ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33) Εισαγωγή και νομική βάση Την 1η Μαρτίου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με σχέδιο νόμου για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (εφεξής το «σχέδιο νόμου»). Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 2 παράγραφος 1, τρίτη και έκτη περίπτωση, της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων 1, καθώς το σχέδιο νόμου αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος και κανόνες εφαρμοστέους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που αυτοί επηρεάζουν ουσιωδώς τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1. Σκοπός του σχεδίου νόμου 1.1 Με το σχέδιο νόμου καταργείται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η οποία είχε συσταθεί ως νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών 2, οι δε αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος 3. Έτσι, η εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα ανατίθεται πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την υιοθέτηση του σχεδίου νόμου, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος θα υπάγονται τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ οι επενδυτικές επιχειρήσεις θα εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 1 ΕΕ L 189 της , σ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3229/2004 για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, την εποπτεία και τον έλεγχο τυχερών παιχνιδιών, την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ A 38/ Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου.

2 1.2 Με το σχέδιο νόμου ιδρύεται εξάλλου το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής («ΕΚΙΑΖ») ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομικών. Το ΕΚΙΑΖ θα είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των χαρτοφυλακίων ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και, εφόσον αυτό καθίσταται ανέφικτο, με τη λύση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και την καταβολή αποζημίωσης έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών 4. Το ΕΚΙΑΖ θα παρέχει επίσης κάλυψη σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που πηγάζουν από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που καταρτίσθηκαν και τις συναφείς ασφαλιστικές εργασίες που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη (διασυνοριακή) παροχή υπηρεσιών 5. Τέλος, από την ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, το ΕΚΙΑΖ θα υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εν λόγω επιχείρησης που πηγάζουν από τις οικείες συμβάσεις ασφάλισης ζωής Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας (ΣΣΕ) για την παρακολούθηση της συστημικής ευστάθειας της οικονομίας 7. Ειδικότερα, το ΣΣΕ: α) θα παρακολουθεί τη σχέση και τη δυναμική μεταξύ των συστημάτων της οικονομίας, με έμφαση στις κεφαλαιαγορές, το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, τη ρευστότητα, το δημόσιο χρέος και τις κρατικές εγγυήσεις, καθώς και στην προληπτική δράση κατά ακραίων καταστάσεων, ασταθειών και κρίσεων β) θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των ευρωπαϊκών εποπτικών θεσμών και γ) θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα για το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείου. Μέλη του ΣΣΕ θα αποτελούν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής και ένας Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, που θα υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ΣΣΕ θα προεδρεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 1.4 Τέλος, το σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 8. 4 Άρθρο 5 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου. 5 Άρθρο 5 παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου. 6 Άρθρο 5 παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου. 7 Βλ. και άρθρο 14 στο κεφάλαιο Γ της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου. 8 Βλ. άρθρο 16 του σχεδίου νόμου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, οι σχετικές τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των εν λόγω συνεταιρισμών να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια και να χρηματοδοτούν τα μέλη τους. 2

3 2. Γενικές παρατηρήσεις Το άρθρο 127 παράγραφος 5 της συνθήκης ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) συμβάλλει στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ έχει υπογραμμίσει τη σημασία της εκ του σύνεγγυς συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) στην προληπτική εποπτεία 9, η οποία μπορεί να στηρίξει τη συμβολή τους στη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η χρηματοπιστωτική κρίση καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας και της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του. Όσον αφορά ειδικότερα τον τομέα της ασφάλισης, η έως τώρα εμπειρία έχει καταστήσει εμφανή τη σημασία των ασφαλιστικών εταιρειών για τη συστημική χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω του μεγέθους τους, της διασύνδεσής τους με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και της οικονομικής λειτουργίας των ασφαλιστικών προϊόντων. Ενόψει της συστημικής σημασίας του ασφαλιστικού τομέα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ασφάλιση εντάσσεται στη μακροπροληπτική εποπτεία που θα ασκεί το υπό ίδρυση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η ΕΚΤ επικροτεί την επικείμενη ανάληψη εποπτικού ρόλου από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ασφαλιστικό τομέα, καθώς τα νέα καθήκοντα θα ενισχύσουν τη συμβολή της στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην αποτροπή ή τη συγκράτηση των συστημικών κινδύνων αυτό μάλιστα και στο πλαίσιο της συνδρομής που θα παρέχει το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ στο ΕΣΣΚ, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική εποπτεία ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. 3. Μεταβίβαση εποπτικών αρμοδιοτήτων του ασφαλιστικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος και συναφείς ρυθμίσεις 3.1 Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η προτεινόμενη μεταβίβαση εποπτικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα είναι σύμφωνη με το άρθρο 55A του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο ορίζει μεταξύ άλλων ότι και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών, πέραν όσων προβλέπονται ήδη σε αυτό, μπορούν να υπάγονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 3.2 Εχέγγυα ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και συμμόρφωση με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης Η αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι ΕθνΚΤ διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους των σχετικών με το ΕΣΚΤ ή το Ευρωσύστημα, καθώς και των δικών τους εθνικών καθηκόντων 10. Εν προκειμένω τα νέα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να ασκούνται με τρόπο πλήρως συμβατό με τη θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία της και, ως εκ 9 Βλ. κείμενο με τίτλο «Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών στην προληπτική εποπτεία», ΕΚΤ, , διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu). 10 Βλ. έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση, Μάιος 2008, σ

4 τούτου, να μην παρακωλύουν την προσήκουσα εκπλήρωση των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων της. Εξάλλου, το άρθρο 5Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος εγγυάται την ανεξαρτησία της Τράπεζας και των μελών των οργάνων της κατά την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων τους, ήτοι τόσο των αρμοδιοτήτων που άπτονται του ΕΣΚΤ όσο και των λοιπών αρμοδιοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνεται η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί, αφενός, ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση εγγυάται την θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και τη συμμόρφωση με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και ότι, αφετέρου, εξασφαλίζει μια σταθμισμένη λύση, η ΕΚΤ επιθυμεί να διατυπώσει τα ακόλουθα σχόλια Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ΕΠΕΙΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου, όλες οι αρμοδιότητες της ΕΠΕΙΑ, όπως αυτές ενδεικτικά παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 3229/2004, μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πλην των ρητώς αναφερομένων στο ανωτέρω άρθρο 1 παράγραφος 1. Προς εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου σε σχέση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΚΤ συστήνει να προβλεφθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου ότι, πέραν των αρμοδιοτήτων της ΕΠΕΙΑ που μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, σε αυτήν μεταφέρεται και κάθε συντρέχουσα αρμοδιότητα άλλων αρχών σε ζητήματα εποπτείας του ασφαλιστικού τομέα βάσει λοιπών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Τούτο θα επιτρέψει στην Τράπεζα της Ελλάδος να ασκεί τα νέα της καθήκοντα χωρίς παρεμβάσεις Περιέλευση της περιουσίας της ΕΠΕΙΑ στο ελληνικό δημόσιο Προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να είναι σε θέση να εκπληρώνει τα νέα εποπτικά της καθήκοντα χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς στην εκπλήρωση οποιουδήποτε εκ των υφιστάμενων καθηκόντων της, θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η λοιπή περιουσία της ΕΠΕΙΑ, κατά το ενεργητικό και το παθητικό, θα περιέλθουν στο δημόσιο 11. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι ενώ η αρμοδιότητα για την εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα, η οποία έως τώρα είχε ανατεθεί στην ΕΠΕΙΑ, θα μεταβιβαστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα μεταβιβαστεί σε αυτή και η περιουσία που ανήκε στην ΕΠΕΙΑ. Εν προκειμένω θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα επωμιστεί το οικονομικό κόστος ή οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με τυχόν εποπτικές δραστηριότητες της ΕΠΕΙΑ που είχαν αναληφθεί πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων στην ίδια Εκκρεμείς δίκες Διατάξεις βάσει των οποίων μια ΕθνΚΤ διαδέχεται νομίμως ορισμένη διακριτή εποπτική αρχή στις υποχρεώσεις της εγείρουν ζητήματα συμμόρφωσης με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 123 της συνθήκης 12. Εν προκειμένω το σχέδιο νόμου 11 Άρθρο 1 παράγραφος 6 του σχεδίου νόμου. 12 Βλ. παράγραφο 4.2 στοιχείο δ) της γνώμης CON/2008/16 και παραγράφους 8 έως 12 της γνώμης CON/2005/24. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ είναι δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της (www.ecb.europa.eu). 4

5 ορίζει ότι εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις της καταργούμενης ΕΠΕΙΑ θα συνεχίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι τυχόν οικονομικές συνέπειες από δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται θα βαρύνουν τελικώς το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα δύναται κατά περίπτωση να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει τη δίκη 13. Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει αποζημίωση για δίκες ή διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν μετά τη μεταβίβαση των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά αφορούν γεγονότα αναγόμενα σε χρόνο προγενέστερο της εν λόγω μεταβίβασης. Εξάλλου, η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε αποζημίωση επιδικάζεται σε κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου θα βαρύνει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μόνο εκ των υστέρων θα δύναται να προσφεύγει στο ελληνικό δημόσιο για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αποκτούσε αξίωση κατά του ελληνικού δημοσίου. Μια τέτοια ρύθμιση θα αντίκειτο στο άρθρο 123 της συνθήκης. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ συνιστά να προβλεφθεί στο σχέδιο νόμου ότι το ελληνικό δημόσιο θα αναλαμβάνει εκ των προτέρων κάθε οικονομική υποχρέωση που θα βαρύνει την Τράπεζα της Ελλάδος ως νόμιμο διάδοχο ορισμένης εποπτικής αρχής και ότι το ίδιο δεν θα ανάγεται κατά της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά τη σχετική ευθύνη 14. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, όπως έχει ήδη επισημάνει η ΕΚΤ 15, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΕθνΚΤ, «τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιάγουν τις ΕθνΚΤ σε κατάσταση ανεπάρκειας [...] πόρων ώστε αυτές να αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους που αφορούν κατά περίπτωση είτε το ΕΣΚΤ είτε το Ευρωσύστημα». Συναφώς, της προτεινόμενης ανάληψης δικών θα πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση της άμεσης ή έμμεσης επίδρασης που είναι πιθανόν να ασκήσει η ανάληψη αυτή επί της ικανότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (τόσο από λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη, υπό την έννοια της διαθεσιμότητας ανθρωπίνων πόρων και επαρκών οικονομικών πόρων, αντίστοιχα) να εκπληρώνει την αποστολή της Θέματα προσωπικού Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στην ΕΠΕΙΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 16 δύναται να ζητήσει την ένταξή του στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος μετά από αίτηση και αξιολόγησή του, αποδεχόμενο τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου 17. Σύμφωνα με όσα έχουν επισημανθεί σε άλλες περιπτώσεις 18, η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι η 13 Άρθρο 1 παράγραφος 8 του σχεδίου νόμου. 14 Βλ. παράγραφο 4.2 στοιχείο δ) της γνώμης CON/2008/ Βλ. π.χ. έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση, Μάιος 2008, σ Κατά το άρθρο 17 του π.δ. 20/2006, ΦΕΚ Α 17/ Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο δ) του σχεδίου νόμου. 18 Βλ. π.χ. γνώμες CON/2008/9, CON/2008/10, CON/2009/15, CON/2009/45 και CON/2009/47. Βλ. επίσης έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση, Μάιος 2008, σ

6 συγκεκριμένη ρύθμιση σέβεται την αυτονομία της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα προσωπικού και ότι η απόφαση περί πρόσληψης προσωπικού προερχόμενου από την ΕΠΕΙΑ λαμβάνεται αποκλειστικά και ανεξάρτητα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε θέση να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό, όπου αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο για την προσήκουσα εκτέλεση των νέων της αρμοδιοτήτων, όπως συμβαίνει και όσον αφορά τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της. Πάντως, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3.2.2, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από προηγούμενες σχέσεις απασχόλησης μεταξύ του νέου προσωπικού και της ΕΠΕΙΑ Εισφορές των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων Η ΕΚΤ σημειώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται οι εισφορές των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια 19. Για λόγους οικονομικής ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εκτέλεση των νέων εποπτικών καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος θα χρηματοδοτείται επαρκώς από τις εισφορές που πρόκειται να καταβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε ζημία για την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα καθορισμού των εισφορών των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η ΕΚΤ σημειώνει ότι στο βαθμό που οι νέες εποπτικές αρμοδιότητες θα ανατεθούν αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι όροι καθορισμού τους θα πρέπει να αποφασίζονται ανεξάρτητα από την Τράπεζα της Ελλάδος 20. Η ανάθεση της εν λόγω εξουσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος θα αποτύπωνε τη διεθνή πρακτική που έχει διαμορφωθεί με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών Μεταβατική περίοδος Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται οι ουσιαστικές και τεχνικές λεπτομέρειες για την ακώλυτη υπεισέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στο έργο της καταργούμενης ΕΠΕΙΑ και θα ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου Λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων που διατυπώνονται παραπάνω ως προς την οικονομική ανεξαρτησία και την νομισματική χρηματοδότηση και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση των εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Τράπεζα της Ελλάδος και η αποτελεσματική εκτέλεσή τους, η ΕΚΤ συνιστά τον καθορισμό των λεπτομερειών για τη μεταβίβαση των εν λόγω αρμοδιοτήτων με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ΕΠΕΙΑ καταργείται από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα 19 Άρθρο 1 παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου. Οι εν λόγω εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις (1,5 o /oo) επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων. 20 Η ΕΚΤ σημειώνει ότι το ισχύον πλαίσιο για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (νόμος 3601/2007, ΦΕΚ A 178/ ) παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιβολής εισφορών από την Τράπεζα της Ελλάδος. 21 Άρθρο 1 παράγραφος 10 του σχεδίου νόμου. 6

7 μετά τη δημοσίευση του νόμου 22. Προς διασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των υπό εξέταση καθηκόντων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός μεγαλύτερης μεταβατικής περιόδου σε συμφωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος. 3.3 Η μη τροποποίηση του σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα προτεινόμενα στις παραγράφους 3.2.2, και θα οδηγούσε την ΕΚΤ στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν συνάδουν με τα άρθρα 123 και 130 της συνθήκης. 4. Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) 4.1 Το ΕΚΙΑΖ θα συσταθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομικών 23. Παράλληλα, πλείονες διατάξεις του σχεδίου νόμου αναθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος εξουσίες λήψης αποφάσεων και/ή έγκρισης σε σχέση με τη λειτουργία του ΕΚΙΑΖ, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη κάλυψη, τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων ζωής μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ορισμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, τις εισφορές και την εσωτερική διακυβέρνηση 24. Εν προκειμένω η ΕΚΤ επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οι δραστηριότητες που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να μην αντίκεινται στην απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης που καθορίζεται στο άρθρο 123 της συνθήκης, και επομένως δεν θα πρέπει εκείνη να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες του ΕΚΙΑΖ σε περίπτωση που αποδεικνύονται ανεπαρκείς οι εισφορές που βαρύνουν τα μέλη του ΕΚΙΑΖ κατά το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2 του σχεδίου νόμου. Εξάλλου, η λειτουργική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί ευχερέστερο με τον σαφέστερο καθορισμό της συμμετοχής της Τράπεζας της Ελλάδος στη λειτουργία του ΕΚΙΑΖ και τη διασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής της στη διοίκησή του 25. Η ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος σαφούς και αυτόνομης αρμοδιότητας για την εποπτεία του ΕΚΙΑΖ μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση του σκοπού του σχεδίου νόμου να επεκτείνει τις υφιστάμενες εποπτικές αρμοδιότητές της προκειμένου αυτές να περιλαμβάνουν και τον ασφαλιστικό τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση του σχεδίου νόμου με τις 22 Άρθρο 1 παράγραφος 1του σχεδίου νόμου. 23 Άρθρο 4 του σχεδίου νόμου. 24 Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου ορίζει ότι: i) σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των οποίων τα τεχνικά σημειώματα ή οι όροι παραβιάζουν την κείμενη συναφή νομοθεσία, το ΕΚΙΑΖ, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές των όρων αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (άρθρο 7 παράγραφος 2), ενώ κάθε ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του ΕΚΙΑΖ (άρθρο 7 παράγραφος 3) ii) η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίζει τη διαδικασία και θα ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων ζωής ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί (άρθρο 9 παράγραφος 1) και θα εγκρίνει την επιλογή της διαδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης από το ΕΚΙΑΖ (άρθρο 9 παράγραφος 3) κάθε ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 9 παράγραφος 7) iii) σε έκτακτες περιπτώσεις, η Διαχειριστική Επιτροπή θα δύναται με απόφασή της που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να ορίζει έκτακτες εισφορές (άρθρο 10 παράγραφος 2), ενώ με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος θα ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 (άρθρο 10 παράγραφος 5) iv) ο εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΙΑΖ, η κατάρτιση του οποίου αποφασίζεται από τη Συνέλευση των μελών, θα εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β)). 25 Βλ. σχετικά παράγραφο 4.2 της γνώμης CON/2008/51. 7

8 ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να τροποποιηθούν αντικειμενικά και ουσιαστικά οι οικείες διατάξεις. 4.2 Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2, το ΕΚΙΑΖ θα παρέχει κάλυψη σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που πηγάζουν από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που καταρτίσθηκαν και τις συναφείς ασφαλιστικές εργασίες που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη (διασυνοριακή) παροχή υπηρεσιών. Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη συσταθεί αντίστοιχα εγγυητικά κεφάλαια ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, η συμμετοχή στα οποία είναι υποχρεωτική για τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στα εν λόγω κράτη μέλη και για τα υποκαταστήματα που αυτές έχουν ενδεχομένως ιδρύσει εκτός των εν λόγω κρατών μελών, σύμφωνα με τη γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου περί άσκησης της εποπτείας από το κράτος καταγωγής. Ως εκ τούτου, και ενόψει της πιθανής μελλοντικής ανάληψης πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης στον τομέα αυτόν, η ΕΚΤ προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, ούτως ώστε η ένταξη στο ΕΚΙΑΖ και η λειτουργία αυτού να μην καθίστανται υποχρεωτικές για υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτονται ήδη από αντίστοιχα εγγυητικά κεφάλαια στη χώρα εγκατάστασής τους. 5. Σύσταση Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας (ΣΣΕ) 5.1 Όπως επισημαίνεται σε προηγούμενες γνώμες 26, η σύσταση εθνικών επιτροπών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των ΕθνΚΤ και των εποπτικών αρχών να στηρίζουν το ΕΣΣΚ σε επίπεδο αναλύσεων. Τα καθήκοντα που ασκούν οι εν λόγω επιτροπές θα πρέπει να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του ΕΣΣΚ. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται οι κατάλληλες συνεργίες. Πάντως, είναι αναγκαίο να αποφεύγεται η ανάθεση στις εν λόγω εθνικές επιτροπές καθηκόντων και εξουσιών που θα μπορούσαν να έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα του ΕΣΣΚ και που ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματική λειτουργία του. Επίσης, τα νομικά πλαίσια λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών θα πρέπει να αποτυπώνουν δεόντως τους ρόλους των ΕθνΚΤ, να μην περιορίζουν την ανεξαρτησία των Διοικητών αυτών ή να επηρεάζουν αδικαιολόγητα την ποιότητα και αμεροληψία της συνεισφοράς τους ως μελών του ΕΣΣΚ. Όσον αφορά τη σύνθεση του ΣΣΕ, η ΕΚΤ σημειώνει ότι επιτροπές με παρόμοια καθήκοντα έχουν συσταθεί σε διάφορα κράτη μέλη, στις περισσότερες δε περιπτώσεις η συμμετοχή σε αυτές περιορίζεται σε μέλη προερχόμενα από θεσμικά όργανα. Μια τέτοια σύνθεση φαίνεται προτιμότερη για λόγους που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της αρμοδιότητας των θεσμικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την ανάλυση της μακροοικονομικής σταθερότητας, καθώς και του ισχύοντος καθεστώτος απορρήτου. Τέλος, λόγω της σημασίας που έχει η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων μακροπροληπτικής εποπτείας σε επίπεδο Ένωσης, είναι ουσιώδες να διαφυλάσσεται η ικανότητα του ΕΣΣΚ να ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα, καθώς 26 Παράγραφος 2.1 της γνώμης CON/2010/3, παράγραφος της γνώμης CON/2010/7 και παράγραφος 2.11 της γνώμης CON/2010/10. 8

9 και ένας έγκυρος και αποτελεσματικός δίαυλος για τη διαβίβαση των προειδοποιήσεων και συστάσεών του. Καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΣΣΕ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα υιοθετεί συμπεράσματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργεί κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τις προαναφερθείσες ουσιώδεις αρχές. 5.2 Ειδικότερα, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητή και Υποδιοικητή της συνάδει πλήρως με τη θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και με την προσωπική ανεξαρτησία του Διοικητή και Υποδιοικητή της, όπως επίσης και με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), που στόχο έχουν τη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων τους βάσει της συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ 27. Περαιτέρω μέτρα εφαρμογής του σχεδίου νόμου όσον αφορά τη σύσταση, την οργάνωση και την αποστολή του ΣΣΕ θα πρέπει επίσης να σέβονται την αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. Η παρούσα γνώμη θα δημοσιευτεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Φρανκφούρτη, 23 Απριλίου [υπογραφή] Ο Aντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουκάς Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 27 Βλ. και παράγραφο 3.1 της γνώμης CON/2010/4. 9

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 5 Νοεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 20ής Ιουλίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 20ής Ιουλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/25) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Απριλίου 2014 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μέσω του ΤΧΣ (CON/2014/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/90) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 159/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012»

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα