Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ) (εφεξής «ο κανονισμός ΕΕΜ»), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 7, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποδίδει μέγιστη σημασία σε μία προσέγγιση που στο επίκεντρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) τοποθετεί τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τους αυστηρότερους δυνατούς κανόνες δεοντολογίας. Η τήρηση των εν λόγω αρχών αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιοπιστίας του ΕΕΜ και είναι ουσιώδης για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών. (2) Ενόψει τούτου κρίνεται απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ, το οποίο να καθορίζει κανόνες δεοντολογίας διά της τήρησης των οποίων διαφυλάσσεται η αξιοπιστία και η φήμη του, καθώς και η εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα και την αμεροληψία των μελών των οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ (εφεξής «το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ»). Το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ ενδείκνυται να αποτελείται από την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, με την οποία καθορίζονται οι αρχές που το διέπουν, από ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίησή τους και από εσωτερικούς κανόνες και πρακτικές που υιοθετούν η ΕΚΤ και κάθε ΕΑΑ. (3) Οι ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών θα πρέπει να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την αποτροπή της κατάχρησης τέτοιων πληροφοριών από μέλη των οργάνων ή του προσωπικού της ΕΚΤ ή των ΕΑΑ και να αποκλείσουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων προερχόμενες από ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ενόψει τούτου το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τις βασικές έννοιες που το διέπουν, καθώς επίσης και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οργάνων. Επίσης, πέραν της γενικής απαγόρευσης της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, το ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να καθορίζει επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά πρόσωπα με πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Ακόμη θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης και γνωστοποίησης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. (4) Το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων και την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας. (5) Το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ θα πρέπει να διέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος. Είναι ευκταίο η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ να εφαρμόζουν αντίστοιχους κανόνες για τα μέλη του προσωπικού ή τους εξωτερικούς συνεργάτες τους που συμμετέχουν στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων. (6) Οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής τελούν υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας. ΕΑΑ που αδυνατεί να εφαρμόσει διάταξη της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής λόγω της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ. Επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης κάθε εύλογου μέτρου ευρισκόμενου στη διάθεσή της προκειμένου να άρει το εμπόδιο που θέτει το εθνικό δίκαιο. (7) Οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής τελούν υπό την επιφύλαξη του κώδικα συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου ( 2 ) και του κώδικα συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου ( 3 ). (8) Δεδομένου ότι το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ περιορίζεται στην εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων, το διοικητικό συμβούλιο υιοθέτησε αντίστοιχο πλαίσιο δεοντολογίας σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ( 4 ), ( 1 ) ΕΕ L 287 της , σ. 63. ( 2 ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΕΕ C 123 της , σ. 9). ( 3 ) Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ C 93 της , σ. 2). ( 4 ) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/855 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος και την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/6 για τους ελάχιστους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2015/11) (βλέπε σελίδα 23 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

2 L 135/ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «εθνική αρμόδια αρχή» (ΕΑΑ): εθνική αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 του κανονισμού EEM. Ο ορισμός αυτός δεν θίγει τυχόν εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αναθέτουν ορισμένα εποπτικά καθήκοντα σε εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) η οποία δεν έχει οριστεί ως ΕΑΑ. Η όποια αναφορά της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε ΕΑΑ καταλαμβάνει, κατά περίπτωση, και την ΕθνΚΤ ως προς τα καθήκοντα που της έχουν τυχόν ανατεθεί βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας 2) «εμπιστευτική πληροφορία»: κάθε πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τις αγορές, άπτεται της εκτέλεσης καθηκόντων του Ευρωσυστήματος από τις κεντρικές του τράπεζες και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ή δεν είναι προσβάσιμη από το κοινό 3) «πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τις αγορές»: ακριβής πληροφορία η δημοσιοποίηση της οποίας ενδέχεται να επιδρά σημαντικά στις τιμές περιουσιακών στοιχείων ή στις τιμές στις χρηματοπιστωτικές αγορές 4) «κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών»: μέλος των οργάνων ή του προσωπικού που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο 5) «μέλος του προσωπικού»: κάθε πρόσωπο που συνδέεται με σχέση απασχόλησης με την ΕΚΤ ή με ΕΑΑ, εξαιρουμένων όσων είναι επιφορτισμένα αποκλειστικά με καθήκοντα που δεν άπτονται της εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕΜ 6) «μέλος των οργάνων»: κάθε μέλος των αρμόδιων για τη λήψη αποφάσεων οργάνων ή άλλων εσωτερικών οργάνων της ΕΚΤ ή των ΕΑΑ, εκτός των μελών του προσωπικού 7) «χρηματοοικονομικές εταιρείες»: οι χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό την έννοια του σημείου 2.55 του κεφαλαίου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 8) «σύγκρουση συμφερόντων»: κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας προσωπικά συμφέροντα μελών των οργάνων ή του προσωπικού μπορούν να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους 9) «προσωπικό συμφέρον»: κάθε υφιστάμενο ή δυνητικό ωφέλημα, χρηματικής ή μη χρηματικής φύσης, για μέλη των οργάνων ή του προσωπικού ή των οικογενειών τους, για λοιπά συγγενικά τους πρόσωπα ή πρόσωπα του φιλικού τους περιβάλλοντος και του στενού κύκλου γνωριμιών τους 10) «όφελος»: κάθε δώρο, φιλοξενία ή άλλο ωφέλημα, χρηματικής ή μη χρηματικής φύσης, που βελτιώνει αντικειμενικά την οικονομική, νομική ή προσωπική κατάσταση του αποδέκτη του και το οποίο ο ίδιος κατά τα λοιπά δεν δικαιούται. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται στην ΕΚΤ και στις ΕΑΑ κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ. Εν προκειμένω οι εσωτερικοί κανόνες τους οποίους οι ίδιες εκδίδουν συμμορφούμενες με τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής εφαρμόζονται στα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους. 2. Στον βαθμό που είναι νομικώς εφικτό, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ μεριμνούν για την επέκταση των υποχρεώσεων που ορίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων και δεν είναι μέλη του προσωπικού τους. 3. Οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής από την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ αυστηρότερων κανόνων δεοντολογίας για τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της , σ. 1).

3 L 135/31 Άρθρο 3 Ρόλοι και αρμοδιότητες 1. Με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις αρχές του πλαισίου δεοντολογίας του ΕΕΜ και θεσπίζει βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο εφαρμογής τους, ενόψει της αρμοδιότητάς του να καθορίζει τη νοοτροπία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας στο επίπεδο του ΕΕΜ. 2. Η επιτροπή επιθεώρησης, η επιτροπή εσωτερικών επιθεωρητών και η επιτροπή οργανωτικής ανάπτυξης συμμετέχουν στην εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου δεοντολογίας του ΕΕΜ εντός των ορίων των οικείων αρμοδιοτήτων τους. 3. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ καθορίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των οργάνων, των μονάδων και των μελών του προσωπικού τους που ασχολούνται σε τοπικό επίπεδο με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του πλαισίου δεοντολογίας του ΕΕΜ. Άρθρο 4 Κοινοποίηση και ενημέρωση 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ συντάσσουν τους εσωτερικούς κανόνες τους για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής με σαφήνεια και διαφάνεια, τους κοινοποιούν στα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους και διασφαλίζουν ευχερή πρόσβαση σε αυτούς. 2. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ενημέρωση των μελών των οργάνων και του προσωπικού τους, έτσι ώστε αυτά να κατανοούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ. Άρθρο 5 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες εφαρμογής της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη διενέργεια τακτικών ή/και ad hoc ελέγχων συμμόρφωσης. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ εγκρίνουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις μη συμμόρφωσης και την αντιμετώπισή τους. 2. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης τελεί υπό την επιφύλαξη εσωτερικών κανόνων που επιτρέπουν εσωτερικές έρευνες όπου υπάρχουν υπόνοιες περί παράβασης κανόνων για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής από μέλος των οργάνων ή του προσωπικού. Άρθρο 6 Γνωστοποίηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και ενεργή παρακολούθηση της εξέλιξής τους 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες για τη γνωστοποίηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την παροχή πληροφοριών εκ των ένδον («whistleblowing») σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 2. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ λαμβάνουν μέτρα προς διασφάλιση της ενδεδειγμένης προστασίας των προσώπων που γνωστοποιούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 3. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν την ενεργή παρακολούθηση της εξέλιξης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επιβολής αναλογικών πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους πειθαρχικούς κανόνες και διαδικασίες. 4. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ γνωστοποιούν αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της επιτροπής οργανωτικής ανάπτυξης και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εσωτερικές διαδικασίες, κάθε μείζον συμβάν που αφορά παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να γνωστοποιούν απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο τέτοια μείζονα συμβάντα μη συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ ενημερώνουν παράλληλα την επιτροπή επιθεώρησης.

4 L 135/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 7 Γενική απαγόρευση κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ μεριμνούν για την απαγόρευση της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών από τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους. 2. Η απαγόρευση κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών καλύπτει κατ' ελάχιστον: α) τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για σκοπούς ιδιωτικών συναλλαγών διενεργούμενων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων β) τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης επαγγελματικών καθηκόντων και ο τρίτος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις πληροφορίες και γ) τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προκειμένου οι κάτοχοί τους να συστήσουν σε τρίτους ή να τους παροτρύνουν να διενεργήσουν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Άρθρο 8 Ειδικοί περιορισμοί όσον αφορά κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους στα οποία οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν ότι όλοι οι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς όσον αφορά κρίσιμες ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Μία ιδιωτική χρηματοοικονομική συναλλαγή θεωρείται κρίσιμη εφόσον συνδέεται ή μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται στενά με την εκτέλεση καθηκόντων του Ευρωσυστήματος. Στους εσωτερικούς τους κανόνες η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ παραθέτουν κατάλογο των κρίσιμων αυτών συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως: α) συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που εκδίδονται από χρηματοοικονομικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση β) βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, ήτοι αγορά και εν συνεχεία πώληση ή πώληση και εν συνεχεία αγορά του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς γ) συναλλαγές σε παράγωγα μέσα που συνδέονται με τα χρηματοδοτικά μέσα του ως άνω στοιχείου α) και συμμετοχές σε σχήματα συλλογικών επενδύσεων κύριος σκοπός των οποίων είναι η επένδυση σε τέτοια χρηματοδοτικά μέσα. 3. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θεσπίζουν εσωτερικούς κανόνες που καθορίζουν τους ειδικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, συνεκτιμώντας παράγοντες που αφορούν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και αναλογικότητα. Οι εν λόγω ειδικοί περιορισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα, μεμονωμένα ή συνδυαστικά: α) απαγόρευση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών β) θέσπιση υποχρέωσης προηγούμενης έγκρισης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών γ) θέσπιση υποχρέωσης εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων γνωστοποίησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή/και δ) θέσπιση περιόδων απαγόρευσης (embargo) συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 4. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΚΤ και των ΕΑΑ η εφαρμογή των ειδικών αυτών περιορισμών και σε μέλη του προσωπικού εκτός των κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών. 5. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοι των κρίσιμων ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών προσαρμόζονται άμεσα ώστε να αποτυπώνουν τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 6. Στους εσωτερικούς τους κανόνες η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ καθορίζουν τους όρους και τα εχέγγυα για την απαλλαγή από τους ειδικούς περιορισμούς του παρόντος άρθρου των μελών των οργάνων και του προσωπικού που αναθέτουν τη διαχείριση των ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους σε ανεξάρτητους τρίτους βάσει έγγραφης συμφωνίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

5 L 135/33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Άρθρο 9 Συγκρούσεις συμφερόντων 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ οφείλουν να διαθέτουν μηχανισμό για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο υποψήφιων μελών του προσωπικού λόγω προηγούμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή προσωπικών σχέσεων. 2. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θεσπίζουν εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ μεριμνούν ώστε, οσάκις γνωστοποιείται κάποια περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, να διαθέτουν πρόσφορα μέτρα για την αποτροπή της, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής του υποκειμένου της από την αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 3. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ οφείλουν να διαθέτουν μηχανισμό για την αξιολόγηση και την αποτροπή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της ανάληψης, από μέλη των οργάνων τους και υψηλόβαθμα μέλη του προσωπικού τους που αναφέρονται απευθείας στα εκτελεστικά όργανα, επαγγελματικών δραστηριοτήτων μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης με εκείνες. 4. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ οφείλουν να διαθέτουν, εφόσον απαιτείται, μηχανισμό για την αξιολόγηση και την αποτροπή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της ανάληψης από μέλη του προσωπικού τους επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άρθρο 10 Απαγόρευση λήψης οφελών 1. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θεσπίζουν εσωτερικούς κανόνες που απαγορεύουν στα μέλη των οργάνων και του προσωπικού τους να ζητούν, να λαμβάνουν ή να αποδέχονται υποσχέσεις με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους συνδεόμενου καθ' οιονδήποτε τρόπο με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. 2. Στους εσωτερικούς κανόνες τους η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ μπορούν να ορίζουν εξαιρέσεις από την απαγόρευση της παραγράφου 1 όσον αφορά οφέλη προσφερόμενα από κεντρικές τράπεζες, θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και οφέλη εθιμοτυπικής ή αμελητέας αξίας από τον ιδιωτικό τομέα, στην τελευταία αυτή περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι τα οφέλη δεν προσφέρονται συχνά και δεν προέρχονται από την ίδια πηγή. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν ότι οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις δεν επηρεάζουν ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελών των οργάνων και του προσωπικού τους. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις για οφέλη που προσφέρουν πιστωτικά ιδρύματα σε μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή της ΕΑΑ στη διάρκεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ή αποστολών ελέγχου, εκτός αν πρόκειται για αμελητέας αξίας φιλοξενία προσφερόμενη σε επαγγελματικό πλαίσιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕΑΑ. 2. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και της συμμόρφωσης με αυτή και τα εφαρμόζουν από τις 18 Μαρτίου Οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ για τυχόν εμπόδια στην εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και ειδοποιούν την ΕΚΤ για τα κείμενα και τα μέσα που σχετίζονται με τα εν λόγω μέτρα έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.

6 L 135/ Άρθρο 12 Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 1. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. 2. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή τουλάχιστον ανά τριετία. Άρθρο 13 Αποδέκτες Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στην ΕΚΤ και στις ΕΑΑ. Φρανκφούρτη, 12 Μαρτίου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 5.6.2015 L 141/73 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνιστάται στην ένταξη του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας 6 Μαρτίου 2015 6 Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός... 3 2. Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα