Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο fax : : : : : : Καθ. Ρωσίδη , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελένη Ξενοκράτη Θεσσαλονίκη, Αριθµ. Πρωτ.: οίκ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή /-τών που θ' αναλάβουν για το έτος 202 να προµηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ ανά πόλη για το σύνολο των ειδών αυτής ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/202 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαµβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:. Του άρθρου 6 «Σύσταση Αποκεντρωµένης ιοίκησης» και των άρθρων 90 έως 93 «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ Α' 87/200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Του Π.. 42/200 (ΦΕΚ Α' 235/200) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν.274/99 (ΦΕΚ Α 99/999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3842/200 (ΦΕΚ Α 58/200) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 344/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.330/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων

2 κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 380/2009 (ΦΕΚ A 63/2009) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/200 (ΦΕΚ Α 40/200) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 0. Του N. 3845/200 (ΦΕΚ Α 65/200) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».. Του Ν. 386/200 (ΦΕΚ Α 2/200) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3863/200 (ΦΕΚ Α 5/200) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 3. Του Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 4. Του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ Α 73/200) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2 ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». 5. Του Ν. 3986/20 (ΦΕΚ Α 52/20) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 6. Του Π.. 66/2003 (ΦΕΚ Α 38/2003) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 7. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6 ης Νοεµβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π.. 8/2007, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. 8. Του Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.., όπως αναλογικά και εν προκειµένω δύναται να ισχύουν και συµπληρωµατικά προς το Π.. 60/ Του Π.. 3/200 (ΦΕΚ Α 94/200) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». Β) Τις αποφάσεις:. Του Υπουργικού Συµβουλίου υπ αριθ. 40/ (ΦΕΚ Α 247/200) περί «παύσης εκ του Νόµου των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών και διορισµού Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του κράτους». 2. Του Υπουργού Οικονοµικών υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 3530/739/ (ΦΕΚ Β 29/200) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 3. Του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου 684/-0-20 (ΦΕΚ Β 88/20) περί «Παροχής

3 εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής». 4. Της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης υπ' αριθµ. Πρωτοκόλλου οικ. 5939/ περί «Συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων και την παραλαβή, καταστροφή ή απόσυρση υλικών για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 5. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 07 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9269». 6. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «936». 7. Ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί «έγκρισης δέσµευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Φορέα 99723, Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ, οικονοµικού έτους 202» και µε αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης «9292». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή / προµηθευτών ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α., εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ ( 05.65,00) µε Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. ) Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 30 (τριάντα) ηµερών (Άρθρο 32 του Π.. 60/2007) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων), ήτοι στις 2 Ιουλίου 202 ηµέρα ευτέρα και ώρα η πρωινή στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, (Θεσσαλονίκη) στην Αίθουσα Συσκέψεων στο ισόγειο.

4 Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στις : (α) στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΚΕΡ ΟΣ», καθώς και (β) στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΗΧΩ» (Ν. ράµας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΛΑΟΣ» (Ν.Ηµαθίας), «ΤΑΧΥ ΡΟΜΟΣ» (Ν. Καβάλας), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν. Κιλκίς), «ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Πέλλας), «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Ν.Πιερίας), «Ο ΧΡΟΝΟΣ» (Ν. Ροδόπης), «ΠΡΟΟ ΟΣ» (Ν. Σερρών), «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ» (Ν.Χαλκιδικής). Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΙΑΥΓΕΙΑ» της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης: Περίληψη αυτής δε θα κοινοποιηθεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αντίστοιχα Επιµελητήρια των Νοµών για ενηµέρωση των µελών τους. 2) ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Τ.Κ (Θεσσαλονίκη) Αίθουσα Συσκέψεων Ισόγειο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ευτέρα :00 π.µ. 3) Αντικείµενο της παρούσας ιακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών που θ' αναλάβουν για το έτος 202 να προµηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προκηρυσσόµενης προµήθειας (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ανά Πόλη και Νοµό απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) ΡΑΜΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας 2.560,00 ασαρχείο Νευροκοπίου 82,00 2 ΕΒΡΟΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 2.600,00 Αλεξανδρούπολης ασαρχείο ιδυµοτείχου 937,00 ασαρχείο Σουφλίου 937,00 3 ΗΜΑΘΙΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας.900,00 ασαρχείο Νάουσας 680,00

5 Α/Α ΝΟΜΟΣ Ε ΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε Ευρώ) 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ,00 Θεσσαλονίκης ασαρχείο Λαγκαδά.430,00 ασαρχείο Σταυρού.430,00 5 ΚΑΒΑΛΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας 3.600,00 ασαρχείο Θάσου.453,00 6 ΚΙΛΚΙΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς 3.500,00 ασαρχείο Γουµένισσας.406,00 7 ΞΑΝΘΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης 2.800,00 ασαρχείο Σταυρούπολης.093,00 8 ΠΕΛΛΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Εδέσσης 3.290,00 ασαρχείο Αριδαίας.32,00 9 ΠΙΕΡΙΑ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης 5.50,00 0 ΡΟ ΟΠΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής 3.500,00 ΣΕΡΡΕΣ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών 4.650,00 ασαρχείο Νιγρίτας.400,00 ασαρχείο Σιδηροκάστρου.400,00 2 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου 2.750,00 ασαρχείο Αρναίας.055,00 ασαρχείο Κασσάνδρας.055,00 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ ανά Πόλη για το σύνολο των ειδών αυτής, µε την προϋπόθεση η προσφορά να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών ανά Πόλη, όπως αυτά τα είδη αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές, για το σύνολο των Πόλεων ή για µεµονωµένες Πόλεις (ανά Α/Α µε βάση τον πίνακα ). 4) Το χρονικό διάστηµα προµήθειας των εν λόγω ειδών αφορά το διάστηµα, από την ηµεροµηνία σύναψης και υπογραφής της Σύµβασης µε το µειοδότη µέχρι Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης µέχρι τρεις (3) µήνες από τη λήξη της µε τους ίδιους όρους, για όλες τις Πόλεις ή µερικές από αυτές, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Ανάδοχο. 5) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται νόµιµα σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στο διαγωνισµό δε θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της «Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών», τα εχέγγυα της πλήρους και τέλειας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 6) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (20) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. Η εν λόγω προσφορά δεσµεύει τον Προµηθευτή που θα προκύψει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και της ενδεχόµενης παράτασής της. 7) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα () µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 8) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου των διαγωνιζόµενων ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, της ιεύθυνσης ιοίκησης της Α..Μ.-Θ., Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή και ώρα 0.30 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται. 9) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (στη ιεύθυνση Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη) µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των προσφορών. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους όρους που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας στα: ΜΕΡΟΣ A : Αντικείµενο του ιαγωνισµού. ΜΕΡΟΣ Β : Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής. ΜΕΡΟΣ Γ : Παραρτήµατα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ : Υποδείγµατα: ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας Αγαθών, Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και Οικονοµικής Προσφοράς. β) Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρµοζόµενες διατάξεις του Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας. γ) Το Π.. 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.., όπως αναλογικά και εν προκειµένω δύναται να ισχύουν και συµπληρωµατικά προς το Π.. 60/2007.

7 δ) Το Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Το Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) Το Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α' 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 0 του Π.. 8/2007. Οι διευκρινίσεις παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της ιεύθυνσης Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη, τηλ , Φαξ: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 0 περ.3.. (Μέρος Β «Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής») της παρούσας ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 7, παράγραφος 0 παρ. 3.. της παρούσας ιακήρυξης (Μέρος Β «Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής»). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση: αρµόδιο στέλεχος του Τµήµατος κα Ελένη Ξενοκράτη, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι οι παρεχόµενες διευκρινήσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της ιακήρυξης. Οι διευκρινίσεις θα διατίθενται σωρευτικά και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Με εντολή Γ.Γ. Ο Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Ηλίας Θεοδωρίδης

8 Συνηµµένα: ΜΕΡΟΣ A : Αντικείµενο του ιαγωνισµού ΜΕΡΟΣ Β : Γενικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής ΜΕΡΟΣ Γ : Παραρτήµατα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ : Υποδείγµατα: ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας Αγαθών, Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και Οικονοµικής Προσφοράς. Κοινοποίηση:. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού ράµας ιοικητήριο, ΤΚ ΡΑΜΑ 2. ασαρχείο Κ. Νευροκοπίου Κ. Νευροκόπι, ΤΚ Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Έβρου Μ. Μπότσαρη 6, ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 4. ασαρχείο ιδυµοτείχου Αδριανουπόλεως, ΤΚ , Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ 5. ασαρχείο Σουφλίου Ερµού 6, Τ.Κ , ΣΟΥΦΛΙ 6. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ηµαθίας Ίωνος 2, ΤΚ ΒΕΡΟΙΑ 7. ασαρχείο Νάουσας Γεννηµατά 22, ΤΚ ΝΑΟΥΣΑ 8. ιεύθυνση ιοίκησης Καθηγητή Ρωσίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9. ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0. ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ιεύθυνση Αλλοδαπών Τάκη Οικονοµίδη, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Στρωµνίτσης 53, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3. ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης Αγ. Γεωργίου 5 (συγκρότηµα COSMOS OFFICES), ΤΚ 570 0, Πυλαία, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4. ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Ναυαρίνου 28 και Καραολή & ηµητρίου, ΤΚ 55 3, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5. ιεύθυνση ασών Ν. Θεσσαλονίκης Ναυαρίνου 28 και Καραολή & ηµητρίου, 553, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6. ιεύθυνση Υδάτων Λ. Γεωργικής Σχολής 46, ΤΚ 55 34, Καλαµαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7. ασαρχείο Λαγκαδά Σεραφείµ Τσακµάνη 40, ΤΚ , ΛΑΓΚΑ ΑΣ 8. ασαρχείο Σταυρού ΤΚ 65 00, ΣΤΑΥΡΟΣ 9. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Καβάλας Εθν. Αντίστασης 20, ιοικητήριο, ΤΚ 65 0 ΚΑΒΑΛΑ 20. ασαρχείο Θάσου Τ.Κ ΘΑΣΟΣ 2. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Κιλκίς Εθν. Αντιστάσεως 2, ΤΚ 6 00 ΚΙΛΚΙΣ 22. ασαρχείο Γουµένισσας Μεγ. Αλεξάνδρου 28, ΤΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

9 23. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ξάνθης Περγάµου 4, ΤΚ ΞΑΝΘΗ 24. ασαρχείο Σταυρούπολης Σταυρούπολη Ξάνθης ΤΚ Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Πέλλας ιοικητήριο (5ος όρ), ΤΚ Έ ΕΣΣΑ 26. ασαρχείο Αριδαίας Ερµού 5, ΤΚ , ΑΡΙ ΑΙΑ 27. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Πιερίας Κίτρους 4, ΤΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 28. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ροδόπης Παρασίου 4, ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Σερρών Μεραρχίας 36, ΤΚ 62 2 ΣΕΡΡΕΣ 30. ασαρχείο Νιγρίτας Αργυρού 9, ΤΚ ΝΙΓΡΙΤΑ 3. ασαρχείο Σιδηροκάστρου Σερρών 2, ΤΚ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 32. Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Χαλκιδικής Ανδρέα Παπανδρέου & ηµοκρατίας, ΤΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 33. ασαρχείο Αρναίας ΤΚ Αρναία ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 34. ασαρχείο Κασσάνδρας ΤΚ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ 35. Επιµελητήριο ράµας Λ. Λαµπριανίδου 40, ΤΚ ΡΑΜΑ 36. Επιµελητήριο Έβρου Εµπορίου 5Α ΤΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΎΠΟΛΗ 37. Επιµελητήριο Ηµαθίας Κεντρικής 3 ΤΚ ΒΕΡΟΙΑ 38. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης Βασιλέως Γεωργίου 2Β, ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιµισκή 29, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4. Επιµελητήριο Καβάλας Οµονοίας 5ΟΑ ΤΚ ΚΑΒΑΛΑ 42. Επιµελητήριο Κιλκίς Στενηµάχου 2 ΤΚ 6 00 ΚΙΛΚΙΣ 43. Επιµελητήριο Ξάνθης Βασιλέως Κωνσταντίνου ΤΚ ΞΑΝΘΗ 44. Επιµελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 3 ΤΚ Ε ΕΣΣΑ 45. Επιµελητήριο Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 9 ΤΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 46. Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης Καβείρων 2 ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 47. Επιµελητήριο Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62 2 ΣΕΡΡΕΣ 48. Επιµελητήριο Χαλκιδικής Πολυτεχνείου 58, ΤΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Εσωτερική ιανοµή:

10 . Μέλη της πενταµελούς Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. οίκ. 5939/ απόφαση του Γ.Γ. Α..Μ.-Θ. (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 2. Μέλη της τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που συγκροτήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. οίκ. 5939/ απόφαση του Γ.Γ. Α..Μ.-Θ. (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 3. ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού 4. Χρονολογικό Αρχείο (Κάθε /νση πρέπει να µεριµνήσει για την ανάρτηση της παρούσας σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεών της).

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ /- ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ιάρκεια του Έργου : µέχρι 3 / 2 / 202 Προϋπολογισµός : Αναθέτουσα Αρχή: Ηµεροµηνία Λήξης της προθεσµίας αποστολής προσφορών: ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( ,00) (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ ( 05.65,00) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Ηµεροµηνία Λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών: (0:30) Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη, Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων) Ηµεροµηνία ιεξαγωγής ιαγωνισµού: ( ευτέρα) Ώρα ιεξαγωγής ιαγωνισµού: :00

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κύρια ικαιολογητικά Συµµετοχής Πρόσθετα ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη Εταιρεία) Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών Σε περίπτωση Συνεταιρισµών Σε περίπτωση Οµίλων, Κοινοπραξιών ή υπό σύσταση Κοινοπραξιών Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες: Οι αλλοδαποί πολίτες: Τα νοµικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ηµεδαπά: Οι συνεταιρισµοί αλλοδαποί ή ηµεδαποί Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Εξαιρέσεις ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩN ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προθεσµία Υποβολής Σύνταξη Προσφορών Ισχύς Προσφορών Προϋπολογισµός Αµοιβή του Αναδόχου Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόµενα Φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Περιεχόµενο Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΩΣΙ ΙΚΙΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

13 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας (Β) ασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αλεξανδρούπολης (Β) ασαρχείο ιδυµοτείχου (Γ) ασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας (Β) ασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Β) ασαρχείο Λαγκαδά (Γ) ασαρχείο Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας (Β) ασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ... 8 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς... 8 (Β) ασαρχείο Γουµένισσας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης (Β) ασαρχείο Σταυρούπολης ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Έδεσσας (Β) ασαρχείο Αριδαίας ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ... 9 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών Β) ασαρχείο Νιγρίτας (Γ) ασαρχείο Σιδηροκάστρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου (Β) ασαρχείο Αρναίας (Γ) ασαρχείο Κασσάνδρας ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ... 0 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα ράµας ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ (Β) ασαρχείο Νευροκοπίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αλεξανδρούπολης ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Β) ασαρχείο ιδυµοτείχου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (Γ) ασαρχείο Σουφλίου ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Β) ασαρχείο Νάουσας ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β) ασαρχείο Λαγκαδά ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ) ασαρχείο Σταυρού ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 49 (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καβάλας ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Β) ασαρχείο Θάσου ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (B) ασαρχείο Γουµένισσας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ξάνθης ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Β) ασαρχείο Σταυρούπολης ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Έδεσσας ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Β) ασαρχείο Αριδαίας ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κατερίνης ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Κοµοτηνής ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Σερρών ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Β) ασαρχείο Νιγρίτας ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ... 7 (Γ) ασαρχείο Σιδηροκάστρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Α) Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πολυγύρου ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Β) ασαρχείο Αρναίας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ (Γ) ασαρχείο Κασσάνδρας

15 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5

16 . ΓΕΝΙΚΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαµβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:. Του άρθρου 6 «Σύσταση Αποκεντρωµένης ιοίκησης» και των άρθρων 90 έως 93 «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης» του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ Α' 87/200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Του Π.. 42/200 (ΦΕΚ Α' 235/200) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Του Ν. 2286/995 (ΦΕΚ Α' 9/995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/995 (ΦΕΚ Α' 247/995) «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν.274/99 (ΦΕΚ Α 99/999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3842/200 (ΦΕΚ Α 58/200) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ Α 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 344/2005 (ΦΕΚ A 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.330/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 380/2009 (ΦΕΚ A 63/2009) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3833/200 (ΦΕΚ Α 40/200) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 0. Του N. 3845/200 (ΦΕΚ Α 65/200) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».. Του Ν. 386/200 (ΦΕΚ Α 2/200) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3863/200 (ΦΕΚ Α 5/200) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 3. Του Ν. 387/200 (ΦΕΚ Α 4/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 4. Του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ Α 73/200) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα