ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 4/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Βεβ,αιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 4 του ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΕΙ Σ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣ IN ΚΑΙ ΕΙ ΣΠΡΑΞΙΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Βεβαιώσεως και Συνοπτικός Εισπράξεως Φόρων Νόμος του τίτλος. Μέρος Ι.-Π ΡΟΚ AT ΑΡΚΤΙΚΑ 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ τοο Ερμηνεία, κειμένου «ανίκανοι» λογίζονται οί ανήλικοι, ρί παράφρονες, οι όλιγοφρενεΐς, ώς και παν έτερον πρόσωπον δπερ, λόγω πνευ'ματιίκής τίνος νόσου, στερείται της χρήσεως του λογικού'.«άντικεί'μενον φόρου» περιλαμβάνει παν κινητόν ή άκίνητον περιουσιακόν στοιχεΐον, ένσώματον ή άσώματον, άναφορικώς προς τό 'όποιον επιβάλλεται φόρος'.«δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δηιμοκρατίαν" «Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε πάντα ύπ' αύτου έξουσιοδοτηθέντα έπι τούτω Αειτουργόν του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων" «εταιρεία» σηιμαίνει πασαν έταιρείαν περιωρίσμένης ευθύνης συσταίθεΐσαν ή έγγραφεΐσαν δυνάμει παντός έν τη Δημοκρατία ισχύοντος νόμου, ώς και πασαν έταιρείαν ήτις, άν και συνέστη ή ενεγράφη έκτος της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφεΐον ή δραν διεξαγωγής εργασιών έν Κύπρω* «έξηρτημένον πρόσωπον» σημαίνει την σύζυγον προσώπου τινός ή παν άγοομον τέκνον αύτου μή συμπληρώσαν τό δέκατον δγδοον 'έτος της ηλικίας αύτου, περιλαμβάνει δε καΐ παν τέκνον, (17)

2 Ν. 4/ δπερ άν και συνεπλήρωσε το δέκάτον δγδοον έτος της ηλικίας αύτου, συντηρείται εισέτι ύπό των γονέων του ή του ετέρου των γονέων του* ' «χηδεμών» εν σχέσει προς πρόσωπον άνήλικον, και τον γονέα του ανηλίκου' περιλαμβάνει «οργανισμός προσώπων» σημαίνει σύνολον ττροσώπίον μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ώς καΐ πάσαν έταιρείαν, αδελφότητα ή άλλην ενωσιν προσώπων εϊτε αυτή κέκτηται νομικήν προ. σωπίκότητα είτε ιμή"... «Σύνταγμα», σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα : '' ' τίας',' '", :.. ^...,. '... «φοραλογικόν ετός» σημαίνει την περίοδον των δώδεκα μηνών την άρχσμένην την πρώτην 'Ιανουαρίου εκάστου έτους' «φόρος» σημαίνει πάντα άμεσον φόρον επιβληθέντα υπό νόμου τινός, εϊτε προ είτε μετά την εναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νόμου, άναφορικώς προς τίνα περίοδον καθοριζομένην εν τω νόμω ". έκείνω ανεξαρτήτως τόυ γεγονότος δτι ή περίοδος αϋτη αναφέρεται εις περίοδον προγενεστέραν της ημερομηνίας τής ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή μεταγενεστέραν ταύτης, το ποσόν του όποιου εξευρίσκεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων καθοριζομένων εν τω νόιμω δυνάμει του οποίου επεβλήθη οδτος. Εφαρμογή Ν*Ο w p6vt ^ ομου ' (2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηνται την έννόιάν ην άπέδωκεν αύτοΐς το Σύνταγμα ή δ έπιβαλών. τον φόρον νόμος.. 3. (1) 'Εξαιρέσει τών περιπτώσεων δι' ας γίνεται διάφορος πρόνοιο: ^ν τινϊ έτέρω νόμω, τό ποσόν παντός φόρου επιβληθέντος πρό ή μετά την εναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζεται καΐ εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου../.' (2) Οίαιδήποτε αρμοδιότητες αϊ όποΐαι, δυνάμει τών διατάξεων τόϋ παρόντος Νόμου, δύνανται να άσκηθώσιν ύπό του Διευθυντού και οίαιδήποτε αρμοδιότητες αϊ όποΐαι, δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον, δύνανται νά άσκηθώσιν ύπ' αύτου εϊτε ύπό τήν ιδιότητα του ως Διευθυντού είτε υπό την, Ιδιότητα του ως Εφόρου του τοιούτου φόρου δύνανται νά άσκηθώσι παραλλήλως η' ταυτοχρόνως δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και. του τοιούτου έτερου Νόμου ή συνδεδυασμένως δυνάμει τών διατάξεων αμφοτέρων, πάσα δε σχετική,είδοποίησις, κοινοποίησις ή κατάστασις ή όποια απαιτείται ή δύναται νά δοθή ' : ή γένη ύπ' αύτου δυνάμει οιασδήποτε τών προαναφερθείσα) ν διατάξεων δύναται νά γενή ώς συνδεδυασμένον εγγραφον και νά υπογραφή υπ' άύτοϋ εϊτε ύπό την ιδιότητα του ώς Διευθυντού είτε ύπό τήν Ιδιότητα του ώς Εφόρου είτε ύπ' άμφοτέρας τάς Ιδιότητας ταύτας. (3) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αρμοδιότητες» σημαίνει τάς εις τον Δίευθυντήν ή τον "Εφορον χορηγουμένάς εξουσίας και επιβαλλόμενα καθήκοντα δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον, αντιστοίχως' ; «"Εφορος» σημαίνει τόν επιφορτισμένων με τά της εφαρμογής οιουδήποτε ετέρου Νόμου επιβάλλοντος οιονδήποτε φόρον λειτουργό ν, ύφ' οιονδήποτε τίτλον δυνατόν Όδτος νά καλήται έν αύτω.

3 19 Ν. 4/78 4. (1) Ό Διευθυντής είναι υπεύθυνος δια την καλήν και πιστήν Διευθυντής έφαρμογήν τοο παρόντος Νόμου, έιτί τούτω δε δύναται να προβαίνη *" ιυ^ ^ εις πάσαν ένέργειαν ην ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.νόμου. ρητον. (2) Παν πρόσωπον ασκούν καθήκοντα ή τελούν εν τη υπηρεσία της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υποχρεούται να θεωρή και τηρή ώς απόρρητον και έμπιστευτικόν παν στοιχεΐον περιερχόμενον εις γνώσιν αύτου, πάσαν φορόλογικήν δήλωσιν ώς καΐ παν εγγραφον ή. φορολογικόν κατάλογον άναφερόμενον εις το άντικείμίενον, φόρου οιουδήποτε προσώπου καί, έκτος εάν εχη ήδη υπογράψει τήν έν τω εκάστοτε εν Ίσχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμω προνοουμένην δήλωσιν, θά υπογραφή τήν επί τούτω καθορισθεΐσαν δήλωσιν ενώπιον δι'καστου τοο Επαρχιακού Δικαστηρίου. (3) Πρόσωπον λαμβάνον γνώσιν στοιχείου τινός ή έχον έν τη κατοχή ή ιάπό τον. ελεγχον. άύτοο ή δυνάμενον να πληροφορηθή τό περιεχάμενον 'έγγραφου, φοροίλογικής 'δηλώσεως ή φορολογικού καταλόγου αναφερομένου ε'ις τό άντίκείμενον τοο φόρου οιουδήποτε προσώπου υποχρεούται να άπέχη κατά πάντα χρόνον, άπό πάσης μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως ή απόπειρας μεταδόσεως ή κοινοποιήσεως του περιεχομένου τούτων, έκτος εις περιπτώσεις καθ' ας ή μετάδοσις ή κοινο'ποίησις γίνεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου : Νοείται δτι ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται προς τό δημόσιον συμφέρον νά εξουσιοδότηση τήν μετάδοσιν ή κοινοποίησα/ των είρη μένων στοιχείων ή του περιεχομένου τοιούτων έγγραφων, φορολογικών δηλώσεων και καταλόγων, εις πρόσωπον ή πρόσωπα ατινα ήθελεν οδτος ειδικώς καθορίσει. (4) 'Οσάκις, δυνάμει συμβάσεως γενομένης 'μετά της Κυβερνήσεως οιασδήποτε χώρας βάσει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου, πρσβλέπηται παροχή εκπτώσεως άναφορικώς προς τήν καταβολήν φόρου έν τή Δημοκρατία ή οσάκις ή επιβολή φόρου τινός υπόκειται, κατά τάς διατάξεις του επιβάλλοντος τούτον Νόμου, εις ε'κπτωσιν άναφορικώς προς φόρον καταβληθέντα ή καταβλητεον επί του Ίδιου 'αντικειμένου φόρου εν τινι χώρα ήτις παρέχει αμοιβαίας αντιστοίχους εκπτώσεις, ή ύπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένη ύποχρέωσις προς τήρησιν του απορρήτου ουδόλως παρακωλύει τήν προς τάς αρμοδίας αρχάς της Κυβερνήσεως της έν λόγω χώρας κοινοποίησα/ στοιχείων ατινα κρίνονται αναγκαία διά τον καθορισμόν της έν έ'κάστη. περιπτώσει παράσχετέας εκπτώσεως δταν δ υποκείμενος εις φόρον αίτήται εκπτωσιν εκ του έν τή Δημοκρατία ή έν τή εΐρημ&νη χώρ<χ καταβλητέου φόρου. Μέρος 11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. 5. (1) Παν πρόσωπον υπόχρεων εϊς καταίβολήν φόρου οφείλει, Είδοποίησις έν έ'κάστω φορολογικω ετει, νά.δίδη είς τον Διευθυντή ν, πρό της περίφόροκαθωρισμένης ημερομηνίας, ειδοποίησα/ περί της τοιαύτης του ύπο λογικής χρεώσεως : S ^ ^ Νοείται δτι δεν είναι αναγκαία ή ύπό προσώπου τινός έπίδοσις λογικοί τοιαύτης ειδοποιήσεως, εάν κατά τό αμέσως προηγούμενον τοϋ φόροδι ι λώσει ζ λογικού έ'τους έτος, υπέβαλε δήλωσιν βάσει του εδαφίου (2). (2) Ό Διευθυντής δύναται, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως, εντός της προθεσμίας της καθοριζομένης έν τή ειδοποιήσει, υπσβάλη δήλωσιν του αντικειμένου του φόρου και τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά άπαιτηθώσι διά τους σκοπούς του νόμου δυνάμει του οποίου επεβλήθη ό φόρος.

4 Ν, 4/78 20 (3) Αϊ δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι δηλώσεις δέον νά είναι έν τύπω έγκεκριμένω ύπό του Διευθυντού. ' Δηλώσεις 6. (1) 'Παν πρόσωπον δπερ, κατά τάς διατάξεις τοο εδαφίου (2), εργοδοτών δυνατόν να κληθή ύπό τού* Διευθυντού σπως υπσβάλη κατάστασιν καΐ άλλων c ' «',,, i ^ ι\ ν c' A _s_ των προσώπων. ^ν τ ΐΐ υπηρεσία αυτού προσώπων, οφείλει όπως δωση προ της καθωρισμένης ημερομηνίας είς τον Διευθυντήν είδοποίησιν περί της τοιαύτης του υποχρεώσεως : Νοείται δτι πρόσωπον τι, δπερ, συμμορφούμενον προς τάς διατάξεις του επιβάλλοντος τον φόρον νόμου η του παρόντος Νάμου, υπέβαλε τοιαύτην δήλωσιν εντός του αμέσως προηγουμένου φορολογικού ε'τους, δεν οφείλει νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις του παρόντος εδαφίου. (2) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά παντός εργοδότου δπως, εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης ύπό του Διευθυντού έν ειδοποιήσει επιδιδόμενη προς τον έργοδότην, έτοιμάση και παραδώση αύτω κατάστασιν περιέχουσαν άναφορικώς προς οιονδήποτε έτος (α) τά ονόματα και τόν τόπον της διαμονής τών έν. τη υπηρεσία αύτου προσώπων' καΐ (β) τήν άμοιβήν τήν καταβαλλομένην εις τά τοιαύτα πρόσωπα άναφορικώς προς τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εξαιρέσει προσώπων άτινα, βάσει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, δέν υπέχουν φορολογικήν ύποχρέωσιν : Νοείται δτι ό εργοδότης δέν θά υπόκειται είς οιανδήποτε κύρωσιν διά τήν εκ της τοιαύτης καταστάσεως παράλειψιν του ονόματος ή του τόπου διαμονής προσώπου τελούντος κατά το Ιτος εκείνο έν τη υπηρεσία αύτου και μή εργαζομένου άλλαχου, εάν ό Διευθυντής, κατόπιν έρεύνης, πεισθή δτι τό πρόσωπον τούτο δέν έχει φορολογητέον άντικείμενον φόρου. (3) Ό έν έδαφίω (2) ορός «αμοιβή» περιλαμβάνει πληρωμάς ύπό μορφήν μισθού, ημερομισθίων, αμοιβής δι' ύπερωριακήν έργασίαν, φιλοδωρημάτων, επιδομάτων, μεριδίων επί τών κερδών, τυχηρών, δικαιωμάτων, προμηθειών ή συντάξεων, ώς και τήν έτησίαν άξίαν (καθοριζομένην βάσει της τρεχούσης αγοραίας τιμής) διαμονής, καταλύματος, στέγης, διατροφής ή έτερου τυχηρου ή επιδόματος, χρηματικού ή μή, χορηγουμένων διά μισθωτάς υπηρεσίας. (4) 'Οσάκις εργοδότης είναι οργανισμός προσώπων, ό διευθυντής ή έτερον πρόσωπον ασκούν εξουσίας διευθυντού θεωρείται δτι είναι ό εργοδότης διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καΐ έν περιπτώσει εταιρείας, πας διευθυντής αυτής ή πρόσωπον άσχολούμενον με τήν διεύθυνσιν ταύτης θεωρείται δτι εΐναι μισθωτός. (5) 'Οσάκις είς περίπτωσιν προσώπου υπόχρεου είς τήν καταβο ' λήν φόρου δέν υπεβλήθη δήλωσις του αντικειμένου του φόρου ή οσάκις υπεβλήθη ή τοιαύτη δήλωσις αλλά υπάρχει εύλογος υποψία δτι αυτή εΐναι ανακριβής ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά παντός προσώπου ασκούντος έμπορικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή βιοτεχνίαν, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα, δπερ έν τη συνήθει διεξαγωγή τούτου εισπράττει ή κατακρατεί χρήματα ύπό συνθήκας συνεπαγομένας τήν καταβολή ν τόκου επί τών χρημάτων τούτων και παρά παντός προσώπου ασκούντος τραπεζικήν έπιχείρησιν, όπως έτοιμάση και ύποβάλη αύτω κατάστασιν δεικνύουσαν τους τόκους τους καταβληθέντας ή πιστωθέντας υπέρ του περί οδ ό λόγος υπόχρεου εις καταβολήν φόρου προσώπου κατά τήν διάρκειαν ειδικώς καθοριζομένου φορολογικού έτους.

5 21 Ν. 4/7» (6) Ό Διευθυντής δύναται να απαίτηση παρ' οιουδήποτε προσώπου δπως έφοδιάση α6τόν δια δηλώσεως παρεχούσης πλήρη στοιχεία οιουδήποτε ποσού, καταβαλλομένου ύπ' αυτού εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον εν οίωδήποτε ετει, δυναμένου να θεωρηθή ώς εισόδημα του λαμβάνοντος τούτο προσώπου. (7) Αϊ κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου άπαιτούμεναι δηλώσεις καΐ καταστάσεις υποβάλλονται επί εντύπου εγκριθέντος ύπό του Διευθυντού. 7. (1) Όσάκις εμπορική ή βιομηχανική τις έπιχείρησις, έπιτή Φορολογικοί δευμα ή βιοτεχνία, έλευθέριον ή άλλο τι επάγγελμα άσκήται άπό δηλώσεις ύπό κοινού ύπό δύο ή πλειόνων προσώπων συνεταιρισμών (partner (α) τό άντικείμενον φόρου παντός εταίρου εκ τοΰ συνεταιρισμού ships), θεωρείται το μερίδιον εις δ ούτος έδικαιοΰτο κατά το φορολογικόν έτος επί τού εισοδήματος του συνεταιρισμού, τοΰ τοιούτου εισοδήματος έξευρισκομένου και υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, και περιλαμβάνεται εν τη δηλώσει, όμοΰ μετά των άλλων αντικειμένων φόρου αύτοΰ, τη ύποβληθησομένη ύπό τοΰ τοιούτου εταίρου δυνάμει των διατάξεων τού παρόντος Νόμου' (β) ό πρώτος τή τάξει εταίρος, ήτοι ό εκ των εταίρων των διαμενόντων ιέν τη Δημοκρατία (i) ό αναφερόμενος πρώτος έν τή εταιρική συμβάσει" ή (ii) μη ύπαρχούσης τοιαύτης συμβάσεως ό εταίρος ούτινος το δνομα είναι το πρώτον ή το μόνον τό όποιον αναφέρεται έν τη συνήθει εταιρική επωνυμία ή τοΰ οποίου τό δνομα έν τω έντύπω έγγραφης τοΰ συνεταιρισμού αναφέρεται κατά προτεραιότητα τοΰ ονόματος τών λοιπών εταίρων' ή. (iii) είναι ό κύριος ομόρρυθμος εταίρος, εάν ό αναφερόμενος ώς πρώτος τή τάξει εταίρος δέν είναι ομόρρυθμος εταίρος, παραδίδει όσάκις τοΰτο άπαιτήται ύπό τοΰ Διευθυντού,, δήλωσιν τοΰ αντικειμένου φόρου τοΰ συνεταιρισμού δι' οιονδήποτε έτος έφ' οδ αντικειμένου επεβλήθη φόρος, τοΰ τοιούτου αντικειμένου φόρου υπολογιζόμενου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, καΐ δηλοΐ έν αύτη τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών λοιπών εταίρων όμοΰ μετά τοΰ ποσοΰ τοΰ μεριδίου τοΰ ώς εΐρηται αντικειμένου φόρου εις δ έδικαιοΰτο έκαστος έταΐρος διά τό έν λόγω έτος και τήν ύφισταμένην διά γάμου σχέσιν μεταξύ οιωνδήποτε δύο τών έτερων. (2) Όσάκις ούδεις έταΐρος διαμένη έν τη Δημοκρατία, οιαδήποτε δήλωσις αναγκαία κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου ετοιμάζεται και επιδίδεται ύπό τοΰ έν τη Δημοκρατία διαμένοντος πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, διευθυντού ή εκπροσώπου τοΰ συνεταιρισμού. 8. Σύνδικοι ή παραλήπται, επίτροποι, έκτελεσταΐ διαθήκης ή δια Φορολογικοί χειρισταί περιουσίας ή κηδεμόνες έμπεπιστευμένοι τήν διεύθυνσιν, δηλώσεις έλεγχον ή διαχείρισιν περιουσίας ή άλλης τινός επιχειρήσεως έκ επιτρόπων, μέρους προσώπου τινός ευθύνονται διά τήν διενέργειαν πάσης πράκλ π ξεως ής ή ενέργεια απαιτείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου επί τω τέλει βεβαιώσεως και καταβολής φόρου επιβληθέντος επί αντικειμένου

6 Ν. 4/78 22 φόρου τελούντος ύπό την διεύθυνσιν, ελεγχον ή διαχείριση/ αυτών, είδικώτερον δε όφείλουσιν δπως, τή απαιτήσει του Διευθυντού, έτοιμάζωσι και παραδίδωσι φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς προς ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος. Φορολογικαί δηλώσεις προσώπου διαμένοντος έκτος της Δημοκροαίας. 9. (1) Πας επίτροπος, κηδεμών, ή πας πληρεξούσιος, πράκτωρ, αντιπρόσωπος, σύνδικος, διαχειριστής ή θεματοφύλαξ προσώπου μή διαμένοντος εν τη Δημοκρατία (ιέν τοις κατωτέρω έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένου ώς «πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία»), εϊτε οδτος λαμβάνει ή εισπράττει τό άντικείμενον φόρου του μή διαμένοντος έν τη Δηίμοκρατία προσώπου είτε δχι,..ευθύνεται δια τήν διενέργειαν πάσης πράξεως ήτις απαιτείται ύπό του παρόντος Νόμου έπί τω τέλει βεβαιώσεως κάί καταβολής φόρου επιβληθέντος έπί του αντικειμένου φόρου του μή' διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου, είδικώτερον δε οφείλει δπως, τή απαιτήσει του Διευθυντού, έτοϋμάζη και παραδίδη φορολογικήν δήλωσιν άναφορικώς προς ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικόν τι έτος. (2) Εις περιπτώσεις, καθ' άς πρόσωπον τι μή διαμένον έν τή Δημοκρατία διεξάγει εργασίας μετά προσώπου διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία και ό Διευθυντής κρίνει δτι λόγω της στενής σχέσεως μεταξύ του'διαμένοντος ή διεξάγοντος έργασίαν έν τή Δημοκρατία προσώπου και του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου και του ουσιαστικού έλεγχου ό όποιος ασκείται ύπό του δευτέρου έπί τοϋ πρώτου, ή πορεία, τών μεταξύ των προσώπων τούτων εργασιών ήδύνατο νά διευθετηθή και διηυθετήθη κατά τρόπον ώστε αί έργασίαι αί διεξαγσμέναι ύπό του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τη Δημοκρατία προσώπου ώς έκ της σχέσεως αύτου μετά του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου ουδέν άντικείμενον φόρου άπέφερον, ή άπέφερον άντικείμενον φόρου κατώτερον του συνήθως αναμενόμενου δπως πρόκυψη έ κ τών τοιούτων εργασιών, τό διαμένον ή διεξάγρν έργασίαν έν τή Δημοκρατία πρόσωπον οφείλει, δταν τούτο άπαιτηθή ύπό του Διευθυντού, νά έτοιμάση και νά παραδώση δήλωσιν του.αντικειμένου φόρου του έν λόγω μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου bi οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον. έτος ώς ιέάν τό διαμένον ή διεξάγον έργασίαν έν τή Δηίμοκρατία πρόσωτιον ήτο αντιπρόσωπος τοΰ μή διαμένοντος έν τή. Δημοκρατία προσώπου. (3) Εις περιπτώσεις καθ 8 ας ό Διευθυντής κρίνει δτι τό αληθές ποσόν του αντικειμένου φόρου οιουδήποτε προσώπου 'μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία και συναλλαττομένου μετά προσώπου διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν' τή Δημοκρατία δεν δύναται άνά π:ασαν περίπτωσιν νά έξακριβώθή ευκόλως, ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημοκρατία προσώπου δπως εντός τής έν τή ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας έφσδιάση αυτόν διά καταστάσεων ή στοιχείων τών εργασιών αί όποΐαι διεξήχθησαν ύπό του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου μέσω ή όμου μετά του διαμένοντος ή διεξάγοντος εργασίας έν τή Δημοκρατία προσώπου καθ' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον έ'τος, δύνοτται δε νά ύπολογίση τό άντικείμενον φόρου του μή διαμένοντος έν τή Δημοκρατία προσώπου έπί δικαίας και ευλόγου ποσοστιαίας αναλογίας του ολικού του κύκλου τών οΰτω γενομένων εργασιών": Νοείται δτι τό ϋψος τής ποσοστιαίας αναλογίας καθορίζεται έν εκάστη τοιαύτη περιπτώσει αναλόγως τής φύσεως τών εργασιών. (4.) Όσάκις δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου πρόσωπον μή διαμένον έν τή Δημοκρατία φορολογήται έπ'

7 23 Ν. 4/78 ονόματι οιουδήποτε πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου ή παραλήπτου, διαχειριστοϋ ή' θεματοφύλακος άναφορικώς προς κέρδη ή άλλα οφέλη προκύπτοντα εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων η προϊόντων βιομηχανοποιηθέντων ή παραχθέντων έκτος της Δημοκρατίας.ύπό του μη διαμένοντος έν τη Δημοκρατία προσώπου,, τό πρόσωπον έπ' ονόματι του οποίου τό μη διαμένον έν τη Δημοκρατία πρόσωπον όϋτω φορολογείται, δύναται, εάν θεώρηση τούτο εϋλογον, να ζητήση παρά του Διευθυντού δπώς ή φορολογία των τοιούτων κερδών ή οφελών γίνη ή τροποποιηθη βάσει τών κερδών ατινα ευλόγως δύναται τις νά άι/αμείνη δτι θά έπορίζέτο έμπορος τις η, εις περιπτώσεις καθ' ας τά εμπορεύματα μετεπώλήθησαν ύπό, του βιομηχάνου ή παράγωγου ή έκ μέρους αυτών, μεταπωλητής τις δστις'ήγόρασε ταύτα απ' ευθείας τιαρά του βιομηχάνου ή παράγωγου και έπί τη προσαγωγή αποδείξεως ίκανοποιούσης τον Διευθυντήν περί του ποσοΰ τών κερδών επί της ανωτέρω βάσεως, ή φορολογία θά γίνηται ή τροποποιήται αναλόγως. 10. Τό πρόσωπον δπερ, συμφώνως προς τάς διοττάξεις του νόμου Επίτροποι δυνάμει του οποίου επεβλήθη ο φόρος, υπόκειται εις φορολογίαν δι" υπεύθυνοι δια άνίκανόν τι πρόσωπον, ή έπ' ονόματι του οποίου πρόσωπον μη δια Τ. α π Ρ οσωπα r,, A ' ν τ t rn ' ο ί < ατινα έκπρομενον εν τη Δημοκρατία φορολογείται, είναι υπευθυνον. δια τήν οωποο σ ιν. διενέργειαν πασών τών αναγκαίων δυνάμει του παρόντος Νόμου πράξεων διά τήν φορολογίαν του αντικειμένου φόρου παντός προ ' σώπου εκπροσωπουμένου ύπ' αύτου* και διά τήν κατάβολήν του έπ' αύτου επιβληθέντος φόρου. 11. Παν πρόσωπον δπερ ΰφ' οιανδήποτε Ιδιότητα έλαβε κατά τίνα Δελτία τρόπον άντί'κείμενόν τι φόρου ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρό ατινα δέον σωπον, δπερ είτε δεν διαμένει έν τη Δημοκρατία εϊτε εΐναι άν.ίκανον να έτοιμα, ^, >, Γ,,,, ι ΙΓ. Γ χ. r. ζωνται υπό αντιπρο. πρόσωπον, οφείλει, οσάκις εντέλλεται προς τούτο δι ειδοποιήσεως του Διευθυντού, νά έτοιμάζη και παραδίδη ^αύτώ, εντός της έν τη σώπων. τοιαύτη ειδοποιήσει αναγραφομένης προθεσμίας, δελτίον έν τω. τύπω τω έγκεκρίμένω ύπό του Διευθυντού όπογεγραμμένον ύπ' αύτου και περιέχον (α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου αντικειμένου φόρου δι' οιονδήποτε ειδικώς καθοριζόμενον φορολογικον έτος" και (β) τό δνομα και ; τήν διεύθυνσιν παντός προσώπου εις δ τοϋτο ανήκει. 12. Ό διευθυντής ή έτερον πρόσωπον άσκουν τήν διεύθυνσιν έκά Διευθυνταΐ στου νομικού προσώπου ευθύνεται διά τήν ύποβολήν δηλώσεως και νομικών τήν διενέργειαν πασών τών άλλων αναγκαίων, δυνάμει του παρόντος προσώπων. Νόμου, πράξεων και διαβημάτων διά τήν βεβαίωσιν και κατάβολήν του έπί τοιούτων νομικών προσώπων επιβληθέντος φόρου. Μέρος 111. ΒΕΒΑΙΩΣ1 Σ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 13. (1) Ό Διευθυντής προβαίνει είς τήν βεβαίωσιν της φορολο ο Διευθυντής γίας παντός προσώπου έπί του αντικειμένου φόρου του όποιου έχει προβαίνει έίς έπιβληθή φόρος, τό ταχύτερον ευθύς μετά. τήν πάροδον της προθέ τήν βεβαίωσιν σμίας της ορισθείσης διά τήν ύπό του τοιούτου προσώπου παράδοσιν '"^Φ 0 Ρ ολο ~ ν της δηλώσεως του. α ' (2) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι έπέδωκε δήλωσιν, ό Διευθυντής δύναται (α) νά άποδεχθή τήν δήλωσιν καΐ νά φορολόγηση βάσει ταύτης', ή : '. '.

8 Ν. 4/78 24 Φορολογία αντιπροσώπων κ.λ.π. ανικάνων καΐ μή διαμενόντων έν.τβ Δημοκρατία προσώπων. Πρόσωπα αποβιώσαντα. "Αντιπρόσωπος άστικώς ανεύθυνος. 'Εκπτώσεις. (β) νά άρνηθή νά άποδεχθή την δήλωσιν καΐ να όρίση, κατά την, κρίσιν αύτοΰ, το ποσόν του αντικειμένου φόρου και νά φορολόγηση τό πρόσωπον τοΰτο αναλόγως. (3) Εις περιπτώσεις καθ' ας πρόσωπον τι δεν έπέδωκε δήλωσιν και ό Διευθυντής κρίνει δτι τό πρόσωπον τούτο υπέχει ύποχρέωσιν καταβολής φόρου επιβληθέντος έπί τίνος αντικειμένου φόρου, ούτος δύνοπαι νά όρίση, κοττά την κρίσιν αύτοΰ, το ποσόν του αντικειμένου φόρου και νά φορολόγηση το πρόσωπον τοΰτο αναλόγως της φύσεως και του ύψους των εργασιών αύτοΰ: Νοείται: δτι, ή τοιαύτη φορολογία ουδόλως επηρεάζει οιανδήποτε έτέραν εύθύνην ην δύναται νά ύπέχη. τό τοιούτον πρόσωπον ώς εκ της αρνήσεως, παραλείψεως ή αμελείας παραδόσεως δηλώσεως. 14. (1) Ή βεβαίωσις του ποσού" του φόρου επί αντικειμένου φόρου ανήκοντος εις άνίκανον ή μή διαμένον εν τή Δημοκρατία πρόσωπον γίνεται έπ' ονόματι του επιτρόπου, κη'δεμόνος, πληρεξουσίου, πράκτορος, αντιπροσώπου, συνδίκου, διαχειριστοΰ ή θεμοττοφύλακος αύτοΰ... (2) Πάν πρόσωπον διαμένον έν τη Δημοκρατία, πάς αντιπρόσωπος, επίτροπος, ενυπόθηκος οφειλέτης ή έτερον πρόσωπον έμβάζονή καταβάλλον αμέσως ή εμμέσως εις πρόσωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία άντικείμενόν τι φόρου ποριζόμενον εκ τίνος πηγής έν τη Δημοκρατία λογίζεται αντιπρόσωπος του μή διαμένοντος ;έν τη Δημοκρατία προσώπου και φορολογείται καΐ καταβάλλει φόρον έπί τοΰ έν τω έπιβαλόντι τόν φόρον νόμω καθοριζομένου φορολογικού συντελεστού δι' εταιρείας ή άλλους μετά ή άνευ νομικής, προσωπικότήτος οργανισμούς: Νοείται δτι, έπί τή υποβολή ενστάσεως κοπά της τοιαύτης φορολογίας, έάν τό μή διαμένον έν τή Δημοκρατία πρόσωπον μετέπειτα ύποβάλη δήλωσιν απάντων των έν τή Δηιμοκρατία ποριζσμένων όπ* αυτού αντικειμένων φόρου, ή γενομένη φορολογία αναθεωρείται, ό δέ πληρωτέος φόρος υπολογίζεται έπί των φορολογικών συντελεστών των προβλεπομένων διά φυσικά πρόσωπα έν τω έπιβαλόντι τόν φόρον νόμω. 15. 'Οσάκις πρόσωπον τι άποβιώση, οι νόμιμοι αυτού αντιπρόσωποι θά είναι υπεύθυνοι διά τήν διενέργειοα/ πασών των πράξεων άς ό αποβιώσας θά ύπεχρεοΰτο, έάν έζη, νά διενεργήση δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου : 'Νοείται δτι, ε'ίς περίπτωσιν προσώπου αποβιώσαντος εντός τοΰ έτους τοΰ προηγουμένου τοΰ φορολογικού έτους, έάν ό νόμιμος αύτοΰ αντιπρόσωπος διάνείμη τήν περιουσίαν αύτοΰ πρό της ενάρξεως τοΰ φορολογικού έτους, ό τοιούτος νόμιμος αντιπρόσωπος του θά εύθύνηται διά τήν καταΐβολήν τοΰ φόρου τοΰ πληρωτέου κατά τάς διατάξεις τοΰ έπιβαλόντος τον φόρον νόμου. 16. Πάν πρόσωπον υπόχρεων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου είς τήν έκ μέρους έτερου προσώπου καταβολήν φόρου δύναται νά παρακράτηση εκ των χρημάτων τών περιερχομένων είς χείρας αύτοΰ έν τή ίδιότητί του ώς αντιπροσώπου τοΰ έν λόγω έτερου προσώπου, ποσόν επαρκές διά τήν πληρωμήν αύτοΰ και δεν υπέχει οίανδήποτε άστικήν εύθύνην ενοα/τι παντός προσώπου διά πασαν πληρωμήν γενοιμένην δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 17. Ό Διευθυντής, κατά τόν καθορισμόν τοΰ αντικειμένου φόρου ή τοΰ ποσοΰ τοΰ έπ' αύτοΰ έπι'βληθέντος φόρου άναφορικώς προς οιονδήποτε φορολσγικόν έτος, χωρεΐ είς τοιαύτας φορολογικάς άπαλλαγάς ή επιτρέπει τοιαύτας εκπτώσεις εκ τοΰ αντικειμένου τοΰ φόρου ή τοΰ ποσού τοΰ πληρωτέου φόρου, περιλαμβανομένης καί της

9 25 Ν. 4/78 παροχής εκπτώσεως λόγω διπλής φορολογίας ή λόγω του ότι κατεβλήθη ή είναι πληρωτέος φόρος εν τινι χώρα ένθα παρέχονται αμοιβαίως αντίστοιχοι εκπτώσεις ώς διαλαμβάνεται εν άρθρω 33, οίας 'επιτρέπει ό έπιβαλών τον φόρον νόμος ή οιαδήποτε σόμβασις γενομένη βάσει των διατάξεων τούτου επί τω τέλει αποφυγής διπλής * φορολογίας. 18. (1) Άφου συμπληρωθή ή βεβαίωσις του φόρου, ό Διευθυντής Κατάλογοι ετοιμάζει καταλόγους ('εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς ψορολογου «Φαρολογικοΐ Κατάλογοι») των εις φόρον υποκειμένων προσώπων. ^ενων (2) Οι φορολογικοί κατάλογοι περιέχουν τά ονόματα καΐ τάς διευθύνσεις των εις φόρον υποκειμένων προσώπων, τό άντικείμενον φόρου, τό ποσόν του πληρωτέου ύφ' εκάστου προσώπου φόρου καΐ τοιαύτα έτερα στοιχεία ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία. 19. Εις εκαστον πρόσωπον, οΰτινος τό όνομα αναγράφεται έν τοις Έπίδοσις φοραλογικοΐς καταλόγοις, επιδίδεται, εντολή του Διευθυντού, είτε είδοποιήδιά προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστηίμένης επιστολής, εΐδοποίη?^ς ρ1 σις, απευθυνόμενη εις την συνήθη προσώπικήν ή ιέπαγγελματικήν φόρου προς αύτου διαμονήν, δηλοϋσα τό άντικείμενον του φόρου καΐ τό ποσόν τούςφορολοτου πληρωτέου φόρου και έφιστώσα τήν προσοχήν αύτου επί των γουμένους. δυνάμει τοΰ* άρθρου 20 δικαιωμάτων αύτου. 20. (1) 'Παν πρόσωπον τό όποιον αμφισβητεί τήν εις αυτό έπιβλη Ενστάσεις θεΐσαν φορολογίαν, δύναται, δι 1 έγγραφου ειδοποιήσεως ενστάσεως, κατά της να άποταθή εις τον Διευθυντήν προς έπανεξέτασιν καΐ άναθεώρησιν φορολογίας. αυτής. Ή εΐδοποίησις αυτή δέον όπως εκθέτη επακριβώς τους λόγους της ενστάσεως του είς τήν φορολογίαν, έκτος δέ έάν άλλως προβλέπηται εν οίωδήποτε έτέρω νόμω, δέον όπως αυτή δόθή ουχί βραδύτερον του τέλους του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός έν τω όποίω ή έν τω άρθρω 19 αναφερομένη είδοποίησις εδόθη είς τό πρόσωπον τούτο : Νοείται ότι, ό Διευθυντής, όταν ίκανοποιηθή ότι, λόγω απουσίας έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άλλης ευλόγου αίτιας, τό αμφισβητούν τήν φορολογίαν πρόσωπον έκωλύθη του να δώση τήν ειδοποίησα/ ενστάσεως εντός τής ρηθείσης προθεσμίας, χορηγεί εϋλογον υπό τάς περιστάσεις παράτασιν τής προθεσμίας ταύτης. (2) ΟΙ δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) λόγοι ενστάσεως κατά τής επιβληθείσης φορολογίας δύνανται, έκτος εάν ή αντίθετος πρόθεσις ρητώς έκτίθηται έν τω έπιβαλόντι τον φόρον νόιμω, νά περιλαμβάνουν και Ίσχυρισμόν περί εσφαλμένης ασκήσεως κατά τήν έπιβολήν τής φορολογίας οιασδήποτε διακριτικής εξουσίας χορηγηθείσης υπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου εις τον δηιμόσιον λειτουργόν τον έμπεπιστευμένον με τά τής εφαρμογής του ρηθέντος νόμου. (3) "Αμα τή λήψει τής έν έδαφίω (1) αναφερομένης ενστάσεως, ό Διευθυντής δύναται (α) νά ζητήση παρά του ύποβαλόντος τήν ενστασιν προσώπου όπως εντός ειδικώς καθοριζομένης προθεσμίας προσαγάγη τοιαύτα στοιχεία προς τον σκοπόν εξακριβώσεως του ποσού του αντικειμένου φόρου οΐα ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαία, ώς (ί) λογαριασμούς ίκανοποιουντας τον Διευθυντήν, οΐτινες έξηλέχθησαν ύπό ανεξαρτήτου έπαγγειλματίου λογιστοΰ, εγκεκριμένου προς τούτο ύπό του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26

10 Ν. 4/78 26 (ϋ) λογιστικά βιβλία, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, αντίγραφα τραπεζικών και άλλων λογαριασμών άφορώντων εις το άντικείμενον φόρου, ή τό άντι. κείμενον φόρου πάντων τών έξ αύτου έξη ρτη μένων προσώπων" (iii) καταστάσεις δεικνύουσας, καθ' ώρισμένην τινά ήμερομηνίαν, πλήρεις λεπτομέρειας τοο ενεργητικού καΐ παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περιουσίας, ή αμφοτέρων, εϊτε εν τη Δημοκρατία είτε άλλαχου, τοο ένισταμένου προσώπου ή παντός έξ αύτοο έξηρτημένου προσώπου, ώς και τοιαύτας ετέρας συμπληρωματικός αποδείξεις ή άλλας λεπτομέρειας οίας ό Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίας" (β) νά καλέση τό ένιστάμενον πρόσωπον δπως έμφανισθή ενώπιον αύτου προς τον σκοπόν δπως έξετασθή άναφορικώς προς τήν τοιαύτη ν ενστασίν του" (γ) νά καλέση οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δυνάμενον νά παράσχη οιασδήποτε πληροφορίας άναφορικώς προς γενομένη ν φορολογίαν, πλην του συζύγου ή της συζύγου ή του συγγενούς μέχρι πρώτου βαθμού ή του γραμματέως, υπηρέτοϋ ή έτερου προσώπου έχοντος έμπιστευτικήν τίνα θέσιν εν τη υπηρεσία του ένισταμένου προσώπου, ή προσώπου προσφέροντος τω ένισταμένω προσώπω έμπιστευτικήν τίνα ύπηρεσίαν, δπως έμφανισθή ενώπιον αύτου και τω παράσχη τοιαύτας πληροφορίας ή στοιχεία ή/και προσαγάγη τοιούτους λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα ανήκοντα ε'ις αυτό οτα ούτος ήθελε κρίνει αναγκαία διά τον σκοπόν εξακριβώσεως του ποσοΰ του αντικειμένου φόρου του ένισταμένου προσώπου. (4) Όσάκις επέρχεται συμφωνία μεταξύ του Διευθυντού καΐ του ύποβαλόντος τήν ένστασιν διά τήν έπ' αύτου έπιβληθεΐσοα/ φορολογίας προσώπου άναφορικώς προς τό ποσόν δι* δ τό ένιστάμενον πρόσωπον υπέχει φορολογικήν ύποχρέωσιν, ή φορολογία τροποποιείται αναλόγως και επιδίδεται είς τό πρόσωπον αυτό είδοποίησις περί του ύπ' αύτου πληρωτέου φόρου. (5) Όσάκις παν φορολογηθέν πρόσωπον, τό όποιον ένέατη είς τήν έπιβληθεΐσαν είς αυτό φορολογίαν, δεν συμφωνεί μετά του Διευθυντού ώς προς τό ποσόν έπ! του όποιου υπόκειται είς φορολογίαν, ό Διευθυντής χωρεΐ εις καθορισμόν του ποσού του αντικειμένου φόρου του ένισταμένου προσώπου βάσει τής διαθεσίμου αύτω μαρτυρίας και πληροφορεί καταλλήλως τό ένιστάμενον πρόσωπον: Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων λογίζεται ως κωλυον τον Διευθυντή ν νά κοφορίση τό ποσόν του αντικειμένου φόρου του ένισταμένου προσώπου εις ποσόν μεγαλύτερον της ύπό ένστασιν φορολογίας έάν κατόπιν εξετάσεως τής ενστάσεως φανη δτι δικαιολογείται τοιαύτη αϋξησις. Προσφυγή 21. (1) Πάν πρόσωπον δπερ, θεωρούν εαυτό ήδικημένον διά της κατά της έπ' αύτου επιβληθείσης φορολογίας, απέτυχε νά ελθη είς συμφωνίαν Φορολογίας. μετά του Διευθυντού ώς προβλέπεται έν έδαφίω (4) του άρθρου 20, δύναται νά άσκηση προσφυγή ν ε'ις τό Άνώτατον Δικαστήριον. (2) Τό βάρος τής αποδείξεως δτι ή φορολογία άναφορικώς προς ην ασκείται ή προσφυγή είναι υπερβολική επιρρίπτεται έπ! του α'ιτητου έν τή προσφυγή. (3) Έάν, συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης έπ! ασκηθείσης προσφυγής, παρίσταται ανάγκη δπως γίνη νέα βεβαίωσις τοο φόρου ίνα έφαρμοσθή ή άπόφασις του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου ή προς συμμόρ

11 27 Ν. 4/78 φωσιν προς τάς οδηγίας αύτου, ή τοιαύτη νέα βεβαίωσις της φορολογίας δύναται να διενεργηθή εντός εξ μηνών από της ημερομηνίας καθ' ην εξεδόθη ή τοιαύτη άπόφασις. 22. (1) Φορολογίαι, εντάλματα ή έτερα διαβήματα φερόμενα ώς γενόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου δεν άκυρουνται ουδέ λογίζονται άκυρα ή ακυρώσιμα δι' ελλειψιν τύπου, οΰτε το κύρος των επηρεάζεται έκ λαθών, ατελειών ή παραλείψεων εάν ουσιαστικώς συνάδωσι προς τό πνεύμα και τόν σκοπόν του* παρόντος Νόμου και εάν τό φορολογηθέν πρόσωπον ή τό πρόσωπον εφ' οΰ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία ή τό καθ' οιονδήποτε τρόπον έπηρεαζόμενον πρόσωπον προσδιορίζηται έν αύταΐς συμφώνως τω κοινώ σκοπώ και άντιλήψει. (2) Τό κΰρος γενομένης φορολογίας δέν αμφισβητείται f\ επηρεάζεται (α) λόγω λάθους έν αύτη περί τό δνομα ή έπώνυμον του εις φόρον υποκειμένου, την περιγραφήν οιουδήποτε αντικειμένου φόρου ή τό ποσόν του επιβληθέντος φόρου' ή (β) λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της φορολογίας και της περί άύτης σταλείσης ειδοποιήσεως : Νοείται δτι, ή περί αυτής σταλεΐσα είδοποίησις επιδίδεται δεόντως εις τό πρόσωπον έφ' οδ προετίθετο νά έπιβληθη φορολογία και ή τοιαύτη είδοποίησις περιέχει ουσιαστικώς και πραγματικώς τά στοιχεία έφ' ών βασίζεται ή φορολογία. 23. (1) Όσάκις δ Διευθυντής κρίνη δτι πρόσωπον τι έφ* οδ επεβλήθη φόρος δυνάμει οιουδήποτε νόμου, περιλαμβανομένου και νόμου Κοινοτικής Συνελεύσεως έπιβαλόντος προσωπικήν είσφοράν ύπό μορφήν φόρου εισοδήματος, ψηφισθέντος είτε προ είτε κατόπιν της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν έφορολογήθη ή έφορολογήθη διά ποσού ελάσσονος εκείνου διά του οποίου ώφειλε νά φοραλογηθή, ό Διευθυντής δύναται, εντός του φορολογικού τους ή εντός εξ ετών άπό της λήξεως αύτου, νά έπιβάλη εις τό πρόσωπον τούτο φορολογίαν τοιούτου ποσού ή τοιούτου επιπροσθέτου ποσού οίον επεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου και έδει νά είχε βεβαιωθή και είσπραχθή δυνάμει τών έν λόγω διατάξεων, αϊ δέ διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται έπί της τοιαύτης βεβαιώσεως και του έπί τη βάσει αύτης επιβληθέντος φόρου : Νοείται δτι κατά την διενέργειαν πάσης τοιαύτης βεβαιώσεως ό Διευθυντής χορηγεί τοιαύτας εκπτώσεις οίας προβλέπει ό έπί του οικείου φορολογικού έτους εφαρμοζόμενος νόμος, ό δε βάσει της βεβαιώσεως καταβλητέος φόρος επιβάλλεται συμφώνως προς τους συντελεστάς οι όποιοι προβλέπονται ύπό του έπί του οίκείου φορολογικού έτους εφαρμοζομένου νόμου. (2) Όσάκις τις είναι ένοχος δόλου ή εσκεμμένης παραλείψεως, τό χρονικόν δριον τών εξ ετών τό όποιον αναφέρεται έν τω έδαφίω (1) αυξάνεται είς δώδεκα ετη. "Η φορολογία κ.λ.π. δέν θά είναι άκυρος λόγω της έν αύτη πλάνης περί τά ονόματα ή περι νραφάς. Διόρθωσις παραλείψεως επιβολής φόρου ή επιβολής φόρου ελάσσονος τοϋ κανονικού. Μέρος IV. ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 24. Ό Διευθυντής δύναται, δι' έγγραφου αύτου ειδοποιήσεως, νά Εξ. απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοι Διευθυντού χεΐα άναφορικώς προς τό άντικείμενον φόρου του προσώπου τούτου 8?" " δι' οιονδήποτε φορολογικόν έτος οία ήθελεν οδτος κρίνει αναγκαία ^οχήν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή δπως έμφανισθη ενώπιον στοιχείων, αύτου και δώση μαρτυρίαν, άναφορικώς προς τό τοιούτον άντικείμενον φόρου και προσαγάγη λογαριασμούς, βιβλία ή άλλα έγγραφα ύπό την φύλαξιν ή λεγχον αύτου σχετιζόμενα μέ τό ρηθέν άντικείμενον φόρου.,ουσια του

12 Ν. 4/ δημόσιοι υπάλληλοι θα δοηθώσι τον Διευθυντή ν. 25. (1) Ό Διευθυντής δύναται νά αίτηση παρά παντός δημοσίου υπαλλήλου δπως τω παράσχη τοιαύτα στοιχεία οία δυνατόν νά χρειασθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τά όποια δυνατόν νά εύρίσκωνται εν τη κατοχή του τοιούτου υπαλλήλου. (2) ιπας δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτου μητρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ών ή έξέτασις δυνατόν νά βοηθήση είς την έξασφάλισιν φόρου ή νά απόδειξη ή ό'δηγήση είς τήν άνακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως άναφορικώς προς φόρον, οφείλει νά έπιτρέπη εις οιονδήποτε δεόντως δι' εγγράφου του Διευθυντού έξουσιοδοτημένον πρόσωπον δπως έν καταλλήλω χρόνω έξετάση προς τούτο τά τοιαύτα μητρώα, βιβλία, άρχεΐα ή άλλα έγγραφα και λάβη τάς αναγκαίας σημειώσεις και αντίγραφα άνευ της καταβολής τέλους ή δικαιώματος τίνος.... (3) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται δυνάμει του παρόντος άρθρου δπως αποκάλυψη πληροφορίας ή στοιχεία αναφορικούς προς τά όποια υπέχει νόμιμον ύποχρέωσιν όπως τη ρήση απόλυτον έχεμύθειαν. (4) Έν τω παρόντι άρθρω ό δρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει και πάντας τους έν τη υπηρεσία Δήμου τινός ή Συμβουλίου Βελτιώσεως υπαλλήλους. Λογαριασμοί έτοιμασθέντες καΐ πιστό " ποιηθέντες' ύπό επαγγελματιών λογιστών. 26. Λογαριασμοί και προσδιορισμοί σχετιζόμενοι με τό άντικείμενον φόρου προσαγόμενοι είς τον Διευθυντή ν ή συνοδεύοντες δηλώσεις τοΰ αντικειμένου φόρου ύποβαλλομένας εις τον Διευθυντήν δυνατόν, έν τη ύπό του Διευθυντού ενασκήσει της διακριτικής του εξουσίας, νά μή ληφθώσιν ύπ' δψιν εάν δεν ήτοιμάσθησαν και έπιστοποιήθησαν ύπό τίνος ανεξαρτήτου λογιστου ασκούντος επάγγελμα ιέν τη Δημοκρατία και δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπό του Υπουργού Οικονομικών δπως έτοιμάζη λογαριασμούς και προσδιορισμούς αντικειμένων φόρου. Ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται, κατά τήν έκδοσιν τοιαύτης άδειας, νά έπιβάλη τοιούτους δρους οίους ήθελε κρίνει αναγκαίους ή σκόπιμους διά τήν έξασφάλισιν της ετοιμασίας και υποβολής λογαριασμών δεικνυόντων τήν αληθή και ακριβή κατάστασιν τής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή βιοτεχνίας, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος : Νοείται δτι, ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε νά αφαίρεση τήν τοιαύτην άδειαν εκ προσώπου έπαγγελλομένου τον λογιστήν ή εκ τίνος μέλους ανήκοντος είς οίκον τοιούτων λογιστών, εάν ή ικανότης ή συμπεριφορά του λογιστου έν,τή ετοιμασία και υποβολή λογαριασμών ή προσδιορισμών τοΰ φορολογητέου εισοδήματος δικαιολογή τοιαύτην ένέργειαν εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών : Νοείται περαιτέρω δτι, οιαδήποτε άπόφασις του Υπουργού Οικονομικών βάσει τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά άναθεωρηθή ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς Κανονισμούς γενομένους δυνάμει τοΰ άρθρου 52. Τήρησις βιβλίων. 27. (1) Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση παρ' οιουδήποτε προσώπου ή προσώπων τήν τήρησιν τοιούτων βιβλίων και αρχείων οΐα δυνατόν νά είναι αναγκαία προς τον σκοπόν εξακριβώσεως τοΰ εισοδήματος τοΰ προσώπου τούτου ή τών προσώπων τούτων. (2) Τά τοιαύτα βιβλία και άρχεΐα θά διατηρώνται διά περίοδον τουλάχιστον επτά ετών μετά τήν συμπλήρωσα/ τών έγγραφων ή πράξεων είς τάς όποιας αναφέρονται, έκτος έάν ό Διευθυντής έχη ειδοποιήσει τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον περί τοΰ αντιθέτου.

13 29 Ν. 4/78 (3) Ό Διευθυντής έχει το δικαίωμα δπως καθ' οιονδήποτε εϋλογον χρόνον προβαίνη εις έξέτασιν και έλεγχον δλων των βιβλίων και αρχείων, τα όποια οδτος άπήτησεν δπως τηρούνται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δια τους σκοπούς δε του παρόντος Νόμου ούνότται νά λάβη περικοπάς ή αντίγραφα των έν λόγω βιβλίων ή αρχείων. 28. 'Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εξουσίας παραχωρούμενης διά Εξουσία τοθ του παρόντος Νόμου, έφ' δσον υπάρχει εύλογος υποψία δτι αϊ όρθαί Αιε^^* ποσότητες και τιμαι των εμπορευμάτων εμπορικής ή βιομηχανικής ^^φί νί ' επιχειρήσεως δεν καταχωρούνται έν τοις λογιστικοΐς βιβλίοις, ό εμπορευμάτων. Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν έξελέγξεως της όρθότητος τούτων, έπί τούτω δε δύναται να απαίτηση δπως ειδικώς ύπ* αύτοΰ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρευρίσκηται κατά τόν χρόνον της απογραφής των τοιούτων εμπορευμάτων. 29. (1) Όσάκις Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ίκανοποιή ^^"ΐ 00 ται δι' ενόρκου καταγγελίας ύπό προσώπου εξουσιοδοτουμένου προς ι \ δι πιτοιτιον τούτο ύπό του Διευθυντού δπως ενεργή διά σκοπούς του παρόντος g pew a!v, κλπ. άρθρου ε'ιτε (α) δτι υφίσταται εύλογος αιτία νά πιστεύηται δτι έχει διαπραχθή ή διαπράττεται αδίκημα τι κατά παράβασιν του άρθρου 46 και δτι νομίμως παραδεκτά! αποδείξεις διά την διάπραξιν τού αδικήματος ευρίσκονται έν οιαδήποτε οικοδομή καθοριζομένη έν τη καταγγελία" ή (β) δτι οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία άτινα έδει δπως παρουσιασθώσι συμφώνως τω έδαφίω (3) του άρθρου 20 καΐ δεν εχουσιν εισέτι παρουσιασθή ευρίσκονται έν οιαδήποτε οικοδομή, ό ρηθείς Δικαστής δύναται νά έκδώση ένταλμα έρεύνης εξουσιοδοτούν οιονδήποτε άστυνομικόν όμου μεθ' οιωνδήποτε άλλων προσώπων κατονομαζομένων έν τω έντάλματι και οιουσδήποτε άλλους αστυνομικούς δπως είσέλθωσιν εις τήν καθορισθεΐσαν έν τη καταγγελία οίκοδομήν, πλην οικοδομής προσώπου τό όποιον συμφώνως προς το δίκαιον της αποδείξεως δεσμεύεται ύπό του επαγγελματικού απορρήτου, καθ' οιονδήποτε χρόνον έν καιρώ ημέρας εντός ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας του εντάλματος και νά έρευνήσωσι τήν οίκοδομήν. (2) Πρόσωπον τι έξουσιοδοτημένον ύπό έντάλμοπτος, ως έν έδαφίω (1) άναφέρετο:ι, δύναται νά έρευνήση οίοα/δήποτε οίκοδομήν ως και οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ευρίσκεται έν αύτη ή διά τό όποιον υπάρχει εύλογος αιτία νά πιστεύη δτι τούτο έχει εγκαταλείψει ή είναι ετοιμον νά είσ.έλθη είς τήν οίκοδομήν και δύναται νά κατάσχη οιονδήποτε άντικείμενον εύρισκόμενον εντός τής οικοδομής καΐ διά τό όποιον υπάρχει εύλογος αίτια νά πιστεύη δτι αποτελεί άπόδειξιν διά τήν διάπραξιν.οιουδήποτε αδικήματος κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου ή οιαδήποτε έγγραφα και λοιπά στοιχεία διά τά όποια υπάρχει εύλογος α'ιτία νά πιστεύη δτι δει δπως παρουσιασθώσι δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 20: Νοείται δτι ουδεμία γυνή θά ερευνάται, έκτος μόνον ύπό άλλης γυναικός, δυνάμει έντάλμοπος έρεύνης τό όποιον εξεδόθη δυνάμει του παρόντος,άρθρου. (3) "Οπου, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπον τι κατέχει έξουσίαν νά είσέλθη είς οιανδήποτε οίκοδομήν δύνοπαι νά χρησιμοποίηση τοσαύτην βίαν δσην είναι ευλόγως αναγκαία προς τόν σκοπόν εξασκήσεως τής τοιαύτης εξουσίας.

14 Μ. Γ 4/78 30 (4) Οιαδήποτε έγγραφα.και λοιπά στοιχεία τά όποια περιέχονται εις την κατοχήν του Διευθυντού, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να κατακρατηθώσι δια περίοδον τριών μηνών η εάν κατά την διάρκειαν της εν λόγω περιόδου ήρξατο δικαστική διαδικασία εν' σχέσει προς αδίκημα διά το όποιον τά εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ώς αποδείξεις, μέχρι της τελικής άποπερατώσεως της τοιαύτης διαδικασίας. Ώρισμεναι πράξεις θά άγνοώνται: 30. (1) Όσάκις ό Διευθυντής, κρίνη δτι άναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος το άντικείμενον φόρου οιουδήποτε προσώπου μειουται εκ πράξεων αΐτινες, κατά τήν γνώμην αυτού, δεν είναι γνήσιαι ή εΐναι είκονικαί, δύναται νά άγνοήση οίοπ/δήποτε τοιαύτην πράξιν κάι νά φορολόγηση τά ενδιαφερόμενο: πρόσωπα επί τοϋ όρθου αντικειμένου φόρου. (2) Όσάκις δυνάμει ή συνεπεία διαθέσεως γενομένης εν ζωή του διαθέτου, εξαιρέσει διαθέσεως γενομένης 'αντί άξίαν έχούσης και επαρκούς αντιπαροχής, άντικείμενον τι φόρου διατίθηται εις οιονδήποτε πρόσωπον ή προς όφελος τούτου εντός του φορολογικού έτους, τό τοιούτον άντικείμενον φόρου θεωρείται, διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, ώς άντικείμενον φόρου ανήκον εις τόν διαθέτην εάν κατά τήν έναρξιν του ρηθέντος έτους τό πρόσωπον προς δφελος του οποίου έγένετο ή διάθεσις δεν είχε συμπεπληρωμένον τό 18ον έτος τής ηλικίας του και ήτο άγαμον. (3) Έν τω παρόντι άρθρω ό ορός «διάθεσις» περιλαμβάνει πάν έμπίστευμα (trust) ώς και πασαν δωρεάν ή συμφωνίαν ή διευθέτηση; δια μεταβίβασιν αντικειμένου φόρου ύπό του δικαιούχου εις άλλο πρόσωπον, ώς και πασαν μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων ύπό του Ιδιοκτήτου έ'ις άλλο πρόσωπον. Μερίσματα εταιρειών και μερίδια επί των κερδών οργανισμού. τίνος προσώπων. Περιστάσεις ύφ* δς δυνατόν νά έπιστραφη φόρος. Μέρος V. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 31. Πάν ποσόν φόρου παρακρατηθέν, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ έπιβαλόντος τόν φόρον νόμου, περιλαμβανομένου οιουδήποτε νόμου ψηφισθέντος ύπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και έπιβαλόντος προσωπικήν είσφοράν ύπό μορφήν φόρου εισοδήματος, ύπό εταιρείας τινός εγγεγραμμένης εν τη Δημοκρατία εκ μερίσματος καταβληθέντος είς μέτοχον εκ του αντικειμένου φόρου ταύτης εξ οδ κατεβλήθη τό μέρισμα, ώς και πάν ποσόν φόρου αναλογούν είς μερίδιον είς δ δικαιούται πρόσωπον τι επί τοΰ αντικειμένου φόρου όργοαησμου τίνος προσώπων έφ' οδ αντικειμένου επεβλήθη ήδη και κατεβλήθη φόρος δέον, είς περιπτώσεις καθ'.ας τό τοιούτον μέρισμα ή μερίδιον περιλαμβάνεται είς τό άντικείμενον φόρου προσώπου τινός, δπως συμψηφίζηται διά σκοπούς εισπράξεως μετά τοϋ φόρου του επιβληθέντος έπί του αντικειμένου φόρου του προσώπου τούτου διά τό όϊκεΐόν φορολογικόν έτος. Μέρος VI. ΕΠΙ Σ ΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 32. (1) Έάν άποδειχθή, κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τόν Διευθυντήν, δτι άναφορικώς προς φορολογικόν τι έτος πρόσωπον τι κοπτέβαλε φόρον διά παρακρατήσεως ή άλλως, υπερβαίνοντα τό ποσόν του φόρου του ορθώς έπ' αύτου έπιβλητέου, τό τοιούτον πρόσωπον δικαιούται δπως τω άπόδοθή τό ούτω καθ' ύπερβολήν. κοτταβληθέν ποσόν.. (2) Πάσα δυνάμει του παρόντος άρθρου άπαίτησις δι' έπιστροφήν. φόρου δέον όπως ύποβάλληται εντός εξ ετών άπό τής λήξεως του φορολογικού έτους εις δ ή άπαίτησις αναφέρεται και έάν αυτή γένη

15 31 Ν. 4/781 αποδεκτή, ό Διευθυντής εκδίδει πιστοποιητικόν περί του επιστρεπτέου ποσού, άμα δε τη λήψεί του πιστοποιητικού ό Γενικός Λογιστής διενεργεί έπιστροφήν του φόρου συμφώνως των εν τω τοιούτω πιστοποιητικώ διαλαμβανομένων. (3) Όσάκις πρόσωπον τι δικαιούται, δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, δπως τω έπιστραφή φόρος και εξουσιοδότηση δια δεόντως κεκυρωμένης εγγράφου ειδοποιήσεως προς τόν Διευθυντήν, έτερον πρόσωπον δ ιαμένον εν τη Δημοκρατία δπως είσπραξη έκ μέρους του το προς έπιστροφήν ποσόν, ή τοιαύτη είδοποίησις υπόκειται εις άτέλέιαν άναφορικώς προς οιονδήποτε τέλος χαρτοσήμου πληρώτέον δυνάμει τοΰ εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου του άφορώντος' εις τέλη χαρτοσήμου. ' ' Μέρος VII. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ :, 33. (1) Όσάκις δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φό Συμ&&σεις." "" ρον νόμου, έχει συναφθή σύμβασις περί, αποφυγής "διπλής φορολο περί άποφυγίας μετά τής Κυβερνήσεως χώρας τινός προνοούσα περί παροχής γης διπλής εκπτώσεως υπο μορφήν πιστώσεως έναντι του φόρου αναφορικως ^αι έκπ^ώσ ΐς προς φόρον επιβληθέντα έπί αντικειμένου τινός φόρου, πάσα άπαί άναφορικώς τησις προς εκπτωσιν υπό μορφήν πιστώσεως δέον δπο^ς ύποβάλληται προς φόρον εντός εξ ετών. από του. τέλους τοΰ οικείου φορολογικού έτους, εν καταβληθέντα περιπτώσει δε διαφοράς ως προς το ποσόν τής επιστρεπτέας πιστώ ^J^p^ v σεως ή άπαίτησις θα υπόκειται εις ένστασιν και προσφυγήν κατά Μνθαπαρέτόν αυτόν τρόπον ώς και ή βεβαίωσις φορολογίας. χονταιέπ. ' ' άμοιβαιότητι (2) Όσάκις το ποσόν οιασδήποτε πιστώσεως χορηγούμενης δυ αντίστοιχοι νάμει συμβάσεως καθίσταται υπέρμετρον ή ανεπαρκές ώς. έκ της έκτγγωσει ζ τροποποιήσεως του ποσοΰ του φόρου του πληρωτέου εν τή Δημοκρατία ή άλλαχοΰ, αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αϊ περιορίζουσαι τόν χρόνον εντός του όποιου δύναται νά έπίβληθή φορολογία ή νά ύπσβλήθώσιν αιτήσεις, δι* Μκπτωσιν, δεν θά έφαρμόζώνται έπί φορολογιών ή απαιτήσεων αΐτινες αποτελούν άναγκαΐον έπακόλουθον της γενομένης τροποποιήσεως, έφ* δσον αϊ τοιαοται φορολογίαι και απαιτήσεις γίνονται προ της παρελεύσεως εξ ετών άπό τοΰ χρόνου κάθ* δν έγένοντο, έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΰ, άπασαι αϊ φορολογίαι, τροποποιήσεις ή άλλαι επιλύσεις αΐτινες ήσαν ουσιώδεις. r. ΓΊ διά νά άποφασισθη κατά πόσον πρέπει νά χορηγηθή πίστωσίς τις. (3) Όσάκις δυνάμει τών διατάξεων του έπιβαλόντος τόν φόρον.,'. νόμου, ήδύνατο νά ύποβληθή άπαίτησις προς παρόχήν εκπτώσεως άναφορικώς προς φόρον πληρω! θέντα ή πληρώτέον έν τινι χώρα ; 7 παρεχούση έπ άμοιβαιότητι αντιστοίχους εκπτώσεις, ή τοιαύτη άπάίτησις δέον δπως ύπσβάλληται ουχί βραδύτερον τών εξ ετών άπό του τέλους του φορολογικού έ'τόϋς εις δ άφορα ή άπαίτησις ή εντός ξ μηνών άπό της ημερομηνίας καθ' ην το άντίστοιχον ποσόν του φόρου * ' τοΰ καταβλητέου έν τη τοιαύτη χώρα Ιχει έξακριβωθή. (4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ό δρος «χώρα ένθα παρέχονται έπ' άμοιβαιότητι αντίστοιχοι εκπτώσεις» σημαίνει οιανδήποτε χώραν ή νομοθεσία τής όποιας προνοεί περί παροχής εκπτώσεως έκ του ποσού τοΰ φόρου του πληρωτέου έν αύτη λόγω καταβολής ή οφειλής φόρου έν Κύπρω άναφορικώς προς τό αυτό άντικείμενον φόρου..

16 Ν. 4/78 32 Αποσπάσματα φορολογικών καταλόγων θά άποστέλλωνται είς τά "Επαρχιακά Γραφεία ΕΙσπραξεως Φόρων ακολουθητέα διαδικασία είς περιπτώσεις καθ* ας εκκρεμεί ενστασιςή 1 προσφυγή! Προθεσμία καταβολής τοϋ φόρου. Πρόσθετος έπιβάρυνσις καΐ τόκος. δια την μή έγκαιρον. καταβολήν φόρου. Μέρος VIII. ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΦΟΡΟΥ. 34. (1) Ό Διευθυντής ετοιμάζει από καιροΰ είς καιρόν κεκυρωμένα αποσπάσματα εκ των φορολογικών καταλόγων, περιέχοντα τά ονόματα και τάς διευθύνσεις φορολογηθέντων προσώπων όμοΰ μετά του ποσοΰ του ύφ' έκαστου τοιούτου προσώπου πληρωτέου φόρου, και αποστέλλει ταΰτα είς τά Επαρχιακά Γραφεία Εισπράξεως Φόρων του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων διά την εϊσπραξιν του βεβαιωθέντος φόρου. (2) 'Οσάκις ήσκήθη προσφυγή έν τω Άνωτάτω Δικαστηρίω, ή εΐσπραξις του φόρου αναστέλλεται μέχρις οδ ή τοιαύτη προσφυγή άποφασισθή έκτος εάν το Δικαστήριον άλλως άποφασίση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 35 : Νοείται δτι, ό Διευθυντής δύναται εν πάση τοιαύτη περιπτώσει νά υποχρέωση το φορολογηθέν πρόσωπον όπως καταβάλη τό μή άμφισβητούμενον μέρος του φόρου. 35. (1) 'Εκτός εάν άλλως προβλέπηται έν παντί έτέρω Νόμω, ό φόρος καταβάλλεται ώς ακολούθως (ά) Βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης έν πάντί έτει έν σχέσει προς αυτό τούτο τό φορολογικόν ετρς τήν πρώτην Δεκεμβρίου' (β) βάσει οιασδήποτε βεβαιώσεως γενομένης έν παντ'ι ετει, έν σχέσει προς προηγούμενον φορολογικόν τι έτος, τήν τελευταίαν ήμέραν του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός κατά τόν όποιον δίδεται ή έν τω άρθρω 19 αναφερομένη είδοποίησις. (2) Όσάκις ύποβάλληται ενστασις, ό μή διαμφισβητούμενος φόρος καταβάλλεται άνευ άλλης ειδοποιήσεως ώς εκτίθεται έν τω έδαφίώ (Τ). Παν ύπόλοίπον φόρου τό όποιον ευρίσκεται ώς όφειλόμενον καταβάλλεται είς τό τέλος του μηνός ό όποιος έπεται του μηνός έν τω όποίω εκδίδεται άπόφασις έπί της ενστάσεως ή επιτυγχάνεται συμφωνία. (3) Όσάκίς ύποβάλληται προσφυγή, τό Δικαστήριον δύναται νά έκοώση διάταγμα άναβάλλον ή,ρυθμίζον τήν πληρωμή ν του διαμφισβητουμένου φόρου ή παντός μέρους αύτου κατά τρόπον και υπό δρους τους οποίους τό Δικαστήριον ήθελεν ορίσει. 36. (1) Έάν δ φόρος δεν καταβληθή μέχρι της έν τω άρθρω 35 καθοριζομένης ήιμερομηνίας, οδτος εισπράττεται εϊτε μετά ποσοΰ" ΐσόυ προς πέντε τοις εκατόν έπί του ποσού του πληρωτέου φόρου είτε μετά. τόκου, από της ημερομηνίας κατά τήν όποίάν οφείλεται ό φόρος, προς εννέα τοις εκατόν ετησίως, όσάκις ό ούτω πληρωτέος τόκος ύπερβαίνη τό ποσόν τό ίσον προς πέντε τοις εκατόν του πληρωτέου φόρου.. (2) Όσάκις ή καθυστέρησις είς τήν διενέργειαν βεβαιώσεως οφείλεται είς άδικαιολόγητον παράλειψιν του φορολογουμένου, καταβάλλεται τόκος προς εννέα τοις εκατόν ετησίως άπό της πρώτης ημέρας του Δεκεμβρίου, του έτους του αμέσως επομένου έτους είς τό όποΐόν αναφέρεται ή βεβαίωσις, ανεξαρτήτως του έ'τους έν τω όποίω δντως έγένετο ή τοιαύτη βεβαίωσις. (3) Ωσαύτως τό.δικαστήριον, έάν έφ' οιασδήποτε προσφυγής ήθελεν, έκδωσει άπόφασιν δτι οφείλεται ωρισμένος φάρος, κέκτηται,έξουσίαν δπως επιδίκαση τόκον έπί του τοιούτου ποοου έξ εννέα τοις εκατόν ετησίως άπό της ημερομηνίας άφ' ής ό φόρος οδτος καθίσταται πληρωτέος.

17 33 Ν. 4/78 (4) Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου αϊ όποΐαι αναφέρονται είς την εΐσπραξιν φόρου εφαρμόζονται επί της εισπράξεως της έν τοις έδαφίοις (1) και (2) αναφερομένης προσθέτου επιβαρύνσεως και τόκου. (5) Ό Διευθυντής δύναται να χωρήση είς την άναγκαστικήν εΐσπραξιν είτε βάσει του εκάστοτε έν ίσχύϊ έν τη Δημοκρατία Νόμου ό όποιος άφορα ε'ίς την εΐσπραξιν φόρων είτε ως προβλέπεται έν τω άρθρω 38. (6) Ό Διευθυντής δύναται, κατά την κρίσιν αύτου, έν περιπτώσει φόρων οφειλομένων προ ή κατά την 15ην 'Ιουλίου, 1974, νά μειώση τον πληρωτέον τόκον κατά τοιούτο ποσοστόν και διά τοιαύτην περίοδον άρχο μένη ν από της 15ης 'Ιουλίου, 1974, οΐαν οδτος ήθελε καθορίσει, και νά προβή ωσαύτως ε'ις διευθέτησιν διά τήν διά δόσεων καταβολήν οφειλομένου φόρου, εάν ή ικανότης προσώπου τινός προς πληρωμήν των φορολογικών αύτου υποχρεώσεων έχει έπηρεασθή, λόγω της από της 15ης 'Ιουλίου, 1974 και εντεύθεν δημιουργηθείσης έκρυθμου καταστάσεως, είς τοιούτον βαθμόν ώστε το πρόσωπον τοΰτο νά μή δύναται νά άνταποκριθή εγκαίρως είς αύτάς: Νοείται δτι έάν πρόσωπον τι, παρ' οδ ό Διευθυντής συνεφώνησεν δπως άπσδέχθή κατοεβολήν του φόρου διά δόσεων, παράλειψη νά καταβάλη τον φόρον κατά τήν γενομένην διευθέτησιν, αϋτη άκυροΰται αυτομάτως, οπότε πάν όπόλοιπον οφειλομένου φόρου καθίσταται πληρωτέον όμοΰ μετά του τόκου, άπό της ημερομηνίας της ακυρώσεως της διευθετήσεως. 37. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 ό Διευ καταβολή θυντής δύναται, νά όρίση δπως ό φόρος μετά της προσθέτου έπι φόρου διά βαρύνσεως και του τόκου καταβληθή διά δόσεων είς ημερομηνίας δοσεων άλλας ή τάς έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 35 κάθοριζσμένας. 38. Ό Διευθυντής δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πλη Ληψιςδικαρωμήν του φόρου εναντίον παντός προσώπου εφ' οδ επεβλήθη φόρος στικώνμέκαί δύναται νά είσπραξη τούτον μεθ' απάντων των δικαστικών έξό "Φ&ινυπότου c t, 9 ν, " >»», Διευθυντού δων ως χρέος οφειλομενον προς τήν Δημοκροπιαν. δια^ν είπραξιν φόρου. 39. (1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι ή έν παντί έτέρω Νόμω Είσπραξις άφορώντι είς τήν εΐπραξιν φόρων διαλαμβανομένου, έάν έν πάση τοΰ φόρου ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγους νά πιστεύη δτι φόρος εί νας ςώρισμέέπιβληθείς εφ' οιουδήποτε προσώπου δυνατόν νά μή ε'ίσπραχθή δι' πτώσεις. περι εγγράφου αύτου ειδοποιήσεως προς το ένδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται νά απαίτηση τήν καταβολήν του φόρου εντός της έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει οριζόμενης προθεσμίας. Ό φόρος οδτος καθίσταται επί τούτω καταβλητέος κοπά τήν λήξιν της ούτως ορισθείσης προθεσμίας, ανεξαρτήτως του έάν εδόθη οιαδήποτε εΐδοποίησις περί ενστάσεως εις τήν βεβαίωσιν, έν περιπτώσει δέ παραλείψεως καταβολής αύτου καθίσταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον ύπό του παρόντος Νόμου, έκτος έάν παρασχεθή ασφάλεια διά τήν καταβολήν αύτου ικανοποιούσα τον Διευθυντή ν. (2) Έάν έν πάση ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγον νά πιστεύη δτι φόρος επιβληθείς έφ' οιουδήποτε αντικειμένου φόρου διά παν φορολογικόν έτος δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται κατά πάντα χρόνον (α) δι* έγγραφου ειδοποιήσεως νά απαίτηση παρά παντός προσώπου δπως τούτο πάραυτα ή εντός προθεσμίας καθοριζομένης έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει ύποβάλη φορολογική ν δήλωσιν και παράσχη στοιχεία του αντικειμένου του φόρου'

18 Ν. 4/78 34 (β) να φορολόγηση το πρόσωπον τοΰτο επί του δηλωθέντος ποσοϋ του αντικειμένου φόρου, ή εάν σημειωθη παράλειψις υποβολής οιασδήποτε φορολογικής δηλώσεως ή εάν ό Διευθυντής δεν ίκανοποιήται έκ της τοιαύτης δηλώσεως, έπι τοσούτου ποσού του αντικειμένου φόρου δσον ό Διευθυντής ήθελε κρίνει ευλογον* και (γ) δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το φοραλογηθέν πρόσωπον νά απαίτηση όπως πάραυτα παρασχεθή ασφάλεια διά τήν καταβολήν του φόρου ικανοποιούσα αυτόν. (3) Έάν εν πάση ειδική περιπτώσει ό Διευθυντής εχη λόγους νά πιστεύη δτι ό φόρος έπι παντός αντικειμένου του φόρου, το όποιον, δυνάμει των διατάξεων τοϋ επιβάλλοντος τον φόρον νόμου, θά ύπέκειτο εις φορολογίαν κατά πάν μελλοντικόν φορολογικόν τος δυνατόν νά μή είσπραχθή, δύναται κατά πάντα χρόνον (α) δι' έγγραφου ειδοποιήσεως προς το πρόσωπον ύπό του οποίου θά ώφείλετο ή καταβολή του φόρου νά δρίση χρονικόν διάστημα διά το όποιον θά έπιβληθή φόρος και νά απαίτηση παρά του προσώπου τούτου δπως εντός της έν αυτή οριζόμενης προθεσμίας ύποβάλη φορολογικάς καταστάσεις και στοιχεία του τοιούτου αντικειμένου φόρου διά το χρονικόν τούτο διάστηιμα" και (β) νά έπιβάλη φορολογίαν επί τοο προσώπου τούτου έπι του 'δηλωθέντος ποσοΰ του αντικειμένου φόρου ή, έάν σημειωθη παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή έάν ό Διευθυντής δεν ίκανοποιήται έκ τής τοιαύτης δηλώσεως, επί τοσούτου ποσού δσον ό Διευθυντής ήθελε κρίνει ευλογον. Ή τοιαύτη φορολογία επιβάλλεται κατά τον συντελεστήν του φόρου, και συμφώνως προς τάς διατάξεις του νόμου, διά το έτος κατά το όποιον επιβάλλεται ή φορολογία. (4) Γνωστοποίησις τής συμφώνως προς τάς διατάξεις του εδαφίου (2) ή (3) επιβληθείσης φορολογίας επιδίδεται εις τό φορολογηθέν πρόσωπον, πας δέ οϋτως επιβληθείς φόρος είναι καταβλητέος έπι εγγράφω απαιτήσει υπογεγραμμένη ύπό του Διευθυντού, έν περιπτώσει δέ παραλείψεως καταβολής, έάν δέν παρασχεθή ασφάλεια διά τήν καταβολήν αύτου ίκοα/οποιοοσα τον Διευθυντήν, καθίσταται πάραυτα εισπρακτέος καθ' οιονδήποτε τρόπον καθοριζόμενον έν τω παρόντι Νόμω, ανεξαρτήτως τοο έάν εδόθη οιαδήποτε εΐδοποίησις περί ενστάσεως εις τήν έπιβληθεΐσαν φορολογίαν. Ερμηνεία. Μέρος IX. ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 40. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ό δρος «άποδοχαί» σημαίνει παν εισόδημα κτώμενον ύπό φυσικού τίνος προσώπου έκ κερδών ή άλλων οφελών έξ οιουδήποτε αξιώματος ή μισθωτών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και συντάξεων, τής κατ' έκτίμησιν ετησίας αξίας, καθοριζομένης βάσει τής τρεχούσης αγοραίας τιμής διαμονής, καταλύματος, στέγης και διατροφής ώς και παντός έτερου τύχη ρου ή επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, χορηγουμένου άναφορικώς προς παρεχομένας υπηρεσίας, έφ' οδ επεβλήθη φόρος και έξ οδ έδει νά εχη παρακρατηθή ύπό του εργοδότου φόρος συμφώνως τω έπιβαλόντι τόν φόρον νόμω.

19 35 Ν. 4/ (1) Ό Διευθυντής δύναται να απαίτηση δπως πας εργοδότης Στοιχεία ιτου δστις έχει παρακρατήσει φόρον έκ των αποδοχών τών εν τη ύπηπ^ρ ρεσία αυτού* προσώπων, παρέχη αύτώ άναφορικώς προς οιονδήποτε θέντοςέκτων ειδικώς κάθοριζόμενον φορολογικόν έτος, κατάστασιν δεικνύουσαν αποδοχών τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών υπαλλήλων έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τών όποιων παρεκρατήθη φόρος, ώς και τό παρακρατηθέν έκ τών ^ p y OVTOL αποδοχών ενός έκαστου υπαλλήλου ποσόν δια τό έν λόγω έτος. εις τον (2) Έάν φόρος παρακρατηθείς εξ αποδοχών υπό τίνος εργοδότου καταβολτ' δι' οιονδήποτε έτος δέν έχη καταβληθή ύπ' αύτου εις τον άρμόδιον του τοιούτου λειτουργόν, ό Διευθυντής δύναται να έπιδώση εις τον ενδιαφερόμενο ν φόρου προς έργοδότην ειδοποίηση/ καλούσαν αυτόν δπως γνωστοποίηση εις τον τ ν Διευθυν Διευθυντήν, εντός της έν τη ειδοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας, την " τό ποσόν του παρακρατηθέντος φόρου και δπως έμβάση τό ποσόν τούτο εις αυτόν προ της παρόδου της έν τη ειδοποιήσει καθορισθείσης προθεσμίας. (3) 'Οσάκις ό εργοδότης δέν συμμορφοΰται προς τήν απαίτηση/ του Διευθυντού τήν γενομένην δι' ειδοποιήσεως έπιδοθείσης αύτώ δυνάμει του εδαφίου (2), ό Διευθυντής, άμα τη παρόδω της παρασχεθείσης έν τη ειδοποιήσει προθεσμίας, δύναται νά καθορίση τό ώς έν τοις ανωτέρω παρακρατηθέν ποσόν φόρου έξ δσων ό ίδιος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει και νά είσπραξη τούτο, όμου μετά τοθ τόκου έξ εννέα τοις εκατόν ετησίως δυνάμει του εκάστοτε έν ίσχύϊ και εις τήν εΐσπραξιν φόρων άφορώντος νόμου, ή δύναται νά λάβη δικαστικά μέτρα κατά του εργοδότου προς εΐσπραξιν παρ' αύτοο του ποσού τούτου όμου μετά του τόκου ώς χρέους οφειλομένου τη Δημοκρατία. 42. Όσάκις εχη παρακρατηθή φόρος έκ τών αποδοχών δυνάμει Φόρος παράτων διατάξεων τοθ έπιβαλόντος τον φόρον νόμου κρατηθείς έξ / ν. Λ, ', «c - ν η,ο "» αποδοχών θά (α) εις τας απαιτήσεις αιτινες δυνάμει του άρθρου 38 του περί άποτελη εις Πτωχεύσεως Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα ώρισμένας έναντι τών λοιπών απαιτήσεων κατά τήν διανομή ν της πε περιπτώσεις ριουσίας πτωχεύσαντος ή προσώπου αποβιώσαντος έν χρεω ^Ρ ν μ ι «κ, ϊ ν κοπία, περιλαμβάνονται πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα κ εφ. 5. ύπό του εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός και μή καταβληθέντα εις τον Διευθυντή ν κατά τήν διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής (receiving order)" (β) εις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά τήν διάλυσιν Κεφ. Π3. εταιρείας τινός περιλαμβάνονται, πάντα τά ποσά τά παρακρατηθέντα ύπό τοθ εργοδότου ώς φόρος έκ τών αποδοχών υπαλλήλου τινός και μή καταβληθέντα προς τόν Διευθυντήν κατά τήν διάρκειαν της περιόδου τών δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της «σχετικής ημερομηνίας» (relevant date) ώς αυτή καθορίζεται έν τω είρημένω άρθρω" (γ) εις περιπτώσεις καθ' ας οι κάτοχοι ομολογιών εταιρείας τινός, ή εκδοσις τών οποίων έγένετο κατόπιν παροχής ύπό της εταιρείας εγγυήσεως ύπό μορφήν γενικής επιβαρύνσεως της περιουσίας της εταιρείας (floating charge) διορίζουσι παραλήπτην (receiver) ή διενεργείται παραλαβή ύπό ή έκ μέρους τών ομολογιούχων, στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβανομένων εις τήν τοιαύτην γενικήν επιβάρυνση/, εις τάς απαιτήσεις αΐτινες δυνάμει του άρθρου 89 του περί Εταιρειών Νόμου ικανοποιούνται κατά προτεραίο Κεφ. Π3.

20 Ν. 4/78 36 τητα έναντι οίασδήποτε απαιτήσεως δια κεφάλαιον ή τόκους άναφορικώς προς τάς ομολογίας περιλαμβάνονται και οι εκ των αποδοχών υπαλλήλου τινός υπό του εργοδότου παρακρατηθέντες φόροι οΐτινες δεν κατεβλήθησαν εις τον Διευθυντήν κατά την διάρκειαν της περιόδου των δώδεκα μηνών τών προηγουμένων της ημερομηνίας καθ' ην διωρίσθη ό παραλήπτης, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ημερομηνίας καθ' ην διενηργήθη παραλαβή ως εκτίθεται εν τοις ανωτέρω. Έγκυρότης ειδοποιήσεων. Έπίδοσις ειδοποιήσεων. Δένθά γίνωνται εκπτώσεις εκτός έάν τηρώνται αληθείς λογαριασμοί. Ψευδής δήλωσις κ.λ.π. Μέρος Χ. ΠΟΙΚΙΛΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 43. Πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου εΐναι έγκυρος έάν φέρηται ώς δοθείσα ύπό του Διευθυντού ή ετέρου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου και έάν φέρη την υπογραφή ν, εντυπον ή διά χειρός, του Διευθυντού ή του έτερου τούτου αξιωματούχου, έκτος έάν άποδειχθή δτι ή είδοποίησις δεν εδόθη ύπό του Διευθυντού ή του ετέρου τούτου αξιωματούχου: Νοείται, δτι πάσα είδοποίησις εκδιδομένη ύπό του Διευθυντού και έντέλλουσα πρόσωπον τι δπως παράσχη στοιχεία ή παρουσιασθή ενώπιον αύτου ώς προνοείται εν τοις άρθροις 20, 24 ή 25 θά ύπογράφηται προσωπικώς ύπό του Διευθυντού ή ύπό του έτερου τούτου αξιωματούχου. 44. ΑΙ ειδοποιήσεις επιδίδονται προσώπω τινί είτε διά προσωπικής επιδόσεως εϊτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης εις τήν τελευταίαν αύτου γνωστήν έπαγγελματικήν ή ιδιωτική ν διεύθυνση/" και εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν αϊ ειδοποιήσεις λογίζονται έπιδοθεΐσαι εις μεν τήν περίπτωσιν προσώπων διαμενόντων εν τη Δημοκρατία ουχί βραδύτερον της έβδομης ημέρας αφ' ής ή επιστολή έταχυδρομήθη, ε'ις δε τήν περίπτωσιν προσώπων μή διαμενόντων εν τη Δημοκρατία ουχί βραδύτερον της τριακοστής ημέρας αφ' ής αυτή έταχυδρομήθη. Τοιαύτη έπίδοσις αποδεικνύεται επαρκώς έάν άποδειχθή δτι ή εμπεριέχουσα τήν είδοποίησιν επιστολή έφερε τήν όρθήν διεύθυνσιν καΐ έταχυδρο'μήθη δεόντως. 45. Αί ύπό του έπιβαλόντος τον φόρον νόμου έπιτρεπόμεναι εκπτώσεις έκ του αντικειμένου του φόρου δυνατόν νά μή χορηγήθώσι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου έκτος έάν αληθείς λογαριασμοί, ίκανοποιοΰντες τον Διευθυντήν, και προσδιορισμός δεικνύων το βεβαιώσιμον άντικείμενον φόρου, έτοιμασθέντες ύπό τίνος ανεξαρτήτου έπαγγελματίου λογιστου εγκεκριμένου ύπό του Υπουργού ΟΙκονομικών ώς έν τω άρθρω 26, προσάγονται τω Διευθυντή, ή δε άπόφασις του Διευθυντού δτι οι τοιούτοι λογαριασμοί ή προσδιορισμοί δεν είναι Ικανοποιητικοί δεν θά συνιστά λόγόν ενστάσεως δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου (1) Πας δστις δολίως ή έσκεμμένως (α) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν άναφορικώς προς το εισόδημα αύτου' ή (β) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή δήλωσιν έν σχέσει προς οιανδήποτε άπαίτησιν δι' οιανδήποτε εκπτωσιν' (γ) υποβάλλει ε'ις τον Διευθυντήν οιουσδήποτε ανακριβείς λογαριασμούς* ή

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4 ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 86/1969 Άρθρα που αφορούν το κυνήγι (Δασικός Κώδικας) Αρθρο 251: Θηράματα Αρθρο 252: Μέσα ασκήσεως θήρας

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 86/1969 Άρθρα που αφορούν το κυνήγι (Δασικός Κώδικας) Αρθρο 251: Θηράματα Αρθρο 252: Μέσα ασκήσεως θήρας ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 86/1969 Άρθρα που αφορούν το κυνήγι (Δασικός Κώδικας) Αρθρο 251: Θηράματα Αρθρο 252: Μέσα ασκήσεως θήρας Αρθρο 255: Κυνηγητικοί κύνες Αρθρο 256: Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

πολιτογράφηση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και όχι από το γεγονός και μόνον ότι είχε παντρευτεί Έλληνα.

πολιτογράφηση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και όχι από το γεγονός και μόνον ότι είχε παντρευτεί Έλληνα. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο υλοποιείται η Συνταγματική επιταγή (άρθρο* 4 παρ. 2) περί ισότητας τον δυο φύλων, μέσα στα ισχύοντα σήμερα νομοθετικά^ πλαίσια που αφορούν στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 215 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ Δ ώ σ τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν ΝΕΟC ΙΜΒΡΙΑΚΟC ΠΑΛΜΟC Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 25 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76 Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξι ωματικών του Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ε., Παρ. Ι, 683 Ν. 39/82 Άρ. 1785, 25.6.82

Ε Ε., Παρ. Ι, 683 Ν. 39/82 Άρ. 1785, 25.6.82 Ε Ε., Παρ. Ι, 683 Ν. 39/82 1785, 25.6.82 Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) Νόμος ( 2) τοΰ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα:

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ιλιάδα Έπος Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ραψωδία Α... 2 Ραψωδία Β... 17 Ραψωδία Γ... 29 Ραψωδία Δ... 40 Ραψωδία Ε... 53 Ραψωδία Ζ... 74 Ραψωδία Η... 87 Ραψωδία Θ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012 Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο Προληπτικά, διαγνωστικά και εκπαιδευτικά μέτρα πρέπει να αναχαιτίσουν την παλλαϊκή νόσο του σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Μώλου Αγίου Κων/νου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684-1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2008 Κωνστ. Γ. Μάχαιρα Η ΛΕΥΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684 1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ ά θ η μ α : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Κείμενο Ο ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΙΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

2741 Κ.Λ.Π. 301/2005

2741 Κ.Λ.Π. 301/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4009, 1.7.2005 2741 Κ.Λ.Π. 301/2005 Αριθμός 301 Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σ11μανση Επικίνδυνων Ουσι(ον και Παρασκευασμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 234 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 234 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 234 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τού" Συντάγματος, ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054.

Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054. ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ του 1054 μ.χ. ένα γεγονός μεγάλης οδύνης Σχίσμα Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054. Η διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453) ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453) ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453) ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ Ιωάννης Δ. Κακουδάκης Αντιστράτηγος Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού/ΓΕΣ και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου

Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου Μέτωπον τη 17/4/1918 Ο Στρατιώτης Αναγνωστάκης Χρήστος προς τον Σύνδεσμον Αδελφή στρατιώτου Αναγνώσας τας διαφόρους εργασίας του υμετέρου συνδέσμου εκκινήθην εκ (Δ) διότι ουδένα εν τω παρόντι έχω όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 Δίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη Τι οφείλει να κάνει ένα στέκι γειτονιάς μέσα στην πόλη-ατμομηχανή της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε συνθήκες κινηματικής ύφεσης; Αυτή η μπροσούρα συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο»

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου Τίτλος: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Τρεις λόγοι του ρητορα Δημοσθένη Νικ. Σ. Γκινόπουλος ESPEROS PARANORMAL 2012 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος Εκδόσεις "ΦΕΞΗ", Αθήνα 1911(;) 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως ΙΔ Πανελλήνιον Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν, 17-19 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 27-29 Πραγματολογικά σχόλια Κόνων: Αθηναίος στρατηγός που έδρασε στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.χ. και ο οποίος συνέβαλε με τις ενέργειές του στο

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Προσαρμογή και εξοικείωση Α Βοήθειες Θρησκεία και Πατρίδα Ζωή Υπαίθρου - Προσωπικές Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 116/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7.45 π.μ.-9.45 π.μ.) ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή υποψήφιων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2014»

«Κατανομή υποψήφιων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16 Τ.Κ. Πόλη:115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Σύνταξη ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου (απόσπασμα). Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878]

Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878] 1 of 5 21/2/2015 1:22 µµ Η Επανάσταση του Ολύµπου [19 Φεβρουαρίου 1878] Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Ελληνική Επανάσταση 1821 - Σύσταση Ελληνικού Κράτους ηµοσιευµένο στις Πέµπτη, 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ.

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ. Ἡ διαφορά μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου Σελ. 400 Ὁ Ἐθνομάρτυς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 403 «Ἀκολουθίας ἐτυμολογία ἤ περί συγκροτημένου σώματος».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015. Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015. Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015 Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» Αριθµ. Απόφασης : 26/2015 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση κινητής ΚΑΝΤΙΝΑΣ, σε χώρο που παραχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΛΛΟΓΟ* ΡΑΓΝΑΆΆ ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Περιοδική Ἔκδοση καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Κουουσίνεν, Άρμπάταχρ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, Μιλεΐκόφσκι, Σιτκόφσκι, Σεΐντίν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ν ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ EH3 ΘΕΜΕΛΙΟ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν.Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 /2010. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 /2010. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε. Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 /2010 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 σε θέματα που άπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Εκκλησία της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, σε φωτογραφία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Η Βυζαντινή Εκκλησία της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, σε φωτογραφία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών S-30 45 μ.χ.: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΤΗΣ ΤΟ 431 μ.χ. ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Το έργο του Βιζυηνού χαρακτηρίζεται για την θεατρικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010». ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.: 2/94816 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24 Μαΐου 2011 7.0-10.00 ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα