ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1

2 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε και να ρυκμίςετε ζναν αποκωδικοποιθτι Mpeg4 (ι Mpeg2 ) και να τον ςυντονίςετε ςτο κανάλι Ν1 τθσ ΝΕΡΙΣ. Αυτό είναι και το κφριο αντικείμενο του οδθγοφ που ακολουκεί. Εναλλακτικά υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ δορυφορικισ λιψθσ μζςω του καναλιοφ R8 ςτον δορυφόρο Hotbird για όςα ςχολεία διακζτουν ι επικυμοφν να αποκτιςουν δορυφορικό εξοπλιςμό. θμειϊνεται ότι δορυφορικι λιψθ γίνεται μζςω οποιουδιποτε ςυμβατοφ δορυφορικοφ δζκτθ και ότι το κανάλι λιψθσ R8 είναι ελεφκερο ωσ προσ τα δεδομζνα και ςυνεπϊσ θ υπθρεςία παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ. 1.2 Αγορϊ αποκωδικοποιητό Mpeg4 Για τθν λιψθ τθσ υπθρεςίασ EdCast μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ απαιτείται ζνασ αποκωδικοποιθτισ Mpeg4. Επειδι ο αποκωδικοποιθτισ αυτόσ κα παρεμβλθκεί μεταξφ τθσ κεραίασ ςασ και του αποκωδικοποιθτι MediaCast, κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο διαμορφωτή με ζξοδο κεραίασ για τα ψηφιακά κανάλια. Σουσ δζκτεσ τθσ αγοράσ που υποςτθρίηουν τθν παραπάνω προδιαγραφι κα τουσ βρείτε ςτθν παράγραφο 1.5. Αν ο αποκωδικοποιθτισ Mpeg4 που κα επιλζξετε δεν ζχει ενςωματωμζνο διαμορφωτι με ζξοδο κεραίασ για τα ψθφιακά κανάλια, απαιτείται να προμηθευτείτε επιπλζον, ζναν διαμορφωτή ςήματοσ τηλεόραςησ ( TV modulator). **Η λήψη τησ υπηρεςίασ EdCast μπορεί να γίνει επίςησ και με ςυμβατοφσ αποκωδικοποιητζσ Mpeg2 καθϊσ η πληροφορία αυτή δεν είναι ςυμπιεςμζνη κατά Mpeg4. Αν ήδη διαθζτετε ή αγοράςετε ςυμβατό αποκωδικοποιητή Mpeg2 μπορείτε να τον χρηςιμοποιήςετε. Δεν θα μπορείτε βζβαια να δείτε την εικόνα των τηλεοπτικϊν καναλιϊν που εκπζμπονται ςε Mpeg4 το οποίο μπορείτε να το κάνετε μζςω τησ κάρτασ τηλεόραςησ Pinnacle που είναι εγκαταςτημζνη ςτουσ υπολογιςτζσ VBI. 1.3 ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4 Ακολουκοφν 2 πικανζσ ςυνδεςμολογίεσ ανάλογα με το αν ο δζκτθσ που κα επιλζξετε διακζτει ι όχι ενςωματωμζνο διαμορφωτι ( Ρωτιςτε τον προμθκευτι ςασ αν ο δζκτθσ ςασ ζχει ενςωματωμζνο διαμορφωτι - Μόνο θ παρουςία RF out δεν δθλϊνει τθν παρουςία διαμορφωτι ): 1. φνδεςθ αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2. φνδεςθ αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ΧΩΡΙ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2

3 1.3.1 ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4 με ενςωματωμϋνο διαμορφωτό 1. υνδζουμε τθν κεραία ςτθν υποδοχι κεραίασ του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο κεραίασ. 2. Με καλϊδιο κεραίασ ςυνδζουμε τθν ζξοδο του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 για τα ψθφιακά κανάλια (RF Out) ςτθν είςοδο κεραίασ του αποκωδικοποιθτι MediaCast. 3. Αν ο αποκωδικοποιθτισ ςασ ζχει ζξοδο Loop Out (RF Passthrough) μποροφμε να τθν ςυνδζςουμε με καλϊδιο κεραίασ ςτθν υποδοχι κεραίασ τθσ κάρτασ τθλεόραςθσ Pinnacle. 4. Με το ειδικό ςειριακό καλϊδιο ςυνδζουμε τθν κφρα RS-232 του αποκωδικοποιθτι MediaCast με τθν αντίςτοιχθ κφρα ςτον υπολογιςτι VBI ( COM1) φνδεςη αποκωδικοποιητή Mpeg4 που διαθζτει ενςωματωμζνο διαμορφωτή με αναλογική ζξοδο για τα ψηφιακά κανάλια. 3

4 1.3.2 ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4 χωρύσ ενςωματωμϋνο διαμορφωτό 1. υνδζουμε τθν κεραία ςτθν υποδοχι κεραίασ του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο κεραίασ. 2. Με καλϊδιο βίντεο ςυνδζουμε τθν ζξοδο βίντεο του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ςτθν είςοδο βίντεο του διαμορφωτι τθλεόραςθσ. 3. Σθν ζξοδο κεραίασ του διαμορφωτι τθλεόραςθσ τον ςυνδζουμε ςτθν είςοδο κεραίασ του αποκωδικοποιθτι MediaCast. 4. Με το ειδικό ςειριακό καλϊδιο ςυνδζουμε τθν κφρα RS-232 του αποκωδικοποιθτι MediaCast με τθν αντίςτοιχθ κφρα ςτον υπολογιςτι VBI ( COM1) φνδεςη αποκωδικοποιητή Mpeg-4 που δεν διαθζτει αναλογική ζξοδο για τα ψηφιακά κανάλια με χρήςη διαμορφωτή 4

5 1.4 Ρυθμύςεισ αποκωδικοποιητό Mpeg4 Ο αποκωδικοποιθτισ Mpeg4 κα πρζπει τθν πρϊτθ φορά να ανιχνεφςει με αυτόματο ςυντονιςμό τα διαθζςιμα επίγεια ψηφιακά κανάλια και ςτο τζλοσ του να ςυντονιςτεί ςτο επίγειο ψηφιακό ςήμα τησ Ν1 τησ ΝΕΡΙΣ. Ο ςυντονιςμόσ αυτόσ γίνεται μία φορά μόνο ςτθν πρϊτθ εγκατάςταςθ μζςα από το μενοφ του αποκωδικοποιθτι, χρθςιμοποιϊντασ το τθλεχειριςτιριό του και αφοφ ζχει ςυνδεκεί προςωρινά μζςω καλωδίου SCART ςε τθλεόραςθ. Εάν ο δζκτθσ ςασ είναι Mpeg2 τα κανάλια κα εμφανιςτοφν ωσ ραδιόφωνα και κα ακοφτε μόνο τον ιχο του καναλιοφ. Ο αποκωδικοποιθτισ MediaCast πρζπει να ςυντονιςτεί είτε ςτθν ςυχνότθτα του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 αν αυτόσ ζχει ενςωματωμζνο διαμορφωτι είτε ςτθν ςυχνότθτα του διαμορφωτι ςιματοσ τθλεόραςθσ αν υπάρχει. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί εφκολα με αυτόματο ςυντονιςμό ι χειροκίνθτα αν γνωρίηουμε τθν ςυχνότθτα μζςα από το λογιςμικό BroadCast Receiver. Είναι επικυμθτό να γίνεται αυτόματα ζνα reset ςτον δζκτθ ςε κακθμερινι βάςθ. Οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ αφυπνίηουν κακθμερινά τον δζκτθ τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ ςτο κατάλλθλο κανάλι ενϊ προθγουμζνωσ τον ζχουν κρατιςει κλειςτό για 5 λεπτά. Menu->Timer Setting Τφποσ Χρονοδιακόπτη = Καθημερινά Υπηρεςία χρονοδιακόπτη = Κανάλι Κανάλι αφφπνιςησ = Ν1 Ημερομηνία αφφπνιςησ = (ημερομηνία ρφθμιςησ ) Ώρα αφφπνιςησ = 06:00 Διάρκεια = 23:55 ε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε κατά τθν λειτουργία ξαφνικά πολλά λάκθ, απλά κλείςτε τον αποκωδικοποιθτι Mpeg4 και ξανανοίξτε τον ι αλλάξτε του κανάλι ςτιγμιαία πριν τον επαναφζρετε πάλι ςτο κανάλι Ν Αποκωδικοποιητϋσ Mpeg4/Mpeg2 τθν Uni Systems ζχουμε δοκιμάςει ενδεικτικά τουσ ακόλουκουσ αποκωδικοποιθτζσ με ενςωματωμζνο διαμορφωτι: 1. Αποκωδικοποιθτισ Edision mini-triton SD Mpeg4 (www.edision.gr) 2. Αποκωδικοποιθτισ Elite SD Mpeg4 3. Αποκωδικοποιθτισ Focus SD Mpeg4 4. Αποκωδικοποιθτισ Commander 2000T Mpeg2 (www.satsonix.gr) ΠΡΟΟΧΗ Mpeg2 αλλά ο ποιοτικότεροσ όλων Επίςθσ ζχουν δοκιμαςτεί και οι ακόλουκοι αποκωδικοποιθτζσ χωρίσ ενςωματωμζνο διαμορφωτι χρηςιμοποιϊντασ εξωτερικό διαμορφωτή τησ εταιρείασ Mistral: 5. Αποκωδικοποιθτισ Bitmore DTV200 (www.you.gr) 6. Αποκωδικοποιθτισ DigitalWorld HDT-330 Mpeg4 (www.digital-t.gr) 7. Αποκωδικοποιθτισ DigitalBox HDT-300 Mpeg4 (www.digital-t.gr) 5

6 Η αναφορά ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ αποκωδικοποιθτζσ δεν είναι δεςμευτικι κακϊσ κεωρθτικά κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί οποιοςδιποτε αποκωδικοποιθτισ τθσ αγοράσ αρκεί να μθν αποκόπτει το ςιμα Teletext ςτθν ζξοδό του. υνιςτοφμε να προτιμήςετε δζκτεσ με ενςωματωμζνο διαμορφωτή για να ζχετε μόνο ζνα επιπλζον ςφςτημα ςε ςειρά ςτην εγκατάςταςή ςασ. τισ δοκιμζσ που πραγματοποιήςαμε με δζκτεσ που κυκλοφοροφν ςτην ελληνική αγορά διαπιςτϊςαμε ότι την καλφτερη απόδοςη ςτην λήψη δεδομζνων VBI είχε ο δζκτησ Commander 2000T παρότι Mpeg Εναλλακτικϋσ λύςεισ για την λόψη τησ υπηρεςύασ EdCast Για τθν πλθροφόρθςι ςασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι υπάρχει θ εναλλακτικι λφςθ για να λάβετε δεδομζνα VBI τθσ υπθρεςίασ EdCast μζςω δορυφορικισ εγκατάςταςθσ. 6

7 1.6.1 Δορυφορικό εγκατϊςταςη ςτο δορυφόρο Hotbird Μπορείτε να ςυνεχίςετε να λαμβάνετε δεδομζνα VBI μζςω του δορυφορικοφ καναλιοφ R8 που εκπζμπεται μζςω του δορυφόρου Hotbird. Για τθν λιψθ απαιτείται δορυφορικό πιάτο και κατάλλθλοσ δορυφορικόσ δζκτθσ. θμειϊνεται ότι δορυφορικι λιψθ μζςω γίνεται μζςω οποιουδιποτε ςυμβατοφ δορυφορικοφ δζκτθ και ότι το κανάλι λιψθσ R8 είναι ελεφκερο ωσ προσ τα δεδομζνα και ςυνεπϊσ θ υπθρεςία παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ. Τπάρχουν δορυφορικοί δζκτεσ με ενςωματωμζνο ι όχι διαμορφωτι οπότε μπορείτε να ςυμβουλευτείτε τα αντίςτοιχα διαγράμματα τθσ επίγειασ ψθφιακισ λιψθσ για τθν ςυνδεςμολογία. Αν είχατε παλιότερα δορυφορικι εγκατάςταςθ ςτο δορυφορικό κανάλι ΕΡΣ- World δεν χρειάηεται να μετακινιςετε το δορυφορικό ςασ κάτοπτρο. Παρακζτουμε ενδεικτικά τισ ρυκμίςεισ για τον δζκτθ TOPFIELD TF3100FEi που χρθςιμοποιοφν αρκετά ςχολεία, αλλά αντίςτοιχεσ είναι οι ρυκμίςεισ για όλουσ τουσ δζκτεσ. Ρυθμίςεισ ςτον δορυφορικό δζκτη TOPFIELD TF3100FEi για τον ςυντοντιςμό ςτο δορυφορικό κανάλι R8 υνδζουμε τθν υποδοχι TV του δορυφορικοφ δζκτθ με τθν τθλεόραςθ με ζνα καλϊδιο SCART. Για τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ κα χρειαςτοφμε το τθλεχειριςτιριο του δορυφορικοφ δζκτθ. Πατάμε <Menu> ςτο τθλεχειριςτιριο. Επιλζγουμε <Installation> και πατάμε <OK>. Επιλζγουμε <Channel Search> και πατάμε <OK>. τθν καρτζλα που εμφανίηεται επιλζγουμε: ( Για να μετακινθκοφμε χρθςιμοποιοφμε τα πάνω / κάτω βελάκια και για να αλλάξουμε κάποια τιμι χρθςιμοποιοφμε τα αριςτερά / δεξιά βελάκια). Satellite Name Hotbird Search Mode Manual Frequency MHz (πλθκτρολογοφμε τθν ςυχνότθτα) Symbol Rate KS/s Polarization Horizontal FEC ( όπου υπάρχει ) 3/4 Network Search Off FTA/Scrambled All Επιλζγουμε <Start Search> και πατάμε <OK>. Αν όλα ζχουν πάει καλά κα εμφανιςτεί ζνα πλαίςιο ολοκλιρωςθσ τθσ ανίχνευςθσ. Search Complete 8 TV, 0 Radio searched Press OK to continue Πατάμε <OK>. Πατάμε δυο φορζσ <MENU>. Επιλζγουμε <Organize Channels> και πατάμε <OK>. Επιλζγουμε <Move> και πατάμε <OK>. 7

8 Μετακινοφμαςτε ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ των καναλιϊν, βρίςκουμε το κανάλι R8 και πατάμε <OK>. Μετακινοφμαςτε ςτθν αρχι τθσ λίςτασ ςτθ κζςθ < 1 > και πατάμε <OK>. Πατάμε <Exit>. Η νζα ςυχνότθτα κα ζχει αποκθκευτεί ςτο πρόγραμμα 1 του δορυφορικοφ δζκτθ. Ελζγξτε τθν καρτζλα ςτατιςτικά ςτον υπολογιςτι ςασ. Θα πρζπει να ζχετε ποιότθτα ςιματοσ 100%. Επίςθσ ελζγξτε ςτα διαγνωςτικά ότι δεν υπάρχουν λάκθ CRC και λάκθ ςυνζχειασ. Αν τα λάκθ αυξάνουν ςαν μετρθτζσ δοκιμάςτε τθν ρφκμιςθ του μικρο-μετρικοφ ςυντονιςμοφ ςτθν τιμι Περιςςότερεσ Πληροφορύεσ Ελπίηουμε αυτόσ ο οδθγόσ να ςασ φάνθκε κατατοπιςτικόσ ϊςτε να κζςετε ςε λειτουργία χωρίσ προβλιματα τθν λιψθ τθσ υπθρεςίασ EdCast επίγεια ι δορυφορικά. Αν ζχετε οποιαδιποτε απορία ι κζλετε κάποια διευκρίνιςθ μπορείτε πάντα να καλζςετε ςτα τθλζφωνα τεχνικισ υποςτιριξθσ τθσ Uni Systems κακθμερινά από 09:00 17:00. 8

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Xρήσης - + www MENU

Οδηγός Xρήσης - + www MENU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Οδηγός Xρήσης MENU i OK EPG EXIT - + TV www? Περιεχόμενα Οδηγού Χρήσης Υπηρεσίας ΟΤΕ TV Μέσω Conn-x 1. Η υπηρεσία ΟΤΕ TV 2. Τηλεχειριστήριο 3. Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση 4. Μενού OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα