Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πληροφορίες: Ι. Μαχαίρας, τηλ Φ. Μπούρα, τηλ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ. 2) Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» 3) Η ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ) κ.λπ.» 4) Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης. 5) Η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β): Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ. 6) Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων 7) Η υπ αρ. Οικ /3628/ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ Ε. 1. Η παρούσα Εγκύκλιος εκδίδεται σε συνέχεια της προγενέστερης (7) σχετικής Εγκυκλίου και προκειµένου να ανταποκριθεί η χώρα µας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον (6) σχετικό Κανονισµό, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του ΥΠΕΧΩ Ε και των υπηρεσιών περιβάλλοντος των Περιφερειών και Νοµαρχιών των χώρας, σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων, από τους παραγωγούς και φορείς διαχείρισής τους, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των (1), (2) και (4) σχετικών ΚΥΑ. 2. Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του έργου της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αρχικών στοιχείων ήταν σηµαντικά. Εν τούτοις εκτιµάται ότι δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό η πλήρης σχετική καταγραφή σε εθνικό επίπεδο, µε βάση τα αναλυτικά στοιχεία του «Οδηγού σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων αποβλήτων». Επιπλέον, διαπιστώνεται πληµµελής τήρηση από τους παραγωγούς και φορείς διαχείρισης αποβλήτων της υποχρέωσης αποστολής της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στην ισχύουσα νοµοθεσία για τα επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα. Επισηµαίνεται ότι στη (2) σχετική ΚΥΑ προβλέπεται συγκεκριµένη µορφή περιεχοµένου ετήσιας έκθεσης, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

2 2 Το προς συµπλήρωση έντυπο της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης αποτελεί την τελευταία σελίδα του «Οδηγού σύνταξης ιαχειριστικών Σχεδίων Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο. Ο ως άνω Οδηγός έχει επαναδιαµορφωθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε (σε σχέση µε τον αρχικό Οδηγό της (6) σχετικής Εγκυκλίου), κυρίως έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι αφορά όλες τις δραστηριότητες που παράγουν απόβλητα (και όχι µόνο τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις), καθώς και όλα τα απόβλητα [επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα]. Επισηµαίνεται και στην παρούσα Εγκύκλιο ότι τα απόβλητα θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως µε τον εξαψήφιο κωδικό τους [για τα επικίνδυνα ή τα εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να χρησιµοποιείται οπωσδήποτε και η επισήµανση µε αστερίσκο (*)] και να περιλαµβάνουν όλα τα απόβλητα που προκύπτουν τόσο από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα όσο και από τις άλλες δραστηριότητες του παραγωγού αποβλήτων. Σηµειώνεται επίσης ότι ο εν λόγω Οδηγός και το έντυπο της ετήσιας έκθεσης µπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Τηλ. επικοινωνίας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες: (κ. Π. Ρωµανάς), (κ. Π. Τράγος), (κ. Γ. Βαρβέρης), (κ. Β. Λιόγκας). 3. Στους αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου έχουν περιληφθεί και οι Νοµαρχίες της χώρας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα ζητούµενα στοιχεία και από τις δραστηριότητες, για τις οποίες εκδίδονται Νοµαρχιακές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον, έχουν περιληφθεί ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες επιλέχθηκαν µετά από συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για να αποτελέσουν το εθνικό δείγµα προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων από όλο το εύρος δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 4. Οι αποδέκτες προς ενέργεια της παρούσας Εγκυκλίου παρακαλούνται: α) Οι Περιφέρειες και Νοµαρχίες να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατόν στις δραστηριότητες της περιοχής δικαιοδοσίας τους, έγγραφο, µε το οποίο θα ζητείται η υποβολή στην υπηρεσία τους, εντός τεσσάρων (4) µηνών, σε δύο αντίγραφα, των παρακάτω στοιχείων: ιαχειριστικού Σχεδίου Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης, από όσες δραστηριότητες δεν έχουν υποβάλει µέχρι σήµερα ιαχειριστικό Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης, από όσες δραστηριότητες έχουν ήδη υποβάλει ιαχειριστικό Σχέδιο. Μετά από κάθε παραλαβή ιαχειριστικού Σχεδίου, να αποστείλουν το ένα αντίγραφο στο ΥΠΕΧΩ Ε, Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Πατησίων 147, Αθήνα), έτσι ώστε να γίνεται συνεχής ενηµέρωση και αξιοποίηση των στοιχείων των Σχεδίων στην ανάπτυξη της σχετικής βάσης δεδοµένων του Υπουργείου.

3 3 β) Οι δραστηριότητες του Πίνακα Αποδεκτών να αποστείλουν, εντός τεσσάρων (4) µηνών, απευθείας στο ΥΠΕΧΩ Ε (Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πατησίων 147, Αθήνα), καθώς και στη /νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, από ένα αντίγραφο των ως άνω ζητούµενων στοιχείων, δηλαδή: ιαχειριστικού Σχεδίου Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης, όσον αφορά τις δραστηριότητες που δεν έχουν υποβάλει µέχρι σήµερα ιαχειριστικό Σχέδιο και Ετήσιας Έκθεσης, όσον αφορά τις δραστηριότητες που έχουν ήδη υποβάλει ιαχειριστικό Σχέδιο. 5. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα αφορούν το έτος Υπογραµµίζεται τέλος ότι η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, κατά το µήνα Φεβρουάριο, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τις (1) και (4) σχετικές ΚΥΑ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής είναι καθοριστική για την επίλυση των προβληµάτων διαχείρισης των αποβλήτων, που ακόµα αντιµετωπίζει η χώρα, καθώς και για την εικόνα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνηµµένα: «Οδηγός σύνταξης ιαχειριστικών Σχεδίων επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων» και «Ετήσια Έκθεση παραγωγού αποβλήτων» (σελ. 6) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εσωτερική ιανοµή: Γεν. /ντή Περ/ντος /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού /νση ΕΑΡΘ /νση Νοµοθετικού Έργου ΕΥΠΕ Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ Για ενέργεια: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Περιφέρειες Γρ. Γεν. Γραµµατέων /νσεις ΠΕ.ΧΩ. 2. Νοµαρχίες Γρ. Νοµαρχών /νσεις Περιβάλλοντος 3. Πίνακας δραστηριοτήτων Κοινοποίηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γρ. Υπουργού Γρ. Υφυπουργού Γρ. Γεν. Γραµµατέα

4 4 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα ιαχειριστικά Σχέδια των Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, τα οποία συντάσσονται από τις δραστηριότητες που τα παράγουν, θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Επωνυµία: 2. Κύρια ραστηριότητα: 3. Κωδικός Κύριας ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ ): 4. Ταχυδροµική διεύθυνση (έδρα / εγκατάσταση): 5. Α.Φ.Μ. της Εταιρείας 6. Γεωγραφικές συντεταγµένες θέσης της εγκατάστασης (εάν είναι δυνατό): 7. Αριθµός απασχολούµενων ατόµων στην εγκατάσταση 8. Υπεύθυνος παροχής στοιχείων: Ονοµατεπώνυµο: Ιδιότητα: 9. Αριθµός τηλεφώνου: Fax: Εmail: : B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10. Περίοδος παραγωγής προϊόντων : από. µέχρι 11. Παραγόµενα προϊόντα (Τόνοι / Έτος): 12. Α και βοηθητικές ύλες (Τόνοι / Έτος): 13. Κατανάλωση νερού (m3/έτος): 14. Είδος - Κατανάλωση καυσίµου: Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑ) ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται ξεχωριστά για τα παραγόµενα απόβλητα και για τα αποθηκευµένα απόβλητα παραγωγής προηγούµενων ετών. 15. Είδος - Χαρακτηριστικά αποβλήτων (π.χ. κύριες ρυπαντικές παράµετροι) 16. Πηγές προέλευσης αποβλήτων (σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας) 17. Ποσότητα αποβλήτων (Τόνοι / Έτος)

5 5 18. ειγµατοληψίες και αναλύσεις: Γίνονται δειγµατοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων; (Ν/Ο) Αν ναι: Σηµείο δειγµατοληψίας Συχνότητα (π.χ. ηµερήσια) σε επιλεγµένα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας στην είσοδο του σταθµού επεξεργασίας αποβλήτων (εάν υπάρχει) στην έξοδο του σταθµού επεξεργασίας αποβλήτων (εάν υπάρχει) σε άλλο σηµείο: Αναφέρονται οι πρότυπες µέθοδοι, µε βάση τις οποίες διενεργούνται οι παραπάνω δειγµατοληψίες και αναλύσεις Επισυνάπτονται σχετικές αναλύσεις: (οι πιο πρόσφατες) 19. Κατηγοριοποίηση αποβλήτων σύµφωνα µε τον Κατάλογο Αποβλήτων της Ε.Ε. (Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 13588/725/2006), µε αναφορά στον αντίστοιχο εξαψήφιο κωδικό, και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου (EEL 11 / ). 20. Περιγραφή των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων (Β Τ, Καθαρή Παραγωγή κ.λπ.):. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σηµειώσεις: (α) Κάθε µέθοδος (εργασία) διαχείρισης που χρησιµοποιείται περιγράφεται και χαρακτηρίζεται µε τον ανάλογο κωδικό D ή R [βλ. Απόφαση 96/350/ΕΚ του Συµβουλίου (EEL 135/ ) ή Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 13588/725/2006]. (β) Στην «αποθήκευση» περιλαµβάνεται και η αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού των αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση). 21. Συλλογή Αποθήκευση: Συλλογή αποβλήτων: - περιγραφή των µέσων συλλογής (π.χ. βαρέλια, δεξαµενές, κλπ) - ποσότητα συλλεγόµενων αποβλήτων (Τόνοι / Έτος) Αποθήκευση αποβλήτων (επισυνάπτονται τα ανάλογα σχέδια και χάρτες): - χώρος / χώροι αποθήκευσης (Για την κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων να δοθούν, εάν είναι δυνατό, οι γεωγραφικές συντεταγµένες θέσης των χώρων αποθήκευσης) - χρόνος αποθήκευσης

6 6 - περιγραφή των τεχνικών αποθήκευσης - ποσότητα αποθηκευόµενων αποβλήτων (Τόνοι / Έτος) - στοιχεία σχετικά µε την αποθήκευση αποβλήτων παραγωγής προηγούµενων ετών. Επισυνάπτονται σχετικές άδειες 22. Μεταφορά αποβλήτων: Αναφορά µέσων µεταφοράς αποβλήτων (π.χ. φορτηγά, βυτιοφόρα, κλπ) Προορισµός µεταφοράς αποβλήτων Συχνότητα δροµολογίων ιασυνοριακή µεταφορά Επισυνάπτονται σχετικές άδειες 23. Ανάκτηση Επαναχρησιµοποίηση Ανακύκλωση αποβλήτων (επισυνάπτονται τα ανάλογα σχέδια και χάρτες): Τεχνικές ανάκτησης επαναχρησιµοποίησης ανακύκλωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης: - σύντοµη περιγραφή (π.χ. ιοντοεναλλαγή, συµπύκνωση, διήθηση κ.α.) - ποσότητα υλικών που ανακτώνται (Τόνοι / Έτος) 24. Επεξεργασία αποβλήτων (επισυνάπτονται τα ανάλογα σχέδια και χάρτες): Τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων: - σύντοµη περιγραφή (π.χ. φυσικές/χηµικές µέθοδοι, στερεοποίηση / σταθεροποίηση, θερµικές µέθοδοι, βιολογικές µέθοδοι, κλπ) - ποσότητα αποβλήτων προς επεξεργασία: (Τόνοι / Έτος) Τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων σε κοινό σύστηµα επεξεργασίας µε άλλες εγκαταστάσεις: - ονοµασία και διεύθυνση εγκατάστασης - σύντοµη περιγραφή των τεχνικών (π.χ. φυσικές/χηµικές µέθοδοι, στερεοποίηση, θερµικές µέθοδοι, βιολογικές µέθοδοι, κλπ) - ποσότητα αποβλήτων προς επεξεργασία: (Τόνοι ή m 3 / Ηµέρα και Έτος) 25. ιάθεση επεξεργασµένων αποβλήτων καταλοίπων (επισυνάπτονται τα ανάλογα σχέδια και χάρτες): Ποσότητα επεξεργασµένων αποβλήτων: (Τόνοι / Έτος) Τεχνικές / χώρος διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων Ποσότητα καταλοίπων επεξεργασίας: (Τόνοι / Έτος) Τεχνικές / χώρος διάθεσης των καταλοίπων επεξεργασίας 26. Σε περίπτωση µη επεξεργασίας των αποβλήτων, περιγραφή των τεχνικών που εφαρµόζονται για τη διάθεση των αποβλήτων αυτών.

7 7 27. Προβλήµατα προτάσεις: Αναφέρονται τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζονται και αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. πρόβληµα έλλειψης χώρου διάθεσης των παραγόµενων αποβλήτων, επεξεργασµένων ή µη). Περιγράφονται οι τυχόν ενέργειες που έχουν ήδη γίνει ή /και οι προτάσεις της βιοµηχανίας, προκειµένου να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήµατα, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των σχετικών έργων.

8 8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ [Ε ΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /725/06 ΚΥΑ] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Αναζητήστε τους κατάλληλους 4- ψήφιους κωδικούς των κεφαλαίων του Ε.Κ.Α. ανάλογα µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης) ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ιαχείριση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης Α.Φ.Μ. ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕ ΟΥ (m²) (1) Κατηγορία αποβλήτου (1) (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) (2) Περιγραφή αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. (3) Ποσότητα αποβλήτου που διαχειριστήκατε εντός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t) (4) Εργασία διαχείρισης (2) (5) Αρ. σχετικής Άδειας (3) (6) Κατηγορία αποβλήτου µετά την επεξεργασία (6-ψήφιος κωδικός ΕΚΑ ) (4) (7) Περιγραφή αποβλήτου της στήλης (6) σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. (8) Ποσότητα αποβλήτου της στήλης (6) το έτος αναφοράς (t) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 2. ιαχείριση αποβλήτων εκτός της Εγκατάστασης (9) Κατηγορία αποβλήτου (1) (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) (10) Περιγραφή αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. (11) Ποσότητα αποβλήτου του οποίου η διαχείριση έγινε εκτός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t) (12) Επωνυµία Συλλέκτη αποβλήτου (13) Αρ. Μητρώου ΥΠΕΧΩ Ε/ Αρ. Άδειας Συλλέκτη (5) (14) Έχουν συµπληρωθεί τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά; (Ναι/Όχι) (6) (15) Επωνυµία Εγκατάστασης Παραλαβής Αποβλήτου (7) (16) Εργασία διαχείρισης της ποσότητας αποβλήτου της στήλης (11) (17) Αρ. σχετικής Άδειας (3) ΣΥΝΟΛΟ 0,00

9 9 3. Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προσωρινή αποθήκευση) (18) Κατηγορία αποβλήτου (1) (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) (19) Περιγραφή αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α. (20) Ποσότητα αποβλήτου που αποθηκεύσατε εντός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t) (21) Ποσότητα αποθηκευµένου αποβλήτου από παλαιοτέρα έτη (t) (22) Έτος Έναρξης Αποθήκευσης (23) Συνολική ποσότητα αποθηκευµένου αποβλήτου από προηγούµενα έτη και µέχρι τέλους του έτους αναφοράς (t) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 1. Θα πρέπει να αναφερθούν οι κατηγορίες των αποβλήτων της κύριας παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και οι κατηγορίες των αποβλήτων που προέκυψαν από άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης. 2. Στη διαχείριση δεν περιλαµβάνεται η προσωρινή αποθήκευση. 3. Nοείται η άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται από τον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. 4. Η επιλογή εξαψήφιου κωδικού ΕΚΑ του αποβλήτου µπορεί να γίνει από το κεφάλαιο 19 του ΕΚΑ 5. Nοείται η άδεια συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων που χορηγείται είτε από το ΥΠΕΧΩ Ε είτε από τους Γ.Γ. Περιφερειών. Σηµειώνεται ότι ο Συλλέκτης και ο Μεταφορέας µπορεί να είναι το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 6. Αφορά µόνο τα επικίνδυνα απόβλητα. 7. Στην περίπτωση επικίνδυνου αποβλήτου, η εγκατάσταση παραλαβής πρέπει να είναι γνωστή στον παραγωγό.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ένδυση και Υπόδηση Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων»

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ. Κώδικας: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘddd Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος στην ΕΕΛΘ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηµατικής αξιοποίησης της ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα