Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με Τηλεπισκοπικές μεθόδους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με Τηλεπισκοπικές μεθόδους"

Transcript

1 Εισήγηση προπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας: Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου Χριστίνα Καρακίζη*, υπό την επίβλεψη του καθηγητή: Κωνσταντίνου Καράντζαλου Τομέας Τοπογραφίας - Εργαστήρια Τηλεπισκόπησης & Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου , Ζωγράφου, Αθήνα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η σημαντική τεχνολογική πρόοδος, την τελευταία δεκαετία, στην εξέλιξη και ανάπτυξη προηγμένων τηλεπισκοπικών αισθητήρων, δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση και παρακολούθηση των καλλιεργειών με τηλεπισκοπικά μέσα και σε μεγάλες χωρικές κλίμακες. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης (WorldView-2) σε συνδυασμό με ταυτόχρονες μετρήσεις στο πεδίο με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων και το διαχωρισμό ποικιλιών αμπέλου, μέσω ταξινομήσεων. Αρχικά σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η συλλογή των γεωχωρικών δεδομένων τόσο τηλεπισκοπικά όσο και στο πεδίο σε δυο περιοχές μελέτης (σε επιλεγμένους αμπελώνες, στο Αίγιο και στην Αταλάντη). Ακολούθησαν τα βασικά στάδια στην προετοιμασία των δεδομένων όπως η συγχώνευση (pan-sharpening) των δορυφορικών εικόνων. Για την ανάπτυξη της βασικής μεθοδολογίας επιλέχθηκε η μέθοδος της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας. Αρχικά επιχειρήθηκε ο εντοπισμός αμπελοτεμαχίων με βάση μια τυποποιημένη προσέγγιση ασαφούς λογικής, που περιλαμβάνει δέκα (10) βασικούς κανόνες παραγωγής, οι οποίοι αξιοποιούν χαρακτηριστικά φασματικά, γεωμετρικά και υφής των αντικειμένων. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά με βιβλιογραφικά καθιερωμένους δείκτες ποιότητας. Στη συνέχεια στα εντοπισμένα αμπελοτεμάχια διενεργήθηκε επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τον αλγόριθμο του Εγγύτερου Γείτονα, για το διαχωρισμό ποικιλιών αμπέλου. Αξιολογήθηκε η πληρότητα των αποτελεσμάτων και αναλύθηκαν οι σχέσεις φασματικών υπογραφών και η συμπεριφορά των ποικιλιών στις ταξινομήσεις. Τέλος, από την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της αναπτυγμένης μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της προκύπτει η επιτυχημένη πλήρωση των στόχων της εργασίας και η προσδοκία για ελπιδοφόρα χρήση παρόμοιων τεχνικών στην αμπελουργία αλλά και γεωργία ακριβείας γενικότερα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δορυφορικά δεδομένα, Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας, Ταξινόμηση *Στοιχεία Συγγραφέως: Χριστίνα Καρακίζη Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. Υπότροφος Αριστείας Ι.Κ.Υ. Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα Πρόγραμμα SIEMENS 1 /11

2 Εισαγωγικά Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου Η αμπελουργία ακριβείας (Precision Viticulture) εντάσσεται γενικότερα στις πρακτικές της γεωργίας ακριβείας (Precision Agriculture), ερευνητικό ζήτημα που προσελκύει παγκοσμίως το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η αμπελουργία ακριβείας, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας, είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία [Bramley al.,2003] που συνήθως περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων, τη δημιουργία και σχεδιασμό διαφορετικών ζωνών διαχείρισης, τις αποφάσεις διαχείρισης και την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πρακτικών, με κοινό στόχο τη βελτιστοποίηση της καλλιέργειας αμπέλου, σε όρους ποιοτικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Σε επίπεδο εφαρμογής η αμπελουργία ακριβείας αναπτύσσεται αξιοποιώντας ποικίλες σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις όπως είναι οι αισθητήρες παρακολούθησης και καταγραφής της απόδοσης παραγωγής (crop sensors-yield monitors), οι τοπικοί και τηλεπισκοπικοί αισθητήρες, τα δορυφορικά και εναέρια δεδομένα, τα δεδομένα μη επανδρωμένων αέριων οχημάτων (UAVs), το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και τα συστήματα για την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Ειδικότερα, η χρήση της τηλεπισκόπησης ως μέσο παρακολούθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών προσελκύει το ενδιαφέρον ερευνητών και εμπορικών οργανισμών, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα της οικονομικά αποδοτικής χρήσης γεωχωρικών δεδομένων κατάλληλων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της αμπελουργίας ακριβείας [Lamb,2000]. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι πρακτικές της αμπελουργία ακριβείας έχουν αρχίσει να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της καλλιέργειας αμπέλου σε όλο τον κόσμο. Η υιοθέτηση των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς επίσης και η ανάλυση οικονομικών κριτηρίων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα στις αγορές, έχουν οδηγήσει σε σύγχρονες και ρεαλιστικές προσεγγίσεις στην αμπελουργία ακριβείας, όπως επίσης και στην αυξανόμενη έμφαση στην αμπελουργία στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στη Χιλή. Σε αυτές τις χώρες διεξάγονται πολλές από τις κορυφαίες έρευνες για την αμπελουργία ακριβείας. Ο στόχος και η συνεισφορά της συγκεκριμένης εργασίας στο ερευνητικό πεδίο των τεχνικών αμπελουργίας ακριβείας αναλύεται σε τρία (3) επίπεδα: Ι. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογίας για τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων σε πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης. ΙΙ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και διαχωρισμό ποικιλιών αμπέλου με περισσότερες από δυο (2) κατηγορίες. ΙΙΙ. Τυποποίηση κανόνων παραγωγής στις διαδικασίες αντικειμενοστραφούς ανάλυσης, καταγραφή της ευαισθησίας των παραμέτρων επεξεργασίας και των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών διαφορών στις φασματικές υπογραφές των ποικιλιών. Μεθοδολογία Δεδομένα Ο κορμός των δεδομένων για την παρούσα εργασία ήταν οι δορυφορικές εικόνες WorldView-2 (WV2), οι οποίες ελήφθησαν το έτος 2012 κατά την αμπελουργική περίοδο του περκασμού-veraison (τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου) χρονικό στάδιο που θεωρείται ότι είναι το βέλτιστο για τη λήψη εικόνων για εφαρμογές αμπελουργίας ακριβείας [Lamb et al.,2004]. Ο δορυφόρος WorldView-2 (WV2) αποτελεί δορυφόρο πολύ υψηλής ευκρίνειας με οχτώ (8) πολυφασματικά κανάλια. Ο WV2 παρέχει ανάλυση παγχρωματικής εικόνας 0,5m και πολυφασματικής 2m. Επιπρόσθετα, εκτός από τα συνήθη τέσσερα κανάλια Μπλε (Blue), Πράσινο (Green), Κόκκινο (Red) και Εγγύς Υπέρυθρο (NIR) κατακερματίζει περισσότερο το φάσμα και προσφέρει τέσσερα νέα κανάλια τα Παράκτιο Μπλε (Coastal Blue), το Κίτρινο (Yellow), το Οριακό Κόκκινο (Red-Edge) και δεύτερο εγγύς υπέρυθρο (NIR2). Για κάθε περιοχή έγινε παραλαβή μιας παγχρωματικής και μιας πολυφασματικής εικόνας με δυναμικό 2 /11

3 εύρος 11bit, που είχαν ληφθεί την ίδια στιγμή. Οι εικόνες ήταν σε format GeoTIFF και έτσι έφεραν ενσωματωμένη τη γεωναφορά τους. Επιπλέον δεδομένα, προέκυψαν από εργασίες πεδίου στις δύο (2) υπό μελέτη περιοχές και συγκεκριμένα αποτέλεσαν χάρτες δεδομένων ελέγχου (ground truth) για την ακριβή τοποθεσία των αμπελοτεμαχίων και των φυτεμένων ποικιλιών, μετρήσεις GPS και μετρήσεις φασματογράφου χειρός ( GER 1500, Spectra Vista Corporation) με 512 κανάλια. Το όργανο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της ανακλώμενης ακτινοβολίας των αντικειμένων και κυρίως των διαφορετικών ποικιλιών αμπέλου. Προεπεξεργασία Ως επί το πλείστον οι προεπεξεργασίες σχετίστηκαν με βελτιωτικές επεμβάσεις στις δορυφορικές εικόνες των δύο (2) περιοχών μελέτης. Μετά τη διενέργεια αυτών των προεπεξεργασιών προέκυψε από τα αρχικά δορυφορικά δεδομένα, μια νέα ομάδα δεδομένων που τελικά χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις επεξεργασίες ταξινόμησης. Οι κεντρικότερες προεπεξεργασίες για τη συγκεκριμένη εργασία ήταν η περικοπή εικόνων (Crop) στις ειδικότερες περιοχές ενδιαφέροντος, η ραδιομετρική διόρθωση χονδροειδών σφαλμάτων και η συγχώνευση των εικόνων (Pan-Sharpening). Τράπεζα Μεγαπλάτανος Σχήμα 1. - Η παγχρωματική εικόνα μετά την περικοπή για την περιοχή i) της Τράπεζας (αριστερά) και ii) του Μεγαπλατάνου (δεξιά). Αρχική Εικόνα Συγχωνευμένη Εικόνα Σχήμα 2 - Τμήμα της αρχικής πολυφασματικής εικόνας (αριστερά) και της συγχωνευμένης εικόνας με τη μέθοδο HCS (δεξιά) για την περιοχή μελέτης της Τράπεζας. Είναι σαφής η βελτίωση της χωρικής ανάλυσης καθώς πλέον είναι ορατές οι γραμμές φύτευσης των αμπελιών. 3 /11

4 Το pan-sharpening αποτελεί μια περίπτωση συγχώνευσης εικόνας και αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας εικόνας από τη συγχώνευση της παγχρωματικής εικόνας υψηλής χωρικής ανάλυσης με την πολυφασματική εικόνα χαμηλότερης χωρικής ανάλυσης. Η παράγωγη εικόνα φέρει περισσότερη πληροφορία εφόσον συνδυάζει την ανώτερη φασματική ανάλυση της πολυφασματικής εικόνας με την ανώτερη χωρική ανάλυση της παγχρωματικής (Σχήμα 2). Για τις δύο (2) περιοχές έγινε συγχώνευση των παγχρωματικών με τις πολυφασματικές εικόνες με τη μέθοδο Hyperspherical Color Sharpening-HCS [Padwick et al.,2010], με αποτέλεσμα μια συγχωνευμένη εικόνα για κάθε περιοχή. Εντοπισμός Αμπελοτεμαχιών Για τον εντοπισμό των αμπελοτεμαχιών και το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα αντικείμενα εφαρμόστηκαν τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ασαφούς λογικής στην περιγραφή των κλάσεων της ταξινόμησης, σε ένα πλαίσιο αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας (objectbased image analysis-obia), με χρήση του λογισμικού ecognition (Trimble). Οι ταξινομήσεις για τον εντοπισμό των αμπελοτεμαχίων πραγματοποιήθηκαν τόσο στις αρχικές όσο και στις συγχωνευμένες εικόνες και για τις δυο (2) περιοχές μελέτης. Πριν την ταξινόμηση προηγήθηκε η διαδικασία της κατάτμησης, δηλαδή η υποδιαίρεση της εικόνας σε επιμέρους περιοχές, όπου ομαδοποιούνται τα εικονοστοιχεία (pixels) και δημιουργούν αντικείμενα (objects). Πίνακας 1 Η ομάδα των δέκα κανόνων/χαρακτηριστικών για τις ταξινομήσεις εντοπισμού αμπελοτεμαχίων Χαρακτηριστικό Περιγραφή Φασματικά Χαρακτηριστικά 1 Mean Blue Η μέση τιμή φωτεινότητας στο κανάλι Blue. 2 Mean Red-Edge Η μέση τιμή φωτεινότητας στο κανάλι Red-Edge. 3 Mean NIR 1 Η μέση τιμή φωτεινότητας στο κανάλι NIR1. 4 Standart Deviation NIR 1 Η τυπική απόκλιση των τιμών φωτεινότητας στο κανάλι NIR1. Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά 5 Area (pixels) Η έκταση σε pixels, που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο. 6 Compactness Το συμπαγές του σχήματος ενός αντικειμένου, ως παράγωγο του αθροίσματος μήκους και πλάτους διηρημένο με τον αριθμό των pixels που το σχηματίζουν. Χαρακτηριστικά Υφής 7 GLCM Dissimilarity Μέτρο της τοπικής διακύμανσης των τόνων στην εικόνα, το οποίο αυξάνεται γραμμικά 8 GLCM StdDev Μέτρο της διασποράς των τιμών γύρω από τη μέση τιμή Προσαρμοσμένα 9 NDVI O δείκτης κανονικοποιημένης διαφοράς βλάστησης, υπολογιζόμενος ως: ( ) ( ) 10 MSAVI Ο δείκτης με χαρακτηριστικά προσαρμογής εδάφους, υπολογιζόμενος ως: [ ( ) ( )] Ο ειδικότερος στόχος στη διενέργεια αυτών των ταξινομήσεων ήταν η δημιουργία μιας ομάδας χαρακτηριστικών (features) που με ανάλογη παραμετροποίηση στην εκάστοτε εικόνα, θα εντόπιζε επιτυχώς τα αμπελοτεμάχια. Ουσιαστικά, αναζητήθηκε μέσα από πολλούς πειραματισμούς ένα σετ κανόνων/χαρακτηριστικών που θα ήταν κατάλληλο να εφαρμοστεί και στις τέσσερις (4) εικόνες που ταξινομούνταν, και κατ' επέκταση πιθανώς και 4 /11

5 σε άλλα δεδομένα. Κατ' αυτό το τρόπο δημιουργήθηκε μια ομάδα-σκελετός δέκα (10) χαρακτηριστικών (Πίνακας 1) που αποδείχθηκαν κατάλληλα για τον εντοπισμό των αμπελοκαλλιεργειών στις εικόνες. Διαχωρισμός Ποικιλιών Αμπέλου Για το διαχωρισμό των ποικιλιών αμπέλου χρησιμοποιήθηκε η ασαφής εκδοχή του αλγορίθμου του Εγγύτερου Γείτονα (Nearest Neighbor - NN) στην περιγραφή των κατηγοριών/κλάσεων. Αρχικά δόθηκαν συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά αντικείμενα ως δείγματα για κάθε ποικιλία και στη συνέχεια ο αλγόριθμος εξέτασε κάθε ένα από τα αντικείμενα προς ταξινόμηση και ανίχνευσε σε ποιο από τα δείγματα που έχουν υποδειχθεί πλησιάζει περισσότερο. Κάθε αντικείμενο ταξινομήθηκε στην τάξη, στην οποία ανήκει το δείγμα που βρίσκεται εγγύτερα του. Οι ταξινομήσεις για το διαχωρισμό ποικιλιών αποφασίστηκε να γίνουν στις εικόνες που περιείχαν φασματική πληροφορία μόνο στα εικονοστοιχεία που είχαν ταξινομηθεί ως αμπελοτεμάχια και μόνο από τις αρχικές εικόνες των δύο (2) περιοχών μελέτης, ώστε να έχουμε απομακρυνθεί ελάχιστα από τις αρχικές καταγραφές του δορυφορικού αισθητήρα. Έγιναν πολυάριθμες δοκιμές ταξινομήσεων για το διαχωρισμό των ποικιλιών αμπέλου, μέχρι να επιτευχθεί και για τις δύο περιοχές ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οι δοκιμές διέφεραν κυρίως στο πλήθος και είδος των ποικιλιών που συμμετείχαν κάθε φορά στην ταξινόμηση. Τα τελικά αποτελέσματα ήταν συνολικά δέκα (10) ταξινομημένες εικόνες για τις δύο (2) περιοχές μελέτης και αφορούν διαχωρισμό με ταξινόμηση ανάμεσα σε 3 μέχρι και 7 διαφορετικές ποικιλίες. Πειραματικά Αποτελέσματα και Αξιολόγηση Η ανεπτυγμένη μεθοδολογία για τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων και το διαχωρισμό ποικιλιών αμπέλου σε τηλεπισκοπικά δεδομένα αξιολογήθηκε με βάση καθιερωμένους στη διεθνή βιβλιογραφία ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και μέσα από ένα εκτεταμένο πλαίσιο εργαστηριακών πειραμάτων Χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιογραφικά καθιερωμένοι δείκτες ποιότητας, που ουσιαστικά εκφράζουν πόσο ολοκληρωμένο (δείκτης πληρότητας) και πόσο σωστό (δείκτης ορθότητας) είναι το εξαγόμενο αποτέλεσμα [Wiedemann et al.,1998; Doucette et al.,2004; Karantzalos & Argialas,2009]. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε αλγόριθμος που σε συνδυασμό με τα δεδομένα ελέγχου υπολόγιζε: Εντοπισμός Αμπελοτεμαχίων Οι ταξινομήσεις που αφορούν τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων παρήγαγαν τέσσερα (4) τελικά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιασθεί, λόγω περιορισμένης έκτασης, μέρος των αποτελεσμάτων. Στο Σχήμα 3, παρουσιάζονται οι ταξινομημένες εικόνες για την αρχική πολυφασματική και τη συγχωνευμένη εικόνα στην περιοχή της Τράπεζας. Οι εικόνες ταξινόμησης όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 3. φαίνεται να έχουν εντοπίσει σε μεγάλο βαθμό τα αμπέλια. Επίσης οι δύο (2) ταξινομήσεις δεν παρουσιάζουν οπτικά σημαντικές διαφορές στις κατατάξεις των αντικειμένων. Με φωτοερμηνεία εντοπίζονται περιοχές με περιορισμένη έκταση λανθασμένων αποτελεσμάτων ταξινόμησης στην κατηγορία Αμπέλια, 5 /11

6 που αφορούν κάποια αντικείμενα που απεικονίζουν πυκνή βλάστηση. Αντίστοιχα κάποια αμπελοτεμάχια που είτε ήταν πολύ νεαρά (έχουν μικρή μάζα φυλλώματος), είτε δεν ήταν υγιείς καλλιέργειες (δεν ανακλούν αρκετά στο πράσινο και στο εγγύς υπέρυθρο), δεν ταξινομήθηκαν στην κατηγορία αμπέλια. Αυτές οι ιδιαιτερότητες στις φασματικές υπογραφές δημιούργησαν λάθη ταξινόμησης αλλά και ορισμένα λάθη στην κατάτμηση. Ταξινόμηση στην αρχική εικόνα ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ταξινόμηση στη συγχωνευμένη εικόνα Δεδομένα Ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σχήμα 3 - Το αποτέλεσμα της ταξινόμησης για τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων στην i) αρχική πολυφασματική εικόνα (πάνω), ii) συγχωνευμένη εικόνα (κέντρο), και iii) τα δεδομένα ελέγχου για τη θέση των αμπελοτεμαχίων (κάτω) στην περιοχή της Τράπεζας Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής αξιολόγησης για τις ταξινομήσεις και στις δύο (2) περιοχές μελέτης. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής 6 /11

7 αξιολόγησης σε όλα τα σετ δεδομένων παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τους δείκτες ποιότητας. Τα αποτελέσματα στις συγχωνευμένες εικόνες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κυρίως στο δείκτη ορθότητας σε σχέση με αυτά στις αρχικές. Αυτή η διαφορά σαφώς αποδίδεται στο πλεονέκτημα της μεγαλύτερης χωρικής ανάλυσης, το οποίο ενίσχυσε τα χαρακτηριστικά υφής και συγκεκριμένα ανέδειξε το γραμμικό πρότυπο των αμπελοκαλλιεργειών. Η αναγνώριση του γραμμικού προτύπου των καλλιεργειών αμπέλου, κατέστησε τις αμπελοκαλλιέργειες ευκολότερες όχι μόνο προς εντοπισμό αλλά και ως προς διαχωρισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη βλάστησης που υπήρχαν στις περιοχές μελέτης, και έχουν παραπλήσια φασματική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση η πληρότητα έφτασε ποσοστά πάνω από 86% και η ορθότητα πάνω από 81%. Πίνακας 2 Η ποσοτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας για τον εντοπισμό αμπελοτεμαχίων. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δείκτες Ποιότητας Αρχικά Δεδομένα Τράπεζα Συγχωνευμένα Δεδομένα Αρχικά Δεδομένα Μεγαπλάτανος Συγχωνευμένα Δεδομένα Πληρότητα 86% 86% 94% 96% Ορθότητα 89% 92% 81% 92% Διαχωρισμός Ποικιλιών Αμπέλου Στο δεύτερο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιχειρήθηκε ο διαχωρισμός των διαφορετικών ποικιλιών ή κλώνων ποικιλιών αμπέλου στα εντοπισμένα αμπελοτεμάχια. Συνολικά υλοποιήθηκαν, ως τελικά αποτελέσματα, δέκα (10) ταξινομήσεις διαχωρισμού για τις δύο (2) περιοχές μελέτης. Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιασθεί, λόγω περιορισμένης έκτασης, μέρος των αποτελεσμάτων. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται για την περιοχή της Τράπεζας, το αποτέλεσμα της ταξινόμησης ανάμεσα στις κλάσεις/ποικιλίες Syrah Ι, Sauvignon Blanc Ι, Sauvignon Blanc ΙI, Merlot και Riesling. Από το επόμενο σχήμα παρατηρείται ότι τα pixels αμπελοκαλλιεργειών έχουν ταξινομηθεί σε μεγάλο ποσοστό στις σωστές κατηγορίες. Τις περισσότερες λανθασμένες ταξινομήσεις φαίνεται να παρουσιάζει η κλάση Riesling. Σχήμα 4 - Το αποτέλεσμα της ταξινόμησης ανάμεσα στις κατηγορίες Syrah Ι, Sauvignon Blanc Ι, Sauvignon Blanc ΙI, Merlot και Riesling (αριστερά) και τα δεδομένα ελέγχου (δεξιά), στην περιοχή της Τράπεζας. 7 /11

8 Η ποσοτική αξιολόγηση της πληρότητας της ταξινόμησης για κάθε ποικιλία παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Ουσιαστικά εξετάζεται με τι ποσοστό τα pixels των δεδομένων ελέγχου ταξινομήθηκαν σε κάθε κατηγορία. Πίνακας 3 Η ποσοτική αξιολόγηση για την ταξινόμηση ανάμεσα στις κατηγορίες Syrah Ι, Sauvignon Blanc Ι, Sauvignon Blanc ΙI, Merlot και Riesling, για την περιοχή της Tράπεζας. ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Syrah Ι Merlot Riesling Sauvignon Blanc II Sauvignon Blanc I Syrah Ι 80,31% 1,05% 20,14% 14,88% 12,21% Merlot 0,40% 91,96% 7,25% 0,44% 0,00% Riesling 2,95% 6,72% 70,62% 0,12% 0,78% Sauvignon Blanc II 5,50% 0,26% 0,65% 83,54% 0,70% Sauvignon Blanc I 10,84% 0,00% 1,34% 1,03% 86,31% Overall Accuracy 81,10% Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα τα pixels των δεδομένων ελέγχου για κάθε ποικιλία/κλώνο έχουν ταξινομηθεί στη σωστή κατηγορία με ποσοστά πάνω από 70%. Τον υψηλότερο βαθμό πληρότητας παρουσιάζει η κατηγορία Merlot. Το χαμηλότερο βαθμό πληρότητας παρουσιάζει η ποικιλία Riesling. Τα αποτελέσματα γενικά είναι ικανοποιητικά με ποσοστό συνολικής ακρίβειας (Overall Accuracy) ίσο με 81,10%. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή την ταξινόμηση είναι ότι η κατηγορία Riesling μπλέκεται σε μεγάλο βαθμό με τη Syrah I. Σε μικρότερο βαθμό μπλέκονται στην ταξινόμηση οι ποικιλίες Syrah Ι και Sauvignon Blanc I. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται για την περιοχή του Μεγαπλατάνου, το αποτέλεσμα της ταξινόμησης ανάμεσα στις κλάσεις Syrah, Chardonnay, Merlot και Ρομπόλα. Από το επόμενο σχήμα παρατηρείται αρχικά ότι τα pixels της καλλιέργειας Merlot έχουν ταξινομηθεί σε μεγάλο ποσοστό στη σωστή κατηγορία. Αντίθετα στις καλλιέργειες Syrah, Chardonnay και Ρομπόλα, παρατηρούνται αρκετά λάθη στα αποτελέσματα των ταξινομήσεων. Σχήμα 5 - Το αποτέλεσμα της ταξινόμησης ανάμεσα στις κατηγορίες Syrah, Chardonnay, Merlot και Ρομπόλα (αριστερά) και τα δεδομένα ελέγχου (δεξιά), στην περιοχή του Μεγαπλατάνου. Η ποσοτική αξιολόγηση της πληρότητας της ταξινόμησης για κάθε ποικιλία παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Τα pixels των δεδομένων ελέγχου για κάθε κατηγορία έχουν ταξινομηθεί στη σωστή κατηγορία με ποσοστά πάνω από 61,31%. Η κλάση-ποικιλία Merlot 8 /11

9 έχει το μεγαλύτερο βαθμό πληρότητας (90,44%), και η κλάση Syrah το χαμηλότερο (49,74%). Τα αποτελέσματα γενικά είναι σχετικά ικανοποιητικά με ποσοστό συνολικής ακρίβειας (Overall Accuracy) ίσο με 67,58%. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή την ταξινόμηση είναι ότι υπάρχουν ομοιότητες στις φασματικές υπογραφές, που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα ταξινόμησης, ανάμεσα στις κλάσεις Chardonnay με Ρομπόλα και Syrah με Ρομπόλα. Πίνακας 4 Η ποσοτική αξιολόγηση για την ταξινόμηση ανάμεσα στις κατηγορίες Syrah, Chardonnay, Merlot και Ρομπόλα, για την περιοχή του Μεγαπλατάνου. ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Chardonnay Syrah Ρομπόλα Merlot Chardonnay 72,91% 26,87% 30,50% 3,22% Syrah 4,12% 49,74% 6,88% 3,71% Ρομπόλα 22,29% 21,56% 61,31% 2,62% Merlot 0,66% 1,83% 1,30% 90,44% Overall Accuracy 67,58% Συμπεράσματα Από την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της αναπτυγμένης μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων προκύπτει η επιτυχημένη πλήρωση των αρχικών στόχων της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αναπτύχθηκε μεθοδολογία με σημαντικό βαθμό τυποποίησης με την οποία εντοπιστήκαν τα αμπελοτεμάχια με ακρίβεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 81% (σε ορθότητα) και 86% (σε πληρότητα) σε κάθε τύπο δεδομένων και στις δυο (2) περιοχές μελέτης. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μεθοδολογία με βάση την αντικειμενοστραφή ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων για το διαχωρισμό και τον εντοπισμό των διαφορετικών ποικιλιών σε αμπελώνες. Σε αντίθεση με παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες της διεθνούς βιβλιογραφίας [Lacar et al.,2001; Ferreiro-Armán et al.,2006; Ferreiro-Armán et al.,2007], σε αυτή την εργασία ο διαχωρισμός έγινε σε περισσότερες από δύο (2) κατηγορίες (από 3 έως 7) αυξάνοντας κατά πολύ την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Το πρώτο σκέλος της κυρίως εργασίας δηλαδή η προσπάθεια εντοπισμού αμπελοτεμαχίων σε εικόνες υψηλής ανάλυσης μέσω αντικειμενοστραφών ταξινομήσεων αξιολογείται με πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Η ανάλυση αντικειμενοστραφούς χαρακτήρα, σε σύγκριση με τις ταξινομήσεις που βασίζονται στα εικονοστοιχεία, αποδείχθηκε ότι διευκόλυνε την αναγνώριση των καλλιεργειών αμπέλου και απέτρεψε τις αναμείξεις με άλλα είδη βλάστησης. Η ανάλυση που βασίζεται στα αντικείμενα αξιοποίησε για αυτό το σκοπό, εκτός από φασματικά, και άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι τα γεωμετρικά και τα χαρακτηριστικά υφής των αντικείμενων, γνωρίσματα που εξορισμού δεν υφίστανται στην ανάλυση που βασίζεται στα εικονοστοιχεία. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση της μεθοδολογίας αντικειμενοστραφούς ανάλυσης με τη γενίκευση χαρακτηριστικών ως κανόνες παραγωγής, κρίθηκε αποδοτική, αποτελεσματική και επιπλέον ευέλικτη στην εφαρμογή και στις τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις εικόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αμπελοτεμάχια εντοπίστηκαν από τις ταξινομήσεις με υψηλά ποσοστά πληρότητας και ορθότητας, ειδικά για τις περιπτώσεις των συγχωνευμένων (pan-sharpened) εικόνων, όπου η αυξημένη χωρική ανάλυση διευκόλυνε τον εντοπισμό ενισχύοντας το γραμμικό πρότυπο των αμπελοκαλλιεργειών. Ο διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου μέσω αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης αποτέλεσε πολυπλοκότερο και δυσκολότερο στόχο για τη συγκεκριμένη εργασία, δεδομένης 9 /11

10 της ομοιότητας στις φασματικές υπογραφές των διαφορετικών ποικιλιών, καθώς αυτές ανήκουν στο ίδιο είδος φυτού. Στο γενικότερο πλαίσιο των προσεγγίσεων παγκοσμίως πάνω στο ζήτημα του διαχωρισμού ποικιλιών αμπέλου με τηλεπισκοπικές μεθόδους, υπήρξε τολμηρό εγχείρημα, καθώς χρησιμοποιήθηκαν πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα και επίσης επιχειρήθηκαν ταξινομήσεις ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος ποικιλιών, έναντι των υπερφασματικών εναέριων δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό ποικιλιών, συνήθως ανά δύο (2), σε ανάλογες εργασίες. Τα αποτελέσματα για τις ολιγοπληθέστερες ταξινομήσεις, δηλαδή ανά τρείς (3) ποικιλίες, παρουσίασαν ποσοστά συνολικής ακρίβειας πάνω από 85%. Στις ταξινομήσεις με μεγαλύτερο πλήθος ποικιλιών τα ποσοστά συνολικής ακρίβειας μειώνονται σταδιακά αλλά σε κάθε περίπτωση η ποικιλία που αντιστοιχεί στα εκάστοτε δεδομένα ελέγχου έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό ταξινόμησης, οπότε σε επίπεδο αμπελοτεμαχίων συγκεκριμένης καλλιέργειας, η πλειοψηφική ποικιλία θα χαρακτήριζε σωστά την καλλιέργεια. Έτσι, και ο διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου θεωρείται επιτυχής στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παρόντα χρόνο (Σεπτέμβριος 2014) ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική συνεχίζω τη μελέτη τηλεπισκοπικών μεθόδων για την αμπελουργία ακριβείας, αξιοποιώντας νέα δεδομένα και τεχνικές, στο πλαίσιο του εργαστηρίου τηλεπισκόπησης της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται τεχνικές προεπεξεργασίας των δεδομένων με σκοπό την αρχική ατμοσφαιρική διόρθωση των δεδομένων και μετέπειτα την εξαγωγή των γραμμών φύτευσης των αμπελιών, ούτως ώστε η ταξινόμηση να διενεργείται μόνο σε αντικείμενα που απεικονίζουν την κόμη της φυλλικής επιφάνειας (canopy) του αμπελιού, και να ελαχιστοποιείται έτσι ο βαθμός επιρροής των στοιχείων του υποβάθρου και κυρίως του χώματος. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται βελτιστοποίηση της ομάδας κανόνων παραγωγής, μέσω προσθήκης ή τροποποίησης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Ακόμα, διερευνάται, η σχέση των επεξεργασμένων στοιχειών από τις καταγραφές του φασματογράφου με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις ταξινομήσεις. Επιπλέον τα αποτελέσματα της προπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας που αφορούν το διαχωρισμό ποικιλιών αμπέλου, καθώς και επιπλέον αποτελέσματα από ταξινόμηση εικόνων από τις οινοπαραγωγικές περιοχές Νάουσα και Αμύνταιο, ελέγχθηκαν και με έναν επιπλέον τρόπο αξιολόγησης, όχι σε επίπεδο pixel αλλά σε επίπεδο αμπελοτεμαχίου. Πιο συγκεκριμένα κάθε αμπελοτεμάχιο ταξινομήθηκε στην ποικιλία για την οποία τα δεδομένα ελέγχου κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική της πραγματικής κατάστασης, καθώς οι διαφορετικές ποικιλίες φυτεύονται ως επί το πλείστον ανά αμπελοτεμάχιο. Η αξιολόγηση σε επίπεδο αμπελοτεμαχίου έδειξε στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακρίβεια ταξινόμησης 100%. Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και η υιοθέτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ημι-αυτόματου εργαλείου για τη διαχείριση και τον έλεγχο των καλλιεργειών αμπέλου. 10 /11

11 Βιβλιογραφία Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου Bramley, R. G. V., Smarter thinking on soils survey, Australian and New Zealand Wine Industry Journal, vol. 18, pp Doucette, P., P. Agouris, and A. Stefanidis, Automation and digital photogrammetric workstations, Manual of Photogrammetry, Fifth edition (C. McGlone, editor), American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, pp Ferreiro-Armán, M., Alba-Castro, J. L., Homayouni, S., Da Costa, J. P., Martín-Herrero, J., Vine variety discrimination with airborne imaging spectroscopy, Proc. SPIE Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability IV, vol Ferreiro-Armán, M., Da Costa, J. P., Homayouni, S., Martín -Herrero, J., Hyperspectral image analysis for precision viticulture, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4142, pp Karantzalos, K., Argialas, D., A Region-based Level Set Segmentation for Automatic Detection of Man-made Objects from Aerial and Satellite Images, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 75, No. 6, pp Lacar, F.M., Lewis, M. M., Grierson, I.T., Use of hyperspectral imagery for mapping grape varieties in the Barossa Valley, South Australia, Proceedings of the Int. Geoscience and Remote Sensing Symposium, Sydney, Australia, vol. 6, pp Lamb, D. W., Weedon, M. M., & Bramley, R. G. V., Using remote sensing to predict phenolics and colour at harvest in a Cabernet Sauvignon vineyard: Timing observations against vine phenology and optimising image resolution, Australian Journal of Grape and Wine Research, vol. 10, pp Lamb, D.W., The use of qualitative airborne multispectral imaging for managing agricultural crops a case study in south-eastern Australia, Australian Journal of Experimental Agriculture, vol. 40, pp Padwick, C., Deskevich, M., Pacifici, F., & Smallwood, S., WorldView 2 pansharpening, ASPRS 2010, Annual Conference. San Diego, California. Wiedemann, C., Heipke, C., Mayer, H. and S. Hinz, Automatic extraction and evaluation of road networks from MOMS-2P imagery, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 30(3/1), pp /11

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1. Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών 3 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 4. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Τοπουζέλης Κ. 1, Καραθανάση Β. 1, Παυλάκης Π. 2, Ρόκος. 1 1 Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Σχολή Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος Κασσιός²

Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος Κασσιός² Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοματοποιημένo σύστημα κατάτμησης εικόνας και ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αφροδίτη Μάλλιαρη Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης Πετρέλλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μεταπτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ Σμαράγδα Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα