ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 2006, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 17 του περί Λιπασμάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' 32(ΐ) του αυτό από το άρθρο 17 του περί Λιπασμάτων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός 1. οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λιπασμάτων τίτλος. Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια - «βαρέα μέταλλα» σημαίνει: Αντιμόνιο (Sb), Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Μόλυβδος (Pb), Νικέλιο (Ni), Υδράργυρος (Hg), Χρώμιο (Cr) '

2 950 «εγγράψας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με την παράγραφο (5) του Κανονισμού 11' «έδαφος» σημαίνει το εξωτερικό στρώμα της λιθόσφαιρας, το οποίο χαρακτηρίζεται από βιολογική δραστηριότητα- «εκατοστιαία αναλογία» σημαίνει βάρος, εκφραζόμενο σε ποσοστό ανά εκατό μονάδες βάρους «εμπορική ονομασία» σημαίνει οποιοδήποτε διακριτικό σημείο, σύμβολο ή όνομα το οποίο επικολλάται, εκτυπούται ή άλλως πως χρησιμοποιείται σε σχέση με λίπασμα από τον παραγωγό, τον εγγράψαντα, τον πωλητή ή το διανομέα αυτού για να διακρίνεται από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα' «εταιρεία» περιλαμβάνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταιρεία ή συνεργατική εταιρεία «ιχνοστοιχεία συμπληριυματικά» σημαίνει Βανάδιο (V), Νάτριο (Na), Πυρίτιο (Si), Χλώριο (CI)' Παράρτημα ν. «καθορισμένα τέλη» σημαίνει τα τέλη όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα V' «κατηγορία λιπάσματος» σημαίνει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα λιπάσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3' «κατάσταση» σε σχέση με λίπασμα, σημαίνει τη στερεή, υγρή ή αέρια μορφή με την οποία μπορεί να εμφανίζεται αυτό' «κύρια θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει - (α) Άζωτο (Ν), (β) Φωσφόρο (Ρ) ως πεντοξείδιο του φωσφόρου (Ρ ),

3 951 (γ) Κάλιο (Κ) ως Οξείδιο του καλίου (Κ 2 0).3002 υοτ (ΐ)5ε «Νόμος» σημαίνει τον.περί Λιπασμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται'. «παράγω» και «παραγωγή» σε σχέση με λίπασμα οποιασδήποτε κατηγορίας περιλαμβάνει την παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος, τη μεταποίηση και τη συσκευασία και διάθεση προς πώληση, ο δε όρος «παραγωγός» ερμηνεύεται ανάλογα' Παράρτημα IV. «παρτίδα παραγωγής» σημαίνει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος σε ορισμένη χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιες συνθήκες που ήθελε καθορίσει ο παραγωγός, με αποτέλεσμα η ποιότητα του παραγόμενου λιπάσματος ως συνόλου να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη από την αρχή μέχρι το τέλος της συγκεκριμένης αυτής περιόδου παραγωγής, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στο Παράρτημα IV. Σε περίπτωση εισαγιογής, η ποσότητα του κάθε τύπου λιπάσματος που εισάγεται θεωρείται μέρος της ίδιας παρτίδας, εκτός εάν σημαίνεται διαφορετικά' «πιστοποιητικό εγγραφής» σημαίνει το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (β), της παραγράφου (5) του Κανονισμού.11 «στοιχείο» σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο του περιοδικού συστήματος' «συσκευασία» σημαίνει τη διεργασία τοποθέτησης του λιπάσματος σε δοχείο ή σάκο και ο όρος «συσκευαστής» θα ερμηνεύεται ανάλογα' «τύπος λιπάσματος» σημαίνει τους κατά ορισμένη έννοια και διάταξη χαρακτηριστικούς αριθμούς με τους οποίους υποδηλώνεται η εκατοστιαία αναλογία διαφόρων θρεπτικιύν στοιχείων στο λίπασμα, όπως ειδικότερα επεξηγείται στον Κανονισμό 6' «χημική ονομασία» σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο λιπάσματος, σημαίνει την ονομασία του συγκεκριμένου τύπου λιπάσματος που προσδιορίζεται από τις χημικές ονομασίες των περιεχομένων. θρεπτικών συστατικών αυτού.

4 952 (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτούς έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.. Κατηγορίες λιπασμάτων. 3.-(1) Τα λιπάσματα, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής, την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά στοιχεία ή την κατάσταση τους, κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως ειδικότερα προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. (2) Με βάση τη διαδικασία παραγωγής, τα λιπάσματα διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (α) Χημικά λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα τα οποία, ανεξάρτητα από την κατάσταση και την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά στοιχεία, παράγονται βιομηχανικά με φυσικές ή/και χημικές διεργασίες. Σ' αυτά περιλαμβάνεται και η βιομηχανικά παραγόμενη ουρία (NH2CONH2)' (β) Οργανικά λιπάσματα είναι προϊόντα που προέρχονται- (ί) από βιολογική ή/και χημική αποσύνθεση ή/και επεξεργασία αυτούσιων υλικών φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης ή μείγματα αυτών και των οποίων τα Παράρτημα II, Πίνακας 11. (ϋ) χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Παράρτημα II, Πίνακας 11 από την επεξεργασία λυμάτων οικιακής, αστικής ή βιομηχανικής προέλευσης όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 5 (γ) Ειδικά παρασκευάσματα: είναι επεξεργασμένες ουσίες που παρασκευάζονται βιομηχανικά και που ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά στοιχεία, αποδεδειγμένα βελτιώνουν κατά κύριο λόγο τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και κατ' επέκταση τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν ή που υπάρχουν στο έδαφος. Επιπλέον παρασκευάσματα που η χρήση τους ως διαφυλλικά λιπάσματα αποδεδειγμένα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη των φυτών σε σημαντικό βαθμό:

5 953 Νοείται ότι μη επεξεργασμένα υποπροϊόντα βιομηχανιών δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. (3) Τα χημικά λιπάσματα, με βάση την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά στοιχεία, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) (β) Απλά Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα μόνο από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, Μικτά ή Σύνθετα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα κύρια θρεπτικά στοιχεία, (γ) Ενισχυμένα Λιπάσματα: είναι τα απλά ή μικτά λιπάσματα που περιέχουν επιπρόσθετα ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, (δ) Εμπλουτισμένα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα κύρια ή δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τα οποία έχουν προστεθεί ως αυτούσια συστατικά μέρη κατά τη διαδικασία της παραγωγής αυτού του τύπου λιπάσματος, (ε) Δευτερεύοντα Λιπάσματα: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, (στ) Παρασκευάσματα Ιχνοστοιχείων: είναι τα λιπάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία, (ζ) Διαφυλλικά Λιπάσματα: είναι λιπάσματα σε στερεή ή υγρή μορφή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφυλλικούς ψεκασμούς. (4) Με βάση την κατάσταση στην οποία πωλούνται ή κυκλοφορούν στην αγορά τα λιπάσματα μπορούν να διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: (α) Στερεά Λιπάσματα, (β) Υγρά Λιπάσματα, (γ) Λιπάσματα υπό Αέρια Μορφή.

6 954 Ελάχιστα επίπεδα και ιδιότητες λιπασμάτων. Παράρτημα II, Πίνακες 1 έως (1) Τα ελάχιστα επίπεδα και οι ιδιότητες των διαφόρων τύπων χημικών λιπασμάτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία που μπορούν να καταταχθούν, καθορίζονται από τις διατάξεις των Πινάκων 1 έως 10 και εκείνα των οργανικών λιπασμάτων στον Πίνακα 11, του Παραρτήματος II. Μόνο λιπάσματα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των προαναφερθέντων Πινάκων είναι δυνατό να παραχθούν, να εισαχθούν, να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένα και να πωληθούν στη Δημοκρατία. (2) Αναφορικά με τα ελάχιστα επίπεδα και τις ιδιότητες των ειδικών παρασκευασμάτων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μελετά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και αποφασίζει ανάλογα. (3) Τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν σε στερεή μορφή χημικά λιπάσματα πρέπει να έχουν κατά το μεγαλύτερο τους μέρος ομοιομορφία κόκκων και να είναι ελεύθερης ροής. Κεφ του (1) του (1) του (4) Στην περίπτωση λιπασμάτων Νιτρικής Αμμωνίας με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 28% σε άζωτο, η περιεκτικότητα σε ανόργανα πρόσθετα ή αδρανή συστατικά, όπως αλεσμένου Ανθρακικού Ασβεστίου, Δολομίτη, Θειικού Ασβεστίου, Θειικού Μαγνησίου ή Κισσερίτη δεν πρέπει να αυξάνουν την ευαισθησία τού λιπάσματος στη θερμοκρασία ή να αυξάνουν την εκρηκτική τους ικανότητα. Νιτρική αμμωνία προοριζόμενη για εκρηκτικούς σκοπούς θα πρέπει να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των συναφών Κανονισμών του. Οργανικά λιπάσματα λυμάτων. 5. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, τα οργανικά λιπάσματα που προέρχονται από επεξεργασία λυμάτων ανεξάρτητα από την κατάσταση τους πρέπει: (α) Να μην περιέχουν παθογόνους οργανισμούς σε τέτοια επίπεδα που δυνατό να βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία

7 955 (β) του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, να μην περιέχουν ουσίες σε τέτοιες συγκεντρώσεις ώστε, όταν αυτά χρησιμοποιηθούν όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης του εγγράψαντος το λίπασμα να είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή βλάστηση, ανάπτυξη και καρποφορία TOJV φυτών ή να επηρεάσουν αρνητικά τις φυσικές ή τις χημικές ιδιότητες του εδάφους, και (γ) οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων σ' αυτά να μην υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται κατά καιρούς από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. Τύπος λιπάσματος. 6.-(1) Οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών απαιτείται να δίδεται, αναγράφεται ή χρησιμοποιείται ο τύπος ενός λιπάσματος, ο τύπος αυτός συγκροτείται από τρεις τουλάχιστον κατά σειρά αριθμούς συνδεδεμένους μεταξύ τους με διακριτικά σημεία π.χ Οι αριθμοί αυτοί στην αναφερόμενη διάταξη αντιπροσωπεύουν πάντοτε- (α) ο πρώτος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία καθαρού αζοϋτου (Ν), (β) ο δεύτερος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία πεντοξείδιου του φωσφόρου (Ρ2Ο5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο, και (γ) ο τρίτος αριθμός: εκατοστιαία αναλογία υδατοδιαλυτού οξειδίου του καλίου (Κ2Ο): Νοείται ότι, εάν στην πιο πάνω σειρά αριθμών ακολουθεί και τέταρτος αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει εκατοστιαία αναλογία του οξειδίου του μαγνησίου (MgO), εκτός εάν ρητά κατονομάζεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. (2) Οι συγκροτούντες τον τύπο λιπάσματος αριθμοί εκφράζουν πάντοτε την κατώτατη εκατοστιαία αναλογία βάρους κατά βάρους της

8 Παράρτημα IV. 956 περιεκτικότητας του κάθε αντιπροσωπευόμενου στοιχείου κατά την πιο πάνω διάταξη και την οποία εγγυάται σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 υπεύθυνο για το λίπασμα αυτό πρόσωπο, επιφυλασσομένων των ανεκτών διακυμάνσεων όπως καθορίζονται στο Παράρτημα IV. Άδεια παραγωγής λιπάσματος. 7.-(1) Για την εξασφάλιση άδειας παραγωγής λιπασμάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών, ο- κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία. Παράρτημα ι, ' Εντυπο "Α". (2) Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) γίνεται στο καθορισμένο Έντυπο "Α" του Παραρτήματος Ι και πρέπει- (α) Να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία, και (β) να συνοδεύεται από τα πιο κάτω- (i) (ϋ) (iii) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους για την έκδοση της άδειας παραγωγής λιπάσματος εάν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου' βεβαίωση ότι τα υποστατικά και οι εγκαταστάσεις παραγωγής του αιτητή έχουν πρόσφατα επιθεωρηθεί και βρέθηκαν ότι λειτουργούν σύμφωνα με: Κεφ του του του του του του (1) του (αα) τον περί Εργοστασίων Νόμο και των συναφών Κανονισμών του, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

9 957 89(1) του 1996 (ββ) τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 158(1) του 2001 Νόμο και των συναφών Κανονισμών του, 25(1) του 2002 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται η 41(1) του 2003 * ' ' 99(1) του αντικαθίστανται, 106(1) του 2002 (γγ) τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 160(1) του Νόμο και των συναφών Κανονισμών του, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 187(1) του (δδ) τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο και των συναφών Κανονισμών του, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες, κατά τη γνώμη του, συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη της αίτησης αυτής. (4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μετά από σχετική έρευνα που συμπληρώνεται μέσα σε τρεις μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι σε θέση να παράγει λίπασμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, εκδίδει στον αιτητή τη Παράρτημα Ι, ζητούμενη άδεια παραγωγής, όπως καθορίζεται στο Έντυπο "Β" του Έντυπο "Β". Παραρτήματος Ι. (5) Η άδεια παραγωγής υποχρεώνει τον αδειούχο παραγωγό να τηρεί πιστά τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους αναγραφούν- σ' αυτήν από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. (6) Σε περίπτωση απόρριψης της κατά τον παρόντα Κανονισμό υποβαλλομένης αίτησης, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

10 958 (7) Με την εξασφάλιση της άδειας παραγιυγής, ο παραγωγός εξασφαλίζει ταυτόχρονα και το δικαίωμα συσκευασίας του λιπάσματος που παράγει ο ίδιος. Εξασφάλιση άδειας συσκευασίας λιπάσματος από μη παραγωγούς. Παράρτημα Ι, Έντυπο "Ρ. 8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, ενώ δεν είναι παραγωγός λιπάσματος, επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια συσκευασίας λιπάσματος, οφείλει να υποβάλει αίτηση προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο Έντυπο "Γ' του Παραρτήματος Ι. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: (α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του λιπάσματος, (β) εάν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου, ανάλογα με την περίπτωση, (γ) βεβαίωση του είδους που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (ιιι) της υποπαραγράφου (β), της παραγράφου (2) του Κανονισμού 7, και (δ) απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους εγγραφής συσκευαστή. (2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή και άλλες αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει για την αίτηση αυτή. (3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μετά από σχετική έρευνα που συμπληρώνεται. μέσα σε τρείς μήνες και αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να συσκευάζει ορθολογιστικά το λίπασμα, εισηγείται την έκδοση στον αιτητή της ζητούμενης άδειας συσκευασίας, όπως καθορίζεται στο Έντυπο "Γ-1"

11 959 Παράρτημα Ι, Έντυπο "Γ-1". του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών. (4) Η άδεια συσκευασίας υποχρεώνει τον αδειούχο συσκευαστή να τηρεί πιστά και χωρίς ελλείψεις τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους που είναι πιθανόν να αναγραφούν στην άδεια. (5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αυτής, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά, τα δε πληρωθέντα τέλη δεν επιστρέφονται. Γνωστοποίηση αλλαγών. 9. Κάθε αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται ή επέρχεται μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της άδειας συσκευασίας λιπάσματος που αφορά το πρόσωπο ή την ιδιοκτησία της επιχείρησης του αδειούχου παραγωγού ή του αδειούχου, συσκευαστή, ως αποτέλεσμα της οποίας τα συναφθέντα ή τα παρασχεθέντα στην αίτηση ή σε σχέση με αυτή πιστοποιητικά, στοιχεία ή πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στην, πραγματικότητα, πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Εντεταλμένη Υπηρεσία από τον αδειούχο παραγωγό ή τον αδειούχο συσκευαστή ή τους γενικούς ή τους ειδικούς διαδόχους αυτού στην επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση. Διάρκεια ισχύος 1θ.-(1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος της άδειας Κανονισμού, η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας. συσκευασίας λιπάσματος είναι απεριορίστου διαρκείας. (2) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος μπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία οποτεδήποτε, αν διαπιστωθεί ότι- (α) η άδεια αυτή έχει εξασφαλιστεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος, ή (β) ο αδειούχος παραγωγός/συσκευαστής ή οποιοσδήποτε διευθυντής ή διαχειριστής της επιχείρησης καταδικάστηκε για

12 960 οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου ή αρνείται συστηματικά να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή έχει παραλείψει να προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 8, προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία, (γ) έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια: Νοείται ότι, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δεν μπορεί να' προχωρήσει σε τέτοια ανάκληση ή αναστολή, εκτός αν δοθεί στον ενδιαφερόμενο κάτοχο της άδειας σχετική προειδοποίηση ενός μηνός στην οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής και παρασχεθεί σ' αυτόν η δυνατότητα να προβάλει λόγους αντικρούοντες την ενέργεια αυτή. (3) Η ισχύς της άδειας παραγωγής και της άδειας συσκευασίας λιπάσματος παύει με το θάνατο, τη διάλυση, την ε κκαθαριση ή τη συγχώνευση, ανάλογα με την περίπτωση, του αδειούχου προσώπου ή τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτο μη αδειούχο πρόσωπο. Εγγραφή λιπάσματος. Παράρτημα Ι, Έντυπο "Δ". 11.-(1) Για την' εγγραφή του λιπάσματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κάθε παραγωγός, συσκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας λιπάσματος, οφείλει να υποβάλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία αίτηση στο Έντυπο "Δ" του Παραρτήματος Ι, η οποία περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και η οποία συνοδεύεται από- (α) Απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου τέλους για την εγγραφή του λιπάσματος, (β) αντίγραφο της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15, προτιθέμενης σήμανσης της συσκευασίας του προς εγγραφή λιπάσματος,

13 961 (γ) πιστοποιητικό χημικής ή/και μικροβιολογικής ανάλυσης του λιπάσματος, ανάλογα με την περίπτωση, από τον παραγωγό αυτού στο οποίο να πιστοποιείται η ελάχιστη εγγυημένη εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων μορφών κάθε συστατικού στοιχείου που παριστάνεται ότι αντιπροσωπεύει ο αιτούμενος για εγγραφή τύπος, του λιπάσματος και όπου εφαρμόζεται, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την παρουσία των βαρέων μετάλλων, ή άλλων στοιχείων καθώς και τα επίπεδα της τυχόν περιεκτικότητας σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιπρόσθετα στο πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης πρέπει να αναγράφονται και τα ακόλουθα: (i) (ϋ) (iii) (iv) (ν) Η περιεκτικότητα των συμπληρωματικών/αραιωτικών (fillers) που προστίθενται για τη ρύθμιση συγκεκριμένου τύπου, αναφορικά με το Άζωτο: το ολικό Ν και η εκατοστιαία αναλογία σε αμμωνιακή, νιτρική, αμιδική και οργανική μορφή. Όταν περιέχεται και ουρία θα δηλώνεται και η εκατοστιαία αναλογία της διουρίας, αναφορικά με το Φωσφόρο: το ολικό φωσφόρο εκφραζόμενο ως Ρ2Ο5, καθώς και το ποσοστό του υδατοδιαλυτού και του διαλυτού στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο, αναφορικά με το Κάλι: το ολικό υδατοδιαλυτό κάλι εκφραζόμενο ως Κ 2 0 καθώς και την εκατοστιαία αναλογία σε θειικό και χλωριούχο κάλι, αναφορικά με τα ιχνοστοιχεία και τα συμπληρωματικά ιχνοστοιχεία: την ελάχιστη/ εγγυημένη εκατοστιαία αναλογία σε ενεργά ιχνοστοιχεία, τη διαλυτότητα και τη μορφή του κάθε ιχνοστοιχείου, καθώς και τον τύπο και την ποσότητα του χηλικού συμπλόκου όπου εφαρμόζεται, (δ) αν ο αιτητής είναι εταιρεία ή οίκος, πιστοποιημένο αντίγραφο

14 962 του πιστοποιητικού σύστασης και του πιστοποιητικού διευθυντών της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας του ενδιαφερόμενου οίκου. (2) Οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή και στην περιεκτικότητα των συμπληρωματικών/αραιωματικών που προστίθενται για τη ρύθμιση ενός τύπου λιπάσματος γνωστοποιείται γραπτώς στην Εντεταλμένη Υπηρεσία χωρίς όμως να χρειάζεται νέα εγγραφή του επηρεαζόμενου τύπου λιπάσματος. (3) Αν ο αιτητής δε διαμένει στη Δημοκρατία, η αίτηση αυτή υπογράφεται από το διαμένοντα στη Δημοκρατία αντιπρόσωπο αυτού ο οποίος και αναλαμβάνει με τον τρόπο αυτό την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών. (4) Επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (1) να περιέχονται ή να συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την υποβολή τέτοιων άλλων πιστοποιητικών, στοιχείων ή πληροφοριών τις οποίες ήθελε εύλογα θεωρήσει αναγκαίες για το σκοπό αυτό. (5) Το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι πέραν των τριών μηνών μετά τη λήψη της αίτησης αυτής, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μετά από δέουσα έρευνα και αφού ικανοποιηθεί ότι- (α) (β) το λίπασμα για το οποίο ζητείται η εγγραφή πληρβί τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, και η προτιθέμενη σήμανση της συσκευασίας του λιπάσματος συνάδει προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 και δεν περιέχει οποιαδήποτε ανακριβή ή παραπλανητική ένδειξη, εγγράφει το λίπασμα αυτό στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό μητρώο και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής του λιπάσματος, όπως καθορίζεται στο Έντυπο "Ε" του

15 963 Παράρτημα Ι, Έντυπο "Ε". Παραρτήματος Ι. (6) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγραφής οποιουδήποτε λιπάσματος, εφόσον- (α) Το λίπασμα αντιβαίνει προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, ή (β) με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και τις τοπικές συνθήκες, το λίπασμα κρίνεται ότι είναι αμφίβολης αξίας, επιβλαβές ή ακατάλληλο για τις εφαρμογές για τις οποίες δηλώνεται ότι προορίζεται. (7) Όταν ο ίδιος τύπος λιπάσματος παράγεται σε διαφορετικές. χώρες ή παράγεται στην ίδια χώρα από διαφορετικά εργοστάσια ή αντιπροσωπεύεται από διαφορετικούς εισαγωγείς, τότε απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή του ειρημένου τύπου λιπάσματος. (8) Κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδιδόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς θα παραμένει σε ισχύ για απεριόριστη χρονική διάρκεια, εκτός αν αυτό ακυρωθεί ή ανασταλεί κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 12. (9) Από την ημερομηνία εγγραφής του λιπάσματος, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οποιαδήποτε μεταβολή της εμπορικής ονομασίας, της χημικής σύνθεσης ή των φυσικών χαρακτηριστικών εγγραφέντος λιπάσματος ή των στοιχείων της σήμανσης που επισυνάφθηκαν στην αίτηση εγγραφής αυτού. Ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικού εγγραφής. 12.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αυταπάγγελτα ή κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου μπορεί, αφού γνωστοποιήσει προσηκόντως την προς τούτο σχετική πρόθεση της και παράσχει εύλογη δυνατότητα να ακουσθεί το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε Πιστοποιητικό ενός

16 964 λιπάσματος, να ανακαλέσει ή αναστείλει την ισχύ αυτού για τόση χρονική περίοδο ως ήθελε κρίνει σκόπιμη, ή να προβεί στη λήψη οποιουδήποτε άλλου σχετικού μέτρου, αναγκαίου κατά την κρίση του, εφόσον διαπιστώσει ότι- (α) το Πιστοποιητικό εγγραφής αυτό έχει εξασφαλισθεί κατόπιν ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, (β) το εγγεγραμμένο λίπασμα απεδείχθη κατά τη χρήση του ως αμφιβόλου αξίας ή ως επιβλαβές στα φυτά, στα ζώα ή στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον, (γ) το λίπασμα δε συνάδει ή δε συνάδει πλέον προς τον τύπο με τον οποίο έχει εγγραφεί ή με άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής αυτού, ή (δ) επιβάλλεται η ανάκληση ή αναστολή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη, κατά την κρίση της Εντεταλμένη Υπηρεσίας, αιτία. (2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ανάκλησης ή αναστολής, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί, για λόγους προστασίας των γεωργών, να ανακοινώσει μέσω του ημερήσιου τύπου ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης ήθελε κρίνει σκόπιμο, την ανάκληση ή την αναστολή του Πιστοποιητικού Εγγραφής ενός λιπάσματος, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ενέργεια αυτή. Άδεια εισαγωγής λιπάσματος. 13.-(1) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του Νόμου άδεια για την εισαγωγή λιπάσματος εκδίδεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία μόνο αναφορικά με λίπασμα τύπου ήδη εγγεγραμμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 και μόνο στον εγγράψαντα τον τύπο του λιπάσματος αυτού και αφού έχουν πληρωθεί τα ανάλογα τέλη ελέγχου ποιότητας.

17 965 Παράρτημα Ι, Έντυπο "ΣΤ". (2) Η σχετική αίτηση γίνεται σε τρία αντίγραφα στο καθορισμένο έντυπο "ΣΤ" του Παραρτήματος Ι των παρόντων Κανονισμών και πρέπει να περιέχει τα ζητούμενα στο έντυπο αυτό στοιχεία και να υπογράφεται από τον εγγραψαντα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. (3) Η άδεια εισαγωγής λιπάσματος εκδίδεται εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών με την επιστροφή των δύο από τα τρία αντίγραφα της υποβληθείσας αίτησης κατάλληλα συμπληρωμένου, υπογραμμένου και σφραγισμένου από το Διευθυντή ή εκπρόσωπο του στον ειδικά για το σκοπό αυτό επιφυλασσόμενο χώρο του έντυπου της αίτησης. Η άδεια αυτή μπορεί να περιέχει και όρους που η Εντεταλμένη Υπηρεσία θεωρεί αναγκαίους να επιβάλει. Παράρτημα Ι; Έντυπο «Στ-1». (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) για λίπασμα κοινοτικής προέλευσης, και λίπασμα που φέρει την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» πριν την είσοδο του στη Δημοκρατία, πρέπει να γνωστοποιείται η άφιξη του στην Εντεταλμένη Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του Εντύπου «ΣΤ-1» του Παραρτήματος Ι. Το έντυπο αυτό πρέπει να περιέχει τα ζητούμενα στοιχεία και να υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο εμπορίας του λιπάσματος ή από εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο αυτού. Συσκευασία λιπάσματος. 14.-(1) Τηρούμενης της επιφύλαξης του άρθρου 10 του Νόμου, κάθε λίπασμα το οποίο πωλείται ή προσφέρεται ή εκτίθεται για πώληση οφείλει να είναι συσκευασμένο, το στερεό σε σάκους και το υγρό σε δοχεία κατάλληλα σημασμένα όπως προβλέπει ο Κανονισμός 15. (2) Οι πιο πάνω αναφερόμενοι σάκοι και τα δοχεία πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε- (α) Να αντέχουν στο βάρος που θα φέρουν, και (β) να κλειούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου τους, ή η

18 966 αντικατάσταση ή η αλλοίωση του περιεχομένου τους, χωρίς η ενέργεια αυτή να καταμαρτυρείται αφ' εαυτής: με βαλβίδες. Νοείται ότι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σάκοι Σήμανση σάκων συσκευασίας. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L304, (1) Οι σάκοι και τα δοχεία που περιέχουν λίπασμα για πώληση πρέπει να φέρουν σε εμφανές μέρος στερεά επικολλημένη ετικέτα ή επιγραφή, εγκεκριμένη από την Εντεταλμένη Υπηρεσία ή όπως καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003 για τα λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ», με ευανάγνωστους και ανεξίτηλα εκτυπωμένους ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Στην ετικέτα θα αναφέρονται απαραίτητα πέντε τουλάχιστο σειρές στοιχείων, ανεξαρτήτως σειράς, ως ακολούθως- (α) Ο τύπος λιπάσματος, εάν το λίπασμα είναι οργανικό αναγράφεται η λέξη "ΟΡΓΑΝΙΚΟ"' αν όμως το οργανικό λίπασμα προέρχεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την επεξεργασία λυμάτων αναγράφεται "ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΥΜΑΤΩΝ" (β) το πλήρες ή συγκεκομμένο όνομα του προσώπου το οποίο έχει εγγράψει ή εισάξει το λίπασμα (γ) ο παραγωγός και η χώρα παραγωγής ή προέλευσης (δ) ο αριθμός εγγραφής, εκτός των λιπασμάτων με την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» και στη συνέχεια μέσα σε παρένθεση άλλος αριθμός ή στοιχείο, που αντιπροσωπεύει την παρτίδα παραγωγής ή εισαγωγής 19 του του 1977 (ε) το καθαρό βάρος/όγκος σε κιλά ή λίτρα ή και τα δύο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον περί Μέτρων και Σταθμών

19 48 του (1) του (1) του (1) του Παράρτημα Νόμο και των Κανονισμών του, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (2) Παράδειγμα της πιο πάνω αναφερόμενης ετικέτας ή επιγραφής περιέχεται στο Παράρτημα III των παρόντων.κανονισμών. (3) Αν το λίπασμα περιέχει και κάλι, τότε θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό σε χλωριούχα ή/και σε θειϊκή μορφή, αν τούτο κριθεί απαραίτητο από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. Παράρτημα II, Πίνακες 1 έως 6. (4) Τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία τότε μόνο μπορεί να θεωρείται ότι περιέχονται μέσα στα λιπάσματα του Πίνακα 1 μέχρι 6 του Παραρτήματος II όταν η περιεκτικότητα τους σε αυτά είναι ίση ή μεγαλύτερη από: - 2% οξείδιο του μαγνησίου (WlgO) ή 1,2% Mg. - 5% τριοξείδιο του θείου (S0 3 ) ή 2% S. Παράρτημα II, (5) Το ασβέστιο θεωρείται ως θρεπτικό στοιχείο και μπορεί να θεωρείται ότι περιέχεται μόνο για τους τύπους λιπασμάτων 1,2,7,8 και 11 του Πίνακα 8 του Παραρτήματος II. Η περιεκτικότητα σε Ca μπορεί να αναφέρεται για τα υγρά λιπάσματα τα οποία προορίζονται για διαφυλλικούς ψεκασμούς εφόσον η περιεκτικότητα σε οξείδιο του ασβεστίου CaO φθάνει το 8 % ή 5,7% Ca. Παράρτημα II, Πίνακας 7. (6) Ένα λίπασμα που χρησιμοποιείται στο έδαφος τότε μόνο μπορεί να θεωρείται ότι περιέχει και ιχνοστοιχεία, εφόσον αυτά έχουν προστεθεί ως συστατικό μέρος του λιπάσματος κατά τη διαδικασία της παραγωγής και εφόσον η συγκέντρωση τους είναι ίση τουλάχιστο προς την κατώτατη περιεκτικότητα που αναφέρεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος II. Σ' αυτή την περίπτωση στην ετικέτα ή στην επιγραφή πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα και το σύμβολο εκάστου στοιχείου και η περιεκτικότητα του σε υδατοδιαλυτή (αφομοιώσιμη) μορφή, καθώς και το όνομα του χηλικού (συμπλοκοποιητικού) παράγοντα όπου εφαρμόζεται. Η συγκέντρωση τους θα εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία βάρους ή σε μέρη στο εκατομμύριο (μ.ε.ε.), αν η συγκέντρωση τους είναι μικρότερη από 0,1%.

20 968 Παράρτημα II, Πίνακες 7, 8, 9 και 10. (7) Στην περίπτωση δευτερευόντων, εμπλουτισμένων, διαφυλλικών λιπασμάτων και παρασκευασμάτων ιχνοστοιχείων τότε μόνο γίνεται αναφορά των στοιχείων και των χημικών (συμπλοκοποιητικών) παραγόντων, εφόσον υπάρχουν σε ποσότητα ίση με την αναφερόμενη στους Πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 του Παραρτήματος II, και να συνάδουν με την αποδεκτή περιγραφή και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες 7, 8, 9 και 10 του ιδίου Παραρτήματος. Επιπρόσθετα στο σάκο ή στο δοχείο συσκευασίας θα αναγράφονται απαραίτητα και οι ακόλουθες ενδείξεις: (α) Η απαιτούμενη ποσότητα κατά δεκάριο, δένδρο ή φυτό, (β) η αναλογία διάλυσης σε νερό, όταν συνιστάται για διαφυλλικούς ψεκασμούς, καθώς και οι οδηγίες χρήσης κατά φυτεία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, (γ) η συχνότητα των ψεκασμών, (δ) με ποια φυτοφάρμακα ή άλλα παρασκευάσματα απαγορεύεται ο συνδυασμός τους, (ε) τις συνθήκες αποθήκευσης, τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος: Νοείται ότι, για πρακτικούς λόγους τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρέχονται και υπό μορφή φυλλαδίου. (8) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους να αναγράφονται στην ετικέττα ή στην επιγραφή της συσκευασίας ενός εγγεγραμμένου λιπάσματος, πρέπει να είναι τα ίδια ή να συνάδουν προς εκείνα που παρασχέθηκαν μαζί με την αίτηση εγγραφής του λιπάσματος και εγκρίθηκαν από την Εντεταλμένη Υπηρεσία με την έκδοση του

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.09.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 1(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2770 της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 Ν. 34(Ι)/2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 27.6.2012, σ.1. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα