Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών στοιχειώδους ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρησης-επισκευής αθλητικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ: Μεγασθένους 34 & Ληλαντίων Τηλ.&Fax: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και μεταφορά στο χώρο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, υλικών για την στοιχειώδη συντήρηση-επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. Το σύνολο της δαπάνης έχει προυπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των ,00 ευρώ, η δε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προυπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων με Κ.Α Σε ότι αφορά το Νομικό Πλαίσιο, η προμήθεια αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις των Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα, όσων εξ αυτών ισχύουν για τους ΟΤΑ και ειδικότερα: (α)την Υ.Α.11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ). (β) Το Ν2286/95 «περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19Α) (γ) Το ΠΔ60(ΦΕΚ64/Α/ ) Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας «Περί κρατικών Προμηθειών» προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.) (δ)το Ν3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ε) Το Ν3852 (ΦΕΚ87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης. (στ) Το Ν3861 (ΦΕΚ11/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι μελετητές Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α. ΟΑναπληρωτής Δ/ντής Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εργο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Τ.Ε.Ε. - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΑ Περιγραφή Μονάδα A.T. Κωδικός Ποσότητα Mέτρησης Αρθρου 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ρείθρων, m3 1 ΟΔΟ Β Α 250 τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1 Προμήθεια πρόχυτων κρασπέδων εκ σκυροδέματος MM 2 ΟΔΟ Β51.Α Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών m2 3 ΟΔΟ Β52.Α 150 πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος. 3 Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α γαι την m2 4 ΟΔΟ Β προμήθεια βοτσαλόπλακας. 4 Προμήθεια τσιμέντου (Ελληνικού τύπου). Kg 5 ΟΔΟ Ν Προμήθεια πολτού ασβέστου. m3 6 ΟΔΟ Ν ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1 Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου m3 7 ΟΔΟ Γ02.1.Α τύπου (3Α) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155). 2 Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου m3 8 ΟΔΟ Ν ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Προμήθεια υλικών ξυλοτύπου. m3 9 ΟΔΟ Β Προμήθεια σιδηρού οπλισμού STIII (S400) ή ST IV (S500s). Kgr 10 ΟΔΟ Β30.2.Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 1 Προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. Kg 11 ΟΔΟ Δ04.Α Προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης. kg 12 ΟΔΟ Δ03.Α Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α265) για την κατασκευή tn 13 ΟΔΟ Δ06.Α 400 ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ. πάχους. 6. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1 Προμήθεια τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο με Μ2 14 ΟΙΚ Α ηλεκτροστατική βαφή 2 Προμήθεια υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων μ2 15 ΟΙΚ Α ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι,1 1/2 in. Μ.Μ. 16 ΟΙΚ Α Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 2 in. Μ.Μ. 17 ΟΙΚ Α Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή. m2 18 ΟΙΚ Α Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων. kg 19 ΟΙΚ Α Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών 20 ΟΙΚ Α κατασκευών. 8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 1 Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες Kg 21 ΟΙΚ Α Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ντούκο) ξύλινων επιφανειών KG 22 ΟΙΚ Α Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ριπολίνης) ξύλινων επιφανειών KG 23 ΟΙΚ Α Προμήθεια τσιμεντοχρώματος KG 24 ΟΙΚ Α Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος KG 25 ΟΙΚ Α Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι) Kg 26 ΟΙΚ Α

3 7 Προμήθεια πλαστικού χρώματος Kg 27 ΟΙΚ Α Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο) Kg 28 ΟΙΚ Α ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΑΑ Περιγραφή Μονάδα A.T. Κωδικός Ποσότητα Mέτρησης Αρθρου 9 Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς 29 ΟΙΚ Α Προμήθεια μονωτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών kg 30 ΟΙΚ Α Προμήθεια αντιμουχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών kg 31 ΟΙΚ Α ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1 Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα Μ2 32 ΟΙΚ Α Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων Μ2 33 ΟΙΚ Α Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών Μ2 34 ΟΙΚ Α ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 1 Προμήθεια υαλοπινάκων απλών 4,0μμ Μ2 35 ΟΙΚ Α Προμήθεια διπλών υαλοπινάκων πάχους 18μμ Μ2 36 ΟΙΚ Α ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι μελετητές Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΟΥ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ. ΚΛΑΓΚΟΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. ΜΗΧ. ΜΗΧ. με Bβ.

4 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Τ.Ε.Ε. Εργο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί η προμήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου κάθε δαπάνη ) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5 1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, μηδέν τοις εκατό (0%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. Α.Τ. : 1 Άρθρο1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. : ΟΔΟ Β Α Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, Σχετικό : ΟΔΟΝ 2532προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ % Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του σκυροδέματος επιτόπου του έργου. Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 72,00 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ 2 Α.Τ. : 2 Άρθρο : ΟΔΟ Β51.Α Προμήθεια πρόχυτων κρασπέδων εκ σκυροδέματος Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ % Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0,15Χ0,30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Τα κράσπεδα θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1340: 2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. (MM) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,40 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 3 Άρθρο : ΟΔΟ Β52.Α Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ %

6 Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος, ανεξαρτήτως σχεδίου, διαστάσεων χρώματος και σχήματος. Θα είναι βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., με άνω στρώση πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από λευκό τσιμέντο. Θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ /1959, 219/ ΦΕΚ), θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των πλακών επί τόπου του έργου. (1 m2) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,30 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 4 Άρθρο : ΟΔΟ Β52.1 Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α γαι την προμήθεια βοτσαλόπλακας. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ % Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α για την αντικατάσταση των συμβατικών πλακών με βοτσαλόπλακες ή πλάκες απο ψηφίδα, επιλογής της επίβλεψης. Οι πλάκες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ /1959, 219/ ΦΕΚ), θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των πλακών επί τόπου του έργου. (1 m2) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 5 Άρθρο : ΟΔΟ Ν221 Προμήθεια τσιμέντου (Ελληνικού τύπου). Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ % Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου (μετά της αξίας των χάρτινων σάκκων μεταφοράς). (1 Κg) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,14 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 3 Α.Τ. : 6 Άρθρο : ΟΔΟ Ν224 Προμήθεια πολτού ασβέστου. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ % Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πολτού ασβέστου (μετά της αξίας της συσκευασίας μεταφοράς). (1 m3) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00

7 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ Α.Τ. : 7 την Άρθρο : ΟΔΟ Γ02.1.Α Σχετικό : ΟΔΟΝ 3211.Β Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (3Α) για κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155). Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211.Β 100% Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (ανά μ3 ασυμπίεστου υλικού μετρουμένου επ' αυτοκινήτου ή σε σωρούς) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155). Παραγωγή θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου μιας των διαβαθμίσεων του άρθρου 2.2 της Π.Τ.Π. Ο-155, μετά της εργασίας εξορύξεως και θραύσεως των υλικών, της μεταφοράς αυτών εις θέσεις αποθηκεύσεως εις περιοχή λατομείου και της φορτώσεως αυτών επ' αυτοκινήτου προς αποκόμισιν. Τιμή ανά κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,20 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 8 Άρθρο : ΟΔΟ Ν625.1 Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου (ανά m3,ασυμπίεστου υλικού μετρουμένου επ'αυτοκινήτου ή εις σωρούς). Παραγωγή άμμου διά τριβείου, διερχομένης διά του υπ'αριθ. 4 και συγκρατουμένης επί του υπ'αριθ. 200 Αμερικανικού Προτύπου κοσκίνου μετά της εργασίας εξορύξεως θραύσεως και τριβής των υλικών, της μεταφοράς αυτών εις θέσεις αποθηκεύσεως εις περιοχήν λατομείου και της εργασίας φορτώσεως επ'αυτοκινήτου προς αποκόμισιν. (1 m3) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,28 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 9 Άρθρο : ΟΔΟ Β Προμήθεια υλικών ξυλοτύπου. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο Β Α για την προμήθεια υλικών κατασκευής ξυλοτύπου, σε αναλογία ανά m3 σκυροδέματος: α) Φθορά ξυλείας ελάτης πριστής 0,035 m3 (90% της προσαύξησης). β) Ηλοι και σύνδεσμοι 1,2 Kg (10% της προσαύξησης). (1 m3 σκυροδέματος). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,19 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 4

8 Α.Τ. : 10 Άρθρο : ΟΔΟ Β30.2.Α Σχετικό : ΟΔΟΝ 2612 Προμήθεια σιδηρού οπλισμού STIII (S400) ή ST IV (S500s). Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ % Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού STIII (S400) ή ST IV (S500s)καθώς και σιδηρού πλέγματος ST IV (S500s). Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του οπλισμού και η μεταφορά επι τόπου στο έργο. Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,07 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 11 Άρθρο : ΟΔΟ Δ04.Α Σχετικό : ΟΔΟΝ 4120 Προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ % Για την προμήθεια ασφαλτικού διαλύματος τύπου ΜΕ-5 ή ασφαλτικού γαλακτώματος ταχείας διάσπασης έτοιμο προς χρήση επί του FEDERAL, για την κατασκευή συγκολλητικής επάλειψις η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α-203. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του FEDERAL. Τιμή ανά Kg ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,63 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 12 Άρθρο : ΟΔΟ Δ03.Α Σχετικό : ΟΔΟΝ 4110 Προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ % Για την προμήθεια ασφαλτικού διαλύματος τύπου ΜΕ-0 ή όξινου ασφαλτικού γαλακτώματος έτοιμο προς χρήση επί του FEDERAL,για την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του FEDERAL. Τιμή ανά Kg ασφαλτικής προεπάλειψης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,85 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 13 Άρθρο : ΟΔΟ Δ06.Α Σχετικό : ΟΔΟΝ 4421.Β Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α265) για την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ. πάχους. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4421.Β 100% Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Α265) που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση απο παντελώς υγιείς λίθους λατομείου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτρούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, η δαπάνη μεταφοράς

9 τους (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλτου) απο οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265. Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος (1 tn) 5 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 58,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Α.Τ. : 14 Άρθρο : ΟΙΚ Α ηλεκτροστατική Προμήθεια τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο με βαφή Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση τυποποιημένων κουφωμάτων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24kg/m2. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 190,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 15 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων μονόφυλλων Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 16 Άρθρο : ΟΙΚ Α Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι,1 1/2 in. Προμήθεια Σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, κομμένες και τρυπημένες στις διαστάσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία. διαμέτρου 1 1/2 ιντζών. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

10 Α.Τ. : 17 Άρθρο : ΟΙΚ Α Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 2 in. Προμήθεια Σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, κομμένες και τρυπημένες στις διαστάσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία. διαμέτρου 2,00 ιντζών. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 6 Α.Τ. : 18 Άρθρο : ΟΙΚ Α64.47 Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % από Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 σύρμα κυματοειδές (κατσαρό). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 19 Άρθρο : ΟΙΚ Α61.31 Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων, κομμένων στα αιτούμενα απο την υπηρεσία μήκη. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,60 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 20 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια μικρουλικών (τρυπάνια, ούπα, βίδες, ηλεκτρόδια, δίσκους κοπής, τάπες, κλειδαριές κ.λ.π.) για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών. ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ηλεκτρόδια kg 40 2, Ουπα μεταλ. ΤΕΜ 300 0,4 120 Σίρτης ΤΕΜ 50 2,4 120 Κλειδαρια σιδηρ. ΤΕΜ Μεντεσές ΤΕΜ 80 2,3 184

11 Τρυπάνια σιδ.1-5μμ ΤΕΜ 100 0, μμ ΤΕΜ 100 0, μμ ΤΕΜ 50 1, μμ ΤΕΜ 15 4, μμ ΤΕΜ 5 15,02 75,1 Καρφοβελόνες ΣΥΣΚ(100) 100 0,90 90 Βελονάκια KG 10 2,15 21,5 Ατσαλόκαρφα ΣΥΣΚ(100) Τάπες ΤΕΜ 200 0,25 50 Γωνια KG 150 1, Τρυπανόβιδες ΣΥΣΚ(100) 15 1,83 27,45 Λαμαρινόβιδες ΣΥΣΚ(100) 15 2,22 33,30 Βίδες μπετού ΣΥΣΚ(100) 5 8,53 42,65 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.545,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Σύνολο όλων των ανωτέρω υλικών 7 Α.Τ. : 21 Άρθρο : ΟΙΚ Α77.55 Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ντούκο) ξύλινων επιφανειών Προμήθεια Βερνικοχρώματος δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη (ντούκο) ξύλινων επιφανειών Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,20 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 23 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ριπολίνης) ξύλινων επιφανειών Προμήθεια Βερνικοχρώματος ξύλινων επιφανειών με ριπολίνη Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,28 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 24 Άρθρο : ΟΙΚ Α77.10 Προμήθεια τσιμεντοχρώματος

12 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια τσιμεντοχρώματος για χρωματισμούς επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,26 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 25 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,66 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 8 Α.Τ. : 26 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι) Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι) } Τιμή ανά κιλό(kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,30 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 27 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια πλαστικού χρώματος Προμήθεια πλαστικού χρώματος όλων των αποχρώσεων για χρωματισμούς εσωτερικών επιφανειών. Τιμή ανά κιλό(kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 28 Άρθρο : ΟΙΚ Α77.20 Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο) Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο)

13 Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,60 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 29 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών που απαιτούνται για τους χρωματισμούς των επιφανειών(γυαλόχαρτο, διαλυτικό νέφτι,σμυριδόπανο, πινέλα, ρολλά,στόκους, φύσιγγες σιλικόνης κλπ) ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Γυαλόχαρτο ΤΕΜ 0, Διαλυτικό kg 2, ,60 Σμυριδόπανο ΤΕΜ 0, ,40 Νέφτι kg 2, ,40 Πινέλα 1'' ΤΕΜ 0, Πινέλα 1,5'' ΤΕΜ 0, Πινέλα 2'' ΤΕΜ 1, Πινέλα 2,5'' ΤΕΜ 1, Πινέλα 3'' ΤΕΜ 1, Πινέλα 3,5'' ΤΕΜ 2, Ρολλά πλαστ.5εκ ΤΕΜ 0, ,10 Ρολλά πλαστ.10εκ ΤΕΜ 1, ,40 Ρολλά πλαστ.18εκ ΤΕΜ 6, ,25 Ρολλά πλαστ.22εκ ΤΕΜ 0, ,10 Στόκοςέτοιμος kg 2, ,75 Σκαφάκια ΤΕΜ Χαρτοταινίες ΤΕΜ 0, Μονωτικές ταινίες ΤΕΜ 0, ,50 9 Τιμή συνολική των ανωτέρω υλικών ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 866,50 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 30 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια μονωτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια μονωτικού χρώματος (ασφαλτικού γαλακτώματος με latex)εξωτερικών επιφανειών Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ Α.Τ. : 31 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια αντιμουχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια αντιμουχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών

14 Τιμή ανά κιλό (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ Α.Τ. : 32 Άρθρο : ΟΙΚ Α73.26 Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα οποιονδήποτε διαστάσεων Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ Α.Τ. : 33 Άρθρο : ΟΙΚ Α73.33 Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων και Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων οιονδήποτε διαστάσεων χρωμάτων που θα ζητηθούν από την υπηρεσία Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 10 Α.Τ. : 34 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών που απαιτούνται στις επιστρώσεις με πλακίδια τοίχων και δαπέδων (κόλλες,σταυρουδάκια, χαρτοταινίες κλπ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,20 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 35 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια υαλοπινάκων απλών 4,0μμ Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού,απλών διαφανών υαλοπινάκων πάχους 4,0μμ. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

15 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ Α.Τ. : 36 Άρθρο : ΟΙΚ Α Προμήθεια διπλών υαλοπινάκων πάχους 18μμ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών-ηχομονωτικών-ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18μμ (κρύσταλλο 5μμ, κενό 8μμ, κρύσταλλο 5μμ) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι μελετητές Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΟΥ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ. ΚΛΑΓΚΟΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. ΜΗΧ. ΜΗΧ. με Bβ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Σελί δα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠ. : 245.000 ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΉΜΟΣ ΔΙΟΝΎΣΟΥ Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΠ Χρήση 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. για το έργο :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια Προϋπολογισμός: 150.000,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO ΟΜΙΚΩΝ, H/M & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΝΩΝ» σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 01/2015 Προυπ 64.420,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ 15.7331.0005 Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2015

ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 01/2015 Προυπ 64.420,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ 15.7331.0005 Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 7 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 01/2015 Προυπ 64.420,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΤΥ: 14 / 2013 ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1 ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα