táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR"

Transcript

1 mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê cáêã~= J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR a~íìãw=mokmvkomnr bêëíéääíw=ck_~ìäélc^pá

2 råíéêåéüãéåëîçêëíéääìåö eéêëíéääéê=îçå=_ωêçj ìåç=hçåñéêéåòã ÄÉäå= dêωåçìåö=nvmt=çìêåü=çáé=c~ãáäáéå=táäâéåáåö= ìåç=e~üåéi=äáë=üéìíé=áå=c~ãáäáéåäéëáíò =RPM=jáí~êÄÉáíÉê=ïÉäíïÉáíI=~ã=pí~ããëáíò=QMU hçåëçäáçáéêíéê=rãë~íò=omnq=l=tpin=jáçk=bro EOMNQI=bñéçêí~åíÉáä=Å~K=TPB=~ìÑ=~ääÉå=hçåíáåÉåíÉåF pí~ããëáíò=aéìíëåüä~åç=e_~ç=jωåçéêfi=wïéáöïéêâé= áå=pé~åáéå=e`~ëíéääµåf=ìåç=^ìëíê~äáéå=epóçåéóf= téäíïéáí=îéêíêéíéå=áå=ωäéê=vm=i åçéêå

3 ÄÉêëáÅÜí =a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã =sçêöéüéåëïéáëé=eéëóåük=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=d_f =wìë~ããéå~êäéáí=ãáí=çéê=_dej =^Ää~ìÑ=ÇÉê=dÉÑ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ=Ed_F= = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉïÉêÄÉ~ìÑëáÅÜí =t~ë=ä ìñí=öìí\=t~ë=â~åå=äéëëéê=ä~ìñéå\ =aáëâìëëáçålbêñ~üêìåöë~ìëí~ìëåü

4 a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã =OMNO=dêΩåÇìåÖ=ÇÉë=dÉëìåÇÜÉáíëJqÉ~ãë =qé~ããáíöäáéçéêw c~äá~å=_~ìäé=ec~åüâê~ñí=ñωê=^êäéáíëëáåüéêüéáíf= páöêìå=o~íòã~åå=eméêëçå~ääéáíéêáåf ^åà~=e~åüñéäç=eméêëçå~äêéñéêéåíáåf= lä~ñ=píéåçéê=e_éíêáéäëê~íëîçêëáíòéåçéêf =aéñáåáíáçå=ìåëéêéê=wáéäé= EìK~K=_ÉÖáåå=ãáí=ÇÉã=qÜÉã~=éëóÅÜK=_Éä~ëíìåÖÉå=áå=== ÇÉê=dÉÑ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖI=~ÄÉê=ïáÉ\F

5 sçêöéüéåëïéáëé =_dejj^âíìéää=qkomno=^ìëö~äé =j~á=omnp=éêëíé=sçêëíéääìåö=çéë=hçåòééíéë=çéê=_dej =NK=e~äÄà~Üê=OMNQ=^ìëí~ìëÅÜ=ãáí=ÇáîÉêëÉå=råíÉêåÉÜãÉå=òì==== ÇÉã=qÜÉã~=~ääÖÉãÉáå=EtáÉ=ã~ÅÜÉå=Éë=~åÇÉêÉ=råíÉêåÉÜãÉå\F =OK=e~äÄà~Üê=OMNQ=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ÖÉíêçÑÑÉåI= ãáí=çéê=_dej=òìë~ããéå=òì=~êäéáíéå=ìåç=ç~ë=hçåòééí=òì=== åìíòéå

6 wìë~ããéå~êäéáí=ãáí=çéê=_dej= t~êìã=~êäéáíéå=ïáê=ãáí=çéê=_dej=òìë~ããéå\ =géçéêòéáí=råíéêëíωíòìåö=äéá=cê~öéå=òì=çéã=qüéã~ =cωüêìåöëâê ÑíÉ=ãΩëëÉå=ëÉåëáÄáäáëáÉêí=ïÉêÇÉå=EpÉäÄëíJ`ÜÉÅâF =cê~öéä ÖÉå=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉê=_dej=ÉåíïçêÑÉå=EåáÅÜí=== ìåíéêåéüãéåëëééòáñáëåüf =cê~öéä ÖÉå=ïÉêÇÉå=îçå=ÇÉê=_dej=~ìëÖÉïÉêíÉí =bêöéäåáëäéêáåüí=ïáêç=îçå=çéê=_dej=éêëíéääí =bêëíéå=äéáçéå=tçêâëüçéë=ïìêçéå=îçå=çéê=_dej=ãççéêáéêí =báåüéáíäáåüé=sçêöéüéåëïéáëé

7 sçêöéüéåëïéáëé=áã=déëìåçüéáíëjqé~ã =få=ïéäåüéã=wéáíê~ìã=ëçää=çáé=rãëéíòìåö=éêñçäöéå\ oé~äáëíáëåüé=qéêãáåé=ï ÜäÉå> =få=çáéëéã=c~ää=ëáåç=éë=äéá=ìåë=o=½=g~üêéi=äáë=ïáê=ç~ë=== råíéêåéüãéå=éáåã~ä=äéñê~öíléêñ~ëëí=ü~äéåk= =téê=ïáêç=òìâωåñíáö=çáé=tçêâëüçéë=ãççéêáéêéå\ wïéá=méêëçåéå=~ìëï ÜäÉåI=ÄÉá=ÇÉåÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=~ìÅÜ====== íê~ìéå=ï~ë=òì=ë~öéå=eséêíê~ìéåëîéêü äíåáëi=bãçíáçåéåf= E^K=e~ÅÜÑÉäÇ=ìK=cK=_~ìäÉFK =_ÉêáÅÜí=~å=dÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=_ÉíêáÉÄëê~íK=dc=ìåÇ=_o===== ãωëëéå=üáåíéê=çéã=qüéã~=ëíéüéåk

8 fåñçêã~íáçåëñäìëë =ORM=jáí~êÄÉáíÉêLáååÉå=~ìÑ=_ÉíêáÉÄëîÉêë~ããäìåÖ=áåÑçêãáÉêí =NRM=jáí~êÄÉáíÉêLáååÉå=~ìÑ=ìåëÉêÉå=^âíáçåëí~ÖÉåJdÉëìåÇÜÉáí áåñçêãáéêí =céëíéê=qlm=~ìñ=^p^jpáíòìåöéå=e^âíìéääéê=pí~åçf =cêωüòéáíáö=ç~ë=qüéã~=ìåç=çéå=^ää~ìñ=éê ëéåíáéêéå= =kéìöáéêçé=äéá=çéå=jáí~êäéáíéêláååéå=ïéåâéå =łtáê=ã~åüéå=éë=åáåüíi=ïéáä=ïáê=éë=ãωëëéåi=ëçåçéêå= ïéáä=ïáê=éë=ïçääéåm =aáé=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ=ïáêÇ=ëáÅÜ=åáÅÜí=òìã=łm~éáÉêíáÖÉêM==== ÉåíïáÅâÉäå

9 ^ìëï~üä=çéê=éêëíéå=_éêéáåüé =OMNQW=wïÉá=mêçÇìâíáçåëÄÉêÉáÅÜÉ=~ìëÖÉï Üäí=EàÉ=OR=mÉêëçåÉåF =^ìëï~üä=îçå=òïéá=_éêéáåüéåi=ãáí=öäéáåüéê=dêìéééåöê É=ìåÇ=== àéïéáäë=éáåéã=sçêöéëéíòíéåk= =_ÉÇ~êÑ=ÖÉëÉÜÉåW=hê~åâÉåëí~åÇI=dÉëéê ÅÜÉ=ãáí= jáí~êäéáíéêlfååéåi=mê ãáéåéåíäçüåìåö=

10 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ t~êìã=îçê~ä=çéê=péääëíj`üéåâ\ a~ë=wáéä=çéë=péääëíj`üéåâë=áëí=çáé=péåëáäáäáëáéêìåö ìåç=çáé=c êçéêìåö=çéê=éëóåüáëåüéå=déëìåçüéáí ÇìêÅÜ=ÖÉëìåÇÜÉáíëÖÉêÉÅÜíÉë=cΩÜêìåÖëîÉêÜ~äíÉåK

11 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ =cωüêìåöëâê ÑíÉ=~ìë=ÇÉå=_ÉêÉáÅÜÉå=ãìëëíÉå=ÉáåÉå=pÉäÄëíJ`ÜÉÅâ= ÇìêÅÜÑΩÜêÉå=EQRJTR=jáåKF=ìåÇ=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=ÇÉã= déëìåçüéáíëjqé~ã=òìâçããéå=ä~ëëéå =h~éáíéäw píêéëë=ìåç=éëóåüáëåüé=déëìåçüéáí wìë~ããéåü åöé=òïáëåüéå=cωüêìåö=ìåç=déëìåçüéáí bêâéååéå=ìåç=^åòéáöéå=îçå= ÄÉêä~ëíìåÖë~åòÉáÅÜÉå fååéêäéíêáéääáåüé=ìk=~ì ÉêÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ=råíÉêëíΩíòìåÖë~åÖÉÄçíÉ ÜííéWLLéëóÖ~KáåÑçLìÉÄÉêJéëóÖ~Lã~íÉêá~äáÉåLÉäÉ~êåáåÖJíççäL

12 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ

13 _ÉÑê~ÖìåÖ _ÉÑê~ÖìåÖ=Ehä~ëëÉåê~ìããÉíÜçÇÉLàÉ=_ÉêÉáÅÜ=Å~K=OM=jáåKF=îçå= áåëöéë~ãí=rm=jáí~êäéáíéêláååéå=~ìë=çéå=äéáçéå=_éêéáåüéåk wìçêçåìåö=å~åü=hçëíéåëíéääéåi=íéáäïéáëé=wìë~ããéåäéöìåö===== îçå=hçëíéåëíéääéå=ãáí=ïéåáö=j^k

14 bêöéäåáëäéêáåüí=çéê=_dej= aáé=bêöéäåáëëé=ëáåç=dêìåçä~öé=ñωê=çéå=tçêâëüçék= eáéêäéá=ïéêçéå=çáé=êçíéå _ÉêÉáÅÜÉ=òìÉêëí=ÄÉíê~ÅÜíÉíK wìë íòäáåü=ïáêç=çéê=jáííéäïéêí=çéê=^åíïçêíéå=ç~êöéëíéääík=eçüé=jáííéäïéêíé=äéëåüêéáäéå=éáåé=áåëöéë~ãí=łéçëáíáîé;=çìêåüëåüåáííäáåüé=_éïéêíìåö=çéë= táêâñ~âíçêë=çìêåü=çáé=_éäéöëåü~ñíi=åáéçêáöé=éáåé=łåéö~íáîé;k aáé=hçãäáå~íáçå=~ìë=jáííéäïéêí=ìåç=séêíéáäìåö=áëí=òì=äé~åüíéåi=òk_k=éáå=jáííéäïéêí=îçå=o=ãáí=éáåéê=séêíéáäìåöi=çáé=îáéäé=łçìåâéäöêωåé;=ìåç=łêçíé;=^åíïçêíéå= ÄÉáåÜ~äíÉí=áëí=åáÅÜí=Öìí=áåíÉêéêÉíáÉêÄ~êI=Ç~=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=åáÅÜí=ÉáåáÖ=ëáåÇK

15 bêöéäåáëäéêáåüí=çéê=_dej=

16 tçêâëüçé =^åò~üä=çéê=tçêâëüçéjqéáäåéüãéê=ã~ñk=s=méêëçåéå= EâÉáåÉ=cΩÜêìåÖëâê~ÑíF= =aáé=jáí~êäéáíéêláååéå=éåíëåüéáçéå=ïéê=áå=çéå=tçêâëüçé=öéüí =a~ìéê=çéê=tçêâëüçéë=äéíê Öí=P=píìåÇÉå =sçêëíéääìåö=bêöéäåáëäéêáåüí=epm=jáåkf =bê~êäéáíéå=îçå=j~ å~üãéå=e~ìåü=ωäéê=çéå=_éêáåüí=üáå~ìëf =bë=â~åå=ööñk=åáåüí=àéçé=j~ å~üãé=ìãöéëéíòí=ïéêçéå=eçññéå=== ~åëéêéåüéåf =j~ å~üãéå=ïéêçéå=éê~êäéáíéí=ìåç=çáêéâí=áã=^åëåüäìëë=çéå= cωüêìåöëâê ÑíÉå=îçå=ÇÉå=jçÇÉê~íçêÉå=éê ëéåíáéêí

17 tçêâëüçé=j bêöéäåáë =aáé=bêöéäåáëëé=ïìêçéå=~å=éáåéê=máååï~åç=òìë~ããéåöéñ~ëëí =aáé=^ìñíéáäìåö=éêñçäöíé=å~åü=çéå=çêéá=mìåâíéåw e~åçäìåöëäéç~êñ déëìåçéêü~äíéê pçåëíáöé= ^åãéêâìåöéå

18 j~ å~üãéåéä~å a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã=éêëíéääí=çéå=j~ å~üãéåéä~åi=ãáí== séê~åíïçêíäáåüâéáíéå=eïéêi=ãáí=ïéãi=äáë=ï~åå\=ööñk=bñíéêåéf Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann nächste Überprüfung Verantwortlich vom Gesundheitsteam Bearbeitungsstand Kaltgetränkeautomat wieder herstellen Prüfen weshalb er nicht erneuert wurde und kommunizieren Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann Kaltgetränke im Sommer Weiterhin kostenlos Wasser an heißen Tagen anbieten nächste Überprüfung Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann Betriebliches Vorschlagswesen auf Betriebsversammlung Aktueller Stand auf Betriebsversammlung vorstellen nächste Überprüfung

19 j~ å~üãéåéä~å =hçããìåáâ~íáçå=çéë=j~ å~üãéåéä~åéë=áå=çéå=àéïéáäáöéå===== ^ÄíÉáäìåÖÉå=EîçêëíÉääÉå=ìåÇ=~ìëÜ åöéåf =a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã=ü~í=çéå=àéïéáäáöéå=j~ å~üãéåéä~å=== ãáí=çéã=céêíáöìåöëäéáíéê=ìåç=çéã=dêìéééåäéáíéê=áå=çéå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=^ÄíÉáäìåÖÉå=îçêÖÉëíÉääí= =aáé=jáí~êäéáíéêláååéå=ïìêçéå=~ìñöéñçêçéêíi=ëáåü=çáé=éáåòéäåéå=== mìåâíé=~åòìëéüéå=ìåç=òì=éêωñéåi=çä=çáéëé=åçåü=~âíìéääl~âìí=== ëáåç =aáé=ïéáíéêé=sçêöéüéåëïéáëé=ïìêçé=áããéê=çññéå=== âçããìåáòáéêí=e~ìåü=ïéåå=çéê=å ÅÜëíÉ=pÅÜêáíí=Éáå=é~~ê= tçåüéå=ç~ìéêå=â~ååi=êé~äáëíáëåüé=qéêãáåé=ï ÜäÉåF

20 j~ å~üãéåéä~å =j~ å~üãéåéä~å=áããéê=~âíì~äáëáéêéå=ìåç=ççâìãéåíáéêéå= =^âíì~äáëáéêíé=j~ å~üãéåéä åé=áå=çéå=^äíéáäìåöéå=îçêëíéääéå=== ìåç=~ìëü åöéå =^ääé=déëéê ÅÜÉ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=j~ å~üãéå=ãωëëéå= ÇçâìãÉåíáÉêí=ïÉêÇÉå=EdÉëéê ÅÜëéêçíçâçääÉF= =aáé=déëéê ÅÜëéêçíçâçääÉ=ïÉêÇÉå=áã=dÉëìåÇÜÉáíëJqÉ~ã= ÇìêÅÜÖÉëéêçÅÜÉå=ìåÇ=łÄÉìêíÉáäíM= =pçääíé=éáåé=j~ å~üãé=åáåüí=ìãöéëéíòí=ïéêçéå=â ååéåi=ãìëë==== áã=déëìåçüéáíëjqé~ã=öéêéöéäí=ïéêçéåi=ïéäåüéë=çéê=å ÅÜëíÉ= påüêáíí=áëí=eòk_kw=dêìéééåäéáíéê=ü äí=éáåé=j~ å~üãé=åáåüí=ñωê= ëáååîçää=ełç~ë=ü~äéå=ïáê=ëåüçå=áããéê=ëç=öéã~åüímfi=ç~åå= ÑçäÖí=Éáå=dÉëéê ÅÜ=òK_K=ãáí=ÇÉê=å ÅÜëí=Ü ÜÉêÉå=cΩÜêìåÖëâê~Ñí

21 j~ å~üãéåéä~å =¼=à ÜêäáÅÜÉ= ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=j~ å~üãéå=çìêåü=ç~ë= déëìåçüéáíëjqé~ã =oéöéäã áöé= ÄÉêéêΩÑìåÖ=áëí=åçíïÉåÇáÖ =^åé~ëëéå=çéê=j~ å~üãéåéä åé =j~ å~üãéåéä åé=âçããìåáòáéêéå = ÄÉêÄäáÅâ=åáÅÜí=îÉêäáÉêÉå>

22 déïéêäé~ìñëáåüí = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉïÉêÄÉ~ìÑëáÅÜí=áã=gìåá=OMNR =^ìñëáåüíëééêëçå=ìåç=pééòá~äáëíáå=òì=çéã=qüéã~=éëóåük= _Éä~ëíìåÖÉå =bêä ìíéêìåö=çéë=hçåòééíéë= = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=açâìãÉåí~íáçåëéÑäáÅÜí

23 t~ë=ä ìñí=öìí\=t~ë=â~åå=äéëëéê=ä~ìñéå\ =j^=çáé=éêëí=áã=å ÅÜëíÉå=g~Üê=ãáí=ÇÉê=_ÉÑê~ÖìåÖ=Çê~å=ëáåÇI= Ñê~ÖÉå=àÉíòí=ëÅÜçåI=ï~åå=ÖÉÜí=Éë=ÄÉá=ìåë=äçëK= =káåüí=òì=îáéäé=j~ å~üãéå=~ääéáíéåi=áã=tçêâëüçé=mêáçêáí íéå= ãáí=çéå=j^=ñéëíäéöéå= =qéáäå~üãé=çéê=~åïéëéåçéå=j^=äéá=çéê=_éñê~öìåö= =bêï~êíìåöëü~äíìåö=çéê=j^=òkqk=òì=üçåü= =_ÉíÉáäáÖìåÖ=ÇÉê=j^=áã=tçêâëÜçé= =råíéêëíωíòìåö=çìêåü=cωüêìåöëâê ÑíÉ=

24 sáéäéå=a~åâ=ñωê=füêé=^ìñãéêâë~ãâéáí> hçåí~âíw=c~äá~å=_~ìäéi=ñ~äá~åkä~ìäé]ïáäâü~üåkçéi=mrmqo=vvv=nvu=

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung - Mieten Griechisch Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte Koreanisch δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 2: Griechisce Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt

Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Überflug 1.4.2013 05:05 Uhr BR Ost http://casper.umwelthaus.org/dfs/ Dr. Christiane Döll Leiterin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 26 Πειράµατα µε τον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 26 Πειράµατα µε τον χρόνο 26 Πειράµατα µε τον χρόνο Επιστρέφοντας στο παρόν η Άννα προσπαθεί να µπλοκάρει τη µηχανή του χρόνου, αλλά δεν έχει τον κωδικό. Η γυναίκα µε τα κόκκινα εµφανίζεται. Θα χαλάσει η «αρχηγός» τα σχέδια της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Mr. J. Rhodes. Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. J. Rhodes. Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ 편지 - 주소 그리스어 독일어 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 미국주소표기법 : 수신인이름회사명도로번호와도로명도시이름과주이름과우편번호

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Kindergarten in die Vorschule Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο 1 Übergang vom Kindergarten

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung - Mieten Griechisch Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών Πόσο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 6: Athen Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Wo kann ich finden? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Πολλά ριματα ςυντάςςονται με εμπρόκετο αντικείμενο. Η πρόκεςθ κακορίηει τθν πτώςθ του ουςιαςτικοφ. Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Το εμπρόθετο αντικείμενο αφορά πρόςωπο warten auf + Akk.

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 544-12/17 Auslosung Klub-Cup 2018 1/8 Final Anlässlich des Freundschaftswettkampfes BL-BS hat unsere Glücksfee Paula Graber folgende Paarungen für den Achtelfinal des Klub-Cup 2018 gezogen

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM 2012/2171(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki (PE v01-00)

AMENDMENTS XM United in diversity XM 2012/2171(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki (PE v01-00) EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Committee on Budgetary Control 26.2.2013 2012/2171(DEC) AMENDMENTS 1-14 Draft report Ryszard Czarnecki (PE497.968v01-00) on discharge in respect of the implementation of the

Διαβάστε περισσότερα

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen Name: Datum: Klasse: Note: 1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική eine Torte, eine Limonade, die Blumen, der Arzt, die Tür, der Schulbus a) Peter ist krank. Seine Mutter ruft an. b)

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8070/17 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne?

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne? BIOABFALL Mein Name ist Laura. Zuhause essen wir viel Obst und Gemüse. Die Abfälle, wie zum Beispiel Orangen- oder Kartoffelschalen, aber auch Teeblätter oder Eierschalen, sammeln wir in der Küche in einem

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 4: Griechische Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 18.3.2016 L 73/9 Στη σελίδα 7, στο παράρτημα, στην καταχώριση με αύξοντα αριθμό 09.2761: «09.2761 ex 0304 79 50 Γρεναδιέρος της Ν. Ζηλανδίας (Macruronus ex 0304 95 90 11 Novaezelandiae), κατεψυγμένα φιλέτα

Διαβάστε περισσότερα

18. Normale Endomorphismen

18. Normale Endomorphismen 18. Normale Endomorphismen 18.1. Die adjungierte lineare Abbildung Seien V, W K-Vektorräume mit Skalarprodukt, V,, W Lemma: Sei φ Hom(V, W ). Falls Ψ Hom(W, V ) mit der Eigenschaft so ist Ψ hierdurch eindeutig

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ για αρχάριους. Menschen A2 in Halbbänden Kursbuch mit DVD-ROM Hueber 8,00

ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ για αρχάριους. Menschen A2 in Halbbänden Kursbuch mit DVD-ROM Hueber 8,00 ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015 Σύμφωνα με την αριθμ. 141301/Γ2 από 8-9-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνονται για τα Λύκεια και για το σχολικό έτος 2014-2015 τα ακόλουθα βιβλία από τους εκδοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Griechisch Sehr geehrter Herr Präsident, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell,

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 5: die Spartanische Verfassung Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο...

In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο... In meiner Freizeit... Στον ελεύθερό μου χρόνο... Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον 14 Στο παρελθόν για το µέλλον Η Άννα ανακαλύπτει τη µηχανή του χρόνου και µαθαίνει ότι οι τροµοκράτες θέλουν να εξαλείψουν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ποιο; Ο παίκτης τη στέλνει στη χρονιά 1961. Της µένουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Συστήµατα δοσολογίας Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Περιστροφικές αντλίες Αντλίες µεµβρανών Μονάδα ξεβγάλµατος Σύστηµα αυτόµατης ειδοποίησης άδειων κανίστρων απορρυπαντικού Μονάδα προγραµµατισµού Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt!

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt! (Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt! Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Higgs-Mechanismus in der Festkörperphysik

Higgs-Mechanismus in der Festkörperphysik 6.7.2016 Gliederung Einführung 1 Einführung 2 anschaulich in Formeln 3 Superfluides Helium Supraleitung 4 5 in Festkörperphysik meist verbunden mit Supraleitung bekannt: Anregungen durch Symmetriebrechung

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, αγγλικά Dear Mr. President, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 10: Beispiele von Institutionen des Römischen privatrechts Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Birger Petersen. [coconut road] Fünf Lieder nach Gedichten von Susanne Hennemann für Singstimme und Ensemble

Birger Petersen. [coconut road] Fünf Lieder nach Gedichten von Susanne Hennemann für Singstimme und Ensemble Birger Petersen [coconut road] Fünf Lieder nach Gedichten von usanne Hennemann für ingstimme und Ensemble EELTREIBER Durch den Morgen zieht seine Furche ein Mann Er sieht nur den steinigen Pfad Was gilt

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Bücherliste Klasse 9b,c / λίστα βιβλίων τάξη 9b,c Schuljahr/σχ. έτος 2018/19

Bücherliste Klasse 9b,c / λίστα βιβλίων τάξη 9b,c Schuljahr/σχ. έτος 2018/19 Bücherliste Klasse 9b,c / λίστα βιβλίων τάξη 9b,c Schuljahr/σχ. έτος 2018/19 Beachten Sie, dass bis zu 2 Monate vergehen können, ehe bestellte Bücher aus Deutschland ankommen. Ihr Deutsch Deutschbuch 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule

Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule Καλωσορίσατε στην 1 η συνάντηση γονέων για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο Begrüßung Das Team der vorschulischen Bereiches

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. L. v. Beethoven. Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08. Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. L. v. Beethoven. Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08. Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής L. v. Beethoven Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08 Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI STATE SYMPHONY ORCHESTRA Καλλιτεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion Seite 5, Übung 1 Fußball Bus Schokolade Auto Stadion Socke Schuh Marmelade Automat Name Adresse Note Mathematik Seite 6, Übung a Auto Name Adresse Schuh Schokolade Mathematik Note Fußball Müsli Stadion

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente Dokumente - Allgemeines Griechisch Koreanisch Dokumente - Persönliche Informationen

Auswandern Dokumente Dokumente - Allgemeines Griechisch Koreanisch Dokumente - Persönliche Informationen - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 7: Gortyna Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν.

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Από ηελ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΡΟΙΜΟ & ΨΤΞΗ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΕΡΙΜΟ ΜΕ ΑΝΑΚΣΗΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Θέπμανζη - Ψύξη Δαπέδος & Αεπιζμόρ με ανάκηηζη

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit oder in, an, vor, hinter, über, neben, zwischen Die Präposition Πρόθεςη Όταν θ πρόκεςθ προςδιορίηει κίνθςθ ι αλλαγι κζςθσ από ζνα ςθμείο ςε άλλο, τότε ςυντάςςεται με αιτιατικι. Η ερώτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Jonas Fiege 21 Juli 2009 1 Theorem 1 (Galvin-Hajnal [1975]) Sei ℵ α eine singuläre, starke Limes-Kardinalzahl mit überabzählbarer

Διαβάστε περισσότερα

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Markus Schöberl markus.schoeberl@jku.at Institut für Regelungstechnik und Prozessautomatisierung Johannes Kepler Universität Linz KV Ausgewählte Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

, / 230 4,6 / 2, , / 230 5,4 / 2,7

, / 230 4,6 / 2, , / 230 5,4 / 2,7 Einstufige Kompressoren mit Einphasen-Wechselstrom Motor; Volumenstrom bis zu 335 m 3 /h Single stage compressors with single phase AC motor; volume flow up to 335 m 3 /h Bestell-Nr. Motor (IP55, Wärmeklasse

Διαβάστε περισσότερα

Klausur Strömungsmechanik II Dichte des Fluids ρ F. Viskosität des Fluids η F. Sinkgeschwindigkeit v s. Erdbeschleunigung g

Klausur Strömungsmechanik II Dichte des Fluids ρ F. Viskosität des Fluids η F. Sinkgeschwindigkeit v s. Erdbeschleunigung g Name, Matr-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungsmechanik II 3 8 Aufgabe a) Einflussgrößen: Partikeldurchmesser d P Partikeldichte ρ P Dichte des Fluids ρ F Viskosität des Fluids η F Sinkgeschwindigkeit v

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of Performance According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011

Declaration of Performance According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 Declaration of Performance According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 Document-no. 0317-0015-17 1. Unique identification code of the product type 2. Usage Cables for general applications in

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

PASCH Πρόγραμμα αδελφοποίησης και ανταλλαγής μαθητών: Berlin-Thessaloniki -Επίσκεψη στο Βερολίνο

PASCH Πρόγραμμα αδελφοποίησης και ανταλλαγής μαθητών: Berlin-Thessaloniki -Επίσκεψη στο Βερολίνο PASCH 2015-2016 Πρόγραμμα αδελφοποίησης και ανταλλαγής μαθητών: Berlin-Thessaloniki -Επίσκεψη στο Βερολίνο Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Goethe-Institut Thessaloniki και του προγράμματος «Pasch-Schulen:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Η NEW STAR ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ TOY ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ KURT MAETZIG «ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Μια ταινία αφιερωμένη στον μεγάλο Γερμανό Κομμουνιστή

Διαβάστε περισσότερα

Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie

Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie A. Goniometrie A.1. Additionstheoreme für α β für α = β (α ± β) =α cos β ± cos α β ( α) =α cos α cos (α ± β) =cosα cos β β = cos α tan α ± tan β tan (α ± β)

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

Weitere Tests bei Normalverteilung

Weitere Tests bei Normalverteilung Tests von Hypothesen über den Erwartungswert Bisher: zweiseitiges Testproblem (Zweiseitiger Einstichproben-t-Test) H : μμ gegen H : μ μ Testentscheidung P- Wert: X μ s(x) : Lehne H ab, wenn T(X) N > t

Διαβάστε περισσότερα

Planheizkörper Carat 5.5. Planheizkörper Typ 11, 20, 21, 22, 33 und Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal /2013

Planheizkörper Carat 5.5. Planheizkörper Typ 11, 20, 21, 22, 33 und Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal /2013 Planheizkörper Typ 11, 20, 21, 22 und Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal Planheizkörper Typ 11, 20, 21, 22, 33 und Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal Ein- bis dreilagig, Bauhöhen 250, 400, 550 und λ50 mm Anschlussmuffen

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Dozent: Alexander Shnirman Institut für Theorie der Kondensierten Materie

Dozent: Alexander Shnirman Institut für Theorie der Kondensierten Materie Sommer-Semester 20 Moderne Theoretische Physik III Statistische Physik Dozent: Alexander Shnirman Institut für Theorie der Kondensierten Materie Di 09:45-:5, Lehmann HS 022, Geb 30.22 Do 09:45-:5, Lehmann

Διαβάστε περισσότερα

Kapitel 6 Schweißverbindungen

Kapitel 6 Schweißverbindungen Kapitel 6 Schweißverbindungen Alle Angaben beziehen sich auf die 19. Auflage Roloff/Matek Maschinenelemente mit Tabellenbuch und die 15. Auflage Roloff/Matek Aufgabensammlung. Das Aufgabenbuch kann man

Διαβάστε περισσότερα