Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάρτιος, 2007 Μαρούσι"

Transcript

1 ηµόσια ιαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1.Εισαγωγή Στόχοι βάσει του Νέου Καθεστώτος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κανονιστικό Πλαίσιο Η ιαδικασία της EETT Περιεχόµενα και δοµή του κειµένου διαβούλευσης Οδηγίες για την υποβολή απαντήσεων επί της διαβούλευσης Ρυθµιστικό Πλαίσιο Νοµικό Πλαίσιο Αντικείµενο και στόχοι Υπηρεσίες υπό µελέτη Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης (ανάντη / upstream) Υπηρεσίες λιανικής (Κατάντη / downstream) Ανάλυση DCF Βασικές αρχές υπολογισµού retail-minus Αρχές καθορισµού χρεώσεων χονδρικής επί τη βάσει της ρύθµισης µε τη µεθοδολογία retail-minus Οδηγίες αναθεώρησης του συντελεστή retail-minus Ορισµός των σχετικών υπηρεσιών λιανικής και των λιανικών χρεώσεων αναφοράς Εξέταση των χρεώσεων χονδρικής για υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ ΑΡΥΣ ΟΚΣΥΑ Γενικές αρχές του µοντέλου DCF Μεθοδολογική βάση ανάλυσης DCF για τον καθορισµό χρεώσεων retail minus Προσφερόµενες υπηρεσίες από τον µοντελοποιηµένο εναλλακτικό πάροχο Εύλογα αποδοτικός πάροχος υναµική προσέγγιση (Forward Looking) Χρονική διάρκεια εξέτασης Προεξοφλητικό επιτόκιο Υπολειµµατική αξία Υπολογισµός συντελεστή retail-minus στο µοντέλο DCF Περιγραφή του µοντέλου DCF Εισαγωγή στο µοντέλο DCF

3 6.2.Μοντέλο εσόδων Πρόβλεψη ευρυζωνικής διείσδυσης Έσοδα συνδροµής και ενεργοποίησης Μοντέλο χονδρικής (κόστη ΑΡΥΣ) Μοντέλο δικτύου Αρχιτεκτονική δικτύου αναφοράς Κριτήρια διαστασιοποίησης και κοστολόγησης της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ Αρχές διαστασιοποίησης δικτύου και κοστολόγησης Υπολογισµός του κόστους απόσβεσης δικτύου Μοντέλο λιανικής Περιγραφή του µοντέλου λιανικής Γλωσσάριο Κατάλογος ερωτήσεων

4 1. Εισαγωγή 1.1. Στόχοι βάσει του Νέου Καθεστώτος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο το οποίο µεταφέρει στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 3 του Ν. 3431/2006 (13/Β/2006) θέτει ως στόχους που διέπουν τη δράση της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον τοµέα της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: (i) την προώθηση του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών (ii) τη συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και (iii) την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανάλυση συνάδει µε τους στόχους αυτούς, καθώς η ΕΕΤΤ επιδιώκει να προωθήσει τον ανταγωνισµό στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών διασφαλίζοντας το µέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες σε επίπεδο τιµής, επιλογών και ποιότητας Κανονιστικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 1, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των 1 Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο αποτελείται από την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία Πλαίσιο ), Ε.Ε L 108/33, και τέσσερις άλλες Οδηγίες (συλλογικά αναφέρονται ως οι Ειδικές Οδηγίες ), που είναι οι εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Αδειοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Αδειοδότηση ), ΕΕ 2002 L 108/21, Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 4

5 ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει σχετικές γεωγραφικές αγορές στην ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2 και εν συνεχεία να διεξάγει ανάλυση του ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσµατικός ανταγωνισµός. 3 Για τις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική (δηλαδή υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), η ΕΕΤΤ οφείλει να καθορίσει τις επιχειρήσεις µε ΣΙΑ στην αγορά αυτή και να τους επιβάλει τις κατάλληλες ρυθµιστικές υποχρεώσεις. 4 Εναλλακτικά, όπου διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, η ΕΕΤΤ δεν επιβάλλει νέες ρυθµιστικές υποχρεώσεις και εάν έχει επιβάλει τέτοιες στο παρελθόν, θα πρέπει να τις άρει και να απέχει από το να επιβάλει στις εν λόγω επιχειρήσεις νέες υποχρεώσεις. 5 Κατά τον ορισµό των σχετικών αγορών και τη διεξαγωγή της επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους ( η Οδηγία για την Πρόσβαση ), ΕΕ 2002 L 108/7, Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία ), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ( η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ), ΕΕ 2002 L 201/37. Τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,1 τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου του Το τελευταίο τµήµα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου 2002.Οι ανωτέρω Οδηγίες µε εξαίρεση την Οδηγία για την προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, µεταφέρθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β/2006). 2 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15, Ν. 3431/2006, άρθρο 36 3 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16, Ν. 3431/2006, άρθρο 37 4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (4), Ν. 3431/2006, άρθρο 38 και 42 επ. 5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (3), Ν. 3431/2006, άρθρο 37 (1). 5

6 ανάλυσης του ανταγωνισµού σε αυτές, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 6 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υφίσταται µια διακριτή σχετική αγορά που περιλαµβάνει τη χονδρική παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης µε γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επικράτεια. Η ανάλυση της ως άνω αγοράς οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και ότι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος πρέπει να ορισθεί ως Οργανισµός µε Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και να του επιβληθεί µια σειρά από κατάλληλες και αναλογικές κανονιστικές υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων η υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ προέβη στην έκδοση της υπ αριθ. 389/51/2006 Απόφασής της αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, τον καθορισµό επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και τις υποχρεώσεις αυτών, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ΦΕΚ 891/Β/ , την 12η H εν λόγω Απόφαση βασίσθηκε στις αναλυτικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό και την ανάλυση της αγοράς για τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ), όπως αυτές διαµορφώθηκαν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, υπ αριθ. 344/109/ , 356/17/ , 367/23/ , 382/45/ , καθώς επίσης και των σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, στην επιστολή την οποία απέστειλε επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.3 της Οδηγίας Πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σχόλια αναφορικά µε το προτεινόµενο από την ΕΕΤΤ µοντέλο ελέγχου τιµών retail 6 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ 2002 C 165/3, ( Κατευθυντήριες Γραµµές ). 6

7 minus, καλώντας την να εξασφαλίσει ότι οι υποθέσεις περί µελλοντικών δαπανών και τιµών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση για τα µελλοντικά έτη είναι εύλογες και βιώσιµες στο πλαίσιο µίας ανταγωνιστικής αγοράς και κάλεσε την ΕΕΤΤ όπως διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το προτεινόµενο µοντέλο, retail minus, κοινοποιώντας τον στην Επιτροπή. Κατά τη λήψη της ως άνω Απόφασής της επί της εν λόγω αγοράς η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.4 του αιτιολογικού της, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης του µοντέλου retail minus και δεσµεύθηκε να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν την υιοθέτησή του Η ιαδικασία της EETT Η ΕΕΤΤ πραγµατοποιεί τον ορισµό και την ανάλυση της αγοράς βάσει του Νόµου 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες ιατάξεις [ΦΕΚ 13 / ] (ο «Νόµος») που αποτελεί το νέο Ελληνικό Νόµο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που τέθηκε σε ισχύ την 3η Φεβρουαρίου, Ο Νόµος µεταφέρει στην Ελληνική νοµοθεσία τη δέσµη Οδηγιών της ΕΕ του 2002 (Οδηγίες 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ και 2002/77/EΚ). Το Άρθρο 12 παρ.1 (α) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ τη γενική αρµοδιότητα σχετικά µε την ανάλυση αγορών (συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού των σχετικών αγορών προϊόντων / υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού, καθώς και τον Ορισµό των Παρόχων µε ΣΙΑ και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε µια ορισµένη σχετική αγορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις του. 7 Για τη διεξαγωγή του ορισµού και της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ έχει συλλέξει επίσης στοιχεία δυνάµει του προϊσχύοντος Νόµου Τηλεπικοινωνιών (Νόµος 2867/2000 Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και Λοιπές ιατάξεις [ΦΕΚ273/ , Τεύχος A)), (άρθρα, 3 παρ. 14, 15 και 19). 7

8 Το Άρθρο 12 παρ.1 (ι) και (ιβ) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ την αρµοδιότητα να διενεργεί δηµόσιες διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο. Παράλληλα σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Νόµου «µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 16 και των άρθρων 18 και 19, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή µετά από αίτηµα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη µέτρων, που έχουν σηµαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου, δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν Τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόµενο µέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.» Το Άρθρο 12 παρ.1 (ιστ) του Νόµου σε συνδυασµό µε το άρθρο 64 παρ.1 παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων, τόσο για τους σκοπούς ex ante ρύθµισης του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και για ex post έρευνα και εφαρµογή. Ειδικότερα, το άρθρο 64 παρ.1 του Νόµου επιβάλει σε όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειµένου η ΕΕΤΤ να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις ή τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων (άρθρο 64 παρ.1, εδ.(στ)) όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάλυση αγοράς και τον προσδιορισµό των επιχειρήσεων µε ΣΙΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ.4 του Νόµου, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες άµεσα κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το βαθµό λεπτοµέρειας που καθορίζει η ΕΕΤΤ και εφόσον δεν ορίζεται άλλη προθεσµία, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από το αίτηµα. Ο Νόµος ορίζει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργασίµων ηµερών για την παροχή πληροφοριών. 8

9 Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ.1(στ) του Νόµου, οι αρµοδιότητες σχετικά µε το δίκαιο του Ανταγωνισµού όσον αφορά τον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανήκουν στην ΕΕΤΤ και όχι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της σχετικά µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, το άρθρο 14 του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του περί Ανταγωνισµού Νόµου 703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου βιβλίων και άλλων εγγράφων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας των στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις τους Περιεχόµενα και δοµή του κειµένου διαβούλευσης Σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 389/051/ (ΦΕΚ 891/Β/ ) Απόφαση της ΕΕΤΤ για την αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά 12), η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ, µεταξύ άλλων, υποχρέωση ελέγχου τιµών µε προσέγγιση retail minus υιοθετώντας το µοντέλο ανάλυσης DCF (Discounted Cash Flow προεξόφληση ταµειακών ροών) κατά την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης από το CPE (Customer Premise Equipment) έως το σηµείο BRAS POP (Point Of Presence-σηµείο παρουσίας) του OTE (τύπος Β) (βλ. Σχέδιο 2.1). Στη παρούσα διαβούλευση, παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι αρχές, η µεθοδολογία και οι βασικές παραδοχές που προτείνονται για τον καθορισµό του συντελεστή retail-minus κατά τον υπολογισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Το παρόν έγγραφο δοµείται ως εξής - Στην ενότητα Ρυθµιστικό Πλαίσιο, παρουσιάζεται το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την παρούσα διαβούλευση. - Στην ενότητα Αντικείµενο και στόχοι, παρουσιάζεται η µεθοδολογία του υπολογισµού του συντελεστή retail-minus, καθώς και οι υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής στις οποίες αναφέρεται η παρούσα διαβούλευση. 9

10 - Στην ενότητα Αρχές καθορισµού χρεώσεων χονδρικής επί τη βάσει της ρύθµισης µε τη µεθοδολογία retail-minus, παρουσιάζεται η µεθοδολογία την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει η EETT για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. - Στην ενότητα Γενικές αρχές του µοντέλου DCF, παρουσιάζονται οι κύριες µεθοδολογικές αρχές επί των οποίων βασίζεται το µοντέλο DCF. - Στην ενότητα Περιγραφή του µοντέλου DCF, παρουσιάζονται πιο λεπτοµερώς οι παραδοχές και οι τεχνικές παράµετροι του µοντέλου DCF Οδηγίες για την υποβολή απαντήσεων επί της διαβούλευσης Όλες οι παρατηρήσεις επί της ιαβούλευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, θα διευκόλυνε το έργο της ΕΕΤΤ που συνίσταται στην ανάλυση των απαντήσεων, εάν οι παρατηρήσεις υποβάλλοντα µε παραποµπή στον αριθµό της σχετικής ερώτησης του παρόντος εγγράφου. Η διάρκεια της διαβούλευσης εκκινεί από τις έως και τις Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυµα στη διεύθυνση της ΕΕΤΤ (λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα) καθώς και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιµη µορφή) στη διεύθυνση µέχρι και τις Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι πολλά από τα ζητήµατα που τίθενται στο παρόν έγγραφο πιθανόν να απαιτούν την παροχή εµπιστευτικών πληροφοριών προς υποστήριξη των παρατηρήσεών τους. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το τµήµα των απαντήσεων που είναι εµπιστευτικό και, εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν σε χωριστό παράρτηµα της απάντησής τους. Η ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εµπιστευτικές. 10

11 2. Ρυθµιστικό Πλαίσιο 2.1. Νοµικό Πλαίσιο Με την υπ αριθ. 389/51/2006 Απόφασής της (ΦΕΚ 891/Β/ ) η ΕΕΤΤ όρισε µια σχετική αγορά αφορώσα τις Χονδρικές Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης η οποία περιλαµβάνει τη χονδρική παροχή υπηρεσιών πρόσβασης µέσω xdsl τεχνολογιών µε γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επικράτεια, στην οποία ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ορίσθηκε ως επιχείρηση κατέχουσα Σηµαντική Ισχύ. Με την ίδια Απόφαση, συνέπεια της διαπίστωσης έλλειψης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ µια σειρά κανονιστικών υποχρεώσων, µεταξύ των οποίων η υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, περίπτωση 5 του διατακτικού της ανωτέρω Απόφασης, επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης: «5. Υποχρέωση Ελέγχου Τιµών και Κοστολόγησης Υποχρέωση ελέγχου τιµών µε προσέγγιση retail minus: Τύπος B: Για τον καθορισµό της τιµής ΧΕΠ στο επίπεδο του BBRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ), η ΕΕΤΤ θα αφαιρεί από την αντίστοιχη λιανική τιµή που χρεώνει ο ΟΤΕ τα σχετικά κόστη λιανικής (όπως το κόστος προώθησης). Τύπος Α: Για τον καθορισµό της τιµής ΧΕΠ του τύπου Α, η ΕΕΤΤ θα προσθέσει στη χονδρική τιµή του τύπου Β το κατάλληλο κόστος δικτύου από το BBRAS έως το PoP (point of presence) του δικτύου των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers). 11

12 Συγκεκριµένα µε την ως άνω προσέγγιση, θα καθορίζεται το περιθώριο ανάµεσα στην τιµή της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΡΥΣ που προσφέρεται από τον ΟΤΕ (Πρόσβαση Τύπου Β) και την τιµή του αντίστοιχου προϊόντος πρόσβασης λιανικής που πωλείται από τον ΟΤΕ στους τελικούς χρήστες. Η τιµή χονδρικής για την προτεινόµενη µορφή χονδρικής πρόσβασης Τύπου Α θα υπολογίζεται µε βάση την τιµή χονδρικής του ΑΡΥΣ (Πρόσβαση Τύπου Β) που θα προκύψει. Ειδικότερα: Η προσέγγιση του ορισµού του περιθωρίου ανάµεσα στις τιµές χονδρικής ΑΡΥΣ και τις αντίστοιχες τιµές λιανικής θα λαµβάνει υπόψη τις µελλοντικές εξελίξεις και θα βασίζεται στα πρόσθετα κόστη κατωτέρων σταδίων που πρέπει να αναληφθούν για την παροχή της λιανικής υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ΧΕΠ (σε επίπεδο BBRAS). Για τον υπολογισµό του κατάλληλου περιθωρίου ανάµεσα στις τιµές λιανικής και χονδρικής (των διάφορων προϊόντων ΧΕΠ), θα λαµβάνονται υπόψη το σχετικό επίπεδο της επένδυσης και εποµένως οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται από τα µέρη, δεδοµένου ότι ανάλογα µε το σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ που έχει επιλέξει ένας εναλλακτικός πάροχος για την παράδοση της κίνησης, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει επενδύσεις διαφορετικού ύψους. Για τον έλεγχο του περιθωρίου µεταξύ της χονδρικής και της λιανικής τιµής πρόσβασης σε επίπεδο BBRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ τύπος πρόσβασης Β), η ΕΕΤΤ θα υιοθετήσει µια ανάλυση DCF (Discounted Cash Flow), λαµβάνοντας υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου, τα κόστη και τα έσοδα του ΟΤΕ, τις διαφορές στην κλίµακα και στα κόστη που θα αναληφθούν από αποδοτικούς νεοεισερχόµενους σε σχέση µε τον ΟΤΕ, καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιµών. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τα σχετικά κόστη λιανικής που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τα κόστη ανάµεσα στις υπηρεσίες πρόσβασης Α, Β. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κόστη λιανικής καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για κάθε τύπο πρόσβασης, τα οποία πρέπει να 12

13 προσδιορίζει µέσω της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)) και τα οποία πρέπει να εξάγονται από ένα µοντέλο "top-down", προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των τιµών χονδρικής για τους τύπους πρόσβασης Α και Β (το αργότερο εντός ενός µηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων). Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτοµερειών της DCF µεθοδολογίας, δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά. Προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσµατα του top-down µοντέλου του ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιεί το δικό της µοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσµατικότητα, ζητήµατα οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ). Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για την υλοποίηση και εφαρµογή του µοντέλου bottom-up της ΕΕΤΤ. Τα αποτελέσµατα του bottom-up µοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε αποτελέσµατα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου top-down. Επιπλέον η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει DCF ανάλυση προκειµένου να εξετάσει τα περιθώρια µεταξύ των χονδρικών τιµών σε επίπεδο BBRAS (τύπος Β) και της αντίστοιχης χονδρικής τιµής για τον τύπο πρόσβασης Α. Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτοµερειών της προτεινόµενης DCF µεθοδολογίας δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει κοστολογικά µοντέλα bottom-up µε µεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους) (ΜΜΕΚ/LRIC) προκειµένου να προσδιορίζει τις τιµές χονδρικής για τις συναφείς ευκολίες (συµπεριλαµβανοµένης της συνεγκατάστασης). Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία κόστους από τα µοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόµενης χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός µηνός από την έγκριση των ετήσιων 13

14 οικονοµικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άµεσα στο δικό της µοντέλο bottom-up (χρησιµοποιώντας τιµές για τις παραµέτρους των µοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ αδυνατεί να παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη λιανικής, η ΕΕΤΤ εφαρµόζει την ανάλυση DCF λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα εκάστοτε διαθέσιµα στοιχεία. ιαδικασίες προτεινόµενου µηχανισµού retail minus: O ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει λεπτοµερώς την ΕΕΤΤ για κάθε αλλαγή στις τιµές της λιανικής υπηρεσίας πριν την εφαρµογή τους. Η ΕΕΤΤ θα αποφαίνεται, εντός εύλογου διαστήµατος από την κοινοποίηση των τιµών λιανικής του ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου, εάν θα χρειαστεί να αναπροσαρµοστεί η τιµή χονδρικής πρόσβασης και, εάν ναι, σε τι βαθµό. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιµές λιανικής δεν απαιτεί αναπροσαρµογή της τιµής χονδρικής πρόσβασης, η προταθείσα τιµή λιανικής δύναται να εφαρµοσθεί από την θέση σε ισχύ της σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιµές λιανικής απαιτεί αναπροσαρµογή της τιµής χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, η προταθείσα τιµής λιανικής δεν δύναται να εφαρµοσθεί πριν την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών από την θέση σε ισχύ της Απόφασης της ΕΕΤΤ. Εντός του εν λόγω διαστήµατος ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώσει τους παρόχους στους οποίους παρέχει ΧΕΠ αναφορικά µε τις νέες τιµές λιανικής και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε αλλαγή της τιµής λιανικής πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή στις τιµές χονδρικής. Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ αποφασίσει να τροποποιήσει, να εισάγει εναλλακτικές ή να αποσύρει το υφιστάµενο λιανικό προϊόν, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα κατάλληλα λιανικά προϊόντα που θα αποτελέσουν το σηµείο αναφοράς της χονδρικής παροχής ανά περίπτωση. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την απόφασή του να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις λιανικές υπηρεσίες, εντός ευλόγου διαστήµατος πριν την υλοποίηση της απόφασης. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ θα εξετάσει 14

15 τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να προσαρµοστεί η µεθοδολογία υπολογισµού χονδρικών τιµών. Μετά την υιοθέτηση από την ΕΕΤΤ της µεθοδολογίας DCF η οποία θα οριστικοποιηθεί µετά την διενέργεια σχετικής εθνικής δηµόσιας διαβούλευσης (βλέπε ανωτέρω), ο ΟΤΕ υποχρεούται να προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των τιµών ΧΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη θέση σε ισχύ της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ εγκαίρως (εντός της ως άνω προθεσµίας) επαρκή κοστολογικά στοιχεία, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει άµεσα τα δικά της bottom-up µοντέλα κοστολόγησης. Μεταβατική Περίοδος: Έως ότου η ΕΕΤΤ καθορίσει για πρώτη φορά τα περιθώρια και τις τιµές ΧΕΠ, ο ΟΤΕ υποχρεούται να διατηρήσει: Τα υφιστάµενο ποσοστιαίο περιθώριο (όπως ίσχυε το Νοέµβριο 2005) ανάµεσα στην χονδρική τιµή του προϊόντος ΑΡΥΣ και την αντίστοιχη λιανική, Τις ισχύουσες τιµές των προϊόντων ΟΣΚΥΑ/ ΟΚΣΥΑ 2 (όπως ισχύουν το Νοέµβριο 2005) Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ΟΤΕ µε την παρούσα Απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006 οι υφιστάµενες υποχρεώσεις κοστολόγησης του ΟΤΕ.» Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ έχει δεσµευθεί να υιοθετήσει µια ανάλυση DCF (Discounted Cash Flow). Η εν λόγω ανάλυση θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του περιθωρίου µεταξύ της χονδρικής και της λιανικής τιµής πρόσβασης σε επίπεδο BRAS (υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ τύπος πρόσβασης Β), και θα λαµβάνει υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου, τα κόστη και τα έσοδα του ΟΤΕ, τις διαφορές στην κλίµακα και στα κόστη που θα αναληφθούν από αποδοτικούς νεοεισερχόµενους σε σχέση µε τον ΟΤΕ, καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιµών. 15

16 Παράλληλα η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει DCF ανάλυση προκειµένου να εξετάσει τα περιθώρια µεταξύ των χονδρικών τιµών σε επίπεδο BRAS (τύπος Β) και της αντίστοιχης χονδρικής τιµής για τον τύπο πρόσβασης Α. Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση παρουσιάζει αναλυτικά την DCF µεθοδολογία την οποία προτείνει η ΕΕΤΤ και τις λεπτοµέρειες αυτής δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά, πριν από την οριστική υιοθέτησή της από την ΕΕΤΤ. 16

17 3. Αντικείµενο και στόχοι 3.1. Υπηρεσίες υπό µελέτη Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες των σχετικών αγορών λιανικής και χονδρικής που αφορά η παρούσα διαβούλευση Υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης (ανάντη / upstream) Σύµφωνα µε την απόφαση 389/51/2006 (ΦΕΚ 891/B/ ) της ΕΕΤΤ για την αγορά 12, και τη σχετική ανάλυση ανταγωνισµού βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση, η (ορισθείσα) αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης περιλαµβάνει την χονδρική παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης µέσω xdsl τεχνολογιών. Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της ευρυζωνικής πρόσβασης παρέχει τα παρακάτω προϊόντα χονδρικής (και τα δύο εµπορικά ονόµατα ανήκουν στον ΟΤΕ): - ΑΡΥΣ: παρέχει συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του τελικού χρήστη/πελάτη και του σηµείου BRAS (Broadband Remote Access Server) του ΟΤΕ. Η συνδεσιµότητα αυτή περιλαµβάνει µετάδοση επί του τοπικού βρόχου, το DSLAM του ΟΤΕ στο τοπικό κέντρο του ΟΤΕ, µετάδοση επί του δικτύου κορµού του ΟΤΕ (ATM) και το ίδιο το BRAS του ΟΤΕ. Η ΑΡΥΣ παρέχεται ανά πελάτη και διατίθεται επί του παρόντος µε διάφορες επιλογές χωριτικότητας (768/192 Kbps, 1024/256 Kbps, 2048/256 Kbps) - ΟΚΣΥΑ: παρέχει συνδεσιµότητα µεταξύ του σηµείου BRAS του ΟΤΕ και συγκεκριµένου σηµείου παρουσίας (Point of Presence, PoP) του δικτύου του εναλλακτικού παρόχου (το συγκεκριµένο σηµείο ονοµάζεται και Point of 17

18 Interconnection (σηµείο διασύνδεσης), PoI). Σήµερα, (Μάρτιος 2007) υπάρχουν δύο επιλογές παροχής της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ. Η υπηρεσία ΟΚΣΥΑ I παρέχεται µέσω της τεχνολογίας ATM µε διαφορετικές χωρητικότητες (bandwidth) από 2 έως 155Mbps. Η υπηρεσία ΟΚΣΥΑ II βασίζεται σε τεχνολογίες STM-1 POS και Gigabit Ethernet µε διάφορες χωρητικότητες από 155 Mbps έως 1 Gbps και n x 1 Gbps. Επί του παρόντος, οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να αιτηθούν υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II σε τρία επίπεδα µε διαφορετική γεωγραφική κάλυψη: τοπική, περιφερειακή και εθνική. Σε όλο το κείµενο της παρούσας διαβούλευσης, ο όρος ΟΚΣΥΑ θα χρησιµοποιείται αναφερόµενος και στους δύο τύπους υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ I και ΟΚΣΥΑ II, καθώς και σε κάθε εναλλακτική επιλογή ΟΚΣΥΑ που τυχόν αναπτυχθεί στο µέλλον, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Το Σχέδιο 3.1 απεικονίζει τα στοιχεία δικτύου που καλύπτουν οι υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ. Σχέδιο 3.1: Στοιχεία δικτύου που καλύπτουν οι υπηρεσίες ΑΡΥΣ και ΟΚΣΥΑ. Στη διασύνδεση τύπου A ο εναλλακτικός πάροχος χρησιµοποιεί την υπηρεσία ΟΚΣΥΑ για διασύνδεση µε το BRAS του ΟΤΕ. Στη διασύνδεση τύπου B ο εναλλακτικός πάροχος διασυνδέεται σε επίπεδο BRAS του ΟΤΕ χωρίς χρήση της υπηρεσίας ΟΚΣΥΑ. Στην τελευταία περίπτωση, οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να χρησιµοποιούν εναλλακτικά µέσα, όπως ανάπτυξη ίδιας υποδοµής ή µίσθωσης υποδοµής από τρίτους. Επιπλέον, ίσως απαιτηθεί χρήση κάποιων ευκολιών (π.χ. υπηρεσίες συνεγκατάστασης ή παρόµοιες) που θα καταστήσουν τεχνικά εφικτό αυτόν τον τύπο διασύνδεσης. 18

19 Υπηρεσίες λιανικής (Κατάντη / downstream) Η σχετική υπηρεσία λιανικής για το σκοπό της παρούσας διαβούλευσης είναι η ευρυζωνική πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει: (α) την πρόσβαση δηλ. τη συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη έως το PoI του παρόχου υπηρεσίας Internet (Internet Service Provider, ISP), και (β) την υπηρεσία ιαδικτύου δηλ. τη µεταγωγή της κίνησης εντός του δικτύου του ISP, καθώς και τη συνδεσιµότητα µε το δηµόσιο δίκτυο Internet (εθνικό και διεθνές). Η υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης στο ιαδίκτυο δύναται να προσφέρεται µε δύο τρόπους: i. Από έναν πάροχο (Σχέδιο 3.2) ο οποίος παρέχει τόσο την πρόσβαση όσο και την υπηρεσία ιαδικτύου ii. Από δύο παρόχους. Ο ένας πάροχος (κατά κανόνα ο ΟΤΕ) παρέχει τη συνδεσιµότητα µεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη έως το BRAS και ο δεύτερος πάροχος (ISP) παρέχει τη συνδεσιµότητα µεταξύ του BRAS και του δηµόσιου ιαδικτύου. Εκτιµάται ότι το δεύτερο µοντέλο (ανωτέρω υπό ii) δεν παρουσιάζει σηµαντικά επίπεδα ανάπτυξης στην αγορά (κάτι που δεν αναµένεται να αλλάξει στο µέλλον), ενδεχοµένως λόγω της πολυπλοκότητάς του για τον τελικό χρήστη. Για τους λόγους αυτούς το υπό εξέταση µοντέλο DCF θα βασιστεί στο σενάριο του ενός παρόχου (ανωτέρω υπό i). LOCAL EXCHANGE ATM BRAS IP ISP Intenet Retail ADSL access and ISP service Σχέδιο 3.2: Υπηρεσία λιανικής για την αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης 19

20 3.2. Ανάλυση DCF Το µοντέλο DCF εξετάζει την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ειδικότερα το συγκεκριµένο µοντέλο DCF χρησιµοποιείται για να εκτιµηθούν µακροπρόθεσµα οι καθαρές ταµιακές ροές (κερδοφορία) που προκύπτουν από λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος. Η EETT θα λάβει υπόψη τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου (Reasonably Efficient Operator - REO) υπό συγκεκριµένες υποθέσεις εργασίας. Ο στόχος του µοντέλου DCF είναι να παράσχει τα απαιτούµενα δεδοµένα για τον υπολογισµό του συντελεστή retail-minus. Για το σκοπό αυτό, το µοντέλο υπολογίζει την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου ως προεξοφλητικό επιτόκιο (βλ. ενότητα Προεξοφλητικό επιτόκιο). Το Σχέδιο 3.3 παρουσιάζει µια απλοποιηµένη λειτουργική δοµή του µοντέλου DCF. Σχέδιο 3.3: Απλοποιηµένοo διάγραµµα του µοντέλου DCF 20

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το οικονομοτεχνικό μοντέλο Μακροπρόθεσμου Καθαρού Επαυξητικού

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου ΕΕΤΤ Μάιος 2006. 267 Η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα της περαιτέρω αύξησης του βαθµού διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και λαµβάνοντας υπόψη και την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα