táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR"

Transcript

1 mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê cáêã~= J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR a~íìãw=mokmvkomnr bêëíéääíw=ck_~ìäélc^pá

2 råíéêåéüãéåëîçêëíéääìåö eéêëíéääéê=îçå=_ωêçj ìåç=hçåñéêéåòã ÄÉäå= dêωåçìåö=nvmt=çìêåü=çáé=c~ãáäáéå=táäâéåáåö= ìåç=e~üåéi=äáë=üéìíé=áå=c~ãáäáéåäéëáíò =RPM=jáí~êÄÉáíÉê=ïÉäíïÉáíI=~ã=pí~ããëáíò=QMU hçåëçäáçáéêíéê=rãë~íò=omnq=l=tpin=jáçk=bro EOMNQI=bñéçêí~åíÉáä=Å~K=TPB=~ìÑ=~ääÉå=hçåíáåÉåíÉåF pí~ããëáíò=aéìíëåüä~åç=e_~ç=jωåçéêfi=wïéáöïéêâé= áå=pé~åáéå=e`~ëíéääµåf=ìåç=^ìëíê~äáéå=epóçåéóf= téäíïéáí=îéêíêéíéå=áå=ωäéê=vm=i åçéêå

3 ÄÉêëáÅÜí =a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã =sçêöéüéåëïéáëé=eéëóåük=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=d_f =wìë~ããéå~êäéáí=ãáí=çéê=_dej =^Ää~ìÑ=ÇÉê=dÉÑ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ=Ed_F= = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉïÉêÄÉ~ìÑëáÅÜí =t~ë=ä ìñí=öìí\=t~ë=â~åå=äéëëéê=ä~ìñéå\ =aáëâìëëáçålbêñ~üêìåöë~ìëí~ìëåü

4 a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã =OMNO=dêΩåÇìåÖ=ÇÉë=dÉëìåÇÜÉáíëJqÉ~ãë =qé~ããáíöäáéçéêw c~äá~å=_~ìäé=ec~åüâê~ñí=ñωê=^êäéáíëëáåüéêüéáíf= páöêìå=o~íòã~åå=eméêëçå~ääéáíéêáåf ^åà~=e~åüñéäç=eméêëçå~äêéñéêéåíáåf= lä~ñ=píéåçéê=e_éíêáéäëê~íëîçêëáíòéåçéêf =aéñáåáíáçå=ìåëéêéê=wáéäé= EìK~K=_ÉÖáåå=ãáí=ÇÉã=qÜÉã~=éëóÅÜK=_Éä~ëíìåÖÉå=áå=== ÇÉê=dÉÑ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖI=~ÄÉê=ïáÉ\F

5 sçêöéüéåëïéáëé =_dejj^âíìéää=qkomno=^ìëö~äé =j~á=omnp=éêëíé=sçêëíéääìåö=çéë=hçåòééíéë=çéê=_dej =NK=e~äÄà~Üê=OMNQ=^ìëí~ìëÅÜ=ãáí=ÇáîÉêëÉå=råíÉêåÉÜãÉå=òì==== ÇÉã=qÜÉã~=~ääÖÉãÉáå=EtáÉ=ã~ÅÜÉå=Éë=~åÇÉêÉ=råíÉêåÉÜãÉå\F =OK=e~äÄà~Üê=OMNQ=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ÖÉíêçÑÑÉåI= ãáí=çéê=_dej=òìë~ããéå=òì=~êäéáíéå=ìåç=ç~ë=hçåòééí=òì=== åìíòéå

6 wìë~ããéå~êäéáí=ãáí=çéê=_dej= t~êìã=~êäéáíéå=ïáê=ãáí=çéê=_dej=òìë~ããéå\ =géçéêòéáí=råíéêëíωíòìåö=äéá=cê~öéå=òì=çéã=qüéã~ =cωüêìåöëâê ÑíÉ=ãΩëëÉå=ëÉåëáÄáäáëáÉêí=ïÉêÇÉå=EpÉäÄëíJ`ÜÉÅâF =cê~öéä ÖÉå=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉê=_dej=ÉåíïçêÑÉå=EåáÅÜí=== ìåíéêåéüãéåëëééòáñáëåüf =cê~öéä ÖÉå=ïÉêÇÉå=îçå=ÇÉê=_dej=~ìëÖÉïÉêíÉí =bêöéäåáëäéêáåüí=ïáêç=îçå=çéê=_dej=éêëíéääí =bêëíéå=äéáçéå=tçêâëüçéë=ïìêçéå=îçå=çéê=_dej=ãççéêáéêí =báåüéáíäáåüé=sçêöéüéåëïéáëé

7 sçêöéüéåëïéáëé=áã=déëìåçüéáíëjqé~ã =få=ïéäåüéã=wéáíê~ìã=ëçää=çáé=rãëéíòìåö=éêñçäöéå\ oé~äáëíáëåüé=qéêãáåé=ï ÜäÉå> =få=çáéëéã=c~ää=ëáåç=éë=äéá=ìåë=o=½=g~üêéi=äáë=ïáê=ç~ë=== råíéêåéüãéå=éáåã~ä=äéñê~öíléêñ~ëëí=ü~äéåk= =téê=ïáêç=òìâωåñíáö=çáé=tçêâëüçéë=ãççéêáéêéå\ wïéá=méêëçåéå=~ìëï ÜäÉåI=ÄÉá=ÇÉåÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=~ìÅÜ====== íê~ìéå=ï~ë=òì=ë~öéå=eséêíê~ìéåëîéêü äíåáëi=bãçíáçåéåf= E^K=e~ÅÜÑÉäÇ=ìK=cK=_~ìäÉFK =_ÉêáÅÜí=~å=dÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=_ÉíêáÉÄëê~íK=dc=ìåÇ=_o===== ãωëëéå=üáåíéê=çéã=qüéã~=ëíéüéåk

8 fåñçêã~íáçåëñäìëë =ORM=jáí~êÄÉáíÉêLáååÉå=~ìÑ=_ÉíêáÉÄëîÉêë~ããäìåÖ=áåÑçêãáÉêí =NRM=jáí~êÄÉáíÉêLáååÉå=~ìÑ=ìåëÉêÉå=^âíáçåëí~ÖÉåJdÉëìåÇÜÉáí áåñçêãáéêí =céëíéê=qlm=~ìñ=^p^jpáíòìåöéå=e^âíìéääéê=pí~åçf =cêωüòéáíáö=ç~ë=qüéã~=ìåç=çéå=^ää~ìñ=éê ëéåíáéêéå= =kéìöáéêçé=äéá=çéå=jáí~êäéáíéêláååéå=ïéåâéå =łtáê=ã~åüéå=éë=åáåüíi=ïéáä=ïáê=éë=ãωëëéåi=ëçåçéêå= ïéáä=ïáê=éë=ïçääéåm =aáé=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ=ïáêÇ=ëáÅÜ=åáÅÜí=òìã=łm~éáÉêíáÖÉêM==== ÉåíïáÅâÉäå

9 ^ìëï~üä=çéê=éêëíéå=_éêéáåüé =OMNQW=wïÉá=mêçÇìâíáçåëÄÉêÉáÅÜÉ=~ìëÖÉï Üäí=EàÉ=OR=mÉêëçåÉåF =^ìëï~üä=îçå=òïéá=_éêéáåüéåi=ãáí=öäéáåüéê=dêìéééåöê É=ìåÇ=== àéïéáäë=éáåéã=sçêöéëéíòíéåk= =_ÉÇ~êÑ=ÖÉëÉÜÉåW=hê~åâÉåëí~åÇI=dÉëéê ÅÜÉ=ãáí= jáí~êäéáíéêlfååéåi=mê ãáéåéåíäçüåìåö=

10 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ t~êìã=îçê~ä=çéê=péääëíj`üéåâ\ a~ë=wáéä=çéë=péääëíj`üéåâë=áëí=çáé=péåëáäáäáëáéêìåö ìåç=çáé=c êçéêìåö=çéê=éëóåüáëåüéå=déëìåçüéáí ÇìêÅÜ=ÖÉëìåÇÜÉáíëÖÉêÉÅÜíÉë=cΩÜêìåÖëîÉêÜ~äíÉåK

11 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ =cωüêìåöëâê ÑíÉ=~ìë=ÇÉå=_ÉêÉáÅÜÉå=ãìëëíÉå=ÉáåÉå=pÉäÄëíJ`ÜÉÅâ= ÇìêÅÜÑΩÜêÉå=EQRJTR=jáåKF=ìåÇ=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=ÇÉã= déëìåçüéáíëjqé~ã=òìâçããéå=ä~ëëéå =h~éáíéäw píêéëë=ìåç=éëóåüáëåüé=déëìåçüéáí wìë~ããéåü åöé=òïáëåüéå=cωüêìåö=ìåç=déëìåçüéáí bêâéååéå=ìåç=^åòéáöéå=îçå= ÄÉêä~ëíìåÖë~åòÉáÅÜÉå fååéêäéíêáéääáåüé=ìk=~ì ÉêÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ=råíÉêëíΩíòìåÖë~åÖÉÄçíÉ ÜííéWLLéëóÖ~KáåÑçLìÉÄÉêJéëóÖ~Lã~íÉêá~äáÉåLÉäÉ~êåáåÖJíççäL

12 péääëíj`üéåâ=cωüêìåöëâê ÑíÉ

13 _ÉÑê~ÖìåÖ _ÉÑê~ÖìåÖ=Ehä~ëëÉåê~ìããÉíÜçÇÉLàÉ=_ÉêÉáÅÜ=Å~K=OM=jáåKF=îçå= áåëöéë~ãí=rm=jáí~êäéáíéêláååéå=~ìë=çéå=äéáçéå=_éêéáåüéåk wìçêçåìåö=å~åü=hçëíéåëíéääéåi=íéáäïéáëé=wìë~ããéåäéöìåö===== îçå=hçëíéåëíéääéå=ãáí=ïéåáö=j^k

14 bêöéäåáëäéêáåüí=çéê=_dej= aáé=bêöéäåáëëé=ëáåç=dêìåçä~öé=ñωê=çéå=tçêâëüçék= eáéêäéá=ïéêçéå=çáé=êçíéå _ÉêÉáÅÜÉ=òìÉêëí=ÄÉíê~ÅÜíÉíK wìë íòäáåü=ïáêç=çéê=jáííéäïéêí=çéê=^åíïçêíéå=ç~êöéëíéääík=eçüé=jáííéäïéêíé=äéëåüêéáäéå=éáåé=áåëöéë~ãí=łéçëáíáîé;=çìêåüëåüåáííäáåüé=_éïéêíìåö=çéë= táêâñ~âíçêë=çìêåü=çáé=_éäéöëåü~ñíi=åáéçêáöé=éáåé=łåéö~íáîé;k aáé=hçãäáå~íáçå=~ìë=jáííéäïéêí=ìåç=séêíéáäìåö=áëí=òì=äé~åüíéåi=òk_k=éáå=jáííéäïéêí=îçå=o=ãáí=éáåéê=séêíéáäìåöi=çáé=îáéäé=łçìåâéäöêωåé;=ìåç=łêçíé;=^åíïçêíéå= ÄÉáåÜ~äíÉí=áëí=åáÅÜí=Öìí=áåíÉêéêÉíáÉêÄ~êI=Ç~=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=åáÅÜí=ÉáåáÖ=ëáåÇK

15 bêöéäåáëäéêáåüí=çéê=_dej=

16 tçêâëüçé =^åò~üä=çéê=tçêâëüçéjqéáäåéüãéê=ã~ñk=s=méêëçåéå= EâÉáåÉ=cΩÜêìåÖëâê~ÑíF= =aáé=jáí~êäéáíéêláååéå=éåíëåüéáçéå=ïéê=áå=çéå=tçêâëüçé=öéüí =a~ìéê=çéê=tçêâëüçéë=äéíê Öí=P=píìåÇÉå =sçêëíéääìåö=bêöéäåáëäéêáåüí=epm=jáåkf =bê~êäéáíéå=îçå=j~ å~üãéå=e~ìåü=ωäéê=çéå=_éêáåüí=üáå~ìëf =bë=â~åå=ööñk=åáåüí=àéçé=j~ å~üãé=ìãöéëéíòí=ïéêçéå=eçññéå=== ~åëéêéåüéåf =j~ å~üãéå=ïéêçéå=éê~êäéáíéí=ìåç=çáêéâí=áã=^åëåüäìëë=çéå= cωüêìåöëâê ÑíÉå=îçå=ÇÉå=jçÇÉê~íçêÉå=éê ëéåíáéêí

17 tçêâëüçé=j bêöéäåáë =aáé=bêöéäåáëëé=ïìêçéå=~å=éáåéê=máååï~åç=òìë~ããéåöéñ~ëëí =aáé=^ìñíéáäìåö=éêñçäöíé=å~åü=çéå=çêéá=mìåâíéåw e~åçäìåöëäéç~êñ déëìåçéêü~äíéê pçåëíáöé= ^åãéêâìåöéå

18 j~ å~üãéåéä~å a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã=éêëíéääí=çéå=j~ å~üãéåéä~åi=ãáí== séê~åíïçêíäáåüâéáíéå=eïéêi=ãáí=ïéãi=äáë=ï~åå\=ööñk=bñíéêåéf Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann nächste Überprüfung Verantwortlich vom Gesundheitsteam Bearbeitungsstand Kaltgetränkeautomat wieder herstellen Prüfen weshalb er nicht erneuert wurde und kommunizieren Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann Kaltgetränke im Sommer Weiterhin kostenlos Wasser an heißen Tagen anbieten nächste Überprüfung Maßnahmen Umsetzung wer mit wem bis wann Betriebliches Vorschlagswesen auf Betriebsversammlung Aktueller Stand auf Betriebsversammlung vorstellen nächste Überprüfung

19 j~ å~üãéåéä~å =hçããìåáâ~íáçå=çéë=j~ å~üãéåéä~åéë=áå=çéå=àéïéáäáöéå===== ^ÄíÉáäìåÖÉå=EîçêëíÉääÉå=ìåÇ=~ìëÜ åöéåf =a~ë=déëìåçüéáíëjqé~ã=ü~í=çéå=àéïéáäáöéå=j~ å~üãéåéä~å=== ãáí=çéã=céêíáöìåöëäéáíéê=ìåç=çéã=dêìéééåäéáíéê=áå=çéå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=^ÄíÉáäìåÖÉå=îçêÖÉëíÉääí= =aáé=jáí~êäéáíéêláååéå=ïìêçéå=~ìñöéñçêçéêíi=ëáåü=çáé=éáåòéäåéå=== mìåâíé=~åòìëéüéå=ìåç=òì=éêωñéåi=çä=çáéëé=åçåü=~âíìéääl~âìí=== ëáåç =aáé=ïéáíéêé=sçêöéüéåëïéáëé=ïìêçé=áããéê=çññéå=== âçããìåáòáéêí=e~ìåü=ïéåå=çéê=å ÅÜëíÉ=pÅÜêáíí=Éáå=é~~ê= tçåüéå=ç~ìéêå=â~ååi=êé~äáëíáëåüé=qéêãáåé=ï ÜäÉåF

20 j~ å~üãéåéä~å =j~ å~üãéåéä~å=áããéê=~âíì~äáëáéêéå=ìåç=ççâìãéåíáéêéå= =^âíì~äáëáéêíé=j~ å~üãéåéä åé=áå=çéå=^äíéáäìåöéå=îçêëíéääéå=== ìåç=~ìëü åöéå =^ääé=déëéê ÅÜÉ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=j~ å~üãéå=ãωëëéå= ÇçâìãÉåíáÉêí=ïÉêÇÉå=EdÉëéê ÅÜëéêçíçâçääÉF= =aáé=déëéê ÅÜëéêçíçâçääÉ=ïÉêÇÉå=áã=dÉëìåÇÜÉáíëJqÉ~ã= ÇìêÅÜÖÉëéêçÅÜÉå=ìåÇ=łÄÉìêíÉáäíM= =pçääíé=éáåé=j~ å~üãé=åáåüí=ìãöéëéíòí=ïéêçéå=â ååéåi=ãìëë==== áã=déëìåçüéáíëjqé~ã=öéêéöéäí=ïéêçéåi=ïéäåüéë=çéê=å ÅÜëíÉ= påüêáíí=áëí=eòk_kw=dêìéééåäéáíéê=ü äí=éáåé=j~ å~üãé=åáåüí=ñωê= ëáååîçää=ełç~ë=ü~äéå=ïáê=ëåüçå=áããéê=ëç=öéã~åüímfi=ç~åå= ÑçäÖí=Éáå=dÉëéê ÅÜ=òK_K=ãáí=ÇÉê=å ÅÜëí=Ü ÜÉêÉå=cΩÜêìåÖëâê~Ñí

21 j~ å~üãéåéä~å =¼=à ÜêäáÅÜÉ= ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=j~ å~üãéå=çìêåü=ç~ë= déëìåçüéáíëjqé~ã =oéöéäã áöé= ÄÉêéêΩÑìåÖ=áëí=åçíïÉåÇáÖ =^åé~ëëéå=çéê=j~ å~üãéåéä åé =j~ å~üãéåéä åé=âçããìåáòáéêéå = ÄÉêÄäáÅâ=åáÅÜí=îÉêäáÉêÉå>

22 déïéêäé~ìñëáåüí = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉïÉêÄÉ~ìÑëáÅÜí=áã=gìåá=OMNR =^ìñëáåüíëééêëçå=ìåç=pééòá~äáëíáå=òì=çéã=qüéã~=éëóåük= _Éä~ëíìåÖÉå =bêä ìíéêìåö=çéë=hçåòééíéë= = ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=açâìãÉåí~íáçåëéÑäáÅÜí

23 t~ë=ä ìñí=öìí\=t~ë=â~åå=äéëëéê=ä~ìñéå\ =j^=çáé=éêëí=áã=å ÅÜëíÉå=g~Üê=ãáí=ÇÉê=_ÉÑê~ÖìåÖ=Çê~å=ëáåÇI= Ñê~ÖÉå=àÉíòí=ëÅÜçåI=ï~åå=ÖÉÜí=Éë=ÄÉá=ìåë=äçëK= =káåüí=òì=îáéäé=j~ å~üãéå=~ääéáíéåi=áã=tçêâëüçé=mêáçêáí íéå= ãáí=çéå=j^=ñéëíäéöéå= =qéáäå~üãé=çéê=~åïéëéåçéå=j^=äéá=çéê=_éñê~öìåö= =bêï~êíìåöëü~äíìåö=çéê=j^=òkqk=òì=üçåü= =_ÉíÉáäáÖìåÖ=ÇÉê=j^=áã=tçêâëÜçé= =råíéêëíωíòìåö=çìêåü=cωüêìåöëâê ÑíÉ=

24 sáéäéå=a~åâ=ñωê=füêé=^ìñãéêâë~ãâéáí> hçåí~âíw=c~äá~å=_~ìäéi=ñ~äá~åkä~ìäé]ïáäâü~üåkçéi=mrmqo=vvv=nvu=

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ για αρχάριους. Menschen A2 in Halbbänden Kursbuch mit DVD-ROM Hueber 8,00

ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ για αρχάριους. Menschen A2 in Halbbänden Kursbuch mit DVD-ROM Hueber 8,00 ΛΥΚΕΙΑ 2014-2015 Σύμφωνα με την αριθμ. 141301/Γ2 από 8-9-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνονται για τα Λύκεια και για το σχολικό έτος 2014-2015 τα ακόλουθα βιβλία από τους εκδοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Συστήµατα δοσολογίας Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Περιστροφικές αντλίες Αντλίες µεµβρανών Μονάδα ξεβγάλµατος Σύστηµα αυτόµατης ειδοποίησης άδειων κανίστρων απορρυπαντικού Μονάδα προγραµµατισµού Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. L. v. Beethoven. Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08. Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. L. v. Beethoven. Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08. Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής L. v. Beethoven Συμφωνία αρ. 9 σε ρε ελάσσονα, έργο 125 21/06/08 Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI STATE SYMPHONY ORCHESTRA Καλλιτεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν.

Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Εμαηξεηηθή Θέξκαλζε ην ρεηκώλα. Επράξηζηε ςύμε γηα ην θαινθαίξη. Καζαξόο αέξαο όιν ην ρξόλν. Από ηελ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΡΟΙΜΟ & ΨΤΞΗ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΕΡΙΜΟ ΜΕ ΑΝΑΚΣΗΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Θέπμανζη - Ψύξη Δαπέδος & Αεπιζμόρ με ανάκηηζη

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 7: Gortyna Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Anweisungen für die Prüfer und Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Η NEW STAR ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ TOY ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ KURT MAETZIG «ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Μια ταινία αφιερωμένη στον μεγάλο Γερμανό Κομμουνιστή

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

1941-1944 Η επιστημονική καταλήστευση της χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις ΣΑΡAΝΤΟΥ Θ. ΘΕΟΔΩΡOΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1941-1944 Η επιστημονική καταλήστευση της χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις ΣΑΡAΝΤΟΥ Θ. ΘΕΟΔΩΡOΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 1 1941-1944 Η επιστημονική καταλήστευση της χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις ΣΑΡAΝΤΟΥ Θ. ΘΕΟΔΩΡOΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2 Η ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα έχουμε πανω από 100 Ολοκαυτώματα Καταστράφηκαν 400.000 σπίτια

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

Wohin Franz Schubert (To Where?)

Wohin Franz Schubert (To Where?) Daisyield Music Achive www.daisyield.com/music/ oice Guita Mässig {q = c 60} 4 2 4 2 Ó 6 6 Wohin anz Schubet (To Whee?) Œ ch Text: Wilhelm Mülle(1794-1827) English Tanslation: Tom Potte Aanged by Reinhold

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D12 Project Flyers WP9: Dissemination, exploitation of results and sustainability WP Leader: ICEM Project

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

I. Münzen der Livia unter Augustus. RPC 2359 (Pergamon/Mysien)

I. Münzen der Livia unter Augustus. RPC 2359 (Pergamon/Mysien) I. Münzen der Livia unter Augustus 1. RPC 2359 (Pergamon/Mysien) - nicht später als 2 v. Chr.; wahrscheinlich nach 10 v. Chr. - unter dem Magistrat Charinos geprägt Avers: Livia als Hera; ΛΙΒΙΑΝ ΗΡΑΝ ΧΑΡΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Τα comics και η διδακτική τους αξιοποίηση"

Τα comics και η διδακτική τους αξιοποίηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διπλωματική εργασία "Τα comics και η διδακτική τους αξιοποίηση" υπό Σισμανίδου Ευαγγελία Επφλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

Empirische Sprachforschung

Empirische Sprachforschung Empirische Sprachforschung Lehreinheit 5: Inselstreit China erhöht den Druck im Streit mit Japan Dr. Chris

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. με θαυμασμό. ο γιος του. του. Δ. σε μια. τη ζωγραφική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ι ΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. με θαυμασμό. ο γιος του. του. Δ. σε μια. τη ζωγραφική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-2013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 ιάβασε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 Seite 1 von 6 UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE Σύμφωνα με μια αρχαία θεωρία τα πάντα στο σύμπαν μας αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT»Das DAI Athen und die Aktivitäten deutscher Archäologen in Griechenland 1874 1933«TAGUNG DAI CLUSTER 5 GESCHICHTE DER ARCHÄOLOGIE «Το Γ.Α.Ι. Αθηνών και η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή μονοκατοικία στην εκκλησία περιμένοντας για την αποκατάστ

Μικρή μονοκατοικία στην εκκλησία περιμένοντας για την αποκατάστ Μικρή μονοκατοικία στην εκκλησία περιμένοντας για την αποκατάστ OL3030 84543 Winhoering Altoetting (κύκλος) Βαυαρία Κομμωτήριο Ηλικία Υπεύθυνος Επικοινωνίας σας : Ο κ Olav Lenk Lenk Ακίνητα intramakler

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικιστικών και εμπορικών κτιρίων με την κορυφαία διεύθυνση!

Οικιστικών και εμπορικών κτιρίων με την κορυφαία διεύθυνση! Οικιστικών και εμπορικών κτιρίων με την κορυφαία διεύθυνση! OL3136 85354 Freising Φράιζινγκ (περιφέρεια) Βαυαρία vista del sur Υπεύθυνος Επικοινωνίας σας : Ο κ Olav Lenk Lenk Ακίνητα intramakler - Real-Estate-Business-Network

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΖΑΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΖΑΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 Μάρθα Βασιλειάδη-Μιχάλης Λασιθιωτάκης Πανεπιστήμιο Γενεύης ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΖΑΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «Το μυθιστόρημα είναι η κατασκευή ενός μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Saint George s Residence

Saint George s Residence Saint George s Kassandra, Halkidiki, Greece Tsamouris Family Kafkasou 43, 551 33 Kalamaria, Thessaloniki Tel.: +30-6972-810.953, +30-6944-562.658, +30-2310-446.249, +30-23740-31.344 Fax: +30-2310-430.709,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι πίνακες κατανοµής οµοιόµορφου φορτίου σε ορθογωνικές πλάκες

Νέοι πίνακες κατανοµής οµοιόµορφου φορτίου σε ορθογωνικές πλάκες Νέοι πίνακες κατανοµής οµοιόµορφου φορτίου σε ορθογωνικές πλάκες Τριαντάφυλλος Μακάριος, ρ Πολιτικός Μηχανικός, όκιµος Ερευνητής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Αβραάµ Πιπερίδης, ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

7. GWB-NOVELLE: Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡ- ΜΑΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7. GWB-NOVELLE: Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡ- ΜΑΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7. GWB-NOVELLE: Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡ- ΜΑΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ηµήτρη-παναγιώτη Λ. Τζάκα, ικηγόρου, LL.M. (Hamburg) Αριστείδη Χ. Καλαφάτη, ικηγόρου, LL.M. (Hamburg) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Dear Sir, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Dear Madam, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Dear Sir / Madam, Αξιότιμε κύριε/ κυρία,

Διαβάστε περισσότερα

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Αξιότιμε κύριε, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Αξιότιμη κυρία, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Dear Sir, Dear Madam, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Dear Sir / Madam,

Διαβάστε περισσότερα

Lehrbuch: Dialog S. 6: Lesen, Vokabeln lernen, Aufg. A, B S.7-8

Lehrbuch: Dialog S. 6: Lesen, Vokabeln lernen, Aufg. A, B S.7-8 Πλάνο διδασκαλίας του PROGRESS 1 2 µαθήµατα ( περίπου 4 ώρες) την εβδοµάδα 60 µαθήµατα συνολικά Σύνολο µαθηµάτων ετησίως κατά προσέγγιση 60-65 (30-32 βδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Bau-Berufsgenossenschaft -------------------------------------------------------------------------------

Bau-Berufsgenossenschaft ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Μονάδα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία -------------------------------- Abbruch-Arbeiten. -- Wiesbaden 1995 70p. fig., tabl. ΤΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Η διδακτική της ορολογίας Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Οόρος«ορολογία» Σύμφωνα με τον Schmidt η ορολογία αποτελεί το μέσο συνεννόησης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί Opening ceremony Begrüßung

Χαιρετισμοί Opening ceremony Begrüßung Χαιρετισμοί Opening ceremony Begrüßung Γεώργιος Σπυρ. Δοντᾶς (Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας) Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι, Κυρίες καὶ Κύριοι, Ὡς πρόεδρος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ USB stick 2. Διεύθυνση E- mail 3. Computer με σύνδεση στο Internet 4. Software: libre Office, Gimp, Geogebra (δωρεάν από το Internet)

ΤΑΞΗ USB stick 2. Διεύθυνση E- mail 3. Computer με σύνδεση στο Internet 4. Software: libre Office, Gimp, Geogebra (δωρεάν από το Internet) Σχολικό έτος 2016/2017 ΤΑΞΗ 7 Αξιότιμοι γονείς, παρακαλούμε να παραγγείλετε από τώρα τα βιβλία αυτής της κατάστασης που δεν έχει ακόμη το παιδί σας και που επομένως θα πρέπει να αγοράσετε ή να παραγγείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01 DD-REC 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Οδηγιες χρησεως de en fr it nl pt es el DD EC-1 0/1 1

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Die Heilige Theophanie unseres Herrn Jesus Christus

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Die Heilige Theophanie unseres Herrn Jesus Christus Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Die Heilige Theophanie unseres Herrn Jesus Christus Als Du im Jordan wurdest getauft, Du unser Gott, ward offenbart die Anbetung der Dreieinigkeit; denn

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE Februar 2013

JOB REPORT ONLINE Februar 2013 JOB REPORT ONLINE Februar 2013 1_02_2013 Οικονοµολόγος µε µεταπτυχιακό ως µηχανικός παραγωγής και διοίκησης Ελληνογερµανός (29), πτυχιούχος της οικονοµικής σχολής του Eberhard Karls Πανεπιστηµίου Τυβίγης

Διαβάστε περισσότερα