«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας Θράκης ΜΑΪΟΣ 2005

2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ (ΣΚΑΛΕΣ) A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.. 22/1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων (τ.ρ. Π.. 17/1978) εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων. ( ΦΕΚ 406/Α133-ΦΕΚ 20/Α/ ) Ο Εργολάβος του Έργου ή ο Κύριος του Έργου ή ο Υπεργολάβος Τµήµατος του Έργου υποχρεούται να έχει στη διάθεση των εργαζοµένων κινητές κλίµακες, εφ όσον δεν υπάρχουν σταθερές για ύψη µεγαλύτερα των δύο (2) µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.. 22/33. Ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να έχει την ανάλογη ικανότητα (σωµατική και πνευµατική) και να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας για τη σωστή χρήση των φορητών κλιµάκων. Ποτέ δεν πρέπει οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν µία ελαττωµατική σκάλα. Οι ορθοστάτες της σκάλας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από σκληρό, ελαφρύ και καλά διατηρούµενο ξύλο (υγιές), το οποίο θα είναι ανθεκτικό σε κάµψη, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόµενα λυγισµού κατά την άνοδο των εργαζοµένων σε αυτήν. Οι εργασίες επεξεργασίας των ξύλινων µερών της σκάλας, όπως στοκάρισµα ή χρωµατισµοί, έχουν ως σκοπό την συντήρηση της σκάλας και όχι την απόκρυψη τυχόν ελαττωµάτων που φέρει αυτή (ρωγµές ή ρόζοι ). Στις εργασίες συντήρησης για την προστασία των φορητών ξύλινων κλιµάκων συνιστάται µόνο η χρήση βερνικιών, ώστε να γίνονται αντιληπτές τυχόν φθορές τους, µια και δεν υπάρχει ο κίνδυνος κάλυψης της φθοράς. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος των κλιµάκων και όταν αυτές δεν έχουν πλέον τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα πρέπει να αποµακρύνονται. Οι βαθµίδες δεν θα πρέπει µεταξύ τους να έχουν απόσταση µεγαλύτερη από τριάντα εκατοστά (30 εκ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση της βάσης των κλιµάκων σε τεµάχια τούβλων, ξύλων κλπ. Σε περιπτώσεις που η χρήση των κλιµάκων θα γίνει σε οδούς ή σε διαδρόµους θα πρέπει στη βάση αυτών να υπάρχει πάντοτε δεύτερος εργαζόµενος, ώστε να κρατάει αυτές εξασφαλίζοντας την σταθερότητα τους. Ο εργαζόµενος στη βάση της σκάλας σε καµία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να αποµακρύνεται. Σε περίπτωση αποµακρύνσεως του θα πρέπει πρώτα να αντικατασταθεί από άλλο εργαζόµενο. 2

3 Οι κλίµακες θα πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 80 εκατοστά του µέτρου από το σταθερό δάπεδο (στέγη, πλάκα, φυσικό έδαφος κλπ. ). Απαγορεύεται η εναπόθεση εργαλείων ή υλικών επί των βαθµίδων των φορητών κλιµάκων. Οι επί των κλιµάκων εργαζόµενοι εφοδιάζονται µε σακίδια εντός των οποίων τοποθετούν τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση απλών φορητών κλιµάκων µήκους µεγαλύτερου των έξι(6) µέτρων. Επίσης απαγορεύεται η συνένωση δύο κλιµάκων µε προσωρινές συνδέσεις, έστω και αν το τελικό µήκος της προκύπτουσας κλίµακας είναι µικρότερο των έξι µέτρων. Σε εργασίες που απαιτείται κλίµακα µεγαλύτερου µήκους των έξι µέτρων επιβάλλεται η χρησιµοποίηση σύνθετων κλιµάκων, όπως αρθρωτές, ολισθαίνουσες ή µηχανικές. Απαγορεύεται η εργασία πάνω σε σκάλα άνω των έξι µέτρων, χωρίς να φέρει ο εργαζόµενος ζώνη ασφαλείας, την οποία του παρέχει ο εργοδότης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από τις απλές κλίµακες έχουµε και σύνθετες κλίµακες οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : Ολισθαίνουσες κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από δύο απλές κλίµακες, οι οποίες ολισθαίνουν σταθερά και επάλληλα µε την απλή έλξη σχοινιού και αναπτύσσονται σε µήκος που δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) µέτρα. Το σχοινί έλξεως θα πρέπει να είναι επιψευδαργυρωµένο συρµατόσχοινο. Στις κλίµακες αυτές επιβάλλεται να υπάρχει ανασταλτική κροτάλη (καστάνια) για αποτροπή οπισθοδροµήσεως της ολισθαίνουσας κλίµακας σε περίπτωση που έχουµε θραύση του σχοινιού. Αρθρωτές κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από µικρότερες κλίµακες που προστίθεται η µία στην προέκταση της άλλης µε την εισχώρηση, εναλλάξ της πλευρικής επεκτάσεως πέραν των ορθοστατών της τελευταίας βαθµίδας της µιας κλίµακας και της πρώτης της επόµενης προς το εσωτερικό των ορθοστατών µέσα σε ειδικές εγκοπές τις οποίες φέρουν στα άκρα οι κλίµακες που ενώνονται. Το ύψος κάθε αρθρωτής κλίµακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα (9) µέτρα. Μπορεί κατ εξαίρεση να φτάσει τα δώδεκα (12) µέτρα, αφού ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα εξασφαλίσεως του εργαζόµενου που θα την χρησιµοποίηση. Οι εργασίες συνθέσεως και αποσυνθέσεως των παραπάνω κλιµάκων γίνεται από ειδικά πεπειραµένους τεχνίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών. 3

4 Μηχανικές κλίµακες, οι οποίες αποτελούνται από βάση µε τέσσερα σηµεία επαφής στο σταθερό έδαφος, στην οποία βάση στηρίζεται η πρώτη από τις κλίµακες που αποτελούν την µηχανική κλίµακα, ενώ η δεύτερη κλίµακα ολισθαίνει κατά µήκος της πρώτης. Η πρώτη αυτή κλίµακα µπορεί να πάρει κλίση και προς τις τέσσερις διευθύνσεις. Η κλίση αυτή σε σχέση µε το έδαφος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 60 ο, έτσι ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα µε το κέντρο βάρους της συγκεκριµένης κλίµακας όταν αυτή είναι σε χρήση (ανάπτυξη όλου του µήκους της). Η ολισθαίνουσα κλίµακα θα πρέπει στο ελεύθερο άκρο της να φέρει την κατάλληλη προστασία έναντι πτώσης για τον εργαζόµενο που θα κάνει χρήση αυτής. Β. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Π /81, Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών άρθρο 43 εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού ( ΦΕΚ 260 / Α / ) Όλες οι κλίµακες θα πρέπει να είναι βατές µε ασφάλεια και επαρκώς φωτισµένες. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την εναπόθεση ή φύλαξη αντικειµένων. Οι κλίµακες µε περισσότερες από πέντε (5) βαθµίδες πρέπει να έχουν σε όλες τις ελεύθερες πλευρές τους στηθαίο µε χειρολισθήρα, σανίδα µεσοδιαστήµατος και θωράκια, για προστασία έναντι πτώσης. 4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ. 1. Ποτέ µην χρησιµοποιείς µία ελαττωµατική σκάλα. 2. Βεβαιώσου ότι η σκάλα είναι τοποθετηµένη πάνω σε σταθερή επίπεδη βάση. 3. Φρόντισε να είναι κάποιος στη βάση της σκάλας ή στερέωσε ασφαλώς την κορυφή της. 4. Βεβαιώσου ότι η σκάλα προεξέχει περισσότερο από 1µ. από το επίπεδο που θέλεις να φτάσεις. 5. Η σωστή κλίση µιας σκάλας είναι 1:4, δηλαδή 1µ. απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο για κάθε 4 µέτρα µήκους σκάλας. 6. Χρησιµοποίησε για κάθε δουλειά τη σκάλα µε το σωστό µήκος. Μη δένεις ποτέ δύο κοντές σκάλες για να φτιάξεις µια µακρύτερη. 7. Μη µεταφέρεις φορτίο ανεβαίνοντας πάνω σε σκάλα. Χρησιµοποίησε κάποιο ανυψωτικό µέσο. 8. Μη γέρνεις προς τα πλάγια όταν είσαι πάνω σε σκάλα. Είναι πιο ασφαλές να µετακινήσεις τη σκάλα. 9. Να βλέπεις προς τη σκάλα όταν ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις. 10. Πρόσεχε τα υγρά, λαδωµένα ή σκεπασµένα µε πάγο σκαλιά. 11. Εξέτασε προσεκτικά την σκάλα πριν τη χρησιµοποιήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ καιρό αποθηκευµένη. Σε ανώµαλο έδαφος στερέωσε γερά τα πόδια της σκάλας. 5

6 Η σωστή κλίση µίας κλίµακας είναι 1:4, δηλαδή 1µ. Απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο για κάθε 4 µέτρα µήκος σκάλας. 6

7 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στους χώρους εργασίας, παρ όλα τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται για τον περιορισµό των κινδύνων, αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τελείως. Το τελευταίο µέσο για την προστασία των εργαζοµένων, αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα µέσα (αποφυγή του κινδύνου, αντικατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο, µη έκθεση του εργαζοµένου, συλλογικά µέτρα προστασίας, µέθοδοι ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας), είναι τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ως Μέσα Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός, τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία του για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και τη υγεία του, καθώς και κάθε εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τα µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει : Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και η χρήση τους να µην επιφέρει νέους κινδύνους. Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά και ανάγκες. συνθήκες Να προσαρµόζονται στο χρήστη. Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξη ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους. 7

8 Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά. Να χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόµενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Α.Π. υσκολεύουν την αναπνοή. ηµιουργούν δυσφορία. Επιδρούν αρνητικά στην παραγωγή. Έχουν πολλούς περιορισµούς στη χρήση. Χρειάζονται συχνά έλεγχο, καθαρισµό, συντήρηση, φύλαξη. Απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών. Απαιτείται συχνός έλεγχος εφαρµογής τους. εν µπορούν ή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν από ορισµένους εργαζοµένους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Α.Π. Πριν την επιλογή των Ατοµικών Μέσων Προστασίας : Καταγράφονται, αναλύονται και εκτιµούνται οι κίνδυνοι που δεν δυνατόν να αποφευχθούν µε άλλα µέσα ή µέτρα. Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται τα Μ.Α.Π. στους προηγούµενους κινδύνους. 8

9 Εκτιµούνται τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων Μ.Α.Π. σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα µέσα ατοµικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά να είναι κατάλληλα κατασκευασµένα, ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και ασφάλεια άλλων προσώπων ) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα να χρησιµοποιούνται για τον προβλεπόµενο σκοπό. Τα διατιθέµενα στην αγορά Μ.Α.Π. απαιτείται να φέρουν την σήµανση CE επ αυτών, αλλά και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµένει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των Μ.Α.Π.. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ Μ.Α.Π. Για κάθε Μ.Α.Π. που διατίθεται στην αγορά ο κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό σηµείωµα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα Μ.Α.Π., όπως : Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας. Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, επιθεώρησης ή απολύµανσης. Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των Μ.Α.Π.. Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση των Μ.Α.Π.. Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς. Τη σηµασία της σήµανσης που υπάρχει. 9

10 Π / 81, Ατοµικά µέσα προστασίας, άρθρα 102 έως 108. Εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για τα Ατοµικά Μέσα Προστασίας, ειδικά για την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, ισχύουν τα παρακάτω άρθρα του Π /81 : Οι εκτελούντες το έργο ( Εργολάβος ολοκλήρου του έργου ή Υπεργολάβος τµήµατος του έργου ή Κύριος του έργου ) θα πρέπει να παρέχουν τα απαιτούµενα κατά περίπτωση ατοµικά µέσα προστασίας, τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά CE (Π.. 396/94, άρθρο 9 γ ) και να φροντίζουν για τη χρήση τους από τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας, εφαρµόζοντας τα στις ανατοµικές τους αναλογίες (Π /81, άρθρο 102 ). Κράνη προστασίας της κεφαλής φορούν όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν (Π /81, άρθρο 103 ). Το σηµαντικότερο πρόβληµα µε τα κράνη είναι ότι οι εργαζόµενοι δεν τα φορούν, είτε γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει είτε γιατί θεωρούν ότι τους δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα κατά την εργασία τους. Είναι αλήθεια βέβαια ότι πολλές φορές η κακή επιλογή κράνους δεν επιτρέπει στον εργαζόµενο να δουλέψει µε άνεση και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι που επιβάλλουν τη χρήση προστατευτικού µέσου της κεφαλής είναι δύο κατηγοριών : 10

11 Αντικείµενα ή υλικά τα οποία πέφτουν από υψηλότερο επίπεδο από αυτό του χώρου εργασίας και Πρόσκρουση της κεφαλής σε εµπόδια και προεξοχές στο επίπεδο του χώρου εργασίας. Ανάλογα µε το µέγεθος, τη µορφή και το ύψος πτώσης των αντικειµένων από υψηλότερο επίπεδο ή της δύναµης πρόσκρουσης και τη µορφή του εµποδίου οι επιπτώσεις ποικίλουν από απλές γρατσουνιές κεφαλής, κακώσεις έως και θανατηφόρα ατυχήµατα. Για να παρέχει προστασία το κράνος θα πρέπει να : Εφαρµόζει σωστά στην κεφαλή και να είναι όσο το δυνατό ελαφρύτερο. 11

12 Έχει εσωτερικό σύστηµα απορρόφησης των κραδασµών µετά από κάποιο χτύπηµα. Είναι ανθεκτικό στις πιθανές πιέσεις που µπορεί να εφαρµοστούν σε αυτό. Είναι ανθεκτικό στις πτώσεις από ύψος. Αντανακλά τα αντικείµενα που πέφτουν και όχι να τα συγκρατεί Ασφαλίζεται σταθερά στην κεφαλή και να µην πέφτει εύκολα. Επιτρέπει τον αερισµό της κεφαλής και να εµποδίζει τη θέρµανση της. Είναι µονωµένο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε πιθανή περίπτωση επαφής µε ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε προστατευτικά µέσα του προσώπου ή των µατιών ή της ακοής. Θα πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία λήξης, την οποία φέρουν όλα τα κράνη. Η χρονική διάρκεια για ασφαλή χρήση τους εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, οι θερµοκρασιακές συνθήκες (κρύο, ζέστη ), η τυχόν έκθεση σε χηµικά, η κακοµεταχείριση. Ο µέγιστος χρόνος ζωής ενός κράνους, υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης µπορεί να φτάσει τα πέντε (5) χρόνια. Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα τακούνια, τα πέδιλα και γενικά τα ακατάλληλα υποδήµατα. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι τύπου µποτίνι µε γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση βαρέων αντικειµένων (Π /81, άρθρο 106 ). 12

13 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσµατικός τρόπος προφύλαξης από την πτώση ( Π / 81, άρθρο 107 ). Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που µπορεί να βλάψουν τα µάτια ή τα χέρια αντίστοιχα ( Π /81, άρθρα 104 και 105 ). Όλα τα χρησιµοποιούµενα ατοµικά µέσα προστασίας πρέπει να είναι τα απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριµένου κάθε φορά κινδύνου. Επίσης πρέπει να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται µε ιδιαίτερη φροντίδα ( Π /81, άρθρο 102 ). Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα µαντήλια λαιµού και γενικά ρούχα που προεξέχουν, καθώς και τα δακτυλίδια, οι αλυσίδες, οι ταυτότητες κλπ. ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού, όταν κάτι από τα παραπάνω κάπου πιαστεί (Π /81 άρθρο 108 ). 13

14 ΣΤΕΓΕΣ Π / 80 Π / 81 Π / 96 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ Ο φέρων οργανισµός της στέγης (ζευκτά) θα πρέπει µε κατάλληλη πρόνοια να κατασκευάζεται και να συναρµολογείται στο έδαφος. Το ανέβασµα και η τοποθέτηση των ζευκτών πρέπει να εκτελείται µε µηχανικά µέσα. Η εργασία προσώπων σε υπό κατασκευή στέγη απαιτεί λήψη των παρακάτω µέτρων ασφαλείας, εναλλακτικά και σε συνδυασµό : 1. διάδροµοι εργασίας 2. δίχτυα ή πετσώµατα ή προστεγάσµατα 3. µηχανοκίνητες πλατφόρµες εργασίας 4. σε περίπτωση αδυναµίας ώστε να βρεθεί άλλη λύση χρησιµοποιούνται ατοµικά µέσα προστασίας (ζώνη ασφαλείας). Οι ευρισκόµενοι γύρω από την υπό κατασκευή στέγη θα πρέπει να φέρουν πάντοτε κράνη προστασίας της κεφαλής. Επίσης οι εργαζόµενοι επί της υπό κατασκευής στέγης θα πρέπει να φορούν αντιολισθηρά υποδήµατα. 14

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ Κατά περίπτωση λαµβάνονται τα εξής µέτρα : ιάδροµοι εργασίας (προστατευµένοι έναντι πτώσης ). Ανεξάρτητο ικρίωµα περιµετρικά της στέγης. Κατασκευή προστατευτικής διάταξης µετά την τοποθέτηση των ζευκτών (µαδέρια στα πέλµατα των ζευκτών ή ικριώµατα µε µαδέρια εντός του χώρου ή δίχτυα ) Τα φύλλα επικαλύψεως θα πρέπει να τοποθετούνται µε το τρόπο που προβλέπεται από το εργοστάσιο παραγωγής του. 1. Παράλληλες τεγίδες της στέγης πάνω στις οποίες µπορεί να τοποθετηθεί πλατφόρµα για ταχύτερη και ασφαλέστερη εργασία τοποθέτησης των φύλλων επικαλύψεως της στέγης. 2. Η πλατφόρµα αποτελείται από µεταλλικές βάσεις και κιγκλίδωµα έναντι πτώσης, καθώς επίσης και από χειρόφρενο για σταθεροποίηση της κατά την εκτέλεση της εργασίας. 15

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΡΕΠΕΙ : 1. Πάνω σε στέγες να εργάζονται ειδικευµένοι και έµπειροι εργαζόµενοι εφοδιασµένοι οπωσδήποτε µε ζώνες ασφαλείας. 2. Να κατασκευάζεται ανεξάρτητη σκαλωσιά ως προς την στέγη. Το δάπεδο εργασίας της σκαλωσιάς να βρίσκεται στο ύψος της άκρης της στέγης και να εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν σε όλο της το µήκος. 3. Να κατασκευάζονται δάπεδα εργασίας από µαδέρια τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται µε αγκύρωση για να µην µετακινούνται. Τα δάπεδα αυτά πρέπει να εδράζονται στις τεγίδες ή τα ζευκτά της στέγης, όταν η στέγη χρησιµοποιείται ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας. 4. Να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών από τη στέγη πάνω σε άτοµα που βρίσκονται κάτω. 5. Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας να έχουν κουπαστές για την ασφαλή κυκλοφορία των εργαζοµένων στις στέγες και να διατηρούνται χωρίς εµπόδια. 6. Να περιφράσσονται ή να καλύπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγµατα. 7. Μετά την τοποθέτηση των ζευκτών για να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων να τοποθετούνται : a) Μαδέρια που να εδράζονται στα πέλµατα των ζευκτών αν αυτά είναι οριζόντια και έχουν αντοχή ή b) Σκαλωσιά πάνω στην οποία τοποθετούνται τα µαδέρια ή c) ίχτυ δεµένο ασφαλώς στα ζευκτά 8. Να φοράνε οι εργαζόµενοι αντιολισθηρά υποδήµατα, κράνη ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας. 9. Να εφαρµόζονται οι τρόποι τοποθέτησης των φύλλων επικάλυψης, οι προβλεπόµενοι από τα οικεία εργοστάσια παραγωγής τους. 16

17 ΣΗΜΑΝΣΗ Τα σήµατα ασφαλείας και υγείας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, αφού µε την κατάλληλη χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των εργαζοµένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυµίζοντας τους συγκεκριµένες οδηγίες. Με την κατάλληλη σήµανση µπορούν να µειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήµατα. Σηµειώνεται ότι η χρήση των σηµάτων ασφαλείας και υγείας δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να υποκαταστήσει ή να περιορίσει τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών µέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δύο οδηγίες για τη σήµανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας µε κύριο στόχο: Οι πολυάριθµες διαφορές που υφίστανται στον τοµέα της σήµανσης ασφάλειας και υγείας µεταξύ των χωρών να µειωθούν σηµαντικά και να µην αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η χρησιµοποίηση κατά την εργασία εναρµονισµένων σηµάτων να οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που µπορεί να προέλθουν από τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές των εργαζοµένων. Η χώρα µας για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τις παραπάνω οδηγίες εξέδωσε αρχικά το Π.. 422/79 και αργότερα το Π.. 105/95, το οποίο καταργεί το προηγούµενο και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 67/Α/ µε τίτλο : «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» Ως σήµανση ασφάλειας, νοείται κάθε σήµανση η οποία αναφερόµενη σε ένα ορισµένο αντικείµενο, δραστηριότητα ή κατάσταση, παρέχει µια ένδειξη ή οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια ή/και την υγεία κατά την εργασία, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσο : πινακίδας χρώµατος φωτεινού ή ηχητικού σήµατος προφορικής ανακοίνωσης σήµατος δια χειρονοµιών 17

18 A. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Κατά τρόπο µόνιµο µε πινακίδες ή χρώµα ασφαλείας γίνεται η σήµανση που σχετίζεται µε : Την απαγόρευση Την προειδοποίηση Την υποχρέωση Τον εντοπισµό και την αναγνώριση των µέσων διάσωσης, βοήθειας και των εξοπλισµών καταπολέµησης πυρκαγιάς Την επισήµανση κινδύνων από εµπόδια, επικίνδυνα σηµεία και οδούς κυκλοφορίας και δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή µεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες Χαρακτηριστικά των σηµάτων Απλά εικονοσύµβολα, χωρίς περιττές λεπτοµέρειες Μπορεί να ποικίλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερα υπό τον όρο ότι η σηµασία τους θα είναι ισοδύναµη και δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρµογές. Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να αντέχει σε κρούσεις, κακές καιρικές συνθήκες και δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. ιαστάσεις, χρωµατοµετρικά και φωτογραµετρικά χαρακτηριστικά των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν καλή ορατότητα και κατανόηση τους. Συνθήκες χρήσης Τοποθέτηση σε κατάλληλο ύψος και θέση ανάλογη µε την οπτική γωνία. Φωσφορίζοντα χρώµατα, ανακλαστικά υλικά ή τεχνητός φωτισµός σε περιπτώσεις κακών συνθηκών φυσικού φωτισµού. Αφαίρεση της πινακίδας, όταν παύει να υφίσταται ο λόγος ύπαρξης της. Συγκεντρωτικοί πίνακες µε τη χρησιµοποιούµενη σήµανση και τις επεξηγήσεις της, σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας, ώστε να λαµβάνουν γνώση όλοι οι εργαζόµενοι. Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει : Α1. Σήµατα απαγόρευσης Τα σήµατα αυτά έχουν κυκλικό σχήµα, η ενέργεια την οποία απαγορεύουν παριστάνεται µε µαύρο σύµβολο σε λευκό φόντο που περιβάλλεται από 18

19 κόκκινη γραµµή, ενώ µία κόκκινη γραµµή διασχίσει το σήµα από αριστερά προς τα δεξιά µε κλίση 45 ο. Α2. Σήµατα προειδοποίησης Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα ισόπλευρου τριγώνου µε τη µία κορυφή προς τα πάνω. Ο κίνδυνος που προειδοποιούν παριστάνεται µε ένα µαύρο σύµβολο σε κίτρινο φόντο που περιβάλλεται από µαύρη γραµµή. Α3. Σήµατα υποχρέωσης Τα σήµατα αυτά έχουν κυκλικό σχήµα και η ενέργεια που µας υποχρεώνουν να κάνουµε παριστάνεται µε άσπρο σύµβολο σε µπλε φόντο. Α4. Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο και η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισµού παριστάνεται µε λευκό σύµβολο σε κόκκινο φόντο. Α5. Σήµατα διάσωσης Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο και η ένδειξη τους παριστάνεται µε άσπρο σύµβολο σε πράσινο φόντο. Α6. Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας Α7. Σήµανση δοχείων και σωληνώσεων Β. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Η συγκεκριµένη σήµανση σχετίζεται µε : Την επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων Την κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένη ενέργεια Την επείγουσα αποµάκρυνση Την καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς Η περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει : B1. Ηχητικά σήµατα Β2. Φωτεινά σήµατα Β3. Προφορική ανακοίνωση Β4. Σήµατα µε Χειρονοµίες Ορισµένοι τρόποι αυτής της σήµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί, όπως Φωτεινό σήµα και ηχητικό σήµα Φωτεινό σήµα και προφορική ανακοίνωση Σήµα δια χειρονοµιών και προφορική ανακοίνωση 19

20 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ Κατά την κατασκευή έργων σε οδούς τµήµα του καταστρώµατος (οδόστρωµα, έρεισµα ή πεζοδρόµιο )καταλαµβάνεται για την εκτέλεση των εργασιών και κατά συνέπεια απαιτείται ο αποκλεισµός του από την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών. Στην περιοχή εκτέλεσης των έργων επιβάλλεται η κατάλληλη ρύθµιση και η σωστή καθοδήγηση της κυκλοφορίας για την προστασία : Των χρηστών της οδού Του απασχολούµενου προσωπικού και Χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού Οι τεχνικές προδιαγραφές για σήµανση σε οδούς, όπου εκτελούνται έργα διακρίνεται σε : Σήµανση έργων σε αυτοκινητόδροµους και οδούς µε δύο ανεξάρτητους κλάδους κυκλοφορίας (εικόνες 1 & 2 ) Σήµανση έργων σε οδούς διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένων περιοχών (εικόνες3 & 5 ) Σήµανση έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Περιοχή προειδοποίησης Περιοχή εισόδου στο εργοτάξιο (αρχή εργοταξίου) Περιοχή εργοταξίου Περιοχή εξόδου από το εργοτάξιο (τέλος εργοταξίου ) Η σηµασία κάθε µιας από τις παραπάνω περιοχές για την οδική ασφάλεια εξαρτάται από την ταχύτητα των οχηµάτων και το κυκλοφοριακό φόρτο της οδού. Οι δύο αυτοί παράγοντες καθορίζουν τον ακριβή τρόπο σήµανσης, ιδιαίτερα στις περιοχές προειδοποίησης και εισόδου του εργοταξίου. Επίσης σηµαντικός παράγοντας για την συγκεκριµένη σήµανση είναι και η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου. Έτσι τα εκτελούµενα έργα σε οδούς διακρίνονται και σε : Έργα µικρής χρονικής διάρκειας, όπου οι εργασίες δεν διαρκούν περισσότερο από µία ηµέρα και κατά κανόνα εκτελούνται µε το φως της ηµέρας (εικόνες 2 & 4 ) Έργα µεγάλης χρονικής διάρκειας, όπου οι εργασίες διαρκούν περισσότερο της µίας ηµέρας, άρα και οι περιορισµοί της κυκλοφορίας, οι οποίοι δεν αίρονται κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών (εικόνες 1 & 3 ) 20

21 Εικόνα 1 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µεγάλης χρονικής διάρκειας σε Αυτοκινητόδροµο. 21

22 Εικόνα 2 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µικρής διάρκειας σε Αυτοκινητόδροµο. 22

23 Εικόνα 3 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µεγάλης χρονικής διάρκειας σε οδό διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένης περιοχής. 23

24 Εικόνα 4 : Τυπικό σχέδιο σήµανσης έργου µικρής χρονικής διάρκειας σε οδό διπλής κατεύθυνσης εκτός κατοικηµένης περιοχής. 24

25 25

26 26

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, 14564

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 00958 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 070 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα που µπορεί να σπάσουν, να πέσουν ή να τιναχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ Το σήµα έγκρισης αποτελείται από το διεθνές σύµβολο «Ε» που βρίσκεται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ : 43-120/1424 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

εξαμενές Sæplast TM για τη Βιομηχανία Τροφίμων

εξαμενές Sæplast TM για τη Βιομηχανία Τροφίμων ιαμορφώνοντας πλαστικά πέρα από το προφανές για τη Βιομηχανία Τροφίμων Προϊόντα Sæplast TM 25 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή πλαστικών προϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων. Εργοστάσια πιστοποιημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ 5/30058/83 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 121/Β/23-3-83) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα