Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)"

Transcript

1

2 Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή DHD-5450 Δλληνικό μενού NEW 25,50 40,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264,Θύπα USB2.0 ζηελ πξόζνςε θαη αλαπαξαγσγή αξρείσλ (MP3,JPEG,avi,mp4,mkv,mpeg-2/4TS, EAN: Subtitles SRT,SSA, ASS), Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο, Έμνδν HDMI, δπλαηόηεηα ιήςεο θαλαιηώλ, μεγάλο επγονομικό ηηλεσειπιζηήπιο, ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο-θαηαλάισζε θαηάζηαζεο StandBy ιηγόηεξν από 1 Watt (2005/32/EC), Καιώδην RF ζηελ ζπζθεπαζία, Διιεληθό OSD/EPG,Text, Γηαζέζηκεο ζπλδέζεηο: 1xSCART,1xRF In,1xRF Out Loop through,1xl&r Audio,1xHDMI, 1xS/PDIF. Δμνπιηζκέλνο κε πανίζσςπο tuner, ηδαληθό θαη γηα ζεκεία - πεξηνρέο όπνπ έρνπκε κεησκέλε ζηάζκε ζήκαηνο. HT4402FA Δλληνικό μενού NEW 30,00 45,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264, 7 Segments θαη Display 4 ςεθίσλ, ρεηξηζκόο πάλσ από ηνλ δέθηε γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, Θύπα USB2.0 ζηελ πξόζνςε θαη Full Media Player κε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο όισλ ησλ format αξρείσλ (MP3,JPEG,avi,mp4,mkv,mpeg-2/4TS, Subtitles SRT, SSA, ASS), Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο, Έμνδν HDMI,δπλαηόηεηα ιήςεο θαλαιηώλ, ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο-θαηαλάισζε θαηάζηαζεο StandBy ιηγόηεξν από 1 Watt EAN: (2005/32/EC), Διιεληθό OSD/EPG,Text ELITE SD με RF out Δλληνικό μενού 22,50 35,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 SD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα με RF out, δπλαηόηεηα ιήςεο 400 θαλαιηώλ, 8 ιίζηεο Αγαπεκέλσλ, Λεηηνπξγία PVReady εγγξαθήο,time Shift,Media Player,Παηρλίδηα Othello, Sudoku,Θύξεο: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT,RF OUT,S/PDIF PRD-PKFx 4210 Pocket dtv FTA DIGI+Plus ΔΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ Numeriqs EΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ 23,00 35,00 Ο κηθξόηεξνο MPEG-4 AVC H.264 δέθηεο πνπ ππήξμε πνηέ, δηαζέζηκνο! Δύθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε, Plug-n-Play, ην Pocket dtv αλαβαζκίδεη Σηλεοπάζειρ LCD&Plasma, αιιά θαη απνθσδηθνπνηεηέο κε Common Interface, κε ελζσκαησκέλν δέθηε MPEG-2, θαη κεηαηξνπή ζε ηερλνινγία MPEG-4, ρσξίο θαιώδηα - ελώ όιεο νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαη από ην ρεηξηζηήξην ηεο TV. EAN: NEOTION Innovation Attitude Cinergy HTC USB XS HDΔλληνικό μενού 65,00 89,00 Έλαο universal απνθσδηθνπνηεηήο γηα TV ζην PC, κέζσ USB 2.0!! ELITE EΠΙΓΔΙΟΙ (DVB-T) ΓΔΚΣΔ Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T) Δπίγειο τηθιακό MPEG-4 HD / Καλυδιακό / Αναλογικό ζήμα και Radio Όλα από ένα USB (DVB-T, DVB-C, Anal, Radio), Σπκπεξηιακβάλεη Χεηξηζηήξην /Κεξαία DVB-T γηα Υπνζηεξίδεη Video codecs: MPEG-2, MPEG-4/H.264 HD, Audio codecs: AC3 Dolby Digital, MPEG Audio,Ψεθηαθή εγγξαθή video ζην MPEG 4 USB STICK (Υπήζη PC) ζθιεξό δίζθν ηνπ PC,EPG,Teletext,TimeShiftin,PIP κόλν κέζα από ηνλ ίδην πνκπό,browser TV,ηξνθνδνζία κέζσ ηεο ζύξαο USB, Σπκβαηό κε Windows XP/Vista/Seven (7) Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

3 Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή VU+ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με VU+ SOLO TOP ON TOP!!! 153,00 229,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 1 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, DVB-S2 tuner, PVR Ready, USB 2.0 x 2, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit, Ethernet Interface, LAN connection VU+ UNO NEW TOP ON TOP!!! 199,00 299,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, DVB-S2 tuner, PVR Ready, USB 2.0 x 2, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit Ethernet Interface, LAN connection, νζοσ επεξεργαςτισ 400MHz CPU υποςτθρίηοντασ OpenGL 1.0, αποςπόμενο tuner υποςτθρίηοντασ DVB-S2 & DVB-T/C VU+ SOLO ΙΙ NEW NEW!!! 243,00 349,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 1 CI (Common Interface), LINUX software, HD, 2 x DVB-S2 tuners, 1.3GHz Dual Core CPU, Full HD 1080p60, Δπεμεξγαζία γξαθηθώλ 2D/3D, PVR Ready,USB 2.0x3,Multimedia Player,Έμνδν HDMI 1.4, 10/100/1000Mbit Ethernet Interface, LAN connection, μεγάλθ οκόνθ VFD 256x64 pixels, SATA3 2.5''HDD, Linux TV APIs VU+ ULTIMO TOP ON TOP!!! 340,00 499,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο κε 2 Card Reader ενζυμαηυμένο Conax και 2 CI (Common Interface), LINUX software, HD, 2 x DVB-S2 tuners, ζύξα γηα 3ν απνζπώκελν tuner ππνζηεξίδνληαο DVB-S2 & DVB-T/C PVR Ready, USB 2.0 x 3, Multimedia Player, Έμνδν HDMI, 10/100Mbit Ethernet Interface, LAN connection, νζοσ επεξεργαςτισ 400MHz CPU υποςτθρίηοντασ OpenGL 1.0, μεγάλθ οκόνθ VFD 256x64 pixels 1xeSATA, Χειριςτιριο με Qwerty πλθκτρολόγιο, Linux TV APIs 2 τηλεχειριςτήρια ςτην ςυςκευαςία Accessories VU+ WIFI DONGLE NEW!!! 25,00 39,00 USB, Wi-Fi Dongle γηα αζύξκαηε δηθηύσζε ηνπ απνθσδηθνπνηεηή VU+ brand, έσο 300 Mbps ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο AP κέζσ ινγηζκηθνύ, ηδηαίηεξα κηθξό κέγεζνο VU+ TUNER DVB-S2 ή T/C 25,00 39,00 Απνζπόκελν tuner γηα ηνλ VU+ UNO είηε Γνξπθνξηθό (DVB-S2) είηε Τ / C (Terrestrial - Cable) ώζηε ν δέθηεο κεηαηξέπεηε απηόκαηα από Γνξπθνξηθόο ζε Δπίγεην Χεθηαθό ή Καισδηαθό VU+ TWIN TUNER DVB-S2 (hybrid) 48,00 75,00 Απνζπώκελν Γιπλό tuner γηα ηνλ VU+ UNO ή ηνλ VU+ ULTIMO γηα Γνξπθνξηθό (DVB-S2) ώζηε ν δέθηεο κεηαηξέπεηε απηόκαηα ζε Twin Tuner Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

4 Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή HDCI Δλληνικό μενού NEW!!! 132,00 205,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο Ττηλήρ Δςκπίνειαρ, MPEG 4 / DVB-S2, 1 Common Interface, Έξοδο HDMI κε HDCP, High Definition Θύξα USB 2.0, Θύξα Ethernet EAN: MEGASAT 720HD Δλληνικό μενού 44,00 79,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο DVB-S2 Ττηλήρ Δςκπίνειαρ (HD) FTA για ελεύθεπα κανάλια, δπλαηόηεηα ιήςεο έσο 4000 πξνγξάκκαηα TV&Radio, USB2.0 (mp3,jpeg,video), digital Audio, EPG, HDMI, SCART, πξσηόθνιιν UniCable, display, Πνιιέο επηπιένλ δπλαηόηεηεο MEGASAT 800HD Δλληνικό μενού 76,00 125,00 Γνξπθνξηθόο δέθηεο DVB-S2 Ττηλήρ Δςκπίνειαρ (HD) Δνζυμαηυμένο Conax, 1 Smart card & 1 CI (Common Interface) δπλαηόηεηα ιήςεο έσο 5000 πξνγξάκκαηα TV&Radio, RF Modulator, USB2.0 PVR Ready, LAN connection,digital Audio, EPG, HDMI, 2 Scart, 2 RCA, 2 Φεηξηζηήξηα ρξήζεο (Main & Sub RCU), αιθαξηζκεηηθό display, 2 βξαβεία πνηόηεηαο&ιεηηνπξγίαο Πολλζσ επιπλζον δυνατότθτεσ HUMAX ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ MEGASAT ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΙ ΓΔΚΣΔ SUPER!!! WLAN-Stick, Megasat HD 11,00 19,90 USB Dongle W-Lan για τουσ δζκτεσ Megasat 720/800se/900/900CI /920CA, WLAN : WEP, WPA, WPA2, Max Speed 150MBit/s, Standards b (11 MBit/s), g (54 MBit/s) und n (150 MBit/s). STB DIGI+PLUS RCU 4,00 12,00 Χειριςτιριο για όλα τα μοντζλα δεκτϊν DIGI+PLUS (3000,3500, 5000,5400,5450,5500,8000) EAN: ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ (RCU) STB VU+ RCU 10,00 25,00 Φεηξηζηήξην universal γηα όινπο ηνπο VU+ (SOLO, DUO, UNO) STB VU+ RCU 17,00 29,00 Φεηξηζηήξην γηα ηνπο VU+ ULTIMO STB Humax RCU 15,00 25,00 Χειριςτιριο για HUMAX δζκτθ (5400, IRCI ACE, F3 FOX CI κ.α) TV Humax RCU 20,00 30,00 Σθλεχειριςτιριο για HUMAX LCD TV (ςειρζσ LU, LP, LDE, LIT) Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

5 Πποδιαγπαθέρ / Υαπακηηπιζηικά ειπα SUPERIOR ΚΑΛΧΓΙΑ HDMI v1.4 Φυηογπαθία Μήκορ (M ή Ft) Μονηέλο Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με 2 ΥΡΟΝΙΑ ΔΓΓΤΗΗ Καιώδην HDMI Hi -Definition, Έθδνζε v1.4, 3D, 4K, 19P αξζελ. ζε αξζελ.19p, ρξπζό βύζκα 24K, εληζρπηηθή ισξίδα καύξν/θίηξηλν HDMI HEC / ARC, Τποζηηπίζει: * 120/110Hz video frame rate,* 10.2 Gbps ultra-wide bandwidth,* HDMI V1.4 / 3D,* 7.1 digital surround,* Dolby TrueHD & DTS-HD,* Βάζνο ρξώκαηνο, * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ, * HDCP ζπκβαηό, * Lip Sync ειπα PROFESSIONAL Καιώδην HDMI Hi -Definition, Έθδνζε v1.4, 3D, 4k, 19P αξζελ. ζε αξζελ.19p, ρξπζό βύζκα 24K, εληζρπηηθή ισξίδα καύξν/θόθθηλν, Δληζρπκέλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή αθξνδεθηώλ, πςειήο ππθλόηεηαο ηξηπιήο επίζηξσζεο ζσξάθηζε γηα πξνζηαζία από EMI Ηιεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο&σηαηηθά θνξηία ιόγσ κεγάινπ κήθνπο / απόζηαζε κεηάδνζεο, θαιώδην ραιθνύ πςειήο θαζαξόηεηαο & επεμεξγαζίαο (oxygen-free) κε 340 MHz (10,2G/s) γηα κεηαθνξά ππεξπςεινύ (ultra wide) εύξνπο θάζκαηνο 1080p ζε Video θαη 7.1 ζε Audio. Υπνζηεξίδεη:*240/200Hz video frame rate * 10.2 Gbps ultra-wide bandwidth,* HDMI V1.4 / 3D,*1080p Full HD, * 7.1 digital surround, * Dolby TrueHD & DTS-HD, * Βάζνο ρξώκαηνο,* x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ, * HDCP ζπκβαηό, * Lip Sync Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα PRO AV & Δπαγγεικαηηθή Δγθαηάζηαζε. 0,5M ή 1.65ft 1M ή 3.29ft 2M ή 6.56ft 3M ή 9.84ft 5M ή 16.4ft 10M ή 32.8ft 15M ή 49.2ft 20M ή 65.6ft SDC05 6,30 9,99 SDC10 7,30 11,99 SDC20 8,50 16,99 SDC30 11,30 19,99 5 ΥΡΟΝΙΑ ΔΓΓΤΗΗ PHC50 25,00 45,00 PHC100 PRO 42,00 69,00 PHC150 PRO 56,00 89,00 PHC200 PRO 80,00 129,00 C198-2 zl Basic Series - Polybag 1,60 5,00 Καιώδην HDMI Hi -Definition 2 κέηξα (6,56ft), Έθδνζε v1.3b, 19P αξζελ.ζε αξζελ.19p,επίρξπζν βύζκα 24K, Υπνζηεξίδεη:* 110/90Hz video frame rate,* 8.2 Gbps ultra-wide A71* HDMI V1.3b,,* 7.1 digital surround,* Dolby TrueHD&DTS-HD,* Βάζνο ρξώκαηνο,* x.v.ycc επξεία rate,* 8.2 Gbps ultra γθάκα ρξσκάησλ,* HDCP ζπκβαηό,* Lip Sync, Σπζθεπαζία Polybag ζαθνπιάθη VC3HL Basic Series - Polybag 0,60 2,00 1,5 κέηξα, SCART ζε SCART, πςειήο πνηόηεηαο, type U, 21 pins κε πξνζηαζία, audio:4x0,14mm 2 stereo, video:6x75ψ coaxial, Σπζθεπαζία Polybag ζαθνπιάθη FK1SL Basic Series - Polybag 0,36 1,00 1,5 κέηξα, IEC-Plug ίζην θαιώδην 9.5mm, IEC-jack 9,5mm, εζσηεξ. αγσγόο 0,5mm, ζσξάθηζε Al-foil, al-braid 32x 0,12 Αποκωδικοποίθςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

6 Μονηέλο LED KATANA Series 24FL553P/10 HD Ready 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 61cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x3 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 75x75mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 29FL553P/10 HD Ready Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 74cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 100x100mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 32FL553P/10 HD Ready Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 80cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 75x75mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG Υονδπική (συπίρ Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight, Αλάιπζε 1366x768 LΔD HD TVs Δνδεικη Λιανική (με 185,00 249,00 EAN: ,00 299,00 EAN: ,00 329,00 EAN: FL753/10 FULL HD Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight,αλάιπζε 1920x1080,100Hz 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 99cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 300x300mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 345,00 449,00 EAN: FD753P/10 FULL HD Οζόλε Edge LED WXGA Active Matrix backlight,αλάιπζε 1920x1080,100Hz 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ & 1 ΔΠΙΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΔΚΣΗ MPEG4 (H.264) Γηαγώληνο νζόλεο 117cm, Clear Pix Plus Engine ξύζκηζεο γξαθηθώλ 5-bands Λεηηνπξγ. ρακειήο θαηαλάισζεο,δλεξγ. Κιάζε Α,Ultra Slim, 3 ζύξεο HDMI, 2x5 watt ερεία, PC Input (VGA), Dolby Digital Plus, USB 2.0 κε ιεηηνπξγία εγγπαθήρ PVR,Time shift,multimedia Player,Mobile High-Definition Link (MHL) με πποβολή ηος πεπιεσομένος smartphone ή tablet ζηην οθόνη TV (ηαηλίεο,κνπζηθή, web browsing, παηρλίδηα), VESA mount: 300x300mm Λειτουργία Hotel Mode, Ελλθνικό Μενοφ / Teletext / EPG 470,00 649,00 EAN: Εικόνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

7 HDMI v1.3 Hi-Definition AV Cable Series & Splitter, Switch, Home Theater Integrator Υονδπική Σιμή (συπίρ ΦΠΑ) Δνδεικη. λιανική (με HDMI Splitters / Switchers v 1.4 3D Pass Through Μονηέλο ειπά PS122 PRO Πποδιαγπαθέρ HDMI Spliter 1:2 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 2 εμόδνπο (2outputs), ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (2 x 8 x 8), ηξνθνδνζία 5V DC Υαπακηηπιζηικά Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Φυηογπαθία (Πξόζνςε / Πίζσ πιεπξά) Βάπορ: 680gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 68,00 119,00 PS124 PRO HDMI Spliter 1:4 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 4 εμόδνπο (4outputs), ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (4 x 8 x 8, από 1 έσο 256 νζόλεο), ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 85,00 139,00 PS128 PRO PS128Α PRO HDMI Spliter 1:8 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 8 εμόδνπο (8outputs), ζπκβαηό κε DVI, Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο θαη 3 επίπεδα (8 x 8 x 8, από 1 έσο 512 νζόλεο), ηξνθνδνζία 5V DC Advanced HDMI Spliter 1:8 με RS232 Remote Control v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 1 είζνδν (1input) ζε 8 εμόδνπο (8outputs), Γπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ από PC κέζσ RS-232, ππνδνρή 1U γηα εγθαηάζηαζε ζε Rack, αληηθιεπηηθή πξνζηαζία, HDMI v1.3, 36bit Deep Color, HDCP v1.2, αλαβαζκίζεκν firmware Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3b * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:342x163x27mm Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:342x163x27mm 205,00 329,00 252,00 399,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

8 SS422 Superior HDMI Switcher 4:2 v 1.3 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 4 εηζόδνπο (4inputs) ζε 2 νζόλεο / projectors, ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Δύρξεζην ρεηξηζηήξην, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.3 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 55,00 99,00 SS422A Superior NEW HDMI Switcher 4:2 v 1.4 Γηαλνκέλαο ζήκαηνο HD από 4 εηζόδνπο (4inputs) ζε 2 νζόλεο / projectors, ζπκβαηό κε DVI, ζύζηεκα CEC (Consumer Electronic Control), Δύρξεζην ρεηξηζηήξην, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm 84,00 139,00 SR 800 Repeater V 1.3b 32,50 49,00 Πποέκηαζη ηος ζήμαηορ HDMI έυρ 55m, 35m θαισδίσλ από ηελ πεγή HDMI (PS3,Xbox,Sat. receiver,blu Ray) ζ' απηό ην Repeater&20m από ην repeater ζηελ είζνδν HDMI ηεο νζόλεο Σπκβαηό κε HDMI 1.3, HDCP, Αλάιπζε 1080p, εύθνιν ζηελ εθγαηάζηαζε θαη ηνλ ρεηξηζκό (plug&play) Μονηέλο ειπά PM 4X2 PRO HDMI v1.3 Hi-Definition AV Cable Series & Splitter, Switch, Home Theater Integrator HDMI MATRIX / Extender v1.4 3D Pass Through Πποδιαγπαθέρ HDMI MATRIX 4X2 v1.4 3D Γηαλνκέλαο διασυπιζμού&μίξηρ ζήμαηορ HD από 4 πεγέο (4inputs) ζε 2 εμόδνπο (2outputs), 2 νζόλεο ή projectors κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ηαπηόρξνλα ζήκα ηεο ίδηαο ή δπν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ ζύζηεκα, ζπκβαηό κε όια ηα Blue-Ray players, PS3, Γνξπθνξηθό HD δέθηε θαη Οζόλεο κε HDMI, εύθνιε ιεηηνπξγία κε ρεηξηζηήξην, CEC, ηξνθνδνζία 5V DC Υαπακηηπιζηικά Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Φυηογπαθία (Πξόζνςε / Πίζσ πιεπξά) Βάπορ: 690gr Γηαζηάζεηο:245x107x27mm Υονδπική Σιμή (συπίρ ΦΠΑ) Δνδεικη. λιανική (με 128,00 199,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

9 PM 4X4A PRO PE121A NEW HDMI MATRIX 4X4Α με Cat5e/6/7 Extender και IR Pass Thru v 1.4 Γηαλνκέλαο διασυπιζμού&μίξηρ ζήμαηορ HD από 4 πεγέο (4inputs) ζε 4 εμόδνπο (4outputs), 4 νζόλεο ή projectors κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ηαπηόρξνλα ζήκα ηεο ίδηαο ή δπν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ ζύζηεκα, ιεηηνπξγία IR Pass Thru γηα εύθνιν ρεηξηζκό video από ην HDMI, Toskin Οπηηθή Ίλα S/PDIF γηα αμεπέξαζηε πνηόηεηα ήρνπ, RS232 γηα ελζσκάησζε θαη άιισλ απηνκαηηζκώλ κέζσ PC ή HA Controller, CEC, ηξνθνδνζία 5V DC HDMI Cat5 Extender με full range IR Pass Thru Υπέξπζξν ζήκα IR Pass Thru γηα εληνιέο θαη έιεγν πεγήο Video από ην ρεηξηζηήξην, Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.4, Χεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο πςειήο επθξίλεηαο έσο 1080p ή 1920 x 1200 γηα computers. Μέγηζηε απόζηαζε έσο max. 100m. ζηα 1080i, 60m. ζηα 1080p ζπκβαηό κε πξσηόθνιιν HDCP, πνιύ εύθνιε εγθαηάζηαζε, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * 10.2 Gbps ultrawide bandwidth * HDMI V1.4 * 7.1 digital surround * Dolby TrueHD & DTS-HD * Βάζνο ρξώκαηνο * x.v.ycc επξεία γθάκα ρξσκάησλ * HDCP ζπκβαηό * Lip Sync Υποζηερίδεη: * HDMI V1.4 * Uncompressed 3D * HEC (HDMI Ethernet Channel) *ARC (Audio Return Channel) *CEC (Consumer Electronic Control) * HDCP compatible * max 100M ζήκα 1080i * max 45M ζήκα 1080p * PC DVI compatible Βάπορ: 1,7kg Γηαζηάζεηο:390x163x27mm Βάπορ: 186gr / 183gr Γηαζηάζεηο:82x71x27mm 500,00 799,00 110,00 170,00 PE121L NEW PE 221 PRO HDMI Cat5 Extender με full range IR Pass Thru και Sender με HDMI Local-Out Sender κε HDMI Local-Out γηα Local TV/Display. Υπέξπζξν ζήκα IR Pass Thru γηα εληνιέο θαη έιεγν πεγήο Video από ην ρεηξηζηήξην, Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.4, Ψεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο HDMI Cat5 Extender Απηόκαηε ηζνζηάζκηζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα ζην θαιώδην, HDMI v 1.3b, Χεθηαθό ζήκα από HDMI κεηαθέξεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε κέζσ θαισδίνπ Cat-5e. Μεηαθνξά ζήκαηνο πςειήο επθξίλεηαο έσο 1080p ή 1920 x 1200 γηα computers. Μέγηζηε απόζηαζε έσο max. 70m. ζηα 1080i, ζπκβαηό κε πξσηόθνιιν HDCP, ηξνθνδνζία 5V DC Υπνζηεξίδεη: * HDMI V1.4 * Uncompressed 3D * HEC (HDMI Ethernet Channel) *ARC (Audio Return Channel) * 1080p Full HD * max 100M ζήκα 1080i * max 45M ζήκα 1080p Υποζηερίδεη: * HDMI V1.3b * CEC (Consumer Electronic Control) * HDCP ζσκβαηό * max έως 70M γηα ζήκα 1080i * max έως 45M γηα ζήκα 1080p * PC DVI compatible Βάπορ: 186gr / 183gr Γηαζηάζεηο:82x71x27mm 125,00 190,00 78,00 115,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

10 PCE 122 PRO PB5000 PRO HDMI OVER SINGLE COAXIAL EXTENDER 120m κεηαθνξά ζήκαηνο 1080p θαη ήρνπ 7.1 surround sound, 2/5. 1/7.1 θαλάιηα Υποζηερίδεη: LPCM, Dolby Digital / Dolby TruHD/DTS-HD Audio passthru, 1 ζε 2 Coaxial Splitter * CEC (Consumer * HDMI V1.3b ελζσκαησκέλα κέζα ζε έλα Electronic Control) Sender γηα ζύλδεζε δύν Receivers, έλα Coaxial * HDCP ζσκβαηό Cascade output * max έως 600M ελζσκαησκέλν κέζα ζην γηα ζήκα 1080p Receiver γηα κειινληηθή * max έως θαη 10 επέθηαζε, 5 layers οζόλες / display ή Cascadable γηα κεηαθνξά projectors video Full HD άλσ ησλ 600m. θαη έσο 10 Τειενξάζεηο/ Displays/ Projectors πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη PCE 122 SENDER PCE 122 RECEIVER HDMI OVER IP MULTI- CASTING Υποζηερίδεη: Δπέιηθην&κε θιίκαθα HDMI * HDMI V1.3b 1080p broadcasting κε * CEC (Consumer Gibabit Ethernet LAN. Electronic Control) Υςειήο πνηόηεηαο κεηάδνζε * 1 ζε 1 δέθηε video 1080p, 1 ζε 1, 1 ζε multicasting απεξηόξηζηα multicasting * HDCP ζσκβαηό δέθηεο, Video Channel * 1 ζε Switch ηερλνινγία, Multicasting νκαδνπνίεζε κέζσ απαηρηόρηζηοσς δέθηες multicasting Gigabit Ethernet Managed * Wi-Fi (802.11Q) Switch (απαηηείηαη Q VLAN & IGMP κε * PC DVI, IR ππνζηήξημε έσο 16 Control Pass Thru multicasting) PB 5000 SENDER PB 5000 RECEIVER 285,00 440,00 130,00 200,00 155,00 240,00 375,00 590,00 175,00 275,00 200,00 315,00 PB5000* PRO HDMI OVER IP MULTI-CASTING 1. Μέζσ RS-232 έιεγρνο καναλιού από ηελ πιεπξά ηνπ Sender, 2. Μέζσ RS-232 PassThru έιεγρνο ηος Display ζπλδεδεκέλν ζην Receiver 3. Μέζσ ηνπ IR Remote control έιεγρνο γηα ην κανάλι Video επειεγκέλν από ην Receiver PB5000IR RECEIVER 260,00 399,00 PE3D4K 100 NEW HDMI Over Single CAT5e/6/7 Extender Uncompressed HDMI Video / 7.1 ch audio /Two- Way IR / Two-Way RS-232 Pass-Thru 100M, 3D video, 4K resolution, 36bit Deep Color, κηθξό κέγεζνο κε δηαζηάζεηο κόιηο 130x97,5x28mm άιια κέγηζηε απόδνζε κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HDBasT 325,00 499,00 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

11 Advanced PE3D4K 100A HDMI over Cat5 HDBasT Τν λέν ηερλνινγηθό επίπηεπγκα ηεο AAVARA πνπ κεηαηξέπεη ην ππάξρνλ δίθηπν LAN (Local Area Network), κε κεηαθνξά ζήκαηνο 1080p HD Video κέζσ Single Cable Extender ράξε ζηελ λέα ηερλνινγία HDBase-T πνπ ππνζηεξίδεη Uncompressed 4Kx2K (4096x2160p 4 θνξέο Full HD 1080p), 48bits Deep Colour, 7.1 channels audio, Ethernet Network Link θαη Τξνθνδνζία γηα απόζηαζε έσο 100Μ (330ft) κέζσ ελόο θαισδίνπ CAT5e/6/7. Υπνζηεξίδεη πιήξσο HDMI v1.4, θαη επηηξέπεη κεηαθνξά video από 3D Bluray players ζε 3D TVs κε πιήξε ππνζηήξημε HDCP. Σπλερήο ζύλδεζε κε Internet ηεο TV, ησλ πεγώλ Video θαη ηνπ PC. Λεηηνπξγία απνκαθξηζκέλνπ ρεηξηζκνύ ησλ πεγώλ κέζσ IR Pass-Thru. Aπιή ζύλδεζε Plug&Play Υποζηερίδεη: * HDMI v1.4 * DVI 1.0 * HDCP 1.1 * Link cont: 3xRJ45 * Data Speed 10.2Gbps *Ethernet Network speed 100/10 Base- TX * CEC (Consumer Electronic Control) * POC (Power over CAT5 τωρίς επηπιέολ ηροθοδοζία * Επηθοηλωλία δσο δρόκωλ RS-232 γηα Oζόλε ή πεγή Video θαη έιεγτο από τεηρηζηήρηο *Ιδαληθό γηα εγθαηαζηάζεης: Home Theater Projector, Multi- Room HD AV& Internet sharing, θαη άιιες AAVARA Dual Mode HD DVB-T/S Modulator Πποφόν 400,00 599,00 Υονδπική (συπίρ HD-1000DM One Video input 1.250,00 HD-2000DM Two Video input 1.950,00 HD-4000DM Four Video input 3.200,00 Σο Dual Mode HD DVB-T/S Modulators τθσ AAVARA επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ διαμόρφωςθ Δορυφορικοφ & Επίγειου ψηφιακοφ HD ςήματοσ και την διανομή του ςε πολλαπλζσ εξόδουσ οθόνεσ, ιδανικι multi-video λφςθ για projects όπωσ Ξενοδοχεία, Sports Café, Εςτιατόρια, Νοςοκομεία, Casino, Πανεπιςτιμια, ζργα digital signage, αλλά και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για Home Entertainment. Χαρακτθριςτικά : Built-in Scalar για HDMI, Component, Composite, ASI για ειςόδουσ με αυτόματθ ανίχνευςθ Dual Mode H.264 AVC / MPEG2 επιλζξιμο, Ανάλυςθ Video : 1080i/720p/576i/480p/480i για όλα, 1080p για AVC H.264, Σζλεια, κακαρι και αψεγάδιαςτθ ποιότθτα εικόνασ ςε video πολλϊν γραφικϊν και κίνθςθσ, sports, κείμενα crawls / rolls, Οκόνθ LCD ςτθν πρόςοψθ για ευκολότερθ ρφκμιςθ, Δροςερι & ακόρυβθ λειτουργία, Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε Rack με υποδοχζσ για εφκολθ προςαρμογι, Με ευκολία ο οποιοςδιποτε κα αντικαταςτιςει το υπάρχουν Αναλογικό του Modulator, επιλζγοντασ ςτο υψθλισ ποιότθτασ Ψθφιακό Modulator τθσ AAVARA Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Διακζςιμεσ ςυνδζςεισ Είςοδοι HDMI (Video+Audio), Component YPbPr/YCbCr (Video),Composite (Video), L/R channel Audio (Audio),Coaxial SPDIF (Audio), Optical SPDIF (Audio),\Video Mode Support PAL / NTSC, Audio Input Analog (RCA Jack), S/PDIF (Coaxial ι Optical), Ζξοδοι Video & Audio : VideoMPEG2 / AVC (H.264), Audio Optical AC3 (pass through), LPCM AAC, MP2, AC3 (κατόπιν παραγγελίασ)coaxial AC3 (pass through) LPCM AAC, MP2, AC3 (κ. π), Analog AAC, MP2, AC3 (κ.π) Output Level 85 dbμv, MER 32 db typ., Ανάλυςθ Video 1080i/720p /576i/480p/480i για MPEG2, 1080p για AVCVideo Compression H.264 AVC / MPEG2 Audio Compression MPEG1 Layer II / AAC AC3 Pass through, Λειτουργία LCN, Carrier (OFDM Mode), 2K/8K, Guard Intervals 1/32, Code Rate (FEC) 7/8, Constellations QAM64 Βάπορ: 380gr / 380gr Γηαζηάζεηο:220x83x27mm Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

12 Πποφόν dlan 200 AV Plus Ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, βειηίσζε ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ιόγσ ενζυμαηυμένηρ ππίζαρ, 3 ρξόληα εγγύεζε Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με dlan 200 AV Plus Single Kit (1ηεμασ) Code 9013 EAN: ,50 54,90 dlan 200 AV Plus Start Kit (2ηεμασ) Code 9015 EAN: ,00 99,90 dlan 200 AV Plus Network Kit (3ηεμασ)Code 9017 EAN: ,00 149,00 dlan 200 AV Wireless N To Home Plug AV ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN, ζε κηα ζπζθεπή!κάζε πξίδα κπνξεί λα απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε ζύλδεζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη 300Mbps ζε λειηοςπγία WLAN γηα αζύξκαηε πξόζβαζε ζε όιν ην ρώξν, 2ηεμ., Αζθάιεηα δεδνκέλσλ,δεδνκέλσλ, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, 4 LED status display, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 200 AV Wireless N (1ηεμασ) Code 9021 EAN: ,00 99,90 dlan 200 AV Wireless G Srtart Kit (2ηεμασ)Code 9025 EAN: ,00 139,90 dlan 200 AV Wireless N Starter Kit+ (3ηεμασ) Code 9029 EAN: ,00 149,90 dlan 200 AV USB Ταρύηεηα έσο 200 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, θύπα USB 2.0 γηα άκεζε ζύλδεζε κε όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ USB port, απνκαθξηζκέλε πξόζβαζε ζε θάζε ζπζθεπή κε USB port, εμνηθνλ. Δλέξγεηαο έσο 60%, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, πξόζβαζε & δηαλνκή (sharing) κηα ζπζθεπήο κε USB από πνιινύο ρξήζηεο ή PCs, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 200 AV USB Extender (1ηεμασ) Code 1558 EAN: ,00 89,90 dlan 200 AV USB Extender Starter Kit (2ηεμασ) Code 1559 EAN: ,00 129,90 dlan 500 AVmini Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε DEVOLO ETHERNET OVER POWER dlan 500 Avmini (1ηεμασ) Code 9036 EAN: O.C ,00 64,90 dlan 500 AVmini Starter Kit (2ηεμασ) Code 9039 EAN: O.C ,00 119,90 dlan 500 AVmini Network Kit (3ηεμασ)Code 9042 EAN: O.C ,00 179,90 dlan 500 AVPlus Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 500 AVPlus (1ηεμασ) Code 9043 EAN: O.C ,00 74,90 dlan 500 AVPlus Starter Kit (2ηεμασ) Code 9044 EAN: O.C ,00 139,90 dlan 500 AVPlus Network Kit (3ηεμασ)Code 9045 EAN: O.C ,00 199,90 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

13 Πποφόν dlan 500 Duo No CD 8 ςνδέζειρ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, 2 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε Υονδπική (συπίρ NEW!!! Δνδεικη. Λιανική (με dlan 500 Duo (1ηεμασ) Code 9119 EAN: ,00 44,90 dlan 500 Duo Starter Kit (2ηεμασ) Code 9120 EAN: ,00 79,90 dlan 500 Duo Network Kit (3ηεμασ) Code 9121 EAN: ,00 119,90 dlan 500 Duo+ No CD 8 ςνδέζειρ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, 2 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε NEW!!! dlan 500 Duo+ (1ηεμασ) Code 9128 EAN: ,00 54,90 dlan 500 Duo+ Starter Kit (2ηεμασ) Code 9135 EAN: ,00 99,90 dlan 500 Duo+ Network Kit (3ηεμασ) Code 9142 EAN: ,00 149,90 dlan 500 Avtriple+ Τν ηαρύηεξν high speed home network γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη, όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο, ηδαληθό γηα Home Entertainment Ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην NEW!!! ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ενζυμαηυμένηρ ππίζα, 3 θύπερ RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε dlan 500 AVPlus (1ηεμασ) Code 9046 EAN: ,50 84,90 dlan 500 AVPlus Starter Kit (2ηεμασ) Code 9047 EAN: ,00 159,90 dlan 500 Wireless+ To Home Plug AV ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη.κάζε πξίδα κπνξεί λα NEW!!! απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη, πιήξσο ζπκβαηά κε όια ηα 200 AV Home Plug AV Adapters, εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο κόλν 5Watt ζε StandBy, ελζσκαησκέλεο πξίδα, 3 ζύξεο RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, max. αζθάιεηα δεδνκέλσλ, θνξεηόηεηα & επειημία ζηνλ κέγηζην βαζκό, 3 ρξόληα εγγύεζε DEVOLO ETHERNET OVER POWER dlan 500 AVWireless + (1ηεμασ) Code 1917 EAN: ,00 109,90 dlan 500 AVWireless+ Starter Kit (2ηεμασ) Code 1918 EAN: ,00 159,90 Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

14 Πποφόν dlan 500 WiFi With CD 8 ςνδέζειρ NEW!!! To dlan 500 WiFi ζπλδηάδεη πιενλεθηήκαηα Power line μέζυ πεύμαηορ & αζύπμαηος Wireless LAN γηα κεηαθνξά ζήκαηνο HD & 3D ζ' όιν ην ζπίηη.κάζε πξίδα κπνξεί λα απνθηήζεη Αζύξκαηε LAN ζύλδεζε όπνπ απαηηείηαη εληαηηθή ρξήζε επξσδσληθήο ζύλδεζεο θαη λα θαιύςεη όιν ην ζπίηη ή γξαθείν.ταρύηεηα έσο 500 Mbps ζε γξακκή κήθνπο 300m, γηα θάζε ηύπνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ-streaming, κεηαθνξά ζήκαηνο HDTV stream, αθόκε θαη ηαηλίεο 3D ζε όιν ην ζπίηη,smartphone, tablet θαη notebook έρνπλ πηα παληνύ εμαηξεηηθό ζήκα. Φάξε ζηελ πξόζζεηε ζύξα Fast Ethernet κπνξεί νπνηεδήπνηε λα ζπλδέεηαη κία αθόκε ηεξκαηηθή ζπζθεπή (πρ Smart-TV ή παηρληδνκεραλή). Διεπζεξία θηλήζεσλ ράξε ζηελ ε έμππλε WiFi Move Υονδπική (συπίρ Technology: Smartphone, tablet θαη notebooks Γηαδίθηπν 2 ζύξεο RJ45, ultra compact ζρεδηαζκόο, 3 ρξόληα εγγύεζε Δνδεικη. Λιανική (με dlan 500 WiFi (1ηεμασ) Code 9082 EAN: ,00 69,90 dlan 500 WiFi Starter Kit (2ηεμασ) Code 9089 EAN: ,00 99,90 dlan 500 WiFi Network Kit (3ηεμασ) Code 9082 EAN: ,00 149,90 dlan 500 LiveCam DEVOLO ETHERNET OVER POWER NEW!!! dlan IP Camera γηα παξαθνινύζεζε ηνπ ζπηηηνύ, γξαθείνπ, παηδηώλ κέζσ ηνπ Powerline Αλάιπζε: 640x480, Video Format: Motion JPEG, Camera Alignment: Pan 0-270, tilt 0-90, Γσλία ιύςεο: 130,Πεδίν ππεξύζξσλ: 5m,Tαρύηεηα κεηαθνξάο έσο 500 Mbps, ζε γξακκή κήθνπο 300m, Protocol: Powerline CSMA/CA, Αζθάιεηα: 128-bit AES encryption, Παξαθνινύζεζε θαη ιεηηνπξγία κέζσ smartphone ή tablet app (ios/android) dlan 500 LiveCam (1ηεμασ) Code 1976 EAN: ,00 99,90 dlan 500 LiveCam Starter Kit (2ηεμασ)Code 9070 EAN: ,00 129,90 *Όια ηα πξντόληα κε ηελ έλδεημε "8 ςνδέζειρ" κπνξνύλε λα ιεηηνπξγήζνπλε θαη κε πεξηζζόηεξνπο από 8 ζην δίθηπν. Η δηαθνξά είλαη όηη όηαλ ππεξβαίλεη ηα 8 ζε ζπλδέζεηο ν 9ηνο ζα ιάβεη 1 MB όζν δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ππόινηπνη ζην δίθηπν. Διαςφνδεςθ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

15 Πποφόν ΚΔΡΑΙΔ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με EΣ 100 Απολαβή 8,5-11dB 9,00 25,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ίζηα ζηνηρεία, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 13, ζπρλόηεηεο MHz, κανάλια 21-69, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ EL 32 W Απολαβή 10-11dB 10,00 25,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 7, δίπολο πνπ πξνζαξκόδεηαη γηα ηελ θαιύηεξε ιήςε, ζπρλόηεηεο MHz, θαλάιηα 21-69, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ GT 100 Απολαβή 11-12dB 13,50 30,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ αινπκηλίνπ ςεθηαθή κε θηο F, άξηζηε απνιαβή, νούμ. ζηοισείυν: 47, ζπρλόηεηεο MHz, κανάλια 21-69, μήκορ 127cm, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ 430TEL Απολαβή 9,5-15 db 16,00 35,00 Κεξαία εμσηεξηθνύ ρώξνπ, άξηζηε απνιαβή, νούμεπο ζηοισείυν: 27 ζπρλόηεηεο MHz, θαλάιηα 21-69, ΒΔΑΜ Η38/V42, εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε κε click ζπλδέζκνπο - εγθαηάζηαζε ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ PDR-MD02 Full Band Modulator PANDORA RF-MODULATOR Γηακνξθσηήο DSB (Double side band), οθόνη LED&πιήθηξα, θξύζηαιινο PLL, ξπζκηδόκελε ζηάζκε εμόδνπ ζήκαηνο&ήρνπ,rf loop through, ζπλδέζεηο RCA,αλεμίηειε 10ηεμ. 19,00 20ηεμ. 17,00 35,00 κλήκε θαλαιηώλ,ελζσκαησκ. ηξνθνδνηηθό,εύξνο δώλεο MHz,ζηάζκε εμόδνπ 90dBκV MOTECK ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΗ SG 2100A 34,00 55,00 Μοτζρ κίνθςθσ DiSEqC 1.2 για κίνθςθ πιάτου ζωσ 1,20cm, απευκείασ ςφνδεςθ χωρίσ να χρειάηονται ζξτρα γραμμζσ V-BOX II 15,50 35,00 Positioner με χειριςτιριο, DiSEqC 1.0/1.2, κίνθςθ πιάτου ζωσ 3m 99 δορυφ. κζςθσ αποκικευςθσ, προςταςία από υπερφόρτωςθ GP ,00 25,00 Positioner με χειριςτιριο, κίνθςθ πιάτου ζωσ 3m 24 δορυφ. κζςθσ αποκικ. Actuator 3612H HARL 3612 γηα πηάην έσο 1,20cm (12'' Normal) 14,50 25,00 Actuator 3618H HARL 3618 γηα πηάην έσο 1,80cm (18'' Normal) 15,50 29,00 Actuator 3624H HARL 3624 γηα πηάην έσο 2,40cm (24'' Normal) 16,50 30,00 Actuator 3618Q QARL 3618 γηα πηάην έσο 1,80cm (18'' Heavy Duty) 29,00 45,00 Actuator 3624Q QARL 3624 γηα πηάην έσο 2,40cm (24'' Heavy Duty) 33,00 50,00 Actuator 3636Q QARL 3636 γηα πηάην έσο 3,50cm (36'' Heavy Duty) 40,00 65,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

16 HDSM USB Plus 320,00 Ψθφιακό πεδιόμετρο για δορυφορικι λιψθ, Αναλυτι φάςματοσ, Είςοδο USB 2.0 με αυτόματθ εντολι download των drivers, οπτικι και θχθτικι αναγνϊριςθ, οκόνθ LCD με νζα γραφικά 128x64 pixel φωτεινότθτα backlit, γριγορθ επεξεργαςία με ανάκλθςθ τθσ τελευταίασ επιλογισ που ζχει γίνει HD-S2 398,00 Περιόμετρο νζασ γενιάσ, ανταποκρινόμενο πλιρωσ για τισ όλο και περιςςότερεσ μεταδόςεισ υψθλισ ευκρίνειασ ςε DVB-S, DSS και DVB-S2. Χωρθτικότθτα μνιμθσ 256 αναμεταδότεσ (transponders), 16 εξ αυτϊν με απ' ευκείασ ρφκμιςθ ςτο πεδίο, χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ με PC. Mπαταρία Lithium-Polymer mah με αυτονομία 6 ϊρεσ, λειτουργίεσ μετριςεων όπωσ απεικόνιςθ φάςματοσ (Spectrum Display), διαγράμματα αςτεριςμϊν (Constellation Diagrams), Bit Error Rate, ςιμα προσ κόρυβο (Carrier-to-Noise) και true MER ςε db, με εφκολθ και απλι απεικόνιςθ των εντολϊν του μενοφ. Ολοκλθρωμζνθ ςυςκευαςία kit παρζχοντασ δερμάτινθ κικθ μεταφοράσ, φορτιςτι πρίηασ, φορτιςτι αυτοκινιτου, και καλϊδιο USB για μεταφορά δεδομζνων HD-TM Plus 380,00 Ψθφιακό πεδιόμετρο για επίγεια ψθφιακι λιψθ, οπτικι και θχθτικι αναγνϊριςθ, LCD Οκόνθ, αυτονομία 2 ϊρεσ, ιδανικό για ςιμα MPEG-4 Η.264 Ζνδειξθ ςτάκμθσ ςιματοσ (signal strength) ςε επίπεδο R,F, ποιότθτα ςιματοσ (BER), UHF/VHF, ζνδειξθ επιτυχοφσ ι μθ επιτυχοφσ εφρεςθσ. Κανάλια 7 ι 8 MHz, Ρφκμιςθ για 2Κ και 8Κ, Ζξοδοσ 5V DC για ενεργι κεραία επίγειου ψθφιακοφ δζκτθ DVB-T. Ολοκλθρωμζνθ ςυςκευαςία kit HD-TM Plus 925,00 Πεξηόκεηξν λέαο γεληάο, ζπλδηάδνληαο Γνξπθνξηθό&Δπίγεην ςεθηαθό (DVB-S2 & DVB-T) ζε κηα ζπθεπή. Διαθξή, θαη εύθνιν ζηελ ρξήζε. Γηαζέηεη ζύξα SD memory card θαη εύθνιν θόξησκα λέσλ δεδνκέλσλ θαη on-screen images. Τν κελνύ ζην Terrestrial κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη θαη λα πξνηείλεη transmitters κε βάζε ηνλ Ταρπδξνκηθό θώδηθα ηεο πεξηνρήο, πεξηνρώλ ή Αγαπεκέλσ, δηαζθαιίδνληαο ηελ νξζόηεξε ιήςε. Τν κελνύ ηνπ Satellite παξέρεη πιήζνο ιεηηνπξγηώλ όπσο Spectrum Analysis, Data Logging θαη ιεηηνπξγία κέζσ εληνιώλ DiSQqC motor. Οινθιεξσκέλε ζπζθεπαζία kit Καλώδιο SRT RG - 6 0,12 LNBs SEG / SKYWARE Special Offers! Πποφόν LNB - 13 Manfct: LS 76U ΠΔΓΙΟΜΔΣΡΑ (SAT/DTT) Coaxial Καλώδιο Ομοαξονικό καλώδιο 100 μέηπυν, 90dB ηηκή ζνξύβνπ (Αλαινγηθό - Χεθηαθν ζήκα), ζσξάθηζε γηα πξνζηαζία από παξεκβνιέο SEG Universal SINGLE LNB 0,3dB by SKYWARE Υονδπική (συπίρ 1ηεκ. 2,40 50ηεκ. 2,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

17 ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ ΥΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΧΝ Πποφόν Υονδπική (συπίρ Δνδεικη. Λιανική (με DP-2158 EUR & POUND 68,00 99,00 Ανιχνευτισ γνθςιότθτασ χαρτονομιςμάτων για EURO & ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑ Ρεφματοσ και Μπαταρίασ (Επαναφορτιηόμενθ 10 ϊρεσ StandBy), Ειςαγωγι χαρτονομίςματοσ από οποιαδιποτε πλευρά, ταχφτατοσ & ακριβισ ζλεγχοσ ςε 0,2sec/χαρτονόμιςμα, ζλεγχοσ φπαξθσ&κζςθσ μαγνιτικϊν ςτοιχείων, ζλεγχοσ υπζρυκρθσ μελάνθσ (IR), ζλεγχοσ ταινίασ αςφαλείασ, ζλεγχοσ μικουσ χαρτονομίςματοσ, εμφάνιςθ αξίασ χαρτονομίςματοσ ςτθν οκόνθ μετά τον ζλεγχο& τον αρικμό των χαρτονομιςμάτων που ζχουν ελεγχκεί, βάροσ μόλισ 0,8KG ΑΞΔΟΤΑΡ IPHONE - IPAD (Smart Phone / Tables) AA10 ipad holder AAVARA 25,00 39,00 Universal Holder με εφκολθ περιςτροφι 360ο μοιρϊν και γωνία κλίςθσ για το ipad, Tablet και ebook, ςυνδζεται με AAVARA βάςθ AR011, AR110, AR210, ςτιριξθ αυτόνομα, αλλά ςφνδεςθ και με AAVARA βάςθ γραφείου TC110 ι TC210 Αλουμίνιο με τζλειο φινίριςμα Apple ζε HDMI Apple Certified AAVARA Υπνζηεξίδεη Ήρν&Δηθόλα 26,00 41,00 Αληάπηνξαο πνπ ππνζηεξίδεη έμνδν Video&Audio ζε HD TV ή ζπζθεπέο κε HDMI Easily plug and play, no external power supply required Support up to 1080p FullHD output* Δύθνιε εγθαηάζηαζε, δελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία, ππνζηεξίδεη έσο 1080p FullHD minidp ζε HDMI Apple Certified AAVARA 12,00 19,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν HDMI minidp ζε DVI Apple Certified AAVARA 12,00 19,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν DVI minidp ζε VGA Apple Certified AAVARA 21,00 34,99 minidisplay port adapter γηα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, imac, Mac Pro, PC ή Notebook πνπ δηαζέηεη ζύξα Mini DisplayPort θαζώο θαη ζπζθεπέο όπσο νζόλε LCD, Projector ή Flat TV κε έμνδν VGA CASE MARINE CASE MARINE 19,00 29,90 Η αδιάβροχθ προςταςία του κινθτοφ τθλεφϊνου ιταν και παραμζνει το μεγαλφτερο άγχοσ των χρθςτϊν. H αναηιτθςθ για το απόλυτο αδιάβροχο προςτατευτικό για το iphone και SAMSUNG Galaxy S ζφταςε ςτο τζλοσ τθσ. H CASE MARINE είναι ο καταςκευαςτισ του πρϊτου πατενταριςμζνου αδιάβροχου προςτατευτικοφ για αυτζσ τισ καταςκευάςτριεσ smart phones. Με κοιτίδα γζννθςισ του τθν Ιαπωνία, το CASE MARINE αποτελεί τθν ιδανικι επιλογι πλιρουσ αδιάβροχθσ προςταςίασ για το iphone 4/4S/5S και GALAXY S II/ S III. Καταςκευαςμζνο από επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και τθν μπροςτινι επιφάνεια από ακρυλικό ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ακόμα και όταν είναι μζςα ςτθ κικθ, το CASE MARINE παρζχει αδιάβροχθ προςταςία από λίγεσ ςταγόνεσ νεροφ ζωσ και κατάδυςθ ςε βάκοσ μζχρι 10 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ. Εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργικό ςτθν εφαρμογι του, διακζτει πιςτοποίθςθ από όλουσ τουσ απαραίτθτουσ φορείσ (IPX8). Ζνα προϊόν runner με μεγάλο ενδιαφζρον από τουσ καταναλωτζσ! Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

18 CASE MARINE Σο CASE MARINE είναι το απαραίτθτο gadget ςτισ αποςκευζσ για καταδφςεισ, ςκι, extreme sports, ψάρεμα, υποβρφχιεσ φωτογραφίεσ και video, αλλά και κάκε είδουσ δραςτθριότθτα που απαιτεί τθν προςταςία του αγαπθμζνου smart phone από ςκόνθ, βρωμιά και υγραςία! Είναι το απόλυτο και πιο καυτό gadget του 2013 και όχι μόνο! Σο bumper Case (δεφτερη προςτατευτική θήκη ςιλικόνησ) του CASE MARINE είναι διακζςιμο ςε 2 χρϊματα, i) Μαφρο (Black) και ii) Διάφανο Λευκό (Transparent) Εκτόσ από τα 10 stickers που ςυμπεριλαμβάνονται μζςα ςτθν ςυςκευαςία, διατίκενται ανεξάρτθτα πακζτα stickers των 10 τεμαχίων (πωλοφνται extra ωσ refill - ανταλλακτικά) Η ςυςκευαςτία ςυμπεριλαμβάνει : 1 τεμ. Case Marine skin καταςκευαςμζνο από πολιερεκάνθ 1 τεμ. Silicon Bumper 10 τεμ. Sticker ςτεγανωποίθςθσ IP4SS / SSG2S Για iphone/samsung Galaxy 1,50 3,00 Αναλλακτικά, ςυςκευαςία των 10 τεμαχίων υςευαςία για εφκολθ μεταφορά και φφλαξθ, με χαμθλό κόςτοσ ΒΑΔΙ ΣΟΙΥΟΤ-ΟΡΟΦΗ (WALL MOUNT) LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία Υονδπική ηιμή (συπίρ Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD)- Σίδεξν, EL1010 Elegant θιείδσκα αζθαιείαο, VESA: EAN: x100mm/75x75mm Γηα εηδηθά projects Bulk packing 50ηεκ/θηβ. EL2010 Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Elegant EAN: Σίδεξν, θιείδσκα αζθαιείαο, VESA: x100mm/100x100mm EL2020 Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Elegant Σίδεξν, κε θιείδσκα αζθαιείαο* VESA: EAN: x200mm/200x100mm/100x100mm EF2020 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, Γσλία θιίζεο 0-15, κε θιείδσκα αζθαιείαο * VESA:200x200 mm/200x100mm/100x100mm 17" - 23" 43-58cm 17" - 32" 43-81cm 22" - 45" cm 22" - 45" cm 5,50 11,00 14,50 18,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

19 LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία AR011 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm 15" - 24" 38-61cm 16,50 AR110 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε βξαρίσλα κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm 15" - 24" 38-61cm 28,00 AR210 Superior EAN: AR220 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε 2 βξαρίσλεο (ζπαζηό), κεγ. βάξνο 12kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100x100mm Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD) - Αλοςμίνιο, Γσλία θιίζεο + / -20 ν, + / -20 ν γσλία πεξηζηξνθήο, 90 ν πεξηζηξνθή, κε 2 βξαρίσλεο (ζπαζηό), κεγ. βάξνο 35kg, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200x200mm 15" - 24" 38-61cm 26" - 42" cm 39,00 90,00 EF4030 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά Max. Mounting: 440x330mm 26" - 52" cm 33,00 EL4060 Elegant Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/Plasma) - Σίδεξν, ζηήξημε πνξηξέηνπ (portrait) εηδαληθό γηα LED Slim Οζόλεο, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξία, VESA 400x600mm 32" - 52" cm 45,00 EF6540 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 720x450mm 32" - 60" cm 40,00 SH6540 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-20, απηόκαην θιείδσκα αζθαιείαο 32" - 60" cm 35,00 EE5040 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 510x410mm 26" - 52" cm 38,00 EΔ8050 Elegant EAN: Βάζε ηνίρνπ γηα Flat TV (LCD/ Plasma) - Σίδεξν, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, Max. Mounting: 810x500mm 32" - 65" cm 48,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

20 LCD/Plasma/Projector/Monitor Wall, Ceiling, AV Furniture Support Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία A2020 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 3 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 200x200mm 26" - 42" cm έσο 65kg 85,00 AR240 Superior EAN: Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 3 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 2 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 400x400mm 26" - 42" cm έσο 35kg 120,00 A4041 Superior NEW!!! EAN: A6041 Superior NEW!!! EAN: PL320-NEW Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 5 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 400x400mm Βάζε ηνίρνπ Flat TV (LCD/ Plasma) - Αλοςμίνιο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-15, Πεξηζηξνθή 60, θιείδσκα αζθαιείαο, 5 άμνλεο πεξηζηξνθήο κε 4 βξαρίσλεο, Σύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ Max. Mounting: 810x500mm ΒΑΔΙ ΟΡΟΦΗ (CEILING MOUNT) Κξεκαζηή βάζε γηα Projector, πξνζαξκνγή κήθνπο έσο 57.77cm, πεξηζηξνθή 360 κνίξεο, +/-25o θιίζε, Universal, ζύζηεκα απόθξπςεο ησλ θαισδίσλ, 3-ball Micro Adjustment, εύθνιν εγθαηάζηαζε - απεγθαηάζηαζε 26" - 46" cm έσο 50kg 32" - 65" cm έσο 80kg Δηδαληθό γηα παηνύξα 325MM 145,00 159,00 Υονδπική ηιμή (συπίρ 45,00 PW053 Professional Μηθξνύ κήθνπο βάζε γηα Projector, κέγηζηε απόζηαζε από ηνίρν 525mm, Πεξηζηξνθή 360, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-25, κέγηζην βάξνο 15kg, Γηάκεηξν Mount 325mm, κεηθηή θαηαζθεπή κε Σίδεξν θαη Αινπκίλην Ιδαληθό γηα παηνύξα 325mm 85,00 PW120 Professional Μηθξνύ κήθνπο βάζε γηα Projector, κέγηζηε απόζηαζε από ηνίρν 1250mm, Πεξηζηξνθή 360, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0-25, κέγηζην βάξνο 15kg, Γηάκεηξν Mount 325mm, κεηθηή θαηαζθεπή κε Σίδεξν θαη Αινπκίλην Ιδαληθό γηα παηνύξα 325mm 119,00 R9250 pipe+ef2020 bracket Professional EAN: /022 R9250 pipe+ef4030 bracket Professional EAN: /046 Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλία θιίζεο 0-15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, 360 κνίξεο πεξηζηξνθή, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg, ζύζηεκα απόθξπςεο ησλ θαισδίσλ, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο 92.4~142.4cm Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο 22" - 45" cm 26" - 52" cm 79,00 105,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

21 ΒΑΔΙ ΟΡΟΦΗ (CEILING MOUNT) Υονδπική ηιμή (συπίρ Νοςμ. Μονηέλος / ειπά Πποδιαγπαθέρ & σαπακηηπιζηικά Ίνηζερ οθόνηρ Φυηογπαθία R9250 pipe+ef6540 bracket Professional Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 60kg 32" - 60" cm 128,00 D9250 pipe+ef6540 bracket*2 Dual sides-professional TS742 - Dual flip mount stand Professional TS743 - Triple flip mount stand Professional TS744-Quattro Flip Mount stand Professional TS746-Sei Flip Mount stand Professional TS732 - Dual flip mount stand Professional TS744-Quattro Flip Mount stand Professional Βάζε νξνθήο γηα Flat TV (LCD/ Plasma), Γηπιή (Γύν όςεσλ) κεηαιιηθή βάζε νξνθήο, επηινγή γσλίαο θιίζεο 0, 5, 10, 13, 15, κε θιείδσκα αζθαιείαο, ελζσκαησκέλε αληηθιεπηηθή θιεηδαξηά, 360 κνίξεο πεξηζηξνθήο, κέγηζην θνξηίν βάξνπο έσο 120kg, ζύζηεκα απόθξπςεο θαισδίσλ ΒΑΔΙ ΓΡΑΦΔΙΟΤ (DESK MOUNT) Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 2 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 3 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 4 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, ηεζζεπιρ απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 6 LCD οθόνερ έυρ 24'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 40 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 40 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. Βάξνο 12kg, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 100 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 2 LCD οθόνερ έυρ 32'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 20 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 20 ν,πεξηζηξνθή 90 ν, δςο απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200 x 100mm Δπηηξαπέδηα βάζε γηα 4 LCD οθόνερ έυρ 32'', Αινπκίλην, Γσλία θιίζεο 20 ν, γσλία πεξηζηξνθήο 20 ν, πεξηζηξνθή 90 ν, κεγ. ηεζζεπιρ απηόλνκνη βξαρίσλεο γηα κέγηζηε εξγνλνκία, ζρεδηαζκόο ExpertTorque γηα εύθνιε εγθαηάζηζε θαη εύθακπηνο ζύλδεζκνο γηα ην βάξνο ηεο νζόλεο, Μεγ. Mounting 200 x 100mm 32" - 60" cm 170,00 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 15" - 24" 38-61cm 24" - 32" 61-81cm 24" - 32" 61-81cm 69,00 110,00 122,00 195,00 125,00 200,00 Εξοπλιςμόσ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία µας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίζει την εικοσάχρονη ανοδική της πορεία, µε κύριο στόχο και

Η εταιρεία µας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίζει την εικοσάχρονη ανοδική της πορεία, µε κύριο στόχο και ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της εταιρείας µας Η Γνώση Η Συνέπεια Πλεονεκτήµατα Οι Άνθρωποι Εξειδικευµένο προσωπικό Ποιότητα υπηρεσιών Αποτελεσµατικότητα Αγαπητοί Συνεργάτες Η εταιρεία µας ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

HP Compaq Presario CQ58-160SV

HP Compaq Presario CQ58-160SV HP Compaq Presario CQ58-160SV Επεξεργαστής AMD E-300 (1.3GHz) Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Home Premium (64bit) Οθόνη 15.6'' Bright View HD LED Σκληρός δίσκος 320GB Μνήμη 4GB RAM Κάρτα γραφικών AMD Radeon

Διαβάστε περισσότερα

TOSHIBA Satellite C850-1MC 15.6" 500

TOSHIBA Satellite C850-1MC 15.6 500 15.6" 500 TOSHIBA Satellite C850-1MC Intel Pentium B960 (2.2GHz) Microsoft Windows 8 (64-bit) Οθόνη 15.6 LED (1366 x 768 p) 500GB HDD, memory 4GB WLAN (802.11 a/b/g/n) Intel HD graphics Webcam, card reader,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories Headends Headends Τα headends της POLYTRON χάρη στην modular αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Η εύελικτη γκάμα της POLYTRON ξεκινάει από το μικρό SPM 100 και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2013 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2013 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W6 KDL50W656ASAEP Aσημένιο πλαίσιο. Ποιότητα Εικόνας: Edge LED, Full HD, X Reality Pro, MotionflowXR200Hz Εύκολη Συνδεσιμοτητα: Screen Mirroring, Wi Fi, Mobile High Definition Link, TV

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W85 KDL60W855BBAEP BRAVIA W8 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμότητα: One Flick Entertaiment, Photo Share, One Touch Mirroring, NFC, Screen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οθόνες...04 Οθόνες LED LCD Σειρά E50...06 Σειρά E40...07 Σειρά W86L...08 Οθόνες Gamers Σειρά W63...10 Σειρά W61...11 Οθόνες POP Color Σειρά W30S...13 Οθόνες Entertainment Σειρά W53...15 Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία.

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία. Κατάλογος 215 PROFILE Η εταιρεία Mistral Electronics δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών από το 1977. Η μεγάλη εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W85 KDL60W855BBAEP BRAVIA W8 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμότητα: One Flick Entertaiment, Photo Share, One Touch Mirroring, NFC, Screen

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W8 KDL50W805BBAE2 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμοτητα: One Flick Entertainment, Photo Share, One Touch Mirroring, Screen Mirroring, Wi

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. www.edision.gr 2. Κρατάμε τις τιμές χαμηλές. ΕΓΓΥΗΣΗ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. www.edision.gr 2. Κρατάμε τις τιμές χαμηλές. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Aπρίλιος 2013 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στη Γερμανία, όπου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των δορυφορικών. Επί σειρά ετών κύριος αποδέκτης των προϊόντων μας υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ 429 ] [ 319 ] [ 145 ]

[ 429 ] [ 319 ] [ 145 ] Οθόνη: 1.5 Φακός: 170 ultra wide-angle Ανάλυση βίντεο: 1080p@30fps, 720p@30fps Ανάλυση φωτογραφίας: Έως 12.0 / MOV Αποθήκευση: microsd μέχρι 32GB Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Wi-Fi Περιλαμβάνονται: Action camera

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g www.trevi.it TABLET PC TAB 7 C8 7 WI-FI /ANDROID 4.2 RE O -C L A U DATI TECNICI D x x Tablet PC con connessione internet Wi-Fi x x Display TFT 7 Touchscreen capacitivo risoluzione 800x480 px, formato 16:9

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 199 32 10.

Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 199 32 10. Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. TAB.00022 199 32 10.1" 5.0 PRESTIGIO Multipad Visconte 2 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα