5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2"

Transcript

1 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἁγίῳ 3 ὕδατι ἐλούετο F ἡ νύμφη G. τοῦτο δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς κρήνης H Ἐννεακρούνου ἐκομίζετο 4 ὑπὸ 5 νεανίου 6 τινός, λουτροφόρου I ὀνομαζομένου. μετὰ ταῦτα ἐκοσμεῖτο 6 ἡ νύμφη καὶ καλοῖς εἵμασιν J κατεσκευάζετο 7. ἔπειτα τὸ πλεῖστον K σὺν τῇ μητρὶ εἰς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν 9 ἔβαινε καὶ ἐκεῖ θυσίαν L ἐποιεῖτο καὶ τὰ παίγνια M καὶ τὴν ζώνην N ἀνετίθει O. πάντα ταῦτα καὶ τῇ Εὐρυκλείᾳ ἐγένετο 8, ἀλλ ἡ Εὐρύκλεια οὐκ ἔχαιρεν. 12 δακρύουσα δὲ πάσας τὰς τελετὰς P ἔπασχεν Q. κατὰ 9 δὲ τὸν

2 θεσμὸν R αὐτῇ ἀναγκαῖον ἦν τῆς ἑσπέρας σὺν νηπίῳ S νεανίᾳ καθεύδειν, ἀλλὰ τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἤθελεν. τέλος 15 δ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ εἶπον «ἄγε δή, ὦ θύγατερ, νῦν σίγα T οὐκέτι σοι ἀναγκαῖόν ἐστι σὺν τῷ νεανίᾳ ἐκείνῳ καθεύδειν, εἰ αὔριον U πράγματα V οὐ παρέξεις V. ἀλλὰ μὴ 18 λέγε τοῦτο τῷ νυμφίῳ W. εἰ γὰρ ἡ νύμφη σὺν τῷ νεανίᾳ καθεύδει, τοῦτο αὐτῇ πολυγονίαν X υἱῶν παρέχει, ὡς νομίζεται. σὲ οὖν ἱκετεύομεν Y μὴ λέγε τοῦτο τῷ νυμφίῳ.» 21 τότε δὴ ἡ Εὐρύκλεια τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ ἐπίθετο καὶ μετὰ ταῦτα μόνη 10 διενυκτέρευσεν Z, οὐ καθεύδουσα, ἀλλὰ τὸν πρότερον 11 καὶ τὸν λοιπὸν 12 βίον 13 διαλογιζομένη ὕστερον later; 2 δια μένει het duurt; 3 ἅγιος gewijd, heilig; 4 κομίζω ik haal; 5 ὑπό + gen. door; 6 κοσμέω ik versier; 7 κατα σκευάζω ik maak gereed; 8 ἐγένετο het gebeurde; 9 κατά + acc. volgens; 10 μόνος alleen; 11 πρότερος vroeger; 12 λοιπός toekomstig; 13 βίος leven; 14 δια λογίζομαι ik overdenk

3 A μήν, μηνός maand; B Γαμηλιών, ῶνος Gamelion; C γάμος huwelijk; D ἐπι τελέω ik voltrek; E ἡ προαυλία de proaulia (de dag voor het huwelijk); F λούω ik was; G νύμφη bruid; H κρήνη bron; I λουτροφόρος waterdrager; J τὰ εἷματα de kleren; K τὸ πλεῖστον meestal; L θυσία offer; M παίγνιον speelgoed; N ζώνη gordel, riem; O ἀνετίθει hij/zij wijdde; P τελετή ceremonie; Q πάσχω ik doorsta; R θεσμός gewoonte; S νήπιος klein; T σίγα zwijg!; U αὔριον morgen; V πράγματα παρέξεις jij zult problemen veroorzaken; W νυμφίος bruidegom; X πολυγονία het krijgen van veel (zonen); Y ἱκετεύω + acc. ik smeek (iemand); Z δια νυκτερεύω ik breng de nacht door

4 5.Β De grote dag zelf τῇ δὲ δευτέρᾳ 1 ἡμέρᾳ ὁ γάμος A αὐτὸς ἐπετελεῖτο B. πρῴ C δὲ τοῖς αὐτοῖς εἵμασιν D ἐκοσμεῖτο ἡ νύμφη E. πρὸς 2 δὲ τούτοις καλῇ 3 στεφάνῇ F καὶ καλῷ κρηδέμνῳ G ἐκοσμεῖτο. ἔπειτα πάντες οἱ προσήκοντες H τῆς νύμφης ἔβαινον εἰς τὸν τόπον 3 τῆς ἑορτῆς 4. ἐκεῖ καὶ πᾶς ὁ οἶκος ὁ τοῦ νυμφίου I παρῆν. ἡ δ ἑορτὴ ὅλην 6 τὴν ἡμέραν ἔγετο καὶ ὀψὲ J τῆς ἑσπέρας ὁ πατὴρ τὴν νύμφην τῷ νυμφίῳ παρεῖχεν. ἐν ᾧ K δὲ πάντες παρῆσαν, τὰ ἀνακαλυπτήρια L ἐγίγνετο. τότε καὶ δῶρα 5 τῇ νύμφῃ 9 παρείχετο, πρῶτον μὲν ὑπὸ τοῦ νυμφίου, ἔπειτα δ ὑπὸ πάντων τῶν παρόντων. πάντα ταῦτα καὶ τῇ Εὐρυκλείᾳ ἐγένετο, ἀλλ ἡ Εὐρύκλεια 12 τῇ ἑορτῇ οὐκ ἔχαιρεν. σφόδρα γὰρ ἐφοβεῖτο 6, ὅτι σὺν τῷ

5 Διονυσοδώρῳ ἔμελλε κοιμᾶσθαι M. καὶ ἐπειδὴ ὁ χρόνος τῆς γαμικῆς N πομπῆς O ἦν, ἡ Εὐρύκλεια λάθρᾳ P δάκρυα 7 ἔλειβεν Q. 15 ἀλλὰ μόνος ὁ Διονυσόδωρος ᾔσθετο 8 καὶ εἶπεν «παύου 9 δακρύουσα καὶ θάρρει 10.» ἡ δέ, καίπερ ὀλίγον τι δακρύ- ουσα, σὺν τῷ νυμφίῳ καὶ τοῖς παρανύμφοις R εἰς τὶ ὄχημα S 18 εἰσέβαινεν. αἱ δὲ δύο μητέρες σὺν λαμπάσιν T τῆς πομπῆς ἐξήρξαντο U. καὶ ἄλλοι πολλοὶ λαμπάδας φέροντες ἕσποντο 11 καὶ οὕτως 21 ἡ πομπὴ διὰ τῆς πόλεως V διῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Διονυσοδώρου. πάντες δὲ συνεχῶς W μέχρι 12 τῆς οἰκίας γαμικοὺς ὕμνους 13 ᾖδον δεύτερος tweede; 2 προς + dat. bij; 3 τόπος plaats; 4 ἑορτή feest; 5 δῶρον geschenk; 6 φοβέομαι ik ben bang; 7 δάρκυον traan; 8 ᾔσθόμην < αἰσθάνομαι ik merk op; 9 παύομαι + ptc. ik houd op met; 10 θαρρέω ik ben gerust; 11 ἑσπόμην < ἕπομαι ik volg; 12 μέχρι + gen. tot aan

6 A γάμος huwelijk; B ἐπι τελέω ik voltrek; C πρῴ vroeg in de morgen; D εἵματα kleren; E νύμφη bruid; F στεφάνη diadeem; G κρήδεμνον sluier; H προσήκοντες verwanten; I νυμφίος bruidegom; J ὀψέ + gen. laat in/op; K ἐν ᾧ terwijl; L ἀνακαλυπτήρια het moment van de ontsluiering; M κοιμάομαι ik ga slapen; N γαμικός huwelijks ; O πομπή processie; P λάθρᾳ bijw. heimelijk; Q λείβω ik vergiet; R παρά νυμφος vriend van de bruidegom; S ὄχημα wagen; T λαμπάς, λαμπάδος fakkel; U ἐξ άρχομαι + gen. ik begin met; V πόλεως gen. van πόλις; W συνεχῶς onafgebroken

7 5.C De huwelijksnacht ἀφικόμενους 1 δ ἐπὶ τὴν τοῦ νυμφίου A οἰκίαν ὁ κῶμος B ἀεὶ κατελύετο 2. οἱ μὲν οὖν φίλοι 3 εἰς τὸν τόπον τῆς ἑορτῆς 3 ἐπανήρχοντο 4 ἐκεῖ δὴ ἔτι πολὺν χρόνον ἑώρταζον C. ἡ δὲ νύμφη D ὑπὸ τῆς τοῦ νυμφίου μητρὸς πρὸς τὴν ἑστίαν E προσήγετο 5, οὗ ὁ νυμφίος αὐτῇ μῆλον F καλὸν παρεῖχεν. 6 οὕτως ὁ νυμφίος τὴν νύμφην εἰς τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ 6 ἐδέχετο 7. ἔπειτα ἡ τοῦ νυμφίου μήτηρ αὐτοὺς εἰς τὸν θάλαμον G εἰσῆγεν 8. ἐν δὲ τῷ θαλάμῳ δύο εὐναὶ H ἦσαν, 9 ἡ μὲν κεκοσμημένη I, ἡ δ οὔ. οὕτως καὶ ἡ τοῦ Διονυσοδώρου μήτηρ τὴν Εὐρύκλειαν καὶ τὸν Διονυσόδωρον εἰς τὸν θάλαμον εἰσήγαγεν ἐπειδὴ δ αὐτοὺς ἐν τῷ θαλάμῳ κατέλιπεν, δακρύουσα

8 ἡ Εὐρύκλεια ἐπὶ τὴν οὐ κεκοσμημένην εὐνὴν ἔρριψεν J ἑαυτὴν καὶ ἐβόησεν «ὦ Ἄρτεμι, βοήθει μοι. σοὶ γὰρ χθὲς K 15 τὰ παίγνια L καὶ τὴν ζώνην M ἀνέθηκα N καὶ πρότερον 10 σοὶ ἀεὶ θυσίας O ἔθυον. διὰ τοῦτο νῦν ἀναγκαῖόν σοί ἐστι βοηθεῖν μοι.» καὶ ἡ Ἄρτεμις παρῆν καὶ τῇ Εὐρυκλείᾳ ἐβοήθησεν. 18 τί οὖν ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἐγένετο; οὐκ ἐπυθόμεθα 11, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ P οἱ φίλοι αὐτῶν τὴν Εὐρύκλειαν καὶ τὸν Διονυσόδωρον ἐν τῇ κεκοσμημένῃ εὐνῇ κατέλαβον. 21 ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, τρίτῃ καὶ ἐπαυλίᾳ Q ἐπονομαζομένῃ R, ἡ Εὐρύκλεια πολὺ ἔτι πλείονα 12 δῶρα ἐδέξατο, χαίρουσα καὶ ἡδὺ 13 πρὸς τὸν Διονυσόδωρον βλέπουσα.

9 1 ἀφ ικόμην < ἀφ ικνέομαι; 2 κατα λύω ik ontbind; 3 φίλος vriend; 4 ἐπ αν έρχομαι ik keer terug naar; 5 προσ άγω ik breng naar; 6 ἑαυτοῦ van zichzelf; 7 δέχομαι ik ontvang; 8 εἰσ άγω ik breng naar; 9 ἤγαγον < ἄγω; 10 πρότερον bijw. voorheen; 11 ἐπυθόμην > πυνθάνομαι aor. ik verneem; 12 πλείων, πλείονος bijv. nw. meer; 13 ἡδύς zoet, lief A νυμφίος bruidegom; B κῶμος optocht; C ἑορτάζω ik vier feest; D νύμφη bruid; E ἑστία haard; F μῆλον appel; G θάλαμος slaapkamer; H εὐνή bed; I κεκοσμημένη opgemaakt; J ἔρριψα > ῥίπτω ik werp; K χθές gisteren; L παίγνιον speelgoed; M ζώνη gordel; N ἀν έθηκα aor. ik heb gewijd; O θυσία offer; P ὑστεραία (ἡμέρα) de volgende dag; Q ἡ ἐπαυλία de epaulia (dag na het huwelijk); R ἐπ ονομαζόμενος bijgenaamd

Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α.

Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. Λαονίκῳ Ἀθηναίῳ τῶν κατὰ τὸν βίον οἱ ἐς ἐπὶ θέαν τε καὶ ἀκοὴν ἀφιγμένων ἐς ἱστορίαν ξυγγέγραπται τάδε, ὥστε δὴ χρέος τοῦτο ἐκτινύναι τῇ φύσει ἅμα οἰόμενος καὶ μηδὲν

Διαβάστε περισσότερα

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1.1 Τὸ τοῦ βιβλίου προοίμιον. Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐν ὅλοις δέκα βιβλίοις τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἐκθέμενος, κατέπαυσεν εἰς τοὺς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ

Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΛΟΓΟΥ αʹ. Προοίμιον τοῦ συγγραφέως καὶ περὶ τῆς ἀληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ.

Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. 1 Τὸ τῆς ἱστορίας χρήσιμον καὶ πρὸ ἡμῶν οἱ συγ γραψάμενοι διωρίσαντο, καὶ ἅπερ ἂν ἐκείνοις ἐπῆλθεν εἰπεῖν, ταῦτ' ἂν καὶ ἡμεῖς ἐρεῖν ἔχωμεν τί γὰρ ἂν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680).

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τῆς Ϛ Οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). ΤΥΠΙΚΟΝ Ἐὰν τύχῃ ἡ παροῦσα Ἑορτὴ ἐν Κυριακῇ, οὐδὲν τῶν Ἀ ναστασίμων

Διαβάστε περισσότερα

Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ.

Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ. Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ. Σὺ μέν, ὦ θειότατε βασιλεῦ, πᾶσαν παιδείαν ἔν τε στρατιωτικοῖς ὅπλοις καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ

Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ 48.843 Λόγος πρῶτος. αʹ. Ἐβουλόμην ὑμῖν ἀποδοῦναι τὰ λείψανα σήμερον τῆς ὑποθέσεως,

Διαβάστε περισσότερα

[1250a] (1) ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία.

[1250a] (1) ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία. Ἀριστοτέλους Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν [1249a](26) ἐπαινετὰ μέν ἐστι τὰ καλά, ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά. καὶ τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταί, τῶν δ αἰσχρῶν αἱ κακίαι. ἐπαινετὰ δ ἐστὶ καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων» Ποός τβουλήν τών Ελλήνων Ή έπί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον εφαρμογή τοϋ εν ίσχύι Κ. Νόμου 5097/1931 «περί ληξιαρχικών πράξεων» καί τών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Δείτε την απόδοση ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, τοῦ Ἱερέως ἑστῶτος ἐν τῷ Ἱερατείῳ, παρίστανται οἱ μέλλοντες ζεύγνυσθαι πρὸ τῶν ἁγίων Θυρῶν ὁ μὲν ἀνὴρ ἐκ δεξιῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης (τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας). Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ( 1580). Ἰακώβου ἱ ερομάρτυρος τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ καὶ τῶν μαθητῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ἦχος δʹ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στιχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα.

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομὼν, τῶν κατὰ τὸν βίον πρα γμάτων τοὺς καιροὺς διαιρῶν, καὶ ἑκάστῳ τῶν γινο μένων τὸν ἐπιτήδειον

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος. Ηχος δ, ἑωθινὸν ζ. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/01/14)

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος. Ηχος δ, ἑωθινὸν ζ. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/01/14) 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος. Ηχος δ, ἑωθινὸν ζ. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/01/14) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 24!! ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 24!! ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 24!! ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΔ!! ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (Νικηφόρου ἱερομονάχου Χίου) ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιμιακός, καὶ τό Μακάριος

Διαβάστε περισσότερα

Fragmenta philosophica ΦΙΛΟΣΟΦΑ

Fragmenta philosophica ΦΙΛΟΣΟΦΑ Fragmenta philosophica ΦΙΛΟΣΟΦΑ Περὶ φωνῆς Ἐπειδὴ σκοπὸς ἡμῖν ἐστι διαλαβεῖν περὶ πάσης ἁπλῶς φιλοσόφου φωνῆς, δεῖ δὲ ἡμᾶς πρότερον γνῶναι, περὶ ποίας φωνὰς ἡ φιλοσοφία καταγίνεται, ἐξ αὐτῆς τῆς φωνῆς

Διαβάστε περισσότερα

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά.

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά. 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η (Ἀπὸ τὸν Κώδικα 159, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρίθμηση τοῦ καταλόγου τοῦ Γέροντος Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Διαβάστε περισσότερα

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ, καὶ μετὰ τὸν Προοιμιακόν, Συναπτὴ μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεός,

Διαβάστε περισσότερα

Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ.

Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ. Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ. Α. 1.1 Ἀφροδίσιος ὅρκος: οὐκ ἐμποίνιμος. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἐρωτικοῖς ἐπιορκούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Η θεωτικὴ ἐμπειρία τῆς «ἁρπαγῆς» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», δηλαδὴ «εἰς τὸν Παράδεισον» (Βʹ Κορινθ. ιβʹ 2-4) Περιεχόμενα Προσευχή. Προοίμιον. Α. Η «ἀποκάλυψις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ψαλλομένη τῇ 6 η Ἰουλίου Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια Πηγή: π. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος www.nektarios.gr Σημείωσις: Ὅπου ἐκ τοῦ Μηνιαίου, προτιμήθησαν αὐτὰ, σημειούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24 Μαΐου 2011 7.0-10.00 ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «Τῶν ἁγίων προπατόρων». Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1 Τιτ. 1,1 Τιτ. 1,1 Τιτ. 1,2 Τιτ. 1,2 Τιτ. 1,3 Τιτ. 1,3 Τιτ. 1,4 Τιτ. 1,4 Τιτ. 1,5 Τιτ. 1,5 Τιτ. 1,6 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ Κυρίου ἐν ἀγαθότητι, καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ Κυρίου ἐν ἀγαθότητι, καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 1 Σοφ. Σολ. 1,1 Σοφ. Σολ. 1,1 Σοφ. Σολ. 1,2 Σοφ. Σολ. 1,2 Σοφ. Σολ. 1,3 Σοφ. Σολ. 1,3 Σοφ. Σολ. 1,4 Σοφ. Σολ. 1,4 Σοφ. Σολ. 1,5 Σοφ. Σολ. 1,5 Σοφ. Σολ. 1,6 Σοφ. Σολ. 1,6

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΝΑΟ ΟΜΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΝΑΟ ΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΝΑΟ ΟΜΙΑ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ α.ε.µ.1046 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον Ενα σύντομο χρονικὸ τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν Οἰκουμενισμὸς καὶ Αντι-οικουμενισμὸς στὴν Σερβία (*) Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον ἐνδεικτικὰ οἰκουμενιστικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι...καὶ ταὺτας νείμω;.» Μονάδες 10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι...καὶ ταὺτας νείμω;.» Μονάδες 10 Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΑΤΩΝΑΣ ''ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ'' Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν,

Διαβάστε περισσότερα

De octo spiritibus malitiae (sub nomine Nili Ancyrani) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ.

De octo spiritibus malitiae (sub nomine Nili Ancyrani) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ. De octo spiritibus malitiae (sub nomine Nili Ancyrani) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛ. Λʹ. Περὶ γαστριμαργίας. Ἀρχὴ καρποφορίας, ἄνθος, καὶ ἀρχὴ πρακτικῆς, ἐγκράτεια ὁ κρατῶν γαστρὸς,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσ. παρατ. ἐδυόμην. Μέσ. μέλλ. ἐάσομαι. Αόρ. ἔδυν με μέση σημ.

Μέσ. παρατ. ἐδυόμην. Μέσ. μέλλ. ἐάσομαι. Αόρ. ἔδυν με μέση σημ. Μέσ. παρατ. ἐδυόμην Μέσ. μέλλ. δύσομαι β ἔδυν με μέση σημ. «έδυσα» δέδυκα με μέση σημ. «έχω δύσει» στη μέση φωνή και στους χρόνους με μέση σημ. για τον ήλιο δύω, βασιλεύω: πρὸ ἡλίου δύντος = πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ: Να παρουσιάσουμε τα Χριστούγεννα ως γενέθλια μέρα της ανθρωπότητας. Να ερευνήσουμε που έγκειται ο μυστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131)

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131) 1/15 Ο τίτλος 1. Η κτητική αντωνυμία υποδηλώνει τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου: της μητρός μου. 2. Έχει τη μορφή αινίγματος και διαφαίνεται ότι ένα παιδί θα αναφερθεί σε κάτι πολύ βαρύ που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1967 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ἐκκλησία καὶ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1487/2015 Ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Β Πε. 1,1 Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ

Β Πε. 1,1 Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ Επιστροφή Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β ΠΕΤΡΟΥ 1 Β Πε. 1,1 Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ Β Πε. 1,1 Ο Σιμων

Διαβάστε περισσότερα

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου*

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς Αἰγίνης (9 Νοεμβρίου) Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Μία σύγχρονος νεκρανάστασις Ο κ. Εμμανουὴλ Ζουρίδης τοῦ Νικολάου, καφεπώλης, ἐκ Κυρτομάδω Κυδωνίας, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα Τό Μάιο του 1978 τέθηκε σ εφαρμογή στήν Ιταλία μιά νέα ριζοσπαστική νομοθεσία πού ρυθμίζει τήν άναγκαστική καί έκούσια νοσηλεία. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4

GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4 GAIUS MUSONIUS RUFUS PHILOSOPHUS DISSERTATIONUM A LUCIO DIGESTARUM RELIQUAE, 1-4 [1] Λόγου δέ ποτε γεομέου περ ὶ ἀποδείξεω, ἃ χρ ὴ ἀκούει τοὺ έου παρ ὰ τῶ φιλοσόφω πρὸ κατάληψι ὧ μαθάουσι, ἔ φη ὁ Μουσώιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα είναι ο πυρήνας κάθε πρότασης, αφού και μόνο με το ρήμα μπορεί να

Το ρήμα είναι ο πυρήνας κάθε πρότασης, αφού και μόνο με το ρήμα μπορεί να Πρόλογος - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το ρήμα είναι ο πυρήνας κάθε πρότασης, αφού και μόνο με το ρήμα μπορεί να σταθεί οποιαδήποτε πρόταση και να δώσει νόημα, μια και αυτό εμπεριέχει το υποκείμενο, το κατηγορούμενο και

Διαβάστε περισσότερα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα Ηδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσμα τα, ἤδη τῆς

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1.- ΜΗΝΥΜΑΤΑ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον Ἔτος 105ον 4287 «ΨΥΧΗ ΜΟΥ... ΑΝΑΣΤΑ ΤΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙΣ;» ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον της. Γι αὐτὴν τὴν ἀθάνατη ψυχή μας, τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλη τὴν ἄλλη ὑλικὴ δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Φθιώτιδας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Ξάνθης Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων www.agribusiness.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΝΙΡΟΓ ΧΑΝΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΝΙΡΟΓ ΧΑΝΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΝΙΡΟΓ ΧΑΝΙ ΚΡΗΤΗΣ Ή άνασκαφή τού ηγεμονικού οίκου τοϋ εις θέσιν Νίρου Χάνι σχεδόν έπερατώθη' υπολείπεται μόνον ό καθαρισμός εκ χωμάτων καί λίθων δωματίων τινών, τά όποια άπαιτοΰσιν εργασίαν

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗΝ Μελέτη 2: Για το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗΝ Σάββατο 6 Οκτωβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ηµών διά των προφητών πολλάκις

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014 teliko sanidas 9.4.2014-morfi 8:Layout 1 11/04/2014 2:28 ΜΜ Page 86 Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ, ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ...ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Βεβ,αιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέψατε να επαναλάβω αυτό που συνηθίζω να λέγω σε παρόμοιες εκδηλώσεις: Τιμούν τον εαυτό τους όσοι τιμούν τα άξια τιμής πρόσωπα και γεγονότα.

Επιτρέψατε να επαναλάβω αυτό που συνηθίζω να λέγω σε παρόμοιες εκδηλώσεις: Τιμούν τον εαυτό τους όσοι τιμούν τα άξια τιμής πρόσωπα και γεγονότα. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 25 Ιανουαρίου 2013 Οικουμενικά κεκτημένα και οφειλόμενα. Η ομιλία του Αλέξανδρου Κ. Παπαδερού στο οικουμενικό συμπόσιο «Ο οικουμενικός διάλογος στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 14 15/1.2013

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ.

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ. Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Κείμενον β Τὸ Ἐσωτερικὸ Μέτωπο τῆς Ρωμηοσύνης Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ

Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ Εὐάγγελος Λεμπέσης Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ Πρόλογος Ἁπλὴ ὑποσημείωσις ἐξ ὀλίγων γραμμῶν εἰς ἄλλην μελέτην μου ἡ παροῦσα μικρὰ ἐργασία ἐξελιχθῆ εἰς τὸ ἀνὰ χείρας δοκίμιον

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Τρεις λόγοι του ρητορα Δημοσθένη Νικ. Σ. Γκινόπουλος ESPEROS PARANORMAL 2012 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος Εκδόσεις "ΦΕΞΗ", Αθήνα 1911(;) 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ Μέρος Α ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΑΘΗΝΑΙΚΗ «ΑΡΧΗ» Γιατί Έγινε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και Γιατί Ηττήθηκε η Αθήνα 2013 2 I Το έργο του Θουκυδίδη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 Ιω. 1,1 Ιω. 1,1 Ιω. 1,2 Ιω. 1,2 Ιω. 1,3 Ιω. 1,3 Ιω. 1,4 Ιω. 1,4 Ιω. 1,5 Ιω. 1,5 Ιω. 1,6 Ιω. 1,6 Ιω. 1,7 Ιω. 1,7 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σε ποιες κατηγορίες αριθμών χωρίζονται οι φυσικοί αριθμοί; Χωρίζονται στους άρτιους (ζυγούς) και τους περιττούς (μονούς). Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη

Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη Γιάννη Τζαβάρα 1 Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2016» 1 Ο Γιάννης Τζαβάρας (1950- ) είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἄραγε νεκρός ὁ Εὐκλείδης ;

Εἶναι ἄραγε νεκρός ὁ Εὐκλείδης ; Εἶναι ἄραγε νεκρός ὁ Εὐκλείδης ; Γιωργος Σωκρατης.Σ. Σµυρλης 2006 c 2006 Γιῶργος-Σωκράτης.Σ. Σµυρλῆς Η εἰκόνα στό ἐξώφυλλο ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ Barnett Newman (1905-1970), τό ὁποῖο ϕέρει τόν τίτλο : The Death

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι, πόλεις δεν υπήρχαν. Καταστρέφονταν λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπί πτερύγων ἀνέμων. Σελ. 198 Ἡ σύγχρονη Θεολογική - Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση τῶν Νέων. Σελ. 210 Τό ποτό. Σελ. 206 EKKΛHΣIA KAI XPONOΣ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 187 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε,

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΚΛΝΤΑΝΙ» ΤΙΦΛΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μία ἀλησμόνητη πνευματικὴ ἐμπειρία Ποιμαντικὴ Επίσκεψι στὴν Αποστολοβάδιστη Καυκασία, τὴν Ορθόδοξη Γεωργία Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Κουουσίνεν, Άρμπάτωφ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, ΜιλεΙκόφσκι, Σιτκόφσκι, ΣεΙντΙν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ I ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 www. proodos. gr

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 3: Η έννοια της μίμησης στον Κρατύλο και την Πολιτεία. Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 3: Η έννοια της μίμησης στον Κρατύλο και την Πολιτεία. Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 3: Η έννοια της μίμησης στον Κρατύλο και την Πολιτεία Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Θα εξηγηθεί η έννοια της μίμησης ως ειδική περίπτωση δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μύθων καὶ λόγων στέφανος

Μύθων καὶ λόγων στέφανος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Β Τετράμηνο Μέρος Α Μύθων καὶ λόγων στέφανος Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3)

Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2011 ΘΕΜΑ Α Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3) (β). ίνεται ο παρακάτω πίνακας που στην Στήλη 1 υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 4η: Το διδακτικό συμβόλαιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ

ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ (αρ. φυλλ. 34) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Φεβρουάριος 2012 ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ 1 Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀναφέρει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτὸν τὸν ξέρουµε ὅλοι µας.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µία φωτεινή δέσµη, που. διάδοσης, συναντήσει τη. το αρχικό µέσο διάδοσης, ενώ

Όταν µία φωτεινή δέσµη, που. διάδοσης, συναντήσει τη. το αρχικό µέσο διάδοσης, ενώ Ανάκλασηκαι και διάθλαση του φωτός Ανάκλασητου φωτός Diego Velasquez: Η τουαλέτα της Αφροδίτης Κατοπτρική και διάχυτη ανάκλαση Η ανάκλαση σε καθρέφτη είναι µια ειδική περίπτωση ανάκλασης της οποία µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα