ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι Κανονισμοί του Σχεδίου. Η ενοποίησή τους έγινε από την Υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα.) 141 του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2011 Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (I) Κ.Δ.Π. 203/95, 21/7/95 Κ.Δ.Π. 311/98, 31/12/98 Κ.Δ.Π. 73/2000, 17/3/2000 Κ.Δ.Π. 52/2006, 17/2/2006 K.Δ.Π. 318/2007, 25/7/2007 Κ.Δ.Π. 136/2008, 11/4/2008 Κ.Δ.Π. 177/2013, 31/5/2013 Κ.Δ.Π. 48/2014, 14/2/2014 Κ.Δ.Π. 342/2014, 11/7/2014 Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτό από το άρθρο 16 των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμων του 1989 έως 2011, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμοί του 1995 έως (Αρ. 2) του Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο- Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του ( ) του ( ) του ( ) του ( ) του 1994 "ακίνητη ιδιοκτησία" σημαίνει ακίνητη ιδιοκτησία ως διαλαμβάνεται στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου όπως αυτός θέλει εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται "αναδιάρθρωση δανείου" σημαίνει την παραχώρηση νέου δανείου για εξόφληση υφιστάμενου δανείου, που παραχωρήθηκε από τον Κεντρικό Φορέα, με νέους όρους δανείου που θα παρέχεται με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα ή την απευθείας δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών οικονομικών συνθηκών εκάστου δανειολήπτη και η απόφαση του ΚΦΙΚΒ να είναι δεόντως και επαρκώς αιτιολογημένη.

2 - 2 - "αξία", σε σχέση με κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία σημαίνει την αξία της ιδιοκτησίας αυτής σε τρέχουσες τιμές μόνο για σκοπούς ικανοποίησης των προνοιών του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, όπως θα καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. "απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία" σημαίνει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή "απροσπέλαστη περιοχή" σημαίνει περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο "δικαιούχο πρόσωπο" σημαίνει (α) Πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας (ο οποίος) είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και διαμένει μονίμως στην Κύπρο και- (i) (ii) αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποτεδήποτε μετά την τουρκική εισβολή κατέστη και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας κατόπιν κληρονομιάς ή δωρεάς: Νοείται ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης και όλοι οι τυχόν προηγούμενοι μετά την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν μεταξύ τους, καθώς και με τον αμέσως προ της εισβολής ιδιοκτήτη, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια: Νοείται περαιτέρω ότι δικαιούχο πρόσωπο είναι και ο/η σύζυγος του ιδιοκτήτη της κατεχόμενης περιουσίας: Νοείται, έτι περαιτέρω ότι στα δικαιούχα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) και στην παρούσα υποπαράγραφο, περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα που είναι εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατ ευθείαν μεν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενείς προσώπου που είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας, ή (iii) οποτεδήποτε μετά την τουρκική εισβολή κατέστη και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε συνεπεία διαλύσεως κυπριακού νομικού προσώπου που ήταν ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή, νοουμένου ότι ήταν μέτοχος του νομικού

3 - 3 - προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή και μέχρι τη διάλυσή του μετά την τουρκική εισβολή ή κατέστη μέτοχος μετά την τουρκική εισβολή δυνάμει κληρονομικής διαδοχής που επέρχεται ή δυνάμει μεταβίβασης αιτία δωρεάς που γίνεται μεταξύ αποκλειστικά εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή μεν απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενών προσώπου που ήταν μέτοχος του ειρημένου νομικού προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή, περιλαμβανομένων και των συζύγων των προσώπων αυτών ή (iν) είναι μέτοχος κυπριακού νομικού προσώπου το οποίο αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι αυτός ήταν μέτοχος αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ή κατέστη μέτοχος μετά την τουρκική εισβολή δυνάμει κληρονομικής διαδοχής που επέρχεται ή δυνάμει μεταβίβασης αιτία δωρεάς που γίνεται μεταξύ αποκλειστικά εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή μεν απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενών, περιλαμβανομένων και των συζύγων αυτών, προσώπου που ήταν μέτοχος του ειρημένου νομικού προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή και το νομικό αυτό πρόσωπο δικαιούται και αποφασίζει να υποθηκεύσει την κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιουσία του προς όφελος του συγκεκριμένου μετόχου του (β) (γ) κυπριακό νομικό πρόσωπο το οποίο αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας σωματεία, οργανώσεις και ενώσεις προσώπων που αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζουν να είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας "εγγύηση" σημαίνει εγγύηση από τον Κεντρικό Φορέα για παροχή δανείου από καθορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα "εγκεκριμένος" σημαίνει εγκεκριμένος με απόφαση του Συμβουλίου "εισόδημα" σημαίνει- (i) (ii) συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από την εργασία, την περιουσία και οποιαδήποτε σύνταξη ή/και συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα ή χορήγημα ή άλλο ωφέλημα που παρέχεται από τη Δημοκρατία ή/και

4 - 4 - (iii) συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο "εξασφάλιση στέγης σημαίνει την εξασφάλιση δια αγοράς ή ανέγερσης στην Κύπρο πρώτης κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και η οποία να αποτελεί τη συνήθη διαμονή και περιλαμβάνει αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα για να καταστεί κατάλληλη, καθώς και την αγορά δεύτερης κατοικίας, νοουμένου όμως ότι η πρώτη κατοικία δεν είναι κατάλληλη και δεν μπορεί εύκολα να καταστεί κατάλληλη "επαγγελματική δραστηριοποίηση" σημαίνει επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση προσώπου στην Κύπρο "ιατροφαρμακευτική περίθαλψη" σημαίνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για σοβαρές ή/και μόνιμες παθήσεις η θεραπεία των οποίων είναι δαπανηρή και για την οποία η δαπάνη δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται επαρκώς από κρατικές ή άλλες πηγές "καθορισμένος" σημαίνει καθορισμένος είτε με τους παρόντες Κανονισμούς είτε με απόφαση του Συμβουλίου "Κεντρικός Φορέας" σημαίνει τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών "νεοδημιουργούμενο ζευγάρι" σημαίνει ζευγάρι που τέλεσε το γάμο του μέσα σε διάστημα τριάντα μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για δανειοδότηση μέσω του Σχεδίου "οικογενειακό εισόδημα" σημαίνει το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή όλων των μελών της οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς "οικογένεια και μέλος οικογένειας" σημαίνει- (i) (ii) (iii) τους συζύγους όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου, εκ των συζύγων, εφόσον τα τέκνα ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη πατέρα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή σε διάσταση με τη σύζυγό του και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγό της και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη

5 - 5 - "πολύτεκνη οικογένεια" σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα "πρόσφυγας" σημαίνει- (α) (β) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το πρόσωπο το οποίο, αμέσως πριν από την ημερομηνία της τουρκικής εισβολής, διατηρούσε σε κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές, τη συνήθη αυτού διαμονή και στην περίπτωση νομικού προσώπου, το νομικό πρόσωπο το οποίο, αμέσως πριν από την ημερομηνία της τουρκικής εισβολής, διατηρούσε σε κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές την έδρα ή το κέντρο των εργασιών αυτού "σπουδές" σημαίνει σπουδές με κανονική φοίτηση (συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών) σε αναγνωρισμένα ή εγγεγραμμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού για τις οποίες η δαπάνη δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται επαρκώς από κρατικές ή και άλλες πηγές και περιλαμβάνει μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Νοείται ότι το ποσό της Ειδικής Χορηγίας για φοιτητές δεν υπολογίζεται στο ύψος του ποσού της δανειοδότησης: Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν εντοπίζονται στους καταλόγους των αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι αιτήσεις θα εξετάζονται, νοουμένου ότι η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί ως προϋπόθεση το Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, περιλαμβανομένης και της απόκτησης επαγγελματικών τίτλων σπουδών "Συμβούλιο" σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα "συνολικό εμβαδό" σημαίνει το άρθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας, καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων- (α) του εμβαδού μηχανοστασίου, μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα, (β) του εμβαδού των αποθηκευτικών χώρων, μέχρι 7 τετραγωνικά μέτρα, (γ) του εμβαδού των καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, μέχρι 36 τετραγωνικά μέτρα, και

6 - 6 - (δ) του εμβαδού των καλυμμένων βεραντών, μέχρι 40 τετραγωνικά μέτρα: Νοείται ότι εάν η υψομετρική διαφορά επιβάλλει την κατασκευή υπόστεγων εξαιρείται από το εμβαδό των καλυμμένων χώρων "Σχέδιο" σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας "τέκνα" σημαίνει- (i) (ii) (iii) τα άγαμα νόμιμα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών ή την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους άγαμους προγονούς, τα άγαμα εξώγαμα τέκνα και τα άγαμα νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών ή την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερούνται μόνιμα την ικανότητα για τη συντήρησή τους, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης "Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" περιλαμβάνει και ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών για παροχή δανείων. Ίδρυση σχεδίου και σκοποί. 3. (1) Με τους Κανονισμούς αυτούς ιδρύεται σχέδιο καλούμενο "Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας", του οποίου η διαχείριση ανατίθεται στον Κεντρικό Φορέα και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (2) Σκοποί του Σχεδίου είναι-

7 - 7 - (α) Η διασφάλιση της δανειοδότησης δικαιούχων προσώπων για καθορισμένους σκοπούς από καθορισμένα από το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της παροχής εγγύησης εκ μέρους του Κεντρικού Φορέα, και (β) (γ) Η παροχή δανείων από τον ίδιο τον Κεντρικό Φορέα σε δικαιούχα πρόσωπα για καθορισμένους σκοπούς, και Η επιδότηση από τον Κεντρικό Φορέα του επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν για στεγαστικούς και επαγγελματικούς σκοπούς από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δικαιούχα πρόσωπα με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. Εξουσία παροχής εγγυήσεων απευθείας δανειοδοτήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίων 4. (1) Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε δικαιούχου προσώπου, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, ο Κεντρικός Φορέας δύναται, τηρουμένων των λοιπών προνοιών των παρόντων Κανονισμών, να παρέχει την εγγύησή του ή την απευθείας Δανειοδότηση ή την επιδότηση του επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου που συνήψε το δικαιούχο πρόσωπο από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με δικές του προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα, εφόσον στην αίτησή του προβάλλεται και πράγματι συντρέχει εύλογη ανάγκη εξυπηρέτησης οποιουδήποτε από τους πιο κάτω σκοπούς (α) Εγγύηση για- (i) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση (ii) εξασφάλιση στέγης ή επιδιόρθωση, βελτίωση και/ή προσθήκη σε υφιστάμενη κατοικία: Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής είναι πρόσφυγας, το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί για εξασφάλιση στέγης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις εκατόν τριάντα χιλιάδες ( ) οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο. Επιπρόσθετα, για εξασφάλιση στέγης σε δικαιούχο πρόσωπο, του οποίου η οικιστική μονάδα είναι συνολικού εμβαδού μέχρι 275 τ.μ. θα παραχωρείται το 100% του δικαιούμενου ποσού και από 276 τ.μ και άνω θα παραχωρείται το 50% του δικαιούμενου ποσού. Η αμέσως πιο πάνω πρόνοια αναφορικά με

8 - 8 - το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας δεν ισχύει για πολύτεκνες οικογένειες. Στην περίπτωση αίτησης που υποβάλλεται από πρόσφυγα αιτητή ο οποίος δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του Κανονισμού 2, αλλά ο μη πρόσφυγας σύζυγος του αιτητή είναι δικαιούχο πρόσωπο, η αίτηση θα εξετάζεται ως εάν να έχει υποβληθεί από το μη πρόσφυγα σύζυγο Για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί όταν ο αιτητής είναι πρόσφυγας μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο: Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας, το ποσό της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση ή εξασφάλιση στέγης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας του ή μέχρι τις , οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, μείον 20% μέχρι και 40% του ποσού αυτού, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας αυτού. Όταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δεν θα υπερβαίνει το 20% του πιο πάνω ποσού: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αιτήσεων για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ευρώ), οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο, μείον 20% μέχρι και 40% του ποσού αυτού, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειάς του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας αυτού, όταν ο ίδιος δεν είναι πρόσφυγας.

9 - 9 - Όταν ο ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δε θα υπερβαίνει το 20% του πιο πάνω ποσού. (β) Δάνειο για (i) σπουδές μέχρι ποσού (ii) νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, μέχρι ποσού (iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέχρι ποσού (iv) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση μέχρι ποσού (v) αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμός σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων μέχρι ποσού εκατόν χιλιάδες ευρώ ( ) για κτιριακές εγκαταστάσεις (γ) Τα ποσά των δανείων που θα παραχωρούνται από τον Κεντρικό Φορέα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες όπως προνοείται στον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) για σπουδές, δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) για στεγαστικούς σκοπούς, εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ ( ευρώ), με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα για επαγγελματικούς σκοπούς: Νοείται ότι για εξασφάλιση δανείου για σπουδές και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την αίτηση μπορεί να υποβάλει και δικαιούχο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών: Νοείται περαιτέρω ότι όταν το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας του δικαιούχου ή του συγγενικού του προσώπου είναι μικρότερο από τα πιο πάνω ποσά θα παραχωρείται το μικρότερο αυτό ποσό: Νοείται έτι περαιτέρω ότι όταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα αποκοπής ποσοστού μέχρι 20% από το δικαιούμενο δάνειο ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις

10 ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας αυτού: Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι όταν ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας το Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα αποκοπής ποσοστού 20%-40% από το δικαιούμενο ποσό δανείου ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας αυτού. (δ) Επιδότηση κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο αιτητής από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για στεγαστικούς σκοπούς με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%. Αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου μπορούν να υποβληθούν στον Κεντρικό Φορέα από δικαιούχους αιτητές που έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους: Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου που συνάφθηκε από δικαιούχο πρόσωπο, μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 2% ή χαμηλότερο, τότε το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου δεν θα επιδοτείται. (ε) Επιδότηση κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο αιτητής από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για επαγγελματικούς σκοπούς, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Κεντρικό Φορέα, με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα: Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιτόκιο του επαγγελματικού δανείου που συνάφθηκε από δικαιούχο πρόσωπο, ως ανωτέρω μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 2% ή χαμηλότερο, τότε το επιτόκιο του επαγγελματικού δανείου δεν θα επιδοτείται: Νοείται περαιτέρω ότι ο καθορισμός του ποσού του δανείου για το οποίο θα εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου θα γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο που προνοείται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) για τον καθορισμό του ποσού για το οποίο παραχωρείται εγγύηση δανείου για εξασφάλιση στέγης και για επαγγελματικούς σκοπούς.

11 (ζ) (η) Κατά την αξιολόγηση στεγαστικών αιτήσεων θα λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο/η σύζυγος του αιτητή είναι ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας. Στις περιπτώσεις όπου, η ιδιόκτητη οικιστική μονάδα του/της συζύγου είναι κατάλληλη να καλύψει επαρκώς τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, οι αιτήσεις δεν θα εγκρίνονται ενώ στις περιπτώσεις όπου η υφιστάμενη οικιστική μονάδα δεν είναι κατάλληλη, ως ανωτέρω αναφέρεται, τότε η εκτιμημένη αξία της θα αφαιρείται από το κόστος απόκτησης της νέας κατάλληλης οικιστικής μονάδας. Για όλους τους καθορισμένους σκοπούς δανειοδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4, σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα- (i) (ii) από ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) μέχρι και εκατόν χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, από εκατόν χιλιάδες ένα ευρώ ( ) και άνω θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό. (2) Οι πιο πάνω καθορισμένοι σκοποί, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα. (3) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, προκειμένου περί αιτητών για σκοπούς στέγασης ή επαγγελματική δραστηριοποίησης/ επέκτασης, οι οποίοι έχουν ήδη βοηθηθεί ή εγκριθεί για τους ίδιους σκοπούς μέσω οποιουδήποτε κρατικού σχεδίου ή του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να παρέχει την εγγύησή του για σκοπούς στέγασης και την εγγύησή του ή απευθείας δανειοδότηση για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή επέκτασης, σύμφωνα με εγκεκριμένα από τον Κεντρικό Φορέα κριτήρια. (4) Η απευθείας παροχή δανείων από τον Κεντρικό Φορέα θα γίνεται εκ μέρους του μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα καθορίζονται από τον ίδιο. (5) Η παροχή από τον Κεντρικό Φορέα της εγγύησης ή της απευθείας δανειοδότησης ή της επιδότησης επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου που σύναψε το δικαιούχο πρόσωπο από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με δικές του προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα συνδυάζεται-

12 (α) Με την εκ μέρους του αιτητή σύσταση εξασφαλιστικού εμπράγματου βάρους πάνω σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία προς όφελος του Κεντρικού Φορέα, της οποίας η αξία σε τρέχουσες τιμές, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 (1), να μην είναι χαμηλότερη της αξίας του δανείου ή της εγγύησης που θα παραχωρηθεί από τον Κεντρικό Φορέα (β) με την εκ μέρους του αιτητή- (i) (ii) (iii) παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή, εφόσον επιθυμεί το δικαιούχο πρόσωπο, με υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές προκειμένου περί επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή επέκτασης, παροχή προσωπικών εγγυήσεων ως ήθελε εύλογα αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας καθώς και τη σύσταση ως εύλογα θα αποφάσιζε ο Κεντρικός Φορέας εξασφαλιστικού εμπράγματου βάρους πάνω σε κινητή περιουσία που αποκτάται από δανειοδότηση απευθείας ή με εγγύηση από τον Κεντρικό Φορέα προκείμενου περί σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οικιακού εξοπλισμού, παροχή προσωπικών εγγυήσεων ως ήθελε εύλογα αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας (γ) εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο ο Κεντρικός Φορέας, με την ασφάλιση της ενυπόθηκης περιουσίας οποιουδήποτε ενυπόθηκου οφειλέτη έναντι πυρός ή/και σεισμού ή οποιουδήποτε άλλου κινδύνου με τέτοια ποσά και με τέτοιους όρους που θα αποφασίζονται από τον Κεντρικό Φορέα: Νοείται ότι η υποθήκη κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας θα αίρεται ή μειώνεται ανάλογα με το βαθμό που θα καλύπτεται το δάνειο ή η εγγύηση που θα παραχωρηθεί από τον Κεντρικό Φορέα, από ενυπόθηκη ιδιοκτησία στις ελεύθερες περιοχές. (6) Οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές πρέπει να έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα, να είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και κάτω των εβδομήντα πέντε (75) ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αιτήσεων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαφίεται στο Συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

13 Έντυπα αιτήσεων και Υποβολή στοιχείων. 5. (1) Οι αιτήσεις για παροχή εγγύησης ή απευθείας δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα υποβάλλονται προς τον Κεντρικό Φορέα πάνω σε εγκεκριμένα έντυπα και θα περιέχουν ή συνοδεύονται από τα καθορισμένα στοιχεία, πιστοποιητικά ή αποδεικτικά. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου (1), ο Κεντρικός Φορέας δύναται να ζητά, αν το κρίνει σκόπιμο, την προσαγωγή από το δικαιούχο αιτητή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων ή συμπληρωματικών στοιχείων ή δηλώσεων προκειμένου να διευκολυνθεί ο Κεντρικός Φορέας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει των παρόντων Κανονισμών. (3) Τηρουμένων των λοιπών προνοιών των παρόντων Κανονισμών, η υποβολή και έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη από το Συμβούλιο εσωτερική διαδικασία και με βάση κριτήρια που θα αποφασίζονται εκάστοτε από τον Κεντρικό Φορέα, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Απόδειξη Ιδιοκτησίας Ακίνητης περιουσίας. 6. (1) Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα καθορισμένα πιο κάτω αποδεικτικά τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (2) Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας αποδεικνύεται με την επισύναψη τίτλου ή βεβαίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Προϋποθέσεις έγκρισης αιτήσεων. 7. (1) Πριν αποφασίσει για την παροχή ή μη εγγύησης, ή απευθείας δανειοδότησης, ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας έχει καθήκον να ικανοποιηθεί επαρκώς για την ύπαρξη του λόγου ή την επιδίωξη του σκοπού για τον οποίο ζητείται η παροχή της εγγύησης ή της απευθείας δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω διάταξης, ο αιτούμενος την εγγύηση ή την απευθείας δανειοδότηση του Κεντρικού Φορέα- (α) (β) Προκειμένου περί επαγγελματικής δραστηριοποίησης, οφείλει να ικανοποιήσει τον Κεντρικό Φορέα ότι αυτή είναι βιώσιμη ο Κεντρικός Φορέας όμως δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει την εκπόνηση και προσαγωγή από τον αιτητή μελέτης βιωσιμότητας, ισολογισμών ή φορολογικών δηλώσεων προκειμένου περί σπουδών, οφείλει να προσκομίσει προσφορά θέσης ή πιστοποιητικό εγγραφής ή, ανάλογα με την περίπτωση, και πιστοποιητικό προόδου του φοιτητή από το εκπαιδευτήριο

14 (γ) (δ) προκειμένου περί νεοδημιουργούμενου ζευγαριού, οφείλει να προσκομίσει απόδειξη της τέλεσης γάμου και προκειμένου περί λόγων υγείας, οφείλει να προσκομίσει κατάλληλα ιατρικά πιστοποιητικά από το θεράποντα γιατρό: Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Κεντρικός Φορέας θα δικαιούται να ζητά δεύτερη γνωμάτευση. (3) Λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων και περιθωρίων του Κεντρικού Φορέα για παροχή εγγυήσεων και απευθείας δανείων, ο Κεντρικός Φορέας θα έχει διακριτική εξουσία κατά την εξέταση αριθμού αιτήσεων να προβαίνει σε αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των σκοπών, καθώς και των συγκεκριμένων ειδικών συνθηκών εκάστου δικαιούχου αιτητή πάνω στους οποίους βασίζεται η αίτηση και να ενεργεί ανάλογα. (4) Εκτός από την απόρριψη μιας αίτησης, ο Κεντρικός Φορέας μπορεί σε δικαιολογημένες περιπτώσεις να εγκρίνει μια αίτηση, αλλά η παροχή της εγγύησης να αναβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ως ήθελε αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας ή η καταβολή του δανείου να γίνεται κατά τέτοιες δόσεις ως ήθελε καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας. (5) Σε περίπτωση που ο Κεντρικός Φορέας συνοδεύει την έγκριση του με όρους, αυτοί πρέπει να ικανοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει ο Κεντρικός Φορέας στην έγκριση του, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι μήνες και σε περίπτωση που ο αιτητής αποδείξει την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων που παρεμπόδισαν την ικανοποίηση των όρων, το χρονικό αυτό διάστημα θα μπορεί να παραταθεί μέχρι και δεκαοχτώ μήνες. Προτεραιότητα σε δικαιούχα πρόσωπα πρόσφυγες. Επανυποβολή αίτησης. Υψος παροχής εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου. 8. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Κανονισμού 7, προτεραιότητα στην εξέταση και έγκριση των δυνάμει του Κανονισμού 6 υποβαλλόμενων αιτήσεων μπορεί να δίδεται σε αιτητές οι οποίοι είναι πρόσφυγες. 9. Δικαιούχος αιτητής, του οποίου η αίτηση απερρίφθη για οποιοδήποτε λόγο, δε δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση βασιζόμενος στον ίδιο λόγο πριν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους εκτός αν μπορεί να παρουσιάσει νέα ουσιαστικά στοιχεία. 10. (1) (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και των διατάξεων του Κανονισμού 4, το ύψος της παρεχόμενης από τον Κεντρικό Φορέα εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα δεν μπορεί να υπερβεί είτε το 80% της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του δικαιούχου ή του συγγενικού προσώπου, το οποίο καθιστά τον αιτητή ως το δικαιούχο

15 πρόσωπο, όπως θα υπολογίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε το μέγιστο ποσό του σχεδίου που αιτείται, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά ήθελε είναι το μικρότερο, αφού αφαιρεθούν τυχόν προηγούμενα ποσά δανείων μέσω Σχεδίων του Κεντρικού Φορέα που έλαβε ο αιτητής, για οποιοδήποτε καθορισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 σκοπό. (β) Το ποσό του δανείου που παραχωρείται για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία δεν θα συνυπολογίζεται για τους σκοπούς των πιο πάνω υπολογισμών με το μέγιστο ποσό δανείου που παραχωρείται για στεγαστικούς σκοπούς. (γ) Δάνειο που θα ληφθεί μέσω του Κεντρικού Φορέα για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δε θα συνυπολογίζεται με οποιοδήποτε άλλο δάνειο από τον Κεντρικό Φορέα. (2) Στον καθορισμό του ύψους της παρεχόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα λαμβάνεται υπόψη η σημερινή γενική οικονομική κατάσταση του δικαιούχου αιτητή. Όροι εξασφαλιζόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης. 11. Ο Κεντρικός Φορέας θα προβεί στις κατάλληλες διευθετήσεις και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι επιβαλλόμενοι από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όροι του δανείου που θα παρέχονται με βάση την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα ή την απευθείας δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα να περιέχουν, μεταξύ άλλων, πρόνοια ότι- (α) Το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα επιχορηγείται κατά τρεις και μισή ποσοστιαίες μονάδες, οι δε τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο: Νοείται ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επέκταση και εξασφάλιση στέγης ή επιδιόρθωση, βελτίωση και/ή προσθήκη σε υφιστάμενη κατοικία, θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%: Νοείται περαιτέρω ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%:

16 Νοείται έτι περαιτέρω ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα, θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 3%. (β) η περίοδος αποπληρωμής να είναι μέχρι 20 χρόνια: Νοείται ότι σε περιπτώσεις υφιστάμενων, συναφθέντων στεγαστικών δανείων με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επεκταθεί μέχρι 30 χρόνια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή: Νοείται περαιτέρω ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων πέραν των 20 χρόνων, ο Κεντρικός Φορέας δεν θα επιχορηγεί το επιτόκιο, αλλά ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. (γ) θα παρέχεται περίοδος χάριτος για έναρξη της αποπληρωμής του κεφαλαίου μέχρι 2 χρόνια, επιπρόσθετα της περιόδου αποπληρωμής (δ) προκειμένου περί σπουδών, η περίοδος χάριτος για έναρξη της αποπληρωμής του κεφαλαίου επεκτείνεται μέχρι τη συνολική κανονική διάρκεια ετών συμπλήρωσης της σπουδής συν ένα μέχρι τρία χρόνια, εφόσον η συνολική περίοδος χάριτος και αποπληρωμής του δανείου δε θα υπερβαίνει τα 20 χρόνια:

17 Νοείται ότι σε περιπτώσεις σπουδών που απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να παρατείνει τη συνολική περίοδο και πέραν των 20 χρόνων Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις υφιστάμενων, συναφθέντων σπουδαστικών δανείων, ο Κεντρικός Φορέας δύναται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να επεκτείνει την περίοδο αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων και μέχρι τα 30 χρόνια: Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σπουδών των οποίων η χρονική διάρκεια είναι μεγάλη και με την αρχική έγκριση η περίοδος αποπληρωμής επεκτάθηκε πέραν των 20 χρόνων οπότε η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επεκταθεί μέχρι και 30 χρόνια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, αλλά για τα πρόσθετα χρόνια επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. (ε) αν το εξασφαλιζόμενο από τον Κεντρικό Φορέα δάνειο ή εγγύηση παρέχεται σε πέραν του ενός προσώπου, η ευθύνη των προσώπων αυτών θα είναι αλληλέγγυος και κεχωρισμένη (στ) ο Κεντρικός Φορέας είτε απευθείας είτε μέσω του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που του παραχώρησε με απευθείας δανειοδότηση (ζ) προκειμένου περί παροχής δανείου με βάση την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ειδοποιεί τον Κεντρικό Φορέα για τυχόν καθυστερήσεις του οφειλέτη στην εξόφληση του δανείου και να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που παραχώρησε πριν αυτό κινηθεί εναντίον του Κεντρικού Φορέα ως εγγυητή.

18 Στέρηση δικαιούχου προσώπου του δικαιώματος πρόσθετης εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου. (η) προκειμένου περί παροχής δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας με τη συναίνεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να προβεί σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου, συναφθέντος δανείου και σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου η περίοδος αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 χρόνια, εξαιρουμένων των επαγγελματικών δανείων που δεν δύναται να ξεπερνά τα 20 χρόνια, και ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την περίοδο πέραν των 20 χρόνων. 12. (1) Αιτήσεις με ψευδείς δηλώσεις ή αιτήσεις με εσκεμμένες παραλήψεις δικαιούχου αιτητή να δηλώσει τις ζητούμενες πληροφορίες και στοιχεία, απορρίπτονται και ο δικαιούχος αιτητής στερείται του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε αίτησης για εξασφάλιση δανείου ή εγγύησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα από τον Κεντρικό Φορέα, εκτός αν ο Κεντρικός Φορέας κρίνει διαφορετικά υπό το φως των συγκεκριμένων περιστατικών τις κάθε περίπτωσης. (2) Παράλειψη οποιουδήποτε οφειλέτη να τιμήσει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες παραχωρήθηκε εγγύηση ή δάνειο ή επιδότηση επιτοκίου, από τον Κεντρικό Φορέα, στερεί αυτόν του δικαιώματος να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη δανειοδοτική εγγύηση ή δάνειο ή επιδότηση επιτοκίου ή οικονομική βοήθεια από την ήδη παραχωρηθείσα. Περιορισμοί για Δικαιούχους Μετόχους Νομικών προσώπων. Επιφύλαξη. 13. Σε περίπτωση δανειοδότησης ή παροχής εγγύησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα για δάνειο σε δικαιούχο πρόσωπο το οποίο αντλεί το δικαίωμά του με βάση την κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία νομικού προσώπου, το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης ή το ύψος του ποσού για επιδότηση επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα στο δικαιούχο πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε σχέση με την εκτιμημένη αξία του συνόλου της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του νομικού αυτού προσώπου. 14. Η εφαρμογή και η λειτουργία του διά των παρόντων Κανονισμών ιδρυόμενου Σχεδίου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί οποιαδήποτε αγώγιμη απαίτηση σε βάρος του Κεντρικού Φορέα και τίθεται πάντοτε υπό την αίρεση της ύπαρξης διαθέσιμων πόρων και περιθωρίων του Κεντρικού Φορέα για παροχή εγγυήσεων, δανείων και επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα.

19 Μεταβατικές Διατάξεις. 15. (1) (α) Στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν κανένας από τους γονείς είναι πρόσφυγας. (β) Το σχέδιο δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αναστέλλεται για περίοδο ενός έτους. (γ) Στα παρεχόμενα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό, όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. (δ) Στα επαγγελματικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 15% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. (ε) Στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. (2) Τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της παραγράφου (1) θα εφαρμόζονται για ένα έτος αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ισχύς των διατάξεων του Κανονισμού 15 των βασικών κανονισμών. 16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 15 των βασικών Κανονισμών, όσον αφορά τη διάρκεια της εφαρμογής των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (ε) αυτού, οι ρυθμίσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και για περίοδο ενός έτους.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας A. Γενικά Κριτήρια (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ. Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ. Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ξενοδοχείο HILTON PARK, Tρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007 Ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δρος Άκη Γ. Πούρου Αγαπητοί φίλες και φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, 29.5.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, 29.5.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4513, 29.5.2015 Ν. 75(Ι)/2015 75(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ (ΑΡ. 6) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16/06/2014 Συνοπτικός τίτλος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα