ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Oκτώβριος 2011

2 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. 1. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει το καταρτισθέν Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, των ασφαλισµένων στους κλάδους Ζωής της ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», σύµφωνα µε το αρ. 4 της Β.2574/ Αποφ.Υπουργού Οικονοµικών (εκδοθείσας κατ εξουσιοδότηση του αρ.10 παρ.4 α Ν.400/1970, όπως αυτό προστέθηκε µε το αρ.17 παρ.1 Ν.3790/2009, η ισχύς της οποίας εξακολουθεί να υφίσταται, για την παρούσα Εκθεση, σύµφωνα µε το αρ.2 παρ.1 α. και β.του Ν.3867/2010). εδοµένου ότι η εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» είχε άδεια λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς κλάδους ασφάλισης, όσο και στους κλάδους Ζωής και Κεφαλαιοποίησης (εφεξής Ζωής), για τους οποίους ο Νόµος προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για την γνωστοποίηση προς τους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης των ποσών που προκύπτουν για αυτούς, τα µεν ποσά που προκύπτουν για τους ασφαλισµένους (και δικαιούχους αποζηµίωσης) στους κλάδους Ζωής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος), για δε τους λοιπούς ασφαλισµένους και δικαιούχους αποζηµίωσης (εκτός αυτών του κλάδου Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων) ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσµατος των Γενικών κλάδων ασφάλισης (αρ.10 παρ.3 Ν.400/1970). Σύµφωνα µε το αρ.10 παρ.3 εδ.γ, που εφαρµόζεται και για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των κλάδων Ζωής (αρ.2 παρ.1.β Ν.3867/20101) τυχόν αντιρρήσεις (κάθε µορφής) στην κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσµατος, αλλά και των ασφαλισµένων που περιλαµβάνονται στο Προσωρινό χαρτοφυλάκιο ασκούνται µε Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός 45 ηµερών από την (τρίτη και) τελευταία (ανά εβδοµάδα) ανακοίνωση περί υποβολής της κατάστασης των δικαιούχων αποζηµίωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ανάρτησης του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων (και δικαιούχων αποζηµίωσης) των κλάδων Ζωής στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως κατωτέρω εκτίθεται εντός της αυτής αποκλειστικής προθεσµίας θα πρέπει να ασκηθούν και οι κάθε µορφής (τυχόν) αντιρρήσεις για τον τρόπο κατανοµής της περιουσίας της εταιρίας στους ασφαλιζόµενους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης, αλλά και επικαλούµενους προνόµιο επ αυτής. (Ήτοι ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η προθεσµία Ανακοπής ανέρχεται σε εξήντα -60- µέρες από την 1 η δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε 2 ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες, για την ανάρτηση του Προσωρινού χαρτοφυλακίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος) 2. Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη αναφερθεί στην από Έκθεση του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προς τον Υπουργό Οικονοµικών (αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα της εταιρίας / Εκθέσεις Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής) η ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, την , κατείχε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των ασφαλίσεων ζωής στην χώρα µας, µε πολύχρονη ιστορία, ήτο 3

4 από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη του κλάδου ζωής µε δίκτυα πωλήσεων και είχε αναπτύξει περιορισµένα την δραστηριότητα της αυτή και στο εξωτερικό (Γερµανία). Η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Γερµανία πραγµατοποιείτο µε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στις ασφαλίσεις ζωής Απόφαση (Κ3-893/ ) και το χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήµατος αποτελείτο από ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο όγκος των εργασιών της εταιρίας, τα ειδικά και «ιδιόµορφα» (όπως απεδείχθη) ασφαλιστικά προγράµµατα, που διατηρούσε, αλλά κυρίως ο ζηµιογόνος (για την ίδια) τρόπος ανάπτυξης και προώθησης τους, και το σοβαρότατο έλλειµµα, που προκύπτει από τις διαδικασίες εκκαθάρισης, για την κάλυψη των αποθεµάτων, δεν επέτρεπαν την µεταβίβαση των χαρτοφυλακίων της, σύµφωνα µε την διάταξη του αρ.3 παρ.6 Ν 400/1970. Στο επισυναπτόµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο προσδιορίζεται η υποχρέωση της εταιρίας προς τους ασφαλισµένους της στους κλάδους Ζωής, την (ηµεροµηνία κατά την οποία ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της), δεδοµένου ότι από την ηµεροµηνία αυτή ανεστάλη το δικαίωµα της για είσπραξη ασφαλίστρων (αρ.2 παρ.1γ Ν.2496/2010). Στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνεται το σύνολο όσων θεωρούνται ως ασφαλισµένοι στους κλάδους ζωής (ανά ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα), που ασκούσε η εταιρία και προσδιορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ένα έκαστο από αυτούς, ανά ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Συγκεκριµένα προσδιορίζεται : α. Για τους κλάδους Ζωής Ι (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), ΙΙΙ (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής συνδεδεµένα µε επενδύσεις), VI (κεφαλαιοποίηση) και VII (Οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), το µαθηµατικό απόθεµα που όφειλε να διαθέτει η εταιρία για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο την Στον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµπεριελήφθησαν (κατά περίπτωση) οι πρόσθετες παροχές (πχ. εγγυήσεις, bonus, κλπ) που είχε αναλάβει η εταιρία να παρέχει στον ασφαλιζόµενο (µέχρι την ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήσαν αντίθετες ή/και δεν ευρίσκοντο σε υπέρβαση των επιτρεποµένων, από την νοµοθεσία, πρόσθετων παροχών και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση, ότι ο ασφαλιζόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα την ηµεροµηνία αυτή ( ), σύµφωνα µε τους όρους της ασφαλιστικής του σύµβασης. Από το µαθηµατικό απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου αφαιρέθηκαν τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια ασφαλισµένων κλπ. Το απόθεµα για τα ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής ελέγχθηκε (κατά περίπτωση) επανυπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε, από τον διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, τα τεχνικά σηµειώµατα που συνόδευαν το κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα ή/και τους συµβατικούς όρους του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος. Σε περιορισµένες και συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αναφέρονται κατά περίπτωση ειδικά, στις οποίες η εταιρία δεν διέθετε συγκεκριµένο τεχνικό σηµείωµα, το µαθηµατικό απόθεµα υπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε µε αναφορά σε παραπλήσιο τεχνικό σηµείωµα µε βάση τις ειδικές 4

5 διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και τα προσιδιάζοντα σε αυτές λοιπά ασφαλιστικά προγράµµατα της εταιρίας. Ως βάση των υπολογισµών λήφθηκαν υπ όψιν τα αρχεία της εταιρίας, αλλά και οι αναγγελίες που υπήρξαν από τους ασφαλισµένους, µετά την (ενδεικτική) ανάρτηση των Χαρτοφυλακίων Ζωής, στην οποία είχε προβεί ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής (στις ) και στο µέτρο που τις απεδέχθη. Με βάση τον επαναπροσδιορισµό αυτό, ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής, αφού έλαβε υπ όψιν του περαιτέρω πρόσθετα στοιχεία (εγκυρότητα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, οφειλόµενα ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια ασφαλισµένων κλπ) προσδιορίζει το µαθηµατικό απόθεµα (λαµβανοµένων υπ όψιν συγκεκριµένων παραµέτρων που αναλυτικά προσδιορίζονται για κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα κατωτέρω) ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, που θεωρεί έγκυρο και ισχυρό ως ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής και για το ποσό για το οποίο το αποδέχεται. Το σύνολο των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδοι ζωής Ι, ΙΙΙ,VI και VII συµπεριλαµβανοµένου και του κατωτέρω αναφεροµένου αποθέµατος εκκρεµών αποζηµιώσεων) εκτιµάται στο ποσό των ,81 ευρώ. Προσετέθησαν στα εν ισχύ ασφαλιστήρια συµβόλαια των Χαρτοφυλακίων Ζωής της εταιρίας όλα εκείνα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί στην εταιρία αίτηµα εξαγοράς τους, η οποία είχε γίνει δεκτή, χωρίς να καταβληθεί στον δικαιούχο το οφειλόµενο χρηµατικό ποσό (αρ.2 παρ.2α Ν.3867/2010) καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες ο ασφαλισµένος είχε καταβάλει στην εταιρία το αρχικό ασφάλιστρο αλλά δεν είχε παραδοθεί ακόµη σε αυτόν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε ασκηθεί αγωγή (και είχε κοινοποιηθεί στην εταιρία) πριν την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της ή/και είχε επιδικασθεί αποζηµίωση (ασφάλισµα), περιελήφθησαν στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στα οποία περιλαµβανόταν πρόσθετη παροχή θανάτου ή ΜΟΑ, εφόσον το ζηµιογόνο γεγονός (και κατ επέκταση η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή ολοκλήρου του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου) επήλθε µετά την (ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας) υπολογίζεται µόνον το οφειλόµενο να σχηµατισθεί από την εταιρία µαθηµατικό απόθεµα, την , για κάθε συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και όχι το ποσό του ασφαλίσµατος (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο) δεδοµένου ότι η σχετική υποχρέωση δηµιουργήθηκε µετά. 5

6 β. Για τα ασφαλιστήρια των Οµαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων (DAF) προσδιορίζεται (ως ανωτέρω) το συνολικό µαθηµατικό απόθεµα ενός εκάστου ασφαλιστηρίου αλλά και ο ατοµικός λογαριασµός ενός εκάστου ασφαλιζοµένου, µόνον όπου αυτό ήτο δυνατόν να προκύψει από τα αρχεία της εταιρίας, τα οποία ευρέθησαν γι αυτούς, στα πλαίσια της εκκαθάρισης. Το σύνολο των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδος VII) ανέρχεται στο ποσό των ,31 ευρώ. γ. Για τις κάθε µορφής εκκρεµείς αποζηµιώσεις τις εταιρίας (πχ. Πρωτοβάθµιες ή/και δευτεροβάθµιες Νοσοκοµειακές καλύψεις, επιδικασθείσες απαιτήσεις ασφαλισµένων κάθε µορφής, εκκρεµείς συντάξεις, λοιπές συµπληρωµατικές καλύψεις κλπ) τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, προσδιορίζεται το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλει η εταιρία στον ασφαλιζόµενο ή στον δικαιούχο της αποζηµίωσης, ή εκτιµάται ότι οφείλει να του καταβάλει, µε βάση τα στοιχεία τα οποία της είχαν προσκοµισθεί, το οποίο ανέρχεται σε ,27 ευρώ. δ. Για τα µερίσµατα που προκύπτουν από την υπεραπόδοση των µαθηµατικών αποθεµάτων συγκεκριµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων (ατοµικών και οµαδικών), το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλλει η εταιρία στους κατά περίπτωση ασφαλιζόµενους ή στους δικαιούχους αποζηµίωσης ανέρχεται στο ποσό των ,83 ευρώ. Στους κατωτέρω αναφερόµενους υπολογισµούς το απόθεµα των εκκρεµών αποζηµιώσεων και των µερισµάτων περιλαµβάνεται στο απόθεµα του κλάδου Ζωής Ι. 3. Όπως ήδη ελέχθη η ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» είχε άδεια λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς κλάδους ασφάλισης όσο και στους κλάδους Ζωής. Σύµφωνα µε την διάταξη του αρ. 3 παρ.6 του Ν.400/1970, τριάντα (30) µέρες µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας «θεωρούνται αυτοδίκαια λυµένες όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής...». Με την διάταξη της παρ.4α του αρ.10 του Ν.400/1970 προσδιορίσθηκε περαιτέρω ο τρόπος και οι διαδικασίες αντιµετώπισης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των κλάδων Ζωής και των συµπληρωµατικών καλύψεων τους (διαδικασία τυχόν µεταβίβασης των χαρτοφυλακίων ή στάδια εκκαθάρισης κλπ). Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (ή το ισόποσο τους) που είχαν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά συγκεκριµένο κλάδο (όπως η ίδια η εταιρία τα είχε 6

7 δηλώσει την στην Εποπτική Αρχή) παραµένουν σε αυτόν και προσδιορίζονται, αναλυτικά για τον κάθε κλάδο ασφάλισης, στο Β Μέρος της παρούσας Έκθεσης, σύµφωνα µε την Έκθεση των οργάνων Εκκαθάρισης (Επόπτης Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστής). Στους κλάδους Ζωής (Ι, ΙΙΙ, VI και VII) τα διατεθέντα σε αυτούς περιουσιακά στοιχεία είναι (κατά περίπτωση) συγκεκριµένα και (εν όψει του ελλείµµατος που διαπιστούται, όπως κατωτέρω αναλυτικά θα εκτεθεί) η αξία των περιουσιακών στοιχείων κατανέµεται αναλογικά ανά ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, του κάθε κλάδου, µε βάση τον επαναπροσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος των συµβολαίων που περιλαµβάνονται σε αυτό, την ηµεροµηνία ( ) ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας. Προς διευκόλυνση και αποφυγή αναφοράς σε ορισµένες περιπτώσεις ελαχίστων ή/και απειροελαχίστων υποδιαιρέσεων, εµφανίζεται σε κάθε οµάδα οµοειδών ασφαλιστικών προγραµµάτων η ποσοστιαία συµµετοχή της στο συνολικό απόθεµα του κλάδου στον οποίο ανήκει. Τα ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα της αυτής οµάδας συµµετέχουν αναλόγως του συνολικού αποθέµατος τους σε αυτό το ποσοστό. Περαιτέρω το µαθηµατικό απόθεµα κάθε ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµµετέχει αναλογικά στο συνολικό µαθηµατικό απόθεµα του συγκεκριµένου ασφαλιστικού προγράµµατος. Ειδικότερα η υπάρχουσα την 21/09/2009 σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσία της εταιρίας ανά ασφαλιστικό κλάδο (σε τρέχουσα αναπροσαρµοσµένη αξία την 30/09/2011 σύµφωνα µε τις εκτιµώµενες αξίες του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή ανέρχονται σε: Α. Για τον κλάδο Ζωής Ι σε ,31 ευρώ (στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται η ασφαλιστική τοποθέτηση για το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών των συµπληρωµατικών καλύψεων ατοµικών και οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των µερισµάτων και του Κλάδου Κεφαλαιοποίησης). Β. Για τον κλάδο Ζωής ΙΙΙ σε ,45 ευρώ Γ. Για τον κλάδο Ζωής VII σε ,52 ευρώ 7

8 (Ειδική επεξήγηση για τα ανωτέρω περιλαµβάνεται στο Β Μέρος, Τµήµα ΙΙ της παρούσας Εκθεσης) 4. Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, το µαθηµατικό απόθεµα των κλάδων ζωής προσδιορίσθηκε συνολικά από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής (µε βάση τις προαναφερθείσες διαδικασίες) στο ποσό των ,81 ευρώ. Τα τεχνικά αποθέµατα των λοιπών κλάδων Ζηµιών προσδιορίσθηκαν από τον Επόπτη Εκκαθάρισης και τον Εκκαθαριστή στο ποσό των ευρώ Τα τεχνικά αποθέµατα του κλάδου Αυτοκινήτων προσδιορίσθηκαν, όπως αναφέρει ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής στην από Έκθεση τους, από το Επικουρικό Κεφάλαιο στο ποσό των ,20 ευρώ σύµφωνα µε την από επιστολή του. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι η εταιρία διέθετε την «ελεύθερη περιουσία», ήτοι περιουσία που δεν είχε διαθέσει σε συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση η οποία όµως, µε την ανάκληση της άδειας της, δεσµεύθηκε από την ΕΠΕΙΑ «σε ασφαλιστική τοποθέτηση», η περιουσία αυτή (που προσδιορίζεται κατωτέρω στο Β Μέρος της παρούσας Έκθεσης, θα πρέπει να διατεθεί κατά την ανωτέρω αναλογία στα αποθέµατα της εταιρίας (και περαιτέρω κατά την κατά περίπτωση εσωτερική αναλογία στους κλάδους Ζωής), ήτοι : Για τον Κλάδο Ζωής Ι : 74,58% Για τον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ: 19,63% Για τον Κλάδο Ζωής VI: 0,10% Για τον Κλάδο Οµαδικών (VII): 4,66% Για τον Κλάδο Λοιπών Ζηµιών: 0,17% Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων : 0,86% Στον Κλάδο Ζωής I συµπεριλαµβάνονται εκκρεµείς αποζηµιώσεις και µερίσµατα. 5. Στο Β Μέρος, Τµήµα Ι, της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται οι µέχρι την δαπάνες της εκκαθάρισης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και αυτές που αφορούν τα χαρτοφυλάκια Ζωής, καθώς και τα έσοδα της. Προσδιορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την από Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή η ποσοστιαία επιβάρυνση των αποθεµάτων από τα (µέχρι την ) έξοδα εκκαθάρισης καθώς και η εκτίµηση της επιβάρυνσης των κατά περίπτωση αποθεµάτων από την προνοµιακή ικανοποίηση των πρώην 8

9 εργαζοµένων της εταιρίας και ο τρόπος που κατανέµεται αυτή, σύµφωνα µε την από 187/ Απόφαση της ΕΠΕΙΑ. ΙΙ.α. Στο Α Μέρος της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται, ανά ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, τα στοιχεία (κατάσταση status- συµβολαίου, τεχνικό σηµείωµα, ειδικότεροι όροι κλπ) που λήφθηκαν υπ όψιν για τον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου (ανάλογα µε το ασφαλιστικό πρόγραµµα στο οποίο ανήκει) (Τµήµα Ι), και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπ όψιν για τον προσδιορισµό του ύψους των εκκρεµών αποζηµιώσεων (Τµήµα ΙΙ). Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το οποίο προσδιορίζεται από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής ως υποχρέωση σχηµατισµού αποθέµατος από πλευράς της εταιρίας την µε βάση τον έλεγχο του συµβούλου και τις κατά περίπτωση παραδοχές που λαµβάνει υπόψη ο Επόπτης για ένα έκαστο ασφαλιστικό προϊόν (πρόγραµµα). Προσδιορίζεται επίσης, όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος στα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κάθε κλάδου µε βάση τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είχε δηλώσει η εταιρία την , προς την τότε Εποπτική Αρχή (ΕΠΕΙΑ), ότι διαθέτει για την κάλυψη, των κατά περίπτωση συγκεκριµένων αποθεµάτων, των διαφόρων κλάδων που ασκούσε. Στο Β Μέρος προσδιορίζονται, σύµφωνα µε την από Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν διατεθεί σε κάθε απόθεµα των κλάδων ασφάλισης και πως έχουν πλέον διαµορφωθεί. β. Το έργο του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προσδιορίζεται και περιορίζεται από συγκεκριµένες διατάξεις του Νόµου (που ήδη αναφέρθηκαν), στα πλαίσια µιας διαδικασίας η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να παρέχει την δυνατότητα µεταβίβασης του µέρους ή και του συνόλου των Χαρτοφυλακίων Ζωής (εν προκειµένω ειδικοτέρων ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε (τυχόν) ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία, αλλά και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των διαδικασιών (προσδιορισµός υποχρέωσης της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας) στην περίπτωση που (λόγω µη αναδοχής) επακολουθήσει το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Στα πλαίσια της αυτής διαδικασίας προσδιορίζονται και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που είχαν διατεθεί ή ακολούθως (µε Απόφαση της ΕΠΕΙΑ) δεσµεύθηκαν σε ασφαλιστική τοποθέτηση για κάλυψη των υποχρεώσεων της (κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της) προς τους ασφαλισµένους της και τους δικαιούχους αποζηµίωσης. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι το µέγιστο µέρος των 9

10 περιουσιακών αυτών στοιχείων δεν είναι σε «ρευστό» χρήµα (όπως άλλωστε απαιτεί η νοµοθεσία για τον χρόνο που λειτουργούσε η εταιρία), η αξία τους προσδιορίζεται από τα όργανα της Εκκαθάρισης (Επόπτης Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστής), κατ εκτίµηση, στον χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ), επανεκτιµάται µε πρόσφατα στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι σε επόµενο χρονικό διάστηµα και πάλι θα διαφοροποιηθεί, ανάλογα µε τις κατά περίπτωση συνθήκες της αγοράς. εδοµένου ότι ο Νόµος (αρ.7 Ν.400/1970) προσδιορίζει συγκεκριµένα Τεχνικά αποθέµατα, τόσο για τους Γενικούς κλάδους ασφάλισης, όσο και για τους κλάδους Ζωής, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε κάθε συγκεκριµένο κλάδο ασφάλισης παραµένουν σε αυτόν (προστιθεµένης της αναλογίας από την «πρώην» ελεύθερη περιουσία) και κατανέµονται στα ασφαλιστικά του προγράµµατα, κατά την αναλογία τους. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι οι ασφαλισµένοι δεν διατηρούν το οποιοδήποτε δικαίωµα κυριότητας επί των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, ούτε οι ειδικότερες διατάξεις του Νόµου προβλέπουν το οποιοδήποτε «προνόµιο» συγκεκριµένης υποοµάδας ασφαλισµένων (ασφαλιστήρια συµβόλαια συγκεκριµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, αφού η εταιρία µονοµερώς τα σχηµάτιζε, η κατανοµή (όπως ήδη αναφέρθηκε) πραγµατοποιείται ποσοστιαία στα ασφαλιστικά προγράµµατα, αναλόγως του ύψους (αθροίσµατος) των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνονται σε αυτά. Ήτοι εν προκειµένω υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις του Νόµου για τις συλλογικές διαδικασίες. γ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής οφείλει να αναγνωρίσει και να εντάξει στο αναρτώµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο : - τις έγκυρες ασφαλιστικές συµβάσεις, που περιλαµβάνοντο στα Χαρτοφυλάκια Ζωής, - την ανάληψη υποχρέωσης της εταιρίας έναντι του ασφαλιζόµενου, στο πράγµατι από αυτόν καταβληθέν σε αυτή ποσό, - τις, εντός των πλαισίων του Νόµου, υποσχεθείσες στον ασφαλιζόµενο παροχές, - τις νόµιµες παροχές εκείνες, που στα πλαίσια των Γενικών και Ειδικών όρων της κάθε ασφαλιστικής συµβάσεως, είχαν συγκεντρώσει (συµβατικά) το δικαίωµα σε συγκεκριµένες αντιπαροχές την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ). Ο υπολογισµός και προσδιορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.7 Ν.400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά τον χρόνο ανάκλησης της 10

11 άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ) και µε βάση τους ελέγχους, υπολογισµούς και επανυπολογισµούς του Ελεγκτικού Οίκου. δ. Όπως ρητά προβλέπει ο Νόµος, στην παρούσα ανάρτηση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται τόσο το µαθηµατικό απόθεµα, που όφειλε να έχει σχηµατίσει η εταιρία, για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε βάση τις νόµιµες (όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Επόπτη Εκκαθάρισης, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας) συγκεκριµένες δεσµεύσεις που είχε αναλάβει, κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης, όσο και τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία (όπως διαµορφώνονται) που έχουν διατεθεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής. Ο προσδιορισµός της περιουσίας που αναλογεί σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο πραγµατοποιείται αναλογικά κατά ασφαλιστικό πρόγραµµα (προϊόν), µε βάση το άθροισµα των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνει. ε. Ο Νόµος, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ρητά παρέχει το δικαίωµα στους ασφαλισµένους και στους δικαιούχους αποζηµίωσης, καθώς και σε όσους διατηρούν απαίτηση στην ασφαλιστική τοποθέτηση, να αµφισβητήσουν υπό συγκεκριµένη διαδικασία (Ανακοπή στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και να προβάλουν αντιρρήσεις (εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαρανταπέντε /45/ ηµερών από την τελευταία -από τρεις, πραγµατοποιηθείσες ανά εβδοµάδαδηµοσίευση για την ανάρτηση του παρόντος Προσωρινού Χαρτοφυλακίου) τόσο για το υπολογισθέν για αυτούς απόθεµα, όσο και για τον τρόπο κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται και για την αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, που πιθανόν να δηµιουργήσουν προσκόµµατα στις περαιτέρω διαδικασίες (παράδοση Οριστικού Χαρτοφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναζήτηση τυχόν- αναδόχου ασφαλιστικής εταιρίας κλπ), αλλά και πρόσθετα δικαστικά έξοδα, που θα βαρύνουν το ίδιο το Χαρτοφυλάκιο Ζωής, ότι οι όποιες αντιρρήσεις (Ανακοπές) θα πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους τα συγκεκριµένα πλαίσια του Νόµου, εντός των οποίων µπορούν να ασκηθούν και ιδίως τα πλαίσια λειτουργίας της ασφαλιστικής συµβάσεως Ζωής, που υπόκειται σε συγκεκριµένους κανόνες, ιδίως ως προς τον τρόπο υπολογισµού και σχηµατισµού του µαθηµατικού αποθέµατος ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αλλά και των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει σχηµατισθεί η ασφαλιστική τοποθέτηση του, καθώς και του προϊόντος ρευστοποίησης της. Η ανωτέρω επισήµανση καθίσταται αναγκαία και εκ του γεγονότος ότι στο διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα, µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας, ασκήθηκαν αγωγές (και άλλα ένδικα µέσα) εναντίον της (σε κάθε περίπτωση περιορισµένες), ενώ ρητά ο Νόµος δεν παρέχει σχετικό δικαίωµα. Οι 11

12 αγωγές αυτές απορρίφθηκαν (µε βάση και την πάγια νοµολογία), εκτός από ελάχιστες, που έχουν εφεσιβληθεί. Το γεγονός όµως αυτό δηµιουργεί άσκοπα και αναίτια δικαστικά έξόδα σε βάρος της περιουσίας της εταιρίας. Προς όφελος εποµένως των ίδιων των ασφαλισµένων, είναι σκόπιµο και ευκταίο να αποφευχθούν άσκοπες δικαστικές ενέργειες κατά του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής. ΙΙΙ. Οι καθυστερήσεις που διαπιστώθηκαν στις καταχωρήσεις της εταιρίας, αλλά και οι διορθώσεις που απαιτήθηκε να πραγµατοποιηθούν, µετά την ενδεικτική ανάρτηση των χαρτοφυλακίων της εταιρίας, σύµφωνα µε τις αναγγελίες των ασφαλισµένων, καθώς και επανειληµµένοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των στοιχείων της εταιρίας, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχων που πραγµατοποίησε ο Οίκος Ernst & Young, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης σε συντοµότερο χρόνο. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι ο όγκος των στοιχείων είναι τεράστιος (γιά κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπάρχουν δεκάδες ή/και εκατοντάδες ειδικότερες εγγραφές), ο έλεγχος και οι επανέλεγχοι έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως µηχανογραφικά, όµως σε όσες περιπτώσεις τέθηκαν ειδικότερα θέµατα ή/και ερωτήµατα, τα συγκεκριµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι σχετικές µε αυτά καταχωρήσεις εξετάσθηκαν ειδικά, στα (φυσικά) αρχεία της εταιρίας. Σε περιορισµένο τµήµα ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ορισµένα ασφαλιστικά προγράµµατα (ΚΟ1, ΤΜ, ΑΠ και ΧΖ) θεωρήθηκαν ακριβείς οι εγγραφές της εταιρίας και υπήρξαν παραδοχές (ιδιαίτερα περιορισµένης οικονοµικής σηµασίας), δεδοµένου ότι λόγω του όγκου των στοιχείων δεν ήταν πρακτικά δυνατό (οικονοµικώς πλήρως ασύµφορο) να ερευνηθούν οι λογιστικές εγγραφές για τα συγκεκριµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια µία προς µία. Είναι προφανές ότι εσφαλµένες δηλώσεις των ασφαλισµένων κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης (πχ. εσφαλµένη δήλωση στοιχείων ταυτότητας, εσφαλµένη ηµεροµηνία γέννησης, εσφαλµένο ΑΦΜ κλπ), επιγενόµενη αλλαγή στοιχείων ταυτότητας (πχ. αλλαγή αριθµού Τ κλπ), αλλά και τυχόν εσφαλµένη καταχώρηση των στοιχείων αυτών (από απλή ανθρώπινη αµέλεια) από τους υπαλλήλους της εταιρίας (που δεν διαπιστώθηκαν στο στάδιο των προαναφερθέντων ελέγχων και επανελέγχων), µπορούν να έχουν οδηγήσει σε κάποια εσφαλµένη απεικόνιση στοιχείων, κάποιων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. ιορθώσεις αυτής της µορφής εφόσον διαπιστωθούν από τους ασφαλισµένους και γνωστοποιηθούν στον Επόπτη Εκκαθάρισης έγκαιρα (και πριν την λήξη της προθεσµίας του δικαιώµατος Ανακοπής), θα εξετασθεί αν µπορούν να συµπεριληφθούν στο Οριστικό Χαρτοφυλάκιο που θα παραδοθεί στην Εποπτική Αρχή, για τις περαιτέρω ενέργειες. Το αυτό ισχύει και για εκκρεµείς συντάξεις που οφείλονται για χρονικό διάστηµα πριν την ανάκληση της άδειας της εταιρίας, για τις οποίες η οφειλή δεν προκύπτει από 12

13 τα βιβλία της εταιρίας καθόσον καταβάλονταν από συνεργάτες της απευθείας στους ασφαλισµένους της. Προσέτι είναι πιθανόν να υπάρξουν και (περιορισµένες) περιπτώσεις ελλειπούς ενηµέρωσης των αρχείων της εταιρίας, ειδικά στο τελευταίο χρονικό διάστηµα πρίν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, ως προς ορισµένες εισπράξεις ή και καταβολές της από και προς τους ασφαλισµένους της. Για τον λόγο αυτό ειδικά προσδιορίζονται οι τελευταίες καταβολές των ασφαλισµένων, καθώς και το χρονικό διάστηµα το οποίο αφορούσαν. Ρητά προσδιορίζονται, ανα ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τους ασφαλισµένους, µετά την ηµεροµηνία ανάκλησης. Σχετικός πίνακας βρίσκεται στο τέλος της παρούσας έκθεσης, µετά το Γ Μέρος (Παράρτηµα 2) Στις τελευταίες ηµέρες πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας εισπράχθηκαν χρηµατικά ποσά από πρόσωπα που επιθυµούσαν να ασφαλισθούν στην εταιρία σε διάφορα (κατά περίπτωση) ασφαλιστικά προγράµµατα. Για τα ποσά αυτά, σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ. 3 α της Υπουργικής Απόφασης Β2574/ Υπ. Οικονοµικών θεωρείται ότι εκδόθηκαν ασφαλιστήρια συµβόλαια του αιτηθέντος ασφαλιστικόυ προϊόντος (εφάπαξ καταβολής) και είναι σε ισχύ καιαναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα µε αριθµό Αιτήσεως και το κατά περίπτωση καταβληθέν ποσό, χωρίς ονοµατεπώνυµο ασφαλισµένου, το οποίο µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να διασταυρώσουν από την εταιρία, δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται στους πίνακες του αντίστοιχου αιτηθέντος ασφαλιστικού προϊόντος. ΑΙΤΗΣΗ 13 ΠΟΣΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,93 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι...17 Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ Ι (ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) KAI ΚΛΑ ΟΥ VI (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΗΣ)...17 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ASPIS ASSET MEGA ASSET ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ...65 Β. ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΟΛΟΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ ΙΙΙ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (UNIT LINKED) UNIT LINKED / Μεθοδολογία του τρόπου υπολογισµού αποθέµατος Τεχνικά σηµειώµατα ανά κωδικό κάλυψης UL1) ΠΡΟΙΟΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ UL2) ΑΣΠΙΣ GLOBAL

16 UL3) ΑΣΠΙΣ PLUS UL4) ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΥΣΗ ΑΣΠΙ Α UL5) ΠΡΟΙΟΝ ΑΣΠΙΣ BOND Γ. ΟΜΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (ΚΛΑ ΟΣ ΖΩΗΣ VII.2) ΤΜΗΜΑ ΙΙ Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑ ΩΝ ΖΩΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ) Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΤΜΗΜΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΜΝΗΜΑ A. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Β. Unit Linked ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

17 ΤΜΗΜΑ Ι Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ Ι (ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) KAI ΚΛΑ ΟΥ VI (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΗΣ) Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου ζωής I, εφάπαξ ασφαλίστρου και περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων καθώς και ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου VI (Κεφαλαιοποίηση ζωής). Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 21/9/2009 ανά ασφαλιστικό προϊόν και κάλυψη προϊόντος, έτσι όπως υπολογίστηκαν βάσει των τεχνικών σηµειωµάτων και των όρων των κατά περίπτωση ασφαλιστικών προγραµµάτων για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως «απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτά την 21/9/2009 (ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της). Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. Σύµφωνα και µε την έκθεσή του Ελεγκτικού Οίκου, ακολουθήθηκε η εφαρµογή των τεχνικών σηµειωµάτων για όλα τα προϊόντα για τα οποία ήταν διαθέσιµη. Παράλληλα διενεργήθηκαν συγκριτικοί έλεγχοι για τη συµβατότητα των τεχνικών σηµειωµάτων µε τους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Όπου τα τεχνικά σηµειώµατα δεν ήταν διαθέσιµα, ο υπολογισµός βασίστηκε στους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα υπολογισθέντα µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 21/9/2009 ανά τρέχουσα κατάσταση («status») καθώς επίσης και το πλήθος των συµβολαίων. Αναλυτική παρουσίαση του µαθηµατικού αποθέµατος σε επίπεδο ασφαλιστήριου συµβολαίου, ανά ασφαλιστική κάλυψη, απεικονίζεται στην εικόνα κάθε ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 17

18 Συνοπτική περιγραφή της φύσης της κάλυψης και της τεχνικής βάσης που χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς παρατίθεται ανά συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Επίσης παρατίθεται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα ο πίνακας θνησιµότητας και το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζονται ανά περίπτωση (προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου). Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν βάσει των στοιχείων που υπήρχαν στην µηχανογραφική βάση δεδοµένων της Εταιρίας. Υπήρξαν διορθώσεις και συµπληρώσεις, είτε από τον σύµβουλο, είτε από τον Επόπτη, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείτο. Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το οποίο προσδιορίζεται από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής ως υποχρέωση σχηµατισµού αποθέµατος από πλευράς της εταιρίας την µε βάση τον έλεγχο του συµβούλου και τις κατά περίπτωση παραδοχές που λαµβάνει υπόψη ο Επόπτης για ένα έκαστο ασφαλιστικό προϊόν (πρόγραµµα). Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρονται τα ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα ανά κωδικούς κάλυψης που περιλαµβάνονται σε αυτό µε αναφορά στα αντίστοιχα τεχνικά σηµειώµατα. Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής του, στο σύνολο των αποθεµάτων του κλάδου I µε βάση το άθροισµα των µαθηµατικών αποθεµάτων των ειδικότερων ασφαλιστικών προγραµµάτων που περιλαµβάνονται σε έκαστο προϊόν. Κατά την ίδια αναλογία κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα συµµετέχει στην ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου I (όπως αυτή θα προσδιορισθεί µετά την κατανοµή και της ελεύθερης περιουσίας ή και τυχόν υπολειποµένων περιουσιακών στοιχείων από άλλο κλάδο). I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στο σύνολο των παραδοσιακών προϊόντων τα ασφαλιστήρια συµβόλαια διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 18

19 1. «ΣΕ ΙΣΧΥ», 2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», 3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» και 4. «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων σε ισχύ περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: α) Συµβόλαια που κατέβαλαν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. β) Υπό µετατροπή: συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία υπήρχε αίτηση επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων, η οποία όµως δεν είχε υλοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. ε) Συστηµένη ή προς εξαγορά: i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου. ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα οποία είχε σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών. 19

20 3. «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»: Συµβόλαια τα οποία βρίσκονταν σε διαδικασία καταβολής σύνταξης από πλευράς εταιρίας προς τον ασφαλιζόµενο. 4. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ» υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ Ή ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ», το µαθηµατικό απόθεµα υπολογίζεται ως ακολούθως: Εάν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης είναι µεταγενέστερη ή ίση µε την ηµεροµηνία αποτίµησης, υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης ( ). Εάν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αποτίµησης, υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα στην τελευταία ηµέρα της περιόδου για την οποία είχε καταβληθεί η τελευταία δόση του ασφαλίστρου γ) Για τα συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης και όχι η αρχική ηµεροµηνία αλλαγής κατάστασης («status date»). H ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα δυο µηνών για τον χαρακτηρισµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ως ελεύθερο. δ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», υπολογίσθηκε ως µαθηµατικό απόθεµα το κεφάλαιο λήξης, στην ηµεροµηνία λήξης της βασικής ασφάλισης, µε δεδοµένο ότι αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 20

Αναλυτική παρουσίαση όλων των περιορισμών/προσεγγίσεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην επίσημη αναφορά.

Αναλυτική παρουσίαση όλων των περιορισμών/προσεγγίσεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην επίσημη αναφορά. EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 144 51 Αθήνα Tηλ: 210.2886.000 Φαξ: 210.2886.905 www.ey.com/eyse Αθήνα, 11.07.11 Αξιότιμε κύριε Παντελίδη, Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλαιοποίησης Ομαδικά Συμβόλαια Ζωής 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης Εταιρία Επιλέξτε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALLIANZ ALICO JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALL KID SCORE INVEST UL ΕΠΕΝ ΥΣΗ Είδος προγράµµατος Unit Linked Unit Linked Τρόπος καταβολής Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. μ.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2004 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 55 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 48 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡ.:ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ. 5 ος

Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ. 5 ος Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ 5 ος 2016 1 Η αγορά σήμερα αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση 2 Οι πελάτες αναζητούν ευκαιρίες σε περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων επιτοκίων...τρόπους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ. 12 µ.) Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10679 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Τμήμα : Προμηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα