Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1994L0020 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά (EE L 195 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 L Τροποποιείται από: A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

2 1994L0020 EL ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ- ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο της 100Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189Β της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας: ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ότι επιβάλλεται να θεσπιστούν για τον σκοπό αυτό μέτρα ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μηχανικές ζεύξεις αυτών των οχημάτων ότι αυτές οι προδιαγραφές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ότι είναι, ως εκ τούτου, ανάγκη να θεσπιστούν οι ίδιες προδιαγραφές από όλα τα κράτη μέλη, είτε επιπροσθέτως, είτε σε αντικατάσταση των υψισταμένων ρυθμίσεων, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 4 ) ότι η παρούσα οδηγία είναι μία από τις επιμέρους οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΟΚ, που θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ότι, κατά συνέπεια, οι διατάξεις που προβλέπει η οδηγία 70/156/ΕΟΚ σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες οχήματος πρέπει να ισχύουν για την παρούσα οδηγία ότι, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της δυνατότητας εναλλαγής των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους στη διεθνή κυκλοφορία, θεωρείται σημαντικό για όλα τα είδη των οχημάτων που σχηματίζουν οδικό συρμό ή αποτελούν ένα ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 134 της , σ. 36. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 313 της , σ. 10. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. C 305 της , σ. 115). Κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 42, της , σ. 1.Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 92/53/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 225 της , σ. 1).

3 1994L0020 EL αρθρωτό όχημα να είναι εξοπλισμένα με τυποποιημένες και εναρμονισμένες διατάξεις μηχανικής ζεύξης ότι είναι επιθυμητή η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του κανονισμού ΟΕΕ αριθ. 55(Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών) οι οποίες αναφέρονται στις ενιαίες διατάξεις σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία μηχανικής ζεύξης των συνδυασμών οχημάτων ότι ο κανονισμός αριθ. 55 προσαρτήθηκε στη συμφωνία της 20ής Μαρτίου 1958 η οποία αναφέρεται στην υιοθέτηση ενιαίων συνθηκών εγκρίσεως και αμοιβαίας αναγνώρισης της εγκρίσεως για τον εξοπλισμό και τα μέρη των οχημάτων με κινητήρα ότι έχουν ληφθεί υπόψη κυρίως διεθνή πρότυπα (ISO) για τον καθορισμό ενιαίων διαστάσεων των συστημάτων μηχανικής ζεύξης ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εναλλαγής των διαφόρων οχημάτων που σχηματίζουν οδικούς συρμούς ή αρθρωτά οχήματα και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα κράτη μέλη, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: «όχημα»: κάθε όχημα με κινητήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, προοριζόμενο για οδική χρήση, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη εκ κατασκεύης ταχύτητα άνωτων 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών καθώς και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών μηχανισμών, «τύπος μηχανικής ζεύξης»: διάταξη μηχανικής ζεύξης για την οποία είναι δυνατό να χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν: την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχήματος, ούτε να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, άδεια κυκλοφορίας, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τον προαιρετικό εξοπλισμό του με διατάξεις μηχανικής ζεύξης, την έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου για μια μηχανική ζεύξη, ούτε να απαγορεύσουν την πώληση ή τη χρήση διάταξης μηχανικής ζεύξης, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία της έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία της έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

4 1994L0020 EL Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

5 1994L0020 EL ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Πεδίο εφαρμογής, ορισμός, αίτηση και χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ, επέκταση της έγκρισης, πιστότητα της παραγωγής Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ Έγγραφο πληροφοριών για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που έχουν λάβει έγκριση τύπου Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης Προδιαγραφές για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης Δοκιμές των διατάξεων μηχανικής ζεύξης Προδιαγραφές για την προσάρτηση των διατάξεων μηχανικής ζεύξης στο όχημα Έγγραφο πληροφοριών για τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για τα οχήματα

6 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και στην προσάρτηση αυτών των διατάξεων στα οδικά οχήματα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας Η παρούσα οδηγία ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ συνδυασμών οχημάτων ώστε να: εξασφαλίζεται η συμβατότητα όταν τα οχήματα με κινητήρα συνδυάζονται με διαφόρους τύπους ρυμουλκουμένων, εξασφαλίζεται η ασφαλής ζεύξη μεταξύ των οχημάτων υπό οιεσδήποτε συνθήκες χρήσης, εξασφαλίζονται ασφαλείς διαδικασίες ζεύξης και απόζευξης Οι διατάξεις ζεύξης κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο τους και διακρίνονται σε: τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης (βλέπε σημείο ), μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης (βλέπε σημείο ). Η κατάταξη είναι η εξής: Κατηγορία A: Σφαίρες ζεύξης και βραχίονες έλξης (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 1) Κατηγορία A50-1 έως A50-3: Τυποποιημένες σφαίρες ζεύξης 50 και βραχίονες έλξης τύπου φλάτζας Κατηγορία A50-X: Μη τυποποιημένες σφαίρες ζεύξης 50 και βραχίονες έλξης Κατηγορία B: Κεφαλές ζεύξης (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 2) Κατηγορία B50-X: Μη τυποποιημένες κεφαλές ζεύξης Κατηγορία C: Αυτόματοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως Κατηγορία C50: Σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως 50 Κατηγορία C50-1 έως C50-6: Τυποποιημένοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως 50 (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 3, πίνακες 3 και 4) Κατηγορία C50-X: Μη τυποποιημένοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως Κατηγορία D: Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως Κατηγορία D50: Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 Κατηγορία D50-A: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως D50 για συγκολλητή προσάρτηση (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 9, πίνακας 5) Κατηγορία D50-B: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 για κοχλιωτή προσάρτηση (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 10, πίνακας 5) Κατηγορία D50-C: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως D50-C1 για προσάρτηση με μπουλόνια (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 11 και 12, πίνακας 5)

7 1994L0020 EL Κατηγορία D50-X: Μη τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 9) Κατηγορία E: Μη τυποποιημένοι ράβδοι ρυμουλκήσεως Κατηγορία F: Μη τυποποιημένοι δοκοί ρυμουλκήσεως Κατηγορία G: Σύνδεσμοι με μέταλο ζεύξης Κατηγορία G50: Τυποποιημένοι σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης 50 (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 15, πίνακας 7) Κατηγορία G50-X: Μη τυποποιημένοι σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης Κατηγορία H: Πείροι πετάλου ζεύξης Κατηγορία H50-X: Μη τυποποιημένοι πείροι πετάλου ζεύξης Κατηγορία J: Μη τυποποιημένες πλάκες συναρμογής Κατηγορία S: Διάφορες μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους είναι όλα τα μέρη και οι διατάξεις επί των σκελετών, επί των μερών του αμαξώματος που φέρουν το φορτίο και επί του πλαισίου των οχημάτων, μέσω των οποίων τα ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα οχήματα συνδέονται μεταξύ τους. Περιλαμβάνονται επίσης τα ακίνητα και κινητά μέρη για την προσάρτηση, ρύθμιση ή λειτουργία των προαναφερθεισών διατάξεων ζεύξης Σφαίρες ζεύξης και οι βραχίονες έλξης του σημείου είναι διατάξεις μηχανικής ζεύξης που περιλαμβάνουν ένα σφαιρικό εξάρτημα και βραχίονες στο έλκον όχημα και συνδέονται με το ρυμουλκούμενο μέσωμιας κεφαλής συνδέσεως Κεφαλές συνδέσεως του σημείου είναι διατάξεις μηχανικής ζεύξης επί της ράβδου ρυμουλκήσεως των ρυμουλκουμένων για τη σύνδεση με τη σφαίρα ζεύξης επί του έλκοντος οχήματος Σύνδεσμοι ράβδου ρυμουλκήσεως του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης με μια σιαγόνα και έναν πείρο που κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα στο ρυμουλκό όχημα για τη σύνδεση με το ρυμουλκούμενο μέσωδακτυλίου ράβδου ρυμουλκήσεως Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης επί της ράβδου των ρυμουλκουμένων που έχουν μια παράλληλη οπή για σύνδεση προς τους αυτόματους συνδέσμους ράβδων ρυμούλκησης Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως του σημείου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υπερλειτουργίας και παρόμοια είδη εξοπλισμού τοποθετημένα στο εμπρόσθιο μέρος του ρυμουλκουμένου, ή στο πλαίσιο του οχήματος, τα οποία επιτρέπουν τη ζεύξη με το ρυμουλκό όχημα μέσω δακτυλίων ράβδου ρυμουλκήσεως, κεφαλών συνδέσεως και παρομοίων διατάξεων ζεύξης. Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως μπορούν να προσαρτώνται στο ρυμουλκούμενο έτσι ώστε να κινούνται ελεύθερα στο κατακόρυφο επίπεδο και ως εκ τούτου να μη δέχονται κατακόρυφο φορτίο, οπότε αποκαλούνται αρθρωτές ράβδοι ρυμουλκήσεως, ή να μην κινούνται στο κατακόρυφο επίπεδο έτσι ώστε να παραλαμβάνουν κατακόρυφο φορτίο, οπότε αποκαλούνται άκαμπτες ράβδοι ρυμουλκήσεως. Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως που δεν κινούνται στο κατακόρυφο επίπεδο μπορούν να είναι άκαμπτες είτε αναρτώμενες δι' ελατηρίων.

8 1994L0020 EL Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα κατασκευαστικά στοιχεία, και να είναι ρυθμιζόμενες ή κεκαμμένες. Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τις ράβδους ρυμουλκήσεως που αποτελούν χωριστές ενότητες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του πλαισίου του ρυμουλκουμένου οχήματος Οι δοκοί ρυμουλκήσεως του σημείου είναι όλα τα μέρη και διατάξεις που τοποθετούνται ανάμεσα στις διατάξεις ζεύξης, όπως στις σφαίρες ζεύξης και τους συνδέσμους ράβδων ρυμουλκήσεως, και στο σκελετό (π.χ. η οπίσθια εγκάρσια δοκός), το αμάξωμα που φέρει το φορτίο και το πλαίσιο του ρυμουλκού οχήματος Σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης σχήματος πλάκας επί των ρυμουλκών οχημάτων, που φέρουν αυτόματη ασφάλεια ζεύξης και συνδέονται με τους πείρους ζεύξης του σημείου Πείροι ζεύξης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης με μορφή πείρου για συναρμογή σε ένα ημιρυμουλκούμενο και σύνδεσή του με το ρυμουλκό όχημα μέσωενός συνδέσμου με πέταλο ζεύξης Πλάκες συναρμογής του σημείου είναι όλες μέρη και διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση των συνδέσμων με πέταλο ζεύξης επί του πλαισίου του ρυμουλκού οχήματος. Η πλάκα συναρμογής μπορεί να έχει προβλεφθεί ώστε να μετακινείται οριζόντια (π.χ. ολισθαίνον πέταλο ζεύξης) Σφήνες διευθύνσεως είναι κατασκευαστικά στοιχεία προσαρτώμενα επί των ημιρυμουλκουμένων που εξασφαλίζουν την κατά θετικό τρόπο οδήγηση του ρυμουλκουμένου σε συνδυασμό με το πέταλο ζεύξης Οι τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης κατατάσσονται σε κατηγορίες στο σημείο 1.3 και είναι σύμφωνα με τυποποιημένες διαστάσεις και χαρακτηριστικές τιμές όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Είναι επίσης αμοιβαία εναλλάξιμες μέσα στην κατηγορία τους ανεξαρτήτως τύπου και κατασκευαστή Μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης είναι οι διατάξεις των κατηγοριών A έως J που δεν εμπίπτουν στην ταξινόμηση των τυποποιημένων διατάξεων ζεύξης αλλά μπορούν να συνδεθούν με τις τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης των σχετικών κατηγοριών Οι διάφορες διατάξεις ζεύξης μεταβατικής ή εξαιρετικής χρήσης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης που δεν ανήκουν σε καμιά από τις κατηγορίες A έως J(π.χ. διατάξεις ζεύξης σύμφωνες με εθνικά πρότυπα ή για βαρειές μεταφορές) Συσκευές τηλεχειρισμού είναι οι συσκευές μέσω των οποίων καθίσταται δυνατός ο χειρισμός της διάταξης ζεύξης από το πλευρό του οχήματος ή το θάλαμο οδήγησης Δείκτες τηλεχειρισμού είναι οι ενδεικτικές διατάξεις που δεικνύουν στον οδηγό του οχήματος, εντός του θαλάμου του, ότι η ζεύξη έχει επιτευχθεί και ότι έχουν εμπλακεί οι μηχανισμοί ασφαλίσεως Τύπος διάταξης ζεύξης είναι η διάταξη ζεύξης η οποία δεν διαφέρει ως προς σημαντικά χαρακτηριστικά όπως: Η κατηγορία της διάταξης ζεύξης Το σήμα του εργοστασίου ή η εμπορική ονομασία Το εξωτερικό σχήμα ή οι κύριες διαστάσεις ή άλλες ουσιώδεις διαφορές στο σχεδιασμό Τα χαρακτηριστικά μεγέθη D, S, V και U Μια διαδικασία ζεύξης είναι αυτόματη εάν η οπισθοπορεία του ρυμουλκού οχήματος προς το ρυμουλκούμενο είναι επαρκής ώστε να εμπλέξει τη ζεύξη πλήρως και καταλλήλως χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση, να την ασφαλίσει αυτόματα και να καταδειχθεί ορθή εμπλοκή των μηχανισμών ασφάλειας. Η διαδικασία αυτόματης ζεύξης απαιτεί τη χρήση αυτομάτων διατάξεων ζεύξης.

9 1994L0020 EL Η «τιμή-d» ορίζεται ως η θεωρητική δύναμη αναφοράς για την οριζόντια δύναμη μεταξύ του ρυμουλκού οχήματος και του ρυμουλκούμενου. Η «τιμή-d» λαμβάνεται ως βάση για τα οριζόντια φορτία στις δυναμικές δοκιμές. Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που είναι ακατάλληλες για μεταβίβαση κατακορύφων φερόμενων φορτίων, η τιμή είναι: D ¼ g T R T þ R ðknþ: Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που είναι κατάλληλες για κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα, η τιμή είναι: D c ¼ g T C T þ C ðknþ: Για τους συνδέσμους με πέταλο ζεύξης επί των ρυμουλκών ελκυστήρων και οχημάτων παρεμφερούς τύπου, η τιμή είναι: Όπου: D ¼ g 0; 6 T R T þ R U ðknþ: T= Η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα σε τόνους του ρυμουλκού οχήματος (καθώς και των ρυμουλκών ελκυστήρων) που περιλαμβάνει, εάν είναι απαραίτητο, μάζα αντίστοιχη προς το κατακόρυφο φερόμενο φορτίο ενός κεντρικού αξονικού ρυμουλκούμενου R= Η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα σε τόνους του ρυμουλκούμενου με ράβδο ρυμουλκήσεως ελεύθερη να κινείται στο κατακόρυφο επίπεδο ή του ημιρυμουλκούμενου C= Μάζα αντίστοιχη προς το άθροισμα φορτίων επί του άξονος του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που μεταφέρει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε τόνους (βλέπε σημείο ) U= Μάζα αντίστοιχη προς το κατακόρυφο φορτίο επιβαλλόμενο στο πέταλο συνδέσεως σε τόνους S = Μάζα αντίστοιχη προς το στατικό κατακόρυφο φορτίο S σε kg είναι το μέρος της μάζας του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που εφαρμόζεται υπό συνθήκες στατικής ισορροπίας στο σημείο ζεύξης g= επιτάχυνση της βαρύτητας (λαμβάνεται 9,81 m/s 2 ) Η «τιμή-v» ορίζεται ως η θεωρητική δύναμη αναφοράς για το εύρος της κατακόρυφης δύναμης που ασκείται μεταξύ του ρυμουλκού και του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου μέγιστης μάζας άνωτων 3,5 τόνων (βλέπε σημείο ). Η τιμή-v λαμβάνεται ως βάση για το κατακόρυφο φορτίο στις δυναμικές δοκιμές. όπου V ¼ a x2 l 2 C a είναι μια ισοδύναμη κατακόρυφη επιτάχυνση στο σημείο ζεύξης, που εξαρτάται από το είδος ανάρτησης στον(στους) οπίσθιο(ους) άξονα(ες) του ρυμουλκού, η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό συντελεστή:

10 1994L0020 EL a 1 = 1,8 m/s 2 για οχήματα με ανάρτηση με πεπιεσμένο αέρα ή άλλη ισοδύναμη ανάρτηση (όπως ορίζεται στην οδηγία 85/3/ΕΟΚ)( 1 ) a 2 = 2,4 m/s 2 για οχήματα με ανάρτηση άλλου τύπου x l x 2 l 2 είναι το μήκος της επιφανείας φορτώσεως του ρυμουλκούμενου σε μέτρα (βλέπε σχήμα 1) είναι το θεωρητικό μήκος της ράβδου ρυμουλκήσεως, δηλ. η απόσταση μεταξύ του κέντρου του δακτυλίου της ράβδου ρυμουλκήσεως και του κέντρου του συγκροτήματος του άξονα, σε μέτρα (βλέπε σχήμα 1) = 1,0 (εφόσον το πηλίκον είναι μικρότερο της μονάδας, η χρησιμοποιούμενη τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1) Ως «κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο» νοείται ένα ρυμουλκούμενο όχημα εξοπλισμένο με διάταξη ρυμουλκήσεως, η οποία δεν μπορεί να κινηθεί κατακόρυφα (σε σχέση με το ρυμουλκούμενο), και στην οποία ο(οι) άξονας(ες) είναι τοποθετημένος κοντά στο κέντρο βάρους του οχήματος (όταν αυτό είναι ομοιόμορφα φορτωμένο) έτσι ώστε μόνο ένα μικρό κατακόρυφο φορτίο, που δεν υπερβαίνει το φορτίο που αντιστοιχεί στο 10 % της μέγιστης μάζας του ρυμουλκούμενου ή τα kg (το κατά περίπτωση μικρότερο) να μεταφέρεται στο ρυμουλκό όχημα. Το φορτίο που αντιστοιχεί στη μέγιστη μάζα ενός κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που λαμβάνεται υπόψη είναι το φορτίο που μεταφέρεται στο έδαφος από τον(τους) άξονα(ες) του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου όταν αυτό είναι συνδεδεμένο με το ρυμουλκό όχημα και φορτωμένο με το μέγιστο φορτίο Οχήματα που δεν εμπίπτουν με σαφήνεια σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο τύπος προς τον οποίο προσομοιάζουν περισσότερο Ως «τύπος οχήματος» νοούνται οχήματα που δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: κατασκευή, διαστάσεις, σχήμα και υλικά των τμημάτων του ρυμουλκού οχήματος τα οποία αφορούν τη στερέωση της διάταξης ζεύξης, ή του προσθίου τμήματος στην περίπτωση ρυμουλκούμενου, καθόσον έχουν κάποια επίπτωση στις προδιαγραφές του παραρτήματος VII. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L2της , σ. 14.

11 1994L0020 EL ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΟΚ 3.1. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών παρατίθεται στο παράρτημα III Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών για την έγκριση τύπου πρέπει να υποβληθούν τα εξής: Μια διάταξη μηχανικής ζεύξης, αντιπροσωπευτική για τον τύπο της, η οποία κανονικά πρέπει να είναι αχρωμάτιστη. Η τεχνική υπηρεσία και οι άλλες εγκρίνουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν επιπλέον διατάξεις ζεύξης Η τεχνική υπηρεσία που εκτελεί τις δοκιμές για την έγκριση τύπου μπορεί επίσης να ζητήσει ειδικά τμήματα, όπως πλάκες συναρμογής και βραχίονες έλξης, επιπλέον σχέδια ή δείγματα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν Όσον αφορά διατάξεις μηχανικής ζεύξης που έχουν σχεδιασθεί για έναν ειδικό τύπο οχήματος, ο κατασκευαστής της διάταξης ζεύξης θα πρέπει να υποβάλει και τα στοιχεία εγκατάστασης που παρέχει ο κατασκευαστής του οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 92/21/ΕΟΚ ( 1 ). Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να της υποβληθεί όχημα αντιπροσωπευτικό του τύπου Επισήμανση του δείγματος Καθένα από τα δείγματα του συγκεκριμένου τύπου διάταξης ζεύξης του σημείου 3.1.1, για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ, πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: Το σήμα του εργοστασίου ή την εμπορική ονομασία ή το όνομα του κατασκευαστή (και το εμπορικό σήμα αν είναι σκόπιμο) Τον τύπο και, εάν υπάρχει, την παραλλαγή Έναν επαρκώς μεγάλο χώρο για τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ και τις επιπρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο Χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ Εάν οι σχετικές προδιαγραφές ικανοποιούνται, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, εφόσον έχει εφαρμογή, με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο παράρτημα IV παρατίθεται υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ Σε κάθε τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης που εγκρίνεται, παραχωρείται και ένας αριθμός έγκρισης σύμφωνα με όσα ορίζει το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν παραχωρεί τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης Σε κάθε διάταξη μηχανικής ζεύξης που είναι σύμφωνη προς έναν από τους τύπους διατάξεων μηχανικής ζεύξης που εγκρίνονται με την παρούσα οδηγία, πρέπει να επιτίθεται, κατά τρόπο εμφανή και σε ένα άμεσα προσβάσιμο μέρος που καθορίζεται στο έντυπο έγκρισης, διεθνής σήμανση έγκρισης που αποτελείται από: 1 για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 2 για τη Γαλλία 3 για την Ιταλία 4 για την Ολλανδία ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 129 της , σ. 1.

12 1994L0020 EL για το Βέλγιο A1 7 για την Ουγγαρία 8 για την Τσεχική Δημοκρατία 9 για την Ισπανία 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο 13 για το Λουξεμβούργο 18 για τη Δανία M1 19 για τη Ρουμανία A1 20 για την Πολωνία 21 για την Πορτογαλία A1 26 για τη Σλοβενία 27 για τη Σλοβακία 29 για την Εσθονία 32 για τη Λετονία M1 34 για τη Βουλγαρία A1 36 για τη Λιθουανία CY ΜΤ IRL για την Κύπρο για τη Μάλτα για την Ιρλανδία EL για την Ελλάδα Ένα ορθογώνιο που περικλείει τα γράμμα «e» και τον κωδικό αριθμό του κράτους μέλους που εξέδωσε την έγκριση Ένα διψήφιο αριθμό που υποδηλώνει τον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης της οδηγίας (για την παρούσα οδηγία ο αριθμός είναι 00) και το τμήμα 4 του αριθμού της έγκρισης τύπου, όπως δίδεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ (βλέπε παράρτημα IV) δίπλα στο ορθογώνιο της σήμανσης έγκρισης Οι ακόλουθες συμπληρωματικές ενδείξεις τοποθετούνται οπουδήποτε κοντά στο ορθογώνιο: η κατηγορία του συστήματος ζεύξης οι επιτρεπόμενες τιμές για τα μεγέθη D, S, V και U όπου αυτό απαιτείται Η σήμανση έγκρισης πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγωστη ακόμη και όταν η διάταξη ζεύξης έχει προσαρμοσθεί επί του οχήματος.

13 1994L0020 EL Στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας, παρατίθενται παραδείγματα τοποθέτησης της σήμανσης έγκρισης Τροποποίηση του τύπου της διάταξης μηχανικής ζεύξης και επέκταση της έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ Σε περίπτωση τροποποίησης του τύπου που έχει εγκριθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 4. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΟΚ 4.1. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Η αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τύπο οχήματος όσον αφορά τον τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης που φέρει υποβάλλεται από τον κατασκευαστή Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών παρατίθεται στο παράρτημα VIII Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών για την έγκριση τύπου πρέπει να υποβληθούν τα εξής: Όχημα αντιπροσωπευτικό του εν λόγω τύπου το οποίο μπορεί να εφοδιασθεί με διάταξη ζεύξης στην οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ Όταν ο τύπος οχήματος παρέχεται με διάταξη μηχανικής ζεύξης ως πρώτος εξοπλισμός από τον κατασκευαστή του οχήματος, ο(οι) τύπος (οι) της(των) διάταξης(εων) μηχανικής ζεύξης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, της σχετικής πλάκας συναρμογής και των βραχιόνων ρυμούλκησης. Επίσης πρέπει να τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας η έγκριση τύπου ΕΟΚ για τη(τις) διάταξη(εις) ζεύξης Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Εάν οι σχετικές προδιαγραφές ικανοποιούνται, τότε χορηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ παρατίθεται στο παράρτημα IX Σε κάθε τύπο εγκρινόμενου οχήματος δίνεται ένας αριθμός έγκρισης δυνάμει του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το αυτό κράτος μέλος δεν δίνει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος Τροποποίηση του τύπου οχήματος και επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ Σε περίπτωση τροποποίησης της έγκρισης τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Ο κάτοχος έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ μπορεί να ζητήσει επέκταση σε άλλους τύπους ή κατηγορίες διατάξεων ζεύξης. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν μια τέτοια επέκταση υπό τις εξής προϋποθέσεις: Έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ για τον άλλο τύπο διάταξης ζεύξης Η διάταξη αυτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του οχήματος για τον οποίο έχει ζητηθεί η επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ Η προσάρτηση της διάταξης ζεύξης στο όχημα ανταποκρίνεται στην προτεινόμενη για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ Στην περίπτωση των τυποποιημένων διατάξεων ζεύξης των κατηγοριών A, C, D και G, η έγκριση τύπου οχήματος ΕΟΚ ισχύει επίσης και για άλλες διατάξεις ζεύξης της ιδίας κατηγορίας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρωέλεγχος εφαρμογής ή επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ.

14 1994L0020 EL ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.1. Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους πρέπει να κατασκευάζονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ορθές τεχνολογικές πρακτικές και πρέπει να είναι ασφαλείς στο χειρισμό τους Η ασφαλής ζεύξη και απόζευξη των οχημάτων πρέπει να είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο χωρίς την χρησιμοποίηση εργαλείων. Για τη ζεύξη ρυμουλκουμένων με μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων χρησιμοποιούνται μόνο αυτόματες διατάξεις ζεύξης που επιτρέπουν αυτόματη ζεύξη Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με κατάλληλη συντήρηση και έγκαιρη αντικατάσταση των εφθαρμένων εξαρτημάτων, να συνεχίζουν να λειτουργούν ικανοποιητικά Κάθε διάταξη ζεύξης πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας, που παρέχει επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε ένα άτομο με σχετικές ικανότητες να μπορεί να την προσαρμόσει επί του οχήματος και να την χειρισθεί καταλλήλως. Οι οδηγίες πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους όπου η διάταξη ζεύξης πρόκειται να διατεθεί στην αγορά. Στην περίπτωση που οι διατάξεις προορίζονται για χρήση σε γραμμές συναρμολόγησης από τους κατασκευαστές οχημάτων ή αμαξωμάτων, μπορεί να παραλειφθεί η έκδοση οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας για κάθε διάταξη ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, είναι ευθύνη του κατασκευαστή οχημάτων ή αμαξωμάτων να εξασφαλίσει ότι ο χειριστής του οχήματος έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία της διάταξης ζεύξης Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι εκείνα των οποίων οι ιδιότητες, όσον αφορά την εφαρμογή, καθορίζονται σε ένα πρότυπο ή δίδονται στο έγγραφο πληροφοριών, σύμφωνα με το σημείο του παρόντος παραρτήματος Όλα τα μέρη των διατάξεων μηχανικής ζεύξης των οποίων η αστοχία μπορεί να επιφέρει τα διαχωρισμό των δύο οχημάτων πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά υπό τον όρο ότι ο κατασκευαστής έχει αποδείξει στην τεχνική υπηρεσία ότι έχουν ιδιότητες ισοδύναμες Όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ώστε να έχουν θετική μηχανική εμπλοκή και η κλειστή θέση πρέπει να ασφαλίζει τουλάχιστον μια φορά με θετική μηχανική εμπλοκή, εκτός αν στο παράρτημα V προβλέπονται πρόσθετες προδιαγραφές Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος V Προδιαγραφές φορτίσεως Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στο παράρτημα VI Οι εν λόγωδοκιμές δεν πρέπει να προκαλέσουν ρωγμές, θραύσεις, ή άλλες εμφανείς εξωτερικές βλάβες, ή άλλες υπερβολικές μόνιμες παραμορφώσεις οι οποίες θα ήταν επιβλαβείς για την ικανοποιητική λειτουργία της διάταξης Η εγκατάσταση των διατάξεων μηχανικής ζεύξης στο όχημα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VII. Η παρούσα προδιαγραφή εφαρμόζεται τόσο στην έγκριση τύπου οχήματος ΕΟΚ, όταν ο τύπος οχήματος διαθέτει διάταξη μηχανικής ζεύξης ήδη από τον κατασκευαστή του, ως αρχικό εξοπλισμό, καθώς και στην έγκριση τύπου ΕΟΚ για διάταξη μηχανικής ζεύξης που έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο τύπο οχήματος Οι ανωτέρω προδιαγραφές καθώς και εκείνες των παραρτημάτων V, VI και VII εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε διάφορες διατάξεις ζεύξης (κατηγορία S).

15 1994L0020 EL ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Κατά γενικό κανόνα, τα μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Η κανονική συχνότητα των ελέγχων που εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι μια φορά ανά έτος.

16 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ράβδο ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος σύνδεσμος ράβδου ρυμουλκήσεως, κατηγορίας C50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 130 kn, μέγιστη τιμή του D c ίση με 90 kn, μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφο φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα Kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 35 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα δύο πρώτα ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. β) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα δακτύλιο ράβδου ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος δακτύλιος ράβδου ρυμουλκήσεως 50, κατηγορίας D50-X, για προσαρμογή με συγκόλληση, που έχει τιμή D ψ ίση με 130 kn, τιμή D c ίση με 100 kn μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα Kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 50 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα δύο πρώτα ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

17 1994L0020 EL γ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα πέταλο ζεύξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένα μη τυποποιημένο πέταλο ζεύξης της κατηγορίας G50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 180 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο πετάλου ζεύξης που αντιστοιχεί σε μάζα 26 τόνων, για την οποία έχει δοθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. δ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα πείρο του πετάλου ζεύξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος πείρος του πετάλου ζεύξης, κατηγορίας H50-X, με τιμή του D ίση με 162 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημορκατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

18 1994L0020 EL ε) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για μια σφαίρα ζεύξης και βραχίονες έλξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ που φαίνεται ανωτέρω είναι μία μη τυποποιημένη σφαίρα ζεύξης και βραχίονες έλξης, κατηγορίας A50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 18 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα 75 kg, στην οποία δόθηκε έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. στ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα σφαιρικό σύνδεσμο Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας σφαιρικός σύνδεσμος, κατηγορίας B50-X, με τιμή του D ίση με 18 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα 75 kg, στην οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

19 1994L0020 EL ζ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ράβδο ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι μία ράβδος ζεύξης για ένα κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο κατηγορίας E, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 109 kn, μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 50 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

20 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 50715/6588 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας 3.2.. 3.2.1. Ροπές και ισορροπία. Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3585, 11/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3585, 11/3/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3585 της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2015 COM(2015) 512 final ANNEX 1 PART 2/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Φυσικη κατευθυνσης ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Φυσικη κατευθυνσης ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να ράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το ράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα