ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ Άρθρο 1 - Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τίθενται στην κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ µε ονοµαστική αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και κέρµατα ευρώ µε ονοµαστική αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1, 2 ευρώ. Κατά το διάστηµα από 1 ης Ιανουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου 2002 παράλληλα µε τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα δραχµών. Άρθρο 2 - Έκδοση κερµάτων ευρώ 1. Το δικαίωµα έκδοσης µεταλλικών κερµάτων ευρώ οποιασδήποτε αξίας ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), της ποσότητας των προς έκδοση κερµάτων ευρώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 3 - Εθνικές παραστάσεις 1. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι παραστάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των παραστάσεων της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του Ν.. 488/1974 (ΦΕΚ 203 Α ). Στο ίδιο προεδρικό διάταγµα περιλαµβάνεται η περιγραφή της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ και προσαρτάται παράρτηµα µε τις παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης ευρώ. Το παράρτηµα αυτό ενηµερώνεται µε τις εκάστοτε αναγγελίες αντικατάστασης. 3. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 4. Κατά την πρώτη έκδοση και κυκλοφορία, από , των κερµάτων ευρώ, η εθνική όψη τους περιλαµβάνει αναγραφή της αξίας τους, απεικόνιση των δώδεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε κυκλική διάταξη, καθώς και παραστάσεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως: -στο κέρµα του ενός λεπτού απεικονίζεται µια τριήρης της Αθηναϊκής ηµοκρατίας των κλασικών χρόνων. -στο κέρµα των δύο λεπτών απεικονίζεται δρόµωνας ή κορβέτα, τύπος πλοίου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα ( ). -στο κέρµα των πέντε λεπτών απεικονίζεται δεξαµενόπλοιο που συµβολίζει τη σύγχρονη Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία. -στο κέρµα των δέκα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή. -στο κέρµα των είκοσι λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. -στο κέρµα των πενήντα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου. -στο κέρµα του ενός ευρώ είναι αντίγραφο όψης Αθηναϊκού τετραδράχµου του 5ου π.χ. αιώνα µε παράσταση γλαύκας, συµβόλου της Θεάς Αθηνάς. -στο κέρµα των δύο ευρώ απεικονίζει την απαγωγή της Ευρώπης από τον ία, µεταµορφωµένο σε ταύρο, όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό του 3ου µ.χ. αιώνα που βρέθηκε στη Σπάρτη. Στη στεφάνη του κέρµατος αυτού αναγράφεται «Ελληνική ηµοκρατία». -Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε µετάλλια και µάρκες από µέταλλα ή σε οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό αντικείµενο που ενδέχεται να εκληφθεί ως νόµισµα του συνόλου ή τµήµατος των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 4 - Παραγωγή (κοπή - τύπωση) κερµάτων ευρώ 1. Για την κοπή τύπωση των κερµάτων ευρώ ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την κοπή και τύπωση της δραχµής. 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), προστίθεται πρόταση ως εξής: «Στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισµού παρίσταται εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστώνται Επιτροπές παραλαβής και παράδοσης των αποσυρόµενων κερµάτων δραχµών, αποτελούµενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος απόσυρσης και καταστροφής τους. Τα κέρµατα αυτά µετά την καταστροφή τους, παραδίδονται στον Ο...Υ. προς εκποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τον διέπουν. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ) του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών αυτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Άρθρο 5 - Ανταλλαγή αποσυρόµενων νοµισµάτων 1. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι την 1η Μαρτίου 2012 τα τραπεζογραµµάτια δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Καταστατικού της. 2. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι και την 1η Μαρτίου 2004, τα κέρµατα δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Μετά την παραπάνω προθεσµία η αξίωση προς ανταλλαγή παραγράφεται υπέρ του ηµοσίου. 3. εν υφίσταται υποχρέωση ανταλλαγής κερµάτων τα οποία είναι παραχαραγµένα, κίβδηλα, εµφανώς αλλοιωµένα ή ελλιποβαρή για λόγους που δεν ανάγονται στη συνήθη χρήση τους. Άρθρο 6 - Αναµνηστικά νοµίσµατα 1. Η έγκριση της ποσότητας των εκδιδόµενων αναµνηστικών νοµισµάτων ευρώ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος. 2. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α ) προστίθεται η φράση: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Κ».

2 Άρθρο 7 - Μεταβατικές διατάξεις 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η µε οποιονδήποτε τρόπο θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2002, ώρα α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρµατα ευρώ από και τραπεζογραµµάτια ευρώ από προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα για πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε την πράξη υπ αριθµ. 45/ του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291 Α ), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (προεφοδιασµός). Από την ηµεροµηνία του προεφοδιασµού τους τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα προεφοδιασµού στα υποκαταστήµατά τους της ηµεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύµατα να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. β. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν νοµίµως προεφοδιασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρµατα και τραπεζογραµµάτια ευρώ (υποπροεφοδιασµός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: πό κέρµατα προς επιχειρήσεις της ηµεδαπής και από τραπεζογραµµάτια των 5 και 10 ευρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστηµένες εντός της ζώνης του ευρώ. -Από κέρµατα προς το κοινό, υπό µορφή «συσκευασιών εξοικείωσης», το περιεχόµενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ηµεροµηνίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα που θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, µπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ηµεροµηνίας η διάθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα, κερµάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υπό τις οριζόµενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόµενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισµό των δικαιούχων επιχειρήσεων. -Από τραπεζογραµµάτια προς τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία είναι εγκατεστηµένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων µε κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ηµεροµηνία τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. γ. Σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να µεταβάλλει τις προϋποθέσεις προεφοδιασµού, καθώς και, µε πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες και τις παρεχόµενες αξίες. 3. Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εµπρόθεσµης εξόφλησης της αξίας των κερµάτων και τραπεζογραµµατίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδ.α του παρόντος άρθρου προεφοδιασµού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει επ ονόµατί της και για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρεχόµενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της. 4. Οι συµβάσεις προεφοδιασµού και υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άµεση ή έµµεση φορολογική επιβάρυνση. 5. Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιτρεπόµενων πράξεων, η φύλαξη των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, µέχρι τη θέση τους σε νόµιµη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέωσης ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ µέρους των προεφοδιαζόµενων προσώπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόµενων προσώπων συµβάσεις, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, µε πράξη του ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδιαζόµενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων. Το πρόστιµο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν µπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ευρώ. 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προµήθεια µε σκοπό την πώληση ή για εµπορικούς σκοπούς εν γένει συλλεκτικών κερµάτων, µεταλλίων ή µαρκών που φέρουν τις λέξεις «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή παραστάσεις παρόµοιες µε εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερµάτων ευρώ ή έχουν επισήµως επιλεγεί για την κοπή στο µέλλον κερµάτων ευρώ. 7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 8 - Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νοµίσµατος και τη µετατροπή ποσών 1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος παραποιεί ή νοθεύει µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προµηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, µεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής: «1. Όποιος µε πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής: «Όποιος µε πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ υπέρβαση του σχετικού δικαιώµατος, τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208». 4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα µέσα, χρήσιµα γι αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή». 5. Αν κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νοµικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου νοµικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εµπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή δικαίωµα λήψης απόφασης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου, επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

3 α) διοικητικό πρόστιµο µέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου ( ) ευρώ, β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούµενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόµενων στο ίδιο εδάφιο ποινικών αδικηµάτων προς όφελος του νοµικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου. Η κατά τα προηγούµενα εδάφια ευθύνη των νοµικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων. 6. Οι διατάξεις του Ν.. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α ) και του Ν.. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α ), καταργούνται από Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για το εθνικό νόµισµα. 7. Το άρθρο 19 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Χρηµατικά ποσά σε δραχµές, που προβλέπονται σε οποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονοµικές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως ως πρόστιµα, παράβολα, χρηµατικές ποινές, οποιουδήποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννοµων συνεπειών, µετά τη µετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρµόζονται από ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Άρθρο 9 - Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ» και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ευρώ». 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ», η φράση «τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ» και η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: «Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι µέχρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ για το τµήµα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ αφαιρείται ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήµατος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδηµά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι µεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ το ποσό που αφαιρείται µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του φορολογουµένου µε τις γενικές διατάξεις εισοδήµατος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση». 5. Στην υποπερίπτωση εε της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ». 6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ» και η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εννιακοσίων (900) ευρώ». 9. Στο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650) ευρώ». 11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ». 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση «εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ». 13. Η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο εισοδήµατος συντελεστής % κλιµακίου εισοδήµατος φόρου Υπερβάλλον 42,5 14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ». 15. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 16. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ».

4 17. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ». 18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια σαράντα (240) ευρώ». 19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα τέσσερα (74) ευρώ». 23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)». 24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση «ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Φορολογήσιµοι ίπποι Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτου διαβίωσης (σε ευρώ) µέχρι και άνω » 27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» και η φράση «διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ». 28. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ» και η φράση «διακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ». 29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μήκος σκάφους Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ) Μέχρι 8 µέτρα πάνω από 8 και µέχρι 10 µέτρα πάνω από 10 και µέχρι 12 µέτρα πάνω από 12 και µέχρι 14 µέτρα πάνω από 14 και µέχρι 16 µέτρα πάνω από 16 και µέχρι 18 µέτρα πάνω από 18 και µέχρι 20 µέτρα πάνω από 20 και µέχρι 22 µέτρα πάνω από 22 και µέχρι 24 µέτρα πάνω από 24 και µέχρι 26 µέτρα πάνω από 26 και µέχρι 28 µέτρα πάνω από 28 και µέχρι 30 µέτρα πάνω από 30 και µέχρι 32 µέτρα πάνω από 32 µέτρα » 30. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ» και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ». 31. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα πέντε (95) ευρώ». 32. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ».

5 33. Η κλίµακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιφάνεια Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη της δεξαµενής διαβίωσης εξωτερικής κολύµβησης δεξαµενής (σε τετραγωνικά µέτρα) (σε ευρώ) Από 25 µέχρι και Πάνω από 60 µέχρι και Πάνω από » 34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ». 35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 37. Στην περίπτωση ε του άρθρου 17 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ». 39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Τιµή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής για κάθε τετραγωνικό µέτρο Μέχρι 440 ευρώ 1,10 Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 Πάνω από 734 έως ευρώ 1,30 Πάνω από ευρώ 1,40» 40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ». 41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ». 42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ». 44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». 45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισµών που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά. 46. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 50. Στην υποπερίπτωση αα της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ». 51. Στην υποπερίπτωση ββ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ». 52. Στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». 53. Στην υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ». 54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Θέσεις Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Άδεια κυκλοφορίας Με οδηγό τρίτο πρόσωπο Άδεια κυκλοφορίας 100% 50% 100% 50% Μέχρι Από 26 µέχρι και 38 Από 39 µέχρι και 52 Από 53 και » πάνω 55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Ωφέλιµο φορτίο (τόννοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο µέχρι πάνω από 5 µέχρι

6 πάνω από 11 µέχρι 16, πάνω από 16, » 56. Στην περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα επτά (77) ευρώ», η φράση «είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα οκτώ (68) ευρώ» και η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα εννέα (59) ευρώ». 57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδοµήντα επτά (77) ευρώ για κάθε µονόχωρο διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαµέρισµα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδοµήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ». 58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ». 60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια τριάντα (230) ευρώ». 61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ» και η φράση «εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ». 62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια εβδοµήντα έξι (276) ευρώ» και η φράση «εβδοµήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ». 63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση «εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια (300) ευρώ». 64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 66. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση «ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ». 67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση «τα σαράντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ( ) ευρώ». 69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση «τα δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ». 70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως επαγγελµατική αµοιβή λαµβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ». 71. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση «τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριάντα (30) ευρώ». 72. Στην υποπερίπτωση αα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 73. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ» και η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 74. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 76. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «είκοσι τέσσερα (24) ευρώ». 77. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 78. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 79. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ». 80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου61 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ». 81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τις τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ». 82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ». 83. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 84. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» και η φράση «επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ». 86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση «δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ». 87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα είκοσι επτά (27) ευρώ».

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος και µε το νόµο 3899/2010. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 16 Σεπτεµβρίου 1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58 23 Απριλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπι ση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 23 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4110 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα