Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219."

Transcript

1 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,19 ) Διάρκεια : 4,5 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/10/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 152

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 13 Γ.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 120 Γ5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 126 Γ5.1 Σχέδιο Σύμβασης 126 Σελίδα 2 από 152

3 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 3 από 152

4 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 152

5 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας.. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 5 από 152

6 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 152

7 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ.... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της. (συμπληρώνετε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου):.. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 7 από 152

8 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 152

9 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 9 από 152

10 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 152

11 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ημερομηνία Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Απόκτησης Πτυχίου Σελίδα 11 από 152

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απασχόληση Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) στο Έργο Περίοδος (από ΑΜ 1 έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 152

13 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: α) Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. Σελίδα 13 από 152

14 Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. ΥΠΟΧΡ/Κ Η ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟΜ/Τ Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το 2. λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m 2. Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η 3. επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς 4. για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 5. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. 6. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης συναγερμού στην οποία να μπορούν να ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 14 από 152

15 εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. 7. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 8. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό. 9. Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 10. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 11. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. 12. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 13. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. 14. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα 15. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 16. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με Σελίδα 15 από 152

16 αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 17. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 18. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 19. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 20. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 22. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 23. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 24. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 25. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 26. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 28. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 29. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 30. Να μην έχει κινούμενα μέρη 31. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 32. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 33. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 34. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 35. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 36. Ανάλυση 1 ο Σελίδα 16 από 152

17 37. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 38. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 39. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 40. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 41. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 42. Φασματική περιοχή nm 43. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 45. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 46. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 47. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 48. Περιοχή μέτρησης mBar 49. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 50. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 51. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 53. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 54. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 55. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 56. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 57. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 58. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της Σελίδα 17 από 152

18 υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 59. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 60. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 61. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cm x 15 cmx 10cm 62. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 63. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 64. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 65. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 66. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 67. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 68. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 69. Εύρος Θερμοκρασίας: -20οC έως +50οC 70. Αισθητήρας ύψους βροχής 71. Ανάλυση 0.2mm 72. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 74. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 75. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό, ανοδιομένο αλουμίνιο, Σελίδα 18 από 152

19 ανοξείδωτος χάλυβας, ή άλλο μέταλλο. Σε κάθε περίπτωση το μεταλλικό υλικό θα πρέπει να έχει εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση, σε συνθήκες συνεχόμενης παραμονής στην ύπαιθρο 76. Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 77. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. 78. Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. 79. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 80. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. 81. Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) 82. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών 83. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. 84. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Σελίδα 19 από 152

20 86. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. 87. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. 88. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. 89. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 90. Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών. 91. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67). 92. Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη Σελίδα 20 από 152

21 μπαταρία. 93. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. 94. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. 95. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. 96. Κάθε μετεωρολογικός σταθμός θα διαθέτει GPS tracker, το οποίο θα διαβάζει συνεχώς τις συντεταγμένες του σταθμού. Οι συντεταγμένες θα καταγράφονται και θα μεταδίδονται στο κέντρο μαζί με τις μετρήσεις των άλλων παραμέτρων 97. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 98. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία). 99. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 100. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα Σελίδα 21 από 152

22 δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 101. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 103. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 104. Βάρος < 500g 105. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 106. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 107. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 110. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 αισθητήρες 111. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 112. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 113. Ηλιακός Συλλέκτης Σελίδα 22 από 152

23 114. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 117. Ιmpp > 500mA 118. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 119. Ιστός 120. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 121. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 122. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 123. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 124. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων αντιστήριξης 125. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 126. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 127. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη Σελίδα 23 από 152

24 υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων. Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς. Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό. Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω Σελίδα 24 από 152

25 ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία), σταθμών 137. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 138. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 139. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 140. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 143. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 144. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη Σελίδα 25 από 152

26 δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 150. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία 151. κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού. Ο χρόνος λήψης πρώτου και 153. τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης Σελίδα 26 από 152

27 κλήσης του σταθμού Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 156. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το λογισμικό είναι οι παρακάτω: Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου. Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να Σελίδα 27 από 152

28 χειρίζεται το λογισμικό Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις. Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις Σελίδα 28 από 152

29 τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 180. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από ασθένειες Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή Σελίδα 29 από 152

30 περισσότερους παραλήπτες Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 193. Αμπελιού 194. Μαρουλιού Σελίδα 30 από 152

31 195. Κρεμμυδιού 196. Πατάτας 197. Ντομάτας 198. Καρυδιάς 199. Κριθαριού 200. Αραβόσιτου 201. Ελιάς 202. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 204. Κύρια σημεία σχ 7εδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 205. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) 207. θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων 208. παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα πρέπει να μπορούν να οριστούν Σελίδα 31 από 152

32 τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 209. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να 210. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 211. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 213. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 214. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 216. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Σελίδα 32 από 152

33 αέρα 218. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 219. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 220. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 221. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 222. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 223. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 225. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 226. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 227. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 228. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 229. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 231. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 232. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 233. Να μην έχει κινούμενα μέρη 234. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 235. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s Σελίδα 33 από 152

34 236. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 237. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 238. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 239. Ανάλυση 1 ο 240. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 241. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 242. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 243. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου Αισθητήρας ολική, διάχυτης Ενεργά 244. Φωτοσυνθετικά Ακτινοβολίας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 245. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 246. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 247. Η μονάδα μέτρησης της PAR να είναι μmolm-2s Να υπάρχουν έξοδοι για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 249. Φασματική περιοχή nm 250. O αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο 251. Περιοχή μέτρησης της ολικής PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 252. Περιοχή μέτρησης της διάχυτης PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή Σελίδα 34 από 152

35 καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 253. Θερμοκρασία λειτουργίας 200C έως +600C 254. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας διάρκειας ηλιοφάνειας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 256. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος αισθητήρας ή μέρος άλλου αισθητήρα 257. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 258. Ακρίβεια μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας 10% σύμφωνα με τους ορισμούς της WMO 259. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 261. Φασματική περιοχή nm 262. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 264. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 265. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 266. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 267. Περιοχή μέτρησης mBar 268. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 269. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 270. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 272. Η λειτουργία του να βασίζεται στην Σελίδα 35 από 152

36 ηλεκτρική αγωγιμότητα 273. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας τουλάχιστον σε 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 274. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 275. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 282. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 283. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 284. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 285. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 286. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 287. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC Σελίδα 36 από 152

37 288. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 289. Αισθητήρας ύψους βροχής 290. Ανάλυση 0.2mm 291. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 293. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 294. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 295. Αισθητήρας Κατακρημνισμάτων για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 296. θα αποτελείται από υψηλής ακρίβειας αισθητήρα μέτρησης του ύψους βροχής και από αισθητήρα μέτρησης του ύψους χιονιού 297. Αισθητήρας ύψους βροχής 298. Ανάλυση 0.1mm 299. Επιφάνεια συλλογής 400cm 2, ή μεγαλύτερο 300. Αρχή μέτρησης tipping bucket 301. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.1mm 302. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 303. Αισθητήρας ύψους χιονιού 304. Αρχή μέτρησης υπέρηχοι, ή radar 305. Εύρος μέτρησης 0-5 μέτρα τουλάχιστον 306. Ανάλυση μέτρησης 1mm Σελίδα 37 από 152

38 307. Ακρίβεια 0,1% ή και καλύτερη 308. Σύστημα παρακολούθησης έκπλυσης για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 309. Θα μετρά τον όγκο έκπλυσης 310. Θα συλλέγει νερό έκπλυσης για περεταίρω χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών, λιπασμάτων, κτλ 311. Κατάλληλο για χρήση σε ακόρεστη ζώνη 312. Να διαθέτει μηχανισμό εξαγωγής του νερού, χωρίς να διαταράσσεται η εγκατάσταση του συστήματος 313. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά που δεν αντιδρούν με το νερό και το έδαφος 314. Ολικό ύψος μέτρα 315. Ανάλυση απορροής 0.1mm 316. Όγκος δείγματος 150ml 317. Αναλογικό έξοδος σε mv ή ψηφιακή για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 319. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 322. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. Σελίδα 38 από 152

39 Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI12 Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε Σελίδα 39 από 152

40 περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67) Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες, χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 339. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα Σελίδα 40 από 152

41 με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία) 340. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 341. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 342. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες 343. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 344. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 345. Βάρος < 500g 346. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 347. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 348. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 351. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 Σελίδα 41 από 152

42 αισθητήρες 352. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 353. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 354. Ηλιακός Συλλέκτης 355. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 358. Ιmpp > 500mA 359. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 360. Ιστός 361. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 362. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 363. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 364. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 365. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων Σελίδα 42 από 152

43 αντιστήριξης 366. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 367. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 368. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων 370. Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet 372. για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς 375. Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να Σελίδα 43 από 152

44 προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη 377. μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία) σταθμών 378. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 379. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 380. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 381. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 384. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 385. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς. Σελίδα 44 από 152

45 386. Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 391. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: 392. Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την Σελίδα 45 από 152

46 τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού Ο χρόνος λήψης πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού. Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου 396. συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 397. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό 401. Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Σελίδα 46 από 152

47 Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να χειρίζεται το λογισμικό. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη Σελίδα 47 από 152

48 πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 420. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από Σελίδα 48 από 152

49 ασθένειες. Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Σελίδα 49 από 152

50 432. Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 433. Μηλιάς 434. Αμπελιού 435. Μαρουλιού 436. Κρεμμυδιού 437. Αχλαδιού 438. Πατάτας 439. Ντομάτας 440. Αραβόσιτου 441. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης. ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 443. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 444. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών, ή σε περιορισμένους δημόσιους χώρους. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Λόγω των πολύ μεγάλων απστάσεων, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μη μισθομένης τηλεμετρίας (UHF ή άλλη μορφή). Για το λόγο αυτό η επικοινωνία θα βασίζεται σε Σελίδα 50 από 152

51 GPRS δικτύωση μέσω κινητής τηλεφωνίας Για κάθε σημείο θα υπολογίζεται η ΕΤο. Επίσης θα υπολογίζεται η επικινδυνότητα προσβολών από εχθρούς των καλλιεργειών Η πρόσβαση στα πρωτόγεννη δεδομένα και στα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω internet Τηλεειδοποίηση συναγερμών Στο κέντρο λήψης των μετρήσεων θα λειτουργούν εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας των λαμβανόμενων 449. μετρήσεων. Τα λογισμικά θα παρέχουν αυτόματα ενημερώσεις επικινδυνότητας, βάση κανόνων και συγκεκριμένων αλγορίθμων Πέραν όμως των παραπάνω το ίδιο το δίκτυο θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 451. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 452. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Σελίδα 51 από 152

52 453. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 454. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες. Σελίδα 52 από 152

53 463. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 464. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 465. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 466. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 468. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 470. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 471. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 472. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 474. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 475. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 476. Να μην έχει κινούμενα μέρη 477. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 479. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 480. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 481. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 482. Ανάλυση 1 ο 483. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο Σελίδα 53 από 152

54 484. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 485. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 486. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 487. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 488. Φασματική περιοχή nm 489. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 491. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 492. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 493. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 494. Περιοχή μέτρησης mBar 495. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 496. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 497. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 499. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 500. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 501. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 502. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 503. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 504. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα Σελίδα 54 από 152

55 τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 505. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 506. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 507. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm 508. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 509. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 510. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 511. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 512. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 513. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 514. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 515. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 516. Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0 έως 20dS/m 517. Αισθητήρας ύψους βροχής 518. Ανάλυση 0.2mm 519. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 521. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 522. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Σελίδα 55 από 152

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού και επιστημονικών οργάνων (αισθητήρες εδαφικού δυναμικού data logger σύστημα πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : : Αλ. Πετράς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΣ Κανάρη 16 54644 Θεσσαλονίκη Tηλ 2310946126 Fax 2310947005 www.scientact.com.gr info@scientact.com.gr Η εταιρεία q Έτος ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 03 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 03 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Αθήνα, 07/03/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 680 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 03 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα