ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τριων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων οπίσθιας φόρτωσης με μηχανικό σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 22,0 κμ, προϋπολογισμού ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την Προμήθεια τριων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων οπίσθιας φόρτωσης με μηχανικό σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 22,0 κμ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ.54/2014 μελέτης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη 22/12/2014, και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθμ.54/2014 μελέτης. 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου ΤΡΙΩΝ, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Εγγυητική συμμετοχής στο ποσό των 1.200,00, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του

2 Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ρητά ότι τα προσφερόμενα απορριμματοφόρα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ.54/2014 μελέτης. 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 8) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 9) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει εντός διμήνου απο την υπογραφή της σύμβασης. 10) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 11) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 12) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο Δήμαρχος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

3 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες που οφείλουν να πληρούν τα προσφερόμενα όχηματα-μηχανήματα επί ποινή αποκλεισμού. Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα, γνωστού και ανεγνωρισμένου τύπου, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 3 θα διαθέτουν οπωσδήποτε πιστοποίηση CE και θα προέρχονται από κατασκευαστή με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Δήμου (ποιοτικά και ποσοτικά ). Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα πληρούν όλους τους όρους του ΚΟΚ και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία τους και ασφαλής λειτουργία τους στην Ελλάδα. Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ Το πλαίσιο είναι πετρελαιοκίνητο, υδρόψυκτο, τελείως προωθημένης οδήγησης. Το πλαίσιο θα φέρει δυναμολήπτη ( Ρ.Τ.Ο ) για την κίνηση του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής. Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό : 1 Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό). 2 Σειρά εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του. 3 Ένα ( 1 ) πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ. ΤΡΙΩΝ Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών. 5 Ένα ( 1 ) φαρμακείο αυτοκινήτου. 1.1 ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ο θάλαμος οδήγησης του οχήματος να είναι υδραυλικά ανακλινόμενος, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Να έχει εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού να είναι αεροκάθισμα με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο και να υπάρχει θέση για έναν τουλάχιστον συνοδηγό. Να διαθέτει θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως ανάλογα σε αριθμό καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και να είναι ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. Θα φέρει πλήρες σύστημα θέρμανσης, αερισμού, εξαερισμού και θα διαθέτει και συσκευή κλιματισμού

4 Air Condition. Να διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου, όργανο ένδειξης πίεσης λαδιού του κινητήρα και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. 1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο κινητήρας του θα χρησιμοποιεί καύσιμο πετρέλαιο, θα είναι χαμηλής σχετικά κατανάλωσης, με απ' ευθείας έγχυση, τετράχρονος, υδρόψυκτος και θα φέρει τουλάχιστον 6 κυλίνδρους ενώ θα αποδίδει ισχύ ανώτερη 290 ίππων ( PS - DIN ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο με πέντε τουλάχιστον (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μια ( 1 ) οπισθοπορείας. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα φέρει κατάλληλο δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) για την μετάδοση κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος. Το διαφορικό και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το σύστημα διεύθυνσης θα φέρει υδραυλική υποβοήθηση ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. Θα φέρει δισκόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς και σύστημα τύπου τυμπάνου στους οπίσθιους τροχούς με ABS. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση, και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα. Επιθυμητή η ύπαρξη μηχανόφρενου. Υποχρεωτικά το όχημα θα φέρει ενσωματωμένο υδραυλικό επιβραδυντή (Intarder) ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Το πλαίσιο θα φέρει τρεις άξονες εκ των οποίων ο δεύτερος θα δίνει την κίνηση του οχήματος, ενώ ο τρίτος άξονας θα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης και στροφής. Το δε μεταξόνιο του οχήματος θα είναι μικρού μήκους (το μέγιστο ΤΡΙΩΝ000mm) προκειμένου το όχημα να στρίβει με μεγαλύτερη ευκολία τους στενούς δρόμους. Θα έχει (8) πλήρεις τροχούς με ελαστικά και ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό κατάλληλων διαστάσεων. 2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η υπερκατασκευή του οχήματος συλλογής απορριμμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, θα φέρει σήμανση CE, περί εφαρμογής των

5 βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής - ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό, κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα. Το υλικό κατασκευής του κυρίως σώματος θα είναι χαλυβδοέλασμα St 37-2, πάχους ( 2,0 ) χιλιοστών, με νευρώσεις ενίσχυσης. Το δάπεδο του θα είναι χαλυβδοέλασμα St 37-2, πάχους (3,0) χιλιοστών. Εσωτερικά του, πρέπει να υπάρχει λεκάνη συγκέντρωσης υγρών κατά μήκος του πυθμένα του. Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένη, με ελαστικό παρέμβασμα με πλήρη (100%) στεγανότητα ειδικά κατά την κίνηση του οχήματος. 2.1 ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα. Κατόπιν, υδραυλικής ανύψωσής της, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων. 2.2 ΛΕΚΑΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. 2.3 ΧΕΙΛΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Το χείλος φόρτωσης, είναι η εξωτερική ακμή της λεκάνης εναπόθεσης των απορριμμάτων. Η οπίσθια πλευρά της λεκάνης θα φέρει σύστημα εκκένωσης κάδων χωριτηκότητας από 60 έως 1100 λίτρα. Η ανύψωση θα γίνεται με υδροστατικούς κυλίνδρους οι οποίοι θα σηκώνουν κάδους 1100 λίτρων ή 550kg με απορρίμματα. Θα υπάρχουν χειριστήρια του συστήματος δεξιά και αριστερά με διακόπτες διακοπής της λειτουργίας (NOT-AUS). 2.4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΤΕΣ Η χωρητικότητα, μετριέται σε κυβικά μέτρα (κμ) και διακρίνεται σε : 1. Χωρητικότητα κυρίως σώματος, δηλαδή ο όγκος που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22,0 κμ. 2. Μερική χωρητικότητα οπίσθιας πόρτας, δηλαδή ο όγκος που μπορεί να καταλαμβάνουν συμπιεσμένα απορρίμματα, μεταξύ του κυρίως σώματος και του μηχανισμού συμπίεσης, όταν αυτός βρίσκεται στο ανώτερο σημείο του (στο τέλος του κύκλου συμπίεσης). Η χωρητικότητα αυτή επαφίεται στη σχεδίαση του κάθε κατασκευαστή. 3. Χωρητικότητα λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή ο όγκος νερού που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη. Η χωρητικότητα αυτή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,5 κμ.

6 2.5 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους και να χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος. Η αποδεκτή σχέση συμπίεσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά δεδομένα είναι 500 κιλά ανά κυβικό μέτρο ή σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα τουλάχιστον ΤΡΙΩΝ0 kn ανά κύλινδρο συμπίεσης με ελάχιστη πίεση υδραυλικής λειτουργίας την τιμή των 150 bar. Σχέση συμπίεσης ( κιλά ανά κμ ) που υπερβαίνει το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα του οχήματος, δεν είναι επιτρεπτός και δεν αξιολογείται. 2.6 ΠΛΑΚΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Εντός της κιβωτάμαξας και σε όλο το μήκος αυτής, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των απορριμμάτων. Ένας ισχυρός υδροστατικός κύλινδρος, θα πρέπει να μετακινεί την μεταλλική αυτή πλάκα. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με την ανάλογη χρήση της, να συμβάλλει στην αύξηση της σχέσης συμπίεσης. 2.7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Η προαναφερόμενη πλάκα θα πρέπει να χρησιμεύει για την εκφόρτωση των απορριμμάτων, μετά το υδραυλικό άνοιγμα της οπίσθιας πόρτας με κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό. Η πλάκα εκφόρτωσης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής με ιδιαίτερες ενισχύσεις. Ο χρόνος που θα διαρκεί η εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ανύψωσης και καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε ( 5 ) λεπτά. 2.8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Δεν πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να προεξέχουν ώστε να υπάρχει κίνδυνος προξένησης βλαβών κατά την οπισθοπορεία όπως δεν πρέπει να υπάρχει και άλλος χώρος για την συγκέντρωση από το προσωπικό καθαριότητας πχ. χαρτοκιβωτίων κ.λ.π. Αντίθετα, θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση μιας σκούπας και ενός φτυαριού. Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ερυθρόλευκες ή ερυθρές - κίτρινες ανακλαστικές λωρίδες. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 22,0 κμ. Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας. Η ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απορ/ρου αυτ/του χωρητικότητας 22,0 κμ. ΤΙΜΗ / ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ( ) ΔΑΠΑΝΗ 20000, ,00 ΦΠΑ 23% 13800,00 ΣΥΝΟΛΟ 73800,00 Η αναφερόμενη τιμή είναι με ΦΠΑ και μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος.

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα