ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2624/53 «περί χορηγήσως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και του Α.Ν. 303/68 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως του ΝΔ. 2624/53 «περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου». 2. Τας διατάξεις του Α.Δ. 65/1967 «περί τροποιποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Αναγκαστικών Νόμων 4/1967 και 19/1967 «περί αποκαταστάσως ευρυθμίας εις την λειτουργίαν των Δημοσίων Υπηρεσίων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ». 3. Την υπ αριθ. 343/1971 γνωμοδότησιν του Α.Σ.Δ.Υ. και 4. Την υπ αριθ. 407/1971 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν : Άρθρον 1. Διακρίσεις αδειών. Αι κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 2624/1953 χορηγούμενοι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διακρίνονται ως κάτωθι : Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α χορηγούμενη άνευ ή κατόπιν εξετάσεων. Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α χορηγούμενη άνευ εξετάσεων. Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β χορηγούμενη κατόπιν εξετάσεων. Δ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτου χορηγούμενη κατόπιν εξετάσεων και

2 Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού Ραδιοτεχνίτου χοτηγούμενη άνευ εξετάσεων. Άρθρον 2. Γενικά προσόντα. Δια την απόκτησιν οιασδήποτε των εν άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα : Α) Να είναι Έλλην πολίτης και να έχη συμπληρωμένον το 18 ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου δε περί αδείας βοηθού Ραδιοτεχνίτου το 16 ο έτος αυτής, τούτου αποδεικνυομένου δια πιστοποιητικού εγγραφής των μεν αρρένων εις τα Μητρώα Αρρένων, των δε θηλέων εις τα Δηματολόγια Δήμου ή Κοινότητος του Κράτους ή δι αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητος. Β) Να είναι νομιμόφρων, τούτο αποδεικνυομένου δια πιστοποιητικού της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Άρθρον 3. Ειδικά προσόντα. 1. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α άνευ εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής. Β) Πτυχιούχοι του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ενδεικτικόν Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής. Γ) Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Δ) Πτυχιούχοι της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητος Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών. Ε) Πτυχιούχοι της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και Στ) Πτυχιούχοι Σχολών αλλοδαπής ισότιμων προς τας υπο στοιχεία (α) και (β) Σχολάς. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου της οικείας ή σχετικής βεβαιώσεως της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών προκειμένου περί της κατηγορίας των Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών. 2. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α, κατόπιν εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, κάτοχοι αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β, έχοντες πενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εις Ραδιοηλεκτρολογικά

3 εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής και συντηρήσεως συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών, ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει. Τα προσόντα ταύτα αποδεικνύονται δια: Αα) Κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της οικείας ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Ββ) Αντίγραφον αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β και Γγ) Βεβαιώσεως του Ιδιοκτήτου του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών ή Οργανισμών, περί του χρόνου της παρ αυτής ευδοκίμου υπηρεσίας. Εν περιπτώσει καθ ην λόγω ελευθέρας ασκήσεως υπο του υποψηφίου, του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου, δεν είναι δυνατή η προσκόμισις της βεβαιώσεως ταύτης ο υποψήφιος προσάγει πιστοποιητικόν ανεγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εις ο ανήκει ούτος εν ω εμφαίνεται η επαγγελματική απασχόλησις του ενδιαφερομένου κατά το εν παραγράφο 4 του άρθρου 3 του άνω Ν.Δ. 2624/1953 οριζόμενον χρονικόν διάστημα εκδιδόμενον υπ ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου, ως και τοιούτον της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί καταβολής υπο του ενδιαφερομένου φόρου επιτηδεύματος, δια την άσκησιν του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου, κατά το απαιτούμενον ως άνω χρονικόν διάστημα. Β) Πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, κάτοχοι αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α, έχοντες τριετή ευδόκιμον άσκησιν του επαγγέλματος από της λήψεως του πτυχίου. Τα προσόντα ταύτα αποδεινκύονται δι αντιγράφου αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α και της εν τη περιπτώσει α υποπερίπτωσις γγ) της παρούσης παραγράφου μνημονευομένης βεβαιώσεως δια τριετή τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλματος ή εν περιπτώσει ευλευθέρας ασκήσεως του επαγγέλματος των εν τη αυτή διατάξει αναφερομένων πιστοποιητικών Σωματείου και Οικονομικής Εφορίας. 3. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α έχουν οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, επιτυχών εις την ειδικήν επι εγγραφή μέλους εξέτασιν ξένων Επισήμων Συνδέσμων Ραδιοηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τα προσόντα ταύτα αποδεικνύονται δια: Α) κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της οικείας ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

4 Β) Πιστοποιητικού του ως άνω οικείου Συνδέσμου Ραδιοηελτρολόγων Μηχανικών, ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει εγγεγραμμένος μέλος του Συνδέσμου, κατόπιν εξετάσεων του. Γ) Πιστοποιητικού της οικείας εν Ελλάδι εξεταστικής Επιτροπής, ήτις ενήργησεν την εξέτασιν του ενδιαφερομένου περί της επιτυχίας τούτου κατά τας εξετάσεις, εάν η εξέτασις εγένετο εν Ελλάδι. Δ) Πλήρους προγράμματος εξεταζόμενης ύλης και κανονισμού των εξετάσεων, βεβαιουμένων υπο της αρμοδίας Αρχής της Χώρας εις ην η έδρα του Συνδέσμου. 4. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β κατόπιν εξετάσεων έχουν οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου πτυχίου της Σχολής ταύτης. 5. Δικαίωμα αποκτήσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτου, κατόπιν εξετάσεων, ή βοηθού Ραδιοτεχνίτου, άνευ εξετάσεων, έχουν οι κάτωθι: Α) Απόφοιτοι ανεγνωρισμένης υπο του Κράτους μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών προσωπικής φοιτήσεως ή δι αλληλογραφίας. Β) Απόφοιτοι Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας. Γ) Απόφοιτοι μη ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετήσιας τουλάχιστον φοιτήσεως προσωπικής ή δι αλληλογραφίας, εφ όσον ούτοι εδιδάχθησαν την τεχνικήν ύλην την προβλεπομένην δια τας αντιστοίχους Σχολάς προσωπικής φοιτήσεως μετά των σχετικών τεχνικών εφαρμογών και έλαβον απολυτήριον ή σχετικήν βεβαίωσιν κατόπιν επιτυχούς εξετάσεως. Το προσόν τούτο αποδεικνύεται δια πτυχίου ή απολυτηρίου επιτυχούς φοιτήσεως της οικείας Σχολής ή βεβαιώσεως των Εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών, εφ όσον ταύτα έχουν υποβάλει εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών τα κάτωθι στοιχεία: Αα) Επωνυμίαν, έδραν λειτουργίας και χρόνον ιδρύσεως αυτών. Ββ) Οναματεπώνυμον και διεύθυνσιν του διευθύνοντος αυτό. Γγ) Πλήρες πρόγραμμς των διδασκομένων μαθημάτων και τεχνικών εφαρμογών. Δδ) Χρησιμοποιούμενον εργαστηριακόν εξοπλισμόν ως και τα προσόντα του χρησιμοποιουμένου διδακτικού προσωπικού. Εε) Χρόνον φοιτήσεως ή ολοκληρώσεως των σπουδών και τυπικά προσόντα σπουδαστών.

5 Άρθον 4. Έλεγχος Προσόντων. Τα προσόντα των υποψηφίων ελέγχονται παρά των κατά τόπους Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών επί τη βάσει των εν τοις προηγουμένης άρθροις 2 και 3 του παρόντος πιστοποιητικών. Άρθρον 5. Χρόνος και τόπος εξετάσεων. 1. Αι εξετάσεις δια την απόκτησιν των εν άρθρω 1 αδειών ασκήσεως επαγγέλματος διενεργούνται εις τας έδρας των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών κατά το πρώτον 15νθήμερον των μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου έκαστου έτους. 2. Το πρόγραμμα διενεργείας των εξετάσεων ορίζεται δια σχετικής ανακοινώσεως τοιχοκολλουμένης εις το κατάστημα εκάστης Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών 30 ημέρας ενωρίτερον της ημερομηνίας ενάρξεως των εξετάσεων. 3. Οι προτιθέμενοι να μετάσχουν των εξετάσεων υποβάλουν 15 ημέρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως της εξεταστικής περιόδου σχετικήν αίτησιν μετά των εν άρθροις 2 και 3 οριζομένων δικαιολογητικών, εις την οικείαν Επιθεώρησιν Συγκοινωνιών. Άρθρον 6. Εξετάσεις Εξεταστική Επιτροπή. 1. Αι εξετάσεις των υποψηφίων, εις όσας περιπτώσεις προβλέπονται τοιαύται, διενεργούνται παρά τη έδρα εκάστης Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών υπό της Επιτροπής της προβλεπομένης υπο του 411/1971 Β.Δ/τος «περί καταργήσεως και ανασυγκροτήσεως συμφώνως των Ν.Δ. 532/70 της υπο του Ν.Δ. 2624/53 προβλεπομένης Εξεταστικής Επιτροπής». 2. Αι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπούνται εις Πρακτικόν και καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον τηρούμενον υπο του Γραμματέως, τούτων υπογραφομένων υπο του Προέδρου, των Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και του Γραμματέως. 3. Η εξέτασις των υποψηφίων διεξάγεται γραπτώς και πρακτικώς επι της Ραδιοηλεκτρικής θεωρίας και της Ραδιοηλεκτρικής τεχνικής κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. 4. Οι υποψήφιοι εξετάζονται: Α) Γραπτώς Αα) Εις το μάθημα της Ραδιοηλεκτρολογίας (ανάπτυξις θεωρητικών θεμάτων ) και

6 Ββ) Εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας ( επίλυσις ασκήσεων και υπολογισμός κατασκευών επι της ύλης του μαθήματος της Ραδιοηλεκτρολογίας) και Β) Πρακτικός: Προφορική εξέτασις επι της ως άνω ύλης εν συνδυασμό με ερμηνείας Ραδιοηλεκτρικών σχεδιαγραμμάτων και εκτέλεσις εργαστηρικάων ασκήσεων ( προφορικώς ή γραπτώς). 5. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου καθορίζεται ως κάτωθι: Α) Μάθημα Ραδιοηλεκτρολογίας ( Συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα Στοιχεία κυκλωμάτων και εφαρμογαί Ηλεκτρονικαί λυχνίαι και εφαρμογαί Κρυσταλολυχνίαι Εκπομπή Λήψις Κεραίαι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Τροφοδοτικά συστήματα Μετρήσεις και όργανα. Β) Μάθημα Ραδιοτεχνίας ( προβλήματα και ασκήσεις επι των ανωτέρων θεμάτων Ραδιοηλεκτρολογίας). 6. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β καθορίζεται ως κάτωθι: Α) Μάθημα Ραδιοηλεκτρολογίας ( Συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα Στοιχεία κυκλωμάτων και εφαρμογαί Ηλεκτρονικαί λυχνίαι και εφαρμογαί Κρυσταλλολυχνίαι Εκπομπή Λήψις Κεραίαι, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Τροφοδοτικά συστήματα Μετρήσεις και όργανα Γραμμαί μεταφοράς Ακουστική ηλεκτροακουστική Τηλεόρασις Ραντάρ Σχέδιον) Β)Μάθημα Ραδιοτεχνίας ( προβλήματα και ασκήσεις επι των ανωτέρω θεμάτων Ραδιοηλεκτρολογίας). 7. Αναλυτικώς η εξεταστέα ύλη δια την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου ή Ραδιοηλεκτρολόγου Β καθορίζεται δι αποφάσεως του επι των Συγκοινωνιών Υπουργού, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 8. Η εξεταστέα ύλη εις την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων προς απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Α καθορίζεται εκ των υπο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων μαθημάτων. Τα εκ της εξεταστέας ταύτης ύλης τιθέμενα υπο της Εξεταστικής Επιτροπής θέματα, δέον να είναι της αυτής τουλάχιστον στάθμης με τα διδασκόμενα εις τον κύκλον επιμορφώσεως πτυχιούχων Φυσικών του ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής των ημεδαπών Πανεπιστημίων η των αντιστοίχων ή συγγενών Σχολών των ημεδαπών Πολυτεχνείων. 9. Τα θέματα της πρακτικής εξετάσεως προφορικής ή γραπτής των Ραδιοτεχνιτών, Ραδιοηλεκτρολόγων Β και Ραδιοηλεκτρολόγων Α, λαμβάνονται εκ της οικείας δι εκάστην κατηγορίαν,

7 οριζομένης εις τας ανωτέρω 5,6, και 8 παραγράφους του παρόντος άρθρου ύλης Ραδιοηλεκτρολογίας η Ραδιοτεχνίας. Άρθρον 7. Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Βαθμολογία. 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς εις το μάθημα της Ραδιοηλεκτρολογίας και εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας. Κατά την γραπτήν εξέτασιν εκάστου μαθήματος δέον να παρίστανται δυο τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η εξέτασις διεξάγεται κατά τρόπ ν εξασφαλίζοντα την αντικειμενικήν κρίσιν της Επιτροπής επί της ικανότητος των εξεταζομένων. Προς τούτο λαμβάνονται άπαντα τα κατά την κρήσιν της Επιτροπής ενδεικνυόμενα μέτρα δια την καλυτέραν διεξαγωγήν των εξετάσεων. Η ανάπτυξις των προς εξέτασιν θεμάτων γίνεται επί φύλλων χάρτου χορηγουμένων παρά της Επιτροπής, φερόντων διπλούν αδιαφανές επικάλυμμα ος ο οι εξεταζόμενοι αναγράφουν ευαναγνώστως το ονοματεπώνυμον των. Τα επικάλλυμα δεν επικολλάται μετά τον έλεγχο του αναγραφέντος ονοματεπωνύμου επι τη φάσει της ταυτότητος του εξεταζομένου. Κατά την γραπτήν εξέτασιν απαγορεύεται η χρήσις βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων ή αλληλοβοήθεια μεταξύ των εξεταζομένων, πάσα συνεννόησις αυτών μεθ οιοδήποτε προσπώπου εντός ή εκτός της αιθούσης και πάσα εν γένει αντιγραφής. Υποψήφιος αντιγραφών ή καθ οιοδήποτε τρόπον επιζητών να τύχη βοηθείας δια την επίλυσιν ή ανάπτυξιν των θεμάτων του βαθμολογείται δια του μηδενός και αποκλείεται των εξετάσεων. Κατ εξαίρεσιν δύναται να επιτραπή κατά την γραπτήν εξέτασιν των υποψηφίων δια την απόκτησιν αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Α εις το μάθημα της Ραδιοτεχνίας ή χρησιμοποιήσις υπο των εξεταζομένων παντός βοηθήματος χρησίμου δια την επίλυσης των τεθέντων θεμάτων. Πας μη προσερχόμενος προς εξέτασιν εις οιοδήποτε μάθημα κατά την καθοριζομένην ημερομηνίαν θεωρείται ως μη συμμετασχών των εξετάσεων της περιόδου ταύτης. 2. Προκειμένου περί γραπτής εξετάσεως, συνέρχεται ή Εξεταστική Επιτροπή εις ειδικήν συνεδρίασιν δυο ώρες προ των εξετάσεων και επιλέγει εξ θέματα εκ της Ραδιοηλεκτρολογίας και ισάριθμα εκ της Ραδιοτεχνίας, άτινα εγκλείει εντός φακέλλων καλώς εσφραγισμένων τους οποίους παραδίδει εις τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά την τακτοποίησιν των εξεταζομένων εις τας θέσεις των, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τον αντιστοιχούντα προς το εξεταζόμενον μάθημα φάκελλον ενώπιον και των λοιπών Μελών της Επιτροπής και θέτει τα επιλεγέντα

8 θέματα εντός κληρωτίδος. Μεθ ο εις εκ των εξεταζομέων καλούμενος εξάγει εκ της κληρωτίδος τρία θέματα, τα οποία ο Πρόεδρος υπαγορέυει εις τους εξεταζομένους οίτινες και αναγράφουν αυτά επι του γραπτού των. 3. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται εις την ανάπτυξιν και επίλυσιν απάντων των εξ εκάστου των άνω μαθημάτων τεθέντων αυτοίς θεμάτων. Ο χρόνος εκάστης γραπτής εξετάσεως καθορίζεται υπο του Προέδρου της Επιτροπής δεν δύναται δε να υπερβή τας 2 ώρας δια τους Ραδιοτεχνίτας, 2.30 ώρας δια τους Ραδιοηλεκτρολόγους Β και 3.30 ώρας δια τους Ραδιοηλεκτρολόγους Α δι εκάστην εξεταζόμενον μάθημα 4. μετά το πέρας εκάστης εξετάσεως τα γραπτά συγκεντρούνται παρά της Επιτροπής, μονογράφονται υπο του Προέδρου και ενός τουλάχιστον των λοιπών Μελών αυτής και αριθμούνται κατ αύξοντα αριθμόν. 5. Η διόρθωσις των γραπτών εκάστου μαθήματος ανατίθεται παρά της Επιτροπής εις δυο εκ των Μελών αυτής άτινα και βαθμολογούν. Ο μέσος όρος των τεθέντων βαθμών αποτελεί την βαθμολογίαν εις έκαστον των άνω μαθημάτων. 6. Η βαθμολογία ορίζεται από Τα γραπτά των υποψηφίων παραμένουν εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν Συγκοινωνιών επι δυο έτη από του πέρατος των εξετάσεων μεθ ο καταστρε φονται. 8. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πρακτικώς ενώπιον ολοκλήρου της Επιτροπής ιδιαιτέρως έκαστος ή καθ ομάδας, αναλόγως του εξεταζομένου θέματος. 9. Αι υπο των Μελών της Επιτροπής υποβαλλόμεναι ερωτήσεις κατά την προφορικήν εξέτασιν δεν δύνανται να υπερβούν τας πέντε, αι δε τιθέμεναι εργαστιρικακαί ασκήσεις κατά την γραπτήν τοιαύτην δεν θα υπερβαίνουν τας δυο δι έκαστον εξεταζόμενον. 10. Η βαθμολογία γίνεται από συμφώνου υπο των Μελών της Επιτροπής επι τόπου μεθ εκάστην εξέτασιν, καταγραφόμενη επι πίνακος βαθμολογίας πρακτικών εξετάσεων, τηρουμένου υπο του Προέδρου. 11. Εν περιπτώσει διαφωνίας των Μελών της Επιτροπής ως προς την βαθμολογίαν, καταχωρείται επι του άνω πίνακος ο κατά την κρίσιν εκάστου Μέλους βαθμός και εξάγεται ο μέσος όρος. Η βαθμολογία ορίζεται από Μετά το πέρας της βαθμολογίας της γραπτής και πρακτικής εξετάσεως των υποψηφίων η Επιτροπή, συνερχομένη εν ολυμελεία προβαίνει εις την αποκάλυψιν των γραπτών, συνάπτουσα Πρακτικόν εκδόσεως αποτελεσμάτων εις ο αναγράφονται

9 αναλυτικώς οι βαθμοί εκάστου υποψηφίου δι έκαστον των μαθημάτων της γραπτής εξετάσεως (Ραδιοηλεκτρολογία Ραδιοτεχνία) και της πρακτικής εξετάσεως (προφορική ανάπτυξις, εργαστηριακαί ασκήσεις). 13. Θεωρείται επιτυχών δια την απόκτησιν αδείας ασκήσεως επαγγέλματος της οικείας κατηγορίας, ο υποψήφιος όστις ήθελε λάβει συνολικόν βαθμόν ( μέσον όρον γραπτής και πρακτικής εξατάσεως) 12, εφ όσον ο βαθμός ούτος εξασφαλίζεται με βαθμούς γραπτής εξετάσεως (μέσον όρον) 10 και άνω και πρακτικής εξετάσεως ( μέσον όρον) 12 και άνω. 14. Υποψήφιοι μη συγκεντρώσαντες την ανωτέρω βαθμολογίαν θεωρούνται αποτυχόντες, δύνανται δε να προσέλθουν εις εξετάσεις κατά τας επομένας εξεταστικάς περιόδους. Άρθρον 8. Άδειαι. 1. Αι άδειαι δια την άσκησιν του επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου οιασδήποτε κατηγορίας χορηγούνται υπο των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών. 2. Αι χορηγούμεναι αδείαι υπογράφονται υπο των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών, εκδίδονται δε εις τρία αντίτυπα εξ ων το εν, εφ ου επικολλάται και το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου παραδίδεται εις τον δικαιούχον, το δέυτερον παραμένει εν τω αρχείω και το τρίτον αποστέλλεται εντός μηνός από της εκδόσεως του εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών προς ενημέρωσιν του τηρουμένου παρ αυτή Γενικού Μητρώου. Επι των αντιτύπων επικολλάται η φωτογραφία του κατόχου της αδείας. 3. Αι άδειαι δέον να ανγράφουν την κατηγορίαν της αδείας (άρθρον 2 Ν.Δ. 2624/53), το ονοματεπώνυμον του υπέρ το εκδίδεται αυτή, την χρονολογίαν εκδόσεως και πάσαν άλλην αναγαίαν λεπτομέρειαν. Ο τύπος της αδείας καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. 4. Εις τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου χορηγείται τη αιτήσει των, βεβαίωσις εφ ης αναγράφονται ο αριθμός και η κατηγορία της εκδοθείσης αδείας και τα λοιπά εν τη αδεία αναφερόμενα στοιχεία του κατόχου ταύτης. Επί των βεβαιώσεων τούτων επικολλάται το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου. 5. Παρά τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών τηρείται Μητρώον των εκδιδομένων αδειών, κεχωρισμένως δι εκάστην κατηγορίαν.

10 Άρθον 9. Κανονιστικαί διατάξεις. 1. Ραδιοηλεκτρικά Εργαστήρια διευθυνόμενα υπό Ραδιοηλεκτρολόγου Α, Ραδιοηλεκτρολόγου Β ή Ραδιοτεχνίτου ονομάζονται αντιστοίχως: Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Α Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Β Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Γ 2. Τα Ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια Α, ή Β ή Γ κατηγορίας, δέον να είναι εξωπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, αναγκαιούντα δια την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεσιν των εργασιών των ως αυται καθορίζονται δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2624/ Ως κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων Α κατηγορίας, απαιτούνται: Α) Εν πολύμετρον τάσεων, εντάσεων και αντιστάσεων συνεχούς εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής ευαισθησίας, Β) Εν λυχνιόμετρον και εν τρανζιστόμετρον κατάλληλα δι Ευρωπαϊκά και Αμερικανικάς κατασκευάς. Γ) Μια γέφυρα μετρήσεων αντιστάσεων και πυκνωτών. Δ) Μια γεννήτρια σημάτων ακουστικής και υψηλής συχνότητος. Ε) Εν ταλαντοσκόπιον ( καθοδικός παλμογράφος) Στ) Εν ηλεκτρικόν βολόμετρον χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων (μέχρι 5MHZ). Ζ) Μια γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων ( μέχρι 50 ΜΗΖ τουλάχιστον) δια ημιτονικά και τετραγωνικά σήματα. Η) Εν υψηλής συχνότητος κυματόμετρον ή μετρητής πεδίου ως και παν έτερον αναγκαίον όργανον συναρτήσει των κατασκευαστικών εργασιών του εργαστηρίου. 4. Ως κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Β κατηγορίας απαιτούνται τα εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα υπο στοιχ. Α -Ε. 5. Ω; κατ ελάχιστον απαραίτητα όργανα δια την οργάνωσιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ κατηγορίας απαιτούνται τα εν τη αυτή παρ. 3 αναφερόμενα υπο στοιχ. Α Δ. 6. Η ύπαρξις των αναγκαιούντων δια την συγκρότησιν Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου οργάνων διαπιστούνται δι εκθέσεως μετ επιτόπιον έρευναν, δημοσίου υπαλλήλου ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασεως, έχοντος αναλόγους τεχνικάς γνώσεις και οριζομένου υπο του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών.

11 7. Η έκτασις των εργασιών των ως άνω εργαστηρίων καθ όσον αφορά την εγκατάστασιν ραδιοηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων, πομπών, δεκτών, αντιπαρασιτικών διατάξεων, κεραιών, προσγειώσεων κλπ. Περιορίζεται εις το ραδιοτεχνικόν τούτων μέρος χωρίς τούτο να θίγη υφισταμένας ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις οιασδήποτε φύσεως, αι οποίαι αποτελούν αντικείμενον ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτου. Άδειαι λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων Άρθρ Ιδιοκτήται Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων κατηγορίας Α ή Β ή Γ υποχρεούνται, όπως, δια την λειτουργίαν τούτων, αποκτήσουν την βάσει του παρόντος χορηγουμένην άδειαν λειτουργίας των εργαστηρίων των. 2. Δια την χορήγησιν της εν λόγω αδείας υποβάλλεται άιτησις του ενδιαφερομένου, περιλαμβάνουσα τα κάτωθι στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμον του αιτούντος. Β) Έδρα και διεύθυνσις του Εργαστηρίου. Γ) Κατηγορία του Εργαστηρίου δι ήν αιτείται η άδεια. Δ) Κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου δι ων είναι εξωπλισμένον το Εργαστήριον τούτο, και Ε) Ονοματεπώνυμον υπευθύνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου. 3. Αι εν λόγω άδειαι χορηγούνται υπο των Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών. 4. Ο τύπος των αδειών καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Άνάκλησις Αδειών. Άρθρ. 11. Αί χορηγούμεναι βάσει του παρόντος, άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να ανακληθούν κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων κατά τόπους Επιθεωρήσεων Συγκοινωνιών εις τας κάτωθι περιπτώσεις: Α) Εις την περίπτωσιν καθ ην ο κατέχων την άδειαν, κατά την διάρκειαν ασκήσεως του επαγγέλματος του έπαυσε να διατηρή τα εν αρθρ. 2 αναφερόμενα γενικά προσόντα. Β) Εις την περίπτωσιν καθ ην ο κατέχων την άδειαν και εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του, αποδεικνύεται υπεύθυνος σοβαρών ατυχημάτων επισυμβάντων ή δυναμένων να είχον προέλθει εκ κακής μελέτης και εκτελέσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής, συντηρήσεως και εγκαταστάσεως ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης

12 φύσεως αναληφθείσων και εκτελεισθεισών αποδεδειγμένως υπ αυτού. Γ) Εις περιπτώσεις καταγγελιών παραποιήσεως των εμπιστευομένων εις αυτόν ραδιοηλεκτρικών συσκευών προς επισκευήν ή συντήρησιν δι αλλοιώσεως των συστατικών στοιχείων της συσκευής ως π.χ. αφαιρέσεως τοιούτων στοιχείων και αντικαταστάσεως τούτων δι άλλων εφθαρμένων ή κατωτέρας αξίας, εφ όσον ταύτα αποδεικνύονται εκ διοικητικής ερεύνης διεξαγομένης αυτεπαγγέλτως ή κατ αίτησιν ενδιαφερομένων, υπο της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών ή κατόπίν δικαστικής αποφάσεως. Καταργούμεναι διατάξεις. Άρθρ. 12. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το εις εκτέλεσιν του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 2624/1953 εκδοθέν από 18 Μαιου/9 Ιουν Β.Δ/μα περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου ως ετρποποιήθη και συνεπληρώθη μετεγενεστέρως. Είς των αυτόν επί των Συγκοινωνιών Υποργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσην και εκτέλεσιν του παρόντος.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.457 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. Έχοντας υπ όψη: 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το άρθρο 28 του Ν.1158/1981 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 /10 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/ οικ. 81674 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με το Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ προβλέπονται οι όροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/οικ.105516 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ»

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-ΣΙΛ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-ΣΙΛ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκο έτος 2011-2012 πέντε συνολικά (5)υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 97 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» ΥΠΟΤΡΟΦΙA ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. μετά την αρχική της εξαγγελία της 27 Ιανουαρίου 2003, προκηρύσσει και για το σχολικό έτος 2011-2012 μία υποτροφία, για να τιμήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών

Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα