Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)"

Transcript

1

2 Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή DHD-5450 Δλληνικό μενού NEW 25,50 40,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264,Θύπα USB2.0 ζηελ πξόζνςε θαη αλαπαξαγσγή αξρείσλ (MP3,JPEG,avi,mp4,mkv,mpeg-2/4TS, EAN: Subtitles SRT,SSA, ASS), Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο, Έμνδν HDMI, δπλαηόηεηα ιήςεο θαλαιηώλ, μεγάλο επγονομικό ηηλεσειπιζηήπιο, ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο-θαηαλάισζε θαηάζηαζεο StandBy ιηγόηεξν από 1 Watt (2005/32/EC), Καιώδην RF ζηελ ζπζθεπαζία, Διιεληθό OSD/EPG,Text, Γηαζέζηκεο ζπλδέζεηο: 1xSCART,1xRF In,1xRF Out Loop through,1xl&r Audio,1xHDMI, 1xS/PDIF. Δμνπιηζκέλνο κε πανίζσςπο tuner, ηδαληθό θαη γηα ζεκεία - πεξηνρέο όπνπ έρνπκε κεησκέλε ζηάζκε ζήκαηνο. HT4402FA Δλληνικό μενού NEW 30,00 45,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264, 7 Segments θαη Display 4 ςεθίσλ, ρεηξηζκόο πάλσ από ηνλ δέθηε γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, Θύπα USB2.0 ζηελ πξόζνςε θαη Full Media Player κε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο όισλ ησλ format αξρείσλ (MP3,JPEG,avi,mp4,mkv,mpeg-2/4TS, Subtitles SRT, SSA, ASS), Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο, Έμνδν HDMI,δπλαηόηεηα ιήςεο θαλαιηώλ, ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο-θαηαλάισζε θαηάζηαζεο StandBy ιηγόηεξν από 1 Watt EAN: (2005/32/EC), Διιεληθό OSD/EPG,Text ELITE SD με RF out Δλληνικό μενού 22,50 35,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 SD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα με RF out, δπλαηόηεηα ιήςεο 400 θαλαιηώλ, 8 ιίζηεο Αγαπεκέλσλ, Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο,time Shift,Media Player,Παηρλίδηα Othello, Sudoku,Θύξεο: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT,RF OUT,S/PDIF PRD-PKFx 4210 Pocket dtv FTA DIGI+Plus ΔΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ Numeriqs EΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ 23,00 35,00 Ο κηθξόηεξνο MPEG-4 AVC H.264 δέθηεο πνπ ππήξμε πνηέ, δηαζέζηκνο! Δύθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε, Plug-n-Play, ην Pocket dtv αλαβαζκίδεη Σηλεοπάζειρ LCD&Plasma, αιιά θαη απνθσδηθνπνηεηέο κε Common Interface, κε ελζσκαησκέλν δέθηε MPEG-2, θαη κεηαηξνπή ζε ηερλνινγία MPEG-4, ρσξίο θαιώδηα - ελώ όιεο νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαη από ην ρεηξηζηήξην ηεο TV. EAN: NEOTION Innovation Attitude Cinergy HTC USB XS HDΔλληνικό μενού 65,00 89,00 Έλαο universal απνθσδηθνπνηεηήο γηα TV ζην PC, κέζσ USB 2.0!! ELITE EΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T) Δπίγειο τηθιακό MPEG-4 HD / Καλυδιακό / Αναλογικό ζήμα και Radio Όλα από ένα USB (DVB-T, DVB-C, Anal, Radio), Σπκπεξηιακβάλεη Χεηξηζηήξην /Κεξαία DVB-T γηα Υπνζηεξίδεη Video codecs: MPEG-2, MPEG-4/H.264 HD, Audio codecs: AC3 Dolby Digital, MPEG Audio,Ψεθηαθή εγγξαθή video ζην MPEG 4 USB STICK (Υπήζη PC) ζθιεξό δίζθν ηνπ PC,EPG,Teletext,TimeShiftin,PIP κόλν κέζα από ηνλ ίδην πνκπό,browser TV,ηξνθνδνζία κέζσ ηεο ζύξαο USB, Σπκβαηό κε Windows XP/Vista/Seven (7) Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

3 Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή VU+ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με VU+ SOLO TOP ON TOP!!! 153,00 229,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 1 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, DVB-S2 tuner, PVR Ready, USB 2.0 x 2, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit, Ethernet Interface, LAN connection VU+ UNO NEW TOP ON TOP!!! 199,00 299,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, DVB-S2 tuner, PVR Ready, USB 2.0 x 2, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit Ethernet Interface, LAN connection, νζοσ επεξεργαςτισ 400MHz CPU υποςτθρίηοντασ OpenGL 1.0, αποςπόμενο tuner υποςτθρίηοντασ DVB-S2 & DVB-T/C VU+ SOLO ΙΙ NEW NEW!!! 243,00 349,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 1 CI (Common Interface), LINUX software, HD, 2 x DVB-S2 tuners, 1.3GHz Dual Core CPU, Full HD 1080p60, Δπεμεξγαζία γξαθηθώλ 2D/3D, PVR Ready,USB 2.0x3,Multimedia Player,Έμνδν HDMI 1.4, 10/100/1000Mbit Ethernet Interface, LAN connection, μεγάλθ οκόνθ VFD 256x64 pixels, SATA3 2.5''HDD, Linux TV APIs VU+ ULTIMO TOP ON TOP!!! 340,00 499,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, 2 x DVB-S2 tuners, ζύξα γηα 3ν απνζπώκελν tuner ππνζηεξίδνληαο DVB-S2 & DVB-T/C PVR Ready, USB 2.0 x 3, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit Ethernet Interface, LAN connection, νζοσ επεξεργαςτισ 400MHz CPU υποςτθρίηοντασ OpenGL 1.0, μεγάλθ οκόνθ VFD 256x64 pixels 1xeSATA, Χειριςτιριο με Qwerty πλθκτρολόγιο, Linux TV APIs 2 τηλεχειριςτήρια ςτην ςυςκευαςία Accessories VU+ WIFI DONGLE NEW!!! 25,00 39,00 USB, Wi-Fi Dongle γηα αζύξκαηε δηθηύσζε ηνπ απνθσδηθνπνηεηή VU+ brand, έσο 300 Mbps ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο AP κέζσ ινγηζκηθνύ, ηδηαίηεξα κηθξό κέγεζνο VU+ TUNER DVB-S2 ή T/C 25,00 39,00 Απνζπόκελν tuner γηα ηνλ VU+ UNO είηε Γνξπθνξηθό (DVB-S2) είηε Τ / C (Terrestrial - Cable) ώζηε ν δέθηεο κεηαηξέπεηε απηόκαηα από Γνξπθνξηθόο ζε Δπίγεην Χεθηαθό ή Καισδηαθό VU+ TWIN TUNER DVB-S2 (hybrid) 48,00 75,00 Απνζπώκελν Γιπλό tuner γηα ηνλ VU+ UNO ή ηνλ VU+ ULTIMO γηα Γνξπθνξηθό (DVB-S2) ώζηε ν δέθηεο κεηαηξέπεηε απηόκαηα ζε Twin Tuner Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

4 Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή HDCI Δλληνικό μενού NEW!!! 132,00 205,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο Ττηλήρ Δςκπίνειαρ, MPEG 4 / DVB-S2, 1 Common Interface, Έξοδο HDMI κε HDCP, High Definition Θύξα USB 2.0, Θύξα Ethernet EAN: MEGASAT 720HD Δλληνικό μενού 44,00 79,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο DVB-S2 Ττηλήρ Δςκπίνειαρ (HD) FTA για ελεύθεπα κανάλια, δπλαηόηεηα ιήςεο έσο 4000 πξνγξάκκαηα TV&Radio, USB2.0 (mp3,jpeg,video), digital Audio, EPG, HDMI, SCART, πξσηόθνιιν UniCable, display, Πνιιέο επηπιένλ δπλαηόηεηεο MEGASAT 800HD Δλληνικό μενού 76,00 125,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο DVB-S2 Ττηλήρ Δςκπίνειαρ (HD) Δνζυμαηυμένο Conax, 1 Smart card & 1 CI (Common Interface) δπλαηόηεηα ιήςεο έσο 5000 πξνγξάκκαηα TV&Radio, RF Modulator, USB2.0 PVR Ready, LAN connection,digital Audio, EPG, HDMI, 2 Scart, 2 RCA, 2 Φεηξηζηήξηα ρξήζεο (Main & Sub RCU), αιθαξηζκεηηθό display, 2 βξαβεία πνηόηεηαο&ιεηηνπξγίαο Πολλζσ επιπλζον δυνατότθτεσ HUMAX ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ MEGASAT ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ SUPER!!! WLAN-Stick, Megasat HD 11,00 19,90 USB Dongle W-Lan για τουσ δζκτεσ Megasat 720/800se/900/900CI /920CA, WLAN : WEP, WPA, WPA2, Max Speed 150MBit/s, Standards b (11 MBit/s), g (54 MBit/s) und n (150 MBit/s). STB DIGI+PLUS RCU 4,00 12,00 Χειριςτιριο για όλα τα μοντζλα δεκτϊν DIGI+PLUS (3000,3500, 5000,5400,5450,5500,8000) EAN: ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ (RCU) STB VU+ RCU 10,00 25,00 Φεηξηζηήξην universal γηα όινπο ηνπο VU+ (SOLO, DUO, UNO) STB VU+ RCU 17,00 29,00 Φεηξηζηήξην γηα ηνπο VU+ ULTIMO STB Humax RCU 15,00 25,00 Χειριςτιριο για HUMAX δζκτθ (5400, IRCI ACE, F3 FOX CI κ.α) TV Humax RCU 20,00 30,00 Σθλεχειριςτιριο για HUMAX LCD TV (ςειρζσ LU, LP, LDE, LIT) Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

5 Πποδιαγπαθέρ / Υαπακηηπιζηικά ειπα SUPERIOR ΚΑΛΧΓΙΑ HDMI v1.4 Φυηογπαθία Μήκορ (M ή Ft) Μονηέλο Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με 2 ΥΡΟΝΙΑ ΔΓΓΤΗΗ Καιώδην HDMI Hi -Definition, Έθδνζε v1.4, 3D, 4K, 19P αξζελ. ζε αξζελ.19p, ρξπζό βύζκα 24K, εληζρπηηθή ισξίδα καύξν/θίηξηλν HDMI HEC / ARC, Τποζηηπίζει: * 120/110Hz video frame rate,* 10.2 Gbps ultra-wide bandwidth,* HDMI V1.4 / 3D,* 7.1 digital surround,* Dolby TrueHD & DTS-HD,* Βάζνο ρξώκαηνο, * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ, * HDCP ζπκβαηό, * Lip Sync ειπα PROFESSIONAL Καιώδην HDMI Hi -Definition, Έθδνζε v1.4, 3D, 4k, 19P αξζελ. ζε αξζελ.19p, ρξπζό βύζκα 24K, εληζρπηηθή ισξίδα καύξν/θόθθηλν, Δληζρπκέλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή αθξνδεθηώλ, πςειήο ππθλόηεηαο ηξηπιήο επίζηξσζεο ζσξάθηζε γηα πξνζηαζία από EMI Ηιεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο&σηαηηθά θνξηία ιόγσ κεγάινπ κήθνπο / απόζηαζε κεηάδνζεο, θαιώδην ραιθνύ πςειήο θαζαξόηεηαο & επεμεξγαζίαο (oxygen-free) κε 340 MHz (10,2G/s) γηα κεηαθνξά ππεξπςεινύ (ultra wide) εύξνπο θάζκαηνο 1080p ζε Video θαη 7.1 ζε Audio. Υπνζηεξίδεη:*240/200Hz video frame rate * 10.2 Gbps ultra-wide bandwidth,* HDMI V1.4 / 3D,*1080p Full HD, * 7.1 digital surround, * Dolby TrueHD & DTS-HD, * Βάζνο ρξώκαηνο,* x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ, * HDCP ζπκβαηό, * Lip Sync Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα PRO AV & Δπαγγεικαηηθή Δγθαηάζηαζε. 0,5M ή 1.65ft 1M ή 3.29ft 2M ή 6.56ft 3M ή 9.84ft 5M ή 16.4ft 10M ή 32.8ft 15M ή 49.2ft 20M ή 65.6ft SDC05 6,30 9,99 SDC10 7,30 11,99 SDC20 8,50 16,99 SDC30 11,30 19,99 5 ΥΡΟΝΙΑ ΔΓΓΤΗΗ PHC50 25,00 45,00 PHC100 PRO 42,00 69,00 PHC150 PRO 56,00 89,00 PHC200 PRO 80,00 129,00 C198-2 zl Basic Series - Polybag 1,60 5,00 Καιώδην HDMI Hi -Definition 2 κέηξα (6,56ft), Έθδνζε v1.3b, 19P αξζελ.ζε αξζελ.19p,επίρξπζν βύζκα 24K, Υπνζηεξίδεη:* 110/90Hz video frame rate,* 8.2 Gbps ultra-wide A71* HDMI V1.3b,,* 7.1 digital surround,* Dolby TrueHD&DTS-HD,* Βάζνο ρξώκαηνο,* x.v.ycc επξεία rate,* 8.2 Gbps ultra γθάκα ρξσκάησλ,* HDCP ζπκβαηό,* Lip Sync, Σπζθεπαζία Polybag ζαθνπιάθη VC3HL Basic Series - Polybag 0,60 2,00 1,5 κέηξα, SCART ζε SCART, πςειήο πνηόηεηαο, type U, 21 pins κε πξνζηαζία, audio:4x0,14mm 2 stereo, video:6x75ψ coaxial, Σπζθεπαζία Polybag ζαθνπιάθη FK1SL Basic Series - Polybag 0,36 1,00 1,5 κέηξα, IEC-Plug ίζην θαιώδην 9.5mm, IEC-jack 9,5mm, εζσηεξ. αγσγόο 0,5mm, ζσξάθηζε Al-foil, al-braid 32x 0,12 Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

6 Μονηέλο LED KATANA Series 24FL553P/10 HD Ready 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 61cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x3 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 75x75mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 29FL553P/10 HD Ready Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 74cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 100x100mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 32FL553P/10 HD Ready Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 80cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 75x75mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG Υονδπική (συπίρ Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 LΔD HD TVs Δνδεικη Λιανική (με 185,00 249,00 EAN: ,00 299,00 EAN: ,00 329,00 EAN: FL753/10 FULL HD Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight,αλάιπζε 1920x1080,100Hz 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 99cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 300x300mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 345,00 449,00 EAN: FD753P/10 FULL HD Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight,αλάιπζε 1920x1080,100Hz 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 117cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 300x300mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 470,00 649,00 EAN: Εικόνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

7 HDMI v1.3 Hi-Definition AV Cable Series & Splitter, Switch, Home Theater Integrator Υονδπική Σιμή (συπίρ ΦΠΑ) Δνδεικη. λιανική (με HDMI Splitters / Switchers v 1.4 3D Pass Through Μονηέλο ειπά PS122 PRO Πποδιαγπαθέρ HDMI Spliter 1:2 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 2 εμόδνπο (2outputs), ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (2 x 8 x 8), ηξνθνδνζία 5V DC Υαπακηηπιζηικά Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Φυηογπαθία (Πξόζνςε / Πίζσ πιεπξά) Βάπορ: 680gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 68,00 119,00 PS124 PRO HDMI Spliter 1:4 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 4 εμόδνπο (4outputs), ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (4 x 8 x 8, από 1 έσο 256 νζόλεο), ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 85,00 139,00 PS128 PRO PS128Α PRO HDMI Spliter 1:8 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 8 εμόδνπο (8outputs), ζπκβαηό κε DVI, Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (8 x 8 x 8, από 1 έσο 512 νζόλεο), ηξνθνδνζία 5V DC Advanced HDMI Spliter 1:8 με RS232 Remote Control v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 8 εμόδνπο (8outputs), Γπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ από PC κέζσ RS-232, ππνδνρή 1U γηα εγθαηάζηαζε ζε Rack, αληηθιεπηηθή πξνζηαζία, HDMI v1.3, 36bit Deep Color, HDCP v1.2, αλαβαζκίζεκν firmware Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:342x163x27mm Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:342x163x27mm 205,00 329,00 252,00 399,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

8 SS422 Superior HDMI Switcher 4:2 v 1.3 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 4 εηζόδνπο (4inputs) ζε 2 νζόλεο / projectors, ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Δύρξεζην ρεηξηζηήξην, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 55,00 99,00 SS422A Superior NEW HDMI Switcher 4:2 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 4 εηζόδνπο (4inputs) ζε 2 νζόλεο / projectors, ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Δύρξεζην ρεηξηζηήξην, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 84,00 139,00 SR 800 Repeater V 1.3b 32,50 49,00 Πποέκηαζη ηος ζήμαηορ HDMI έυρ 55m, 35m θαισδίσλ από ηελ πεγή HDMI (PS3,Xbox,Sat. receiver,blu Ray) ζ' απηό ην Repeater&20m από ην repeater ζηελ είζνδν HDMI ηεο νζόλεο Σπκβαηό κε HDMI 1.3, HDCP, Αλάιπζε 1080p, εύθνιν ζηελ εθγαηάζηαζε θαη ηνλ ρεηξηζκό (plug&play) Μονηέλο ειπά PM 4X2 PRO HDMI v1.3 Hi-Definition AV Cable Series & Splitter, Switch, Home Theater Integrator HDMI MATRIX / Extender v1.4 3D Pass Through Πποδιαγπαθέρ HDMI MATRIX 4X2 v1.4 3D Γηαλνκέλαο διασυπιζμού&μίξηρ ζήμαηορ HD από 4 πεγέο (4inputs) ζε 2 εμόδνπο (2outputs), 2 νζόλεο ή projectors κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ηαπηόρξνλα ζήκα ηεο ίδηαο ή δπν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ ζύζηεκα, ζπκβαηό κε όια ηα Blue-Ray players, PS3, Γνξπθνξηθό HD δέθηε θαη Οζόλεο κε HDMI, εύθνιε ιεηηνπξγία κε ρεηξηζηήξην, CEC, ηξνθνδνζία 5V DC Υαπακηηπιζηικά Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Φυηογπαθία (Πξόζνςε / Πίζσ πιεπξά) Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm Υονδπική Σιμή (συπίρ ΦΠΑ) Δνδεικη. λιανική (με 128,00 199,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

9 PM 4X4A PRO PE121A NEW HDMI MATRIX 4X4Α με Cat5e/6/7 Extender και IR Pass Thru v 1.4 Γηαλνκέλαο διασυπιζμού&μίξηρ ζήμαηορ HD από 4 πεγέο (4inputs) ζε 4 εμόδνπο (4outputs), 4 νζόλεο ή projectors κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ηαπηόρξνλα ζήκα ηεο ίδηαο ή δπν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ ζύζηεκα, ιεηηνπξγία IR Pass Thru γηα εύθνιν ρεηξηζκό video από ην HDMI, Toskin Οπηηθή Ίλα S/PDIF γηα αμεπέξαζηε πνηόηεηα ήρνπ, RS232 γηα ελζσκάησζε θαη άιισλ απηνκαηηζκώλ κέζσ PC ή HA Controller, CEC, ηξνθνδνζία 5V DC HDMI Cat5 Extender με full range IR Pass Thru Υπέξπζξν ζήκα IR Pass Thru γηα εληνιέο θαη έιεγν πεγήο Video από ην ρεηξηζηήξην, Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.4, Χεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο πςειήο επθξίλεηαο έσο 1080p ή 1920 x 1200 γηα computers. Μέγηζηε απόζηαζε έσο max. 100m. ζηα 1080i, 60m. ζηα 1080p ζπκβαηό κε πξσηόθνιιν HDCP, πνιύ εύθνιε εγθαηάζηαζε, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Υποζηερίδεη: * HDMI V1.4 * Uncompressed 3D * HEC (HDMI Ethernet Channel) *ARC (Audio Return Channel) *CEC (Consumer Electronic Control) * HDCP compatible * max 100M ζήκα 1080i * max 45M ζήκα 1080p * PC DVI compatible Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:390x163x27mm Βάπορ: 186gr / 183gr Γηαζηάζεηο:82x71x27mm 500,00 799,00 110,00 170,00 PE121L NEW PE 221 PRO HDMI Cat5 Extender με full range IR Pass Thru και Sender με HDMI Local-Out Sender κε HDMI Local-Out γηα Local TV/Display. Υπέξπζξν ζήκα IR Pass Thru γηα εληνιέο θαη έιεγν πεγήο Video από ην ρεηξηζηήξην, Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.4, Ψεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο HDMI Cat5 Extender Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.3b, Χεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο πςειήο επθξίλεηαο έσο 1080p ή 1920 x 1200 γηα computers. Μέγηζηε απόζηαζε έσο max. 70m. ζηα 1080i, ζπκβαηό κε πξσηόθνιιν HDCP, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * HDMI V1.4 * Uncompressed 3D * HEC (HDMI Ethernet Channel) *ARC (Audio Return Channel) * 1080p Full HD * max 100M ζήκα 1080i * max 45M ζήκα 1080p Υποζηερίδεη: * HDMI V1.3b * CEC (Consumer Electronic Control) * HDCP ζσκβαηό * max έως 70M γηα ζήκα 1080i * max έως 45M γηα ζήκα 1080p * PC DVI compatible Βάπορ: 186gr / 183gr Γηαζηάζεηο:82x71x27mm 125,00 190,00 78,00 115,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

10 PCE 122 PRO PB5000 PRO HDMI OVER SINGLE COAXIAL EXTENDER 120m κεηαθνξά ζήκαηνο 1080p θαη ήρνπ 7.1 surround sound, 2/5. 1/7.1 θαλάιηα Υποζηερίδεη: LPCM, Dolby Digital / Dolby TruHD/DTS-HD Audio passthru, 1 ζε 2 Coaxial Splitter * CEC (Consumer * HDMI V1.3b ελζσκαησκέλα κέζα ζε έλα Electronic Control) Sender γηα ζύλδεζε δύν Receivers, έλα Coaxial * HDCP ζσκβαηό Cascade output * max έως 600M ελζσκαησκέλν κέζα ζην γηα ζήκα 1080p Receiver γηα κειινληηθή * max έως θαη 10 επέθηαζε, 5 layers οζόλες / display ή Cascadable γηα κεηαθνξά projectors video Full HD άλσ ησλ 600m. θαη έσο 10 Τειενξάζεηο/ Displays/ Projectors πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη PCE 122 SENDER PCE 122 RECEIVER HDMI OVER IP MULTI- CASTING Υποζηερίδεη: Δπέιηθην&κε θιίκαθα HDMI * HDMI V1.3b 1080p broadcasting κε * CEC (Consumer Gibabit Ethernet LAN. Electronic Control) Υςειήο πνηόηεηαο κεηάδνζε * 1 ζε 1 δέθηε video 1080p, 1 ζε 1, 1 ζε multicasting απεξηόξηζηα multicasting * HDCP ζσκβαηό δέθηεο, Video Channel * 1 ζε Switch ηερλνινγία, Multicasting νκαδνπνίεζε κέζσ απαηρηόρηζηοσς δέθηες multicasting Gigabit Ethernet Managed * Wi-Fi (802.11Q) Switch (απαηηείηαη Q VLAN & IGMP κε * PC DVI, IR ππνζηήξημε έσο 16 Control Pass Thru multicasting) PB 5000 SENDER PB 5000 RECEIVER 285,00 440,00 130,00 200,00 155,00 240,00 375,00 590,00 175,00 275,00 200,00 315,00 PB5000* PRO HDMI OVER IP MULTI-CASTING 1. Μέζσ RS-232 έιεγρνο καναλιού από ηελ πιεπξά ηνπ Sender, 2. Μέζσ RS-232 PassThru έιεγρνο ηος Display ζπλδεδεκέλν ζην Receiver 3. Μέζσ ηνπ IR Remote control έιεγρνο γηα ην κανάλι Video επειεγκέλν από ην Receiver PB5000IR RECEIVER 260,00 399,00 PE3D4K 100 NEW HDMI Over Single CAT5e/6/7 Extender Uncompressed HDMI Video / 7.1 ch audio /Two- Way IR / Two-Way RS-232 Pass-Thru 100M, 3D video, 4K resolution, 36bit Deep Color, κηθξό κέγεζνο κε δηαζηάζεηο κόιηο 130x97,5x28mm άιια κέγηζηε απόδνζε κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HDBasT 325,00 499,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

11 Advanced PE3D4K 100A HDMI over Cat5 HDBasT Τν λέν ηερλνινγηθό επίπηεπγκα ηεο AAVARA πνπ κεηαηξέπεη ην ππάξρνλ δίθηπν LAN (Local Area Network), κε κεηαθνξά ζήκαηνο 1080p HD Video κέζσ Single Cable Extender ράξε ζηελ λέα ηερλνινγία HDBase-T πνπ ππνζηεξίδεη Uncompressed 4Kx2K (4096x2160p 4 θνξέο Full HD 1080p), 48bits Deep Colour, 7.1 channels audio, Ethernet Network Link θαη Τξνθνδνζία γηα απόζηαζε έσο 100Μ (330ft) κέζσ ελόο θαισδίνπ CAT5e/6/7. Υπνζηεξίδεη πιήξσο HDMI v1.4, θαη επηηξέπεη κεηαθνξά video από 3D Bluray players ζε 3D TVs κε πιήξε ππνζηήξημε HDCP. Σπλερήο ζύλδεζε κε Internet ηεο TV, ησλ πεγώλ Video θαη ηνπ PC. Λεηηνπξγία απνκαθξηζκέλνπ ρεηξηζκνύ ησλ πεγώλ κέζσ IR Pass-Thru. Aπιή ζύλδεζε Plug&Play Υποζηερίδεη: * HDMI v1.4 * DVI 1.0 * HDCP 1.1 * Link cont: 3xRJ45 * Data Speed 10.2Gbps *Ethernet Network speed 100/10 Base- TX * CEC (Consumer Electronic Control) * POC (Power over CAT5 τωρίς επηπιέολ ηροθοδοζία * Επηθοηλωλία δσο δρόκωλ RS-232 γηα Oζόλε ή πεγή Video θαη έιεγτο από τεηρηζηήρηο *Ιδαληθό γηα εγθαηαζηάζεης: Home Theater Projector, Multi- Room HD AV& Internet sharing, θαη άιιες AAVARA Dual Mode HD DVB-T/S Modulator Πποφόν 400,00 599,00 Υονδπική (συπίρ HD-1000DM One Video input 1.250,00 HD-2000DM Two Video input 1.950,00 HD-4000DM Four Video input 3.200,00 Σο Dual Mode HD DVB-T/S Modulators τθσ AAVARA επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ διαμόρφωςθ Δορυφορικοφ & Επίγειου ψηφιακοφ HD ςήματοσ και την διανομή του ςε πολλαπλζσ εξόδουσ οθόνεσ, ιδανικι multi-video λφςθ για projects όπωσ Ξενοδοχεία, Sports Café, Εςτιατόρια, Νοςοκομεία, Casino, Πανεπιςτιμια, ζργα digital signage, αλλά και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για Home Entertainment. Χαρακτθριςτικά : Built-in Scalar για HDMI, Component, Composite, ASI για ειςόδουσ με αυτόματθ ανίχνευςθ Dual Mode H.264 AVC / MPEG2 επιλζξιμο, Ανάλυςθ Video : 1080i/720p/576i/480p/480i για όλα, 1080p για AVC H.264, Σζλεια, κακαρι και αψεγάδιαςτθ ποιότθτα εικόνασ ςε video πολλϊν γραφικϊν και κίνθςθσ, sports, κείμενα crawls / rolls, Οκόνθ LCD ςτθν πρόςοψθ για ευκολότερθ ρφκμιςθ, Δροςερι & ακόρυβθ λειτουργία, Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε Rack με υποδοχζσ για εφκολθ προςαρμογι, Με ευκολία ο οποιοςδιποτε κα αντικαταςτιςει το υπάρχουν Αναλογικό του Modulator, επιλζγοντασ ςτο υψθλισ ποιότθτασ Ψθφιακό Modulator τθσ AAVARA Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Διακζςιμεσ ςυνδζςεισ Είςοδοι HDMI (Video+Audio), Component YPbPr/YCbCr (Video),Composite (Video), L/R channel Audio (Audio),Coaxial SPDIF (Audio), Optical SPDIF (Audio),\Video Mode Support PAL / NTSC, Audio Input Analog (RCA Jack), S/PDIF (Coaxial ι Optical), Ζξοδοι Video & Audio : VideoMPEG2 / AVC (H.264), Audio Optical AC3 (pass through), LPCM AAC, MP2, AC3 (κατόπιν παραγγελίασ)coaxial AC3 (pass through) LPCM AAC, MP2, AC3 (κ. π), Analog AAC, MP2, AC3 (κ.π) Output Level 85 dbμv, MER 32 db typ., Ανάλυςθ Video 1080i/720p /576i/480p/480i για MPEG2, 1080p για AVCVideo Compression H.264 AVC / MPEG2 Audio Compression MPEG1 Layer II / AAC AC3 Pass through, Λειτουργία LCN, Carrier (OFDM Mode), 2K/8K, Guard Intervals 1/32, Code Rate (FEC) 7/8, Constellations QAM64 Βάπορ: 380gr / 380gr Γηαζηάζεηο:220x83x27mm Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

12 Πποφόν dlan 200 AV Plus Ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, βειηίσζε ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ιόγσ ενζυμαηυμένηρ ππίζαρ, 3 ρξόληα εγγύεζε Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με dlan 200 AV Plus Single Kit (1ηεμασ) Code 9013 EAN: ,50 54,90 dlan 200 AV Plus Start Kit (2ηεμασ) Code 9015 EAN: ,00 99,90 dlan 200 AV Plus Network Kit (3ηεμασ)Code 9017 EAN: ,00 149,00 dlan 200 AV Wireless N To Home Plug AV ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN, ζε κηα ζπζθεπή!κάζε πξίδα κπνξεί λα απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε ζύλδεζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη 300Mbps ζε λειηοςπγία WLAN γηα αζύξκαηε πξόζβαζε ζε όιν ην ρώξν, 2ηεμ., Αζθάιεηα δεδνκέλσλ,δεδνκέλσλ, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, 4 LED status display, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 200 AV Wireless N (1ηεμασ) Code 9021 EAN: ,00 99,90 dlan 200 AV Wireless G Srtart Kit (2ηεμασ)Code 9025 EAN: ,00 139,90 dlan 200 AV Wireless N Starter Kit+ (3ηεμασ) Code 9029 EAN: ,00 149,90 dlan 200 AV USB Ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, θύπα USB 2.0 γηα άκεζε ζύλδεζε κε όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ USB port, απνκαθξηζκέλε πξόζβαζε ζε θάζε ζπζθεπή κε USB port, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, πξόζβαζε & δηαλνκή (sharing) κηα ζπζθεπήο κε USB από πνιινύο ρξήζηεο ή PCs, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 200 AV USB Extender (1ηεμασ) Code 1558 EAN: ,00 89,90 dlan 200 AV USB Extender Starter Kit (2ηεμασ) Code 1559 EAN: ,00 129,90 dlan 500 AVmini Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε DEVOLO ETHERNET OVER POWER dlan 500 Avmini (1ηεμασ) Code 9036 EAN: O.C ,00 64,90 dlan 500 AVmini Starter Kit (2ηεμασ) Code 9039 EAN: O.C ,00 119,90 dlan 500 AVmini Network Kit (3ηεμασ)Code 9042 EAN: O.C ,00 179,90 dlan 500 AVPlus Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 500 AVPlus (1ηεμασ) Code 9043 EAN: O.C ,00 74,90 dlan 500 AVPlus Starter Kit (2ηεμασ) Code 9044 EAN: O.C ,00 139,90 dlan 500 AVPlus Network Kit (3ηεμασ)Code 9045 EAN: O.C ,00 199,90 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

13 Πποφόν dlan 500 Duo No CD 8 ςνδέζειρ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, 2 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε Υονδπική (συπίρ NEW!!! Δνδεικη. Λιανική (με dlan 500 Duo (1ηεμασ) Code 9119 EAN: ,00 44,90 dlan 500 Duo Starter Kit (2ηεμασ) Code 9120 EAN: ,00 79,90 dlan 500 Duo Network Kit (3ηεμασ) Code 9121 EAN: ,00 119,90 dlan 500 Duo+ No CD 8 ςνδέζειρ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, 2 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε NEW!!! dlan 500 Duo+ (1ηεμασ) Code 9128 EAN: ,00 54,90 dlan 500 Duo+ Starter Kit (2ηεμασ) Code 9135 EAN: ,00 99,90 dlan 500 Duo+ Network Kit (3ηεμασ) Code 9142 EAN: ,00 149,90 dlan 500 Avtriple+ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην NEW!!! ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, 3 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 500 AVPlus (1ηεμασ) Code 9046 EAN: ,50 84,90 dlan 500 AVPlus Starter Kit (2ηεμασ) Code 9047 EAN: ,00 159,90 dlan 500 Wireless+ To Home Plug AV ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη.κάζε πξίδα κπνξεί λα NEW!!! απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ελζσκαησκέλεο πξίδα, 3 ζύξεο RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε DEVOLO ETHERNET OVER POWER dlan 500 AVWireless + (1ηεμασ) Code 1917 EAN: ,00 109,90 dlan 500 AVWireless+ Starter Kit (2ηεμασ) Code 1918 EAN: ,00 159,90 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

14 Πποφόν dlan 500 WiFi With CD 8 ςνδέζειρ NEW!!! To dlan 500 WiFi ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη.κάζε πξίδα κπνξεί λα απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη,smartphone, tablet θαη notebook έρνπλ πηα παληνύ εμαηξεηηθό ζήκα. Φάξε ζηελ πξόζζεηε ζύξα Fast Ethernet κπνξεί νπνηεδήπνηε λα ζπλδέεηαη κία αθόκε ηεξκαηηθή ζπζθεπή (πρ Smart-TV ή παηρληδνκεραλή). Διεπζεξία θηλήζεσλ ράξε ζηελ ε έμππλε WiFi Move Υονδπική (συπίρ Technology: Smartphone, tablet θαη notebooks Γηαδίθηπν 2 ζύξεο RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, 3 ρξόληα εγγύεζε Δνδεικη. Λιανική (με dlan 500 WiFi (1ηεμασ) Code 9082 EAN: ,00 69,90 dlan 500 WiFi Starter Kit (2ηεμασ) Code 9089 EAN: ,00 99,90 dlan 500 WiFi Network Kit (3ηεμασ) Code 9082 EAN: ,00 149,90 dlan 500 LiveCam DEVOLO ETHERNET OVER POWER NEW!!! dlan IP Camera γηα παξαθνινύζεζε ηνπ ζπηηηνύ, γξαθείνπ, παηδηώλ κέζσ ηνπ Powerline Αλάιπζε: 640x480, Video Format: Motion JPEG, Camera Alignment: Pan 0-270, tilt 0-90, Γσλία ιύςεο: 130,Πεδίν ππεξύζξσλ: 5m,Tαρύηεηα κεηαθνξάο έσο 500 Mbps, ζε γξακκή κήθνπο 300m, Protocol: Powerline CSMA/CA, Αζθάιεηα: 128-bit AES encryption, Παξαθνινύζεζε θαη ιεηηνπξγία κέζσ smartphone ή tablet app (ios/android) dlan 500 LiveCam (1ηεμασ) Code 1976 EAN: ,00 99,90 dlan 500 LiveCam Starter Kit (2ηεμασ)Code 9070 EAN: ,00 129,90 *Όια ηα πξντόληα κε ηελ έλδεημε "8 ςνδέζειρ" κπνξνύλε λα ιεηηνπξγήζνπλε θαη κε πεξηζζόηεξνπο από 8 ζην δίθηπν. Η δηαθνξά είλαη όηη όηαλ ππεξβαίλεη ηα 8 ζε ζπλδέζεηο ν 9ηνο ζα ιάβεη 1 MB όζν δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ππόινηπνη ζην δίθηπν. Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

15 Πποφόν ΚΔΡΑΙΔ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με EΣ 100 Απολαβή 8,5-11dB 9,00 25,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ίζηα ζηνηρεία, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 13, ζπρλόηεηεο MHz, κανάλια 21-69, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ EL 32 W Απολαβή 10-11dB 10,00 25,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 7, δίπολο πνπ πξνζαξκόδεηαη γηα ηελ θαιύηεξε ιήςε, ζπρλόηεηεο MHz, θαλάιηα 21-69, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ GT 100 Απολαβή 11-12dB 13,50 30,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ αινπκηλίνπ ςεθηαθή κε θηο F, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 47, ζπρλόηεηεο MHz, κανάλια 21-69, μήκορ 127cm, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ 430TEL Απολαβή 9,5-15 db 16,00 35,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ, άξηζηε απνιαβή, νούμεπο ζηοισείυν: 27 ζπρλόηεηεο MHz, θαλάιηα 21-69, ΒΔΑΜ Η38/V42, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε κε click ζπλδέζκνπο - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ PDR-MD02 Full Band Modulator PANDORA RF-MODULATOR Γηακνξθσηήο DSB (Double side band), οθόνη LED&πιήθηξα, θξύζηαιινο PLL, ξπζκηδόκελε ζηάζκε εμόδνπ ζήκαηνο&ήρνπ,rf loop through, ζπλδέζεηο RCA,αλεμίηειε 10ηεμ. 19,00 20ηεμ. 17,00 35,00 κλήκε θαλαιηώλ,ελζσκαησκ. ηξνθνδνηηθό,εύξνο δώλεο MHz,ζηάζκε εμόδνπ 90dBκV MOTECK ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΗ SG 2100A 34,00 55,00 Μοτζρ κίνθςθσ DiSEqC 1.2 για κίνθςθ πιάτου ζωσ 1,20cm, απευκείασ ςφνδεςθ χωρίσ να χρειάηονται ζξτρα γραμμζσ V-BOX II 15,50 35,00 Positioner με χειριςτιριο, DiSEqC 1.0/1.2, κίνθςθ πιάτου ζωσ 3m 99 δορυφ. κζςθσ αποκικευςθσ, προςταςία από υπερφόρτωςθ GP ,00 25,00 Positioner με χειριςτιριο, κίνθςθ πιάτου ζωσ 3m 24 δορυφ. κζςθσ αποκικ. Actuator 3612H HARL 3612 γηα πηάην έσο 1,20cm (12'' Normal) 14,50 25,00 Actuator 3618H HARL 3618 γηα πηάην έσο 1,80cm (18'' Normal) 15,50 29,00 Actuator 3624H HARL 3624 γηα πηάην έσο 2,40cm (24'' Normal) 16,50 30,00 Actuator 3618Q QARL 3618 γηα πηάην έσο 1,80cm (18'' Heavy Duty) 29,00 45,00 Actuator 3624Q QARL 3624 γηα πηάην έσο 2,40cm (24'' Heavy Duty) 33,00 50,00 Actuator 3636Q QARL 3636 γηα πηάην έσο 3,50cm (36'' Heavy Duty) 40,00 65,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

16 HDSM USB Plus 320,00 Ψθφιακό πεδιόμετρο για δορυφορικι λιψθ, Αναλυτι φάςματοσ, Είςοδο USB 2.0 με αυτόματθ εντολι download των drivers, οπτικι και θχθτικι αναγνϊριςθ, οκόνθ LCD με νζα γραφικά 128x64 pixel φωτεινότθτα backlit, γριγορθ επεξεργαςία με ανάκλθςθ τθσ τελευταίασ επιλογισ που ζχει γίνει HD-S2 398,00 Περιόμετρο νζασ γενιάσ, ανταποκρινόμενο πλιρωσ για τισ όλο και περιςςότερεσ μεταδόςεισ υψθλισ ευκρίνειασ ςε DVB-S, DSS και DVB-S2. Χωρθτικότθτα μνιμθσ 256 αναμεταδότεσ (transponders), 16 εξ αυτϊν με απ' ευκείασ ρφκμιςθ ςτο πεδίο, χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ με PC. Mπαταρία Lithium-Polymer mah με αυτονομία 6 ϊρεσ, λειτουργίεσ μετριςεων όπωσ απεικόνιςθ φάςματοσ (Spectrum Display), διαγράμματα αςτεριςμϊν (Constellation Diagrams), Bit Error Rate, ςιμα προσ κόρυβο (Carrier-to-Noise) και true MER ςε db, με εφκολθ και απλι απεικόνιςθ των εντολϊν του μενοφ. Ολοκλθρωμζνθ ςυςκευαςία kit παρζχοντασ δερμάτινθ κικθ μεταφοράσ, φορτιςτι πρίηασ, φορτιςτι αυτοκινιτου, και καλϊδιο USB για μεταφορά δεδομζνων HD-TM Plus 380,00 Ψθφιακό πεδιόμετρο για επίγεια ψθφιακι λιψθ, οπτικι και θχθτικι αναγνϊριςθ, LCD Οκόνθ, αυτονομία 2 ϊρεσ, ιδανικό για ςιμα MPEG-4 Η.264 Ζνδειξθ ςτάκμθσ ςιματοσ (signal strength) ςε επίπεδο R,F, ποιότθτα ςιματοσ (BER), UHF/VHF, ζνδειξθ επιτυχοφσ ι μθ επιτυχοφσ εφρεςθσ. Κανάλια 7 ι 8 MHz, Ρφκμιςθ για 2Κ και 8Κ, Ζξοδοσ 5V DC για ενεργι κεραία επίγειου ψθφιακοφ δζκτθ DVB-T. Ολοκλθρωμζνθ ςυςκευαςία kit HD-TM Plus 925,00 Πεξηόκεηξν λέαο γεληάο, ζπλδηάδνληαο Γνξπθνξηθό&Δπίγεην ςεθηαθό (DVB-S2 & DVB-T) ζε κηα ζπθεπή. Διαθξή, θαη εύθνιν ζηελ ρξήζε. Γηαζέηεη ζύξα SD memory card θαη εύθνιν θόξησκα λέσλ δεδνκέλσλ θαη on-screen images. Τν κελνύ ζην Terrestrial κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη θαη λα πξνηείλεη transmitters κε βάζε ηνλ Ταρπδξνκηθό θώδηθα ηεο πεξηνρήο, πεξηνρώλ ή Αγαπεκέλσ, δηαζθαιίδνληαο ηελ νξζόηεξε ιήςε. Τν κελνύ ηνπ Satellite παξέρεη πιήζνο ιεηηνπξγηώλ όπσο Spectrum Analysis, Data Logging θαη ιεηηνπξγία κέζσ εληνιώλ DiSQqC motor. Οινθιεξσκέλε ζπζθεπαζία kit Καλώδιο SRT RG - 6 0,12 LNBs SEG / SKYWARE Special Offers! Πποφόν LNB - 13 Manfct: LS 76U ΠΔΓΙΟΜΔΣΡΑ (SAT/DTT) Coaxial Καλώδιο Ομοαξονικό καλώδιο 100 μέηπυν, 90dB ηηκή ζνξύβνπ (Αλαινγηθό - Χεθηαθν ζήκα), ζσξάθηζε γηα πξνζηαζία από παξεκβνιέο SEG Universal SINGLE LNB 0,3dB by SKYWARE Υονδπική (συπίρ 1ηεκ. 2,40 50ηεκ. 2,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

17 ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ ΥΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΧΝ Πποφόν Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με DP-2158 EUR & POUND 68,00 99,00 Ανιχνευτισ γνθςιότθτασ χαρτονομιςμάτων για EURO & ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑ Ρεφματοσ και Μπαταρίασ (Επαναφορτιηόμενθ 10 ϊρεσ StandBy), Ειςαγωγι χαρτονομίςματοσ από οποιαδιποτε πλευρά, ταχφτατοσ & ακριβισ ζλεγχοσ ςε 0,2sec/χαρτονόμιςμα, ζλεγχοσ φπαξθσ&κζςθσ μαγνιτικϊν ςτοιχείων, ζλεγχοσ υπζρυκρθσ μελάνθσ (IR), ζλεγχοσ ταινίασ αςφαλείασ, ζλεγχοσ μικουσ χαρτονομίςματοσ, εμφάνιςθ αξίασ χαρτονομίςματοσ ςτθν οκόνθ μετά τον ζλεγχο& τον αρικμό των χαρτονομιςμάτων που ζχουν ελεγχκεί, βάροσ μόλισ 0,8KG ΑΞΔΟΤΑΡ IPHONE - IPAD (Smart Phone / Tables) AA10 ipad holder AAVARA 25,00 39,00 Universal Holder με εφκολθ περιςτροφι 360ο μοιρϊν και γωνία κλίςθσ για το ipad, Tablet και ebook, ςυνδζεται με AAVARA βάςθ AR011, AR110, AR210, ςτιριξθ αυτόνομα, αλλά ςφνδεςθ και με AAVARA βάςθ γραφείου TC110 ι TC210 Αλουμίνιο με τζλειο φινίριςμα Apple ζε HDMI Apple Certified AAVARA Υπνζηεξίδεη Ήρν&Δηθόλα 26,00 41,00 Αληάπηνξαο πνπ ππνζηεξίδεη έμνδν Video&Audio ζε HD TV ή ζπζθεπέο κε HDMI Easily plug and play, no external power supply required Support up to 1080p FullHD output* Δύθνιε εγθαηάζηαζε, δελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία, ππνζηεξίδεη έσο 1080p FullHD minidp ζε HDMI Apple Certified AAVARA 12,00 19,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν HDMI minidp ζε DVI Apple Certified AAVARA 12,00 19,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν DVI minidp ζε VGA Apple Certified AAVARA 21,00 34,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν VGA CASE MARINE CASE MARINE 19,00 29,90 Η αδιάβροχθ προςταςία του κινθτοφ τθλεφϊνου ιταν και παραμζνει το μεγαλφτερο άγχοσ των χρθςτϊν. H αναηιτθςθ για το απόλυτο αδιάβροχο προςτατευτικό για το iphone και SAMSUNG Galaxy S ζφταςε ςτο τζλοσ τθσ. H CASE MARINE είναι ο καταςκευαςτισ του πρϊτου πατενταριςμζνου αδιάβροχου προςτατευτικοφ για αυτζσ τισ καταςκευάςτριεσ smart phones. Με κοιτίδα γζννθςισ του τθν Ιαπωνία, το CASE MARINE αποτελεί τθν ιδανικι επιλογι πλιρουσ αδιάβροχθσ προςταςίασ για το iphone 4/4S/5S και GALAXY S II/ S III. Καταςκευαςμζνο από επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και τθν μπροςτινι επιφάνεια από ακρυλικό ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ακόμα και όταν είναι μζςα ςτθ κικθ, το CASE MARINE παρζχει αδιάβροχθ προςταςία από λίγεσ ςταγόνεσ νεροφ ζωσ και κατάδυςθ ςε βάκοσ μζχρι 10 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ. Εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργικό ςτθν εφαρμογι του, διακζτει πιςτοποίθςθ από όλουσ τουσ απαραίτθτουσ φορείσ (IPX8). Ζνα προϊόν runner με μεγάλο ενδιαφζρον από τουσ καταναλωτζσ! Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

18 CASE MARINE Σο CASE MARINE είναι το απαραίτθτο gadget ςτισ αποςκευζσ για καταδφςεισ, ςκι, extreme sports, ψάρεμα, υποβρφχιεσ φωτογραφίεσ και video, αλλά και κάκε είδουσ δραςτθριότθτα που απαιτεί τθν προςταςία του αγαπθμζνου smart phone από ςκόνθ, βρωμιά και υγραςία! Είναι το απόλυτο και πιο καυτό gadget του 2013 και όχι μόνο! Σο bumper Case (δεφτερη προςτατευτική θήκη ςιλικόνησ) του CASE MARINE είναι διακζςιμο ςε 2 χρϊματα, i) Μαφρο (Black) και ii) Διάφανο Λευκό (Transparent) Εκτόσ από τα 10 stickers που ςυμπεριλαμβάνονται μζςα ςτθν ςυςκευαςία, διατίκενται ανεξάρτθτα πακζτα stickers των 10 τεμαχίων (πωλοφνται extra ωσ refill - ανταλλακτικά) Η ςυςκευαςτία ςυμπεριλαμβάνει : 1 τεμ. Case Marine skin καταςκευαςμζνο από πολιερεκάνθ 1 τεμ. Silicon Bumper 10 τεμ. Sticker ςτεγανωποίθςθσ IP4SS / SSG2S Για iphone/samsung Galaxy 1,50 3,00 Αναλλακτικά, ςυςκευαςία των 10 τεμαχίων υςευαςία για εφκολθ μεταφορά και φφλαξθ, με χαμθλό κόςτοσ ΒΑΔΙ ΣΟΙΥΟΤ-ΟΡΟΦΗ (WALL MOUNT) LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία Υονδπική ηιμή (συπίρ Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD)- Σίδεξν, EL1010 Elegant θιείδσκα αζθαιείαο, VESA: EAN: x100mm/75x75mm Γηα εηδηθά projects Bulk packing 50ηεκ/θηβ. EL2010 Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Elegant EAN: Σίδεξν, θιείδσκα αζθαιείαο, VESA: x100mm/100x100mm EL2020 Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Elegant Σίδεξν, κε θιείδσκα αζθαιείαο* VESA: EAN: x200mm/200x100mm/100x100mm EF2020 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, Γσλία θιίζεο 0-15, κε θιείδσκα αζθαιείαο * VESA:200x200 mm/200x100mm/100x100mm 17" - 23" 43-58cm 17" - 32" 43-81cm 22" - 45" cm 22" - 45" cm 5,50 11,00 14,50 18,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

19 LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία AR011 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm 15" - 24" 38-61cm 16,50 AR110 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε βξαρίσλα κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm 15" - 24" 38-61cm 28,00 AR210 Superior EAN: AR220 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε 2 βξαρίσλεο (ζπαζηό), κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100x100mm Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε 2 βξαρίσλεο (ζπαζηό), κεγ. βάξνο 35kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200x200mm 15" - 24" 38-61cm 26" - 42" cm 39,00 90,00 EF4030 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά Max. Mounting: 440x330mm 26" - 52" cm 33,00 EL4060 Elegant Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/Plasma) - Σίδεξν, ζηήξημε πνξηξέηνπ (portrait) εηδαληθό γηα LED Slim Οζόλεο, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξία, VESA 400x600mm 32" - 52" cm 45,00 EF6540 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 720x450mm 32" - 60" cm 40,00 SH6540 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-20, απηόκαην θιείδσκα αζθαιείαο 32" - 60" cm 35,00 EE5040 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 510x410mm 26" - 52" cm 38,00 EΔ8050 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 810x500mm 32" - 65" cm 48,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

20 LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία A2020 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 3 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 200x200mm 26" - 42" cm έσο 65kg 85,00 AR240 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 3 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 2 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 400x400mm 26" - 42" cm έσο 35kg 120,00 A4041 Superior NEW!!! EAN: A6041 Superior NEW!!! EAN: PL320-NEW Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 5 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 400x400mm Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 5 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 810x500mm ΒΑΔΙ ΟΡΟΦΗ (CEILING MOUNT) Κξεκαζηή βάζε γηα Projector, πξνζαξκνγή κήθνπο έσο 57.77cm, πεξηζηξνθή 360 κνίξεο, +/-25o θιίζε, Universal, ζύζηεκα απόθξπςεο ησλ θαισδίσλ, 3-ball Micro Adjustment, εύθνιν εγθαηάζηαζε - απεγθαηάζηαζε 26" - 46" cm έσο 50kg 32" - 65" cm έσο 80kg Δηδαληθό γηα παηνύξα 325MM 145,00 159,00 Υονδπική ηιμή (συπίρ 45,00 PW053 Professional Μηθξνύ κήθνπο βάζε γηα Projector, κέγηζηε απόζηαζε από ηνίρν 525mm, Πεξηζηξνθή 360, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-25, κέγηζην βάξνο 15kg, Γηάκεηξν Mount 325mm, κεηθηή θαηαζθεπή κε Σίδεξν θαη Αινπκίλην Ιδαληθό γηα παηνύξα 325mm 85,00 PW120 Professional Μηθξνύ κήθνπο βάζε γηα Projector, κέγηζηε απόζηαζε από ηνίρν 1250mm, Πεξηζηξνθή 360, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-25, κέγηζην βάξνο 15kg, Γηάκεηξν Mount 325mm, κεηθηή θαηαζθεπή κε Σίδεξν θαη Αινπκίλην Ιδαληθό γηα παηνύξα 325mm 119,00 R9250 pipe+ef2020 bracket Professional EAN: /022 R9250 pipe+ef4030 bracket Professional EAN: /046 Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλία θιίζεο 0-15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, 360 κνίξεο πεξηζηξνθή, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg, ζύζηεκα απόθξπςεο ησλ θαισδίσλ, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο 92.4~142.4cm Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο 22" - 45" cm 26" - 52" cm 79,00 105,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

21 ΒΑΔΙ ΟΡΟΦΗ (CEILING MOUNT) Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία R9250 pipe+ef6540 bracket Professional Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg 32" - 60" cm 128,00 D9250 pipe+ef6540 bracket*2 Dual sides-professional TS742 - Dual flip mount stand Professional TS743 - Triple flip mount stand Professional TS744-Quattro Flip Mount stand Professional TS746-Sei Flip Mount stand Professional TS732 - Dual flip mount stand Professional TS744-Quattro Flip Mount stand Professional Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma), Γηπιή (Γύν όςεσλ) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 120kg, ζύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ ΒΑΔΙ ΓΡΑΦΔΙΟΤ (DESK MOUNT) Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 2 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 3 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 4 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, ηεζζεπιρ απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 6 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 2 LCD οθόνερ έυρ 32'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 20 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 20 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 4 LCD οθόνερ έυρ 32'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 20 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 20 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. ηεζζεπιρ απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200 x 100mm 32" - 60" cm 170,00 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 24" - 32" 61-81cm 24" - 32" 61-81cm 69,00 110,00 122,00 195,00 125,00 200,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης UE32D4000NW - Τηλεοράσεις Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 Κατάλογος Λιανικής

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 Κατάλογος Λιανικής Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 Κατάλογος Λιανικής ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Curved SUHD Series JS9500 Κατηγορία SUHD Curved LED ΘΥΡΕΣ PQI 2400 USB 3, Movie Panel Ultra Clear Pro Headphone ΟΧΙ Precision Black Pro Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Ψηφιακός δέκτης πρώτης κλάσης, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 160 GB, για ατελείωτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ταινίες, εκπομπές, εφαρμογές και πολλά άλλα: "έξυπνη" τηλεόραση για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία

ταινίες, εκπομπές, εφαρμογές και πολλά άλλα: έξυπνη τηλεόραση για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία Η ιδανική λύση για όσους αναζητούν μια τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών, που να συνδυάζει κομψότητα και λειτουργικότητα. Και για να σας προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή απεικόνιση Full HD, αυτή η τηλεόραση LED

Διαβάστε περισσότερα

EU D6500 series. UE32D6500VS - Τηλεοράσεις. η νέα διάσταση της τηλεόρασης. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία CMR_400. τεχνολογία Ultra Clear Panel

EU D6500 series. UE32D6500VS - Τηλεοράσεις. η νέα διάσταση της τηλεόρασης. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία CMR_400. τεχνολογία Ultra Clear Panel UE32D6500VS - Τηλεοράσεις EU D6500 series η νέα διάσταση της τηλεόρασης Η τηλεόραση 3D LED της Samsung μεταφέρει στο σαλόνι σας την μαγεία της τρισδιάστατης εικόνας. Εξοπλισμένη με την πιο προηγμένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

UE40D6100SW - Τηλεοράσεις

UE40D6100SW - Τηλεοράσεις UE40D6100SW - Τηλεοράσεις Καθίστε αναπαυτικά και αφήστε την τηλεόραση LED της σειράς 6 να σας μαγέψει. Ο νέος συναρπαστικός κόσμος της έξυπνης αυτής τηλεόρασης φέρνει μια νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 HOME THEATER SYSTEMS ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (*) ΗΤ-C6930W/EDC 8808993811786 ΗΤ-BD8200T/EDC 8808993444281 HT-C7200/EDC 8808993739417

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42V10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. Με 600Hz μπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player CD / DVD Player 1/1/2014 Prelude PBD 1 Prelude PC-1 ECC-1 High Performance Blu-ray Player Media Support: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2109250292 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα SCART AV & MM cables χ.φ.π.α. CTV8202B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 1.5 1,10 2,20 CTV8302B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα 1.5 2,80 5,60 CTV1580B SCART Adapter

Διαβάστε περισσότερα

Κόντρα στην κρίση. 30 ευκαιρίες για αγορές! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Κόντρα στην κρίση. 30 ευκαιρίες για αγορές!

Κόντρα στην κρίση. 30 ευκαιρίες για αγορές! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Κόντρα στην κρίση. 30 ευκαιρίες για αγορές! Κόντρα στην κρίση 30 ευκαιρίες για αγορές! Τα Χριστούγεννα έφτασαν και εµείς κόντρα στις αντιξοότητες των καιρών, σας ετοιµάσαµε ένα σύνολο αξιόλογων προσφορών, µε σκοπό να διευκολύνουµε τις αγορές σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

UE55D6100SW - Τηλεοράσεις

UE55D6100SW - Τηλεοράσεις UE55D6100SW - Τηλεοράσεις Καθίστε αναπαυτικά και αφήστε την τηλεόραση LED της σειράς 6 να σας μαγέψει. Ο νέος συναρπαστικός κόσμος της έξυπνης αυτής τηλεόρασης φέρνει μια νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

PS51D6900DS - Τηλεοράσεις. μία ακόμη πιο έξυπνη τηλεόραση. λειτουργία «Αναζήτηση όλων» πλατφόρμα Smart Hub. λειτουργία "Τα βίντεο σας"

PS51D6900DS - Τηλεοράσεις. μία ακόμη πιο έξυπνη τηλεόραση. λειτουργία «Αναζήτηση όλων» πλατφόρμα Smart Hub. λειτουργία Τα βίντεο σας PS51D6900DS - Τηλεοράσεις Η τηλεόραση Plasma της σειράς 6 της Samsung είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκείνους που αναζητούν την πολυτέλεια και την ομορφιά. Ο ιδιαίτερα λεπτός και εκλεπτυσμένος της σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

FENGER SX-EX36 H.264 HDMI over IP Extender with Remote Control, LED to show Group ID, and RS232

FENGER SX-EX36 H.264 HDMI over IP Extender with Remote Control, LED to show Group ID, and RS232 FENGER SX-EX36 H.264 HDMI over IP Extender with Remote Control, LED to show Group ID, and RS232 Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Το σύστημα SX-EX36 HDMI Over IP Extender χρησιμοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά 16.05.2016 Αριθ. Πρωτ.: 155 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση.

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. Ανακαλύψτε την ολοκαίνουρια SUHD TV της SAMSUNG. Η SUHD TV της Samsung έχει σχεδιαστεί για να σαγηνέψει όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση.

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. Ανακαλύψτε την ολοκαίνουρια SUHD TV της SAMSUNG. Η SUHD TV της Samsung έχει σχεδιαστεί για να σαγηνέψει όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos devolo dlan powerline Σύντομη προϊοντική παρουσίαση dlan Τι είναι το 500 dlan duo Powerline Highlights dlan Powerline

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 45005/2015 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CPU Πυρήνες 4 Threads 8 Μέση συχνότητα 3.40 GHz Μέγιστη συχνότητα 4.00 GHz Μνήμα 8 MB SmartCache Bus Speed 8 GT/s DMI3 TDP 65 W ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MAINBOARD : Υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD2000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Ευκολία σύνδεσης µε ένα µόνο πλήκτρο: Το ειδικό πλήκτρο Direct Link σας βοηθάει να συνδεθείτε γρήγορα στα ασύρµατα δίκτυα, ενώ οι λειτουργίες AutoShare, Social Sharing, Cloud, email,

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES Ημερομηνία 23-10-2013 Κατηγορία Κωδικός λογιστηρίου Προϊόν Τιμή Internet Τιμή Καταστήματος Προτ. Λιανική τιμή με Φ.Π.Α. 12-36-0002 7321 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΗ 12v 1.6A

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Central Station Series 03 04 Συνδεθείτε με έναν ισχυρό κόμβο πολυμέσων! CA 750 Απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 3437 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T AX900 WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: OPTICUM DVB-T Professional High Gain Digital and Analogue Aerial For outdoor usage waterproof and UV resistant Ideal for fringe reception areas Tilting mast bracket for easy adjustment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. www.edision.gr 2. Κρατάμε τις τιμές χαμηλές. ΕΓΓΥΗΣΗ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. www.edision.gr 2. Κρατάμε τις τιμές χαμηλές. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Aπρίλιος 2013 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στη Γερμανία, όπου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των δορυφορικών. Επί σειρά ετών κύριος αποδέκτης των προϊόντων μας υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ από το Καλώδια Για να δείτε και να ακούσετε τη διαφορά... Eπίχρυσες επαφές 24Κ που εγγυώνται υψηλής ποιότητας σήμα και μετάδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Μεταπτυχιακό Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα) Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης επαγγελματικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100"

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100 Tripod-180 Compact Tripod Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος 100" 1/3/2015 Tripod-215 180cm 180cm 115,00 Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iamm NTR83 Premium PVR & Full HD(1080p) Multi-codec Media Player PVR Full HD(1080P) Digital Multimedia Player

iamm NTR83 Premium PVR & Full HD(1080p) Multi-codec Media Player PVR Full HD(1080P) Digital Multimedia Player Windows R Media R TM iamm NTR83 Premium PVR & Full HD(1080p) Multi-codec Media Player PVR Ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό αποκωδικοποιητή Υψηλής Ευκρίνειας (DVB-T HD) με πρότυπο MPEG-4/H.264 (δεν υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

iamm NTD29 Το μικρότερο αλλά ισχυρότερο Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά

iamm NTD29 Το μικρότερο αλλά ισχυρότερο Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά iamm NTD29 Το μικρότερο αλλά ισχυρότερο Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμένο με την πανίσχυρη CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προϋπολογισμός 29.625,00περιλαμβανομένου ΦΠΑ Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ 2 3 DVD Player 1 4 DVD Recorder

Διαβάστε περισσότερα

NOTEBOOK Τελευταία ενημέρωση : 03 / 07/2013 15,5 1366X768 500 GB 359 15,6 1366X768 ΗP COMPAQ 650 15,5 1366X768 500 GB

NOTEBOOK Τελευταία ενημέρωση : 03 / 07/2013 15,5 1366X768 500 GB 359 15,6 1366X768 ΗP COMPAQ 650 15,5 1366X768 500 GB NOTEBOOK Τελευταία ενημέρωση : 03 / 07/2013 389 INTEL PENTIUM 2117U 1.80GHz INSPIRON 3521 FREE DOS 359 INTEL CELERON 1007U 1,50GHz INSPIRON 3521 FREE DOS SVE1512A 389 INTELPENT. B987 1,50GHz AMD DUAL CORE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr 14PROC001936787 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C

Οδηγίες Χρήσης. Home Modulator AV to DVBT/C Home Modulator AV to DVBT/C Διαμορφωτής σήματος Audio/video σε DVB-T MpeG-2 - Home Use Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της συσκευής. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για την κατάλληλη εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα