ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ"

Transcript

1 Δ Η Μ Ο Σ Α Λ Ι Μ Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΝΔ/ΝΤΟΣ ΤΗΛ (κ. Παπαθωμά) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ (Σύμφωνα με την 10551/ Υπ. Απόφασης Φ.Ε.Κ. τ.β 246/ ) Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση για προέγκριση από την αρμόδια Δημαρχιακή Επιτροπή. Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία μας. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση την πρωτοκολλείτε & με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά: 1) Τριπλότυπο 185 Ευρώ για τα κατ/τα με εξαίρεση τις Υπεραγορές Τροφίμων (SUPER MARKET) με εμβαδόν 1000τ.μ. 180 Ευρώ με εμβαδόν από 1000 τ.μ. εώς 5000 τ.μ. 250 Ευρώ και από 5000 τ.μ. & άνω 375 Ευρώ, το οποίο χορηγείται από το ταμείο Δήμου.. Στα κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις 560 Ευρώ, το οποίο χορηγείται από το ταμείο του Δήμου. 2) Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής από την απεικόνιση του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολείο, εκκλησία, νοσοκομείο κ.λ.π.). Το διάγραμμα κάλυψης είναι σκόπιμο να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και μπορεί να είναι είτε ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. 3) Βεβαίωση επιτρεπόμενης χρήσης από την οικεία Πολεοδομία. 4) Κανονισμός πολυκατοικίας αν το κατάστημα στεγάζεται σε πολυκατοικία. 5) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). 6) Την αίτηση καταθέτετε στο Τμήμα Καταστημάτων, σε φάκελο ανοιχτού χρώματος, με λάστιχα. Εάν κατά τον προέλεγχο απαιτηθεί άλλο έγγραφο (π.χ βεβαίωση κύριας χρήσης) θα σας ζητηθεί αρμοδίως. 7) Εφόσον μετά το προέλεγχο εγκριθεί κατ αρχή η ίδρυση του καταστήματος και διαβιβαστεί Υπηρεσιακά στο γραφείο μας, τότε πρέπει να υποβάλλεται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο κάτω. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΟΛΑ τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα & Νόμιμα Θεωρημένα όχι απλές φωτοτυπίες.) 1. Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 2. Υποχρεωτική αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα της επιγραφή του Καταστήματος Ν.2946/2001 ΦΕΚ Α Απόφαση προέγκρισης της Δημαρχιακής Επιτροπής. 4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 5. Αν είναι Ο.Ε.-Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφα των Δελτίων Αστ. Ταυτότητας όλων των εταίρων. 6. Αν ο αιτών είναι Νομικό πρόσωπο, το καταστατικό του νομικού προσώπου και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του. 7. Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, αντί της αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας. Για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ο.Κ. μόνο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. 8. Aπόσπασμα Ποινικού Μητρώου του ενδιαφερόμενου αν απαιτείται. Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ν.1599/1986 με το εξής κείμενο: Ο κάτωθι υπογράφων/ουσα δεν έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Π.Δ. 180/79 όπως αυτό ισχύει. 9. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας του ενδιαφερομένου. Αν είναι Ο.Ε.-Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας όλων των εταίρων. (Να φαίνεται ονοματεπώνυμο και η τελευταία θεώρηση) 10. Φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύεται η κυριότητα του κτιρίου που θα στεγαστεί το κατάστημα. Σε περίπτωση μισθώσεως, φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 11. Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομία ότι ο χώρος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο κατάστημα. Αντίγραφα από το φάκελο της οικοδομικής άδειας και των σχεδιαγραμμάτων κατόψεων και τομών θεωρημένα από τη Πολεοδομία Η αρμόδια υπηρεσία βέβαια υποχρεούται να ενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο (διατάξεις άρθρου 10 παρ. 3 Ν.3230/ Σχεδιαγράμματα του καταστήματος (Κάτοψη & τομή σε τέσσερα (4) αντίτυπα έκαστο, από ιδιώτη μηχανικό σε κλίμακα 1:50 όπου θα απεικονίζονται με λεπτομέρεια όλοι οι χώροι του καταστήματος, το οποίο θα ορίζεται επακριβώς και θα αναγράφονται οι διαστάσεις και το εμβαδόν αυτού και των βοηθητικών χώρων τα οποία θεωρούνται από την αρμόδια Δ/νση Υγείας. Επίσης θα πρέπει να απεικονίζονται οι χώροι (δημόσιοι και ιδιωτικοί) στους οποίους πιθανόν θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. 13. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή και κανονισμό της πολυκατοικίας, σε περίπτωση αρνήσεως ή μη ύπαρξης διαχειριστή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που να δηλώνει όσα αναφέρονται στη παράγραφο Γ των ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στη πίσω σελίδα του εντύπου. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (μπαρ και τα όμοια προς αυτά, καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ κλπ), καθώς και για ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, μόνο αν υπάρχει υπόγειο, για την αρτιότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υπογείου, θεωρημένη από το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων. 15. Βεβαίωση πυρασφάλειας του καταστήματος από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών. 16. Βεβαίωση της αρμόδιας εφορίας περί υποβολής δηλώσεως ενάρξεως επαγγέλματος.

3 17. Βεβαίωση της αρμόδιας εφορίας πρόσφατη, περί υποβολής δηλώσεως διακοπής επαγγέλματος του προηγούμενου ιδιοκτήτη και κατάθεση της πρωτότυπης άδειάς του, μόνο σε περίπτωση που το είδος του καταστήματος βρίσκεται σε απαγορευμένη από το Δήμο περιοχή. 18. Βεβαίωση περί μη οφειλής πρόσφατη, στο Δήμο Αλίμου. (Δημαρχείο Α όροφος) 19. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες ίδιες μέσα σε μικρό φάκελο, πίσω από τις οποίες θα αναγράφεται όνομα. 20. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για κουρεία κομμωτήρια, μανικιούρ, πεντικιούρ, γυμναστήρια, και κρεοπωλεία. 21. Βεβαίωση από την Β Εφορία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, μόνο εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε Αρχαιολογικούς Χώρους 22. Για τα κέντρα διασκεδάσεως: Έγγραφο (τίτλου κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατάστημα. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6) ήτοι μια θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα (κέντρο διασκέδασης). 23. Για τα πρατήρια άρτου: Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, στο οποίο αναφέρεται ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν τελεί κατάσταση πτώχευσης. (Αναζητείται από το Δήμο). 24. Για τα γυμναστήρια δεν χρειάζονται φωτογραφίες ή παράβολο, η άδεια εκδίδεται από τη Νομαρχία. 25. Για Παιδότοπους Κλειστούς και Υπαίθριους Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ για τα μηχανήματα. 26. Για Κλειστό Παιδότοπο Επιπλέον Βεβαίωση στατικής επάρκειας από μηχανικό. 27. Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την Υπηρεσία για ειδικές περιπτώσεις. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Τα δικαιολογητικά παραδίδονται όλα μαζί μέσα σε φάκελο, ανοιχτού χρώματος με λάστιχα Όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα & Νόμιμα Θεωρημένα, Όχι απλές φωτοτυπίες. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. II. ΌΛΑ τα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. III. Η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή (βλέπε δικαιολογητικά σελ. 2 αρ. 10) θα συντάσσεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα παρακάτω: ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση που θέλετε επιπλέον διευκρινίσεις παρακαλώ ρωτήστε μας. 1) δηλώνω ότι είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας όπου θα ιδρυθεί το κατάστημα του στην οδό το οποίο θα λειτουργήσει ως και από το πρόσφατο κανονισμό κανονισμό της πολυκατοικίας του οποίου και επισυνάπτω γνήσιο αντίγραφο, επιτρέπεται η χρήση του χώρου για το σκοπό αυτό. 2) Αν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας η δήλωση του διαχειριστή θα αναφέρει : δηλώνω ότι είμαι διαχειριστή της πολυκατοικίας όπου θα ιδρυθεί το κατάστημα του στην οδό το οποίο θα λειτουργήσει ως.η πολυκατοικία δεν έχει

4 κανονισμό όμως η πλειοψηφία των ιδιοκτητών και ενοίκων της, επιτρέπει τη λειτουργία αυτού του καταστήματος. 3) Αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αρνείται κακόβουλα, την πιο πάνω δήλωση κάνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (χώρου) όπου θα στεγαστεί το κατάστημα & ο οποίος πρέπει να αναφέρει : είμαι ο ιδιοκτήτης του χώρου επί της οδού όπου θα στεγαστεί το κατάστημα του το οποίο θα λειτουργήσει ως & από το πρόσφατο κανονισμό της πολυκατοικίας του οποίου και επισυνάπτω γνήσιο αντίγραφο, επιτρέπεται η χρήση του χώρου [ή αν δεν υπάρχει κανονισμός, συμπληρώνει ] δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, η πλειοψηφία των ενοίκων & ιδιοκτητών της συμφωνεί με τη λειτουργια του πιο πάνω καταστήματος, για το σκοπό αυτό κάνω εγώ τη δήλωση αυτή διότι δεν υπάρχει διαχειριστής στη πολυκατοικία ή αρνείται. 4) Σε περίπτωση που δεν είναι πολυκατοικία τη πιο πάνω δήλωση κάνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (χώρου) όπου θα στεγαστεί το κατάστημα & ο οποίος πρέπει να αναφέρει : είμαι ο ιδιοκτήτης του χώρου επί της οδού όπου θα στεγαστεί το κατάστημα του το οποίο θα λειτουργήσει ως & η πλειοψηφία των ενοίκων επιτρέπει την λειτουργία του και δεν υπάρχει διαχειριστής. 5) Αν είναι μονοκατοικία και δεν υπάρχουν άλλοι ένοικοι ή ιδιοκτήτες, την πιο πάνω δήλωση δήλωση κάνει ο ιδιοκτήτης του ακίνητου (χώρου) όπου θα στεγαστεί το κατάστημα & ο οποίος πρέπει να αναφέρει: είμαι ο ιδιοκτήτης του χώρου επί της οδού όπου θα στεγαστεί το κατάστημα του, δεν υπάρχουν άλλοι ένοικοι ή ιδιοκτήτες στο κτίριο και συμφωνώ να λειτουργήσει ως... Προσοχή: Αν δεν σας καλύπτει απόλυτα καμιά από τις πιο πάνω πέντε (5) περιπτώσεις παρακαλώ ρωτήστε μας. IV. Για τα αποτελέσματα του προελέγχου καθώς και για την παραλαβή της άδειας, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί από την Υπηρεσία μας ειδοποίηση. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο για σχετική σας ενημέρωση. a. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος θα δύναται μόνο αυτός να παραλάβει την άδειά του. Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλλαβή της άδειας μπορεί να γίνει και από τρίτο άτομο εφόσον έχει ειδική εξουσιοδότηση από το δικαιούχο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 1) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ, Αριστοτέλους 53 (3 ος όροφος), τηλ ) Διεύθυνση Πολεοδομίας Αργυρούπολης, Αργυρουπόλεως 94-96, τηλ ) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 8 ος Πυρ/κος Σταθμός Η Γραφείο Πυρασφάλειας, τηλ , ΦΑΞ: ) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονομικών Ελέγχων Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθήνας, Θησέως 273 & Σόλωνος 133, Καλιθέα, τηλ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, την οποία και πρέπει να επιδεικνύουν κατά τον οποιονδήποτε έλεγχο, κλείνονται (σφραγίζονται) αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Αρχή, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως

5 του ενδιαφερομένου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για απόκτηση αδείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή των πιο πάνω, (Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 άρθρο 6 Παρ.9) Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιπλέον διευκρίνισης, παρακαλώ ρωτήστε μας είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Εάν πρόκειται για γραφεία τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φερέτρων θα προσκομιζεται, από μηχανικό, σχεδιάγραμμα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει νοσοκομείο ή κλινική. 2. Αν πρόκειται για εταιρεία να προσκομιστούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι σήμερα) Το καταστατικό της εταιρείας και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ. Για τους εκπροσώπους να προσκομιστούν α) βιβλιάριο Υγείας από το Υγειονομικό (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 / τηλ , ), β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γ) Δύο φωτογραφίες, δ) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής χρήσης, για τα καταστήματα, στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων. Ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για της υπογραφής (πρωτότυπη στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : «Συναινώ να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Αλίμου το ποινικό μου μητρώο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος μου (είδος καταστήματος) στην οδό» Τα ποινικά μητρώα όλων των εταίρων. Εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται μόνο τα ποινικά μητρώα των εκπροσωπούντων αυτές, μετόχων ή εταίρων {Θα αναζητούνται αυταπάγγελτα}.οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη) στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : Συναινώ να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Αλίμου το ποινικό μου μητρώο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός μου (είδος καταστήματος),στην οδό.». Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπεύθυνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται βιβλιάριο υγείας, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης. 3. Επιπλέον δικαιολογητικά για κέντρα διασκέδασης άνω και κάτω των 200 ατόμων Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό εξαερισμό του χώρου του καταστήματος Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωσης. Μελέτη στατικής επάρκειας. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλος κυριότητας για θέσεις πάρκινγκ θαμώνων (ΠΔ 257/01 ΦΕΚ 184 Α) και σχεδιαγράμματα κάτοψης μηχανικού, στο οποίο φαίνονται οι θέσεις πάρκινγκ καθώς και η απόσταση από το κατάστημα.

6 Βεβαίωση ΑΕΠΙ ( Χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ) Φραγκοκλησιας και Σάμου 51 Αμαρούσιο τηλ ) Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται πρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.(άρθρο 6 Ν. 2946/01)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12 1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Μ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ (τηλ.:2310729628) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Όσον αφορά εργοτάξια (νέες οικοδομές), απαιτείται,

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο?

Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο? Σεπτέμβριος 2013 Τι χρειάζεται να κάνω για να ανοίξω το ιδιωτικό μου γραφείο? Συνοπτικός οδηγός για το Διοικητικό σκέλος Σκοπός του παρόντος Να γνωρίζουν τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων

Διαβάστε περισσότερα