ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ. Μπανιάς, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Χ. Βλαχοκώστας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Α.Π.Θ., Θυρίδα 483, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόρριψη των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε χώρους εναπόθεσης απορριµµάτων και σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης, συµβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνονται εκτός από την αισθητική υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η ρύπανση του εδάφους, των υπογείων υδάτων και της ατµόσφαιρας. Η ανακύκλωση των δοµικών υλικών σε κατάλληλες µονάδες διαχείρισης, αποτελεί τη σύγχρονη τάση της περιβαλλοντικής µηχανικής αναφορικά µε το πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων. Προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, οικοδοµήθηκε διαδικτυακή εφαρµογή για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κεντρική Μακεδονία (DeconRCM). Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε ενσωµάτωση στη βάση δεδοµένων του DeconRCM των σηµείων τελικής διάθεσης των αποβλήτων του ρεύµατος των ΑΕΚΚ καθώς επίσης και έλεγχος εφαρµοσιµότητας του DeconRCM σε συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης. CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT IN THE REGION OF CENTRAL MACEDONIA WITH THE USE OF A WEB-BASED TOOL G. Banias, N. Moussiopoulos, Ch. Achillas, Ch. Vlachokostas, Laboratory of Heat Transfer & Environmental Engineering, Aristotle University Thessaloniki, Box 483, Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The most common practice in the field of construction and demolition (C&D) waste management was to discard all waste materials and debris to landfills, frequently in the same landfills that were used for the disposal of municipal solid waste. Even worse, there are many cases reported where C&D waste ended up in uncontrolled open dumps, not taking into account the severe burden imposed upon the environment. The environmental impacts of such disposal and treatment methods for C&D waste include apart from the aesthetic degradation, soil and water contamination and air pollution. In order to efficiently manage C&D waste, adequate infrastructure is a prerequisite, according the modern trend of environmental engineering. Towards that direction, a web-based application -namely DeconRCM- has been developed, aiming towards the optimal C&D waste management. Furthermore, the C&D waste disposal sites, that are located in the Greater Thessaloniki Area, have been embodied in the database of DeconRCM. In addition, the capabilities of DeconRCM are illustrated through a real-world case study.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους κύριους παράγοντες που αποτελούν σηµαντική πίεση για το περιβάλλον σήµερα είναι τα στερεά απορρίµµατα. Η αυξηµένη συγκέντρωση πληθυσµού σε αστικές περιοχές είχε ως αποτέλεσµα την ταυτόχρονη αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, η οποία επέφερε και την αύξηση των σχετικών αποβλήτων. Η απόρριψη των οικοδοµικών αποβλήτων σε χώρους τελικής διάθεσης αποβλήτων, καθώς επίσης και σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης, αποτελεί σήµερα την κυρίαρχη πρακτική στον τοµέα της διαχείρισης του ρεύµατος Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων από τη κατασκευαστική δραστηριότητα συµβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριµένης πρακτικής περιλαµβάνουν εκτός από την αισθητική υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους, των υπογείων υδάτων και της ατµόσφαιρας. Η ανακύκλωση των δοµικών υλικών σε εξειδικευµένες µονάδες διαχείρισης µε παράλληλη δηµιουργία νέων, εµπορεύσιµων δοµικών υλικών, αποτελεί µια από τις σύγχρονες τάσεις της περιβαλλοντικής µηχανικής αναφορικά µε το πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων [1]. Προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, οικοδοµήθηκε διαδικτυακή εφαρµογή για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κεντρική Μακεδονία (DeconRCM). Μέσω της διαδικτυακής εφαρµογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει για τη µελέτη περίπτωσης που εξετάζει: (i) το συνολικό όγκο των παραγόµενων ΑΕΚΚ (ii) τον βέλτιστο τρόπο για τη διαχείριση τους, (iii) τον προτεινόµενο τελικό προορισµό τους και τη διαδροµή από το σηµείο παραγωγής τους στον τελικό χώρο διάθεσης και τέλος (iv) το συνολικό κόστος διαχείρισής τους. Αντικειµενική επιδίωξη της παρούσας εργασίας αποτελεί σε επίπεδο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) τόσο η ενσωµάτωση στη βάση δεδοµένων του DeconRCM των σηµείων τελικής διάθεσης των αποβλήτων του ρεύµατος των ΑΕΚΚ όσο και ο έλεγχος εφαρµοσιµότητας του DeconRCM σε συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης [2]. 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕΚΚ Στις αµέσως επόµενες παραγράφους, αποτυπώνονται οι κύριοι τρόποι αξιοποίησης των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από την αποδόµηση, κατεδάφιση ή ανακαίνιση ενός τεχνικού έργου. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην επισκόπηση των δυνατοτήτων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης εν αχρηστία δοµικών υλικών, µέσα από εφαρµογές που χρησιµοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, ενώ εξετάζονται τα κυριότερα δοµικά υλικά από άποψη αναλογίας τους στο συνολικό µείγµα ΑΕΚΚ, όπως σκυρόδεµα, τούβλα, κεραµικά, πλακάκια, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, µέταλλα, καθώς επίσης ασφάλτου και ορυκτής πίσσας έργων οδοποιίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τη συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ ενός τεχνικού έργου, το σηµαντικότερο ποσοστό αποτελούν τα απόβλητα σκυροδέµατος, το οποίο αποτελείται από τσιµέντο, άµµο, γαρµπίλι και χαλίκι. Η αξιοποίηση του σκυροδέµατος στο τέλος της ωφέλιµής του ζωής είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στη θραύση και επαναχρησιµοποίησή του σε κατασκευές ως έχει, ενώ ο δεύτερος αφορά στην ανακύκλωση του σκυροδέµατος για την παραγωγή άλλων υλικών, είτε ως πρόσθετο, είτε ως υλικό αντικατάστασης του τσιµέντου. Σε γενικές γραµµές, η ανάκτηση του υλικού αυτού δεν θεωρείται εύκολη στην πράξη για το λόγο ότι είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός των επιµέρους υλικών που περιέχει. Με βάση τη διεθνή πρακτική, οι συνηθέστερες πρακτικές

3 αξιοποίησης του σκυροδέµατος στο τέλος της ωφέλιµής του ζωής στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού έχει προηγουµένως υποστεί κάποια επεξεργασία (π.χ. θρυµµατισµός) - αποτελούν: (i) Η τοποθέτησή του γύρω από τσιµεντοσωλήνες για όµβρια ύδατα, (ii) η χρήση ως αδρανών σε αντικατάσταση των χαλικιών και της άµµου, (iii) η χρήση του ως υλικό για βάσεις και υποβάσεις κάτω από ασφαλτικό τάπητα σε έργα οδοποιίας, (iv) η χρήση του σε προσωρινή οδοποιία και χωµατόδροµους ή και δασικούς δρόµους, (v) η χρήση του ως αδρανών σε παραγωγή σκυροδέµατος και ασφάλτου, (vi) η χρήση του στην κατασκευή υλικών για πεζοδρόµια, (vii) η χρήση του ως υλικό ηµερήσιας κάλυψης των απορριµµάτων των ΧΥΤΑ, (viii) η χρήση του ως υλικό επιχώσεων σε οικοδοµικά έργα και τέλος (ix) σε έργα επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. Το σκυρόδεµα είναι δυνατόν να αντικαταστήσει φυσικά υλικά, όπως άµµος ή/και χαλίκια, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως σε µεγάλες ποσότητες για το σκοπό αυτό. Όπως και στην περίπτωση του σκυροδέµατος, υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατή η διαχείριση του κλάσµατος των τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών. Από τη µία, η άµεση επαναχρησιµοποίηση κεραµιδιών από τις στέγες κτιρίων είναι απόλυτα εφικτή, καθώς η αφαίρεσή τους και η αποθήκευσή τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επίσης, σε πολλά οικοδοµικά έργα δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισµός των αναγκών σε τούβλα, οπότε αυτά που µένουν αχρησιµοποίητα σε ένα έργο µπορούν να διοχετεύονται για άλλες χρήσεις. Αντίθετα, τα τούβλα που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί και προκύπτουν από εργασίες αποδόµησης, κατεδάφισης ή ανακαίνισης ενός τεχνικού έργου παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες για άµεση επαναχρησιµοποίηση, για τον λόγο ότι µπορεί πιθανότατα να έχουν µολυνθεί µε σκυρόδεµα, κονίαµα, γύψο ή/και άλλα υλικά. Σε διεθνές επίπεδο, οι κύριοι τρόποι αξιοποίησης τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών στο τέλος της ωφέλιµής τους ζωής είναι: (i) Η αναµόρφωση ως τούβλα και κεραµίδια, (ii) ως υλικά πλήρωσης και σταθεροποίησης για έργα υποδοµής, (iii) ως αδρανή για εργοταξιακό και πρόχυτο σκυρόδεµα και κονιάµατα, (iv) ως αδρανή για τούβλα από πυριτικό ασβέστιο, (v) ως άµµος για γήπεδα τένις, (vi) ως υποστρώµατα για φυτά. Όσον αφορά στη διαχείριση του ξύλου, τα απόβλητα εκτός του ότι προέρχονται από διαφορετικά είδη ξυλείας, έχουν διαφορετική φόρµα, µέγεθος και συνήθως περιέχουν διαφόρων ειδών ουσίες (βερνίκια, χρώµατα), µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά επικίνδυνα για το περιβάλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, µαζί µε το ξύλο περιέχονται διάφορα απορρίµµατα, όπως µεταξύ άλλων καρφιά και γυαλί, τα οποία δυσκολεύουν την περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτησή του. Οι εσωτερικές πόρτες των κτιρίων καθώς και τα κουφώµατα τα οποία αποτελούνται από ξύλο, εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση, µπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά πριν την ανακαίνιση/κατεδάφιση του κτιρίου και να οδηγηθούν σε αγορές µεταχειρισµένων υλικών όπου µπορούν να µεταπωληθούν. Οι κυριότεροι τρόποι ανακύκλωσης ξύλου, το οποίο προέρχεται από κατεδαφίσεις είναι οι εξής: (i) Κατασκευή σανίδων πάνελ (panels) καθώς και µεσαίας πυκνότητας MDF οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή σπιτιών, (ii) θρυµµατισµός ξύλου (ροκανίδια, σκόνη) για την παραγωγή προϊόντων συµπίεσης, όπως ξύλινα δάπεδα, σανίδες κόντρα πλακέ, κλπ, (iii) παραγωγή προϊόντων ξύλου-σκυροδέµατος όπως τούβλα, panels από υπολείµµατα ξύλου και σκυροδέµατος µε σχετικά καλές θερµοµονωτικές και αντιπυρικές ιδιότητες, (iv) αξιοποίηση της θερµογόνου δύναµής του εφόσον είναι απαλλαγµένο από διάφορες προσµίξεις (ελεγχόµενη καύση) και τέλος (v) χρήση σε συνδυασµό µε ανακυκλωµένα πλαστικά υλικά για τη δηµιουργία εξαιρετικά αποτελεσµατικών, υψηλής απόδοσης, συνθετικών υλικών. Πεδίο εφαρµογής των υλικών αυτών αποτελεί η συσκευασία προϊόντων, διάφορα εξαρτήµατα στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, η κατασκευή επίπλων καθώς και σε διάφορες εξωτερικές κατασκευές (π.χ. παγκάκια).

4 Οι ποσότητες γυαλιού προς διαχείριση είναι δυνατόν να προέλθουν κατά τη διάρκεια µιας κατασκευής ή µιας κατεδάφισης ενός έργου κυρίως από την θραύση των υαλοπινάκων. Το γυαλί έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα ΑΕΚΚ στο ότι µπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθούν οι φυσικές και µηχανικές του ιδιότητες. Με δεδοµένο ότι για την παραγωγή του απαιτούνται αρκετά µεγάλες ποσότητες ενέργειας, η ανάκτησή του και η τελική ανακύκλωσή του µπορεί να οδηγήσει σε αρκετά µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια µιας κατεδάφισης ή ανακαίνισης και εφόσον το γυαλί δεν θα οδηγηθεί για επαναχρησιµοποίηση, θραύεται µε σκοπό να µειωθεί ο όγκος του. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται το υαλόθραυσµα, το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά σε ξεχωριστό κάδο αποθήκευσης, έτσι ώστε να µην αναµιχθεί µε άλλα απορρίµµατα. Το υαλόθραυσµα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέµατος, ασφάλτου, υαλότουβλων, κεραµικών πλακιδίων καθώς επίσης και για την αύξηση της αντοχής του σκυροδέµατος. Αναλυτικά, το ανακυκλωµένο γυαλί χρησιµοποιείται για: (i) Παραγωγή ινών γυαλιού, (ii) κεραµικά πλακάκια, (iii) παραγωγή ασφάλτου για κατασκευή δρόµων και (iv) παραγωγή σκυροδέµατος. Η εναλλακτική διαχείριση πλαστικών είναι αρκετά δύσκολη και πολλές φορές οικονοµικά ασύµφορη. Από περιβαλλοντικής άποψης είναι ιδιαίτερα σηµαντική επειδή όταν καίγονται τα πλαστικά που περιέχουν χλώριο (π.χ. πολυβινυλοχλωρίδιο) παράγουν τοξικές ενώσεις (διοξίνες και φουράνια), όπως επίσης και για το λόγο ότι τα περισσότερα πλαστικά διασπώνται δύσκολα. Ωστόσο, τα πλαστικά υλικά τα οποία ανακτώνται από τα ΑΕΚΚ είναι δυνατόν να διαχωριστούν, να καθαριστούν, να ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιηθούν σε προϊόντα τα οποία είναι σχεδιασµένα να χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα πλαστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους όπως: (i) Προϊόντα πλαστικής ξυλείας (π.χ. παγκάκια, τραπέζια εξοχής, καταστρώµατα, κτλ), (ii) διαχωριστικά αυτοκινητοδρόµων, (iii) κώνοι ρύθµισης της κυκλοφορίας. Τα µέταλλα που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές χωρίζονται σε σιδηρούχα (χάλυβας) και µη σιδηρούχα (αλουµίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος). Οι ποσότητες του χάλυβα συλλέγονται συνήθως από ιδιώτες οι οποίοι αναλαµβάνουν την ανακύκλωσή τους π.χ. παρασκευή κραµάτων, ή την πώλησή τους σε άλλους ενδιαφερόµενους. Ο χάλυβας είναι δυνατόν να ανακυκλωθεί και να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή καινούριων ποσοτήτων χάλυβα. Κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης είναι από τα ελάχιστα υλικά των οποίων η διαχείριση αποφέρει κέρδος για τον εργολάβο, µε αποτέλεσµα ο βαθµός ανάκτησής τους να πλησιάζει το 100%. Αντίστοιχα, για τα µη σιδηρούχα µέταλλα και πιο συγκεκριµένα για το αλουµίνιο το οποίο αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο είναι δυνατή η ανακύκλωση του η οποία επιφέρει συγκρίσιµη εξοικονόµηση ενέργειας (έως και 95%). Για την αξιοποίηση της ασφάλτου, οι κυριότερες κατασκευαστικές εφαρµογές της περιλαµβάνουν τα έργα οδοποιίας, κατασκευής γεφυρών, σκεπών και συνθετικών πατωµάτων. Αντίστοιχα, η πίσσα είναι βιτουµινούχο απόσταγµα που παράγεται µε αποικοδοµητική απόσταξη οργανικών υλών, όπως είναι ο λιθάνθρακας και το ξύλο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η άµεση επαναχρησιµοποίηση αυτών των υλικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι δύο µεγαλύτερες κατηγορίες ασφαλτικών υλικών που είναι τα υλικά που προέρχονται από έργα οδοποιίας και τα υλικά κατασκευής σκεπών, δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν άµεσα χωρίς ουσιαστική επεξεργασία. Κατά κύριο λόγο, τα υλικά αυτά στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους επαναχρησιµοποιούνται σε έργα οδοποιίας ως βάση σε οδούς, αλλά και ως υλικό στρώσης σε αγροτικούς δρόµους, ενώ µε περαιτέρω επεξεργασία χρησιµοποιούνται ακόµη και για νέα άσφαλτο [3].

5 3. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Για την επικαιροποίηση και αναβάθµιση της βάσης δεδοµένων του DeconRCM πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου στην ΕΠΘ. Στην ως άνω βάση, αποτυπώθηκαν τα κυριότερα σηµεία τελική διάθεσης των βασικότερων κλασµάτων του ρεύµατος των ΑΕΚΚ, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η λίστα των τελικών σηµείων διάθεσης ΑΕΚΚ στην ΕΠΘ που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων του DeconRCM, ενώ στην Εικόνα 1, απεικονίζεται η διεπιφάνεια του DeconRCM µε το σύνολο των τελικών σηµείων διάθεσης που εντοπίστηκαν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις επιµέρους στήλες του πεδίου «Στοιχεία διαχείρισης» καταγράφονται: (i) το σύνολο των υλικών που υποδέχεται η µονάδα (Υποδοχή υλικών), (ii) τα υλικά τα οποία αγοράζει η µονάδα (Αγορά υλικών), (iii) τα υλικά τα οποία χρεώνει για να τα διαχειριστεί η µονάδα (χρέωση υλικών) και τέλος (iv) τα υλικά τα οποία είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν στην µονάδα (Ανακύκλωση υλικών). Πίνακας 1: Τελικά σηµεία διάθεσης ΑΕΚΚ στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). id Εταιρία Στοιχεία διαχείρισης Υποδοχή υλικών Αγορά υλικών Χρέωση υλικών Ανακύκλωση υλικών Περιοχή 1 Αειφόρος ΑΕ Ιωνία 2 ΑΛ ΜΕΤΑΛ Καβαλάρι 3 Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Πλαστικό, Γυαλί, Μονωτικά,, Ξηρά δόµηση, Αδρανή, Πλαστικό, Γυαλί,, Ξηρά δόµηση, Σίνδος 4 Αναστασιάδης Ωραιόκαστρο 5 ίας Αλουµίνιο, µέταλλα, Ξηρά δόµηση, Μικτά Αδρανή, Πλαστικά, Μονωτικά, µπάζα, Ξύλο, Γυαλί, Ξύλο, Πλαστικά, Γυαλί, Ταγαράδες, 6 ΕΛ.ΣΤ.Α.R Αλουµίνιο, µέταλλα,, Γυαλί, Μονωτικά, Ξηρά δόµηση Αδρανή, Γυαλί, Ξηρά δόµηση, Πυλαία 7 Καλιντζάκης 8 Κωνσταντινίδη αφοί Πλαστικό, Αλουµίνιο, Χαλκός, Πλαστικό, Αλουµίνιο, µέταλλα,. Θεσσαλονίκης, Χαριλάου ε. ο. Θεσ/νικης - Κιλκίς

6 Στοιχεία διαχείρισης id Εταιρία Υποδοχή υλικών Αγορά υλικών Χρέωση υλικών Ανακύκλωση υλικών Περιοχή 9 Λατοµείο Βασιλικών Αδρανή Βασιλικά 10 Μηλιάδης ΑΒΕΕ Πεντάλοφος 11 Μουροπούλου αφοί Πλαστικά Πλαστικά Καλοχώρι 12 Μουσικός ΑΒΕ και Νε Εύοσµος 13 Μπακιρτζίδης Σίνδος 14 Παρασκευάς Αλουµίνιο, Χαλκός. Θεσσαλονίκης Χαριλάου 15 Σαββίδη αφοί Πλαστικά Πλαστικά Ευκαρπία 16 Σκάρπας Πλαστικά Πλαστικά Νεοχωρούδα 17 Ταγκίνης ε. ο. Θεσ/νικης - Κιλκίς 18 Χαιδάρογλου Πλαστικά, Αλουµίνιο, µέταλλα, Πλαστικά, Αλουµίνιο, µέταλλα, Ελευθέριο - Κορδελιό 19 Χαρδάλης και ΣΙΑ ΟΕ ε. ο. Θεσ/νικης - Βέροιας 20 Χαρδάλης και υιοί ΟΕ µέταλλα, µέταλλα, Περιοχή Τιτάν 21 Χουσείνογλου Μενεµένη 22 Cosmoplast Πλαστικά Πλαστικά Προέκταση Μακρυγιάννη, Άνωθεν Περιφερειακού 23 GWS Επικίνδυνα Επικίνδυνα. Θεσσαλονίκης 24 Meteco Πλαστικά, Γυαλί, Μονωτικά, Ξηρά δόµηση, Βιοµηχανικό.πάρκο Νεοχωρούδας 25 Replan 26 Trias Eco Γυαλί, Μονωτικά, Γυαλί, Μονωτικά, Πλαστικά, Γυαλί, Μονωτικά, Πλαστικά, Εύοσµος Νεοχωρούδα

7 Εικόνα 1: ιεπιφάνεια αποτύπωσης τελικών σηµείων διάθεσης ΑΕΚΚ. 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Για τον έλεγχο της εφαρµοσιµότητας και της ευελιξίας του διαδικτυακού εργαλείου DeconRCM σε πραγµατικές συνθήκες, υιοθετήθηκε µελέτη περίπτωσης κατεδάφισης πολυκατοικίας, που χωροθετείται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριµένα στο ήµο Καλαµαριάς. Η κατασκευή της οικοδοµής 5 ορόφων ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2005 και αποτελείται από 15 επιµέρους διαµερίσµατα συνολικής επιφάνειας m 2. Με την εισαγωγή των επιµέρους κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του υπό µελέτη κτιρίου στις φόρµες του DeconRCM και την εφαρµογή του εργαλείου καθορίζονται τα παραγόµενα, από τη διεργασία της κατεδάφισης, απόβλητα και ταυτόχρονα υπολογίζονται οι προβλεπόµενες ποσότητες των ΑΕΚΚ. Στην Εικόνα 2, καταγράφονται οι συγκεκριµένες ποσότητες και το περιβάλλον οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων. Σε δεύτερο επίπεδο, µε την επίλυση του πρότυπου µεικτού ακεραίου προγραµµατισµού για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των παραγόµενων αποβλήτων για τέσσερα σενάρια επιθυµητού ποσοστού ανακύκλωσης (0%, 30%, 60%, 100%) καθορίζονται τα επιµέρους στοιχεία κόστους. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η ποσοστιαία αύξηση του κόστους διαχείρισης για τα τέσσερα σενάρια επιθυµητού ποσοστού ανακύκλωσης και το σύνολο των ανακτώµενων υλικών.

8 Εικόνα 2: Οπτικοποίηση αποτελεσµάτων µελέτης περίπτωσης κατεδάφισης. Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων µελέτης περίπτωσης κατεδάφισης 5όροφης πολυκατοικίας. Σενάριο Ανακύκλωση (%) Κόστος διαχείρισης ( ) Αύξηση κόστους (%) Ανακτώµενα Υλικά (37,4 /m 2 ) - Αλουµίνιο (39,8 /m 2 ) 6,3 Αλουµίνιο, µέταλλα, ξύλο, αδρανή (42,2 /m 2 ) 12,8 Αλουµίνιο, µέταλλα, ξύλο, αδρανή (45,5 /m 2 ) 21,6 Το σύνολο των υλικών 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σήµερα, οι διεργασίες κατεδάφισης/αποδόµησης είναι µη επικερδείς, µε δεδοµένο, ότι τα στοιχεία κόστους των συγκεκριµένων διεργασιών είναι υψηλότερα συγκριτικά µε τα στοιχεία κέρδους που είναι δυνατόν να εµφανιστούν στη περίπτωση εισαγωγής των ανακτηµένων υλικών τους στη δευτερογενή αγορά. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ποσότητα, η ποιότητα και σε πολλές περιπτώσεις η σύσταση των παραγόµενων αποβλήτων είναι άρρηκτα συσχετισµένη µε τον τύπο κατασκευής (συµβατική/µεταλλική) και µε το έτος της. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση πλήρους αποδόµησης του κτιρίου µεταλλικής κατασκευής (επιθυµητό ποσοστό ανακύκλωσης 100%) το συνολικό κόστος διακρίνεται από µια αύξηση η οποία είναι µικρότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη αύξηση της συµβατικής κατασκευής, λόγω της σύστασης των αποβλήτων και την προοπτική της εισαγωγής τους στην αγορά δευτερογενών υλικών. Εν κατακλείδι, τα παραπάνω αποτελούν µια προσέγγιση που µεταβάλλεται συναρτήσει των επιταγών της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Banias G., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N., Tarsenis S., Assessing multiple criteria for the optimal location of a construction and demolition waste management facility. Building and Environment, Volume 45, Issue 10, pp Επίσηµη ιστοσελίδα της διαδικτυακής εφαρµογής για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κεντρική Μακεδονία (DeconRCM), URL: deconrcm, Τελευταία επίσκεψη: Ιανουάριος Μουσιόπουλος Ν., Ιακώβου Ε., Παπαδόπουλος Α., Αχίλλας Χ., Αηδόνης., Αναστασέλος., Μπανιάς Γ., Εφαρµογές επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης δροµικών υλικών στο τέλος της ωφέλιµής τους ζωής. Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου οµικών Υλικών & Στοιχείων, Αθήνα, Μαΐου, CD-ROM edition.

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα