Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010 και ώρα 10:00, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χρ. Γεραρής, Πρόεδρος, Λ. Κοτσαλής, Αγ. Παπανεοφύτου, Αν. Πράσσος και Αντ. Ρουπακιώτης, τακτικά µέλη της Αρχής, και τα αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής Γρ. Πάντζιου και Γρ. Λαζαράκος, σε αντικατάσταση των τακτικών µελών Αν. Ποµπόρτση και Αν. Ιωάν. Μεταξάς, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν, λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, ο ηµήτρης Ζωγραφόπουλος, δικηγόρος ( Ν) νοµικός ελεγκτής, ως εισηγητής. Επίσης, παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, και η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: Τη 13 Μαΐου 2010 αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονοµικών (http://www.mnec.gr/el/press_office/deltiatypou/articles/article1337.html) ελτίο Τύπου µε θέµα Ανακοίνωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εκτεταµένων ελέγχων σε γιατρούς µετά από διασταυρώσεις στοιχείων. Το εν λόγω ελτίο Τύπου συνοδευόταν από Παραρτήµατα µε σχετικούς πίνακες (http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/press_office/deltiatypou/documents/2010 _05_12_doctors.pdf), όπου περιλαµβάνονταν και δύο πίνακες (αντίστοιχα, Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ) σχετικά µε Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις και µε Γιατρούς για τους οποίους έχουν καταλογιστεί ή είναι υπό καταλογισµό πρόστιµα. Οι πίνακες αυτοί προσδιορίζουν 1

2 ονοµαστικά ιατρούς, στους οποίους αποδίδονται παραβιάσεις διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Ο Πίνακας ΙΙ περιλαµβάνει συνολικά 57 ιατρούς και περιέχει 4 στήλες µε τα πλήρη ονοµατεπώνυµα, την επαγγελµατική διεύθυνση, την ειδικότητα των ενδιαφεροµένων και το είδος των παραβάσεων, που τους αποδίδονται. Ο Πίνακας ΙΙΙ περιλαµβάνει 9 συνολικά ιατρούς και δύο διαγνωστικά κέντρα, περιέχει 3 στήλες µε τα πλήρη ονοµατεπώνυµα (για τα διαγνωστικά κέντρα την επωνυµία), την περιοχή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και το ύψος των προστίµων που έχουν καταλογιστεί ή είναι υπό καταλογισµό. Ένας τρίτος πίνακας (Ι) είχε ως θέµα ηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου και περιέχει τρεις στήλες µε τα αρχικά ονοµατεπωνύµων, το δηλωθέν εισόδηµα και την ειδικότητα των ενδιαφεροµένων. Ο τέταρτος πίνακας (σχετικός µε τη λεγόµενη υπόθεση De Puy) περιέχει τρεις στήλες για 12 συνολικά πρόσωπα, όπου η στήλη ονοµατεπώνυµα είναι κενή, ωστόσο υπάρχουν δύο στήλες µε το δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα των ενδιαφεροµένων ιατρών ορθοπεδικών και το ύψος των συνολικών καταθέσεων έως 31/12/2009. Υποβλήθηκαν στην Αρχή οι υπ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3093/ και Γ/ΕΙΣ/3094/ εξώδικες δηλώσεις (όπως αυτές συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, µε τα υπ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3622/ , Γ/ΕΙΣ/4380/ και Γ/ΕΙΣ/3502/ έγγραφα, αντίστοιχα) της A, ιατρού Αθηνών, και της B, ιατρού Πειραιά, οι οποίες κατήγγειλαν στην Αρχή την κατά τα προαναφερόµενα δηµοσιοποίηση δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Η A περιλαµβανόταν στον Πίνακα ΙΙ σχετικά µε Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ενώ η B περιλαµβανόταν στον Πίνακα ΙΙΙ σχετικά µε Γιατρούς για τους οποίους έχουν καταλογιστεί ή είναι υπό καταλογισµό πρόστιµα. Ακολούθως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, µε το υπ αρ. πρωτ../ έγγραφό του, κατήγγειλε στην Αρχή, αφενός, τη δηµοσίευση της λίστας των ιατρών που υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις και, αφετέρου, την αναγραφή του ΑΜΚΑ των θεραπόντων ιατρών στα συνταγολόγια των ασφαλισµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Με αφορµή τις προαναφερόµενες καταγγελίες, η Αρχή συνήλθε τη 10/06/2010 για να εξετάσει τη νοµιµότητα της δηµοσιοποίησης των επίµαχων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθόσον αφορά την τήρηση των ουσιαστικών διατάξεων του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του φορολογικού απορρήτου. Προηγουµένως, κάλεσε, µε 2

3 το υπ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3425/ έγγραφό της, το Υπουργείο Οικονοµικών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να την ενηµερώσει για τα εξής: (α) σε ποια διάταξη νόµου προβλέπεται η δηµοσιοποίηση των επίµαχων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφεροµένων ιατρών και (β) ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετείται µε τη δηµοσιοποίηση αυτή. Ακολούθως, η Αρχή συνεδρίασε για τη συζήτηση της υπόθεσης στις 08/07/2010. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του θέµατος οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών Ασ. Ροδοκάλη, Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, και Αθ. Τσιοκάνης, Πάρεδρος ΝΣΚ, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσµία, προκειµένου να υποβάλουν στην Αρχή υπόµνηµα για την πληρέστερη ανάπτυξη των ισχυρισµών τους. Το υπόµνηµα αυτό υποβλήθηκε στην Αρχή, µε αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/4380/ Μετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, αφού αναγνώστηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 10/06/2010 και 08/07/2010, άκουσε την πρόταση του εισηγητή και µετά από διεξοδική συζήτηση, Η Αρχή: ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 1. Επειδή, µε τις διατάξεις των άρθρων 9Α του Συν/τος, 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), καθώς, επίσης, µε τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, της Σύµβασης 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Ν. 2472/1997, κατοχυρώνεται το ατοµικό δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού, ήτοι η προστασία του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα. 2. Επειδή, κατά την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι περιορισµοί ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να ορίζονται γενικώς και αντικειµενικώς µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε διάταγµα, να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δηµόσιου συµφέροντος, να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και να µη θίγουν τον πυρήνα του ατοµικού δικαιώµατος. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) έχει δεχθεί, ιδίως κατά την ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 2 της ΕΣ Α, ότι οποιαδήποτε επέµβαση (περιορισµός) στην ιδιωτική 3

4 ζωή του ατόµου από τη δηµόσια εξουσία πρέπει να προβλέπεται σε νόµο, που φέρει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσβασιµότητας (accessibility) και της προβλεψιµότητας των συνεπειών του (foreseeability). Η νοµολογία αυτή απηχεί την αρχή της νοµιµότητας, που διέπει τη δράση της δηµόσιας διοίκησης, υπό την έννοια ότι η αρµοδιότητα των δηµόσιων αρχών πρέπει να προβλέπεται από νόµο και να ασκείται σύµφωνα µε το νόµο. 3. Επειδή, η ανάρτηση στο ιαδίκτυο των ονοµατεπωνύµων και των επαγγελµατικών διευθύνσεων παραβατών της φορολογικής νοµοθεσίας συνιστά επεξεργασία απλών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και έντονο περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος πληροφοριακού αυτοκαθορισµού, εν όψει των ιδιαίτερων κινδύνων του ιαδικτύου για την προσωπικότητα του ατόµου (καθολική και µη τυχόν ελεγχόµενη πρόσβαση, χρήση µηχανών αναζήτησης πληροφοριών, απεριόριστη δυνατότητα συσχετισµού πληροφοριών και δηµιουργία profile, µεταφόρτωση πληροφοριών, κλπ.). Συνεπώς, κατά τα προλεχθέντα, απαιτείται να προβλέπεται σε νόµο η αρµοδιότητα της δηµόσιας αρχής για τη δηµοσιοποίηση µέσω του ιαδικτύου των ονοµατεπωνύµων και λοιπών επαγγελµατικών στοιχείων φορολογουµένων προς επιδίωξη συγκεκριµένου θεµιτού σκοπού. 4. Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση, το Υπουργείο Οικονοµικών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προέβη σε ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του, στις 13 Μαΐου 2010, ελτίου Τύπου µε θέµα Ανακοίνωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εκτεταµένων ελέγχων σε γιατρούς µετά από διασταυρώσεις στοιχείων. Το εν λόγω ελτίο Τύπου συνοδευόταν από Παραρτήµατα µε σχετικούς πίνακες, όπου περιλαµβάνονταν και δύο πίνακες (αντίστοιχα, Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ) σχετικά µε Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις και µε Γιατρούς για τους οποίους έχουν καταλογιστεί ή είναι υπό καταλογισµό πρόστιµα. Οι πίνακες αυτοί προσδιόριζαν ονοµαστικά ιατρούς, στους οποίους αποδίδονταν παραβιάσεις διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Ο Πίνακας ΙΙ περιελάµβανε συνολικά 57 ιατρούς και περιείχε 4 στήλες µε τα πλήρη ονοµατεπώνυµα, την επαγγελµατική διεύθυνση, την ειδικότητα των ενδιαφεροµένων και το είδος των παραβάσεων, που τους αποδίδονταν. Ο Πίνακας ΙΙΙ περιελάµβανε 9 συνολικά ιατρούς και δύο διαγνωστικά κέντρα, περιείχε 3 στήλες µε τα πλήρη ονοµατεπώνυµα (για τα διαγνωστικά κέντρα την επωνυµία), την περιοχή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και το ύψος των προστίµων που είχαν καταλογιστεί ή ήταν υπό καταλογισµό. 4

5 5. Επειδή, παρά τα όσα ισχυρίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η ανωτέρω επεξεργασία δια µέσου του ιαδικτύου απλών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ιατρών, που φέρονται να υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, δεν προβλέπεται από ρητή νοµοθετική διάταξη. Αντιθέτως, η επεξεργασία αυτή προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ) και του άρθρου 31 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), που καθιερώνουν, ως κανόνα, το φορολογικό απόρρητο, το οποίο κάµπτεται µόνο στις περιοριστικά οριζόµενες από το νοµοθέτη περιπτώσεις. Συνεπώς, η επίµαχη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν παρίσταται νόµιµη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 1) Αποφαίνεται ότι η δηµοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, ως υπευθύνου επεξεργασίας, στις 13 Μαΐου 2010, ελτίου Τύπου µε πίνακες ιατρών φεροµένων ως παραβατών της φορολογικής νοµοθεσίας συνιστά µη νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 2) Απευθύνει προειδοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας να άρει, εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας, την επίµαχη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αποσύροντας το συγκεκριµένο ελτίο Τύπου από το διαδικτυακό του τόπο. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Χρίστος Γεραρής Γεωργία Παλαιολόγου 5

6 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013

Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3898/10-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.07.2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:Γ/ΕΞ/4004-2/29.07.2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.07.2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:Γ/ΕΞ/4004-2/29.07.2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.07.2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:Γ/ΕΞ/4004-2/29.07.2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2009 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 520/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 520/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 520/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 1.1. Ν. 2238/1994 1 1.1.1. Άρθρο 66 - Φορολογικός έλεγχος 1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα