Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219."

Transcript

1 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,19 ) Διάρκεια : 4,5 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/10/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 152

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 13 Γ.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 120 Γ5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 126 Γ5.1 Σχέδιο Σύμβασης 126 Σελίδα 2 από 152

3 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 3 από 152

4 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 152

5 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας.. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 5 από 152

6 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 152

7 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ.... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της. (συμπληρώνετε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου):.. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 7 από 152

8 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 152

9 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 9 από 152

10 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 152

11 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ημερομηνία Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Απόκτησης Πτυχίου Σελίδα 11 από 152

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απασχόληση Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) στο Έργο Περίοδος (από ΑΜ 1 έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 152

13 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: α) Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. Σελίδα 13 από 152

14 Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. ΥΠΟΧΡ/Κ Η ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟΜ/Τ Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το 2. λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m 2. Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η 3. επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς 4. για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 5. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. 6. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης συναγερμού στην οποία να μπορούν να ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 14 από 152

15 εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. 7. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 8. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό. 9. Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 10. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 11. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. 12. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 13. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. 14. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα 15. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 16. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με Σελίδα 15 από 152

16 αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 17. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 18. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 19. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 20. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 22. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 23. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 24. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 25. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 26. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 28. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 29. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 30. Να μην έχει κινούμενα μέρη 31. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 32. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 33. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 34. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 35. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 36. Ανάλυση 1 ο Σελίδα 16 από 152

17 37. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 38. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 39. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 40. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 41. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 42. Φασματική περιοχή nm 43. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 45. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 46. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 47. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 48. Περιοχή μέτρησης mBar 49. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 50. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 51. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 53. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 54. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 55. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 56. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 57. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 58. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της Σελίδα 17 από 152

18 υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 59. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 60. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 61. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cm x 15 cmx 10cm 62. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 63. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 64. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 65. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 66. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 67. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 68. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 69. Εύρος Θερμοκρασίας: -20οC έως +50οC 70. Αισθητήρας ύψους βροχής 71. Ανάλυση 0.2mm 72. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 74. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 75. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό, ανοδιομένο αλουμίνιο, Σελίδα 18 από 152

19 ανοξείδωτος χάλυβας, ή άλλο μέταλλο. Σε κάθε περίπτωση το μεταλλικό υλικό θα πρέπει να έχει εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση, σε συνθήκες συνεχόμενης παραμονής στην ύπαιθρο 76. Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 77. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. 78. Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. 79. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 80. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. 81. Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) 82. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών 83. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. 84. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Σελίδα 19 από 152

20 86. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. 87. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. 88. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. 89. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 90. Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών. 91. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67). 92. Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη Σελίδα 20 από 152

21 μπαταρία. 93. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. 94. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. 95. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. 96. Κάθε μετεωρολογικός σταθμός θα διαθέτει GPS tracker, το οποίο θα διαβάζει συνεχώς τις συντεταγμένες του σταθμού. Οι συντεταγμένες θα καταγράφονται και θα μεταδίδονται στο κέντρο μαζί με τις μετρήσεις των άλλων παραμέτρων 97. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 98. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία). 99. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 100. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα Σελίδα 21 από 152

22 δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 101. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 103. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 104. Βάρος < 500g 105. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 106. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 107. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 110. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 αισθητήρες 111. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 112. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 113. Ηλιακός Συλλέκτης Σελίδα 22 από 152

23 114. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 117. Ιmpp > 500mA 118. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 119. Ιστός 120. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 121. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 122. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 123. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 124. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων αντιστήριξης 125. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 126. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 127. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη Σελίδα 23 από 152

24 υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων. Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς. Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό. Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω Σελίδα 24 από 152

25 ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία), σταθμών 137. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 138. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 139. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 140. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 143. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 144. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη Σελίδα 25 από 152

26 δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 150. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία 151. κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού. Ο χρόνος λήψης πρώτου και 153. τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης Σελίδα 26 από 152

27 κλήσης του σταθμού Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 156. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το λογισμικό είναι οι παρακάτω: Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου. Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να Σελίδα 27 από 152

28 χειρίζεται το λογισμικό Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις. Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις Σελίδα 28 από 152

29 τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 180. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από ασθένειες Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή Σελίδα 29 από 152

30 περισσότερους παραλήπτες Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 193. Αμπελιού 194. Μαρουλιού Σελίδα 30 από 152

31 195. Κρεμμυδιού 196. Πατάτας 197. Ντομάτας 198. Καρυδιάς 199. Κριθαριού 200. Αραβόσιτου 201. Ελιάς 202. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 204. Κύρια σημεία σχ 7εδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 205. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) 207. θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων 208. παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα πρέπει να μπορούν να οριστούν Σελίδα 31 από 152

32 τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 209. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να 210. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 211. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 213. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 214. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 216. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Σελίδα 32 από 152

33 αέρα 218. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 219. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 220. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 221. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 222. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 223. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 225. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 226. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 227. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 228. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 229. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 231. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 232. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 233. Να μην έχει κινούμενα μέρη 234. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 235. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s Σελίδα 33 από 152

34 236. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 237. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 238. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 239. Ανάλυση 1 ο 240. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 241. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 242. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 243. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου Αισθητήρας ολική, διάχυτης Ενεργά 244. Φωτοσυνθετικά Ακτινοβολίας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 245. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 246. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 247. Η μονάδα μέτρησης της PAR να είναι μmolm-2s Να υπάρχουν έξοδοι για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 249. Φασματική περιοχή nm 250. O αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο 251. Περιοχή μέτρησης της ολικής PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 252. Περιοχή μέτρησης της διάχυτης PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή Σελίδα 34 από 152

35 καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 253. Θερμοκρασία λειτουργίας 200C έως +600C 254. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας διάρκειας ηλιοφάνειας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 256. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος αισθητήρας ή μέρος άλλου αισθητήρα 257. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 258. Ακρίβεια μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας 10% σύμφωνα με τους ορισμούς της WMO 259. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 261. Φασματική περιοχή nm 262. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 264. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 265. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 266. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 267. Περιοχή μέτρησης mBar 268. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 269. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 270. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 272. Η λειτουργία του να βασίζεται στην Σελίδα 35 από 152

36 ηλεκτρική αγωγιμότητα 273. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας τουλάχιστον σε 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 274. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 275. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 282. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 283. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 284. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 285. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 286. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 287. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC Σελίδα 36 από 152

37 288. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 289. Αισθητήρας ύψους βροχής 290. Ανάλυση 0.2mm 291. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 293. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 294. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 295. Αισθητήρας Κατακρημνισμάτων για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 296. θα αποτελείται από υψηλής ακρίβειας αισθητήρα μέτρησης του ύψους βροχής και από αισθητήρα μέτρησης του ύψους χιονιού 297. Αισθητήρας ύψους βροχής 298. Ανάλυση 0.1mm 299. Επιφάνεια συλλογής 400cm 2, ή μεγαλύτερο 300. Αρχή μέτρησης tipping bucket 301. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.1mm 302. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 303. Αισθητήρας ύψους χιονιού 304. Αρχή μέτρησης υπέρηχοι, ή radar 305. Εύρος μέτρησης 0-5 μέτρα τουλάχιστον 306. Ανάλυση μέτρησης 1mm Σελίδα 37 από 152

38 307. Ακρίβεια 0,1% ή και καλύτερη 308. Σύστημα παρακολούθησης έκπλυσης για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 309. Θα μετρά τον όγκο έκπλυσης 310. Θα συλλέγει νερό έκπλυσης για περεταίρω χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών, λιπασμάτων, κτλ 311. Κατάλληλο για χρήση σε ακόρεστη ζώνη 312. Να διαθέτει μηχανισμό εξαγωγής του νερού, χωρίς να διαταράσσεται η εγκατάσταση του συστήματος 313. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά που δεν αντιδρούν με το νερό και το έδαφος 314. Ολικό ύψος μέτρα 315. Ανάλυση απορροής 0.1mm 316. Όγκος δείγματος 150ml 317. Αναλογικό έξοδος σε mv ή ψηφιακή για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 319. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 322. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. Σελίδα 38 από 152

39 Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI12 Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε Σελίδα 39 από 152

40 περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67) Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες, χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 339. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα Σελίδα 40 από 152

41 με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία) 340. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 341. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 342. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες 343. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 344. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 345. Βάρος < 500g 346. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 347. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 348. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 351. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 Σελίδα 41 από 152

42 αισθητήρες 352. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 353. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 354. Ηλιακός Συλλέκτης 355. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 358. Ιmpp > 500mA 359. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 360. Ιστός 361. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 362. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 363. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 364. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 365. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων Σελίδα 42 από 152

43 αντιστήριξης 366. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 367. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 368. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων 370. Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet 372. για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς 375. Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να Σελίδα 43 από 152

44 προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη 377. μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία) σταθμών 378. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 379. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 380. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 381. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 384. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 385. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς. Σελίδα 44 από 152

45 386. Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 391. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: 392. Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την Σελίδα 45 από 152

46 τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού Ο χρόνος λήψης πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού. Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου 396. συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 397. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό 401. Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Σελίδα 46 από 152

47 Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να χειρίζεται το λογισμικό. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη Σελίδα 47 από 152

48 πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 420. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από Σελίδα 48 από 152

49 ασθένειες. Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Σελίδα 49 από 152

50 432. Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 433. Μηλιάς 434. Αμπελιού 435. Μαρουλιού 436. Κρεμμυδιού 437. Αχλαδιού 438. Πατάτας 439. Ντομάτας 440. Αραβόσιτου 441. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης. ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 443. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 444. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών, ή σε περιορισμένους δημόσιους χώρους. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Λόγω των πολύ μεγάλων απστάσεων, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μη μισθομένης τηλεμετρίας (UHF ή άλλη μορφή). Για το λόγο αυτό η επικοινωνία θα βασίζεται σε Σελίδα 50 από 152

51 GPRS δικτύωση μέσω κινητής τηλεφωνίας Για κάθε σημείο θα υπολογίζεται η ΕΤο. Επίσης θα υπολογίζεται η επικινδυνότητα προσβολών από εχθρούς των καλλιεργειών Η πρόσβαση στα πρωτόγεννη δεδομένα και στα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω internet Τηλεειδοποίηση συναγερμών Στο κέντρο λήψης των μετρήσεων θα λειτουργούν εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας των λαμβανόμενων 449. μετρήσεων. Τα λογισμικά θα παρέχουν αυτόματα ενημερώσεις επικινδυνότητας, βάση κανόνων και συγκεκριμένων αλγορίθμων Πέραν όμως των παραπάνω το ίδιο το δίκτυο θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 451. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 452. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Σελίδα 51 από 152

52 453. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 454. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες. Σελίδα 52 από 152

53 463. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 464. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 465. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 466. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 468. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 470. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 471. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 472. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 474. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 475. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 476. Να μην έχει κινούμενα μέρη 477. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 479. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 480. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 481. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 482. Ανάλυση 1 ο 483. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο Σελίδα 53 από 152

54 484. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 485. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 486. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 487. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 488. Φασματική περιοχή nm 489. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 491. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 492. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 493. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 494. Περιοχή μέτρησης mBar 495. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 496. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 497. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 499. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 500. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 501. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 502. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 503. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 504. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα Σελίδα 54 από 152

55 τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 505. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 506. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 507. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm 508. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 509. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 510. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 511. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 512. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 513. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 514. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 515. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 516. Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0 έως 20dS/m 517. Αισθητήρας ύψους βροχής 518. Ανάλυση 0.2mm 519. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 521. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 522. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Σελίδα 55 από 152

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ηράκλειο 07-10-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κυρίου ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20/10/2014 ΑΠ: 1509/2014 Αξιότιμε κύριε Καθηγητά, Σε συνέχεια της ζήτησης σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού και επιστημονικών οργάνων (αισθητήρες εδαφικού δυναμικού data logger σύστημα πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ 1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες :Ι. Κυριάκης Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους 34, 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ μυλοποταμου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015 ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Fax :..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Fax :.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ Α1 προϋπολογισµού 251.067,60 (µε Φ.Π.Α.) Α2 προϋπολογισµού 6.888,00 (µε Φ.Π.Α.) Α3 προϋπολογισµού 882.352,80 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΜΟΥΝΤΟΥΣ. ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Αντικείμενο Διαγωνισμού (Έργο) Εισιτήρια (αεροπορικά) μετ επιστροφής των Ινδών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κορινθίων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 1 από 47 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...3 Γ1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. ΤΗΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. ΤΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προµήθεια Οργάνων Μετρητικού Εξοπλισµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.965,50 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις αστικών υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες : Ι. Κυριάκης Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους 34, 341 00 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμηθεια λοιπών παροχών σε είδος(είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων κ.λ.π.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα