεί για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων η Διοίκηση προτίθεται να προβεί στη σταδιακή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία) γεγονός που αναφέρεται και στην Γ.Σ. των μετόχων προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις αυτές. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα επηρέαζε ουσιωδώς την επιχειρηματική λειτουργία της. Η δανείστρια τράπεζα δεν θα εξασκήσει το δικαίωμα της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων. Τέλος η Διοίκηση θα προβεί σε οποιοδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί με στόχο να αποκαταστήσει σταδιακά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε αποδεκτά κανονιστικά επίπεδα και να ε- ξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία της. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Πέρα από το ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 6. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων και κίνδυνος μεταβολής τιμών), ο πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. α) Κίνδυνος αγοράς i. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από την Ελλάδα, και συνεπώς οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ, με συνέπεια να υπόκειται σε μειωμένο συναλλαγματικό κίνδυνο. 11

12 ii. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων θα διαφοροποιήσαν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις της Εταιρείας καθώς δεν γίνεται πλέον εκτοκισμός των ληξιπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε χιλ. την 30/06/2019 και την 31/12/2018. Αντίστοιχα, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός έναντι επίσης μηδενικού κατά την 31/12/2018. iii. Κίνδυνος μεταβολής τιμών Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδύσεις της πηγάζει από τυχόν αρνητικές μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των μετοχών και άλλων αξιών. Σημειώνεται ότι το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με τις διαφορές αποτίμησης να αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της εταιρικής κατάστασης συνολικών εισοδημάτων. β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Πελάτες της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Πιο αναλυτικά ο κύριος όγκος των απαιτήσεων αφορά αυτές που προέρχονται από την άσκηση της κύριας δραστηριότητας που είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης των πιστώσεων σε πελάτες, σε βαθμό που να διασφαλίζει την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων. Οι μεταβολές στην πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσόμενων, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης, έχουν αυξήσει το βαθμό παρακολούθησης των συναλλαγών, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να λειτουργούν διαδικασίες οι οποίες αφενός αποβλέπουν στη στενή παρακολούθηση των απαιτήσεων από προμήθειες και αφετέρου αποτρέπουν τις συναλλαγές με μη αξιόπιστους τρίτους. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της επάρκειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας. Η παρακολούθηση της ρευστότητας έχει σημαντικό ρόλο για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 30/06/2019 είναι αρνητικό κατά (11.312) χιλ. έναντι (11.140) χιλ. κατά την 31/12/2018. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσαρμογή η οποία θα έπρεπε να διενεργηθεί στις αξίες και στην ταξινόμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, στην περίπτωση που αυτή δεν συνέχιζε τις δραστηριότητές της. 12

13 Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και οι εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον όπως μια πιθανή επιδείνωση των όρων στον κλάδο που δραστηριοποιείται ή στις εργασίες της ίδιας της Εταιρείας θα επηρέαζε σημαντικά τόσο το σχεδιασμό όσο και τη λειτουργία της. Τα ανωτέρω, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Σε κάθε περίπτωση η ρευστότητα της Εταιρείας επηρεάζεται από την πορεία των εργασιών του κλάδου συνολικά και της Εταιρείας μεμονωμένα. Μια επιδείνωση των όρων της αγοράς πιθανότατα θα επηρέαζε και τη δυνατότητα της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 Το 2018 καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 2019, η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική την οποία εμφάνισε το 2017, καθώς επίσης και τη σταθερή βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Παρά τα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας, αυτή παραμένει ασταθής και κατά γενική ομολογία δεν έχει επανέλθει σε κανονικότητα. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει την στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Στρατηγικός της στόχος, είναι η διατήρηση σημαντικής θέσης στην εγχώρια αγορά, εστιάζοντας τις προσπάθειές της στις ακόλουθες τακτικές: Στην ανάπτυξη της αγοράς που κινείται (ασφαλιστικός κλάδος ) που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και τον επαγγελματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξειδίκευση, την οργάνωση και τους ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με ασφαλιστικές εταιρείες και μεσίτες ασφαλίσεων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρέχουν ουσιαστικές λύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της. Στη φιλοσοφία και πάγια πολιτική της Εταιρείας που είναι η άμεση και ευέλικτη εξυπηρέτηση, που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Η ενίσχυση της α- νταγωνιστικής θέσης, προϋποθέτει την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε ειδικές α- γορές του εξωτερικού, για μεγάλους και εξειδικευμένους κινδύνους. Παράλληλα, προσαρμοζόμενη στο νέο δυσχερές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που δημιουργούνται και που αφορούν κατά κύριο λόγο από: 13

14 Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Τη ρευστότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Την απομείωση περιουσιακών στοιχείων Για το σκοπό αυτό έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, όπως στον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους και στη στενότερη παρακολούθηση των διαθεσίμων της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τις πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και δεν θα χρειαστεί να κληθεί να καταβάλει το συνολικό ποσό των δανείων χιλ. που προβλέπεται από τις δανειακές συμβάσεις. 8. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανθρώπινο δυναμικό Αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες και παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, η διαφορετικότητα είναι σημαντικός παράγοντας κατά την διαδικασία των προσλήψεων. Περιβαλλοντολογικά θέματα Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών δεν έχει πρόθεση να δημιουργεί απορρίμματα, τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνεπώς δεν υφίστανται περιβαλλοντολογικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία της. Οι στόχοι της Διοίκησης της Εταιρείας είναι: Να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, καυσίμων και χαρτιού. Να μειώνει τα απορρίμματα της και να αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης. Να ενσωματώνει την περιβαλλοντική συνείδηση στην εταιρική της κουλτούρα. Παρακολουθεί το ενεργειακό της αποτύπωμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς της, ενώ παράλληλα επιδιώκει να βελτιώσει τις λειτουργίες της, τη διαδικασία καταμέτρησης και να εντείνει ακόμη περισσότερο την ανακύκλωση. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μη χρηματοδοτικούς δείκτες. 14

15 9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως: 1/1/ /06/2019 1/1/ /06/2018 Έξοδα Αμοιβές και έξοδα μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών Σύνολο /06/ /12/2018 Απαιτήσεις Μερίσματα εισπρακτέα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μ. Κούμπας 15

16 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση 1/1/ /06/2019 1/1/ /06/2018 Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωλήσεων 4 (543) (761) Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (371) (521) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (41) (32) Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 6 (66) (34) Ζημίες χρήσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (166) (16) Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 7 (3) (89) Ζημίες χρήσης προ φόρων (169) (105) Φόρος εισοδήματος - - Ζημίες χρήσης μετά από φόρους (169) (105) Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους (169) (105) Ζημίες χρήσης μετά από φόρους ανά μετοχή ( /μετοχή) 9 (0,0281) (0,0174) Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (166) (16) Αποσβέσεις Ζημίες από πώληση παγίων - 5 (Ζημίες) / Κέρδη χρήσης προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (149) 10 Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 16

17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/ /12/2018 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία - 1 Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά 17 (186) (186) Ζημίες εις νέον (13.901) (13.732) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (8.070) (7.901) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιποί φόροι πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 17

18 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Ζημίες εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1/1/2018 Δημοσιευμένα στοιχεία (12.894) (5.856) Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ (856) - (856) Υπόλοιπο την 1/1/2018 Αναπροσαρμοσμένα στοιχεία (12.894) (6.712) Καθαρές ζημίες περιόδου (105) (105) Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους (105) (105) Υπόλοιπο την 30/06/ (12.998) (6.817) Καθαρές ζημίες περιόδου (733) (733) Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου Μεταβολή εύλογης αξίας χρημ/κών στοιχείων μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - - (306) - (306) Aναλογιστικά κέρδη περιόδου - - (45) - (45) Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους - - (351) - (351) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους - - (351) (733) (1.085) Υπόλοιπο την 31/12/ (186) (13.732) (7.901) Υπόλοιπο την 1/1/ (186) (13.732) (7.901) Καθαρές ζημίες περιόδου (169) (169) Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους (169) (169) Υπόλοιπο την 30/06/ (186) (13.901) (8.070) Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 18

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημείωση 1/1/ /06/2019 1/1/ /06/2018 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζημίες χρήσης προ φόρων (169) (105) Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Ζημίες από πώληση και διαγραφή ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων - 5 Προβλέψεις 18 (15) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση απαιτήσεων Μείωση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (96) (30) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1) (2) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (76) 128 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 10 (2) (2) Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2) (2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εξοφλήσεις δανείων - (66) Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (66) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (78) 60 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 19

20 1. Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Μαραθωνοδρόμου 83. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διαμεσολάβησης και παροχής ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Βάσει απόφασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, αποφασίστηκε η αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας από τις 30 Απριλίου 2018 λόγω αδυναμίας έκφρασης γνώμης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η εν λόγω γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή βασίστηκε στην έλλειψη δεσμευτικού προγράμματος αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Εταιρείας καθώς και στην αδυναμία παρουσίασης γραπτής διαβεβαίωσης (waiver) από τη δανείστρια τράπεζα περί μη καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Από την 1/1/2019 τίθεται σε ισχύ ο Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/ ), ο οποίος, σε συνδυασμό με τον νόμο για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς, αντικαθιστά πλήρως τον προϊσχύσαντα Ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν προβλέπεται κάποια διαφορετική ρύθμιση. Ο νέος νόμος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας SRD II για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κανόνας say on pay), καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ενώ λαμβάνει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς» μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες. Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών από την εφαρμογή του νέου νόμου αφορούν κυρίως τις ακόλουθες ενότητες: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας (νομικά έγγραφα σύστασης, επωνυμία, εταιρικά έγγραφα) Μετοχικό Κεφάλαιο (αποτίμηση των εισφορών σε είδος, διαδικασία πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αύξησης του) Τίτλοι που εκδίδονται από τις ανώνυμες εταιρείες. Διοικητικό Συμβούλιο (σύνθεση και λειτουργία, καθήκοντα, ελαττωματικές αποφάσεις, πολιτική αποδοχών, έκθεση αποδοχών) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Γενική Συνέλευση (είδη Γενικής Συνέλευσης, όροι συμμετοχής, κανόνες λήψης αποφάσεων) Δικαιώματα μειοψηφίας (π.χ. δυνατότητα σύστασης ενώσεων μετόχων) Διάθεση κερδών (διανομή ελάχιστου ή προσωρινού μερίσματος και προαιρετικών αποθεματικών) Η ενδιάμεση οικονομική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 27 Σεπτεμβρίου

21 2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Η παρούσα ενδιάμεση οικονομική έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Η ενδιάμεση οικονομική έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με εκείνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης, είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί. Η ενδιάμεση οικονομική κατάσταση της Εταιρείας καταρτίζεται με βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία η ανάκτηση των στοιχείων του ενεργητικού και ο διακανονισμός των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών της δραστηριοτήτων. Από τη χρήση 2011 ως και τη λήξη της χρήσης 2018 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι αρνητικό, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σωρευμένες ζημίες που παρουσίασε από την μείωση των επενδύσεων σε μετοχές και ακίνητα, ως συνέπεια των δυσμενών εξελίξεων τόσο στις κεφαλαιαγορές όσο και στην κτηματαγορά. Κατά την 30/06/2019 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ήταν αρνητικά κατά το ποσό των (8.070) χιλ., (31/12/2018: (7.901) χιλ.), με συνέπεια να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, στην περίοδο που έληξε την 30/06/2019 η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το ποσό των (76) χιλ., (30/06/2018: 128 χιλ.), ενώ και οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30/06/2019 υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά χιλ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων της περιόδου ανήλθαν σε ζημίες (169) χιλ. έναντι (105) χιλ. της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου. Οι δυσχερείς συνθήκες στην ελληνική οικονομία και κατ επέκταση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. Παράλληλα το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει αρνητικά τον προσδοκώμενο χρόνο αλλά και το ποσό των μελλοντικών εισπράξεων από τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας προετοίμασε στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έγινε αποδεκτό από την πιστώτρια τράπεζα. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του προγράμματος έκδοσης ομολογιακού δανείου και της σύμβασης τραπεζικού δανείου που υπογράφτηκαν στις 27 Ιουνίου 2016 με την Τράπεζα Πειραιώς ορίζονταν μεταξύ άλλων η παράταση της διάρκειας των δανείων έως την 31 η Δεκεμβρίου Ωστόσο λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, δεν κατέστη εφικτή η εξυπηρέτηση του τραπεζικού δανεισμού της, συνολικού ποσού χιλ., που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, καθώς η 31 η Δεκεμβρίου 2018 είχε οριστεί η καταλυτική ημερομηνία αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων (ομολογιακό και βραχυπρόθεσμο). Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε σχεδιασμό και ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της δραστηριότητας της. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πληροφορίες εκτιμά ότι η επικοινωνία με τα στελέχη της διεύθυνσης αναδιάρθρωσης δανείων της Τράπεζας Πειραιώς για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, τελικά θα οδηγήσει σε επιτυχή συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα: α) Η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, ενώ η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις επαφές με την πιστώτρια τράπεζα για μία νέα 21

22 αναδιάρθρωση του δανεισμού της και εκτιμά με εύλογη βεβαιότητα ότι οι ενέργειές της θα έχουν επιτυχή κατάληξη. Παράλληλα έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε λογικές παραδοχές για την λειτουργία της εταιρείας ώστε από το ταμειακό πλεόνασμα που θα προκύπτει, αυτή να είναι σε θέση να αποπληρώνει τους τόκους και το κεφάλαιο των δανειακών της υποχρεώσεων, όπως αυτές θα προκύψουν μετά από την αναδιάρθρωση. β) Σε περίπτωση που από την νέα αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, η λειτουργική κερδοφορία εξακολουθεί να μην επαρκεί για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων, η Διοίκηση προτίθεται να προβεί στη σταδιακή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (ακίνητα, συμμετοχές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία), προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις αυτές. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα επηρέαζε ουσιωδώς την επιχειρηματική λειτουργία της. Με βάση τα προαναφερόμενα η Διοίκηση της Εταιρείας, παρότι δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση waiver, εκτιμά ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας αποτελεί μια κατάλληλη παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης της 30ης Ιουνίου 2019 και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσαρμογή η οποία θα έπρεπε να διενεργηθεί στις αξίες και στην ταξινόμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, στην περίπτωση που αυτή δεν συνέχιζε τις δραστηριότητές της. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεγονότων που αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς αναδιάρθρωσης ή της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων από την πιστώτρια τράπεζα αλλά και οι εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον όπως μια πιθανή επιδείνωση των όρων στον κλάδο που δραστηριοποιείται ή στις εργασίες της ίδιας της Εταιρείας, θα επηρέαζε σημαντικά τη λειτουργία της. Τα ανωτέρω, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Τα ποσά που εμπεριέχονται στην παρούσα ενδιάμεσης οικονομική έκθεση έχει στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 22

23 Πρότυπα και Διερμηνείες για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Οι υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης γης και κτιρίων περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης και υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όρια σημαντικότητας της Εταιρείας δεν αναμένεται καμία ουσιαστική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του Προτύπου. Αντίθετα με τις μισθώσεις γης και κτηρίων, οι λοιπές υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης, κυρίως επιχειρησιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, λόγω έλλειψης ποιοτικής και ποσοτικής σημασίας και κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης κόστους - ωφέλειας και σημαντικότητας για την Εταιρεία, δεν περιλαμβάνονται στην αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης και υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος ) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε ένα ΔΠΧΑ. ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 23

24 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Η ενδιάμεση οικονομική έκθεση ενδέχεται να εμπεριέχει ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε µμελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα µμπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Λειτουργικοί τομείς Οι λειτουργικοί τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση η οποία παρουσιάζεται στον Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Chief Operating Decision Maker). O Chief Operating Decision Maker είναι ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που κατανέμει τις πηγές και assets την αποδοτικότητα των λειτουργικών τομέων της οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία έχει ορίσει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Chief Operating Decision Maker. Για τον εντοπισμό των λειτουργικών τομέων η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατά κανόνα την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την Ελλάδα, και η διάκριση πραγματοποιείται σε επίπεδο εσόδου. 2.5 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται στο νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Η ενδιάμεση οικονομική έκθεση παρουσιάζεται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 24

25 2.6 Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 2.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιμώνται ανά κατηγορία ως ακολούθως: Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) και τα έπιπλα (κατά την ημερομηνία μετάβασης) αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μειωμένη κατά τις μεταγενέστερες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Οι άλλες κατηγορίες παγίων αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης. Στο κόστος κτήσης περιλαμβάνονται όλες οι άμεσες επιριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μη διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο στοιχείο. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας, καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Η Εταιρεία ακολουθεί στην σταθερή μέθοδο αποσβέσεων για τα πάγια καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, δηλαδή οι ετήσιες αποσβέσεις κάθε παγίου προσδιορίζονται από την εφαρμογή ενός συντελεστή απόσβεσης επί της αξίας κτήσης του και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός των οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται, έχει καθορισθεί ως εξής: - Κτίρια 45 Έτη 25

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2017) ποσά σε ευρώ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση ΠΑΝΔΩΡΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129491747000 Α.Φ.Μ. 800562810 - ΑΠΟΣΤ. ΛΟΥΚΑ 17 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2017-4η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Γαριβάλδη 13, Αθήνα Τ.Κ. 117 42 ΓΕΜΗ 7736427000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΙΛΥ Α ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 998382516 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 998382528 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 66624/01ΑΤ/Β/03/403 Α.Φ. 30436 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 12 η Εταιρική χρήση (1/1/2016 31/12/2016) Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 800502118 Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016]

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] 2016 ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 42055906000 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 094519910 Δ0Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382244 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 14/08/2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 014762245000 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας > για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4308/2014 για Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «BEAUTY LAND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2017 Βελισαρίου 5, Δράμα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.51230519000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1 1. Η εταιρεία λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αύγουστος 2017 Περιεχόμενα Σελίδα Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε.

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Διαχειριστική Χρήση 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018 AΡ.Μ.Α.Ε. 9699/12/β/86/52 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ. 094102876 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡ.ΓΕΜΗ 046133622000 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 «DALGA SEAFOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Γ.Ε.ΜΗ. 135349601000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Χρήστος Ι.Νεγκάκης Καθηγητής 2 ΣΚΟΠΟΣ Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Εξασφάλιση συγκρισιμότητας των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031499429000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Α.Φ.Μ.: 095575978 Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Έτη: 2014-2015 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00 Λοιπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα