1915/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1915/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ"

Transcript

1 Αριθµός 1915/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του την 1η Μαρτίου 2004 µε την εξής σύνθεση : Π. Παραράς, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, Φ. Αρναούτογλου, Στ. Χαραλάµπους, Σύµβουλοι, Α. Σταθάκης, Β. Πλαπούτα, Πάρεδροι. Γραµµατέας η Α. Σγουρέλλη. Για να δικάσει την από 14 Νοεµβρίου 2001 αίτηση : των : 1) Υπουργού Οικονοµικών και 2) Προϊσταµένου.Ο.Υ. Αµφισσας, οι οποίοι παρέστησαν µε την Ελένη Πασαµιχάλη, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατά του Χαρίλαου Γεωργάκη του ηµητρίου, κατοίκου Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κερκύρας αρ. 25, ο οποίος παρέστη µε την δικηγόρο Ελένη Μανώλη (Α.Μ. 9768), που την διόρισε µε πληρεξούσιο. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθµ. 1085/2001 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συµβούλου Στ. Χαραλάµπους. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού και του αναιρεσείοντος Προϊσταµένου, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξούσια του αναιρεσιβλήτου, η οποία ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ µ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

2 Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό µ ο 1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται κατά νόµο η καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 1085/2001 αποφάσεως του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, µε την οποία έγινε δεκτή έφεση του αναιρεσιβλήτου και εξαφανίσθηκε η 325/1999 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί ανακοπή του αναιρεσιβλήτου κατά της 322/1997 πράξεως ταµειακής βεβαιώσεως της.ο.υ. Αµφισσας, µε την οποία βεβαιώθηκε εις βάρος του πρόστιµο ύψους δρχ. επιβληθέν µε την 102/18/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω παραβάσεως διατάξεων του π.δ/τος 53/ Επειδή, η υπόθεση εισάγεται µετά την 3685/2003 αναβλητική απόφαση του Τµήµατος µε την οποία κρίθηκε ότι η έφεση του αναιρεσιβλήτου κατά της ανωτέρω 325/1999 αποφάσεως του ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά ασκήθηκε εµπροθέσµως. 3. Επειδή, το ισχύον κατά τον κρίσιµο χρόνο π.δ. 53/1992 «Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ» (φ. 22) ορίζει στο άρθρο 1 ότι «το παρόν Προεδρικό ιάταγµα έχει ως σκοπό την προσαρµογή της νοµοθεσίας για τα χρηµατιστήρια Αξιών προς τις διατάξεις της υπ αριθµ. 89/592/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου της (Ε.Ε.L. 334/30, ) «για τον συντονισµό των ρυθµίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών», στο άρθρο 2 (άρθρο 1 της παραπάνω Οδηγίας), ότι : «Κατά την έννοια του παρόντος νοούνται ως : - Εµπιστευτικές πληροφορίες : οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, έχουν χαρακτήρα συγκεκριµένο και αφορούν ένα ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή µία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιµή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών.

3 Κινητές αξίες : α) οι µετοχές, οι οµολογίες και οι αξίες που εξοµοιώνονται µε µετοχές και οµολογίες, β) οι συµβάσεις ή τα δικαιώµατα προεγγραφής, απόκτησης ή εκχώρησης των αξιών που αναφέρονται στο στοιχ. α, γ) οι συµβάσεις υπό προθεσµία, τα δικαιώµατα προτιµήσεως και τα χρεώγραφα υπό προθεσµία µε αντικείµενο τις αξίες που αναφέρονται στο στοιχ. α, δ) οι συµβάσεις µε ρήτρα για αξίες που προβλέπονται στο στοιχ. α εφόσον γίνονται δεκτές προς διαπραγµάτευση σε αγορά η οποία διέπεται από ορισµένους κανόνες, λειτουργεί σε κράτος µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εποπτεύεται από δηµοσίως αναγνωρισµένη αρχή, και είναι άµεσα ή έµµεσα ανοιχτή στο κοινό», στο άρθρο 3 (άρθρο 2 της Οδηγίας) ότι : «1. Απαγορεύεται στα πρόσωπα τα οποία : - λόγω της ιδιότητάς τους ως µελών των διοικητικών, διευθυντικών, ελεγκτικών και εποπτικών οργάνων του εκδότη, - λόγω της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο του εκδότη, ή λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές εξ αιτίας της εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους, είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, να αποκτούν ή να εκχωρούν, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, είτε άµεσα είτε έµµεσα κινητές αξίες του ή των εκδοτών τους οποίους αφορούν οι πληροφορίες αυτές εκµεταλλευόµενοι εν γνώσει τους αυτές τις εµπιστευτικές πληροφορίες. 2. Οταν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 1 είναι εταιρείες ή άλλα νοµικά πρόσωπα, η απαγόρευση που προβλέπεται σ αυτή ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην σχετική µε τη συναλλαγή απόφαση για λογαριασµό του εν λόγω νοµικού προσώπου. 3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση απόκτησης ή εκχώρησης κινητών αξιών που γίνεται µε την παρέµβαση προσώπου που ενεργεί κατ επάγγελµα ως ενδιάµεσος », στο άρθρο 4 (άρθρο 3 της Οδηγίας), ότι : «Απαγορεύεται στα πρόσωπα που υπόκεινται στην προβλεπόµενη στο άρθρο 3 απαγόρευση και είναι κάτοχοι εµπιστευτικής πληροφορίας : α) να ανακοινώνουν την εµπιστευτική αυτή πληροφορία σε τρίτο, εκτός αν ενεργούν στα συνήθη πλαίσια

4 άσκησης της εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους, ή β) να συνιστούν σε τρίτο, βάσει της εµπιστευτικής αυτής πληροφορίας να αποκτήσει ή να εκχωρήσει ο ίδιος ή µέσω άλλου, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών», στο άρθρο 5 (άρθρο 4 της Οδηγίας) ότι : «Οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 3 και 4 απαγορεύσεις επεκτείνονται πέραν των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα αυτά και σε κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του κατέχει µία εµπιστευτική πληροφορία η οποία δεν µπορεί να προέρχεται άµεσα ή έµµεσα παρά µόνο από πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3» και στο άρθρο 11 ότι : «Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1 και 2, 4 και 5 του παρόντος, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 1 και 3 του Νόµου 1806/1988, επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόστιµο ύψους τουλάχιστον δρχ. και µέχρι δρχ, ή ύψους ίσου προς το πενταπλάσιο του οφέλους που απεκόµισε ο εκµεταλλευόµενος τις εµπιστευτικές πληροφορίες». Εξ άλλου, ο ν. 3632/1928 (φ. 137) ορίζει στο άρθρο 34 ότι «τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρι πεντήκοντα χιλιάδων δραχµών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων : α) όστις επί σκοπώ αθεµίτου ωφελείας εν γνώσει µεταχειρίζεται µέσα επιτήδεια προς παραπλάνησιν του κοινού χάριν επηρεασµού των τιµών του Χρηµατιστηρίου...», ενώ ο ν. 1969/1991 (φ. 167) ορίζει στο µεν άρθρο 72 παρ. 1 ότι «όποιος διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, δια του τύπου ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την τιµή µιας ή περισσότερων κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια αξιών, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών», στο δε άρθρο 76 παρ. 10 ότι «µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των οικείων ποινικών διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι ύψους εκατό εκατοµµυρίων δραχµών σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν διατάξεις της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς ή αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

5 Τέλος, µε το άρθρο 30 του ν. 1806/1988 (φ. 207) προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε κατόχους εµπιστευτικών πληροφοριών για χρηµατιστηριακές αξίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν παράνοµα τις πληροφορίες αυτές. 4. Επειδή, η διοικητική ποινή του προστίµου επιβάλλεται, βάσει των πιο πάνω διατάξεων του π.δ. 53/1992, στα πλαίσια διοικητικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως σκοπό να διαγνωστεί αν οι αναφερόµενοι στις διατάξεις αυτές κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών έχουν διενεργήσει τις απαγορευµένες από τις ίδιες διατάξεις πράξεις ή έχουν ανακοινώσει τις εµπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η εµπιστοσύνη των επενδυτών και τελικώς να υπονοµεύεται η καλή λειτουργία της αγοράς (βλ. και προοίµιο οδηγίας 89/592/ΕΟΚ). Περαιτέρω, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίµου βάσει της πιο πάνω διάταξης του άρθρ. 76 παρ. 10 ν. 1969/1991, για τις προβλεπόµενες στα άρθρα 34 ν. 3632/1928 και 72 παρ. 1 ν. 1969/91 πράξεις ανεξαρτήτως αν έχει τυχόν καταγνωσθεί από το ποινικό δικαστήριο χρηµατική ποινή στα πλαίσια διοικητικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως σκοπό να διαγνωστεί αν τα µέσα που χρησιµοποίησαν οι υπαίτιοι ήταν ικανά να επηρεάσουν την τιµή κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί σε χρηµατιστήρια αξιών (ΣτΕ 4694/1998). Εξ άλλου, κατά τη γνώµη που επεκράτησε στο ικαστήριο, από το σύνολο των παρατεθεισών διατάξεων του π.δ. 53/1992 προκύπτει ότι στόχος των συγκεκριµένων ρυθµίσεων είναι όχι ή πάταξη κάθε αθέµιτης συµπεριφοράς που έχει σχέση µε χρηµατιστηριακές συναλλαγές αλλά ο κολασµός πράξεων προσώπων τα οποία, ως κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, εκµεταλλεύονται αθεµίτως τις πληροφορίες αυτές. Ως εµπιστευτικές δε πληροφορίες, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοούνται οι πληροφορίες περί συγκεκριµένων ενεργειών ή παραλείψεων τρίτων και όχι οι πληροφορίες που έχουν ως πηγή τους ίδιους τους συναλλασσοµένους. Συνεπώς, δεν εµπίπτουν στην έννοια του κατόχου εµπιστευτικής πληροφορίας πρόσωπα τα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, προβαίνουν σε συναλλαγές µεταξύ

6 τους, οι οποίες, λόγω του αυξηµένου όγκου τους µπορεί να επιφέρουν τεχνητή διόγκωση της τιµής των µεταβιβαζοµένων κινητών αξιών. Συνακόλουθα, εφ όσον επί προσυνεννοηµένων, κατά τα άνω, συναλλαγών ελλείπει το στοιχείο του κατόχου εµπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του ως άνω π.δ/τος, δεν έχουν έδαφος εφαρµογής, στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού, αφού το όποιο αποτέλεσµα προσυνεννοηµένης συναλλαγής δεν έχει ως πηγή πάντως την αθέµιτη εκµετάλλευση εµπιστευτικής πληροφορίας, ενώ οι τυχόν παραβάσεις που συντελούνται στα πλαίσια προσυνεννοηµένων συναλλαγών, κατά την ανωτέρω έννοια, υπάγονται ενδεχοµένως στις ρυθµίσεις των λοιπών παρατεθεισών διατάξεων (ν. 3632/1928, 1969/1991, 1806/1988). Αν και κατά τη γνώµη του προεδρεύοντος Συµβούλου Π. Παραρά και της Παρέδρου Β. Πλαπούτα η διενέργεια προσυνεννοηµένων συναλλαγών µεγάλης κλίµακας από συγκεκριµένες οµάδες προσώπων µε στόχο την ανατίµηση ή την στήριξη της τιµής της µετοχής στο Χρηµατιστήριο αποτελεί απόπειρα στρέβλωσης της αγοράς και χειραγώγησης της τιµής της µετοχής και ως εκ τούτου τα ανωτέρω πρόσωπα, δηµιουργώντας «ίδιες» πληροφορίες, µε τις ενέργειές τους αυτές, προβαίνουν στην απαγορευόµενη κατά τα άνω εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών, αφού το επενδυτικό κοινό δεν έχει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τις προσυνεννοηµένες από τις συνήθεις συναλλαγές. 5. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, µε την προσβαλλόµενη απόφαση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα : Η ιεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας διενήργησε ελέγχους επί συναλλαγών σε µετοχές των εταιριών «Επιχειρήσεις Παρνασσού» και «ΑΤΕΜΚΕ» αµέσως µετά την εκδήλωση της κρίσης του Νοεµβρίου 1996 και σε αναφορές που συνέταξε κατέγραψε ορισµένα βασικά ευρήµατα επί των οποίων έχουν δοθεί επεξηγηµατικές απαντήσεις από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέθεσε σε τρεις διεθνείς ελεγκτικούς οίκους τον έλεγχο των συναλλαγών των µελών κατά την περίοδο από 30.10

7 έως 7.11, καθώς και ευρύτερο έλεγχο επί της εταιρείας ΕΛΤΑ. Στη βάση των ευρηµάτων των ελεγκτών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε ορισµένα πρόσωπα ως προς τα οποία είχαν προκύψει ικανές ενδείξεις παραβάσεων διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς να υποβάλουν γραπτά υποµνήµατα επί των ενδείξεων αυτών. Υποµνήµατα υπέβαλαν το σύνολο των µελών του Χ.Α.Α. που κλήθηκαν, εκτός από την ΕΛΤΑ, όσο και, µεταξύ άλλων, οι Γεωργάκης Θωµάς, Γεωργάκης Χαρίλαος (αναιρεσίβλητος), Στάθης Πέτρος, Γεωργάκη Ελένη και Γεωργάκη Αντωνία. Σύµφωνα µε στοιχεία διαθέσιµα στο Χ.Α.Α., την οι Γεωργάκης Θ., Γεωργάκης Κ. και Γεωργάκης Χ. κατείχαν αντιστοίχως 15,82%, 19,61% και 11,54% του συνόλου των µετοχών της Παρνασσός (της οποίας οι µετοχές είναι ονοµαστικές). Αντίστοιχα την ίδια ηµεροµηνία η Παρνασσός και η (θυγατρική της εταιρεία) Σύριος ΑΒΕΕ κατείχαν αντίστοιχα 29,73% και 35,87% του συνόλου των µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ (της οποίας οι µετοχές είναι επίσης ονοµαστικές). εν υπήρχαν την ηµεροµηνία αυτή άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% (κατά δήλωση των εκδοτριών εταιρειών). Συνολικά, δηλαδή, την ηµεροµηνία αυτή, τα τρία παραπάνω µέλη της οικογένειας Γεωργάκη κατείχαν το 46,97% των µετοχών της Παρνασσός, ενώ οι Παρνασσός και Σύριος ΒΕΕ κατείχαν το 65,60% των µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ. Οι Γεωργάκης Θ., Γεωργάκης Κ. και Γεωργάκης Χ. είναι αδελφοί. Οπως προκύπτει από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά δελτία των εταιρειών Παρνασσός και ΑΤΕΜΚΕ, οι Γεωργάκης Θ., Γεωργάκης Κ. και Γεωργάκης Χ. είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Παρνασσός, ενώ ο πρώτος είναι διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. Τα ίδια πρόσωπα και η Γεωργάκη Αντωνία είναι επίσης µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΕΜΚΕ και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αυτής. Ο Γεωργάκης Κ. είναι πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου και των δύο εταιρειών. (Οι Γεωργάκης Θ., Γεωργάκης Κ., Γεωργάκης Χ. και Στάθης αναφέρονται στη συνέχεια ως η «οµάδα Γεωργάκη»). Σύµφωνα µε στοιχεία διαθέσιµα στο Χ.Α.Α. προκύπτουν οι εξής

8 συναλλαγές επί µετοχών (σε αριθµό τεµαχίων) της Παρνασσός των παραπάνω προσώπων από 1.5. έως : Γεωργάκης Θ. αγορές πωλήσεις , Γεωργάκης Κ. αγορές πωλήσεις , Γεωργάκης Χ. αγορές πωλήσεις , Στάθης αγορές πωλήσεις και σύνολο αγορές πωλήσεις Σύµφωνα µε στοιχεία διαθέσιµα στο Χ.Α.Α. προκύπτουν οι εξής συναλλαγές επί µετοχών (σε αριθµό µετοχών) της ΑΤΕΜΚΕ των µελών της οµάδας Γεωργάκη στο διάστηµα από 1.5. έως : Γεωργάκης Θ. αγορές πωλήσεις , Γεωργάκης Κ. αγορές πωλήσεις , Γεωργάκης Χ. αγορές πωλήσεις , Στάθης αγορές πωλήσεις και σύνολο αγορές πωλήσεις Οπως σηµειώνει ο Γεωργάκης Θ. στο υπόµνηµά του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «[η] προσπάθειά µου... για την στήριξη της µετοχής της εταιρείας Παρνασσός άρχισε κυρίως από τις αρχές του Σ αυτήν την προσπάθειά µας στήριξης της τιµής της µετοχής, δηµιουργήθηκαν υποχρεώσεις µας έναντι µελών του χρηµατιστηρίου, τα οποία µας παρείχαν, στις απαιτηθείσες περιόδους, πίστωση για τις συναλλαγές που διενεργούσαµε µέσω αυτών, αποκλειστικώς και µόνο προς στήριξη της µετοχής της Εταιρείας µας... Σταδιακά δε εξοφλούσαµε την πίστωση αυτή, µε τέτοιο τρόπο πάντα ώστε να µην επηρεασθεί αρνητικά η τιµή της µετοχής και κυρίως χωρίς να αφήσουµε ποτέ να πωληθούν ελεύθερα στην αγορά οι µετοχές για τις οποίες µας είχε χορηγηθεί πίστωση. Αντίστοιχα στο υπόµνηµά του ο Γεωργάκης Χ. δηλώνει ότι «οι κύριοι µέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή οι αδελφοί µου Κωνσταντίνος και Θωµάς, καθώς και εγώ αποφασίσαµε, καθ υπόδειξη των χρηµατοοικονοµικών µας συµβούλων, να στηρίξουµε τη µετοχή της εταιρείας Παρνασσός». Εξάλλου, σύµφωνα µε το υπόµνηµα του Χ. Γεωργάκη, η οµάδα Γεωργάκη αποφάσιε να αποκτήσει το 75% των µετοχών της Παρνασσός για να εξασφαλίσουν την κατά νόµο απαιτούµενη πλειοψηφία για τη λήψη της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της εταιρείας

9 (χωρίς, προφανώς, την εξάρτηση της απόφασης από τις επιθυµίες των άλλων µετόχων). Για το λόγο αυτό πώλησαν µετοχές της ΑΤΕΜΚΕ στην Παρνασσός και µε τη ρευστότητα που απέκτησαν αγόρασαν τον απαιτούµενο αριθµό µετοχών της Παρνασσός. Στη συνέχεια, η Παρνασσός πώλησε µετοχές της ΑΤΕΜΚΕ σε ξένο θεσµικό επενδυτή (µε ειδικό σύµφωνο επαναγοράς το οποίο δεν δηλώθηκε στην αγορά βλ. σχετικό υπόµνηµα Χ. Γεωργάκη) έτσι ώστε να αποκτήσει ρευστότητα για την εξαγορά του προβλεπόµενου 10%. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για συναλλαγή που εξασφαλίζει βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση της Παρνασσός για την αγορά ιδίων µετοχών µε ενέχυρο µετοχές της θυγατρικής ΑΤΕΜΚΕ. Με τον τρόπο αυτό, η οµάδα Γεωργάκη, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο που εξασκεί στην Παρνασσός επεδίωξε να µεταφέρει το βάρος της «στήριξης της µετοχής» (τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα) στην εκδότρια εταιρεία. Η µεθόδευση του συµφώνου επαναγοράς επί µετοχών φαίνεται να έχει χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον σε µία περίπτωση από τον Γεωργάκη Θ. Την ο Γεωργάκης Θ. αγόρασε από αµοιβαίο κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ µετοχές της Παρνασσός τις οποίες επαναγόρασε την Οπως σηµειώνεται από τους ελεγκτές η συναλλαγή αυτή παρέσχε στο αµοιβαίο κεφάλαιο τη δυνατότητα τεχνητής βελτίωσης των αποτελεσµάτων του ενόψει της δηµοσίευσης εξαµηνιαίων καταστάσεων της (δεδοµένου ότι στα τέλη Ιουνίου η τιµή της µετοχής της Παρνασσός είχε φτάσει στο επίπεδο των δραχµών και η πώληση στον Γεωργάκη Θ. έγινε στην τιµή των δραχµών). Ταυτόχρονα, για τον Γεωργάκη Θ. η συναλλαγή αυτή συνδέεται µε την «στήριξη της τιµής» (υπόµνηµα Γεωργάκη Θ.), δικαίως εφόσον τόσο η τιµή πώλησης όσο και η τιµή αγοράς (3.322 δραχµές ανά µετοχή) ήταν σηµαντικά υψηλότερες από το προηγούµενο επίπεδο. Ως προς τις συναλλαγές επί της µετοχής ΑΤΕΜΚΕ, ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι η σειρά συναλλαγών µεταξύ των µελών της οµάδας Γεωργάκη που καταλήγει στην πώληση µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ από την Παρνασσός σε ξένο

10 θεσµικό επενδυτή την Οπως δηλώνεται από τον Χ. Γεωργάκη στο υπόµνηµά του «η εταιρεία Παρνασσός... είχε συνάψει στις συµφωνία equity forward µε την εταιρεία Merrill Lynch Capital Markets plc. µε αντικείµενο την πώληση στην τελευταία µετοχών της εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ µε σύµφωνο επαναγοράς». Βάσει της πληροφόρησης αυτής, την , και µε σκοπό, κατά δήλωση ορισµένων από τους εµπλεκόµενους, την απόκτηση ρευστότητας για την αγορά µετοχών της Παρνασσός (σύµφωνα µε το υπόµνηµα Χ. Γεωργάκη) οι Στάθης, Γεωργάκης Θ., Γεωργάκης Χ., Γεωργάκη Ευαγγελία, Γεωργάκη Ελένη, Γεωργάκη Χρυσούλα και Γεωργάκη Αντωνία πώλησαν µέσω της Σίγµα στον Γεωργάκη Κ. (µέσω της Nuntius), µετοχές της ΑΤΕΜΚΕ. Στη συνέχεια ο Γεωργάκης Κ., την ίδια ηµεροµηνία πώλησε στην Παρνασσός µετοχές της ΑΤΕΜΚΕ, η οποία µε τη σειρά της ολοκλήρωσε τη συµφωνηµένη πώληση (µε σύµφωνο επαναγοράς) προς τον ξένο θεσµικό επενδυτή. Οι συναλλαγές που καταρτίστηκαν από τα µέλη της οµάδας Γεωργάκη ήταν σε µεγάλο βαθµό συναλλαγές µεταξύ των µελών αυτών, έτσι ώστε να µην προκύψει µεταβολή στο επίπεδο συµµετοχής τους στις µετοχές των εταιρειών αυτών σύµµετρη προς το επίπεδο των συναλλαγών που κατάρτισαν. Σηµειώνεται επίσης η υπό συνθήκες αδιαφάνειας και µε διάφορους τρόπους χρηµατοδότησης (ενδεικτικά µέσω των πωλήσεων µετοχών ΑΤΕΜΚΕ προς την Παρνασσός) προσπάθεια της οµάδας Γεωργάκη να µεταθέσουν το κόστος υποστήριξης της µετοχής της Παρνασσός στην ίδια την εκδότρια εταιρεία. Εξάλλου, όπως δηλώνει ο Γεωργάκης Θ. οι συναλλαγές (στο βαθµό τουλάχιστον που έγιναν για την εξυπηρέτηση χρηµατοδοτήσεων) έπρεπε να γίνουν µε τρόπο ώστε να µην επηρεαστεί αρνητικά η τιµή της µετοχής και κυρίως χωρίς να αφήσουν να πωληθούν ελεύθερα στην αγορά οι µετοχές για τις οποίες είχε χορηγηθεί πίστωση. Καταρτίστηκαν εποµένως συναλλαγές από την οµάδα σε προσυµφωνηµένη βάση και εν γνώσει τους ότι η τιµή της µετοχής είχε διαµορφωθεί ως αποτέλεσµα τεχνητής ζήτησης, την οποία οι ίδιοι είχαν δηµιουργήσει, και η οποία βασιζόταν σε µεγάλης έκτασης

11 χρηµατοδότηση µε διάφορους τρόπους. Ως προς τους Γεωργάκη Θ., Γεωργάκη Χ., Γεωργάκη Ελένη, Γεωργάκη Αντωνία και Στάθη, αυτοί κατάρτισαν συναλλαγές για τη µεταβίβαση σηµαντικού αριθµού µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ στην Παρνασσός σε εκµετάλλευση της πληροφόρησης που είχαν ως προς την προσυµφωνηµένη πώληση (µε σύµφωνο επαναγοράς) µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ σε ξένο θεσµικό επενδυτή. Η γνώση της επικείµενης πώλησης από την Παρνασσός προς τον ξένο θεσµικό επενδυτή οµολογείται άλλωστε από τον Γεωργάκη Χ. ο οποίος δηλώνει στο υπόµνηµά του ότι «αποφασίστηκε, κατόπιν υποδείξεως των χρηµατοοικονοµικών συµβούλων της εταιρείας Παρνασσός, όπως τα µέλη των οικογενειών Γεωργάκη πωλήσοµε τις µετοχές µας της εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ στην εταιρεία Παρνασσός» και ότι, ενόψει της ήδη συµφωνηθείσας πώλησης προς τον ξένο θεσµικό επενδυτή, «η προαναφερθείσα αγορά από την εταιρεία Παρνασσός των µετοχών από τα µέλη της οικογένειας Γεωργάκη είχε ως σκοπό τη διατήρηση της κυριότητας της εταιρείας Παρνασσός επί ικανού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ» (υπόµνηµα Γεωργάκη Χ). Με βάση τα δεδοµένα αυτά το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη α) ότι, τα µέλη της οµάδας Γεωργάκη µε τη συµµετοχή τους στις εικονικές και προσυµφωνηµένες συναλλαγές τους στις µετοχές της Παρνασσός είχαν πληροφόρηση ως προς τις υποκείµενες αξίες µε χαρακτήρα συγκεκριµένο, δηλαδή γνώριζαν ότι οι αξίες αυτές υπόκεινται σε συµφωνία κατάρτισης πράξεων µε αντικείµενο την τεχνητή διόγκωση της ζήτησής του, εξ αιτίας της ιδιότητας ορισµένων τουλάχιστον από αυτούς ως µετόχων (και µάλιστα µετόχων που ελέγχουν σηµαντικό αριθµό µετοχών, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν σε θέση να µεθοδεύσουν τις εικονικές συναλλαγές), β) ότι, τα πρόσωπα αυτά κατείχαν πληροφόρηση που δεν ήταν γνωστή στο επενδυτικό κοινό, γ) ότι, εποµένως, συνιστά εσωτερική πληροφόρηση η γνώση των µελών της οµάδας ότι οι συναλλαγές γίνονται σε τιµές που αντανακλούν τη δική τους τεχνητή διόγκωση, καθώς και ότι, οι τρέχουσες τιµές και η διόγκωση της ζήτησης,

12 στηρίζονται σε τέτοιο βαθµό σε χρηµατοδότηση, ώστε η απώλεια της διαρκούς επαναχρηµατοδότησης και της στήριξης της αξίας των µετοχών µέσω των προσυµφωνηµένων συναλλαγών των µελών της οµάδας να µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Παρνασσός και δ) ότι η σειρά των συναλλαγών που διενήργησαν τα µέλη της οµάδας Γεωργάκη, όντας µέτοχοι της ΑΤΕΜΚΕ και έχοντας λάβει γνώση της συµφωνίας της Παρνασσός µε ξένο θεσµικό επενδυτή της έγιναν κατά κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης, επέβαλε, µεταξύ άλλων, και σε βάρος του εκκαλούντος (ήδη αναιρεσιβλήτου) πρόστιµο δραχµών για τις συναλλαγές του επί της µετοχής της Παρνασσός και δραχµών για τις συναλλαγές του επί της µετοχής ΑΤΕΜΚΕ, µε την αιτιολογία ότι προέβη σ αυτές ως κάτοχος εµπιστευτικής πληροφόρησης την οποία απέκτησε είτε άµεσα (ως µέτοχος και µέλος του.σ. των πιο πάνω εταιρειών) είτε έµµεσα (από λοιπά πρόσωπα που κατείχαν διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις στις πιο πάνω εταιρείες), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 (παρ. 1), 4 και 5 του π.δ/τος 53/1992. Το πιο πάνω συνολικό πρόστιµο των δραχµών βεβαιώθηκε σε βάρος του ανωτέρω µε την 322/1997 πράξη ταµειακής βεβαίωσης του Προϊσταµένου της.ο.υ. Αµφισσας. Η πρωτόδικη απόφαση αφού έλαβε υπόψη 1) τον όγκο των συναλλαγών που πραγµατοποίησαν τα εν λόγω πρόσωπα κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα (1.5. έως ), 2) το βαθµό συµµετοχής του εκκαλούντος (ήδη αναιρεσιβλήτου) στις προσυµφωνηµένες συναλλαγές (αγοραπωλησίες µετοχών της ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ και της ΑΤΕΜΚΕ, συµµετοχή ως αγοραστής σε µία από τις 26 κρίσιµες συναλλαγές επί των µετοχών ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, συµµετοχή ως πωλητής µέρους από µετοχές ΑΤΕΜΚΕ που αγόρασε ο αδελφός του Κ. Γεωργάκης την από αυτόν και από τα µέλη της ευρύτερης οικογένειας Γεωργάκη), 3) ότι οι συναλλαγές αυτές καταρτίστησαν κατόπιν χρηµατοδότησης από διάφορες Α.Χ.Ε., 4) ότι στις συναλλαγές αυτές δεν διακινήθηκαν µετοχές προς την ελεύθερη αγορά αλλά

13 αυτές πουλήθηκαν και αγοράστηκαν κυρίως από µέλη της οµάδας Γεωργάκη, 5) ότι οι αγοραπωλησίες αυτές έγιναν κατόπιν αποφάσεώς τους να στηρίξουν τη µετοχή ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ σε περίοδο κατά την οποία είχαν εµφανιστεί υποτιµητικές τάσεις στην αγορά για τη µετοχή αυτή, δηλαδή ήταν προσυνεννοηµένες, 6) διακύµανση της µετοχής ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ κατά το έτος 1996 από δραχµές έως και κατά το 1997 από 445 σε ) τη σειρά των συναλλαγών µεταξύ των υπόψη προσώπων που κατέληξε στην πώληση πακέτου µετοχών της ΑΤΕΜΚΕ στην ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ και, στη συνέχεια, στην πώληση των µετοχών αυτών από την ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ σε ξένο θεσµικό επενδυτή µε συµφωνία επαναγοράς, έκρινε ότι ο εκκαλών (αναιρείβλητος) πραγµατοποίησε τις πιο πάνω συναλλαγές του, κατ εκµετάλλευση εµπιστευτικής πληροφόρησης, συνισταµένης στην προσυνεννόηση ως προς την κατάρτιση των συναλλαγών αυτών µεταξύ των µελών της οµάδας Γεωργάκη, προκειµένου να δηµιουργήσουν τεχνητή διόγκωση των συναλλαγών της µετοχής ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ώστε να διαµορφωθεί πλασµατική εικόνα για την αξία της αναντίστοιχη µε αυτήν που θα διαµορφωνόταν χωρίς αυτές (τεχνητές συναλλαγές), οι δε επενδυτές αγνοούσαν τη µεθόδευση αυτή στρέβλωσης της αγοράς και χειραγώγησης της τιµής της µετοχής, διότι δεν είχαν την δυνατότητα διαχωρισµού των προσυνεννοηµένων από τις γνήσιες συναλλαγές, ώστε εάν οι πληροφορίες αυτές γίνονταν γνωστές στο κοινό θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά τις τιµές της µετοχής ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τη δε πληροφόρηση αυτή απέκτησε είτε λόγω της συµµετοχής του στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των εταιρειών, είτε από τα λοιπά πρόσωπα της οµάδας Γεωργάκη που κατείχαν θέσεις διοικητικής ευθύνης της εταιρείας και έτσι στοιχειοθετείται η αποδιδόµενη στον εκκαλούντα (αναιρεσίβλητο) παράβαση. Περαιτέρω, η πρωτόδικη απόφαση αφού έλαβε υπόψη τον επιδιωκόµενο σκοπό των διατάξεων του π.δ. 53/1992 που παραβιάσθηκαν (προστασία της αγοράς και διαφάνεια των συναλλαγών), της παράλυσης για τρεις (3) ηµέρες του συστήµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µε αποτέλεσµα το

14 Χρηµατιστήριο Αθηνών να υποστεί σοβαρό πλήγµα της αξιοπιστίας και της καλής του φήµης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, της θέσης σε κίνδυνο του συστήµατος εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της πρόκλησης εσφαλµένων εντυπώσεων στο επενδυτικό κοινό ως προς την µη απεικόνιση της πραγµατικής χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών των ως άνω εταιρειών και ως εκ τούτου της αναστάτωσης στον χρηµατιστηριακό κόσµο, έκρινε ότι ορθώς και νοµίµως επιβλήθηκε στον εκκαλούντα (αναιρεσίβλητο) το πιο πάνω πρόστιµο και στο πιο πάνω ύψος, και, απέρριψε την ανακοπή. Με βάση τα παραπάνω το εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, έκρινε, αντιθέτως µε την πρωτόδικη απόφαση, ότι η επιβολή εις βάρος του αναιρεσιβλήτου των ως άνω διοικητικών προστίµων δεν είναι νόµιµη αφού «οι διατάξεις της προεκτεθείσας οδηγίας του Συµβουλίου, που µεταφέρθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη µε το Π.. 53/1992, αλλά και οι διατάξεις του τελευταίου αυτού Π. /τος, αφορούν σε πράξεις που διενεργούνται από κατόχους εµπιστευτικών πληροφοριών µε τρίτους επενδυτές, στην προστασία των οποίων και αποβλέπουν, και προϋποθέτουν εκµετάλλευση εµπιστευτικής πληροφόρησης, τέτοια δε εκµετάλλευση δεν νοείται στην περίπτωση της προσυνεννοηµένης µεταξύ δύο προσώπων απόκτησης ή εκχώρησης µεγάλου πακέτου µετοχών, αφού αµφότεροι οι συναλλασσόµενοι είναι εν γνώσει του σκοπού και των δεδοµένων µε βάση τα οποία γίνεται η παραπάνω συναλλαγή. Εφόσον, λοιπόν η συναλλαγή αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί, αυτή καθ εαυτή, ως καρπός εκµετάλλευσης εµπιστευτικής πληροφόρησης, οι µεθοδεύσεις του εκκαλούντος (αναιρεσιβλήτου) µε τα προαναφερόµενα πρόσωπα δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας και του Π.. 53/1992». Με τις σκέψεις αυτές το εφετείο δέχθηκε την έφεση του αναιρεσιβλήτου, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε την ασκηθείσα ανακοπή και ακύρωσε την σχετική πράξη ταµειακής βεβαίωσης του προϊσταµένου της.ο.υ. Αµφισσας. 6. Επειδή, σύµφωνα µε την ερµηνεία που δέχθηκε η

15 πλειοψηφία του ικαστηρίου ως προς την έννοια των διατάξεων της παρατεθείσης Οδηγίας, όπως µεταφέρθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη µε το π.δ. 53/1992, η ως άνω κρίση του εφετείου είναι ορθή, αφού, από τα παρατεθέντα µε την προσβαλλόµενη απόφαση πραγµατικά περιστατικά, δεν στοιχειοθετείται η παράβαση της αθέµιτης εκµεταλλεύσεως εµπιστευτικών πληροφοριών. Οµως, το ικαστήριο κρίνει ότι δεν στερείται ευλόγων αµφιβολιών η ερµηνεία των διατάξεων της επίµαχης Οδηγίας, όσον αφορά, ειδικότερα, την έννοια της εµπιστευτικής πληροφορίας, του κατόχου εµπιστευτικών πληροφοριών και της εντεύθεν απαγορεύσεως διενεργείας εκ µέρους των συγκεκριµένων πράξεων. Ως εκ τούτου, το ικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 177 παρ. 3 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ήδη άρθρο 234 παρ. 3 του ενοποιηµένου κειµένου της Συνθήκης, όπως διαµορφώθηκε µε τη Συνθήκη του Αµστερνταµ, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2691/1999 ΦΕΚ 47 Α/ και τέθηκε σε ισχύ από βλ. ΦΕΚ 87 Α/ ) να αναβάλει την οριστική κρίση της υποθέσεως µέχρις ότου το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφανθεί επί του ακολούθου προδικαστικού ερωτήµατος : Στην περίπτωση που διενεργούνται µεταξύ προσώπων ή οµάδων προσώπων, εχόντων κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 2 παρ. 1 της παρατεθείσης Οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συµβουλίου (όπως ίσχυε στον κρίσιµο χρόνο, προ της καταργήσεώς της µε την Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της της ) προσυνεννοηµένες χρηµατιστηριακές συναλλαγές που απολήγουν στην ανατίµηση ή τεχνητή διόγκωση της τιµής των µεταβιβαζοµένων κινητών αξιών, οι διενεργούντες, τις εν λόγω συναλλαγές θεωρούνται ή µη κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της παραπάνω Οδηγίας, ώστε οι πράξεις τους αυτές να εµπίπτουν στη θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 2, 3 και 4 της αυτής Οδηγίας απαγόρευση εκµεταλλεύσεως εµπιστευτικών πληροφοριών. ι ά τ α ύ τ α

16 Θεωρήθηκε Υποβάλλει, κατά το σκεπτικό, το εξής προδικαστικό ερώτηµα στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Στην περίπτωση που διενεργούνται µεταξύ προσώπων ή οµάδων προσώπων, εχόντων κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 2 παρ. 1 της παρατεθείσης Οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συµβουλίου, προσυνεννοηµένες χρηµατιστηριακές συναλλαγές που απολήγουν στην ανατίµηση ή τεχνητή διόγκωση της τιµής των µεταβιβαζοµένων κινητών αξιών, οι διενεργούντες τις ως άνω συναλλαγές θεωρούνται ή µη κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της παραπάνω Οδηγίας, ώστε οι πράξεις τους αυτές να εµπίπτουν στη θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 2, 3 και 4 της αυτής Οδηγίας απαγόρευση εκµεταλλεύσεως εµπιστευτικών πληροφοριών. Αναβάλλει την οριστική κρίση της υποθέσεως, µέχρις ότου το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφανθεί επί του ερωτήµατος αυτού. Ορίζει νέα δικάσιµο την Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2004 και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Η Γραµµατέας Π. Παραράς Α. Σγουρέλλη

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Φ.Π. Αριθµός 3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Α. Τσαµπάση, Ι. Μαρή, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. ΣΤΕ 3325/2015 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΑΦΕΔΕΣ, Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περίληψη Δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2014 2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/30-07- Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Περίληψη Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό επίδομα για την ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικώ

ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικώ ΣτΕ Αριθμός 505/2012 Εικονικά στοιχεία και βάρος απόδειξης καλής πίστης του λήπτη των εικονικών. α) Μπορούν να κριθούν ως εικονικά τα στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματία που δεν έχει κάνει έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1// Αθήνα, 01.06.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//01.06.20.2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 Αθήνα, 12-12-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/12-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Κ.Ε. Αριθµός 196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Π.Ζ. Φλώρος, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Περίληψη Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/11-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα