Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1994L0020 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά (EE L 195 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 L Τροποποιείται από: A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

2 1994L0020 EL ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ- ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο της 100Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189Β της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας: ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ότι επιβάλλεται να θεσπιστούν για τον σκοπό αυτό μέτρα ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μηχανικές ζεύξεις αυτών των οχημάτων ότι αυτές οι προδιαγραφές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ότι είναι, ως εκ τούτου, ανάγκη να θεσπιστούν οι ίδιες προδιαγραφές από όλα τα κράτη μέλη, είτε επιπροσθέτως, είτε σε αντικατάσταση των υψισταμένων ρυθμίσεων, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 4 ) ότι η παρούσα οδηγία είναι μία από τις επιμέρους οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΟΚ, που θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ότι, κατά συνέπεια, οι διατάξεις που προβλέπει η οδηγία 70/156/ΕΟΚ σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες οχήματος πρέπει να ισχύουν για την παρούσα οδηγία ότι, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της δυνατότητας εναλλαγής των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους στη διεθνή κυκλοφορία, θεωρείται σημαντικό για όλα τα είδη των οχημάτων που σχηματίζουν οδικό συρμό ή αποτελούν ένα ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 134 της , σ. 36. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 313 της , σ. 10. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. C 305 της , σ. 115). Κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 42, της , σ. 1.Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 92/53/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 225 της , σ. 1).

3 1994L0020 EL αρθρωτό όχημα να είναι εξοπλισμένα με τυποποιημένες και εναρμονισμένες διατάξεις μηχανικής ζεύξης ότι είναι επιθυμητή η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του κανονισμού ΟΕΕ αριθ. 55(Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών) οι οποίες αναφέρονται στις ενιαίες διατάξεις σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία μηχανικής ζεύξης των συνδυασμών οχημάτων ότι ο κανονισμός αριθ. 55 προσαρτήθηκε στη συμφωνία της 20ής Μαρτίου 1958 η οποία αναφέρεται στην υιοθέτηση ενιαίων συνθηκών εγκρίσεως και αμοιβαίας αναγνώρισης της εγκρίσεως για τον εξοπλισμό και τα μέρη των οχημάτων με κινητήρα ότι έχουν ληφθεί υπόψη κυρίως διεθνή πρότυπα (ISO) για τον καθορισμό ενιαίων διαστάσεων των συστημάτων μηχανικής ζεύξης ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εναλλαγής των διαφόρων οχημάτων που σχηματίζουν οδικούς συρμούς ή αρθρωτά οχήματα και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα κράτη μέλη, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: «όχημα»: κάθε όχημα με κινητήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, προοριζόμενο για οδική χρήση, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη εκ κατασκεύης ταχύτητα άνωτων 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών καθώς και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών μηχανισμών, «τύπος μηχανικής ζεύξης»: διάταξη μηχανικής ζεύξης για την οποία είναι δυνατό να χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν: την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχήματος, ούτε να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, άδεια κυκλοφορίας, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τον προαιρετικό εξοπλισμό του με διατάξεις μηχανικής ζεύξης, την έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου για μια μηχανική ζεύξη, ούτε να απαγορεύσουν την πώληση ή τη χρήση διάταξης μηχανικής ζεύξης, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία της έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία της έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

4 1994L0020 EL Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

5 1994L0020 EL ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Πεδίο εφαρμογής, ορισμός, αίτηση και χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ, επέκταση της έγκρισης, πιστότητα της παραγωγής Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ Έγγραφο πληροφοριών για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που έχουν λάβει έγκριση τύπου Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης Προδιαγραφές για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης Δοκιμές των διατάξεων μηχανικής ζεύξης Προδιαγραφές για την προσάρτηση των διατάξεων μηχανικής ζεύξης στο όχημα Έγγραφο πληροφοριών για τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για τα οχήματα

6 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και στην προσάρτηση αυτών των διατάξεων στα οδικά οχήματα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας Η παρούσα οδηγία ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ συνδυασμών οχημάτων ώστε να: εξασφαλίζεται η συμβατότητα όταν τα οχήματα με κινητήρα συνδυάζονται με διαφόρους τύπους ρυμουλκουμένων, εξασφαλίζεται η ασφαλής ζεύξη μεταξύ των οχημάτων υπό οιεσδήποτε συνθήκες χρήσης, εξασφαλίζονται ασφαλείς διαδικασίες ζεύξης και απόζευξης Οι διατάξεις ζεύξης κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο τους και διακρίνονται σε: τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης (βλέπε σημείο ), μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης (βλέπε σημείο ). Η κατάταξη είναι η εξής: Κατηγορία A: Σφαίρες ζεύξης και βραχίονες έλξης (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 1) Κατηγορία A50-1 έως A50-3: Τυποποιημένες σφαίρες ζεύξης 50 και βραχίονες έλξης τύπου φλάτζας Κατηγορία A50-X: Μη τυποποιημένες σφαίρες ζεύξης 50 και βραχίονες έλξης Κατηγορία B: Κεφαλές ζεύξης (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 2) Κατηγορία B50-X: Μη τυποποιημένες κεφαλές ζεύξης Κατηγορία C: Αυτόματοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως Κατηγορία C50: Σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως 50 Κατηγορία C50-1 έως C50-6: Τυποποιημένοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως 50 (βλέπε παράρτημα V, τμήμα 3, πίνακες 3 και 4) Κατηγορία C50-X: Μη τυποποιημένοι σύνδεσμοι ράβδων ρυμουλκήσεως Κατηγορία D: Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως Κατηγορία D50: Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 Κατηγορία D50-A: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως D50 για συγκολλητή προσάρτηση (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 9, πίνακας 5) Κατηγορία D50-B: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 για κοχλιωτή προσάρτηση (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 10, πίνακας 5) Κατηγορία D50-C: Τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως D50-C1 για προσάρτηση με μπουλόνια (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 11 και 12, πίνακας 5)

7 1994L0020 EL Κατηγορία D50-X: Μη τυποποιημένοι δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως 50 (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 9) Κατηγορία E: Μη τυποποιημένοι ράβδοι ρυμουλκήσεως Κατηγορία F: Μη τυποποιημένοι δοκοί ρυμουλκήσεως Κατηγορία G: Σύνδεσμοι με μέταλο ζεύξης Κατηγορία G50: Τυποποιημένοι σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης 50 (βλέπε παράρτημα V, σχήμα 15, πίνακας 7) Κατηγορία G50-X: Μη τυποποιημένοι σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης Κατηγορία H: Πείροι πετάλου ζεύξης Κατηγορία H50-X: Μη τυποποιημένοι πείροι πετάλου ζεύξης Κατηγορία J: Μη τυποποιημένες πλάκες συναρμογής Κατηγορία S: Διάφορες μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους είναι όλα τα μέρη και οι διατάξεις επί των σκελετών, επί των μερών του αμαξώματος που φέρουν το φορτίο και επί του πλαισίου των οχημάτων, μέσω των οποίων τα ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα οχήματα συνδέονται μεταξύ τους. Περιλαμβάνονται επίσης τα ακίνητα και κινητά μέρη για την προσάρτηση, ρύθμιση ή λειτουργία των προαναφερθεισών διατάξεων ζεύξης Σφαίρες ζεύξης και οι βραχίονες έλξης του σημείου είναι διατάξεις μηχανικής ζεύξης που περιλαμβάνουν ένα σφαιρικό εξάρτημα και βραχίονες στο έλκον όχημα και συνδέονται με το ρυμουλκούμενο μέσωμιας κεφαλής συνδέσεως Κεφαλές συνδέσεως του σημείου είναι διατάξεις μηχανικής ζεύξης επί της ράβδου ρυμουλκήσεως των ρυμουλκουμένων για τη σύνδεση με τη σφαίρα ζεύξης επί του έλκοντος οχήματος Σύνδεσμοι ράβδου ρυμουλκήσεως του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης με μια σιαγόνα και έναν πείρο που κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα στο ρυμουλκό όχημα για τη σύνδεση με το ρυμουλκούμενο μέσωδακτυλίου ράβδου ρυμουλκήσεως Δακτύλιοι ράβδου ρυμουλκήσεως του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης επί της ράβδου των ρυμουλκουμένων που έχουν μια παράλληλη οπή για σύνδεση προς τους αυτόματους συνδέσμους ράβδων ρυμούλκησης Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως του σημείου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υπερλειτουργίας και παρόμοια είδη εξοπλισμού τοποθετημένα στο εμπρόσθιο μέρος του ρυμουλκουμένου, ή στο πλαίσιο του οχήματος, τα οποία επιτρέπουν τη ζεύξη με το ρυμουλκό όχημα μέσω δακτυλίων ράβδου ρυμουλκήσεως, κεφαλών συνδέσεως και παρομοίων διατάξεων ζεύξης. Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως μπορούν να προσαρτώνται στο ρυμουλκούμενο έτσι ώστε να κινούνται ελεύθερα στο κατακόρυφο επίπεδο και ως εκ τούτου να μη δέχονται κατακόρυφο φορτίο, οπότε αποκαλούνται αρθρωτές ράβδοι ρυμουλκήσεως, ή να μην κινούνται στο κατακόρυφο επίπεδο έτσι ώστε να παραλαμβάνουν κατακόρυφο φορτίο, οπότε αποκαλούνται άκαμπτες ράβδοι ρυμουλκήσεως. Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως που δεν κινούνται στο κατακόρυφο επίπεδο μπορούν να είναι άκαμπτες είτε αναρτώμενες δι' ελατηρίων.

8 1994L0020 EL Οι ράβδοι ρυμουλκήσεως μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα κατασκευαστικά στοιχεία, και να είναι ρυθμιζόμενες ή κεκαμμένες. Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τις ράβδους ρυμουλκήσεως που αποτελούν χωριστές ενότητες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του πλαισίου του ρυμουλκουμένου οχήματος Οι δοκοί ρυμουλκήσεως του σημείου είναι όλα τα μέρη και διατάξεις που τοποθετούνται ανάμεσα στις διατάξεις ζεύξης, όπως στις σφαίρες ζεύξης και τους συνδέσμους ράβδων ρυμουλκήσεως, και στο σκελετό (π.χ. η οπίσθια εγκάρσια δοκός), το αμάξωμα που φέρει το φορτίο και το πλαίσιο του ρυμουλκού οχήματος Σύνδεσμοι με πέταλο ζεύξης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης σχήματος πλάκας επί των ρυμουλκών οχημάτων, που φέρουν αυτόματη ασφάλεια ζεύξης και συνδέονται με τους πείρους ζεύξης του σημείου Πείροι ζεύξης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης με μορφή πείρου για συναρμογή σε ένα ημιρυμουλκούμενο και σύνδεσή του με το ρυμουλκό όχημα μέσωενός συνδέσμου με πέταλο ζεύξης Πλάκες συναρμογής του σημείου είναι όλες μέρη και διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση των συνδέσμων με πέταλο ζεύξης επί του πλαισίου του ρυμουλκού οχήματος. Η πλάκα συναρμογής μπορεί να έχει προβλεφθεί ώστε να μετακινείται οριζόντια (π.χ. ολισθαίνον πέταλο ζεύξης) Σφήνες διευθύνσεως είναι κατασκευαστικά στοιχεία προσαρτώμενα επί των ημιρυμουλκουμένων που εξασφαλίζουν την κατά θετικό τρόπο οδήγηση του ρυμουλκουμένου σε συνδυασμό με το πέταλο ζεύξης Οι τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης κατατάσσονται σε κατηγορίες στο σημείο 1.3 και είναι σύμφωνα με τυποποιημένες διαστάσεις και χαρακτηριστικές τιμές όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Είναι επίσης αμοιβαία εναλλάξιμες μέσα στην κατηγορία τους ανεξαρτήτως τύπου και κατασκευαστή Μη τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης είναι οι διατάξεις των κατηγοριών A έως J που δεν εμπίπτουν στην ταξινόμηση των τυποποιημένων διατάξεων ζεύξης αλλά μπορούν να συνδεθούν με τις τυποποιημένες διατάξεις ζεύξης των σχετικών κατηγοριών Οι διάφορες διατάξεις ζεύξης μεταβατικής ή εξαιρετικής χρήσης του σημείου είναι διατάξεις ζεύξης που δεν ανήκουν σε καμιά από τις κατηγορίες A έως J(π.χ. διατάξεις ζεύξης σύμφωνες με εθνικά πρότυπα ή για βαρειές μεταφορές) Συσκευές τηλεχειρισμού είναι οι συσκευές μέσω των οποίων καθίσταται δυνατός ο χειρισμός της διάταξης ζεύξης από το πλευρό του οχήματος ή το θάλαμο οδήγησης Δείκτες τηλεχειρισμού είναι οι ενδεικτικές διατάξεις που δεικνύουν στον οδηγό του οχήματος, εντός του θαλάμου του, ότι η ζεύξη έχει επιτευχθεί και ότι έχουν εμπλακεί οι μηχανισμοί ασφαλίσεως Τύπος διάταξης ζεύξης είναι η διάταξη ζεύξης η οποία δεν διαφέρει ως προς σημαντικά χαρακτηριστικά όπως: Η κατηγορία της διάταξης ζεύξης Το σήμα του εργοστασίου ή η εμπορική ονομασία Το εξωτερικό σχήμα ή οι κύριες διαστάσεις ή άλλες ουσιώδεις διαφορές στο σχεδιασμό Τα χαρακτηριστικά μεγέθη D, S, V και U Μια διαδικασία ζεύξης είναι αυτόματη εάν η οπισθοπορεία του ρυμουλκού οχήματος προς το ρυμουλκούμενο είναι επαρκής ώστε να εμπλέξει τη ζεύξη πλήρως και καταλλήλως χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση, να την ασφαλίσει αυτόματα και να καταδειχθεί ορθή εμπλοκή των μηχανισμών ασφάλειας. Η διαδικασία αυτόματης ζεύξης απαιτεί τη χρήση αυτομάτων διατάξεων ζεύξης.

9 1994L0020 EL Η «τιμή-d» ορίζεται ως η θεωρητική δύναμη αναφοράς για την οριζόντια δύναμη μεταξύ του ρυμουλκού οχήματος και του ρυμουλκούμενου. Η «τιμή-d» λαμβάνεται ως βάση για τα οριζόντια φορτία στις δυναμικές δοκιμές. Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που είναι ακατάλληλες για μεταβίβαση κατακορύφων φερόμενων φορτίων, η τιμή είναι: D ¼ g T R T þ R ðknþ: Για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης που είναι κατάλληλες για κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα, η τιμή είναι: D c ¼ g T C T þ C ðknþ: Για τους συνδέσμους με πέταλο ζεύξης επί των ρυμουλκών ελκυστήρων και οχημάτων παρεμφερούς τύπου, η τιμή είναι: Όπου: D ¼ g 0; 6 T R T þ R U ðknþ: T= Η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα σε τόνους του ρυμουλκού οχήματος (καθώς και των ρυμουλκών ελκυστήρων) που περιλαμβάνει, εάν είναι απαραίτητο, μάζα αντίστοιχη προς το κατακόρυφο φερόμενο φορτίο ενός κεντρικού αξονικού ρυμουλκούμενου R= Η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα σε τόνους του ρυμουλκούμενου με ράβδο ρυμουλκήσεως ελεύθερη να κινείται στο κατακόρυφο επίπεδο ή του ημιρυμουλκούμενου C= Μάζα αντίστοιχη προς το άθροισμα φορτίων επί του άξονος του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που μεταφέρει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε τόνους (βλέπε σημείο ) U= Μάζα αντίστοιχη προς το κατακόρυφο φορτίο επιβαλλόμενο στο πέταλο συνδέσεως σε τόνους S = Μάζα αντίστοιχη προς το στατικό κατακόρυφο φορτίο S σε kg είναι το μέρος της μάζας του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που εφαρμόζεται υπό συνθήκες στατικής ισορροπίας στο σημείο ζεύξης g= επιτάχυνση της βαρύτητας (λαμβάνεται 9,81 m/s 2 ) Η «τιμή-v» ορίζεται ως η θεωρητική δύναμη αναφοράς για το εύρος της κατακόρυφης δύναμης που ασκείται μεταξύ του ρυμουλκού και του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου μέγιστης μάζας άνωτων 3,5 τόνων (βλέπε σημείο ). Η τιμή-v λαμβάνεται ως βάση για το κατακόρυφο φορτίο στις δυναμικές δοκιμές. όπου V ¼ a x2 l 2 C a είναι μια ισοδύναμη κατακόρυφη επιτάχυνση στο σημείο ζεύξης, που εξαρτάται από το είδος ανάρτησης στον(στους) οπίσθιο(ους) άξονα(ες) του ρυμουλκού, η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό συντελεστή:

10 1994L0020 EL a 1 = 1,8 m/s 2 για οχήματα με ανάρτηση με πεπιεσμένο αέρα ή άλλη ισοδύναμη ανάρτηση (όπως ορίζεται στην οδηγία 85/3/ΕΟΚ)( 1 ) a 2 = 2,4 m/s 2 για οχήματα με ανάρτηση άλλου τύπου x l x 2 l 2 είναι το μήκος της επιφανείας φορτώσεως του ρυμουλκούμενου σε μέτρα (βλέπε σχήμα 1) είναι το θεωρητικό μήκος της ράβδου ρυμουλκήσεως, δηλ. η απόσταση μεταξύ του κέντρου του δακτυλίου της ράβδου ρυμουλκήσεως και του κέντρου του συγκροτήματος του άξονα, σε μέτρα (βλέπε σχήμα 1) = 1,0 (εφόσον το πηλίκον είναι μικρότερο της μονάδας, η χρησιμοποιούμενη τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1) Ως «κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο» νοείται ένα ρυμουλκούμενο όχημα εξοπλισμένο με διάταξη ρυμουλκήσεως, η οποία δεν μπορεί να κινηθεί κατακόρυφα (σε σχέση με το ρυμουλκούμενο), και στην οποία ο(οι) άξονας(ες) είναι τοποθετημένος κοντά στο κέντρο βάρους του οχήματος (όταν αυτό είναι ομοιόμορφα φορτωμένο) έτσι ώστε μόνο ένα μικρό κατακόρυφο φορτίο, που δεν υπερβαίνει το φορτίο που αντιστοιχεί στο 10 % της μέγιστης μάζας του ρυμουλκούμενου ή τα kg (το κατά περίπτωση μικρότερο) να μεταφέρεται στο ρυμουλκό όχημα. Το φορτίο που αντιστοιχεί στη μέγιστη μάζα ενός κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου που λαμβάνεται υπόψη είναι το φορτίο που μεταφέρεται στο έδαφος από τον(τους) άξονα(ες) του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου όταν αυτό είναι συνδεδεμένο με το ρυμουλκό όχημα και φορτωμένο με το μέγιστο φορτίο Οχήματα που δεν εμπίπτουν με σαφήνεια σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο τύπος προς τον οποίο προσομοιάζουν περισσότερο Ως «τύπος οχήματος» νοούνται οχήματα που δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: κατασκευή, διαστάσεις, σχήμα και υλικά των τμημάτων του ρυμουλκού οχήματος τα οποία αφορούν τη στερέωση της διάταξης ζεύξης, ή του προσθίου τμήματος στην περίπτωση ρυμουλκούμενου, καθόσον έχουν κάποια επίπτωση στις προδιαγραφές του παραρτήματος VII. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L2της , σ. 14.

11 1994L0020 EL ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΟΚ 3.1. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών παρατίθεται στο παράρτημα III Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών για την έγκριση τύπου πρέπει να υποβληθούν τα εξής: Μια διάταξη μηχανικής ζεύξης, αντιπροσωπευτική για τον τύπο της, η οποία κανονικά πρέπει να είναι αχρωμάτιστη. Η τεχνική υπηρεσία και οι άλλες εγκρίνουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν επιπλέον διατάξεις ζεύξης Η τεχνική υπηρεσία που εκτελεί τις δοκιμές για την έγκριση τύπου μπορεί επίσης να ζητήσει ειδικά τμήματα, όπως πλάκες συναρμογής και βραχίονες έλξης, επιπλέον σχέδια ή δείγματα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν Όσον αφορά διατάξεις μηχανικής ζεύξης που έχουν σχεδιασθεί για έναν ειδικό τύπο οχήματος, ο κατασκευαστής της διάταξης ζεύξης θα πρέπει να υποβάλει και τα στοιχεία εγκατάστασης που παρέχει ο κατασκευαστής του οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 92/21/ΕΟΚ ( 1 ). Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να της υποβληθεί όχημα αντιπροσωπευτικό του τύπου Επισήμανση του δείγματος Καθένα από τα δείγματα του συγκεκριμένου τύπου διάταξης ζεύξης του σημείου 3.1.1, για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ, πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: Το σήμα του εργοστασίου ή την εμπορική ονομασία ή το όνομα του κατασκευαστή (και το εμπορικό σήμα αν είναι σκόπιμο) Τον τύπο και, εάν υπάρχει, την παραλλαγή Έναν επαρκώς μεγάλο χώρο για τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ και τις επιπρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο Χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ Εάν οι σχετικές προδιαγραφές ικανοποιούνται, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, εφόσον έχει εφαρμογή, με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο παράρτημα IV παρατίθεται υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ Σε κάθε τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης που εγκρίνεται, παραχωρείται και ένας αριθμός έγκρισης σύμφωνα με όσα ορίζει το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν παραχωρεί τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης Σε κάθε διάταξη μηχανικής ζεύξης που είναι σύμφωνη προς έναν από τους τύπους διατάξεων μηχανικής ζεύξης που εγκρίνονται με την παρούσα οδηγία, πρέπει να επιτίθεται, κατά τρόπο εμφανή και σε ένα άμεσα προσβάσιμο μέρος που καθορίζεται στο έντυπο έγκρισης, διεθνής σήμανση έγκρισης που αποτελείται από: 1 για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 2 για τη Γαλλία 3 για την Ιταλία 4 για την Ολλανδία ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 129 της , σ. 1.

12 1994L0020 EL για το Βέλγιο A1 7 για την Ουγγαρία 8 για την Τσεχική Δημοκρατία 9 για την Ισπανία 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο 13 για το Λουξεμβούργο 18 για τη Δανία M1 19 για τη Ρουμανία A1 20 για την Πολωνία 21 για την Πορτογαλία A1 26 για τη Σλοβενία 27 για τη Σλοβακία 29 για την Εσθονία 32 για τη Λετονία M1 34 για τη Βουλγαρία A1 36 για τη Λιθουανία CY ΜΤ IRL για την Κύπρο για τη Μάλτα για την Ιρλανδία EL για την Ελλάδα Ένα ορθογώνιο που περικλείει τα γράμμα «e» και τον κωδικό αριθμό του κράτους μέλους που εξέδωσε την έγκριση Ένα διψήφιο αριθμό που υποδηλώνει τον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης της οδηγίας (για την παρούσα οδηγία ο αριθμός είναι 00) και το τμήμα 4 του αριθμού της έγκρισης τύπου, όπως δίδεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ (βλέπε παράρτημα IV) δίπλα στο ορθογώνιο της σήμανσης έγκρισης Οι ακόλουθες συμπληρωματικές ενδείξεις τοποθετούνται οπουδήποτε κοντά στο ορθογώνιο: η κατηγορία του συστήματος ζεύξης οι επιτρεπόμενες τιμές για τα μεγέθη D, S, V και U όπου αυτό απαιτείται Η σήμανση έγκρισης πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγωστη ακόμη και όταν η διάταξη ζεύξης έχει προσαρμοσθεί επί του οχήματος.

13 1994L0020 EL Στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας, παρατίθενται παραδείγματα τοποθέτησης της σήμανσης έγκρισης Τροποποίηση του τύπου της διάταξης μηχανικής ζεύξης και επέκταση της έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ Σε περίπτωση τροποποίησης του τύπου που έχει εγκριθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 4. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΟΚ 4.1. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Η αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τύπο οχήματος όσον αφορά τον τύπο διάταξης μηχανικής ζεύξης που φέρει υποβάλλεται από τον κατασκευαστή Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών παρατίθεται στο παράρτημα VIII Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών για την έγκριση τύπου πρέπει να υποβληθούν τα εξής: Όχημα αντιπροσωπευτικό του εν λόγω τύπου το οποίο μπορεί να εφοδιασθεί με διάταξη ζεύξης στην οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ Όταν ο τύπος οχήματος παρέχεται με διάταξη μηχανικής ζεύξης ως πρώτος εξοπλισμός από τον κατασκευαστή του οχήματος, ο(οι) τύπος (οι) της(των) διάταξης(εων) μηχανικής ζεύξης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, της σχετικής πλάκας συναρμογής και των βραχιόνων ρυμούλκησης. Επίσης πρέπει να τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας η έγκριση τύπου ΕΟΚ για τη(τις) διάταξη(εις) ζεύξης Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ Εάν οι σχετικές προδιαγραφές ικανοποιούνται, τότε χορηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ παρατίθεται στο παράρτημα IX Σε κάθε τύπο εγκρινόμενου οχήματος δίνεται ένας αριθμός έγκρισης δυνάμει του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το αυτό κράτος μέλος δεν δίνει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος Τροποποίηση του τύπου οχήματος και επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ Σε περίπτωση τροποποίησης της έγκρισης τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Ο κάτοχος έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ μπορεί να ζητήσει επέκταση σε άλλους τύπους ή κατηγορίες διατάξεων ζεύξης. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν μια τέτοια επέκταση υπό τις εξής προϋποθέσεις: Έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ για τον άλλο τύπο διάταξης ζεύξης Η διάταξη αυτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του οχήματος για τον οποίο έχει ζητηθεί η επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ Η προσάρτηση της διάταξης ζεύξης στο όχημα ανταποκρίνεται στην προτεινόμενη για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ Στην περίπτωση των τυποποιημένων διατάξεων ζεύξης των κατηγοριών A, C, D και G, η έγκριση τύπου οχήματος ΕΟΚ ισχύει επίσης και για άλλες διατάξεις ζεύξης της ιδίας κατηγορίας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρωέλεγχος εφαρμογής ή επέκταση της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΟΚ.

14 1994L0020 EL ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.1. Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης μεταξύ των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους πρέπει να κατασκευάζονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ορθές τεχνολογικές πρακτικές και πρέπει να είναι ασφαλείς στο χειρισμό τους Η ασφαλής ζεύξη και απόζευξη των οχημάτων πρέπει να είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο χωρίς την χρησιμοποίηση εργαλείων. Για τη ζεύξη ρυμουλκουμένων με μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων χρησιμοποιούνται μόνο αυτόματες διατάξεις ζεύξης που επιτρέπουν αυτόματη ζεύξη Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με κατάλληλη συντήρηση και έγκαιρη αντικατάσταση των εφθαρμένων εξαρτημάτων, να συνεχίζουν να λειτουργούν ικανοποιητικά Κάθε διάταξη ζεύξης πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας, που παρέχει επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε ένα άτομο με σχετικές ικανότητες να μπορεί να την προσαρμόσει επί του οχήματος και να την χειρισθεί καταλλήλως. Οι οδηγίες πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους όπου η διάταξη ζεύξης πρόκειται να διατεθεί στην αγορά. Στην περίπτωση που οι διατάξεις προορίζονται για χρήση σε γραμμές συναρμολόγησης από τους κατασκευαστές οχημάτων ή αμαξωμάτων, μπορεί να παραλειφθεί η έκδοση οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας για κάθε διάταξη ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, είναι ευθύνη του κατασκευαστή οχημάτων ή αμαξωμάτων να εξασφαλίσει ότι ο χειριστής του οχήματος έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία της διάταξης ζεύξης Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι εκείνα των οποίων οι ιδιότητες, όσον αφορά την εφαρμογή, καθορίζονται σε ένα πρότυπο ή δίδονται στο έγγραφο πληροφοριών, σύμφωνα με το σημείο του παρόντος παραρτήματος Όλα τα μέρη των διατάξεων μηχανικής ζεύξης των οποίων η αστοχία μπορεί να επιφέρει τα διαχωρισμό των δύο οχημάτων πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά υπό τον όρο ότι ο κατασκευαστής έχει αποδείξει στην τεχνική υπηρεσία ότι έχουν ιδιότητες ισοδύναμες Όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ώστε να έχουν θετική μηχανική εμπλοκή και η κλειστή θέση πρέπει να ασφαλίζει τουλάχιστον μια φορά με θετική μηχανική εμπλοκή, εκτός αν στο παράρτημα V προβλέπονται πρόσθετες προδιαγραφές Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος V Προδιαγραφές φορτίσεως Οι διατάξεις μηχανικής ζεύξης υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στο παράρτημα VI Οι εν λόγωδοκιμές δεν πρέπει να προκαλέσουν ρωγμές, θραύσεις, ή άλλες εμφανείς εξωτερικές βλάβες, ή άλλες υπερβολικές μόνιμες παραμορφώσεις οι οποίες θα ήταν επιβλαβείς για την ικανοποιητική λειτουργία της διάταξης Η εγκατάσταση των διατάξεων μηχανικής ζεύξης στο όχημα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VII. Η παρούσα προδιαγραφή εφαρμόζεται τόσο στην έγκριση τύπου οχήματος ΕΟΚ, όταν ο τύπος οχήματος διαθέτει διάταξη μηχανικής ζεύξης ήδη από τον κατασκευαστή του, ως αρχικό εξοπλισμό, καθώς και στην έγκριση τύπου ΕΟΚ για διάταξη μηχανικής ζεύξης που έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο τύπο οχήματος Οι ανωτέρω προδιαγραφές καθώς και εκείνες των παραρτημάτων V, VI και VII εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε διάφορες διατάξεις ζεύξης (κατηγορία S).

15 1994L0020 EL ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Κατά γενικό κανόνα, τα μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Η κανονική συχνότητα των ελέγχων που εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι μια φορά ανά έτος.

16 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ράβδο ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος σύνδεσμος ράβδου ρυμουλκήσεως, κατηγορίας C50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 130 kn, μέγιστη τιμή του D c ίση με 90 kn, μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφο φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα Kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 35 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα δύο πρώτα ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. β) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα δακτύλιο ράβδου ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος δακτύλιος ράβδου ρυμουλκήσεως 50, κατηγορίας D50-X, για προσαρμογή με συγκόλληση, που έχει τιμή D ψ ίση με 130 kn, τιμή D c ίση με 100 kn μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα Kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 50 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα δύο πρώτα ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

17 1994L0020 EL γ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα πέταλο ζεύξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένα μη τυποποιημένο πέταλο ζεύξης της κατηγορίας G50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 180 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο πετάλου ζεύξης που αντιστοιχεί σε μάζα 26 τόνων, για την οποία έχει δοθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. δ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα πείρο του πετάλου ζεύξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας μη τυποποιημένος πείρος του πετάλου ζεύξης, κατηγορίας H50-X, με τιμή του D ίση με 162 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημορκατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

18 1994L0020 EL ε) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για μια σφαίρα ζεύξης και βραχίονες έλξης Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ που φαίνεται ανωτέρω είναι μία μη τυποποιημένη σφαίρα ζεύξης και βραχίονες έλξης, κατηγορίας A50-X, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 18 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα 75 kg, στην οποία δόθηκε έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας. στ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ένα σφαιρικό σύνδεσμο Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι ένας σφαιρικός σύνδεσμος, κατηγορίας B50-X, με τιμή του D ίση με 18 kn και μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα 75 kg, στην οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

19 1994L0020 EL ζ) Παράδειγμα σήμανσης έγκρισης ΕΟΚ για ράβδο ρυμουλκήσεως Η διάταξη ζεύξης με τη σήμανση έγκρισης ΕΟΚ, που φαίνεται ανωτέρω, είναι μία ράβδος ζεύξης για ένα κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο κατηγορίας E, με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του D ίση με 109 kn, μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφα φερόμενο στατικό φορτίο που αντιστοιχεί σε μάζα kg και μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή V ίση με 50 kn, για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (el), υπό τον αριθμό Τα πρώτα δύο ψηφία 00 υποδηλούν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της αρχικής μορφής της παρούσας οδηγίας.

20 1994L0020 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000 Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14419/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 638 ENT 239 MI 786 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005L0066 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L= 4 m και μάζας M= 2 kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992R2719 EL 01.01.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕOΚ) αριθ. 2719/92 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 περί συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ) 10.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2008 για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. III(I) 465 Κ.Δ.Π. 120/2004 Αρ. 3&15, 5.3.2004 Αριθμός 120 Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13007/16 LIMITE PUBLIC JAI 812 DAPIX 162 CRIMORG 117 ENFOPOL 329 ENFOCUSTOM 149 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 3596 Κ.Δ.Π. 613/2003 Αρ. 3739, 25.7.2003 Αριθμός 613 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Έκδοση «Περιορισμένης διανομής» (1) Π Έκδοση «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενο μέρη» (επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 12 Δεκεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) 7392 Κ.Δ.Π. 759/2004 Αρ. 3911, 22.10.2004 Αριθμός 759 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Όπου χρειάζεται, θεωρείστε δεδομένο ότι g = 10m/s 2. 1. Μία ράβδος ΟΑ, μήκους L = 0,5m, περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από το ένα άκρο της Ο, με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1971L0348 EL 01.01.1981 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

7376 Κ.Δ.Π. 756/2004

7376 Κ.Δ.Π. 756/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7376 Κ.Δ.Π. 756/2004 Αριθμός 756 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ συνδεδεμένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αμελητέας μάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 6 Ιανουαρίου, Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση Γενικές Οδηγίες: ) Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 96/53/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 96/53/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17. 9. 96 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 235/59 ΟΔΗΓΙΑ 96/53/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 6 Ιανουαρίου, Προτεινόμενες Λύσεις Πρόβλημα - ( μονάδες) Ένα όχημα, μαζί με ένα κανόνι που είναι ακλόνητο πάνω σε αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα