«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας Θράκης ΜΑΪΟΣ 2005

2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ (ΣΚΑΛΕΣ) A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.. 22/1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων (τ.ρ. Π.. 17/1978) εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων. ( ΦΕΚ 406/Α133-ΦΕΚ 20/Α/ ) Ο Εργολάβος του Έργου ή ο Κύριος του Έργου ή ο Υπεργολάβος Τµήµατος του Έργου υποχρεούται να έχει στη διάθεση των εργαζοµένων κινητές κλίµακες, εφ όσον δεν υπάρχουν σταθερές για ύψη µεγαλύτερα των δύο (2) µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.. 22/33. Ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να έχει την ανάλογη ικανότητα (σωµατική και πνευµατική) και να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας για τη σωστή χρήση των φορητών κλιµάκων. Ποτέ δεν πρέπει οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν µία ελαττωµατική σκάλα. Οι ορθοστάτες της σκάλας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από σκληρό, ελαφρύ και καλά διατηρούµενο ξύλο (υγιές), το οποίο θα είναι ανθεκτικό σε κάµψη, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόµενα λυγισµού κατά την άνοδο των εργαζοµένων σε αυτήν. Οι εργασίες επεξεργασίας των ξύλινων µερών της σκάλας, όπως στοκάρισµα ή χρωµατισµοί, έχουν ως σκοπό την συντήρηση της σκάλας και όχι την απόκρυψη τυχόν ελαττωµάτων που φέρει αυτή (ρωγµές ή ρόζοι ). Στις εργασίες συντήρησης για την προστασία των φορητών ξύλινων κλιµάκων συνιστάται µόνο η χρήση βερνικιών, ώστε να γίνονται αντιληπτές τυχόν φθορές τους, µια και δεν υπάρχει ο κίνδυνος κάλυψης της φθοράς. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος των κλιµάκων και όταν αυτές δεν έχουν πλέον τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα πρέπει να αποµακρύνονται. Οι βαθµίδες δεν θα πρέπει µεταξύ τους να έχουν απόσταση µεγαλύτερη από τριάντα εκατοστά (30 εκ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση της βάσης των κλιµάκων σε τεµάχια τούβλων, ξύλων κλπ. Σε περιπτώσεις που η χρήση των κλιµάκων θα γίνει σε οδούς ή σε διαδρόµους θα πρέπει στη βάση αυτών να υπάρχει πάντοτε δεύτερος εργαζόµενος, ώστε να κρατάει αυτές εξασφαλίζοντας την σταθερότητα τους. Ο εργαζόµενος στη βάση της σκάλας σε καµία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να αποµακρύνεται. Σε περίπτωση αποµακρύνσεως του θα πρέπει πρώτα να αντικατασταθεί από άλλο εργαζόµενο. 2

3 Οι κλίµακες θα πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 80 εκατοστά του µέτρου από το σταθερό δάπεδο (στέγη, πλάκα, φυσικό έδαφος κλπ. ). Απαγορεύεται η εναπόθεση εργαλείων ή υλικών επί των βαθµίδων των φορητών κλιµάκων. Οι επί των κλιµάκων εργαζόµενοι εφοδιάζονται µε σακίδια εντός των οποίων τοποθετούν τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση απλών φορητών κλιµάκων µήκους µεγαλύτερου των έξι(6) µέτρων. Επίσης απαγορεύεται η συνένωση δύο κλιµάκων µε προσωρινές συνδέσεις, έστω και αν το τελικό µήκος της προκύπτουσας κλίµακας είναι µικρότερο των έξι µέτρων. Σε εργασίες που απαιτείται κλίµακα µεγαλύτερου µήκους των έξι µέτρων επιβάλλεται η χρησιµοποίηση σύνθετων κλιµάκων, όπως αρθρωτές, ολισθαίνουσες ή µηχανικές. Απαγορεύεται η εργασία πάνω σε σκάλα άνω των έξι µέτρων, χωρίς να φέρει ο εργαζόµενος ζώνη ασφαλείας, την οποία του παρέχει ο εργοδότης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από τις απλές κλίµακες έχουµε και σύνθετες κλίµακες οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : Ολισθαίνουσες κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από δύο απλές κλίµακες, οι οποίες ολισθαίνουν σταθερά και επάλληλα µε την απλή έλξη σχοινιού και αναπτύσσονται σε µήκος που δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) µέτρα. Το σχοινί έλξεως θα πρέπει να είναι επιψευδαργυρωµένο συρµατόσχοινο. Στις κλίµακες αυτές επιβάλλεται να υπάρχει ανασταλτική κροτάλη (καστάνια) για αποτροπή οπισθοδροµήσεως της ολισθαίνουσας κλίµακας σε περίπτωση που έχουµε θραύση του σχοινιού. Αρθρωτές κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από µικρότερες κλίµακες που προστίθεται η µία στην προέκταση της άλλης µε την εισχώρηση, εναλλάξ της πλευρικής επεκτάσεως πέραν των ορθοστατών της τελευταίας βαθµίδας της µιας κλίµακας και της πρώτης της επόµενης προς το εσωτερικό των ορθοστατών µέσα σε ειδικές εγκοπές τις οποίες φέρουν στα άκρα οι κλίµακες που ενώνονται. Το ύψος κάθε αρθρωτής κλίµακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα (9) µέτρα. Μπορεί κατ εξαίρεση να φτάσει τα δώδεκα (12) µέτρα, αφού ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα εξασφαλίσεως του εργαζόµενου που θα την χρησιµοποίηση. Οι εργασίες συνθέσεως και αποσυνθέσεως των παραπάνω κλιµάκων γίνεται από ειδικά πεπειραµένους τεχνίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών. 3

4 Μηχανικές κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από βάση µε τέσσερα σηµεία επαφής στο σταθερό έδαφος, στην οποία βάση στηρίζεται η πρώτη από τις κλίµακες που αποτελούν την µηχανική κλίµακα, ενώ η δεύτερη κλίµακα ολισθαίνει κατά µήκος της πρώτης. Η πρώτη αυτή κλίµακα µπορεί να πάρει κλίση και προς τις τέσσερις διευθύνσεις. Η κλίση αυτή σε σχέση µε το έδαφος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 60 ο, έτσι ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα µε το κέντρο βάρους της συγκεκριµένης κλίµακας όταν αυτή είναι σε χρήση (ανάπτυξη όλου του µήκους της). Η ολισθαίνουσα κλίµακα θα πρέπει στο ελεύθερο άκρο της να φέρει την κατάλληλη προστασία έναντι πτώσης για τον εργαζόµενο που θα κάνει χρήση αυτής. Β. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Π /81, Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών άρθρο 43 εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού ( ΦΕΚ 260 / Α / ) Όλες οι κλίµακες θα πρέπει να είναι βατές µε ασφάλεια και επαρκώς φωτισµένες. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την εναπόθεση ή φύλαξη αντικειµένων. Οι κλίµακες µε περισσότερες από πέντε (5) βαθµίδες πρέπει να έχουν σε όλες τις ελεύθερες πλευρές τους στηθαίο µε χειρολισθήρα, σανίδα µεσοδιαστήµατος και θωράκια, για προστασία έναντι πτώσης. 4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ. 1. Ποτέ µην χρησιµοποιείς µία ελαττωµατική σκάλα. 2. Βεβαιώσου ότι η σκάλα είναι τοποθετηµένη πάνω σε σταθερή επίπεδη βάση. 3. Φρόντισε να είναι κάποιος στη βάση της σκάλας ή στερέωσε ασφαλώς την κορυφή της. 4. Βεβαιώσου ότι η σκάλα προεξέχει περισσότερο από 1µ. από το επίπεδο που θέλεις να φτάσεις. 5. Η σωστή κλίση µιας σκάλας είναι 1:4, δηλαδή 1µ. απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο για κάθε 4 µέτρα µήκους σκάλας. 6. Χρησιµοποίησε για κάθε δουλειά τη σκάλα µε το σωστό µήκος. Μη δένεις ποτέ δύο κοντές σκάλες για να φτιάξεις µια µακρύτερη. 7. Μη µεταφέρεις φορτίο ανεβαίνοντας πάνω σε σκάλα. Χρησιµοποίησε κάποιο ανυψωτικό µέσο. 8. Μη γέρνεις προς τα πλάγια όταν είσαι πάνω σε σκάλα. Είναι πιο ασφαλές να µετακινήσεις τη σκάλα. 9. Να βλέπεις προς τη σκάλα όταν ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις. 10. Πρόσεχε τα υγρά, λαδωµένα ή σκεπασµένα µε πάγο σκαλιά. 11. Εξέτασε προσεκτικά την σκάλα πριν τη χρησιµοποιήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ καιρό αποθηκευµένη. Σε ανώµαλο έδαφος στερέωσε γερά τα πόδια της σκάλας. 5

6 Η σωστή κλίση µίας κλίµακας είναι 1:4, δηλαδή 1µ. Απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο για κάθε 4 µέτρα µήκος σκάλας. 6

7 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στους χώρους εργασίας, παρ όλα τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται για τον περιορισµό των κινδύνων, αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τελείως. Το τελευταίο µέσο για την προστασία των εργαζοµένων, αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα µέσα (αποφυγή του κινδύνου, αντικατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο, µη έκθεση του εργαζοµένου, συλλογικά µέτρα προστασίας, µέθοδοι ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας), είναι τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ως Μέσα Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός, τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία του για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και τη υγεία του, καθώς και κάθε εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τα µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει : Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και η χρήση τους να µην επιφέρει νέους κινδύνους. Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά και ανάγκες. συνθήκες Να προσαρµόζονται στο χρήστη. Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξη ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους. 7

8 Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά. Να χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόµενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Α.Π. υσκολεύουν την αναπνοή. ηµιουργούν δυσφορία. Επιδρούν αρνητικά στην παραγωγή. Έχουν πολλούς περιορισµούς στη χρήση. Χρειάζονται συχνά έλεγχο, καθαρισµό, συντήρηση, φύλαξη. Απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών. Απαιτείται συχνός έλεγχος εφαρµογής τους. εν µπορούν ή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν από ορισµένους εργαζοµένους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Α.Π. Πριν την επιλογή των Ατοµικών Μέσων Προστασίας : Καταγράφονται, αναλύονται και εκτιµούνται οι κίνδυνοι που δεν δυνατόν να αποφευχθούν µε άλλα µέσα ή µέτρα. Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται τα Μ.Α.Π. στους προηγούµενους κινδύνους. 8

9 Εκτιµούνται τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων Μ.Α.Π. σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα µέσα ατοµικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά να είναι κατάλληλα κατασκευασµένα, ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και ασφάλεια άλλων προσώπων ) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα να χρησιµοποιούνται για τον προβλεπόµενο σκοπό. Τα διατιθέµενα στην αγορά Μ.Α.Π. απαιτείται να φέρουν την σήµανση CE επ αυτών, αλλά και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµένει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των Μ.Α.Π.. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ Μ.Α.Π. Για κάθε Μ.Α.Π. που διατίθεται στην αγορά ο κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό σηµείωµα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα Μ.Α.Π., όπως : Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας. Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, επιθεώρησης ή απολύµανσης. Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των Μ.Α.Π.. Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση των Μ.Α.Π.. Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς. Τη σηµασία της σήµανσης που υπάρχει. 9

10 Π / 81, Ατοµικά µέσα προστασίας, άρθρα 102 έως 108. Εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για τα Ατοµικά Μέσα Προστασίας, ειδικά για την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, ισχύουν τα παρακάτω άρθρα του Π /81 : Οι εκτελούντες το έργο ( Εργολάβος ολοκλήρου του έργου ή Υπεργολάβος τµήµατος του έργου ή Κύριος του έργου ) θα πρέπει να παρέχουν τα απαιτούµενα κατά περίπτωση ατοµικά µέσα προστασίας, τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά CE (Π.. 396/94, άρθρο 9 γ ) και να φροντίζουν για τη χρήση τους από τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας, εφαρµόζοντας τα στις ανατοµικές τους αναλογίες (Π /81, άρθρο 102 ). Κράνη προστασίας της κεφαλής φορούν όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν (Π /81, άρθρο 103 ). Το σηµαντικότερο πρόβληµα µε τα κράνη είναι ότι οι εργαζόµενοι δεν τα φορούν, είτε γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει είτε γιατί θεωρούν ότι τους δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα κατά την εργασία τους. Είναι αλήθεια βέβαια ότι πολλές φορές η κακή επιλογή κράνους δεν επιτρέπει στον εργαζόµενο να δουλέψει µε άνεση και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι που επιβάλλουν τη χρήση προστατευτικού µέσου της κεφαλής είναι δύο κατηγοριών : 10

11 Αντικείµενα ή υλικά τα οποία πέφτουν από υψηλότερο επίπεδο από αυτό του χώρου εργασίας και Πρόσκρουση της κεφαλής σε εµπόδια και προεξοχές στο επίπεδο του χώρου εργασίας. Ανάλογα µε το µέγεθος, τη µορφή και το ύψος πτώσης των αντικειµένων από υψηλότερο επίπεδο ή της δύναµης πρόσκρουσης και τη µορφή του εµποδίου οι επιπτώσεις ποικίλουν από απλές γρατσουνιές κεφαλής, κακώσεις έως και θανατηφόρα ατυχήµατα. Για να παρέχει προστασία το κράνος θα πρέπει να : Εφαρµόζει σωστά στην κεφαλή και να είναι όσο το δυνατό ελαφρύτερο. 11

12 Έχει εσωτερικό σύστηµα απορρόφησης των κραδασµών µετά από κάποιο χτύπηµα. Είναι ανθεκτικό στις πιθανές πιέσεις που µπορεί να εφαρµοστούν σε αυτό. Είναι ανθεκτικό στις πτώσεις από ύψος. Αντανακλά τα αντικείµενα που πέφτουν και όχι να τα συγκρατεί Ασφαλίζεται σταθερά στην κεφαλή και να µην πέφτει εύκολα. Επιτρέπει τον αερισµό της κεφαλής και να εµποδίζει τη θέρµανση της. Είναι µονωµένο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε πιθανή περίπτωση επαφής µε ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε προστατευτικά µέσα του προσώπου ή των µατιών ή της ακοής. Θα πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία λήξης, την οποία φέρουν όλα τα κράνη. Η χρονική διάρκεια για ασφαλή χρήση τους εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, οι θερµοκρασιακές συνθήκες (κρύο, ζέστη ), η τυχόν έκθεση σε χηµικά, η κακοµεταχείριση. Ο µέγιστος χρόνος ζωής ενός κράνους, υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης µπορεί να φτάσει τα πέντε (5) χρόνια. Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα τακούνια, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα υποδήµατα. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι τύπου µποτίνι µε γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση βαρέων αντικειµένων (Π /81, άρθρο 106 ). 12

13 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσµατικός τρόπος προφύλαξης από την πτώση ( Π / 81, άρθρο 107 ). Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που µπορεί να βλάψουν τα µάτια ή τα χέρια αντίστοιχα ( Π /81, άρθρα 104 και 105 ). Όλα τα χρησιµοποιούµενα ατοµικά µέσα προστασίας πρέπει να είναι τα απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριµένου κάθε φορά κινδύνου. Επίσης πρέπει να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται µε ιδιαίτερη φροντίδα ( Π /81, άρθρο 102 ). Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα µαντήλια λαιµού και γενικά ρούχα που προεξέχουν, καθώς και τα δακτυλίδια, οι αλυσίδες, οι ταυτότητες κλπ. ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού, όταν κάτι από τα παραπάνω κάπου πιαστεί (Π /81 άρθρο 108 ). 13

14 ΣΤΕΓΕΣ Π / 80 Π / 81 Π / 96 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ Ο φέρων οργανισµός της στέγης (ζευκτά) θα πρέπει µε κατάλληλη πρόνοια να κατασκευάζεται και να συναρµολογείται στο έδαφος. Το ανέβασµα και η τοποθέτηση των ζευκτών πρέπει να εκτελείται µε µηχανικά µέσα. Η εργασία προσώπων σε υπό κατασκευή στέγη απαιτεί λήψη των παρακάτω µέτρων ασφαλείας, εναλλακτικά και σε συνδυασµό : 1. διάδροµοι εργασίας 2. δίχτυα ή πετσώµατα ή προστεγάσµατα 3. µηχανοκίνητες πλατφόρµες εργασίας 4. σε περίπτωση αδυναµίας ώστε να βρεθεί άλλη λύση χρησιµοποιούνται ατοµικά µέσα προστασίας (ζώνη ασφαλείας). Οι ευρισκόµενοι γύρω από την υπό κατασκευή στέγη θα πρέπει να φέρουν πάντοτε κράνη προστασίας της κεφαλής. Επίσης οι εργαζόµενοι επί της υπό κατασκευής στέγης θα πρέπει να φορούν αντιολισθηρά υποδήµατα. 14

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ Κατά περίπτωση λαµβάνονται τα εξής µέτρα : ιάδροµοι εργασίας (προστατευµένοι έναντι πτώσης ). Ανεξάρτητο ικρίωµα περιµετρικά της στέγης. Κατασκευή προστατευτικής διάταξης µετά την τοποθέτηση των ζευκτών (µαδέρια στα πέλµατα των ζευκτών ή ικριώµατα µε µαδέρια εντός του χώρου ή δίχτυα ) Τα φύλλα επικαλύψεως θα πρέπει να τοποθετούνται µε το τρόπο που προβλέπεται από το εργοστάσιο παραγωγής του. 1. Παράλληλες τεγίδες της στέγης πάνω στις οποίες µπορεί να τοποθετηθεί πλατφόρµα για ταχύτερη και ασφαλέστερη εργασία τοποθέτησης των φύλλων επικαλύψεως της στέγης. 2. Η πλατφόρµα αποτελείται από µεταλλικές βάσεις και κιγκλίδωµα έναντι πτώσης, καθώς επίσης και από χειρόφρενο για σταθεροποίηση της κατά την εκτέλεση της εργασίας. 15

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΡΕΠΕΙ : 1. Πάνω σε στέγες να εργάζονται ειδικευµένοι και έµπειροι εργαζόµενοι εφοδιασµένοι οπωσδήποτε µε ζώνες ασφαλείας. 2. Να κατασκευάζεται ανεξάρτητη σκαλωσιά ως προς την στέγη. Το δάπεδο εργασίας της σκαλωσιάς να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο της το µήκος. 3. Να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από µαδέρια τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται µε αγκύρωση για να µην µετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά της στέγης, όταν η στέγη χρησιµοποιείται ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας. 4. Να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών από τη στέγη πάνω σε άτοµα που βρίσκονται κάτω. 5. Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την ασφαλή κυκλοφορία των εργαζοµένων στις στέγες και να διατηρούνται χωρίς εµπόδια. 6. Να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγµατα. 7. Μετά την τοποθέτηση των ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων να τοποθετούνται : a) Μαδέρια που να εδράζονται στα πέλµατα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και έχουν αντοχή ή b) Σκαλωσιά πάνω στην οποία τοποθετούνται τα µαδέρια ή c) ίχτυ δεµένο ασφαλώς στα ζευκτά 8. Να φοράνε οι εργαζόµενοι αντιολισθηρά υποδήµατα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. 9. Να εφαρµόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι προβλεπόµενοι από τα οικεία εργοστάσια παραγωγής τους. 16

17 ΣΗΜΑΝΣΗ Τα σήµατα ασφαλείας και υγείας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, αφού µε την κατάλληλη χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των εργαζοµένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυµίζοντας τους συγκεκριµένες οδηγίες. Με την κατάλληλη σήµανση µπορούν να µειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήµατα. Σηµειώνεται ότι η χρήση των σηµάτων ασφαλείας και υγείας δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να υποκαταστήσει ή να περιορίσει τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών µέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δύο οδηγίες για τη σήµανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας µε κύριο στόχο: Οι πολυάριθµες διαφορές που υφίστανται στον τοµέα της σήµανσης ασφάλειας και υγείας µεταξύ των χωρών να µειωθούν σηµαντικά και να µην αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η χρησιµοποίηση κατά την εργασία εναρµονισµένων σηµάτων να οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που µπορεί να προέλθουν από τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές των εργαζοµένων. Η χώρα µας για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τις παραπάνω οδηγίες εξέδωσε αρχικά το Π.. 422/79 και αργότερα το Π.. 105/95, το οποίο καταργεί το προηγούµενο και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 67/Α/ µε τίτλο : «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» Ως σήµανση ασφάλειας, νοείται κάθε σήµανση η οποία αναφερόµενη σε ένα ορισµένο αντικείµενο, δραστηριότητα ή κατάσταση, παρέχει µια ένδειξη ή οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια ή/και την υγεία κατά την εργασία, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσο : πινακίδας χρώµατος φωτεινού ή ηχητικού σήµατος προφορικής ανακοίνωσης σήµατος δια χειρονοµιών 17

18 A. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Κατά τρόπο µόνιµο µε πινακίδες ή χρώµα ασφαλείας γίνεται η σήµανση που σχετίζεται µε : Την απαγόρευση Την προειδοποίηση Την υποχρέωση Τον εντοπισµό και την αναγνώριση των µέσων διάσωσης, βοήθειας και των εξοπλισµών καταπολέµησης πυρκαγιάς Την επισήµανση κινδύνων από εµπόδια, επικίνδυνα σηµεία και οδούς κυκλοφορίας και δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή µεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες Χαρακτηριστικά των σηµάτων Απλά εικονοσύµβολα, χωρίς περιττές λεπτοµέρειες Μπορεί να ποικίλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερα υπό τον όρο ότι η σηµασία τους θα είναι ισοδύναµη και δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρµογές. Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να αντέχει σε κρούσεις, κακές καιρικές συνθήκες και δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. ιαστάσεις, χρωµατοµετρικά και φωτογραµετρικά χαρακτηριστικά των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν καλή ορατότητα και κατανόηση τους. Συνθήκες χρήσης Τοποθέτηση σε κατάλληλο ύψος και θέση ανάλογη µε την οπτική γωνία. Φωσφορίζοντα χρώµατα, ανακλαστικά υλικά ή τεχνητός φωτισµός σε περιπτώσεις κακών συνθηκών φυσικού φωτισµού. Αφαίρεση της πινακίδας, όταν παύει να υφίσταται ο λόγος ύπαρξης της. Συγκεντρωτικοί πίνακες µε τη χρησιµοποιούµενη σήµανση και τις επεξηγήσεις της, σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας, ώστε να λαµβάνουν γνώση όλοι οι εργαζόµενοι. Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει : Α1. Σήµατα απαγόρευσης Τα σήµατα αυτά έχουν κυκλικό σχήµα, η ενέργεια την οποία απαγορεύουν παριστάνεται µε µαύρο σύµβολο σε λευκό φόντο που περιβάλλεται από 18

19 κόκκινη γραµµή, ενώ µία κόκκινη γραµµή διασχίσει το σήµα από αριστερά προς τα δεξιά µε κλίση 45 ο. Α2. Σήµατα προειδοποίησης Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα ισόπλευρου τριγώνου µε τη µία κορυφή προς τα πάνω. Ο κίνδυνος που προειδοποιούν παριστάνεται µε ένα µαύρο σύµβολο σε κίτρινο φόντο που περιβάλλεται από µαύρη γραµµή. Α3. Σήµατα υποχρέωσης Τα σήµατα αυτά έχουν κυκλικό σχήµα και η ενέργεια που µας υποχρεώνουν να κάνουµε παριστάνεται µε άσπρο σύµβολο σε µπλε φόντο. Α4. Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο και η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισµού παριστάνεται µε λευκό σύµβολο σε κόκκινο φόντο. Α5. Σήµατα διάσωσης Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο και η ένδειξη τους παριστάνεται µε άσπρο σύµβολο σε πράσινο φόντο. Α6. Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας Α7. Σήµανση δοχείων και σωληνώσεων Β. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Η συγκεκριµένη σήµανση σχετίζεται µε : Την επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων Την κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένη ενέργεια Την επείγουσα αποµάκρυνση Την καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς Η περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει : B1. Ηχητικά σήµατα Β2. Φωτεινά σήµατα Β3. Προφορική ανακοίνωση Β4. Σήµατα µε Χειρονοµίες Ορισµένοι τρόποι αυτής της σήµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί, όπως Φωτεινό σήµα και ηχητικό σήµα Φωτεινό σήµα και προφορική ανακοίνωση Σήµα δια χειρονοµιών και προφορική ανακοίνωση 19

20 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ Κατά την κατασκευή έργων σε οδούς τµήµα του καταστρώµατος (οδόστρωµα, έρεισµα ή πεζοδρόµιο )καταλαµβάνεται για την εκτέλεση των εργασιών και κατά συνέπεια απαιτείται ο αποκλεισµός του από την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών. Στην περιοχή εκτέλεσης των έργων επιβάλλεται η κατάλληλη ρύθµιση και η σωστή καθοδήγηση της κυκλοφορίας για την προστασία : Των χρηστών της οδού Του απασχολούµενου προσωπικού και Χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού Οι τεχνικές προδιαγραφές για σήµανση σε οδούς, όπου εκτελούνται έργα διακρίνεται σε : Σήµανση έργων σε αυτοκινητόδροµους και οδούς µε δύο ανεξάρτητους κλάδους κυκλοφορίας (εικόνες 1 & 2 ) Σήµανση έργων σε οδούς διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένων περιοχών (εικόνες3 & 5 ) Σήµανση έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Περιοχή προειδοποίησης Περιοχή εισόδου στο εργοτάξιο (αρχή εργοταξίου) Περιοχή εργοταξίου Περιοχή εξόδου από το εργοτάξιο (τέλος εργοταξίου ) Η σηµασία κάθε µιας από τις παραπάνω περιοχές για την οδική ασφάλεια εξαρτάται από την ταχύτητα των οχηµάτων και το κυκλοφοριακό φόρτο της οδού. Οι δύο αυτοί παράγοντες καθορίζουν τον ακριβή τρόπο σήµανσης, ιδιαίτερα στις περιοχές προειδοποίησης και εισόδου του εργοταξίου. Επίσης σηµαντικός παράγοντας για την συγκεκριµένη σήµανση είναι και η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου. Έτσι τα εκτελούµενα έργα σε οδούς διακρίνονται και σε : Έργα µικρής χρονικής διάρκειας, όπου οι εργασίες δεν διαρκούν περισσότερο από µία ηµέρα και κατά κανόνα εκτελούνται µε το φως της ηµέρας (εικόνες 2 & 4 ) Έργα µεγάλης χρονικής διάρκειας, όπου οι εργασίες διαρκούν περισσότερο της µίας ηµέρας, άρα και οι περιορισµοί της κυκλοφορίας, οι οποίοι δεν αίρονται κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών (εικόνες 1 & 3 ) 20

21 Εικόνα 1 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µεγάλης χρονικής διάρκειας σε Αυτοκινητόδροµο. 21

22 Εικόνα 2 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µικρής διάρκειας σε Αυτοκινητόδροµο. 22

23 Εικόνα 3 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µεγάλης χρονικής διάρκειας σε οδό διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένης περιοχής. 23

24 Εικόνα 4 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µικρής χρονικής διάρκειας σε οδό διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένης περιοχής. 24

25 25

26 26

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ : 190/84 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. (ΦΕΚ 64/Α/15-5-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β. /τος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995) O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα