ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2624/53 «περί χορηγήσως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και του Α.Ν. 303/68 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως του ΝΔ. 2624/53 «περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου». 2. Τας διατάξεις του Α.Δ. 65/1967 «περί τροποιποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Αναγκαστικών Νόμων 4/1967 και 19/1967 «περί αποκαταστάσως ευρυθμίας εις την λειτουργίαν των Δημοσίων Υπηρεσίων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ». 3. Την υπ αριθ. 343/1971 γνωμοδότησιν του Α.Σ.Δ.Υ. και 4. Την υπ αριθ. 407/1971 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν : Άρθρον 1. Διακρίσεις αδειών. Αι κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 2624/1953 χορηγούμενοι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διακρίνονται ως κάτωθι : Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α χορηγούμενη άνευ ή κατόπιν εξετάσεων. Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α χορηγούμενη άνευ εξετάσεων. Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β χορηγούμενη κατόπιν εξετάσεων. Δ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτου χορηγούμενη κατόπιν εξετάσεων και

2 Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού Ραδιοτεχνίτου χοτηγούμενη άνευ εξετάσεων. Άρθρον 2. Γενικά προσόντα. Δια την απόκτησιν οιασδήποτε των εν άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα : Α) Να είναι Έλλην πολίτης και να έχη συμπληρωμένον το 18 ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου δε περί αδείας βοηθού Ραδιοτεχνίτου το 16 ο έτος αυτής, τούτου αποδεικνυομένου δια πιστοποιητικού εγγραφής των μεν αρρένων εις τα Μητρώα Αρρένων, των δε θηλέων εις τα Δηματολόγια Δήμου ή Κοινότητος του Κράτους ή δι αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητος. Β) Να είναι νομιμόφρων, τούτο αποδεικνυομένου δια πιστοποιητικού της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Άρθρον 3. Ειδικά προσόντα. 1. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α άνευ εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής. Β) Πτυχιούχοι του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ενδεικτικόν Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής. Γ) Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Δ) Πτυχιούχοι της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητος Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών. Ε) Πτυχιούχοι της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και Στ) Πτυχιούχοι Σχολών αλλοδαπής ισότιμων προς τας υπο στοιχεία (α) και (β) Σχολάς. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου της οικείας ή σχετικής βεβαιώσεως της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών προκειμένου περί της κατηγορίας των Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών. 2. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α, κατόπιν εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, κάτοχοι αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β, έχοντες πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εις Ραδιοηλεκτρολογικά

3 εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής και συντηρήσεως συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών, ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει. Τα προσόντα ταύτα αποδεικνύονται δια: Αα) Κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της οικείας ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Ββ) Αντίγραφον αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β και Γγ) Βεβαιώσεως του Ιδιοκτήτου του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών ή Οργανισμών, περί του χρόνου της παρ αυτής ευδοκίμου υπηρεσίας. Εν περιπτώσει καθ ην λόγω ελευθέρας ασκήσεως υπο του υποψηφίου, του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου, δεν είναι δυνατή η προσκόμισις της βεβαιώσεως ταύτης ο υποψήφιος προσάγει πιστοποιητικόν ανεγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εις ο ανήκει ούτος εν ω εμφαίνεται η επαγγελματική απασχόλησις του ενδιαφερομένου κατά το εν παραγράφο 4 του άρθρου 3 του άνω Ν.Δ. 2624/1953 οριζόμενον χρονικόν διάστημα εκδιδόμενον υπ ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου, ως και τοιούτον της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί καταβολής υπο του ενδιαφερομένου φόρου επιτηδεύματος, δια την άσκησιν του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου, κατά το απαιτούμενον ως άνω χρονικόν διάστημα. Β) Πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, κάτοχοι αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α, έχοντες τριετή ευδόκιμον άσκησιν του επαγγέλματος από της λήψεως του πτυχίου. Τα προσόντα ταύτα αποδεινκύονται δι αντιγράφου αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α και της εν τη περιπτώσει α υποπερίπτωσις γγ) της παρούσης παραγράφου μνημονευομένης βεβαιώσεως δια τριετή τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλματος ή εν περιπτώσει ευλευθέρας ασκήσεως του επαγγέλματος των εν τη αυτή διατάξει αναφερομένων πιστοποιητικών Σωματείου και Οικονομικής Εφορίας. 3. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α έχουν οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, επιτυχών εις την ειδικήν επι εγγραφή μέλους εξέτασιν ξένων Επισήμων Συνδέσμων Ραδιοηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τα προσόντα ταύτα αποδεικνύονται δια: Α) κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της οικείας ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

4 Β) Πιστοποιητικού του ως άνω οικείου Συνδέσμου Ραδιοηελτρολόγων Μηχανικών, ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει εγγεγραμμένος μέλος του Συνδέσμου, κατόπιν εξετάσεων του. Γ) Πιστοποιητικού της οικείας εν Ελλάδι εξεταστικής Επιτροπής, ήτις ενήργησεν την εξέτασιν του ενδιαφερομένου περί της επιτυχίας τούτου κατά τας εξετάσεις, εάν η εξέτασις εγένετο εν Ελλάδι. Δ) Πλήρους προγράμματος εξεταζόμενης ύλης και κανονισμού των εξετάσεων, βεβαιουμένων υπο της αρμοδίας Αρχής της Χώρας εις ην η έδρα του Συνδέσμου. 4. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β κατόπιν εξετάσεων έχουν οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της Σχολής ταύτης. 5. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτου, κατόπιν εξετάσεων, ή βοηθού Ραδιοτεχνίτου, άνευ εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Απόφοιτοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών προσωπικής φοιτήσεως ή δι αλληλογραφίας. Β) Απόφοιτοι Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας. Γ) Απόφοιτοι μη ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετήσιας τουλάχιστον φοιτήσεως προσωπικής ή δι αλληλογραφίας, εφ όσον ούτοι εδιδάχθησαν την τεχνικήν ύλην την προβλεπομένην δια τας αντιστοίχους Σχολάς προσωπικής φοιτήσεως μετά των σχετικών τεχνικών εφαρμογών και έλαβον απολυτήριον ή σχετικήν βεβαίωσιν κατόπιν επιτυχούς εξετάσεως. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια πτυχίου ή απολυτηρίου επιτυχούς φοιτήσεως της οικείας Σχολής ή βεβαιώσεως των Εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών, εφ όσον ταύτα έχουν υποβάλει εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών τα κάτωθι στοιχεία: Αα) Επωνυμίαν, έδραν λειτουργίας και χρόνον ιδρύσεως αυτών. Ββ) Οναματεπώνυμον και διεύθυνσιν του διευθύνοντος αυτό. Γγ) Πλήρες πρόγραμμς των διδασκομένων μαθημάτων και τεχνικών εφαρμογών. Δδ) Χρησιμοποιούμενον εργαστηριακόν εξοπλισμόν ως και τα προσόντα του χρησιμοποιουμένου διδακτικού προσωπικού. Εε) Χρόνον φοιτήσεως ή ολοκληρώσεως των σπουδών και τυπικά προσόντα σπουδαστών.

5 Άρθον 4. Έλεγχος Προσόντων. Τα προσόντα των υποψηφίων ελέγχονται παρά των κατά τόπους Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών επί τη βάσει των εν τοις προηγουμένης άρθροις 2 και 3 του παρόντος πιστοποιητικών. Άρθρον 5. Χρόνος και τόπος εξετάσεων. 1. Αι εξετάσεις δια την απόκτησιν των εν άρθρω 1 αδειών ασκήσεως επαγγέλματος διενεργούνται εις τας έδρας των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών κατά το πρώτον 15νθήμερον των μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου έκαστου έτους. 2. Το πρόγραμμα διενεργείας των εξετάσεων ορίζεται δια σχετικής ανακοινώσεως τοιχοκολλουμένης εις το κατάστημα εκάστης Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών 30 ημέρας ενωρίτερον της ημερομηνίας ενάρξεως των εξετάσεων. 3. Οι προτιθέμενοι να μετάσχουν των εξετάσεων υποβάλουν 15 ημέρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως της εξεταστικής περιόδου σχετικήν αίτησιν μετά των εν άρθροις 2 και 3 οριζομένων δικαιολογητικών, εις την οικείαν Επιθεώρησιν Συγκοινωνιών. Άρθρον 6. Εξετάσεις Εξεταστική Επιτροπή. 1. Αι εξετάσεις των υποψηφίων, εις όσας περιπτώσεις προβλέπονται τοιαύται, διενεργούνται παρά τη έδρα εκάστης Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών υπό της Επιτροπής της προβλεπομένης υπο του 411/1971 Β.Δ/τος «περί καταργήσεως και ανασυγκροτήσεως συμφώνως των Ν.Δ. 532/70 της υπο του Ν.Δ. 2624/53 προβλεπομένης Εξεταστικής Επιτροπής». 2. Αι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπούνται εις Πρακτικόν και καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον τηρούμενον υπο του Γραμματέως, τούτων υπογραφομένων υπο του Προέδρου, των Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και του Γραμματέως. 3. Η εξέτασις των υποψηφίων διεξάγεται γραπτώς και πρακτικώς επι της Ραδιοηλεκτρικής θεωρίας και της Ραδιοηλεκτρικής τεχνικής κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. 4. Οι υποψήφιοι εξετάζονται: Α) Γραπτώς Αα) Εις το μάθημα της Ραδιοηλεκτρολογίας (ανάπτυξις θεωρητικών θεμάτων ) και

6 Ββ) Εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας ( επίλυσις ασκήσεων και υπολογισμός κατασκευών επι της ύλης του μαθήματος της Ραδιοηλεκτρολογίας) και Β) Πρακτικός: Προφορική εξέτασις επι της ως άνω ύλης εν συνδυασμό με ερμηνείας Ραδιοηλεκτρικών σχεδιαγραμμάτων και εκτέλεσις εργαστηρικάων ασκήσεων ( προφορικώς ή γραπτώς). 5. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου καθορίζεται ως κάτωθι: Α) Μάθημα Ραδιοηλεκτρολογίας ( Συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα Στοιχεία κυκλωμάτων και εφαρμογαί Ηλεκτρονικαί λυχνίαι και εφαρμογαί Κρυσταλολυχνίαι Εκπομπή Λήψις Κεραίαι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Τροφοδοτικά συστήματα Μετρήσεις και όργανα. Β) Μάθημα Ραδιοτεχνίας ( προβλήματα και ασκήσεις επι των ανωτέρων θεμάτων Ραδιοηλεκτρολογίας). 6. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β καθορίζεται ως κάτωθι: Α) Μάθημα Ραδιοηλεκτρολογίας ( Συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα Στοιχεία κυκλωμάτων και εφαρμογαί Ηλεκτρονικαί λυχνίαι και εφαρμογαί Κρυσταλλολυχνίαι Εκπομπή Λήψις Κεραίαι, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Τροφοδοτικά συστήματα Μετρήσεις και όργανα Γραμμαί μεταφοράς Ακουστική ηλεκτροακουστική Τηλεόρασις Ραντάρ Σχέδιον) Β)Μάθημα Ραδιοτεχνίας ( προβλήματα και ασκήσεις επι των ανωτέρω θεμάτων Ραδιοηλεκτρολογίας). 7. Αναλυτικώς η εξεταστέα ύλη δια την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου ή Ραδιοηλεκτρολόγου Β καθορίζεται δι αποφάσεως του επι των Συγκοινωνιών Υπουργού, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 8. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Α καθορίζεται εκ των υπο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων μαθημάτων. Τα εκ της εξεταστέας ταύτης ύλης τιθέμενα υπο της Εξεταστικής Επιτροπής θέματα, δέον να είναι της αυτής τουλάχιστον στάθμης με τα διδασκόμενα εις τον κύκλον επιμορφώσεως πτυχιούχων Φυσικών του ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής των ημεδαπών Πανεπιστημίων η των αντιστοίχων ή συγγενών Σχολών των ημεδαπών Πολυτεχνείων. 9. Τα θέματα της πρακτικής εξετάσεως προφορικής ή γραπτής των Ραδιοτεχνιτών, Ραδιοηλεκτρολόγων Β και Ραδιοηλεκτρολόγων Α, λαμβάνονται εκ της οικείας δι εκάστην κατηγορίαν,

7 οριζομένης εις τας ανωτέρω 5,6, και 8 παραγράφους του παρόντος άρθρου ύλης Ραδιοηλεκτρολογίας η Ραδιοτεχνίας. Άρθρον 7. Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Βαθμολογία. 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς εις το μάθημα της Ραδιοηλεκτρολογίας και εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας. Κατά την γραπτήν εξέτασιν εκάστου μαθήματος δέον να παρίστανται δυο τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η εξέτασις διεξάγεται κατά τρόπ ν εξασφαλίζοντα την αντικειμενικήν κρίσιν της Επιτροπής επί της ικανότητος των εξεταζομένων. Προς τούτο λαμβάνονται άπαντα τα κατά την κρήσιν της Επιτροπής ενδεικνυόμενα μέτρα δια την καλυτέραν διεξαγωγήν των εξετάσεων. Η ανάπτυξις των προς εξέτασιν θεμάτων γίνεται επί φύλλων χάρτου χορηγουμένων παρά της Επιτροπής, φερόντων διπλούν αδιαφανές επικάλυμμα ος ο οι εξεταζόμενοι αναγράφουν ευαναγνώστως το ονοματεπώνυμον των. Τα επικάλλυμα δεν επικολλάται μετά τον έλεγχο του αναγραφέντος ονοματεπωνύμου επι τη φάσει της ταυτότητος του εξεταζομένου. Κατά την γραπτήν εξέτασιν απαγορεύεται η χρήσις βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων ή αλληλοβοήθεια μεταξύ των εξεταζομένων, πάσα συνεννόησις αυτών μεθ οιοδήποτε προσπώπου εντός ή εκτός της αιθούσης και πάσα εν γένει αντιγραφής. Υποψήφιος αντιγραφών ή καθ οιοδήποτε τρόπον επιζητών να τύχη βοηθείας δια την επίλυσιν ή ανάπτυξιν των θεμάτων του βαθμολογείται δια του μηδενός και αποκλείεται των εξετάσεων. Κατ εξαίρεσιν δύναται να επιτραπή κατά την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων δια την απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Α εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας ή χρησιμοποιήσις υπο των εξεταζομένων παντός βοηθήματος χρησίμου δια την επίλυσης των τεθέντων θεμάτων. Πας μη προσερχόμενος προς εξέτασιν εις οιοδήποτε μάθημα κατά την καθοριζομένην ημερομηνίαν θεωρείται ως μη συμμετασχών των εξετάσεων της περιόδου ταύτης. 2. Προκειμένου περί γραπτής εξετάσεως, συνέρχεται ή Εξεταστική Επιτροπή εις ειδικήν συνεδρίασιν δυο ώρες προ των εξετάσεων και επιλέγει εξ θέματα εκ της Ραδιοηλεκτρολογίας και ισάριθμα εκ της Ραδιοτεχνίας, άτινα εγκλείει εντός φακέλλων καλώς εσφραγισμένων τους οποίους παραδίδει εις τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά την τακτοποίησιν των εξεταζομένων εις τας θέσεις των, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τον αντιστοιχούντα προς το εξεταζόμενον μάθημα φάκελλον ενώπιον και των λοιπών Μελών της Επιτροπής και θέτει τα επιλεγέντα

8 θέματα εντός κληρωτίδος. Μεθ ο εις εκ των εξεταζομέων καλούμενος εξάγει εκ της κληρωτίδος τρία θέματα, τα οποία ο Πρόεδρος υπαγορέυει εις τους εξεταζομένους οίτινες και αναγράφουν αυτά επι του γραπτού των. 3. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται εις την ανάπτυξιν και επίλυσιν απάντων των εξ εκάστου των άνω μαθημάτων τεθέντων αυτοίς θεμάτων. Ο χρόνος εκάστης γραπτής εξετάσεως καθορίζεται υπο του Προέδρου της Επιτροπής δεν δύναται δε να υπερβή τας 2 ώρας δια τους Ραδιοτεχνίτας, 2.30 ώρας δια τους Ραδιοηλεκτρολόγους Β και 3.30 ώρας δια τους Ραδιοηλεκτρολόγους Α δι εκάστην εξεταζόμενον μάθημα 4. μετά το πέρας εκάστης εξετάσεως τα γραπτά συγκεντρούνται παρά της Επιτροπής, μονογράφονται υπο του Προέδρου και ενός τουλάχιστον των λοιπών Μελών αυτής και αριθμούνται κατ αύξοντα αριθμόν. 5. Η διόρθωσις των γραπτών εκάστου μαθήματος ανατίθεται παρά της Επιτροπής εις δυο εκ των Μελών αυτής άτινα και βαθμολογούν. Ο μέσος όρος των τεθέντων βαθμών αποτελεί την βαθμολογίαν εις έκαστον των άνω μαθημάτων. 6. Η βαθμολογία ορίζεται από Τα γραπτά των υποψηφίων παραμένουν εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν Συγκοινωνιών επι δυο έτη από του πέρατος των εξετάσεων μεθ ο καταστρε φονται. 8. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πρακτικώς ενώπιον ολοκλήρου της Επιτροπής ιδιαιτέρως έκαστος ή καθ ομάδας, αναλόγως του εξεταζομένου θέματος. 9. Αι υπο των Μελών της Επιτροπής υποβαλλόμεναι ερωτήσεις κατά την προφορικήν εξέτασιν δεν δύνανται να υπερβούν τας πέντε, αι δε τιθέμεναι εργαστιρικακαί ασκήσεις κατά την γραπτήν τοιαύτην δεν θα υπερβαίνουν τας δυο δι έκαστον εξεταζόμενον. 10. Η βαθμολογία γίνεται από συμφώνου υπο των Μελών της Επιτροπής επι τόπου μεθ εκάστην εξέτασιν, καταγραφόμενη επι πίνακος βαθμολογίας πρακτικών εξετάσεων, τηρουμένου υπο του Προέδρου. 11. Εν περιπτώσει διαφωνίας των Μελών της Επιτροπής ως προς την βαθμολογίαν, καταχωρείται επι του άνω πίνακος ο κατά την κρίσιν εκάστου Μέλους βαθμός και εξάγεται ο μέσος όρος. Η βαθμολογία ορίζεται από Μετά το πέρας της βαθμολογίας της γραπτής και πρακτικής εξετάσεως των υποψηφίων η Επιτροπή, συνερχομένη εν ολυμελεία προβαίνει εις την αποκάλυψιν των γραπτών, συνάπτουσα Πρακτικόν εκδόσεως αποτελεσμάτων εις ο αναγράφονται

9 αναλυτικώς οι βαθμοί εκάστου υποψηφίου δι έκαστον των μαθημάτων της γραπτής εξετάσεως (Ραδιοηλεκτρολογία Ραδιοτεχνία) και της πρακτικής εξετάσεως (προφορική ανάπτυξις, εργαστηριακαί ασκήσεις). 13. Θεωρείται επιτυχών δια την απόκτησιν αδείας ασκήσεως επαγγέλματος της οικείας κατηγορίας, ο υποψήφιος όστις ήθελε λάβει συνολικόν βαθμόν ( μέσον όρον γραπτής και πρακτικής εξατάσεως) 12, εφ όσον ο βαθμός ούτος εξασφαλίζεται με βαθμούς γραπτής εξετάσεως (μέσον όρον) 10 και άνω και πρακτικής εξετάσεως ( μέσον όρον) 12 και άνω. 14. Υποψήφιοι μη συγκεντρώσαντες την ανωτέρω βαθμολογίαν θεωρούνται αποτυχόντες, δύνανται δε να προσέλθουν εις εξετάσεις κατά τας επομένας εξεταστικάς περιόδους. Άρθρον 8. Άδειαι. 1. Αι άδειαι δια την άσκησιν του επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου οιασδήποτε κατηγορίας χορηγούνται υπο των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών. 2. Αι χορηγούμεναι αδείαι υπογράφονται υπο των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών, εκδίδονται δε εις τρία αντίτυπα εξ ων το εν, εφ ου επικολλάται και το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου παραδίδεται εις τον δικαιούχον, το δέυτερον παραμένει εν τω αρχείω και το τρίτον αποστέλλεται εντός μηνός από της εκδόσεως του εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών προς ενημέρωσιν του τηρουμένου παρ αυτή Γενικού Μητρώου. Επι των αντιτύπων επικολλάται η φωτογραφία του κατόχου της αδείας. 3. Αι άδειαι δέον να ανγράφουν την κατηγορίαν της αδείας (άρθρον 2 Ν.Δ. 2624/53), το ονοματεπώνυμον του υπέρ το εκδίδεται αυτή, την χρονολογίαν εκδόσεως και πάσαν άλλην αναγαίαν λεπτομέρειαν. Ο τύπος της αδείας καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. 4. Εις τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου χορηγείται τη αιτήσει των, βεβαίωσις εφ ης αναγράφονται ο αριθμός και η κατηγορία της εκδοθείσης αδείας και τα λοιπά εν τη αδεία αναφερόμενα στοιχεία του κατόχου ταύτης. Επί των βεβαιώσεων τούτων επικολλάται το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου. 5. Παρά τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών τηρείται Μητρώον των εκδιδομένων αδειών, κεχωρισμένως δι εκάστην κατηγορίαν.

10 Άρθον 9. Κανονιστικαί διατάξεις. 1. Ραδιοηλεκτρικά Εργαστήρια διευθυνόμενα υπό Ραδιοηλεκτρολόγου Α, Ραδιοηλεκτρολόγου Β ή Ραδιοτεχνίτου ονομάζονται αντιστοίχως: Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Α Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Β Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Γ 2. Τα Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Α, ή Β ή Γ κατηγορίας, δέον να είναι εξωπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, αναγκαιούντα δια την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεσιν των εργασιών των ως αυται καθορίζονται δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2624/ Ως κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων Α κατηγορίας, απαιτούνται: Α) Εν πολύμετρον τάσεων, εντάσεων και αντιστάσεων συνεχούς εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής ευαισθησίας, Β) Εν λυχνιόμετρον και εν τρανζιστόμετρον κατάλληλα δι Ευρωπαϊκά και Αμερικανικάς κατασκευάς. Γ) Μια γέφυρα μετρήσεων αντιστάσεων και πυκνωτών. Δ) Μια γεννήτρια σημάτων ακουστικής και υψηλής συχνότητος. Ε) Εν ταλαντοσκόπιον ( καθοδικός παλμογράφος) Στ) Εν ηλεκτρικόν βολόμετρον χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων (μέχρι 5MHZ). Ζ) Μια γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων ( μέχρι 50 ΜΗΖ τουλάχιστον) δια ημιτονικά και τετραγωνικά σήματα. Η) Εν υψηλής συχνότητος κυματόμετρον ή μετρητής πεδίου ως και παν έτερον αναγκαίον όργανον συναρτήσει των κατασκευαστικών εργασιών του εργαστηρίου. 4. Ως κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Β κατηγορίας απαιτούνται τα εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα υπο στοιχ. Α -Ε. 5. Ω; κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ κατηγορίας απαιτούνται τα εν τη αυτή παρ. 3 αναφερόμενα υπο στοιχ. Α Δ. 6. Η ύπαρξις των αναγκαιούντων δια την συγκρότησιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου οργάνων διαπιστούνται δι εκθέσεως μετ επιτόπιον έρευναν, δημοσίου υπαλλήλου ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασεως, έχοντος αναλόγους τεχνικάς γνώσεις και οριζομένου υπο του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών.

11 7. Η έκτασις των εργασιών των ως άνω εργαστηρίων καθ όσον αφορά την εγκατάστασιν ραδιοηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων, πομπών, δεκτών, αντιπαρασιτικών διατάξεων, κεραιών, προσγειώσεων κλπ. Περιορίζεται εις το ραδιοτεχνικόν τούτων μέρος χωρίς τούτο να θίγη υφισταμένας ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις οιασδήποτε φύσεως, αι οποίαι αποτελούν αντικείμενον ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτου. Άδειαι λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων Άρθρ Ιδιοκτήται Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων κατηγορίας Α ή Β ή Γ υποχρεούνται, όπως, δια την λειτουργίαν τούτων, αποκτήσουν την βάσει του παρόντος χορηγουμένην άδειαν λειτουργίας των εργαστηρίων των. 2. Δια την χορήγησιν της εν λόγω αδείας υποβάλλεται άιτησις του ενδιαφερομένου, περιλαμβάνουσα τα κάτωθι στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμον του αιτούντος. Β) Έδρα και διεύθυνσις του Εργαστηρίου. Γ) Κατηγορία του Εργαστηρίου δι ήν αιτείται η άδεια. Δ) Κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου δι ων είναι εξωπλισμένον το Εργαστήριον τούτο, και Ε) Ονοματεπώνυμον υπευθύνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου. 3. Αι εν λόγω άδειαι χορηγούνται υπο των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών. 4. Ο τύπος των αδειών καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Άνάκλησις Αδειών. Άρθρ. 11. Αί χορηγούμεναι βάσει του παρόντος, άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να ανακληθούν κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων κατά τόπους Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών εις τας κάτωθι περιπτώσεις: Α) Εις την περίπτωσιν καθ ην ο κατέχων την άδειαν, κατά την διάρκειαν ασκήσεως του επαγγέλματος του έπαυσε να διατηρή τα εν αρθρ. 2 αναφερόμενα γενικά προσόντα. Β) Εις την περίπτωσιν καθ ην ο κατέχων την άδειαν και εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του, αποδεικνύεται υπεύθυνος σοβαρών ατυχημάτων επισυμβάντων ή δυναμένων να είχον προέλθει εκ κακής μελέτης και εκτελέσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής, συντηρήσεως και εγκαταστάσεως ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης

12 φύσεως αναληφθείσων και εκτελεισθεισών αποδεδειγμένως υπ αυτού. Γ) Εις περιπτώσεις καταγγελιών παραποιήσεως των εμπιστευομένων εις αυτόν ραδιοηλεκτρικών συσκευών προς επισκευήν ή συντήρησιν δι αλλοιώσεως των συστατικών στοιχείων της συσκευής ως π.χ. αφαιρέσεως τοιούτων στοιχείων και αντικαταστάσεως τούτων δι άλλων εφθαρμένων ή κατωτέρας αξίας, εφ όσον ταύτα αποδεικνύονται εκ διοικητικής ερεύνης διεξαγομένης αυτεπαγγέλτως ή κατ αίτησιν ενδιαφερομένων, υπο της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών ή κατόπίν δικαστικής αποφάσεως. Καταργούμεναι διατάξεις. Άρθρ. 12. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το εις εκτέλεσιν του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 2624/1953 εκδοθέν από 18 Μαιου/9 Ιουν Β.Δ/μα περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου ως ετρποποιήθη και συνεπληρώθη μετεγενεστέρως. Είς των αυτόν επί των Συγκοινωνιών Υποργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσην και εκτέλεσιν του παρόντος.

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός 1 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων ΝΟΜΟΣ 350/1976 Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων Άρθρο 1 1. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί κρισίµου εθνικού θέµατος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 1037/71 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα