Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο fax : : : : : : Καθ. Ρωσίδη , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελένη Ξενοκράτη Θεσσαλονίκη, Αριθµ. Πρωτ.: οίκ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή /-τών που θ' αναλάβουν για το έτος 202 να προµηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ ανά πόλη για το σύνολο των ειδών αυτής ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/202 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαµβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:. Του άρθρου 6 «Σύσταση Αποκεντρωµένης ιοίκησης» και των άρθρων 90 έως 93 «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ Α' 87/200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Του Π.. 42/200 (ΦΕΚ Α' 235/200) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν.274/99 (ΦΕΚ Α 99/999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3842/200 (ΦΕΚ Α 58/200) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 344/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.330/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων

2 κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 380/2009 (ΦΕΚ A 63/2009) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/200 (ΦΕΚ Α 40/200) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 0. Του N. 3845/200 (ΦΕΚ Α 65/200) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».. Του Ν. 386/200 (ΦΕΚ Α 2/200) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3863/200 (ΦΕΚ Α 5/200) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 3. Του Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 4. Του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ Α 73/200) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2 ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». 5. Του Ν. 3986/20 (ΦΕΚ Α 52/20) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 6. Του Π.. 66/2003 (ΦΕΚ Α 38/2003) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 7. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6 ης Νοεµβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π.. 8/2007, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. 8. Του Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.., όπως αναλογικά και εν προκειµένω δύναται να ισχύουν και συµπληρωµατικά προς το Π.. 60/ Του Π.. 3/200 (ΦΕΚ Α 94/200) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». Β) Τις αποφάσεις:. Του Υπουργικού Συµβουλίου υπ αριθ. 40/ (ΦΕΚ Α 247/200) περί «παύσης εκ του Νόµου των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών και διορισµού Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του κράτους». 2. Του Υπουργού Οικονοµικών υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 3530/739/ (ΦΕΚ Β 29/200) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 3. Του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 684/-0-20 (ΦΕΚ Β 88/20) περί «Παροχής

3 εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής». 4. Της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου οικ. 5939/ περί «Συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων και την παραλαβή, καταστροφή ή απόσυρση υλικών για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 5. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 07 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9269». 6. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «936». 7. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9292». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή / προµηθευτών ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α., εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ ( 05.65,00) µε Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. ) Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 30 (τριάντα) ηµερών (Άρθρο 32 του Π.. 60/2007) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων), ήτοι στις 2 Ιουλίου 202 ηµέρα ευτέρα και ώρα η πρωινή στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, (Θεσσαλονίκη) στην Αίθουσα Συσκέψεων στο ισόγειο.

4 Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στις : (α) στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΚΕΡ ΟΣ», καθώς και (β) στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΗΧΩ» (Ν. ράµας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΛΑΟΣ» (Ν.Ηµαθίας), «ΤΑΧΥ ΡΟΜΟΣ» (Ν. Καβάλας), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν. Κιλκίς), «ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Πέλλας), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν.Πιερίας), «Ο ΧΡΟΝΟΣ» (Ν. Ροδόπης), «ΠΡΟΟ ΟΣ» (Ν. Σερρών), «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ» (Ν.Χαλκιδικής). Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΙΑΥΓΕΙΑ» της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης: Περίληψη αυτής δε θα κοινοποιηθεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αντίστοιχα Επιµελητήρια των Νοµών για ενηµέρωση των µελών τους. 2) ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Τ.Κ (Θεσσαλονίκη) Αίθουσα Συσκέψεων Ισόγειο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ευτέρα :00 π.µ. 3) Αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών που θ' αναλάβουν για το έτος 202 να προµηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προκηρυσσόµενης προµήθειας (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ανά Πόλη και Νοµό απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) ΡΑΜΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας 2.560,00 ασαρχείο Νευροκοπίου 82,00 2 ΕΒΡΟΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 2.600,00 Αλεξανδρούπολης ασαρχείο ιδυµοτείχου 937,00 ασαρχείο Σουφλίου 937,00 3 ΗΜΑΘΙΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας.900,00 ασαρχείο Νάουσας 680,00

5 Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ,00 Θεσσαλονίκης ασαρχείο Λαγκαδά.430,00 ασαρχείο Σταυρού.430,00 5 ΚΑΒΑΛΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας 3.600,00 ασαρχείο Θάσου.453,00 6 ΚΙΛΚΙΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς 3.500,00 ασαρχείο Γουµένισσας.406,00 7 ΞΑΝΘΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης 2.800,00 ασαρχείο Σταυρούπολης.093,00 8 ΠΕΛΛΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Εδέσσης 3.290,00 ασαρχείο Αριδαίας.32,00 9 ΠΙΕΡΙΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης 5.50,00 0 ΡΟ ΟΠΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής 3.500,00 ΣΕΡΡΕΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών 4.650,00 ασαρχείο Νιγρίτας.400,00 ασαρχείο Σιδηροκάστρου.400,00 2 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου 2.750,00 ασαρχείο Αρναίας.055,00 ασαρχείο Κασσάνδρας.055,00 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ ανά Πόλη για το σύνολο των ειδών αυτής, µε την προϋπόθεση η προσφορά να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών ανά Πόλη, όπως αυτά τα είδη αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές, για το σύνολο των Πόλεων ή για µεµονωµένες Πόλεις (ανά Α/Α µε βάση τον πίνακα ). 4) Το χρονικό διάστηµα προµήθειας των εν λόγω ειδών αφορά το διάστηµα, από την ηµεροµηνία σύναψης και υπογραφής της Σύµβασης µε το µειοδότη µέχρι Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης µέχρι τρεις (3) µήνες από τη λήξη της µε τους ίδιους όρους, για όλες τις Πόλεις ή µερικές από αυτές, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Ανάδοχο. 5) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται νόµιµα σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στο διαγωνισµό δε θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της «Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών», τα εχέγγυα της πλήρους και τέλειας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 6) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (20) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. Η εν λόγω προσφορά δεσµεύει τον Προµηθευτή που θα προκύψει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και της ενδεχόµενης παράτασής της. 7) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα () µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 8) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου των διαγωνιζόµενων ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, της ιεύθυνσης ιοίκησης της Α..Μ.-Θ., Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή και ώρα 0.30 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται. 9) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (στη ιεύθυνση Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη) µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των προσφορών. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους όρους που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας στα: ΜΕΡΟΣ A : Αντικείµενο του ιαγωνισµού. ΜΕΡΟΣ Β : Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής. ΜΕΡΟΣ Γ : Παραρτήµατα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ : Υποδείγµατα: ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας Αγαθών, Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και Οικονοµικής Προσφοράς. β) Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. γ) Το Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.., όπως αναλογικά και εν προκειµένω δύναται να ισχύουν και συµπληρωµατικά προς το Π.. 60/2007.

7 δ) Το Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Το Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) Το Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α' 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 0 του Π.. 8/2007. Οι διευκρινίσεις παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της ιεύθυνσης Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη, τηλ , Φαξ: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 0 περ.3.. (Μέρος Β «Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής») της παρούσας ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 7, παράγραφος 0 παρ. 3.. της παρούσας ιακήρυξης (Μέρος Β «Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής»). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση: αρµόδιο στέλεχος του Τµήµατος κα Ελένη Ξενοκράτη, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι οι παρεχόµενες διευκρινήσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της ιακήρυξης. Οι διευκρινίσεις θα διατίθενται σωρευτικά και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Με εντολή Γ.Γ. Ο Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Ηλίας Θεοδωρίδης

8 Συνηµµένα: ΜΕΡΟΣ A : Αντικείµενο του ιαγωνισµού ΜΕΡΟΣ Β : Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής ΜΕΡΟΣ Γ : Παραρτήµατα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ : Υποδείγµατα: ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας Αγαθών, Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και Οικονοµικής Προσφοράς. Κοινοποίηση:. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού ράµας ιοικητήριο, ΤΚ ΡΑΜΑ 2. ασαρχείο Κ. Νευροκοπίου Κ. Νευροκόπι, ΤΚ Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Έβρου Μ. Μπότσαρη 6, ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 4. ασαρχείο ιδυµοτείχου Αδριανουπόλεως, ΤΚ , Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ 5. ασαρχείο Σουφλίου Ερµού 6, Τ.Κ , ΣΟΥΦΛΙ 6. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ηµαθίας Ίωνος 2, ΤΚ ΒΕΡΟΙΑ 7. ασαρχείο Νάουσας Γεννηµατά 22, ΤΚ ΝΑΟΥΣΑ 8. ιεύθυνση ιοίκησης Καθηγητή Ρωσίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9. ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0. ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ιεύθυνση Αλλοδαπών Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Στρωµνίτσης 53, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3. ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης Αγ. Γεωργίου 5 (συγκρότηµα COSMOS OFFICES), ΤΚ 570 0, Πυλαία, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4. ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Ναυαρίνου 28 και Καραολή & ηµητρίου, ΤΚ 55 3, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5. ιεύθυνση ασών Ν. Θεσσαλονίκης Ναυαρίνου 28 και Καραολή & ηµητρίου, 553, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6. ιεύθυνση Υδάτων Λ. Γεωργικής Σχολής 46, ΤΚ 55 34, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7. ασαρχείο Λαγκαδά Σεραφείµ Τσακµάνη 40, ΤΚ , ΛΑΓΚΑ ΑΣ 8. ασαρχείο Σταυρού ΤΚ 65 00, ΣΤΑΥΡΟΣ 9. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Καβάλας Εθν. Αντίστασης 20, ιοικητήριο, ΤΚ 65 0 ΚΑΒΑΛΑ 20. ασαρχείο Θάσου Τ.Κ ΘΑΣΟΣ 2. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Κιλκίς Εθν. Αντιστάσεως 2, ΤΚ 6 00 ΚΙΛΚΙΣ 22. ασαρχείο Γουµένισσας Μεγ. Αλεξάνδρου 28, ΤΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

9 23. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ξάνθης Περγάµου 4, ΤΚ ΞΑΝΘΗ 24. ασαρχείο Σταυρούπολης Σταυρούπολη Ξάνθης ΤΚ Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Πέλλας ιοικητήριο (5ος όρ), ΤΚ Έ ΕΣΣΑ 26. ασαρχείο Αριδαίας Ερµού 5, ΤΚ , ΑΡΙ ΑΙΑ 27. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Πιερίας Κίτρους 4, ΤΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 28. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ροδόπης Παρασίου 4, ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Σερρών Μεραρχίας 36, ΤΚ 62 2 ΣΕΡΡΕΣ 30. ασαρχείο Νιγρίτας Αργυρού 9, ΤΚ ΝΙΓΡΙΤΑ 3. ασαρχείο Σιδηροκάστρου Σερρών 2, ΤΚ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 32. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Χαλκιδικής Ανδρέα Παπανδρέου & ηµοκρατίας, ΤΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 33. ασαρχείο Αρναίας ΤΚ Αρναία ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 34. ασαρχείο Κασσάνδρας ΤΚ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ 35. Επιµελητήριο ράµας Λ. Λαµπριανίδου 40, ΤΚ ΡΑΜΑ 36. Επιµελητήριο Έβρου Εµπορίου 5Α ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΎΠΟΛΗ 37. Επιµελητήριο Ηµαθίας Κεντρικής 3 ΤΚ ΒΕΡΟΙΑ 38. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης Βασιλέως Γεωργίου 2Β, ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιµισκή 29, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4. Επιµελητήριο Καβάλας Οµονοίας 5ΟΑ ΤΚ ΚΑΒΑΛΑ 42. Επιµελητήριο Κιλκίς Στενηµάχου 2 ΤΚ 6 00 ΚΙΛΚΙΣ 43. Επιµελητήριο Ξάνθης Βασιλέως Κωνσταντίνου ΤΚ ΞΑΝΘΗ 44. Επιµελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 3 ΤΚ Ε ΕΣΣΑ 45. Επιµελητήριο Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 9 ΤΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 46. Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης Καβείρων 2 ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 47. Επιµελητήριο Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62 2 ΣΕΡΡΕΣ 48. Επιµελητήριο Χαλκιδικής Πολυτεχνείου 58, ΤΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Εσωτερική ιανοµή:

10 . Μέλη της πενταµελούς Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. οίκ. 5939/ απόφαση του Γ.Γ. Α..Μ.-Θ. (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 2. Μέλη της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που συγκροτήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. οίκ. 5939/ απόφαση του Γ.Γ. Α..Μ.-Θ. (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 3. ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού 4. Χρονολογικό Αρχείο (Κάθε /νση πρέπει να µεριµνήσει για την ανάρτηση της παρούσας σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεών της).

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ /- ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιάρκεια του Έργου : µέχρι 3 / 2 / 202 Προϋπολογισµός : Αναθέτουσα Αρχή: Ηµεροµηνία Λήξης της προθεσµίας αποστολής προσφορών: ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( ,00) (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ ( 05.65,00) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Ηµεροµηνία Λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών: (0:30) Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων) Ηµεροµηνία ιεξαγωγής ιαγωνισµού: ( ευτέρα) Ώρα ιεξαγωγής ιαγωνισµού: :00

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κύρια ικαιολογητικά Συµµετοχής Πρόσθετα ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη Εταιρεία) Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών Σε περίπτωση Συνεταιρισµών Σε περίπτωση Οµίλων, Κοινοπραξιών ή υπό σύσταση Κοινοπραξιών Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες: Οι αλλοδαποί πολίτες: Τα νοµικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ηµεδαπά: Οι συνεταιρισµοί αλλοδαποί ή ηµεδαποί Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Εξαιρέσεις ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩN ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προθεσµία Υποβολής Σύνταξη Προσφορών Ισχύς Προσφορών Προϋπολογισµός Αµοιβή του Αναδόχου Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόµενα Φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Περιεχόµενο Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΩΣΙ ΙΚΙΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

13 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας (Β) ασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αλεξανδρούπολης (Β) ασαρχείο ιδυµοτείχου (Γ) ασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας (Β) ασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Β) ασαρχείο Λαγκαδά (Γ) ασαρχείο Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας (Β) ασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ... 8 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς... 8 (Β) ασαρχείο Γουµένισσας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης (Β) ασαρχείο Σταυρούπολης ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Έδεσσας (Β) ασαρχείο Αριδαίας ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ... 9 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών Β) ασαρχείο Νιγρίτας (Γ) ασαρχείο Σιδηροκάστρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου (Β) ασαρχείο Αρναίας (Γ) ασαρχείο Κασσάνδρας ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ... 0 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ (Β) ασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αλεξανδρούπολης ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Β) ασαρχείο ιδυµοτείχου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Γ) ασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Β) ασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β) ασαρχείο Λαγκαδά ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ) ασαρχείο Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 49 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Β) ασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (B) ασαρχείο Γουµένισσας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Β) ασαρχείο Σταυρούπολης ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Έδεσσας ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Β) ασαρχείο Αριδαίας ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Β) ασαρχείο Νιγρίτας ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ... 7 (Γ) ασαρχείο Σιδηροκάστρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Β) ασαρχείο Αρναίας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Γ) ασαρχείο Κασσάνδρας

15 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5

16 . ΓΕΝΙΚΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαµβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:. Του άρθρου 6 «Σύσταση Αποκεντρωµένης ιοίκησης» και των άρθρων 90 έως 93 «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ Α' 87/200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Του Π.. 42/200 (ΦΕΚ Α' 235/200) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν.274/99 (ΦΕΚ Α 99/999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3842/200 (ΦΕΚ Α 58/200) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 344/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.330/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 380/2009 (ΦΕΚ A 63/2009) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/200 (ΦΕΚ Α 40/200) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 0. Του N. 3845/200 (ΦΕΚ Α 65/200) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».. Του Ν. 386/200 (ΦΕΚ Α 2/200) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3863/200 (ΦΕΚ Α 5/200) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 3. Του Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 4. Του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ Α 73/200) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 6

17 συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2 ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». 5. Του Ν. 3986/20 (ΦΕΚ Α 52/20) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 6. Του Π.. 66/2003 (ΦΕΚ Α 38/2003) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 7. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6 ης Νοεµβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π.. 8/2007, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. 8. Του Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.., όπως αναλογικά και εν προκειµένω δύναται να ισχύουν και συµπληρωµατικά προς το Π.. 60/ Του Π.. 3/200 (ΦΕΚ Α 94/200) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». Β) Τις αποφάσεις:. Του Υπουργικού Συµβουλίου υπ αριθ. 40/ (ΦΕΚ Α 247/200) περί «παύσης εκ του Νόµου των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών και διορισµού Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του κράτους». 2. Του Υπουργού Οικονοµικών υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 3530/739/ (ΦΕΚ Β 29/200) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 3. Του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 684/-0-20 (ΦΕΚ Β 88/20) περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής». 4. Της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου οικ. 5939/ περί «Συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων και την παραλαβή, καταστροφή ή απόσυρση υλικών για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 5. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 07 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9269». 6. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί 7

18 «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «936». 7. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9292». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή / προµηθευτών ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α., εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ ( 05.65,00) µε Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης (αρµόδια υπηρεσία: ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Καθ. Ρωσίδη, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 3. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ως ακολούθως: ΕΙ ΙΚOΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ & ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ Υ..Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99723/ / /

19 4.ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης είναι η ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών που θ' αναλάβουν για το έτος 202 να προµηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. εν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και οι αντιπροσφορές. Ο Προϋπολογισµός για τα υπό προµήθεια είδη Γραφικής Ύλης παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σε Ευρώ) ΡΑΜΑ Πολεοδοµικό 2.560,00 57,44 Συγκρότηµα ράµας ασαρχείο Νευροκοπίου 82,00 49,94 2 ΕΒΡΟΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αλεξανδρούπολης 2.600,00 59,90 ασαρχείο ιδυµοτείχου 937,00 57,63 ασαρχείο Σουφλίου 937,00 57,63 3 ΗΜΑΘΙΑ Πολεοδοµικό.900,00 6,85 Συγκρότηµα Βέροιας ασαρχείο Νάουσας 680,00 4,82 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολεοδοµικό ,00.402,20 Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης ασαρχείο Λαγκαδά.430,00 87,95 ασαρχείο Σταυρού.430,00 87,95 5 ΚΑΒΑΛΑ Πολεοδοµικό 3.600,00 22,40 Συγκρότηµα Καβάλας ασαρχείο Θάσου.453,00 89,36 6 ΚΙΛΚΙΣ Πολεοδοµικό 3.500,00 25,25 Συγκρότηµα Κιλκίς ασαρχείο Γουµένισσας.406,00 86,47 7 ΞΑΝΘΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης ασαρχείο Σταυρούπολης 2.800,00 72,20.093,00 67,22 9

20 Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σε Ευρώ) 8 ΠΕΛΛΑ Πολεοδοµικό 3.290,00 202,34 Συγκρότηµα Εδέσσης ασαρχείο Αριδαίας.32,00 80,69 9 ΠΙΕΡΙΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης 0 ΡΟ ΟΠΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής 5.50,00 36, ,00 830,25 ΣΕΡΡΕΣ Πολεοδοµικό 4.650,00 285,98 Συγκρότηµα Σερρών ασαρχείο Νιγρίτας.400,00 86,0 ασαρχείο.400,00 86,0 Σιδηροκάστρου 2 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου 2.750,00 69,3 ασαρχείο Αρναίας.055,00 64,88 ασαρχείο Κασσάνδρας.055,00 64,88 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ ανά Πόλη για το σύνολο των ειδών αυτής, µε την προϋπόθεση η προσφορά να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών ανά Πόλη, όπως αυτά τα είδη αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές, για το σύνολο των Πόλεων ή για µεµονωµένες Πόλεις (ανά Α/Α µε βάση τον πίνακα ). 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι παραδόσεις των ειδών γραφικής ύλης θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην εκάστοτε Πόλη, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την παραγγελία. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί για την εκάστοτε Πόλη. Τα είδη πρέπει να παραδίδονται µε τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη µεταφορά τους, ο δε προµηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των ειδών µέχρι τον τόπο προορισµού Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει µε είδη γραφικής ύλης τις Υπηρεσίες από την ήµερα υπογραφής της σύµβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προµηθευτής θα 0

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1 63100 Πολύγυρος Α. Μήλιου 2371021580 anmiliou@damt.gov.gr 2371021598

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1 63100 Πολύγυρος Α. Μήλιου 2371021580 anmiliou@damt.gov.gr 2371021598 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 28-04- 2014 Αρ. Πρωτ.: 8539

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα