ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών. Αρ.Συμβ.: CY2005/17/

2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΔΠ 497/2004: Οι περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας (χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) (τροποποιητικοί κανονισμοί του 2004) ΚΔΠ 161/1973: Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί του 1973 ΚΔΠ 172/2002: Οι περί ασφάλειας και υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 ΚΔΠ 174/2002: Οι περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας Κανονισμοί του 2002

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Είναι δυνατόν σε κάθε χώρο εργασίας και δραστηριότητα να προκύψει ή ανάγκη για εργασία σε ύψος στα πλαίσια επισκευών, καθαρισμού, και άλλων επεμβάσεων. Η εργασία σε ύψος είναι μια επικίνδυνη εργασία που απαιτεί να λαμβάνεται υπ όψιν στην εκτίμηση κινδύνου για να επιλεγούν κατάλληλες τεχνικές λύσεις και ασφαλείς μέθοδοι εργασίας ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προβλεπτοί κίνδυνοι. Η εργασία εκτελείται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία. Τα άτομα που θα εκτελέσουν τις εργασίες αυτές να βρίσκονται σε καλή φυσική και ψυχική κατάσταση Ο εξοπλισμός εργασίας που θα επιλεγεί να είναι ο κατάλληλος συνεκτιμώντας ενδεικτικά : την προτεραιότητα της συλλογικής έναντι της ατομικής προστασίας, την παλαιότητα, το ύψος, την παρεχόμενη ασφάλεια και τα μέτρα ελαχιστοποίησης των εγγενών κινδύνων, τιςδιαστάσειςτου, την διάρκεια και την συχνότητα χρησιμοποίησης, τις συνθήκες έδρασης και συναρμολόγησης, τη γειτνίαση με αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, το ευνοϊκό των καιρικών συνθηκών, την εργονομία κ.α.

4

5

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΚΔΠ 174/2002 Εφόσον οι χώροι εργασίας περιέχουν επικίνδυνες ζώνες, που οφείλονται στη φύση της εργασίας και παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης προσώπων, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, στο μέτρο του δυνατού, με σύστημα που να εμποδίζει την είσοδο των μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις ζώνες αυτές. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εισέρχονται στις επικίνδυνες ζώνες. Οι ζώνες κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000 ευκρινώς.

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΚΔΠ 174/2002 Θέσεις εργασίας, διάδρομοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιμένα επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο που έχουν πρόσβαση πρόσωπα και που βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 2,00 μέτρων πρέπει να έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασμα ήάλληισοδύναμηδιάταξηπροστασίας. Το προστατευτικό προπέτασμα πρέπει να έχει ύφος τουλάχιστο 1,10 μέτρα από το δάπεδο, να είναι συμπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωμα με χειρολισθήρα (κουπαστή), θωράκιο (παραπέτο) ύψους τουλάχιστο 0,20 μέτρα και ράβδο μεσοδιαστήματος ή αντ' αυτής να έχει πλέγμα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να μην επιτρέπει τη διαμέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση προσώπου. Το διάστημα μεταξύ θωρακίου και ράβδου μεσοδιαστήματος και ράβδου μεσοδιαστήματος και χειρολισθήρα να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα.

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΚΔΠ 174/2002 Προστατευτικό προπέτασμα με τις παραπάνω απαιτήσεις απαιτείται επίσης και στις παρακάτω περιπτώσεις : Σε ανοίγματα δαπέδων και οριζόντιων γενικά επιφανειών (τάφροι, καταπακτές, κανάλια κ.λπ.) όταν δεν διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση προσώπων μέσα σε αυτά. Σε δοχεία ή δεξαμενές με θερμά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους ή δεξαμενές με μηχανισμό ανάμιξης ή ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύφος μικρότερο από 1,00 μέτρο από το δάπεδο και δε διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση προσώπων σε αυτά. Σε ανοίγματα τοίχων και κατακόρυφων γενικά επιφανειών. Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (μεταφορικές ταινίες, κινούμενα μέρη μηχανημάτων, δεξαμενές κ.λπ.).

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΚΔΠ 174/2002 Κάθε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα υποστατικού ή εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστο χειρολισθήρα ο οποίος πρέπει να συντηρείται κατάλληλα. Οποιαδήποτε ανοικτή πλευρά σκάλας πρέπει να περιφράσσεται με την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου κιγκλιδώματος επαρκούς ύφους ή με άλλα αποτελεσματικά μέτρα.

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών και εργων μηχανικών κατασκευών (π.χ. ανακαινίσεις, επισκευές, εργασίες συντήρησης κ.α.), εφαρμόζονται οι κανονισμοί 172/2002, σύμφωνα με τους οποίους : Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαμβάνονται, ιδίως μέσω στερεών κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή με άλλο ισοδύναμο μέσον. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο και η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζοντίου στοιχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα.

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Από τις γενικές διατάξεις του KΔΠ 172/2002: Οι εργασίες σε ύψος μπορούν καταρχήν να πραγματοποιούνται μόνον με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ή με μηχανισμούς συλλογικής προστασίας όπως κιγκλιδώματα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών των εξοπλισμών δεν είναι δυνατή λόγω της φύσεως των εργασιών, πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και να χρησιμοποιούνται εξοπλισμοί ή άλλα μέσα ασφάλειας με αγκύρωση.

12 ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (1) Διασφάλιση ευστάθειας Oρθήέδρασητωνορθοστατών σε οριζόντιο σταθερό επίπεδο Πληρότητα κατασκευής (ορθοστάτες - αντιανέμιοι σύνδεσμοι χιαστί παραπέτα - πλήρες δάπεδο - κουπαστές - stop στα άκρα - προστατευτικά προστεγάσματα - συνδέσεις με το κτίριο - δίχτυ προστασίας - ασφαλής ανάβαση-κατάβαση) Καλή και κακή πρακτική έδρασης ορθοστατών Καλή πρακτική πλήρους σκαλωσιάς

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (2) Δάπεδα εργασίας Απαιτείται να είναι πλήρες το δάπεδο σε όλο το πλάτος του ικριώματος Ελάχιστο πλάτος δαπέδου εργασίας 63.5 cm (για απλή εργασία και απόθεση μικρής ποσότητας υλικών) και 86,5 για απόθεση υλικών Τα μαδέρια πρέπει να φέρουν μεταλλικές ενισχύσεις στα άκρα τους και να είναι από υγιές ξύλο (χωρίς σχισίματα και φθορές). Φθαρμένα μαδέρια πρέπει να αποσύρονται. Κακές και καλές πρακτικές δαπέδων εργασίας

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (3) Ο έλεγχος πιστοποίησης για τα μεταλλικά ικριώματα (προσόψεως και εργασίας) είναι απαραίτητος γιατί πρέπει οι κατασκευαστές τους να ακολουθούν εγκεκριμένα πρότυπα. Πρέπει τα ικριώματα να συνοδεύονται από οδηγίες από/συναρμολόγησης και χρήσης και σχέδιο διαμόρφωσης. Τα τμήματα/εξαρτήματα του πιστοποιημένου μεταλλικού ικριώματος πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τις ενδείξεις: το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά τον τύπο ή τον αριθμό σειράς του ικριώματος και το έτος κατασκευής του. Η ποιότητα των στοιχείων του ικριώματος πρέπει να ελέγχεται. Εάν τα ικριώματα δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα ή όταν οι οδηγίες από/συναρμολόγησης και χρήσης ή/και τα σχέδια διαμόρφωσης του κατασκευαστή δεν είναι διαθέσιμα: θα πρέπει να γίνεται μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας και να ετοιμάζονται σχέδια διαμόρφωσης και οδηγίες από/συναρμολόγησης και χρήσης μαζί με τις απαραίτητες λεπτομέρειες ασφαλούς χρήσης και από/συναρμολόγησης.

15 ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1) Γενικές αρχές Να είναι καλής κατασκευής, με υλικά επαρκούς αντοχής, χωρίς ελαττώματα και να συντηρούνται περιοδικά. Κακές και καλές πρακτικές κινητών ικριωμάτων

16 ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2) Μεταλλικά ή ξύλινα καβαλέτα ύψους μέχρι 2,0 m με δάπεδο εργασίας πλάτους 63.5 cm (min) γιαεργασίεςμεύψοςμέχρι4,74 m (όχι στους εξώστες) Κινητά ικριώματα (πύργοι) εργασία μέχρι ύψος <4,74m προτείνεται το ύψος 3πλάσιου του μήκους της μικρότερης πλευράς της βάσης δάπεδο εργασίας πλήρες προστατευμένο έναντι πτώσης ασφάλιση των τροχών με φρένο σκάλα προσπέλασης.

17 ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Κακές και καλές πρακτικές κινητών ικριωμάτων

18 ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ (1) Καλαθοφόροι ανυψούμενοι μηχανισμοί Εργασία σε ύψος με ασφάλεια (προστατευτικά) Φροντίδα για τη καλή συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού.

19 ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ (2) Πλατφόρμα ανυψωτική, Ψαλιδωτή, αυτοκινούμενη Πρέπει να φέρει προστατευτικά

20 ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ (3) Ποτέ δε χρησιμοποιούμε οχήματα για τη μεταφορά ή εργασία ατόμων όταν αυτό δεν προβλέπεται από τη λειτουργία τους

21 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) Χρήση κράνους και ολόσωμων ζωνών ασφάλειας με όλα τα συστήματα πρόσδεσης, κατά την ανέγερση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων Δέσιμο της ζώνης με βοηθητικό ψαλίδι στην σκαλωσιά ή σε άλλο σταθερό στοιχείο.

22 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) Χρήση κράνους και ολόσωμων ζωνών ασφάλειας με όλα τα συστήματα πρόσδεσης, κατά την εργασία σε ύψος Ζώνη ασφαλείας ολόσωμη πιστοποιημένη, με όλα τα συστήματα πρόσδεσης

23 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (3) ΠΡΟΣΟΧΗ : AKATAΛΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ

24 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Ο εξοπλισμός αποτελείται από μηχανισμό ελεγχόμενης συγκράτησης και το σχοινί εργασίας που δένεται στον εργαζόμενο και από σχοινί ασφάλειας στο οποίο προσδένεται με ελεγχόμενο τρόπο κίνησης το σχοινί εργασίας

25 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (5) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Σταθερά σημεία Δακτύλιος πρόσδεσης Ολόσωμη ζώνη Ανακόπτης Συρματόσχοινο ή σταθερή ράβδος Σχοινί πρόσδεσης

26 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (6) ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Σε θέσεις όπου δεν μπορεί να ληφθεί άλλο μέτρο ασφαλείας : Η ζώνη ασφαλείας δένεται σε ψηλότερο σημείο από τη θέση εργασίας, μέσω ειδικού εξαρτήματος το οποίο παρέχει την δυνατότητα ελεύθερης κίνησης. Ανακόπτης πτώσης :Το εσωτερικά περιτυλιγμένο σχοινί ξετυλίγεται καθώς ο χρήστης μετακινείται απομακρυνόμενος ή και μαζεύεται όταν πλησιάζει τη συσκευή. Αυτόματα κλειδώνει όταν συμβεί μια πτώση. (Παρόμοια λειτουργία με τη ζώνη του αυτοκινήτου).

27 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ (1) Κλιμακοστάσια με προστασία έναντι πτώσης. επαρκώς φωτισμένα ελεύθερα από εναπόθεση υλικών ή άλλων εμποδίων με επιφάνεια αντιολισθηρή με προστασία έναντι πτώσεως, με χειρολισθήρες επαρκούς αντοχής σε ύψος 91,5-1,15m.

28 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1) Χρησιμοποιούνται όταν : υπάρχει χαμηλός κίνδυνος ηχρήση θαείναισύντομη ο χώρος δεν επιδέχεται μεταβολή Επιθεώρηση πριν τη χρήση τους (να είναι σε καλή κατάσταση, καλά συντηρημένες) Τα στοιχεία στις σκάλες να είναι αυξημένης αντοχής Οι μηχανισμοί που οριοθετούν το άνοιγμα των oρθοστατών στις διπλές σκάλες να υπάρχουν και να λειτουργούν (π.χ. αλυσίδα, ασφάλεια κ.α.) Έδραση σε επίπεδη σταθερή βάση και όχι σε ασταθή υλικά.

29 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2) Απλές ή αρθρωτές σκάλες τοποθετούνται με κλίση 1:4 με την κορυφή να προεξέχει τουλάχιστον 107 cm από το πάνω σημείο στήριξης, εκτός εάν άλλες διατάξεις επιτρέπουν ασφαλή λαβή. Στερεώνονται στο δάπεδο και στο επάνω μέρος τους. α=65-75 ο ή έλεγχος με τη μέθοδο του αγκώνα 107 cm δέσιμο α

30 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (3) Απαγορεύεται η χρήση για όλες τις σκάλες, κοντά σε ενεργό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και κυκλώματα, κοντά σε εναέριο δίκτυο αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και κοντά σε ανυψωτικά και άλλα μηχανήματα, που λειτουργούν. Αν σε απόσταση τουλ.2m απότοδάπεδοεργασίαςπροςόλεςτις κατευθύνσεις ή σε απόσταση 2,6m πάνω από οποιαδήποτε εκτελούμενη εργασία διέρχονται εναέριοι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται φράγματα μπροστά από αυτούς για την παρεμπόδιση οποιασδήποτε τυχαίας επαφής. Ασφαλής χρήση φορητών κλιμάκων, για δημιουργία δαπέδων εργασίας μόνο για εργασίες και υλικά ελαφριάς φύσεως και εφόσον οι κλίμακες είναι επαρκούς αντοχής και επαρκώς στερεωμένες και ασφαλισμένες από ολίσθηση.

31 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (4) Όλες οι σκάλες να φέρουν σκαλοπάτια με επαρκή χώρο για τη στήριξη του ποδιού και να είναι αντιολισθητικά (προσοχή στα υγρά, λαδωμένα ή σκεπασμένα με πάγο σκαλοπάτια). Οι ορθοστάτες στις ξύλινες σκάλες να είναι κατασκευασμένοι από ξύλο υγιές, ευθύινο, καλοδιατηρημένο και ανθεκτικό σε κάμψη. Απαγορεύονται τα στοκαρίσματα και οι χρωματισμοί. Επιτρέπεται μόνο η επάλειψη με λινέλαιο. Τα σκαλοπάτια να είναι επίσης κατασκευασμένα από υγιή ξυλεία, ευθύινη και να μην καρφώνονται στους ορθοστάτες αλλά να συνδέονται με αυτούς χωνευτά, με εισαγωγή τους σε αντίστοιχες οπές.

32 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) Όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής στερέωση της φορητής σκάλας πρέπει στη βάση της σκάλας να υπάρχει και δεύτερος εργάτης, ο οποίος να την κρατά για μεγαλύτερη σταθερότητα. Για προστασία τρίτων αυτό καλόν είναι να εφαρμόζεται και όταν η σκάλα τοποθετείται σε διαδρόμους και οδούς. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών ή εργαλείων στα σκαλοπάτια. Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκάλες να φέρουν σακίδια για την τοποθέτηση υλικών και εργαλείων και να φορούν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μ.Α.Π. (κράνος, ζώνη ασφάλειας κ.α.) Κατά την άνοδο και την κάθοδο βλέπουμε σκάλα

33 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2) Γενικές οδηγίες ασφαλείας Κατά την άνοδο και την κάθοδο βλέπουμε σκάλα. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να βρίσκονται στη σκάλα κατά τη διάρκεια πλευρικών μετατοπίσεων. Κατά το ανέβασμα ή κατέβασμα από σκάλες δεν πρέπει να μεταφέρονται βαριά αντικείμενα. Αυτά πρέπει να μεταφέρονται με τα κατάλληλα ανυψωτικά μηχανήματα. Μην τεντώνεις το σώμα σου στα πλάγια όταν εργάζεσαι πάνω στη φορητή σκάλα.

34 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3) Στις τηλεσκοπικές κλίμακες δώσε αρκετό μήκος στην υπερκάλυψη των τμημάτων για να εξασφαλίσεις σταθερότητα

35 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (1) Ανασφαλής απόληξη της σκάλας

36 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (2) Ανασφαλής έδραση της σκάλας Kίνδυνος τραυματισμού από άλλο εξοπλισμό

37 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) 110cm Ασφαλής προστασία στα άκρα της στέγης Στέγες επικλινείς με κλίση > 10 0 (κατασκευή-συντήρηση-επιδιόρθωσηκατεδάφιση ή όταν αποτελούν μέσο προσπέλασης προς ή απομάκρυνσης από εργασίες που διεξάγονται επί οροφής) εργασία μόνο με συλλογικής προστασίας μέτρα (κιγκλιδώματα - ικρίωμα περιμετρικά - καλύμματα, ανάλογα με την αρχιτεκτονική σύνθεση και κατασκευή) που εμποδίζουν την πτώση οιουδήποτε προσώπου από ύψος μεγαλύτερο των 2.00m ή εντός υγρού ή υλικού που εκθέτει αυτό σε κίνδυνο πνιγμού ή σοβαρής σωματικής βλάβης.

38 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2) Ασφαλής προστασία στα άκρα της στέγης έναντι πτώσης των εργαζομένων

39 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3) Όταν τα παραπάνω δεν είναι εφικτά τότε : είτε τοποθετούνται δίκτυα, στηριγμένα στα ζευκτά ή σε άλλα σταθερά σημεία του κτιρίου είτε ανεξάρτητα.

40 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (4) δάπεδα εργασίας ελ. πλάτους 43cm δεόντως υποστηριγμένα, που πληρούν τις προδιαγραφές των δαπέδων εργασίας (κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε ύψος 110cm, παραπέτα 20,5cm, η απόσταση μεταξύ θωρακίου και χαμηλότερου χειρολισθήρος ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να είναι μικρότερη των 45cm) Εργαζόμενοι: Γνώση εμπειρία υγιείς φυσικά και ψυχολογικά Προσοχή στις καιρικές συνθήκες, σε δυσμενείς συνθήκες δεν εργαζόμαστε βροχή χιονόπτωση- αέρα Κράνη προστασίας ιδιαίτερα για όσους έχουν προσπέλαση στο χώρο κάτω και γύρω από τη στέγη. αντιολισθηρά παπούτσια

41 Γάτζος ασφαλείας για την τοποθέτηση σκάλας.

42 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6) αποκλεισμός του χώρου κάτω από τη στέγη όπου εκτελούνται εργασίες ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν κατάλληλα μέτρα για προστασία από τυχόν πτώση υλικών, εργαλείων ή άλλων άχρηστων υλικών με κατάλληλα και επαρκή μέσα: δίχτυα, προστεγάσματα, πετσώματα

43 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (7) Δεν ξεχνάμε το γενικό κανόνα ασφαλείας, διότι ενδεχόμενα να υπάρχουν εναέριοι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος υπεράνω της στέγης. Αν σε απόσταση τουλ. 2m από το δάπεδο εργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις ή σε απόσταση 2,6m πάνω από οποιαδήποτε εκτελούμενη εργασία διέρχονται εναέριοι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται φράγματα μπροστά από αυτούς για την παρεμπόδιση οποιασδήποτε τυχαίας επαφής.

44 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (8) * (ΠΡΟΣΟΧΗ όταν η στέγη είναι από αμίαντο πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα κατά την εργασία για την προστασία της υγείας των εργοδοτουμένων.)

45 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (9) Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου σε εύθραυστα τμήματα στέγης (π.χ. πολυκαρβονικά φύλλα, αμιαντολαμαρίνες κ.α.)

46 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ (1) Κινητοί εξώστες εργασίας, ανηρτημένοι εξ ανυψωτικού μηχανήματος

47 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ (2) Οριζόντια διάταξη προστατευτική έναντι πτώσης εσωτερικά. Μαδέρια στα πέλματα των ζευκτών εφόσον, αυτά είναι οριζόντια και έχουν την απαιτούμενη αντοχή. Ικρίωμα στο εσωτερικό του κτιρίου, κάτωθεν της στέγης, με μαδερωμένη επιφάνεια. Στις παραπάνω περιπτώσεις το διάστημα μεταξύ μαδεριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15εκ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY GENERAL DIRECTORATE OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH Centre for Occupational Health & Safety (K.Y.A.E.) ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ν 1176 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Το πρότυπό ΕΝ 1176 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας για τους εξοπλισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ π π π À À π π π º π ƒ π Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και

Διαβάστε περισσότερα