14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002367851 2014-10-29"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 4908 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ. Κωδ.: Ηράκλειο Πληροφορίες: Κ.Σπυριδάκη Τηλέφωνο: Fax: Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 6 / Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δικτύου παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α / ). 2. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α / ) «περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/ τ. Α / ). 4. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α / ) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 5. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α / ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α / ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπου» και του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α / ). 9. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2 Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α / ). 10. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης». 11. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 12. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 13. Της υποπαρ. στ. 20 (εφαρμογή εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων) του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 14. Του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α / ). 15. Του Π.Δ. 370/1995 (199/Α/1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/ Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α / ). 17. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.194/ τ. Α / ). 18. Του Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α / ). 19. Την αρ /601/0026/1998 (Φ.Ε.Κ. 431/τ. Β'/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες. 20. Την αρ. πρωτ. Π1/4240/ εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 21. Την αρ /739/ (Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 22. Την αρ. 373/ (Φ.Ε.Κ. 459/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 23. Την με αριθμό 9814/ (ΦΕΚ 1222/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 24. Τις πιστώσεις που υπάρχουν στον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3 996-21, Οικονομικού έτους 2014, στον Φορέα 073, Κ.Α.Ε και Το αρ. 3881/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδάτων και Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας των μετρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως Πενήντα Εννέα χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ ( ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές αφορούν το σύνολο του ανωτέρω υπό προμήθεια υλικού. α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 Μετεωρολογικός σταθμός 3 2 Υδρολογικός σταθμός 5 3 Κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων 1 Οι τεχνικές-ποιοτικές προδιαγραφές, οι όροι της προμήθειας και εγκατάστασης των σταθμών, το χρονοδιάγραμμα, ο τόπος παράδοσής τους και άλλα στοιχεία σχετικά με την προκήρυξη των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Δ/νση Υδάτων Πλ.Κουντουριώτη, Ηράκλειο 11/11/14 Τρίτη 11:00 Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι την 11 Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα π.μ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 10 η Νοεμβρίου 2014 και ώρα μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες. Η διακήρυξη καθώς και το σχέδιο της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ). Διευκρινήσεις σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη (όρους-τεχνικές προδιαγραφές κλπ) θα παρέχονται από το όργανο που έχει οριστεί με την αρ. οικ. 295/ απόφασή μας (τηλ επικοινωνίας ).

4 Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη παρέχονται από την υπηρεσία μας Διεύθυνση Οικονομικού στα τηλέφωνα: (Ε. Φραγκιαδουλάκη) και (Κ. Σπυριδάκη). Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή κατά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , Οικονομικού έτους 2014, Φορέα 073, Κ.Α.Ε και Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις. 1. 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. επί του Χαρτοσήμου 2. 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ. και 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% στην καθαρή αξία σύμφωνα με το Ν. 2198/94, άρθρο 24. Επισυνάπτονται: Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα ) Σχέδιο Σύμβασης Ε.Γ.Γ. Κοινοποίηση Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας). Δ/νση Υδάτων Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α. ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Εσωτερική Διανομή Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Μετεωρολογικός σταθμός Όργανα μετρήσεων τεχνικά χαρακτηριστικά Ο σταθμός να καλύπτει της απαιτήσεις του WMO Ταχύτητα ανέμου, με υπέρηχο Περιοχή μέτρησης 0 60m/s Ανάλυση 0.01m/s Ακρίβεια 0.2m/s Διεύθυνση ανέμου, με υπέρηχο Περιοχή μέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια 2 0 Θερμοκρασία αέρα τύπου PT 100 Περιοχή μέτρησης C έως C Ανάλυση C Ακρίβεια C Υγρασία αέρα τύπου Πυκνωτικός Περιοχή μέτρησης 0 100% Ανάλυση 0.1% Ακρίβεια 1.5% Βαρομετρική Πιεζοαντίσταση Περιοχή μέτρησης mBar Ανάλυση 0.1mBar Ακρίβεια 0.5mBar Ηλιακή ακτινοβολία τύπου Thermopile Περιοχή μέτρησης w/m 2 Ανάλυση 1 watt Ακρίβεια 2 nd class pyranometer Βροχή - Ανάλυση 0.2mm - Επιφάνεια συλλογής 200cm 2 - Μηχανισμός μέτρησης tipping bucket - Υλικό κατασκευής, ανοδιομένο αλουμίνιο, ή άλλου είδους μη οξειδούμενο μέταλλο. - Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο για την κατακράτηση, φύλλων και άλλων υλικών. - Το φίλτρο θα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια συλλογής του αισθητήρα Μονάδα τηλεμετρίας - Θα πρέπει να είναι μία ενιαία, συμπαγής και απολύτως στεγανή μεταλλική μονάδα (ΙΡ 67 ή καλλίτερο). - Να διαθέτει, interface για τα αισθητήρια. - Να διαθέτει interface ανάλογο. - Να διαθέτει ενσωματωμένο GPRS modem.

6 - H σύνδεση με τα αισθητήρια να γίνεται μέσω εξωτερικού στεγανού συνδέσμου. - Να διαθέτει τουλάχιστον 1 ψηφιακή είσοδο για βροχόμετρα τύπου tippingbucket - Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου - Η μπαταρία να φορτίζεται με ηλιακό συλλέκτη - Χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. - Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον μετρήσεις. - Να μπορεί να συγχρονιστεί χρονικά με τους άλλους σταθμούς του δικτύου, μέσω της Πύλης Επικοινωνίας Β. Υδρολογικός σταθμός- Όργανα μετρήσεων τεχνικά χαρακτηριστικά Αισθητήρες Αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και στάθμης ή αντίστοιχος Πολυαισθητήρας - Αισθητήρες ή ενιαίος πολυαισθητήρας και για τις τρεις παραμέτρους (στάθμης, αγωγιμότητα, θερμοκρασία) - Ενσωματωμένη μνήμη, που θα διατηρεί τις μετρήσεις σε περίπτωση βλάβης της μονάδας τηλεμετρίας - Η μνήμη του να επαρκεί για > 100 χιλιάδες μετρήσεις - Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ο C έως 50 ο C - Διάμετρος < 3 εκατοστά - Μήκος < 50 εκατοστά - Το περίβλημα του να είναι κατασκευασμένο από Τιτάνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό - Να διατίθεται με τις συνηθέστερες ψηφιακές και αναλογικές εξόδους, USB - Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία η οποία να μπορεί να τον τροφοδοτεί για τουλάχιστον 5 χρόνια - Να δέχεται εξωτερική τροφοδοσία από την μονάδα τηλεμετρίας - Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας ±0.1 ο C - Περιοχή μέτρησης της Αγωγιμότητας τουλάχιστον έως τα 50mS/cm - Ακρίβεια μέτρησης της αγωγιμότητας 0.5% - Ανάλυση μέτρησης της αγωγιμότητας 0.1μS/cm - Να υπολογίζει τα TDS (TDS Total Dissolved Solids- Συνολικά Διαλυμένα Στερεά). - Η αντιστάθμιση να γίνεται από το λογισμικό με την χρήση μετρήσεων από βαρόμετρο στην παρακείμενη περιοχή - Να έχει την δυνατότητα μέτρησης τουλάχιστον στις παρακάτω κλίμακες (η κλίμακα θα καθοριστεί κατά την φάση της παραγγελίας): 0-10 μέτρα (+/- 2 μέτρα) 0-50 μέτρα (+/- 10 μέτρα) μέτρα (+/- 10 μέτρα) - Ακρίβεια σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος 0.1% FS Σημειώνεται ότι για την σύνδεση του αισθητήρα στην μονάδα τηλεμετρίας θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα καλωδίωση των παλαιών αισθητηρίων. Μονάδα τηλεμετρίας - Θα πρέπει να είναι μία ενιαία, συμπαγής και απολύτως στεγανή μεταλλική μονάδα (ΙΡ 67 ή καλλίτερο). - Να διαθέτει, interface για τα αισθητήρια. - Να διαθέτει interface ανάλογο. - Να διαθέτει ενσωματωμένο GPRS modem. - H σύνδεση με τα αισθητήρια να γίνεται μέσω εξωτερικού στεγανού συνδέσμου. - Να διαθέτει τουλάχιστον 1 ψηφιακή είσοδο για βροχόμετρα - Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία

7 - Η μπαταρία να φορτίζεται με ηλιακό συλλέκτη - Χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. - Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον μετρήσεις. - Να μπορεί να συγχρονιστεί χρονικά με τους άλλους σταθμούς του δικτύου, μέσω της Πύλης Επικοινωνίας Α. Κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων Όλα τα δεδομένα των σταθμών θα καταλήγουν απευθείας στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χωρίς να μεσολαβεί κανένας ενδιάμεσος server Η υπηρεσία να μπορεί να επιλέξει τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας για την μέσω GPRS μεταφορά των μετρήσεων. Πέραν του κόστους της κινητής τηλεφωνίας η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει και δεν καλύπτει κανενός άλλου είδους κόστους για μεταφορά δεδομένων Το κέντρο θα αποτελείται από δύο τμήματα: - Α) Την πύλη εισόδου η οποία θα είναι ενδιάμεσα στο λογισμικό επεξεργασίας και στους σταθμούς. Για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας, το λειτουργικό της προτείνεται να είναι Linux - B) Λογισμικό επεξεργασίας με web server περιβάλλον Windows server bit ή αντίστοιχο. - Γ) Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή Windows server bit ή αντίστοιχο. Πύλη επικοινωνίας με τους σταθμούς - Αμφίδρομη επικοινωνία με το λογισμικό επεξεργασίας και με τους σταθμούς. - Δυνατότητα να διαχειριστεί τουλάχιστον 100 σταθμούς. - Πρόσβαση μέσω internet - Ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς. - Να υποστηρίζει λήψη μετρήσεων μέσω GPRS - Να μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών. - Να υποστηρίζει πολλαπλούς users που ο κάθε user θα έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα. - Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash. - Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet - Το web interface πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα. - Η πύλη για κάθε σταθμό θα καταγράφει: Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού. Ο χρόνος λήψης πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων. Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού. Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό. - Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. Λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων - Ενσωματωμένο web server - Πλήρης υποστήριξη της Ελληνικής Γλώσσας - Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς χρήστες. - Ο κάθε χρήστης να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί

8 - Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των σταθμών, ή των θερμοκρασιών όλων των σταθμών. - Να έχει λειτουργία αυτόματης αντιστάθμισης της βαρομετρικής πίεσης (μέσω μετρήσεων βαρομέτρου) για τους αισθητήρες μέτρησης στάθμης. - Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους - Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις. - Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους. - Προβολή με τη μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. - Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για όλους τους σταθμούς. - υνατότητα αυτόµατων µαθηµατικών και λογικών πράξεων στις µετρήσεις, αλλά και πράξεις μεταξύ μετρήσεων διαφορετικών σταθμών. Για παράδειγμα να μπορούν να μπουν οι συναρτήσεις υπολογισμού όγκου νερού βάση της επιφάνειας, στην συνέχεια να υπολογίζεται αυτόματα ο όγκος νερού στην περιοχή του σταθμού και για κάθε σταθμό. Κατόπιν θα αθροίζονται αυτόματα όλοι οι υπολογισμένοι όγκοι νερού, έτσι συνεχόμενα και αυτόματα η υπηρεσία να γνωρίζει τον όγκο νερού που έχει πέσει ανά σταθμό αλλά και στο σύνολο. - θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: - Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. - Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. - Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. - Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό. - Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. - Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. - Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. - Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο.

9 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Σύμβαση.. ευρώ (,00 ) για την προμήθεια δικτύου παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδάτων. Στο Ηράκλειο σήμερα στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού οι: 1. Ιωσήφ Ανδρουλιδάκης Προϊστάμενος του Τμ. Εκκαθάρισης Αποδοχών και Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 2... ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Ηράκλειο που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Άρθρο 1ο Αντικείμενο της σύμβασης Η προμήθεια αυτή συμβάλει στη συντήρηση του δικτύου «παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων υδάτων», το οποίο χρήζει αντικατάσταση κάποιων οργάνων (ηλεκτρονικό εξοπλισμό) που είναι ηλικίας πλέον των δέκα ετών και είναι παρωχημένα λόγω της παλαιότητας των, και επίσης στην αλλαγή του τρόπου μετάδοσης των δεδομένων δηλ. από τη μετάδοση με κινητή τηλεφωνία (σύστημα GΜS) σε σύστημα GPRS, το οποίο είναι αποδοτικότερο, οικονομικότερο και σύγχρονο. Επιπλέον θα αναπτυχθεί η βάση διαχείρισης δεδομένων των σταθμών η οποία θα φιλοξενηθεί σε εξυπηρετητή «σέρβερ» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με διαχειριστή τη Δ/νση Υδάτων και τεχνική υποστήριξη από τη Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τέλος θα τοποθετηθούν νέοι σταθμοί μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων λόγω καταστροφής ή κλοπής των υφιστάμενων σε νέες θέσεις «προστατευμένες» και θα συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης.

10 Άρθρο 2ο Είδη - Ποσότητες Τιμές α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 Μετεωρολογικός σταθμός 3 2 Υδρολογικός σταθμός. 5 3 Κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η συνολική δαπάνη είναι.. Χιλιάδες και ευρώ (..,00 ) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , Οικονομικού έτους 2014, Φορέα 073 Κ.Α.Ε και 1723 Άρθρο 3ο Τόπος, χρόνος και τρόπος παραλαβής, εγγύηση καλής λειτουργίας Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Υδάτων και αφορά περιοχές της Κρήτης, με ευθύνη και δαπάνη του, εγκατεστημένα σε πλήρη λειτουργία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα συστήματα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά και κόστος εργασίας) για τρία έτη από την παραλαβή τους για τα παρακάτω: α) Υποστήριξη του λογισμικού του συστήματος. β) Αντικατάσταση των οργάνων του κάθε σταθμού στον οποίο θα παρατηρηθεί δυσλειτουργία λόγω κακής λειτουργίας των οργάνων: (αισθητήρων, data logger, modem κ.λπ.,), εντός 5 εργάσιμων ημερών, το αργότερο, από την ειδοποίηση της υπηρεσίας (fax, ). O προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών για την άμεση αντικατάσταση των εξαρτημάτων των σταθμών

11 που παρουσιάζουν δυσλειτουργία. Η αξιολόγηση των προσφορών και η παραλαβή της προμήθειας- βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών θα γίνει από την επιτροπή που έχει συσταθεί με την 295/ απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Άρθρο 4ο Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της εταιρίας θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και εγκατάσταση της ανωτέρω προμήθειας. Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις. 1. 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ επί του Χαρτοσήμου. 2. 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ΕΑΑΔΣ και 20% ΟΓΑ επί του Χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την εργασία στην καθαρή αξία σύμφωνα με το Ν. 2198/1994, άρθρο 24 Άρθρο 5ο Τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμών Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 6 ο Λοιποί όροι προμήθειας Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας ISO: είτε α) της αναδόχου εταιρίας που προμηθεύει και εγκαθιστά τους σταθμούς, είτε β) του προσφερόμενου κύριου τεχνικού εξοπλισμού. Τα πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Ως «κύριος τεχνικός εξοπλισμός» νοούνται τα παρακάτω όργανα σταθμών: α) Για τους σταθμούς ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των υπογείων νερών: Καταχωρητής δεδομένων, αισθητήρας στάθμης, αισθητήρας αγωγιμότητας, αισθητήρας θερμοκρασίας, ηλιακός συλλέκτης, τηλεμετρική διάταξη. β) Για τους μετεωρολογικούς σταθμούς: Καταχωρητής δεδομένων, αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας, αισθητήρας ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, βαρομετρικής πίεσης, ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρας βροχόπτωσης, τηλεμετρική διάταξη, ηλιακός συλλέκτης.

12 Για τη σύνδεση του εξοπλισμού των μετεωρολογικών σταθμών απαιτείται καλωδίωση το κόστος της οποίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί από τον προσφέροντα στο κόστος του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στο συνολικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια ειδών, συμπεριλαμβάνεται και η αγορά, προμήθεια και εγκατάσταση οιουδήποτε λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την ποιοτική, άρτια, και ολοκληρωμένη πλήρη λειτουργία των συστημάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρησή όλων των προς προμήθεια ειδών και μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας (3 έτη), και για τα επόμενα 7 χρόνια. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, το κόστος συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά είναι ίσο με το 8% της αρχικής αξίας αγοράς. Δεν περιλαμβάνεται πιθανό κόστος ανταλλακτικών Όλοι οι σταθμοί (μετεωρολογικοί και υδρολογικοί) θα φέρουν αντικεραυνική προστασία και προστασία υπέρτασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη εκπαίδευση του Προσωπικού της Δ/νσης υδάτων και της Δ/νσης Πληροφορικής στα προσφερόμενα είδη και στο λογισμικό επεξεργασία και λήψης των μετρήσεων διάρκειας 18 ωρών. Ειδικότερα η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: o Εκπαίδευση στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των σταθμών και επιτόπου συλλογή μετρήσεων. o Αποκατάσταση της λειτουργίας των σταθμών όταν δεν απαιτείται η αλλαγή ανταλλακτικών. o Βαθμονόμηση αισθητήρων. o Στη χρήση της Web Εφαρμογής από το διαχειριστή του συστήματος. o Στη χρήση της Web Εφαρμογής από τους χρήστες του συστήματος. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 και Ν. 2286/1995. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της προμήθειας αυτής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150/τ. Α / ), τα οποία η εταιρία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 16-02-2011 Αρ. Πρωτ.: 1504 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα