ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ"

Transcript

1 Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Με το υπ αριθµ. πρωτ. 1904/ έγγραφο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τέθηκε υπόψη µας, προκειµένου να εκφράσουµε την γνώµη µας, το υπ αριθµ. πρωτ. 507/ έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου το οποίο έχουν ως εξής: «α) Όπως γνωρίζετε τον τελευταίο καιρό µετά την ψήφιση του νόµου περί απελευθέρωσης των επαγγελµάτων υπάρχει µία σύγχυση για το τι πραγµατικά ισχύει και τι όχι σχετικά µε την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. Στα πλαίσια αυτά δεν γνωρίζουµε αν ο κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας έχει ακόµη ισχύ. Ενδεικτικά ερωτήµατα όπως: 1. Επιτρέπεται εντός του ίδιου Ιατρικού Συλλόγου κάποιος να λειτουργεί 2 ο ιατρείο όντας µέλος του; (µε διαφορετικό ωράριο λειτουργίας) 2. Επιτρέπεται κάποιος από άλλο Ιατρικό Σύλλογο να ανοίγει 2 ο ιατρείο χωρίς άδεια (για ειδικούς λόγους) από τον ιατρικό Σύλλογο; 3. Η δηµόσια προβολή µέσω καταχωρήσεων στον τύπο του ιατρικού έργου καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού ενός ιατρείου ή διαγνωστικού κέντρου συνεχίζει να απαγορεύεται; Ιδιαίτερα για τα κέντρα που είναι πια εµπορικές επιχειρήσεις; 4. Επιτρέπεται κάποιος να εγγράφεται ταυτόχρονα (µόνιµα ή προσωρινά) σε δύο Ιατρικούς Συλλόγους µε σκοπό την λειτουργία δύο ιατρείων; 5. Μπορεί να εργάζεται κάποιος σε Κέντρο της Κορινθίας (σαν απλός συνεργάτης) και να έχει ιατρείο στην Αθήνα; Τέλος θα θέλαµε την άποψη του ΠΙΣ για ένα ειδικό πρόβληµα που έχει προκύψει στην περιοχή µας. Ιατρός µη µέλος του συλλόγου µας, ειδικότητας ακτινολόγου, συνεργάζεται µε διαγνωστικό κέντρο της περιοχής µέσω της τηλεϊατρικής χωρίς την φυσική του παρουσία στο κέντρο. Ο ιατρός είναι συνεργάτης και η άδεια λειτουργίας του απεικονιστικού εργαστηρίου, καθώς και η επιστηµονική υπευθυνότητα ανήκουν σε άλλο ακτινολόγο. Επειδή το 1

2 πρόβληµα είναι σύνθετο θα θέλαµε την ολοκληρωµένη άποψή σας. Όντας σίγουροι ότι θα έχουµε έγκυρη και γρήγορη νοµική γνωµοδότηση για τα θέµατα αυτά, που αργά η γρήγορα θα απασχολήσουν όλους τους συλλόγους». Το άρθρο 1 παρ.2 του νόµου 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/ ), το οποίο τιτλοφορείται «αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας» ορίζει ότι: «οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων επιβάλλεται να ερµηνεύονται σε αρµονία προς την αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισµού. ιατάξεις που προβλέπουν περιορισµούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων είναι στενώς ερµηνευτέες». Ακολούθως, το άρθρο 2 του ίδιου νόµου το οποίο έχει τίτλο «Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων» ορίζει ότι: «1. Οι προβλεπόµενοι στην ισχύουσα νοµοθεσία περιορισµοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων, πέραν εκείνων των επαγγελµάτων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο κεφάλαιο Β` του παρόντος, καταργούνται µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 2. Ως περιορισµοί, κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, νοούνται οι εξής: α) Η ύπαρξη, δυνάµει προβλέψεως νόµου, περιορισµένου αριθµού προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, είτε ο αριθµός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εµµέσως βάσει πληθυσµιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλµατος µόνο προς συµπλήρωση του αριθµού τούτου. β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλµατος από την εκτίµηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγµατικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ µέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ` όλη την επικράτεια είτε σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εν όψει αφ` ενός του αριθµού των προσώπων που ασκούν το επάγγελµα και αφ` ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο είναι αυτή επιτρεπτή. δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ των εγκαταστάσεων 2

3 προσώπων που ασκούν το επάγγελµα. ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δηµιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα. στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της ασκήσεως του υπό ορισµένη ή ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός της ασκήσεως του υπό εταιρική µορφή, επιτρεποµένης µόνο της ατοµικής ασκήσεως αυτού. η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτοµένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας. θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιµών ή αµοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την εφαρµογή συντελεστή κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό. ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει µαζί µε τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισµοί πέραν εκείνων που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ` ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ περιορισµού αναφεροµένου στην παράγραφο 2 ή θεσπιζόµενου δυνάµει της παραγράφου 3, ως έχει ή µε ηπιότερη µορφή, εάν: Ι. Με τον περιορισµό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και II. Ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτηση του και, από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, και III. Ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους». Στη συνέχεια, µε την παράγραφο 10 του άρθρου 24 Ν.4002/2011{ΦΕΚ Α 180/ } καταργήθηκε, από τότε που ίσχυσε, η παρ. 21 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 {ΦΕΚ Α 150/ }, µε την οποία παρατάθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 2 και 3 του ανωτέρω νόµου προθεσµίες µέχρι 3

4 , για τα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, µε το άρθρο 3 του ίδιου νόµου ορίστηκαν τα ακόλουθα: «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων 1. Η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο Κεφάλαιο Β` του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δέσµια αρµοδιότητα, συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο σηµείο και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο, το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Έννοµες συνέπειες που προβλέπονται στο νόµο επερχόµενες ή επιβαλλόµενες µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς τη λήψη της απαιτούµενης προς τούτο διοικητικής άδειας, νοούνται µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, συναπτόµενες προς την έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς προηγούµενη αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια διοικητική αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο, καθώς και προς την άσκηση του επαγγέλµατος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως από την αρµόδια διοικητική αρχή. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ` ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισµένο επάγγελµα από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, αν η διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας». Εξάλλου, στο Κεφάλαιο Β του ανωτέρω νόµου, περί του οποίου προβλέπει το άρθρο 2 παρ.1 αυτού, περιλαµβάνονται τα επαγγέλµατα του Συµβολαιογράφου, 4

5 του ικηγόρου και του Μηχανικού, δηλαδή δεν περιλαµβάνεται αυτό του ιατρού, µε το άρθρο δε 9 αυτού ρητώς εξαιρούνται από το ρυθµιστικό του περιεχόµενο «οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών που ρυθµίζονται µε το ν.3887/2010 και των φαρµακοποιών». Ακόµη, στο άρθρο 9 παρ. 3 εδαφ. β του ίδιου νόµου, ορίζεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Περαιτέρω, στο µεν άρθρο 3 του Α.Ν. 1565/1939 ορίζεται ότι «ίνα χορηγηθεί άδεια ασκήσεως της ιατρικής απαιτείται ο αιτών: α)..ε) να σηµειούται εν τη αιτήσει ο Ιατρικός Σύλλογος, εις την περιφέρειαν του οποίου ο ιατρός προτίθεται να έχη την επαγγελµατική αυτού εγκατάστασιν», στο δε άρθρο 3 του Β / ότι «µέλη του Ι.Σ. είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν τη περιφερεία αυτού επαγγελµατικώς εγκατεστηµένοι ιατροί και καθ οιονδήποτε τρόπον ακούντες το επάγγελµα κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1565/1939». Τέλος, στο άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του ν.3418/2005 ορίζεται ότι: «1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήµιση ή συστηµατική δηµόσια παρουσία ή αναφορά του ονόµατος του ιατρού, άµεσα ή έµµεσα, η οποία είτε προέρχεται από είτε διενεργείται µε δική του υποκίνηση. 2 Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δηµόσιο χώρο διαφηµιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανοµή φυλλαδίων, αγγελιών, δηµοσιευµάτων ή οποιαδήποτε φύσης διαφηµιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι εφόσον µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα για την έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, µε το οποίο θα θεσπίζονται εξαιρέσεις από την ρύθµιση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η τελευταία αυτή ρύθµιση έχει πλήρη εφαρµογή, κάθε δε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς την ρύθµιση που αυτή θεσπίζει δεν ισχύει. Κατά συνέπεια από του χρόνου ισχύος του ανωτέρω νόµου τόσο η διάταξη του άρθρου 7 του Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας (ν. 3418/2005), µε την οποία ρυθµίζονται τα του τόπου ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ορίζονται οι προϋποθέσεις, µε τις οποίες είναι δυνατόν ο ιατρός να παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες του εκτός της περιφέρειας του ιατρικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, ως θεσπίζουσα περιορισµούς στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους περιορισµούς που καταργούνται µε το άρθρο 2 του ν.3919/2011, όσο και οι διατάξεις µε τις οποίες τίθενται περιορισµοί σχετιζόµενοι µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίοι συνάπτονται µε την ύπαρξη 5

6 ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας (όπως ενδεικτικά το άρθρο 11 του π. δ/τος 84/2001) πρέπει να θεωρούνται καταργηθείσες από τις 02/08/2011 (βλ. και αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόµου, σύµφωνα µε την οποία «από τη δηµοσίευση του προτεινοµένου σχεδίου νόµου, επέρχεται κατάργηση όλων των απαριθµούµενων στο άρθρο τούτο (2) περιορισµών που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων, οι οποίοι προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία»). Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η θεσπιζόµενη µε το άρθρο 17 του ν.3418/2005 απαγόρευση διαφήµισης εξακολουθεί, µε την κατωτέρω διατυπωµένη ειδικότερη επιφύλαξη, ισχύουσα, δεδοµένου ότι ο περιορισµός αυτός δεν καταργήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, αφού οι περιορισµοί που αίρονται αναφέρονται στη διάταξη αυτή περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. Εξάλλου, το γεγονός ότι αίρονται οι περιορισµοί ως προς τον εταιρικό τύπο, ως προς τη σύνθεση και την ιδιότητα των εταίρων δεν οδηγεί σε άρση της ανωτέρω απαγόρευσης, αφού ο σκοπός παραµένει ο ίδιος, δηλαδή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ενόψει των ανωτέρω η γνώµη µας επί των τεθέντων ερωτηµάτων είναι η ακόλουθη: 1) Επιτρέπεται σε ιατρό να διατηρεί και άλλο ιατρείο στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος. 2) Επιτρέπεται σε ιατρό να ανοίξει ιατρείο και εκτός της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος, χωρίς προς τούτο να απαιτείται η προηγούµενη άδεια του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου. 3) Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διαφηµίσεων που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 3418/2005, ανεξάρτητα από τη µορφή µε την οποία παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, όµως, σε ότι αφορά στην δυνατότητα διαφήµισης του µηχανολογικού εξοπλισµού ενός ιατρείου ή διαγνωστικού κέντρου, διατηρούµε σοβαρή επιφύλαξη εάν εξακολουθεί ισχύουσα η εν λόγω απαγόρευση, ενόψει του ότι η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3919/2011 επιβάλλει οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν στην άσκηση επαγγελµάτων να ερµηνεύονται σε αρµονία προς την αρχή της προστασίας του ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια η δυνατότητα διαφήµισης ως προς το εν λόγω ζήτηµα µπορεί να υποστηριχθεί ότι εξυπηρετεί τον καλώς εννοούµενο ανταγωνισµό και συντελεί στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και συνακόλουθα να θεωρηθεί ότι είναι πλέον επιτρεπτή υπό το καθεστώς του ν.3919/

7 4) Εξακολουθεί ισχύουσα η υποχρέωση του ιατρού να είναι εγγεγραµµένος σε ένα Ιατρικό Σύλλογο, δεν έχει δε αυτός υποχρέωση προκειµένου να λειτουργήσει και άλλο ιατρείο εκτός της περιφέρειας του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος, να εγγραφεί (προσωρινά ή µόνιµα) και στον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο. Η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση έχει ως αφετηρία την σκέψη ότι ο νοµοθέτης του ν.3919/2011 αίροντας τους τοπικούς περιορισµούς σε ότι αφορά στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήµατος δεν ηθέλησε να µεταβάλλει και την θεµελιώδη αρχή ότι ο ιατρός πρέπει να είναι µέλος ενός µόνο Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο οργανώνει ως ΝΠ. ιαφορετική ερµηνευτική προσέγγιση θα κινδύνευε να οδηγήσει στο άτοπο αποτέλεσµα της αθρόας προσωρινής εγγραφής ιατρών από άλλους Συλλόγους προκειµένου π.χ. να επηρεασθεί η εκλογή των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλων αποφάσεων αυτού, πράγµα το οποίο πρέπει να αποκρουσθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιµο να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση επί του θέµατος αυτού ενόψει του εµφανιζόµενου κενού δικαίου. 5) Με τον ανωτέρω νόµο έχουν αρθεί οι γεωγραφικοί περιορισµοί και η επιβολή συνεργασίας υπό συγκεκριµένο νοµικό µανδύα όσον αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και εποµένως ο οποιοσδήποτε ιατρός µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ως συνεργάτης σε κέντρο το οποίο λειτουργεί εκτός της περιφερείας του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου ο ίδιος διατηρεί ιατρείο. 6) Ενόψει της πρόβλεψης του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3919/2011 πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη νοµιµότητα της συνεργασίας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ιατρού στο ιαγνωστικό Κέντρο. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011 Ο γνωµοδοτών δικηγόρος Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος ικηγόρος (ΑΜ ΣΑ 25632) Στον Άρειο Πάγο και στο Συµβούλιο της Επικρατείας τ. Πρόεδρος της Ένωσης ιοικητικών ικαστών Ελλάδος Τηλ , fax , κιν

Αθήνα, 27.10.2011. Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο.

Αθήνα, 27.10.2011. Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο. Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΝ ΚΑΘ. ΔΙΑΧ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ BRITTNAU ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2618 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25/VΙI/2012 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα