Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219."

Transcript

1 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,19 ) Διάρκεια : 4,5 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/10/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 152

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης 13 Γ.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 120 Γ5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 126 Γ5.1 Σχέδιο Σύμβασης 126 Σελίδα 2 από 152

3 Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 3 από 152

4 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 152

5 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο: (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας.. (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 5 από 152

6 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 152

7 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ.... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της. (συμπληρώνετε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου):.. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 7 από 152

8 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 152

9 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 9 από 152

10 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 152

11 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ημερομηνία Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Απόκτησης Πτυχίου Σελίδα 11 από 152

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απασχόληση Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) στο Έργο Περίοδος (από ΑΜ 1 έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 152

13 Γ.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: α) Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. Σελίδα 13 από 152

14 Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. ΥΠΟΧΡ/Κ Η ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟΜ/Τ Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το 2. λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m 2. Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η 3. επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς 4. για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 5. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. 6. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης συναγερμού στην οποία να μπορούν να ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 14 από 152

15 εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. 7. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 8. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό. 9. Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 10. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 11. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. 12. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 13. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. 14. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα 15. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 16. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με Σελίδα 15 από 152

16 αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 17. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 18. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 19. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 20. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 22. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 23. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 24. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 25. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 26. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 28. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 29. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 30. Να μην έχει κινούμενα μέρη 31. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 32. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 33. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 34. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 35. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 36. Ανάλυση 1 ο Σελίδα 16 από 152

17 37. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 38. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 39. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 40. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 41. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 42. Φασματική περιοχή nm 43. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 45. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 46. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 47. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 48. Περιοχή μέτρησης mBar 49. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 50. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 51. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 53. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 54. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 55. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 56. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 57. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 58. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της Σελίδα 17 από 152

18 υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 59. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 60. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 61. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cm x 15 cmx 10cm 62. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 63. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 64. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 65. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 66. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 67. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 68. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 69. Εύρος Θερμοκρασίας: -20οC έως +50οC 70. Αισθητήρας ύψους βροχής 71. Ανάλυση 0.2mm 72. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 74. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 75. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό, ανοδιομένο αλουμίνιο, Σελίδα 18 από 152

19 ανοξείδωτος χάλυβας, ή άλλο μέταλλο. Σε κάθε περίπτωση το μεταλλικό υλικό θα πρέπει να έχει εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση, σε συνθήκες συνεχόμενης παραμονής στην ύπαιθρο 76. Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 77. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. 78. Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. 79. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 80. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. 81. Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) 82. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών 83. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. 84. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Σελίδα 19 από 152

20 86. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. 87. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. 88. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. 89. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 90. Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών. 91. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67). 92. Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη Σελίδα 20 από 152

21 μπαταρία. 93. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. 94. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. 95. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. 96. Κάθε μετεωρολογικός σταθμός θα διαθέτει GPS tracker, το οποίο θα διαβάζει συνεχώς τις συντεταγμένες του σταθμού. Οι συντεταγμένες θα καταγράφονται και θα μεταδίδονται στο κέντρο μαζί με τις μετρήσεις των άλλων παραμέτρων 97. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 98. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία). 99. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 100. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα Σελίδα 21 από 152

22 δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 101. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 103. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 104. Βάρος < 500g 105. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 106. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 107. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 110. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 αισθητήρες 111. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 112. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 113. Ηλιακός Συλλέκτης Σελίδα 22 από 152

23 114. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 117. Ιmpp > 500mA 118. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 119. Ιστός 120. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 121. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 122. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 123. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 124. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων αντιστήριξης 125. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 126. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 127. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη Σελίδα 23 από 152

24 υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων. Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς. Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό. Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω Σελίδα 24 από 152

25 ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία), σταθμών 137. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 138. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 139. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 140. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 143. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 144. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη Σελίδα 25 από 152

26 δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 150. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία 151. κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού. Ο χρόνος λήψης πρώτου και 153. τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης Σελίδα 26 από 152

27 κλήσης του σταθμού Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 156. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το λογισμικό είναι οι παρακάτω: Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου. Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να Σελίδα 27 από 152

28 χειρίζεται το λογισμικό Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις. Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις Σελίδα 28 από 152

29 τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 180. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από ασθένειες Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή Σελίδα 29 από 152

30 περισσότερους παραλήπτες Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 193. Αμπελιού 194. Μαρουλιού Σελίδα 30 από 152

31 195. Κρεμμυδιού 196. Πατάτας 197. Ντομάτας 198. Καρυδιάς 199. Κριθαριού 200. Αραβόσιτου 201. Ελιάς 202. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 204. Κύρια σημεία σχ 7εδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 205. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Για την μείωση του κόστους λειτουργίας, η επικοινωνία των σταθμών θα βασίζεται σε ασύρματη σύνδεση (όχι κινητή τηλεφωνία) 207. θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων 208. παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα πρέπει να μπορούν να οριστούν Σελίδα 31 από 152

32 τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 209. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να 210. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 211. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 213. σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 214. μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 216. συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Σελίδα 32 από 152

33 αέρα 218. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 219. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες 220. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 221. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 222. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 223. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 225. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% 226. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 227. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 228. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 229. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 231. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 232. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 233. Να μην έχει κινούμενα μέρη 234. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση 235. Περιοχή μέτρησης 0-30m/s Σελίδα 33 από 152

34 236. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 237. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 238. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 239. Ανάλυση 1 ο 240. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο 241. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 242. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 243. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου Αισθητήρας ολική, διάχυτης Ενεργά 244. Φωτοσυνθετικά Ακτινοβολίας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 245. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες 246. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 247. Η μονάδα μέτρησης της PAR να είναι μmolm-2s Να υπάρχουν έξοδοι για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 249. Φασματική περιοχή nm 250. O αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος για μόνιμη εγκατάσταση στο πεδίο 251. Περιοχή μέτρησης της ολικής PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 252. Περιοχή μέτρησης της διάχυτης PAR, μmolm-2s-1, με ακρίβεια ίση, ή Σελίδα 34 από 152

35 καλύτερη από 15% επί της ένδειξης 253. Θερμοκρασία λειτουργίας 200C έως +600C 254. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας διάρκειας ηλιοφάνειας για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 256. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος αισθητήρας ή μέρος άλλου αισθητήρα 257. Να μην έχει κανένα κινητό μέρος (δακτύλιο σκίασης, κτλ) 258. Ακρίβεια μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας 10% σύμφωνα με τους ορισμούς της WMO 259. Να Διαθέτει μόνωση IP Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 261. Φασματική περιοχή nm 262. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 264. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 265. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 266. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 267. Περιοχή μέτρησης mBar 268. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 269. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 270. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 272. Η λειτουργία του να βασίζεται στην Σελίδα 35 από 152

36 ηλεκτρική αγωγιμότητα 273. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας τουλάχιστον σε 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 274. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 275. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 282. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 283. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 284. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 285. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 286. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 287. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC Σελίδα 36 από 152

37 288. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 289. Αισθητήρας ύψους βροχής 290. Ανάλυση 0.2mm 291. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 293. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 294. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 295. Αισθητήρας Κατακρημνισμάτων για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 296. θα αποτελείται από υψηλής ακρίβειας αισθητήρα μέτρησης του ύψους βροχής και από αισθητήρα μέτρησης του ύψους χιονιού 297. Αισθητήρας ύψους βροχής 298. Ανάλυση 0.1mm 299. Επιφάνεια συλλογής 400cm 2, ή μεγαλύτερο 300. Αρχή μέτρησης tipping bucket 301. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.1mm 302. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό 303. Αισθητήρας ύψους χιονιού 304. Αρχή μέτρησης υπέρηχοι, ή radar 305. Εύρος μέτρησης 0-5 μέτρα τουλάχιστον 306. Ανάλυση μέτρησης 1mm Σελίδα 37 από 152

38 307. Ακρίβεια 0,1% ή και καλύτερη 308. Σύστημα παρακολούθησης έκπλυσης για τον σταθμό αναφοράς του Τυρνάβου 309. Θα μετρά τον όγκο έκπλυσης 310. Θα συλλέγει νερό έκπλυσης για περεταίρω χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών, λιπασμάτων, κτλ 311. Κατάλληλο για χρήση σε ακόρεστη ζώνη 312. Να διαθέτει μηχανισμό εξαγωγής του νερού, χωρίς να διαταράσσεται η εγκατάσταση του συστήματος 313. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά που δεν αντιδρούν με το νερό και το έδαφος 314. Ολικό ύψος μέτρα 315. Ανάλυση απορροής 0.1mm 316. Όγκος δείγματος 150ml 317. Αναλογικό έξοδος σε mv ή ψηφιακή για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας Μονάδα τηλεμετρίας για τους μετεωρολογικούς σταθμούς 319. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη Πρέπει οι διαστάσεις της να μην υπερβαίνουν τα 20 Χ 10 Χ 10 εκατοστά για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω Χαμηλή κατανάλωση ισχύος 322. Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων. Σελίδα 38 από 152

39 Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης) Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους εξόδους. Πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης έως και 20 αισθητήρων τύπου SDI12 Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πάνω από μετρούμενων τιμών. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος σε εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης της μονάδας πρέπει να έχει συχνότητα λειτουργίας στην ελεύθερη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Η ισχύς του πομπού να δίνει τη δυνατότητα αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό ανάγλυφο το επιτρέπει. Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση της σε Σελίδα 39 από 152

40 περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά Τέλος, απαιτείται το σύστημα πομποδέκτη να δίνει τη δυνατότητα αναμετάδοσης σημάτων από γειτονικά RTU (RTUtoRTUrelay), ώστε η τυχόν ανάγκη αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών αναμεταδοτών Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 67) Θα διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ. Η συνολική κατανάλωση ισχύος θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να δίνει αυτονομία έως και 20 ημέρες, χωρίς τον ηλιακό συλλέκτη. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την Κεντρική Πύλη (Gateway), που θα αναλάβει τη συλλογή των δεδομένων και την όλη διαχείριση του δικτύου. Μονάδα τηλεμετρίας για τους σταθμούς μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας εδάφους 339. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα Σελίδα 40 από 152

41 με ενσωματωμένο πομποδέκτη. (όχι κινητή τηλεφωνία) 340. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη 341. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 342. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος εύρος από μία μέτρηση ανά λεπτό έως μία μέτρηση ανά έξι ώρες 343. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος (IP 66) 344. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm 345. Βάρος < 500g 346. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 347. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 348. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους Οι είσοδοι να διαθέτουν προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 VDC και VDC Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών και 2 ψηφιακές Ι/Ο 351. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 20 Σελίδα 41 από 152

42 αισθητήρες 352. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων 353. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για τιμές 354. Ηλιακός Συλλέκτης 355. Όλοι οι σταθμοί αλλά και τυχόν αναμεταδότες θα λειτουργούν με ηλιακούς συλλέκτες Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells Ιsc > 550mA 358. Ιmpp > 500mA 359. Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. Σε καμιά περίπτωση οι διαστάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 εκατοστά 360. Ιστός 361. Διάμετρος ιστού όχι πάνω από 5 εκατοστά 362. Υλικό κατασκευής γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος μεταλλικός σωλήνας 363. Ύψος ελάχιστο 2 μέτρα μέγιστο όχι πάνω από 6 μέτρα. Το ύψος είναι επιλογή του αναδόχου (εντός των παραπάνω ορίων), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της WMO αλλά και η ασφαλής μετάδοση των μετρήσεων 364. Στήριξη χωρίς τσιμέντο 365. Επιτρεπτή η χρήση συρματόσχοινων Σελίδα 42 από 152

43 αντιστήριξης 366. Η μέγιστη διάμετρος που θα καταλαμβάνει ο σταθμός (μαζί με τις αγκυρώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα 367. Κέντρο συλλογής δεδομένων τηλεμετρίας 368. Το κάθε δίκτυο θα συνοδεύεται από πύλη υποδοχής των μετρήσεων και το λογισμικό επεξεργασίας Πύλη υποδοχής μετρήσεων 370. Σκοπός της κεντρικής πύλης ή αλλιώς κέντρου είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αμφίδρομη επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου και να αποθηκεύει δεδομένα με τους σταθμούς Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τουλάχιστον 100 σταθμούς. Δηλαδή να συλλέγει τα δεδομένα τους και να δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης και διαβίβασης εντολών. Θα είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet 372. για διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου των μετρήσεων Θα διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς 375. Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να Σελίδα 43 από 152

44 προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό Ο ρυθμός επικοινωνίας να μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε σταθμό Θα μπορεί να υποστηρίξει λήψη 377. μετρήσεων μέσω GPRS αλλά και μέσω ασύρματης ζεύξης (όχι κινητή τηλεφωνία) σταθμών 378. Θα μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet time rserver και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών 379. Θα μπορεί να λειτουργήσει ως DHCPserver 380. Θα επιτρέπει multi user access μέσω internet Θα υποτρίζει πολλαπλούς users που ο 381. κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα Δυνατότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεγόμενων δεδομένων σε μνήμη τύπου flash τουλάχιστον 200MB Να διαθέτει τουλάχιστο δύο θύρες USB 384. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 100ΜΒit 385. Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον με ένα εξωτερικό RF modem που θα εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους σταθμούς. Σελίδα 44 από 152

45 386. Δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω TCP/IP και συγκεκριμένα να ενσωματώνει web interface για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων Το web interface πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των μετρήσεων των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει και να προγραμματίσει απεριόριστο αριθμό διαδρομών μέσω των οποίο η gateway θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους σταθμούς Με τον όρο διαδρομή νοείται η χρήση ενδιάμεσων σταθμών και αναμεταδοτών μέσω των οποίων τα δεδομένα θα αναμεταδίδονται μέχρι να καταλήξουν στην πύλη Για κάθε σταθμό ο χειριστείς να μπορεί να προγραμματίσει εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε όταν ο προεπιλεγμένη διαδρομή παρουσιάζει προβλήματα, η πύλη να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές 391. Η πύλη για κάθε RTU θα καταγράφει: 392. Η τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την Σελίδα 45 από 152

46 τελευταία επικοινωνία Η τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού Ο χρόνος λήψης πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων Ο χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού. Ο χρόνος τελευταίου και επόμενου 396. συγχρονισμού του ρολογιού του σταθμού με το ρολόι της πύλης 397. Ο χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στο σταθμό Nα υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω ssh, όπως επίσης κρυπτογραφημένη σύνδεση στο web interface μέσω πρωτοκόλλου https Η πύλη θα διαθέτει backup σύστημα ενέργειας, το οποίο θα είναι ικανό για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας Λογισμικό 401. Το λογισμικό θα διαθέτει ενσωματωμένο web server και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του κέντρου Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα των επιλογών, προτροπών, επεξηγήσεων, σχολίων, κτλ. Σελίδα 46 από 152

47 Απαραίτητη είναι η υποστήριξη και της Αγγλικής γλώσσας. Ο κάθε user να έχει την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί να χειρίζεται το λογισμικό. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο Η πρόσβαση στο λογισμικό θα μπορεί να γίνει από τους γνωστούς browser. Η διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή των υγρασιών όλων των σταθμών. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, τιμών για όλες τις παραμέτρους. Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις Το λογισμικό θα επιτρέπει την ταυτόχρονη Σελίδα 47 από 152

48 πρόσβαση πολλαπλών χρηστών Να διαθέτει WAP interface Δυνατότητα προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων. Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Να υπολογίζει αυτόματα την δυναμική εξατμισοδιαπνοή ΕΤο καθώς και ΕΤc για άλλους τους σταθμούς. Ιδιαίτερα για την ΕΤc ο χειριστής να μπορεί να ορίσει τις ημερομηνίες του κάθε φαινολογικού σταδίου της κάθε καλλιέργειας. Να υπολογίζει αυτόματα το σημείο δρόσου, 420. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς Να διαθέτει τις παρακάτω μεθόδους υπολογισμού ημεροβαθμών: )Averaging, 2)Simpletriangle, 3)Doubletriangle, 4)SingleSine, 5)DoubleSine Να υπολογίζει heat / chillhour Να υπολογίζει αυτόματα την επικινδυνότητα για προσβολές από Σελίδα 48 από 152

49 ασθένειες. Σε περίπτωση επικινδυνότητας να δίνει ανάλογο alarm και παράλληλα να μπορεί να ενημερώσει αυτόματα με έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Να μπορεί να δεχτεί βάση δεδομένων με φυτοφάρμακα. Ο χειριστής να μπορεί να προσθέσει φυτοφάρμακα και να ορίσει τις βασικές ιδιότητες τους (χρόνος δράσης, για ποιές ασθένειες είναι κατάλληλο κτλ). Ανάλογα με την πρόγνωση ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για εφαρμογή ψεκασμού με συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Ο χειριστής να μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό για την ακριβή ώρα και ημερομηνία εφαρμογής του ψεκασμού. Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διορθώσει τα δεδομένα των επεμβάσεων ψεκασμών. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας αλλά και τον χειρισμών καταπολέμησης, να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό, αλλά ακόμα και για τον ίδιο σταθμό να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά πεδία υπολογισμού (πχ για διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού). Σελίδα 49 από 152

50 432. Να υπολογίζει την επικινδυνότητα για τις παρακάτω καλλιέργειες: 433. Μηλιάς 434. Αμπελιού 435. Μαρουλιού 436. Κρεμμυδιού 437. Αχλαδιού 438. Πατάτας 439. Ντομάτας 440. Αραβόσιτου 441. Τα παραπάνω μοντέλα θα είναι έτοιμα και σε πλήρη λειτουργία Ο χειριστής μπορεί να εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, όπως ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης. ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 443. Κύρια σημεία σχεδίασης του έργου Οι περισσότεροι σταθμοί θα 444. εγκατασταθούν σε κτήματα ιδιωτών, ή σε περιορισμένους δημόσιους χώρους. Για το λόγο αυτό ο κάθε σταθμός θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό χώρο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 2m Λόγω των πολύ μεγάλων απστάσεων, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μη μισθομένης τηλεμετρίας (UHF ή άλλη μορφή). Για το λόγο αυτό η επικοινωνία θα βασίζεται σε Σελίδα 50 από 152

51 GPRS δικτύωση μέσω κινητής τηλεφωνίας Για κάθε σημείο θα υπολογίζεται η ΕΤο. Επίσης θα υπολογίζεται η επικινδυνότητα προσβολών από εχθρούς των καλλιεργειών Η πρόσβαση στα πρωτόγεννη δεδομένα και στα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω internet Τηλεειδοποίηση συναγερμών Στο κέντρο λήψης των μετρήσεων θα λειτουργούν εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας των λαμβανόμενων 449. μετρήσεων. Τα λογισμικά θα παρέχουν αυτόματα ενημερώσεις επικινδυνότητας, βάση κανόνων και συγκεκριμένων αλγορίθμων Πέραν όμως των παραπάνω το ίδιο το δίκτυο θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 451. πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης 452. συναγερμού στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5 παράμετροι. Σελίδα 51 από 152

52 453. Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 454. μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα. Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται μήνυμα με με περιγραφή του συμβάντος. Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του συμβάντος και της διάρκειας του χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά για το δίκτυο. Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου. Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Μπορεί να είναι ένας συνδυασμένος ή δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες. Να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες. Σελίδα 52 από 152

53 463. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 464. Υγρασία λειτουργίας 0-100% 465. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 466. Κλάση προστασίας IP Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 100% 468. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 2% στην περιοχή 20-90% Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος 470. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας C έως C 471. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας +/ C 472. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης αέρα 474. Δύο διαστάσεων ανεμόμετρο υπερήχων 475. Να μετρά την ταχύτητα και την διεύθυνση ανέμου 476. Να μην έχει κινούμενα μέρη 477. Να μην απαιτεί συντήρηση και επαναβαθμονόμηση Περιοχή μέτρησης 0-30m/s 479. Ανάλυση μέτρησης 0.01m/s 480. Ακρίβεια στα 30m/s καλύτερη από 5% 481. Περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ο 482. Ανάλυση 1 ο 483. Ακρίβεια διεύθυνσης 5 ο Σελίδα 53 από 152

54 484. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C έως +50 ο C 485. Να μετρά την μέση ταχύτητα, και την ριπή του ανέμου 486. Να μετρά διεύθυνση, ή vector ανέμου 487. Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 488. Φασματική περιοχή nm 489. Μεγίστη ισχύ μέτρησης 2000w/m Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 491. Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 492. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 493. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης 494. Περιοχή μέτρησης mBar 495. Ακρίβεια 0.1% της πλήρους κλίμακας 496. Θερμοκρασία λειτουργίας C έως C 497. Βαθμός προστασίας IP Αισθητήρας υγρασίας φύλου 499. Η λειτουργία του να βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 500. Να παρέχει ένδειξη της υγρασίας σε τουλάχιστον 5 επίπεδα (από εντελώς υγρό έως εντελώς ξηρό) 501. Επιφάνεια τουλάχιστον 30 Χ 30mm 502. Να διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης 503. Αισθητήρας υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους 504. Σε κάθε σταθμό μέτρησης του προφίλ της υγρασίας και αγωγιμότητας εδάφους θα Σελίδα 54 από 152

55 τοποθετηθούν τρεις αισθητήρες. Τα βάθη θα καθοριστούν κατά την εφαρμογή. Η περιοχή θα είναι από 10 έως 90εκ βάθος 505. Να διαθέτει μεταλλικές βελόνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 506. Να διαθέτει μήκος καλωδίου αισθητήρα: 5m 507. Διαστάσεις αισθητήρα: < 10cmx 15 cmx 10cm 508. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο: (πχ SDI-12, modbus, κτλ) 509. Ακρίβεια: Θερμοκρασίας: ±1 0 C 510. Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας: ±10% 511. Ακρίβεια υγρασίας κατ όγκο: ± 3% 512. Ανάλυση Θερμοκρασίας: 0,10C 513. Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0.001dS/m 514. Ανάλυση υγρασίας κατ όγκο 1% VWC 515. Εύρος Θερμοκρασίας: -40οC έως +50οC 516. Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0 έως 20dS/m 517. Αισθητήρας ύψους βροχής 518. Ανάλυση 0.2mm 519. Επιφάνεια συλλογής 200cm Αρχή μέτρησης tipping bucket 521. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm 522. Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Σελίδα 55 από 152

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα