ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Oκτώβριος 2011

2 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. 1. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει το καταρτισθέν Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, των ασφαλισµένων στους κλάδους Ζωής της ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», σύµφωνα µε το αρ. 4 της Β.2574/ Αποφ.Υπουργού Οικονοµικών (εκδοθείσας κατ εξουσιοδότηση του αρ.10 παρ.4 α Ν.400/1970, όπως αυτό προστέθηκε µε το αρ.17 παρ.1 Ν.3790/2009, η ισχύς της οποίας εξακολουθεί να υφίσταται, για την παρούσα Εκθεση, σύµφωνα µε το αρ.2 παρ.1 α. και β.του Ν.3867/2010). εδοµένου ότι η εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» είχε άδεια λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς κλάδους ασφάλισης, όσο και στους κλάδους Ζωής και Κεφαλαιοποίησης (εφεξής Ζωής), για τους οποίους ο Νόµος προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για την γνωστοποίηση προς τους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης των ποσών που προκύπτουν για αυτούς, τα µεν ποσά που προκύπτουν για τους ασφαλισµένους (και δικαιούχους αποζηµίωσης) στους κλάδους Ζωής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος), για δε τους λοιπούς ασφαλισµένους και δικαιούχους αποζηµίωσης (εκτός αυτών του κλάδου Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων) ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσµατος των Γενικών κλάδων ασφάλισης (αρ.10 παρ.3 Ν.400/1970). Σύµφωνα µε το αρ.10 παρ.3 εδ.γ, που εφαρµόζεται και για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των κλάδων Ζωής (αρ.2 παρ.1.β Ν.3867/20101) τυχόν αντιρρήσεις (κάθε µορφής) στην κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσµατος, αλλά και των ασφαλισµένων που περιλαµβάνονται στο Προσωρινό χαρτοφυλάκιο ασκούνται µε Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός 45 ηµερών από την (τρίτη και) τελευταία (ανά εβδοµάδα) ανακοίνωση περί υποβολής της κατάστασης των δικαιούχων αποζηµίωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ανάρτησης του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων (και δικαιούχων αποζηµίωσης) των κλάδων Ζωής στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως κατωτέρω εκτίθεται εντός της αυτής αποκλειστικής προθεσµίας θα πρέπει να ασκηθούν και οι κάθε µορφής (τυχόν) αντιρρήσεις για τον τρόπο κατανοµής της περιουσίας της εταιρίας στους ασφαλιζόµενους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης, αλλά και επικαλούµενους προνόµιο επ αυτής. (Ήτοι ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η προθεσµία Ανακοπής ανέρχεται σε εξήντα -60- µέρες από την 1 η δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε 2 ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες, για την ανάρτηση του Προσωρινού χαρτοφυλακίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος) 2. Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη αναφερθεί στην από Έκθεση του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προς τον Υπουργό Οικονοµικών (αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα της εταιρίας / Εκθέσεις Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής) η ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, την , κατείχε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των ασφαλίσεων ζωής στην χώρα µας, µε πολύχρονη ιστορία, ήτο 3

4 από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη του κλάδου ζωής µε δίκτυα πωλήσεων και είχε αναπτύξει περιορισµένα την δραστηριότητα της αυτή και στο εξωτερικό (Γερµανία). Η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Γερµανία πραγµατοποιείτο µε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στις ασφαλίσεις ζωής Απόφαση (Κ3-893/ ) και το χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήµατος αποτελείτο από ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο όγκος των εργασιών της εταιρίας, τα ειδικά και «ιδιόµορφα» (όπως απεδείχθη) ασφαλιστικά προγράµµατα, που διατηρούσε, αλλά κυρίως ο ζηµιογόνος (για την ίδια) τρόπος ανάπτυξης και προώθησης τους, και το σοβαρότατο έλλειµµα, που προκύπτει από τις διαδικασίες εκκαθάρισης, για την κάλυψη των αποθεµάτων, δεν επέτρεπαν την µεταβίβαση των χαρτοφυλακίων της, σύµφωνα µε την διάταξη του αρ.3 παρ.6 Ν 400/1970. Στο επισυναπτόµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο προσδιορίζεται η υποχρέωση της εταιρίας προς τους ασφαλισµένους της στους κλάδους Ζωής, την (ηµεροµηνία κατά την οποία ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της), δεδοµένου ότι από την ηµεροµηνία αυτή ανεστάλη το δικαίωµα της για είσπραξη ασφαλίστρων (αρ.2 παρ.1γ Ν.2496/2010). Στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνεται το σύνολο όσων θεωρούνται ως ασφαλισµένοι στους κλάδους ζωής (ανά ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα), που ασκούσε η εταιρία και προσδιορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ένα έκαστο από αυτούς, ανά ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Συγκεκριµένα προσδιορίζεται : α. Για τους κλάδους Ζωής Ι (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), ΙΙΙ (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής συνδεδεµένα µε επενδύσεις), VI (κεφαλαιοποίηση) και VII (Οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), το µαθηµατικό απόθεµα που όφειλε να διαθέτει η εταιρία για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο την Στον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµπεριελήφθησαν (κατά περίπτωση) οι πρόσθετες παροχές (πχ. εγγυήσεις, bonus, κλπ) που είχε αναλάβει η εταιρία να παρέχει στον ασφαλιζόµενο (µέχρι την ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήσαν αντίθετες ή/και δεν ευρίσκοντο σε υπέρβαση των επιτρεποµένων, από την νοµοθεσία, πρόσθετων παροχών και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση, ότι ο ασφαλιζόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα την ηµεροµηνία αυτή ( ), σύµφωνα µε τους όρους της ασφαλιστικής του σύµβασης. Από το µαθηµατικό απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου αφαιρέθηκαν τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια ασφαλισµένων κλπ. Το απόθεµα για τα ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής ελέγχθηκε (κατά περίπτωση) επανυπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε, από τον διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, τα τεχνικά σηµειώµατα που συνόδευαν το κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα ή/και τους συµβατικούς όρους του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος. Σε περιορισµένες και συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αναφέρονται κατά περίπτωση ειδικά, στις οποίες η εταιρία δεν διέθετε συγκεκριµένο τεχνικό σηµείωµα, το µαθηµατικό απόθεµα υπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε µε αναφορά σε παραπλήσιο τεχνικό σηµείωµα µε βάση τις ειδικές 4

5 διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και τα προσιδιάζοντα σε αυτές λοιπά ασφαλιστικά προγράµµατα της εταιρίας. Ως βάση των υπολογισµών λήφθηκαν υπ όψιν τα αρχεία της εταιρίας, αλλά και οι αναγγελίες που υπήρξαν από τους ασφαλισµένους, µετά την (ενδεικτική) ανάρτηση των Χαρτοφυλακίων Ζωής, στην οποία είχε προβεί ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής (στις ) και στο µέτρο που τις απεδέχθη. Με βάση τον επαναπροσδιορισµό αυτό, ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής, αφού έλαβε υπ όψιν του περαιτέρω πρόσθετα στοιχεία (εγκυρότητα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, οφειλόµενα ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια ασφαλισµένων κλπ) προσδιορίζει το µαθηµατικό απόθεµα (λαµβανοµένων υπ όψιν συγκεκριµένων παραµέτρων που αναλυτικά προσδιορίζονται για κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα κατωτέρω) ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, που θεωρεί έγκυρο και ισχυρό ως ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής και για το ποσό για το οποίο το αποδέχεται. Το σύνολο των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδοι ζωής Ι, ΙΙΙ,VI και VII συµπεριλαµβανοµένου και του κατωτέρω αναφεροµένου αποθέµατος εκκρεµών αποζηµιώσεων) εκτιµάται στο ποσό των ,81 ευρώ. Προσετέθησαν στα εν ισχύ ασφαλιστήρια συµβόλαια των Χαρτοφυλακίων Ζωής της εταιρίας όλα εκείνα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί στην εταιρία αίτηµα εξαγοράς τους, η οποία είχε γίνει δεκτή, χωρίς να καταβληθεί στον δικαιούχο το οφειλόµενο χρηµατικό ποσό (αρ.2 παρ.2α Ν.3867/2010) καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες ο ασφαλισµένος είχε καταβάλει στην εταιρία το αρχικό ασφάλιστρο αλλά δεν είχε παραδοθεί ακόµη σε αυτόν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε ασκηθεί αγωγή (και είχε κοινοποιηθεί στην εταιρία) πριν την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της ή/και είχε επιδικασθεί αποζηµίωση (ασφάλισµα), περιελήφθησαν στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στα οποία περιλαµβανόταν πρόσθετη παροχή θανάτου ή ΜΟΑ, εφόσον το ζηµιογόνο γεγονός (και κατ επέκταση η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή ολοκλήρου του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου) επήλθε µετά την (ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας) υπολογίζεται µόνον το οφειλόµενο να σχηµατισθεί από την εταιρία µαθηµατικό απόθεµα, την , για κάθε συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και όχι το ποσό του ασφαλίσµατος (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο) δεδοµένου ότι η σχετική υποχρέωση δηµιουργήθηκε µετά. 5

6 β. Για τα ασφαλιστήρια των Οµαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων (DAF) προσδιορίζεται (ως ανωτέρω) το συνολικό µαθηµατικό απόθεµα ενός εκάστου ασφαλιστηρίου αλλά και ο ατοµικός λογαριασµός ενός εκάστου ασφαλιζοµένου, µόνον όπου αυτό ήτο δυνατόν να προκύψει από τα αρχεία της εταιρίας, τα οποία ευρέθησαν γι αυτούς, στα πλαίσια της εκκαθάρισης. Το σύνολο των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδος VII) ανέρχεται στο ποσό των ,31 ευρώ. γ. Για τις κάθε µορφής εκκρεµείς αποζηµιώσεις τις εταιρίας (πχ. Πρωτοβάθµιες ή/και δευτεροβάθµιες Νοσοκοµειακές καλύψεις, επιδικασθείσες απαιτήσεις ασφαλισµένων κάθε µορφής, εκκρεµείς συντάξεις, λοιπές συµπληρωµατικές καλύψεις κλπ) τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, προσδιορίζεται το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλει η εταιρία στον ασφαλιζόµενο ή στον δικαιούχο της αποζηµίωσης, ή εκτιµάται ότι οφείλει να του καταβάλει, µε βάση τα στοιχεία τα οποία της είχαν προσκοµισθεί, το οποίο ανέρχεται σε ,27 ευρώ. δ. Για τα µερίσµατα που προκύπτουν από την υπεραπόδοση των µαθηµατικών αποθεµάτων συγκεκριµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων (ατοµικών και οµαδικών), το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλλει η εταιρία στους κατά περίπτωση ασφαλιζόµενους ή στους δικαιούχους αποζηµίωσης ανέρχεται στο ποσό των ,83 ευρώ. Στους κατωτέρω αναφερόµενους υπολογισµούς το απόθεµα των εκκρεµών αποζηµιώσεων και των µερισµάτων περιλαµβάνεται στο απόθεµα του κλάδου Ζωής Ι. 3. Όπως ήδη ελέχθη η ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» είχε άδεια λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς κλάδους ασφάλισης όσο και στους κλάδους Ζωής. Σύµφωνα µε την διάταξη του αρ. 3 παρ.6 του Ν.400/1970, τριάντα (30) µέρες µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας «θεωρούνται αυτοδίκαια λυµένες όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής...». Με την διάταξη της παρ.4α του αρ.10 του Ν.400/1970 προσδιορίσθηκε περαιτέρω ο τρόπος και οι διαδικασίες αντιµετώπισης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των κλάδων Ζωής και των συµπληρωµατικών καλύψεων τους (διαδικασία τυχόν µεταβίβασης των χαρτοφυλακίων ή στάδια εκκαθάρισης κλπ). Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (ή το ισόποσο τους) που είχαν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά συγκεκριµένο κλάδο (όπως η ίδια η εταιρία τα είχε 6

7 δηλώσει την στην Εποπτική Αρχή) παραµένουν σε αυτόν και προσδιορίζονται, αναλυτικά για τον κάθε κλάδο ασφάλισης, στο Β Μέρος της παρούσας Έκθεσης, σύµφωνα µε την Έκθεση των οργάνων Εκκαθάρισης (Επόπτης Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστής). Στους κλάδους Ζωής (Ι, ΙΙΙ, VI και VII) τα διατεθέντα σε αυτούς περιουσιακά στοιχεία είναι (κατά περίπτωση) συγκεκριµένα και (εν όψει του ελλείµµατος που διαπιστούται, όπως κατωτέρω αναλυτικά θα εκτεθεί) η αξία των περιουσιακών στοιχείων κατανέµεται αναλογικά ανά ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, του κάθε κλάδου, µε βάση τον επαναπροσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος των συµβολαίων που περιλαµβάνονται σε αυτό, την ηµεροµηνία ( ) ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας. Προς διευκόλυνση και αποφυγή αναφοράς σε ορισµένες περιπτώσεις ελαχίστων ή/και απειροελαχίστων υποδιαιρέσεων, εµφανίζεται σε κάθε οµάδα οµοειδών ασφαλιστικών προγραµµάτων η ποσοστιαία συµµετοχή της στο συνολικό απόθεµα του κλάδου στον οποίο ανήκει. Τα ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα της αυτής οµάδας συµµετέχουν αναλόγως του συνολικού αποθέµατος τους σε αυτό το ποσοστό. Περαιτέρω το µαθηµατικό απόθεµα κάθε ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµµετέχει αναλογικά στο συνολικό µαθηµατικό απόθεµα του συγκεκριµένου ασφαλιστικού προγράµµατος. Ειδικότερα η υπάρχουσα την 21/09/2009 σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσία της εταιρίας ανά ασφαλιστικό κλάδο (σε τρέχουσα αναπροσαρµοσµένη αξία την 30/09/2011 σύµφωνα µε τις εκτιµώµενες αξίες του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή ανέρχονται σε: Α. Για τον κλάδο Ζωής Ι σε ,31 ευρώ (στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται η ασφαλιστική τοποθέτηση για το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών των συµπληρωµατικών καλύψεων ατοµικών και οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των µερισµάτων και του Κλάδου Κεφαλαιοποίησης). Β. Για τον κλάδο Ζωής ΙΙΙ σε ,45 ευρώ Γ. Για τον κλάδο Ζωής VII σε ,52 ευρώ 7

8 (Ειδική επεξήγηση για τα ανωτέρω περιλαµβάνεται στο Β Μέρος, Τµήµα ΙΙ της παρούσας Εκθεσης) 4. Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, το µαθηµατικό απόθεµα των κλάδων ζωής προσδιορίσθηκε συνολικά από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής (µε βάση τις προαναφερθείσες διαδικασίες) στο ποσό των ,81 ευρώ. Τα τεχνικά αποθέµατα των λοιπών κλάδων Ζηµιών προσδιορίσθηκαν από τον Επόπτη Εκκαθάρισης και τον Εκκαθαριστή στο ποσό των ευρώ Τα τεχνικά αποθέµατα του κλάδου Αυτοκινήτων προσδιορίσθηκαν, όπως αναφέρει ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής στην από Έκθεση τους, από το Επικουρικό Κεφάλαιο στο ποσό των ,20 ευρώ σύµφωνα µε την από επιστολή του. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι η εταιρία διέθετε την «ελεύθερη περιουσία», ήτοι περιουσία που δεν είχε διαθέσει σε συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση η οποία όµως, µε την ανάκληση της άδειας της, δεσµεύθηκε από την ΕΠΕΙΑ «σε ασφαλιστική τοποθέτηση», η περιουσία αυτή (που προσδιορίζεται κατωτέρω στο Β Μέρος της παρούσας Έκθεσης, θα πρέπει να διατεθεί κατά την ανωτέρω αναλογία στα αποθέµατα της εταιρίας (και περαιτέρω κατά την κατά περίπτωση εσωτερική αναλογία στους κλάδους Ζωής), ήτοι : Για τον Κλάδο Ζωής Ι : 74,58% Για τον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ: 19,63% Για τον Κλάδο Ζωής VI: 0,10% Για τον Κλάδο Οµαδικών (VII): 4,66% Για τον Κλάδο Λοιπών Ζηµιών: 0,17% Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων : 0,86% Στον Κλάδο Ζωής I συµπεριλαµβάνονται εκκρεµείς αποζηµιώσεις και µερίσµατα. 5. Στο Β Μέρος, Τµήµα Ι, της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται οι µέχρι την δαπάνες της εκκαθάρισης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και αυτές που αφορούν τα χαρτοφυλάκια Ζωής, καθώς και τα έσοδα της. Προσδιορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την από Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή η ποσοστιαία επιβάρυνση των αποθεµάτων από τα (µέχρι την ) έξοδα εκκαθάρισης καθώς και η εκτίµηση της επιβάρυνσης των κατά περίπτωση αποθεµάτων από την προνοµιακή ικανοποίηση των πρώην 8

9 εργαζοµένων της εταιρίας και ο τρόπος που κατανέµεται αυτή, σύµφωνα µε την από 187/ Απόφαση της ΕΠΕΙΑ. ΙΙ.α. Στο Α Μέρος της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται, ανά ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, τα στοιχεία (κατάσταση status- συµβολαίου, τεχνικό σηµείωµα, ειδικότεροι όροι κλπ) που λήφθηκαν υπ όψιν για τον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου (ανάλογα µε το ασφαλιστικό πρόγραµµα στο οποίο ανήκει) (Τµήµα Ι), και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπ όψιν για τον προσδιορισµό του ύψους των εκκρεµών αποζηµιώσεων (Τµήµα ΙΙ). Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το οποίο προσδιορίζεται από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής ως υποχρέωση σχηµατισµού αποθέµατος από πλευράς της εταιρίας την µε βάση τον έλεγχο του συµβούλου και τις κατά περίπτωση παραδοχές που λαµβάνει υπόψη ο Επόπτης για ένα έκαστο ασφαλιστικό προϊόν (πρόγραµµα). Προσδιορίζεται επίσης, όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος στα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κάθε κλάδου µε βάση τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είχε δηλώσει η εταιρία την , προς την τότε Εποπτική Αρχή (ΕΠΕΙΑ), ότι διαθέτει για την κάλυψη, των κατά περίπτωση συγκεκριµένων αποθεµάτων, των διαφόρων κλάδων που ασκούσε. Στο Β Μέρος προσδιορίζονται, σύµφωνα µε την από Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν διατεθεί σε κάθε απόθεµα των κλάδων ασφάλισης και πως έχουν πλέον διαµορφωθεί. β. Το έργο του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προσδιορίζεται και περιορίζεται από συγκεκριµένες διατάξεις του Νόµου (που ήδη αναφέρθηκαν), στα πλαίσια µιας διαδικασίας η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να παρέχει την δυνατότητα µεταβίβασης του µέρους ή και του συνόλου των Χαρτοφυλακίων Ζωής (εν προκειµένω ειδικοτέρων ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε (τυχόν) ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία, αλλά και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των διαδικασιών (προσδιορισµός υποχρέωσης της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας) στην περίπτωση που (λόγω µη αναδοχής) επακολουθήσει το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Στα πλαίσια της αυτής διαδικασίας προσδιορίζονται και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που είχαν διατεθεί ή ακολούθως (µε Απόφαση της ΕΠΕΙΑ) δεσµεύθηκαν σε ασφαλιστική τοποθέτηση για κάλυψη των υποχρεώσεων της (κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της) προς τους ασφαλισµένους της και τους δικαιούχους αποζηµίωσης. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι το µέγιστο µέρος των 9

10 περιουσιακών αυτών στοιχείων δεν είναι σε «ρευστό» χρήµα (όπως άλλωστε απαιτεί η νοµοθεσία για τον χρόνο που λειτουργούσε η εταιρία), η αξία τους προσδιορίζεται από τα όργανα της Εκκαθάρισης (Επόπτης Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστής), κατ εκτίµηση, στον χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ), επανεκτιµάται µε πρόσφατα στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι σε επόµενο χρονικό διάστηµα και πάλι θα διαφοροποιηθεί, ανάλογα µε τις κατά περίπτωση συνθήκες της αγοράς. εδοµένου ότι ο Νόµος (αρ.7 Ν.400/1970) προσδιορίζει συγκεκριµένα Τεχνικά αποθέµατα, τόσο για τους Γενικούς κλάδους ασφάλισης, όσο και για τους κλάδους Ζωής, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε κάθε συγκεκριµένο κλάδο ασφάλισης παραµένουν σε αυτόν (προστιθεµένης της αναλογίας από την «πρώην» ελεύθερη περιουσία) και κατανέµονται στα ασφαλιστικά του προγράµµατα, κατά την αναλογία τους. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι οι ασφαλισµένοι δεν διατηρούν το οποιοδήποτε δικαίωµα κυριότητας επί των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, ούτε οι ειδικότερες διατάξεις του Νόµου προβλέπουν το οποιοδήποτε «προνόµιο» συγκεκριµένης υποοµάδας ασφαλισµένων (ασφαλιστήρια συµβόλαια συγκεκριµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, αφού η εταιρία µονοµερώς τα σχηµάτιζε, η κατανοµή (όπως ήδη αναφέρθηκε) πραγµατοποιείται ποσοστιαία στα ασφαλιστικά προγράµµατα, αναλόγως του ύψους (αθροίσµατος) των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνονται σε αυτά. Ήτοι εν προκειµένω υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις του Νόµου για τις συλλογικές διαδικασίες. γ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής οφείλει να αναγνωρίσει και να εντάξει στο αναρτώµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο : - τις έγκυρες ασφαλιστικές συµβάσεις, που περιλαµβάνοντο στα Χαρτοφυλάκια Ζωής, - την ανάληψη υποχρέωσης της εταιρίας έναντι του ασφαλιζόµενου, στο πράγµατι από αυτόν καταβληθέν σε αυτή ποσό, - τις, εντός των πλαισίων του Νόµου, υποσχεθείσες στον ασφαλιζόµενο παροχές, - τις νόµιµες παροχές εκείνες, που στα πλαίσια των Γενικών και Ειδικών όρων της κάθε ασφαλιστικής συµβάσεως, είχαν συγκεντρώσει (συµβατικά) το δικαίωµα σε συγκεκριµένες αντιπαροχές την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ). Ο υπολογισµός και προσδιορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.7 Ν.400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά τον χρόνο ανάκλησης της 10

11 άδειας λειτουργίας της εταιρίας ( ) και µε βάση τους ελέγχους, υπολογισµούς και επανυπολογισµούς του Ελεγκτικού Οίκου. δ. Όπως ρητά προβλέπει ο Νόµος, στην παρούσα ανάρτηση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται τόσο το µαθηµατικό απόθεµα, που όφειλε να έχει σχηµατίσει η εταιρία, για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε βάση τις νόµιµες (όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Επόπτη Εκκαθάρισης, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας) συγκεκριµένες δεσµεύσεις που είχε αναλάβει, κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης, όσο και τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία (όπως διαµορφώνονται) που έχουν διατεθεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής. Ο προσδιορισµός της περιουσίας που αναλογεί σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο πραγµατοποιείται αναλογικά κατά ασφαλιστικό πρόγραµµα (προϊόν), µε βάση το άθροισµα των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνει. ε. Ο Νόµος, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ρητά παρέχει το δικαίωµα στους ασφαλισµένους και στους δικαιούχους αποζηµίωσης, καθώς και σε όσους διατηρούν απαίτηση στην ασφαλιστική τοποθέτηση, να αµφισβητήσουν υπό συγκεκριµένη διαδικασία (Ανακοπή στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και να προβάλουν αντιρρήσεις (εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαρανταπέντε /45/ ηµερών από την τελευταία -από τρεις, πραγµατοποιηθείσες ανά εβδοµάδαδηµοσίευση για την ανάρτηση του παρόντος Προσωρινού Χαρτοφυλακίου) τόσο για το υπολογισθέν για αυτούς απόθεµα, όσο και για τον τρόπο κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται και για την αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, που πιθανόν να δηµιουργήσουν προσκόµµατα στις περαιτέρω διαδικασίες (παράδοση Οριστικού Χαρτοφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναζήτηση τυχόν- αναδόχου ασφαλιστικής εταιρίας κλπ), αλλά και πρόσθετα δικαστικά έξοδα, που θα βαρύνουν το ίδιο το Χαρτοφυλάκιο Ζωής, ότι οι όποιες αντιρρήσεις (Ανακοπές) θα πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους τα συγκεκριµένα πλαίσια του Νόµου, εντός των οποίων µπορούν να ασκηθούν και ιδίως τα πλαίσια λειτουργίας της ασφαλιστικής συµβάσεως Ζωής, που υπόκειται σε συγκεκριµένους κανόνες, ιδίως ως προς τον τρόπο υπολογισµού και σχηµατισµού του µαθηµατικού αποθέµατος ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αλλά και των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει σχηµατισθεί η ασφαλιστική τοποθέτηση του, καθώς και του προϊόντος ρευστοποίησης της. Η ανωτέρω επισήµανση καθίσταται αναγκαία και εκ του γεγονότος ότι στο διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα, µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας, ασκήθηκαν αγωγές (και άλλα ένδικα µέσα) εναντίον της (σε κάθε περίπτωση περιορισµένες), ενώ ρητά ο Νόµος δεν παρέχει σχετικό δικαίωµα. Οι 11

12 αγωγές αυτές απορρίφθηκαν (µε βάση και την πάγια νοµολογία), εκτός από ελάχιστες, που έχουν εφεσιβληθεί. Το γεγονός όµως αυτό δηµιουργεί άσκοπα και αναίτια δικαστικά έξόδα σε βάρος της περιουσίας της εταιρίας. Προς όφελος εποµένως των ίδιων των ασφαλισµένων, είναι σκόπιµο και ευκταίο να αποφευχθούν άσκοπες δικαστικές ενέργειες κατά του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής. ΙΙΙ. Οι καθυστερήσεις που διαπιστώθηκαν στις καταχωρήσεις της εταιρίας, αλλά και οι διορθώσεις που απαιτήθηκε να πραγµατοποιηθούν, µετά την ενδεικτική ανάρτηση των χαρτοφυλακίων της εταιρίας, σύµφωνα µε τις αναγγελίες των ασφαλισµένων, καθώς και επανειληµµένοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των στοιχείων της εταιρίας, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχων που πραγµατοποίησε ο Οίκος Ernst & Young, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης σε συντοµότερο χρόνο. Λαµβανοµένου υπ όψιν ότι ο όγκος των στοιχείων είναι τεράστιος (γιά κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπάρχουν δεκάδες ή/και εκατοντάδες ειδικότερες εγγραφές), ο έλεγχος και οι επανέλεγχοι έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως µηχανογραφικά, όµως σε όσες περιπτώσεις τέθηκαν ειδικότερα θέµατα ή/και ερωτήµατα, τα συγκεκριµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι σχετικές µε αυτά καταχωρήσεις εξετάσθηκαν ειδικά, στα (φυσικά) αρχεία της εταιρίας. Σε περιορισµένο τµήµα ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ορισµένα ασφαλιστικά προγράµµατα (ΚΟ1, ΤΜ, ΑΠ και ΧΖ) θεωρήθηκαν ακριβείς οι εγγραφές της εταιρίας και υπήρξαν παραδοχές (ιδιαίτερα περιορισµένης οικονοµικής σηµασίας), δεδοµένου ότι λόγω του όγκου των στοιχείων δεν ήταν πρακτικά δυνατό (οικονοµικώς πλήρως ασύµφορο) να ερευνηθούν οι λογιστικές εγγραφές για τα συγκεκριµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια µία προς µία. Είναι προφανές ότι εσφαλµένες δηλώσεις των ασφαλισµένων κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης (πχ. εσφαλµένη δήλωση στοιχείων ταυτότητας, εσφαλµένη ηµεροµηνία γέννησης, εσφαλµένο ΑΦΜ κλπ), επιγενόµενη αλλαγή στοιχείων ταυτότητας (πχ. αλλαγή αριθµού Τ κλπ), αλλά και τυχόν εσφαλµένη καταχώρηση των στοιχείων αυτών (από απλή ανθρώπινη αµέλεια) από τους υπαλλήλους της εταιρίας (που δεν διαπιστώθηκαν στο στάδιο των προαναφερθέντων ελέγχων και επανελέγχων), µπορούν να έχουν οδηγήσει σε κάποια εσφαλµένη απεικόνιση στοιχείων, κάποιων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. ιορθώσεις αυτής της µορφής εφόσον διαπιστωθούν από τους ασφαλισµένους και γνωστοποιηθούν στον Επόπτη Εκκαθάρισης έγκαιρα (και πριν την λήξη της προθεσµίας του δικαιώµατος Ανακοπής), θα εξετασθεί αν µπορούν να συµπεριληφθούν στο Οριστικό Χαρτοφυλάκιο που θα παραδοθεί στην Εποπτική Αρχή, για τις περαιτέρω ενέργειες. Το αυτό ισχύει και για εκκρεµείς συντάξεις που οφείλονται για χρονικό διάστηµα πριν την ανάκληση της άδειας της εταιρίας, για τις οποίες η οφειλή δεν προκύπτει από 12

13 τα βιβλία της εταιρίας καθόσον καταβάλονταν από συνεργάτες της απευθείας στους ασφαλισµένους της. Προσέτι είναι πιθανόν να υπάρξουν και (περιορισµένες) περιπτώσεις ελλειπούς ενηµέρωσης των αρχείων της εταιρίας, ειδικά στο τελευταίο χρονικό διάστηµα πρίν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, ως προς ορισµένες εισπράξεις ή και καταβολές της από και προς τους ασφαλισµένους της. Για τον λόγο αυτό ειδικά προσδιορίζονται οι τελευταίες καταβολές των ασφαλισµένων, καθώς και το χρονικό διάστηµα το οποίο αφορούσαν. Ρητά προσδιορίζονται, ανα ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τους ασφαλισµένους, µετά την ηµεροµηνία ανάκλησης. Σχετικός πίνακας βρίσκεται στο τέλος της παρούσας έκθεσης, µετά το Γ Μέρος (Παράρτηµα 2) Στις τελευταίες ηµέρες πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας εισπράχθηκαν χρηµατικά ποσά από πρόσωπα που επιθυµούσαν να ασφαλισθούν στην εταιρία σε διάφορα (κατά περίπτωση) ασφαλιστικά προγράµµατα. Για τα ποσά αυτά, σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ. 3 α της Υπουργικής Απόφασης Β2574/ Υπ. Οικονοµικών θεωρείται ότι εκδόθηκαν ασφαλιστήρια συµβόλαια του αιτηθέντος ασφαλιστικόυ προϊόντος (εφάπαξ καταβολής) και είναι σε ισχύ καιαναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα µε αριθµό Αιτήσεως και το κατά περίπτωση καταβληθέν ποσό, χωρίς ονοµατεπώνυµο ασφαλισµένου, το οποίο µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να διασταυρώσουν από την εταιρία, δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται στους πίνακες του αντίστοιχου αιτηθέντος ασφαλιστικού προϊόντος. ΑΙΤΗΣΗ 13 ΠΟΣΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,93 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι...17 Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ Ι (ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) KAI ΚΛΑ ΟΥ VI (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΗΣ)...17 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ASPIS ASSET MEGA ASSET ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ...65 Β. ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΟΛΟΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ ΙΙΙ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (UNIT LINKED) UNIT LINKED / Μεθοδολογία του τρόπου υπολογισµού αποθέµατος Τεχνικά σηµειώµατα ανά κωδικό κάλυψης UL1) ΠΡΟΙΟΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ UL2) ΑΣΠΙΣ GLOBAL

16 UL3) ΑΣΠΙΣ PLUS UL4) ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΥΣΗ ΑΣΠΙ Α UL5) ΠΡΟΙΟΝ ΑΣΠΙΣ BOND Γ. ΟΜΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (ΚΛΑ ΟΣ ΖΩΗΣ VII.2) ΤΜΗΜΑ ΙΙ Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑ ΩΝ ΖΩΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ) Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΤΜΗΜΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΜΝΗΜΑ A. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Β. Unit Linked ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

17 ΤΜΗΜΑ Ι Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ Ι (ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) KAI ΚΛΑ ΟΥ VI (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΗΣ) Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου ζωής I, εφάπαξ ασφαλίστρου και περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων καθώς και ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου VI (Κεφαλαιοποίηση ζωής). Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 21/9/2009 ανά ασφαλιστικό προϊόν και κάλυψη προϊόντος, έτσι όπως υπολογίστηκαν βάσει των τεχνικών σηµειωµάτων και των όρων των κατά περίπτωση ασφαλιστικών προγραµµάτων για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως «απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτά την 21/9/2009 (ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της). Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. Σύµφωνα και µε την έκθεσή του Ελεγκτικού Οίκου, ακολουθήθηκε η εφαρµογή των τεχνικών σηµειωµάτων για όλα τα προϊόντα για τα οποία ήταν διαθέσιµη. Παράλληλα διενεργήθηκαν συγκριτικοί έλεγχοι για τη συµβατότητα των τεχνικών σηµειωµάτων µε τους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Όπου τα τεχνικά σηµειώµατα δεν ήταν διαθέσιµα, ο υπολογισµός βασίστηκε στους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα υπολογισθέντα µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 21/9/2009 ανά τρέχουσα κατάσταση («status») καθώς επίσης και το πλήθος των συµβολαίων. Αναλυτική παρουσίαση του µαθηµατικού αποθέµατος σε επίπεδο ασφαλιστήριου συµβολαίου, ανά ασφαλιστική κάλυψη, απεικονίζεται στην εικόνα κάθε ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 17

18 Συνοπτική περιγραφή της φύσης της κάλυψης και της τεχνικής βάσης που χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς παρατίθεται ανά συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Επίσης παρατίθεται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα ο πίνακας θνησιµότητας και το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζονται ανά περίπτωση (προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου). Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν βάσει των στοιχείων που υπήρχαν στην µηχανογραφική βάση δεδοµένων της Εταιρίας. Υπήρξαν διορθώσεις και συµπληρώσεις, είτε από τον σύµβουλο, είτε από τον Επόπτη, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείτο. Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το οποίο προσδιορίζεται από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής ως υποχρέωση σχηµατισµού αποθέµατος από πλευράς της εταιρίας την µε βάση τον έλεγχο του συµβούλου και τις κατά περίπτωση παραδοχές που λαµβάνει υπόψη ο Επόπτης για ένα έκαστο ασφαλιστικό προϊόν (πρόγραµµα). Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρονται τα ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα ανά κωδικούς κάλυψης που περιλαµβάνονται σε αυτό µε αναφορά στα αντίστοιχα τεχνικά σηµειώµατα. Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής του, στο σύνολο των αποθεµάτων του κλάδου I µε βάση το άθροισµα των µαθηµατικών αποθεµάτων των ειδικότερων ασφαλιστικών προγραµµάτων που περιλαµβάνονται σε έκαστο προϊόν. Κατά την ίδια αναλογία κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα συµµετέχει στην ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου I (όπως αυτή θα προσδιορισθεί µετά την κατανοµή και της ελεύθερης περιουσίας ή και τυχόν υπολειποµένων περιουσιακών στοιχείων από άλλο κλάδο). I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στο σύνολο των παραδοσιακών προϊόντων τα ασφαλιστήρια συµβόλαια διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 18

19 1. «ΣΕ ΙΣΧΥ», 2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», 3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» και 4. «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων σε ισχύ περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: α) Συµβόλαια που κατέβαλαν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. β) Υπό µετατροπή: συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία υπήρχε αίτηση επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων, η οποία όµως δεν είχε υλοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. ε) Συστηµένη ή προς εξαγορά: i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου. ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα οποία είχε σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών. 19

20 3. «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»: Συµβόλαια τα οποία βρίσκονταν σε διαδικασία καταβολής σύνταξης από πλευράς εταιρίας προς τον ασφαλιζόµενο. 4. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ» υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ Ή ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ», το µαθηµατικό απόθεµα υπολογίζεται ως ακολούθως: Εάν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης είναι µεταγενέστερη ή ίση µε την ηµεροµηνία αποτίµησης, υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης ( ). Εάν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αποτίµησης, υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα στην τελευταία ηµέρα της περιόδου για την οποία είχε καταβληθεί η τελευταία δόση του ασφαλίστρου γ) Για τα συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης και όχι η αρχική ηµεροµηνία αλλαγής κατάστασης («status date»). H ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής απόδειξης περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα δυο µηνών για τον χαρακτηρισµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ως ελεύθερο. δ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», υπολογίσθηκε ως µαθηµατικό απόθεµα το κεφάλαιο λήξης, στην ηµεροµηνία λήξης της βασικής ασφάλισης, µε δεδοµένο ότι αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 20

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλαιοποίησης Ομαδικά Συμβόλαια Ζωής 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης Εταιρία Επιλέξτε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10679 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Τμήμα : Προμηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡ.:ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αλέξανδρος Α. Ζυµπίδης Λέκτορας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναλογιστής τ. Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 ii Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ Αναλογιστής (Ε.Α.Ε.) Διευθυντής Ε.Α.Ε.Ε. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η μαζική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ατοµική ασφάλιση υγείας Οµαδικές ασφαλίσεις Οµαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ [FAQ-1.doc]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σχετικά με το ζήτημα υπολογισμού του ΕΕΤΑ του έτους 2013 στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, βάσει αυξημένου συντελεστή, σε σχέση με τον αντίστοιχο που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) Προς.. 1. Οι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής είναι κάτοχοι και δικαιούχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν της εταιρίας με την επωνυμία «Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ», που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα