Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάρτιος, 2007 Μαρούσι"

Transcript

1 ηµόσια ιαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1.Εισαγωγή Στόχοι βάσει του Νέου Καθεστώτος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κανονιστικό Πλαίσιο Η ιαδικασία της EETT Περιεχόµενα και δοµή του κειµένου διαβούλευσης Οδηγίες για την υποβολή απαντήσεων επί της διαβούλευσης Ρυθµιστικό Πλαίσιο Νοµικό Πλαίσιο Αντικείµενο και στόχοι Υπηρεσίες υπό µελέτη Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης (ανάντη / upstream) Υπηρεσίες λιανικής (Κατάντη / downstream) Ανάλυση DCF Βασικές αρχές υπολογισµού retail-minus Αρχές καθορισµού χρεώσεων χονδρικής επί τη βάσει της ρύθµισης µε τη µεθοδολογία retail-minus Οδηγίες αναθεώρησης του συντελεστή retail-minus Ορισµός των σχετικών υπηρεσιών λιανικής και των λιανικών χρεώσεων αναφοράς Εξέταση των χρεώσεων χονδρικής για υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ ΑΡΥΣ ΟΚΣΥΑ Γενικές αρχές του µοντέλου DCF Μεθοδολογική βάση ανάλυσης DCF για τον καθορισµό χρεώσεων retail minus Προσφερόµενες υπηρεσίες από τον µοντελοποιηµένο εναλλακτικό πάροχο Εύλογα αποδοτικός πάροχος υναµική προσέγγιση (Forward Looking) Χρονική διάρκεια εξέτασης Προεξοφλητικό επιτόκιο Υπολειµµατική αξία Υπολογισµός συντελεστή retail-minus στο µοντέλο DCF Περιγραφή του µοντέλου DCF Εισαγωγή στο µοντέλο DCF

3 6.2.Μοντέλο εσόδων Πρόβλεψη ευρυζωνικής διείσδυσης Έσοδα συνδροµής και ενεργοποίησης Μοντέλο χονδρικής (κόστη ΑΡΥΣ) Μοντέλο δικτύου Αρχιτεκτονική δικτύου αναφοράς Κριτήρια διαστασιοποίησης και κοστολόγησης της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ Αρχές διαστασιοποίησης δικτύου και κοστολόγησης Υπολογισµός του κόστους απόσβεσης δικτύου Μοντέλο λιανικής Περιγραφή του µοντέλου λιανικής Γλωσσάριο Κατάλογος ερωτήσεων

4 1. Εισαγωγή 1.1. Στόχοι βάσει του Νέου Καθεστώτος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο το οποίο µεταφέρει στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 3 του Ν. 3431/2006 (13/Β/2006) θέτει ως στόχους που διέπουν τη δράση της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον τοµέα της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: (i) την προώθηση του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών (ii) τη συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και (iii) την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανάλυση συνάδει µε τους στόχους αυτούς, καθώς η ΕΕΤΤ επιδιώκει να προωθήσει τον ανταγωνισµό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών διασφαλίζοντας το µέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες σε επίπεδο τιµής, επιλογών και ποιότητας Κανονιστικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 1, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των 1 Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο αποτελείται από την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία Πλαίσιο ), Ε.Ε L 108/33, και τέσσερις άλλες Οδηγίες (συλλογικά αναφέρονται ως οι Ειδικές Οδηγίες ), που είναι οι εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Αδειοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Αδειοδότηση ), ΕΕ 2002 L 108/21, Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 4

5 ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει σχετικές γεωγραφικές αγορές στην ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2 και εν συνεχεία να διεξάγει ανάλυση του ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσµατικός ανταγωνισµός. 3 Για τις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική (δηλαδή υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), η ΕΕΤΤ οφείλει να καθορίσει τις επιχειρήσεις µε ΣΙΑ στην αγορά αυτή και να τους επιβάλει τις κατάλληλες ρυθµιστικές υποχρεώσεις. 4 Εναλλακτικά, όπου διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, η ΕΕΤΤ δεν επιβάλλει νέες ρυθµιστικές υποχρεώσεις και εάν έχει επιβάλει τέτοιες στο παρελθόν, θα πρέπει να τις άρει και να απέχει από το να επιβάλει στις εν λόγω επιχειρήσεις νέες υποχρεώσεις. 5 Κατά τον ορισµό των σχετικών αγορών και τη διεξαγωγή της επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους ( η Οδηγία για την Πρόσβαση ), ΕΕ 2002 L 108/7, Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία ), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ), ΕΕ 2002 L 201/37. Τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,1 τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου του Το τελευταίο τµήµα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου 2002.Οι ανωτέρω Οδηγίες µε εξαίρεση την Οδηγία για την προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, µεταφέρθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β/2006). 2 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15, Ν. 3431/2006, άρθρο 36 3 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16, Ν. 3431/2006, άρθρο 37 4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (4), Ν. 3431/2006, άρθρο 38 και 42 επ. 5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (3), Ν. 3431/2006, άρθρο 37 (1). 5

6 ανάλυσης του ανταγωνισµού σε αυτές, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 6 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υφίσταται µια διακριτή σχετική αγορά που περιλαµβάνει τη χονδρική παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης µε γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επικράτεια. Η ανάλυση της ως άνω αγοράς οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και ότι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος πρέπει να ορισθεί ως Οργανισµός µε Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και να του επιβληθεί µια σειρά από κατάλληλες και αναλογικές κανονιστικές υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων η υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ προέβη στην έκδοση της υπ αριθ. 389/51/2006 Απόφασής της αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, τον καθορισµό επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και τις υποχρεώσεις αυτών, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ΦΕΚ 891/Β/ , την 12η H εν λόγω Απόφαση βασίσθηκε στις αναλυτικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό και την ανάλυση της αγοράς για τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ), όπως αυτές διαµορφώθηκαν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, υπ αριθ. 344/109/ , 356/17/ , 367/23/ , 382/45/ , καθώς επίσης και των σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, στην επιστολή την οποία απέστειλε επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.3 της Οδηγίας Πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σχόλια αναφορικά µε το προτεινόµενο από την ΕΕΤΤ µοντέλο ελέγχου τιµών retail 6 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ 2002 C 165/3, ( Κατευθυντήριες Γραµµές ). 6

7 minus, καλώντας την να εξασφαλίσει ότι οι υποθέσεις περί µελλοντικών δαπανών και τιµών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση για τα µελλοντικά έτη είναι εύλογες και βιώσιµες στο πλαίσιο µίας ανταγωνιστικής αγοράς και κάλεσε την ΕΕΤΤ όπως διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το προτεινόµενο µοντέλο, retail minus, κοινοποιώντας τον στην Επιτροπή. Κατά τη λήψη της ως άνω Απόφασής της επί της εν λόγω αγοράς η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.4 του αιτιολογικού της, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης του µοντέλου retail minus και δεσµεύθηκε να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν την υιοθέτησή του Η ιαδικασία της EETT Η ΕΕΤΤ πραγµατοποιεί τον ορισµό και την ανάλυση της αγοράς βάσει του Νόµου 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες ιατάξεις [ΦΕΚ 13 / ] (ο «Νόµος») που αποτελεί το νέο Ελληνικό Νόµο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που τέθηκε σε ισχύ την 3η Φεβρουαρίου, Ο Νόµος µεταφέρει στην Ελληνική νοµοθεσία τη δέσµη Οδηγιών της ΕΕ του 2002 (Οδηγίες 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ και 2002/77/EΚ). Το Άρθρο 12 παρ.1 (α) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ τη γενική αρµοδιότητα σχετικά µε την ανάλυση αγορών (συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού των σχετικών αγορών προϊόντων / υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού, καθώς και τον Ορισµό των Παρόχων µε ΣΙΑ και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε µια ορισµένη σχετική αγορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις του. 7 Για τη διεξαγωγή του ορισµού και της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ έχει συλλέξει επίσης στοιχεία δυνάµει του προϊσχύοντος Νόµου Τηλεπικοινωνιών (Νόµος 2867/2000 Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και Λοιπές ιατάξεις [ΦΕΚ273/ , Τεύχος A)), (άρθρα, 3 παρ. 14, 15 και 19). 7

8 Το Άρθρο 12 παρ.1 (ι) και (ιβ) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ την αρµοδιότητα να διενεργεί δηµόσιες διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο. Παράλληλα σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Νόµου «µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 16 και των άρθρων 18 και 19, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή µετά από αίτηµα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη µέτρων, που έχουν σηµαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου, δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν Τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόµενο µέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.» Το Άρθρο 12 παρ.1 (ιστ) του Νόµου σε συνδυασµό µε το άρθρο 64 παρ.1 παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων, τόσο για τους σκοπούς ex ante ρύθµισης του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και για ex post έρευνα και εφαρµογή. Ειδικότερα, το άρθρο 64 παρ.1 του Νόµου επιβάλει σε όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειµένου η ΕΕΤΤ να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις ή τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων (άρθρο 64 παρ.1, εδ.(στ)) όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάλυση αγοράς και τον προσδιορισµό των επιχειρήσεων µε ΣΙΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ.4 του Νόµου, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες άµεσα κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το βαθµό λεπτοµέρειας που καθορίζει η ΕΕΤΤ και εφόσον δεν ορίζεται άλλη προθεσµία, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από το αίτηµα. Ο Νόµος ορίζει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργασίµων ηµερών για την παροχή πληροφοριών. 8

9 Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ.1(στ) του Νόµου, οι αρµοδιότητες σχετικά µε το δίκαιο του Ανταγωνισµού όσον αφορά τον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανήκουν στην ΕΕΤΤ και όχι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της σχετικά µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, το άρθρο 14 του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του περί Ανταγωνισµού Νόµου 703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου βιβλίων και άλλων εγγράφων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας των στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις τους Περιεχόµενα και δοµή του κειµένου διαβούλευσης Σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 389/051/ (ΦΕΚ 891/Β/ ) Απόφαση της ΕΕΤΤ για την αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά 12), η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ, µεταξύ άλλων, υποχρέωση ελέγχου τιµών µε προσέγγιση retail minus υιοθετώντας το µοντέλο ανάλυσης DCF (Discounted Cash Flow προεξόφληση ταµειακών ροών) κατά την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης από το CPE (Customer Premise Equipment) έως το σηµείο BRAS POP (Point Of Presence-σηµείο παρουσίας) του OTE (τύπος Β) (βλ. Σχέδιο 2.1). Στη παρούσα διαβούλευση, παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι αρχές, η µεθοδολογία και οι βασικές παραδοχές που προτείνονται για τον καθορισµό του συντελεστή retail-minus κατά τον υπολογισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Το παρόν έγγραφο δοµείται ως εξής - Στην ενότητα Ρυθµιστικό Πλαίσιο, παρουσιάζεται το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την παρούσα διαβούλευση. - Στην ενότητα Αντικείµενο και στόχοι, παρουσιάζεται η µεθοδολογία του υπολογισµού του συντελεστή retail-minus, καθώς και οι υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής στις οποίες αναφέρεται η παρούσα διαβούλευση. 9

10 - Στην ενότητα Αρχές καθορισµού χρεώσεων χονδρικής επί τη βάσει της ρύθµισης µε τη µεθοδολογία retail-minus, παρουσιάζεται η µεθοδολογία την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει η EETT για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. - Στην ενότητα Γενικές αρχές του µοντέλου DCF, παρουσιάζονται οι κύριες µεθοδολογικές αρχές επί των οποίων βασίζεται το µοντέλο DCF. - Στην ενότητα Περιγραφή του µοντέλου DCF, παρουσιάζονται πιο λεπτοµερώς οι παραδοχές και οι τεχνικές παράµετροι του µοντέλου DCF Οδηγίες για την υποβολή απαντήσεων επί της διαβούλευσης Όλες οι παρατηρήσεις επί της ιαβούλευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, θα διευκόλυνε το έργο της ΕΕΤΤ που συνίσταται στην ανάλυση των απαντήσεων, εάν οι παρατηρήσεις υποβάλλοντα µε παραποµπή στον αριθµό της σχετικής ερώτησης του παρόντος εγγράφου. Η διάρκεια της διαβούλευσης εκκινεί από τις έως και τις Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυµα στη διεύθυνση της ΕΕΤΤ (λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα) καθώς και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιµη µορφή) στη διεύθυνση µέχρι και τις Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι πολλά από τα ζητήµατα που τίθενται στο παρόν έγγραφο πιθανόν να απαιτούν την παροχή εµπιστευτικών πληροφοριών προς υποστήριξη των παρατηρήσεών τους. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το τµήµα των απαντήσεων που είναι εµπιστευτικό και, εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν σε χωριστό παράρτηµα της απάντησής τους. Η ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εµπιστευτικές. 10

11 2. Ρυθµιστικό Πλαίσιο 2.1. Νοµικό Πλαίσιο Με την υπ αριθ. 389/51/2006 Απόφασής της (ΦΕΚ 891/Β/ ) η ΕΕΤΤ όρισε µια σχετική αγορά αφορώσα τις Χονδρικές Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης η οποία περιλαµβάνει τη χονδρική παροχή υπηρεσιών πρόσβασης µέσω xdsl τεχνολογιών µε γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επικράτεια, στην οποία ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ορίσθηκε ως επιχείρηση κατέχουσα Σηµαντική Ισχύ. Με την ίδια Απόφαση, συνέπεια της διαπίστωσης έλλειψης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ µια σειρά κανονιστικών υποχρεώσων, µεταξύ των οποίων η υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, περίπτωση 5 του διατακτικού της ανωτέρω Απόφασης, επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης: «5. Υποχρέωση Ελέγχου Τιµών και Κοστολόγησης Υποχρέωση ελέγχου τιµών µε προσέγγιση retail minus: Τύπος B: Για τον καθορισµό της τιµής ΧΕΠ στο επίπεδο του BBRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ), η ΕΕΤΤ θα αφαιρεί από την αντίστοιχη λιανική τιµή που χρεώνει ο ΟΤΕ τα σχετικά κόστη λιανικής (όπως το κόστος προώθησης). Τύπος Α: Για τον καθορισµό της τιµής ΧΕΠ του τύπου Α, η ΕΕΤΤ θα προσθέσει στη χονδρική τιµή του τύπου Β το κατάλληλο κόστος δικτύου από το BBRAS έως το PoP (point of presence) του δικτύου των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers). 11

12 Συγκεκριµένα µε την ως άνω προσέγγιση, θα καθορίζεται το περιθώριο ανάµεσα στην τιµή της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΡΥΣ που προσφέρεται από τον ΟΤΕ (Πρόσβαση Τύπου Β) και την τιµή του αντίστοιχου προϊόντος πρόσβασης λιανικής που πωλείται από τον ΟΤΕ στους τελικούς χρήστες. Η τιµή χονδρικής για την προτεινόµενη µορφή χονδρικής πρόσβασης Τύπου Α θα υπολογίζεται µε βάση την τιµή χονδρικής του ΑΡΥΣ (Πρόσβαση Τύπου Β) που θα προκύψει. Ειδικότερα: Η προσέγγιση του ορισµού του περιθωρίου ανάµεσα στις τιµές χονδρικής ΑΡΥΣ και τις αντίστοιχες τιµές λιανικής θα λαµβάνει υπόψη τις µελλοντικές εξελίξεις και θα βασίζεται στα πρόσθετα κόστη κατωτέρων σταδίων που πρέπει να αναληφθούν για την παροχή της λιανικής υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ΧΕΠ (σε επίπεδο BBRAS). Για τον υπολογισµό του κατάλληλου περιθωρίου ανάµεσα στις τιµές λιανικής και χονδρικής (των διάφορων προϊόντων ΧΕΠ), θα λαµβάνονται υπόψη το σχετικό επίπεδο της επένδυσης και εποµένως οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται από τα µέρη, δεδοµένου ότι ανάλογα µε το σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ που έχει επιλέξει ένας εναλλακτικός πάροχος για την παράδοση της κίνησης, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει επενδύσεις διαφορετικού ύψους. Για τον έλεγχο του περιθωρίου µεταξύ της χονδρικής και της λιανικής τιµής πρόσβασης σε επίπεδο BBRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ τύπος πρόσβασης Β), η ΕΕΤΤ θα υιοθετήσει µια ανάλυση DCF (Discounted Cash Flow), λαµβάνοντας υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου, τα κόστη και τα έσοδα του ΟΤΕ, τις διαφορές στην κλίµακα και στα κόστη που θα αναληφθούν από αποδοτικούς νεοεισερχόµενους σε σχέση µε τον ΟΤΕ, καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιµών. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τα σχετικά κόστη λιανικής που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τα κόστη ανάµεσα στις υπηρεσίες πρόσβασης Α, Β. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κόστη λιανικής καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για κάθε τύπο πρόσβασης, τα οποία πρέπει να 12

13 προσδιορίζει µέσω της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)) και τα οποία πρέπει να εξάγονται από ένα µοντέλο "top-down", προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των τιµών χονδρικής για τους τύπους πρόσβασης Α και Β (το αργότερο εντός ενός µηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων). Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτοµερειών της DCF µεθοδολογίας, δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά. Προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσµατα του top-down µοντέλου του ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιεί το δικό της µοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσµατικότητα, ζητήµατα οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ). Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για την υλοποίηση και εφαρµογή του µοντέλου bottom-up της ΕΕΤΤ. Τα αποτελέσµατα του bottom-up µοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε αποτελέσµατα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου top-down. Επιπλέον η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει DCF ανάλυση προκειµένου να εξετάσει τα περιθώρια µεταξύ των χονδρικών τιµών σε επίπεδο BBRAS (τύπος Β) και της αντίστοιχης χονδρικής τιµής για τον τύπο πρόσβασης Α. Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτοµερειών της προτεινόµενης DCF µεθοδολογίας δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει κοστολογικά µοντέλα bottom-up µε µεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους) (ΜΜΕΚ/LRIC) προκειµένου να προσδιορίζει τις τιµές χονδρικής για τις συναφείς ευκολίες (συµπεριλαµβανοµένης της συνεγκατάστασης). Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία κόστους από τα µοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόµενης χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός µηνός από την έγκριση των ετήσιων 13

14 οικονοµικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άµεσα στο δικό της µοντέλο bottom-up (χρησιµοποιώντας τιµές για τις παραµέτρους των µοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ αδυνατεί να παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη λιανικής, η ΕΕΤΤ εφαρµόζει την ανάλυση DCF λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα εκάστοτε διαθέσιµα στοιχεία. ιαδικασίες προτεινόµενου µηχανισµού retail minus: O ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει λεπτοµερώς την ΕΕΤΤ για κάθε αλλαγή στις τιµές της λιανικής υπηρεσίας πριν την εφαρµογή τους. Η ΕΕΤΤ θα αποφαίνεται, εντός εύλογου διαστήµατος από την κοινοποίηση των τιµών λιανικής του ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου, εάν θα χρειαστεί να αναπροσαρµοστεί η τιµή χονδρικής πρόσβασης και, εάν ναι, σε τι βαθµό. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιµές λιανικής δεν απαιτεί αναπροσαρµογή της τιµής χονδρικής πρόσβασης, η προταθείσα τιµή λιανικής δύναται να εφαρµοσθεί από την θέση σε ισχύ της σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιµές λιανικής απαιτεί αναπροσαρµογή της τιµής χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, η προταθείσα τιµής λιανικής δεν δύναται να εφαρµοσθεί πριν την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών από την θέση σε ισχύ της Απόφασης της ΕΕΤΤ. Εντός του εν λόγω διαστήµατος ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώσει τους παρόχους στους οποίους παρέχει ΧΕΠ αναφορικά µε τις νέες τιµές λιανικής και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε αλλαγή της τιµής λιανικής πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή στις τιµές χονδρικής. Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ αποφασίσει να τροποποιήσει, να εισάγει εναλλακτικές ή να αποσύρει το υφιστάµενο λιανικό προϊόν, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα κατάλληλα λιανικά προϊόντα που θα αποτελέσουν το σηµείο αναφοράς της χονδρικής παροχής ανά περίπτωση. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την απόφασή του να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις λιανικές υπηρεσίες, εντός ευλόγου διαστήµατος πριν την υλοποίηση της απόφασης. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ θα εξετάσει 14

15 τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να προσαρµοστεί η µεθοδολογία υπολογισµού χονδρικών τιµών. Μετά την υιοθέτηση από την ΕΕΤΤ της µεθοδολογίας DCF η οποία θα οριστικοποιηθεί µετά την διενέργεια σχετικής εθνικής δηµόσιας διαβούλευσης (βλέπε ανωτέρω), ο ΟΤΕ υποχρεούται να προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των τιµών ΧΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη θέση σε ισχύ της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ εγκαίρως (εντός της ως άνω προθεσµίας) επαρκή κοστολογικά στοιχεία, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει άµεσα τα δικά της bottom-up µοντέλα κοστολόγησης. Μεταβατική Περίοδος: Έως ότου η ΕΕΤΤ καθορίσει για πρώτη φορά τα περιθώρια και τις τιµές ΧΕΠ, ο ΟΤΕ υποχρεούται να διατηρήσει: Τα υφιστάµενο ποσοστιαίο περιθώριο (όπως ίσχυε το Νοέµβριο 2005) ανάµεσα στην χονδρική τιµή του προϊόντος ΑΡΥΣ και την αντίστοιχη λιανική, Τις ισχύουσες τιµές των προϊόντων ΟΣΚΥΑ/ ΟΚΣΥΑ 2 (όπως ισχύουν το Νοέµβριο 2005) Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ΟΤΕ µε την παρούσα Απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006 οι υφιστάµενες υποχρεώσεις κοστολόγησης του ΟΤΕ.» Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ έχει δεσµευθεί να υιοθετήσει µια ανάλυση DCF (Discounted Cash Flow). Η εν λόγω ανάλυση θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του περιθωρίου µεταξύ της χονδρικής και της λιανικής τιµής πρόσβασης σε επίπεδο BRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ τύπος πρόσβασης Β), και θα λαµβάνει υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου, τα κόστη και τα έσοδα του ΟΤΕ, τις διαφορές στην κλίµακα και στα κόστη που θα αναληφθούν από αποδοτικούς νεοεισερχόµενους σε σχέση µε τον ΟΤΕ, καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιµών. 15

16 Παράλληλα η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει DCF ανάλυση προκειµένου να εξετάσει τα περιθώρια µεταξύ των χονδρικών τιµών σε επίπεδο BRAS (τύπος Β) και της αντίστοιχης χονδρικής τιµής για τον τύπο πρόσβασης Α. Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση παρουσιάζει αναλυτικά την DCF µεθοδολογία την οποία προτείνει η ΕΕΤΤ και τις λεπτοµέρειες αυτής δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά, πριν από την οριστική υιοθέτησή της από την ΕΕΤΤ. 16

17 3. Αντικείµενο και στόχοι 3.1. Υπηρεσίες υπό µελέτη Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες των σχετικών αγορών λιανικής και χονδρικής που αφορά η παρούσα διαβούλευση Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης (ανάντη / upstream) Σύµφωνα µε την απόφαση 389/51/2006 (ΦΕΚ 891/B/ ) της ΕΕΤΤ για την αγορά 12, και τη σχετική ανάλυση ανταγωνισµού βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση, η (ορισθείσα) αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης περιλαµβάνει την χονδρική παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης µέσω xdsl τεχνολογιών. Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της ευρυζωνικής πρόσβασης παρέχει τα παρακάτω προϊόντα χονδρικής (και τα δύο εµπορικά ονόµατα ανήκουν στον ΟΤΕ): - ΑΡΥΣ: παρέχει συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του τελικού χρήστη/πελάτη και του σηµείου BRAS (Broadband Remote Access Server) του ΟΤΕ. Η συνδεσιµότητα αυτή περιλαµβάνει µετάδοση επί του τοπικού βρόχου, το DSLAM του ΟΤΕ στο τοπικό κέντρο του ΟΤΕ, µετάδοση επί του δικτύου κορµού του ΟΤΕ (ATM) και το ίδιο το BRAS του ΟΤΕ. Η ΑΡΥΣ παρέχεται ανά πελάτη και διατίθεται επί του παρόντος µε διάφορες επιλογές χωριτικότητας (768/192 Kbps, 1024/256 Kbps, 2048/256 Kbps) - ΟΚΣΥΑ: παρέχει συνδεσιµότητα µεταξύ του σηµείου BRAS του ΟΤΕ και συγκεκριµένου σηµείου παρουσίας (Point of Presence, PoP) του δικτύου του εναλλακτικού παρόχου (το συγκεκριµένο σηµείο ονοµάζεται και Point of 17

18 Interconnection (σηµείο διασύνδεσης), PoI). Σήµερα, (Μάρτιος 2007) υπάρχουν δύο επιλογές παροχής της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ. Η υπηρεσία ΟΚΣΥΑ I παρέχεται µέσω της τεχνολογίας ATM µε διαφορετικές χωρητικότητες (bandwidth) από 2 έως 155Mbps. Η υπηρεσία ΟΚΣΥΑ II βασίζεται σε τεχνολογίες STM-1 POS και Gigabit Ethernet µε διάφορες χωρητικότητες από 155 Mbps έως 1 Gbps και n x 1 Gbps. Επί του παρόντος, οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να αιτηθούν υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II σε τρία επίπεδα µε διαφορετική γεωγραφική κάλυψη: τοπική, περιφερειακή και εθνική. Σε όλο το κείµενο της παρούσας διαβούλευσης, ο όρος ΟΚΣΥΑ θα χρησιµοποιείται αναφερόµενος και στους δύο τύπους υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ I και ΟΚΣΥΑ II, καθώς και σε κάθε εναλλακτική επιλογή ΟΚΣΥΑ που τυχόν αναπτυχθεί στο µέλλον, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Το Σχέδιο 3.1 απεικονίζει τα στοιχεία δικτύου που καλύπτουν οι υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ. Σχέδιο 3.1: Στοιχεία δικτύου που καλύπτουν οι υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ. Στη διασύνδεση τύπου A ο εναλλακτικός πάροχος χρησιµοποιεί την υπηρεσία ΟΚΣΥΑ για διασύνδεση µε το BRAS του ΟΤΕ. Στη διασύνδεση τύπου B ο εναλλακτικός πάροχος διασυνδέεται σε επίπεδο BRAS του ΟΤΕ χωρίς χρήση της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ. Στην τελευταία περίπτωση, οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να χρησιµοποιούν εναλλακτικά µέσα, όπως ανάπτυξη ίδιας υποδοµής ή µίσθωσης υποδοµής από τρίτους. Επιπλέον, ίσως απαιτηθεί χρήση κάποιων ευκολιών (π.χ. υπηρεσίες συνεγκατάστασης ή παρόµοιες) που θα καταστήσουν τεχνικά εφικτό αυτόν τον τύπο διασύνδεσης. 18

19 Υπηρεσίες λιανικής (Κατάντη / downstream) Η σχετική υπηρεσία λιανικής για το σκοπό της παρούσας διαβούλευσης είναι η ευρυζωνική πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει: (α) την πρόσβαση δηλ. τη συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη έως το PoI του παρόχου υπηρεσίας Internet (Internet Service Provider, ISP), και (β) την υπηρεσία ιαδικτύου δηλ. τη µεταγωγή της κίνησης εντός του δικτύου του ISP, καθώς και τη συνδεσιµότητα µε το δηµόσιο δίκτυο Internet (εθνικό και διεθνές). Η υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης στο ιαδίκτυο δύναται να προσφέρεται µε δύο τρόπους: i. Από έναν πάροχο (Σχέδιο 3.2) ο οποίος παρέχει τόσο την πρόσβαση όσο και την υπηρεσία ιαδικτύου ii. Από δύο παρόχους. Ο ένας πάροχος (κατά κανόνα ο ΟΤΕ) παρέχει τη συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη έως το BRAS και ο δεύτερος πάροχος (ISP) παρέχει τη συνδεσιµότητα µεταξύ του BRAS και του δηµόσιου ιαδικτύου. Εκτιµάται ότι το δεύτερο µοντέλο (ανωτέρω υπό ii) δεν παρουσιάζει σηµαντικά επίπεδα ανάπτυξης στην αγορά (κάτι που δεν αναµένεται να αλλάξει στο µέλλον), ενδεχοµένως λόγω της πολυπλοκότητάς του για τον τελικό χρήστη. Για τους λόγους αυτούς το υπό εξέταση µοντέλο DCF θα βασιστεί στο σενάριο του ενός παρόχου (ανωτέρω υπό i). LOCAL EXCHANGE ATM BRAS IP ISP Intenet Retail ADSL access and ISP service Σχέδιο 3.2: Υπηρεσία λιανικής για την αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης 19

20 3.2. Ανάλυση DCF Το µοντέλο DCF εξετάζει την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ειδικότερα το συγκεκριµένο µοντέλο DCF χρησιµοποιείται για να εκτιµηθούν µακροπρόθεσµα οι καθαρές ταµιακές ροές (κερδοφορία) που προκύπτουν από λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος. Η EETT θα λάβει υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου (Reasonably Efficient Operator - REO) υπό συγκεκριµένες υποθέσεις εργασίας. Ο στόχος του µοντέλου DCF είναι να παράσχει τα απαιτούµενα δεδοµένα για τον υπολογισµό του συντελεστή retail-minus. Για το σκοπό αυτό, το µοντέλο υπολογίζει την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου ως προεξοφλητικό επιτόκιο (βλ. ενότητα Προεξοφλητικό επιτόκιο). Το Σχέδιο 3.3 παρουσιάζει µια απλοποιηµένη λειτουργική δοµή του µοντέλου DCF. Σχέδιο 3.3: Απλοποιηµένοo διάγραµµα του µοντέλου DCF 20

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Σχέδιο Μέτρων αναφορικά µε τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Ιούνιος 2007 Μαρούσι Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Απρίλιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά µισθωµένων γραµµών (αγορά υπ. αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «ιεξαγωγή ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Μαρούσι, 05-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά.

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 10/06/2015 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι,12-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «Conn-x Internet & Ομιλία Mixed 300 (ή Conn-x 24mbps +250+50F2M)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35363 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Μάρτιος 2010

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Μάρτιος 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εκέµβριος, 2005 Μαρούσι 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΨΗ...3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τις Μεθοδολογικές αρχές και παράμετρους του Μοντέλου Οικονομικού Χώρου μεταξύ Αδεσμοποίητης

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τις Μεθοδολογικές αρχές και παράμετρους του Μοντέλου Οικονομικού Χώρου μεταξύ Αδεσμοποίητης Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τις Μεθοδολογικές αρχές και παράμετρους του Μοντέλου Οικονομικού Χώρου μεταξύ Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και Χονδρικής Ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος, 2008 Μαρούσι

Ιανουάριος, 2008 Μαρούσι ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ µε αντικείµενο τις Μεθοδολογίες / Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού ιαχωρισµού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθµιστικών υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. που παρέχεται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 9, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα