ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ Άρθρο 1 - Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τίθενται στην κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ µε ονοµαστική αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και κέρµατα ευρώ µε ονοµαστική αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1, 2 ευρώ. Κατά το διάστηµα από 1 ης Ιανουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου 2002 παράλληλα µε τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα δραχµών. Άρθρο 2 - Έκδοση κερµάτων ευρώ 1. Το δικαίωµα έκδοσης µεταλλικών κερµάτων ευρώ οποιασδήποτε αξίας ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), της ποσότητας των προς έκδοση κερµάτων ευρώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 3 - Εθνικές παραστάσεις 1. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι παραστάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των παραστάσεων της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του Ν.. 488/1974 (ΦΕΚ 203 Α ). Στο ίδιο προεδρικό διάταγµα περιλαµβάνεται η περιγραφή της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ και προσαρτάται παράρτηµα µε τις παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης ευρώ. Το παράρτηµα αυτό ενηµερώνεται µε τις εκάστοτε αναγγελίες αντικατάστασης. 3. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 4. Κατά την πρώτη έκδοση και κυκλοφορία, από , των κερµάτων ευρώ, η εθνική όψη τους περιλαµβάνει αναγραφή της αξίας τους, απεικόνιση των δώδεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε κυκλική διάταξη, καθώς και παραστάσεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως: -στο κέρµα του ενός λεπτού απεικονίζεται µια τριήρης της Αθηναϊκής ηµοκρατίας των κλασικών χρόνων. -στο κέρµα των δύο λεπτών απεικονίζεται δρόµωνας ή κορβέτα, τύπος πλοίου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα ( ). -στο κέρµα των πέντε λεπτών απεικονίζεται δεξαµενόπλοιο που συµβολίζει τη σύγχρονη Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία. -στο κέρµα των δέκα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή. -στο κέρµα των είκοσι λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. -στο κέρµα των πενήντα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου. -στο κέρµα του ενός ευρώ είναι αντίγραφο όψης Αθηναϊκού τετραδράχµου του 5ου π.χ. αιώνα µε παράσταση γλαύκας, συµβόλου της Θεάς Αθηνάς. -στο κέρµα των δύο ευρώ απεικονίζει την απαγωγή της Ευρώπης από τον ία, µεταµορφωµένο σε ταύρο, όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό του 3ου µ.χ. αιώνα που βρέθηκε στη Σπάρτη. Στη στεφάνη του κέρµατος αυτού αναγράφεται «Ελληνική ηµοκρατία». -Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε µετάλλια και µάρκες από µέταλλα ή σε οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό αντικείµενο που ενδέχεται να εκληφθεί ως νόµισµα του συνόλου ή τµήµατος των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 4 - Παραγωγή (κοπή - τύπωση) κερµάτων ευρώ 1. Για την κοπή τύπωση των κερµάτων ευρώ ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την κοπή και τύπωση της δραχµής. 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), προστίθεται πρόταση ως εξής: «Στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισµού παρίσταται εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστώνται Επιτροπές παραλαβής και παράδοσης των αποσυρόµενων κερµάτων δραχµών, αποτελούµενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος απόσυρσης και καταστροφής τους. Τα κέρµατα αυτά µετά την καταστροφή τους, παραδίδονται στον Ο...Υ. προς εκποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τον διέπουν. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ) του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών αυτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Άρθρο 5 - Ανταλλαγή αποσυρόµενων νοµισµάτων 1. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι την 1η Μαρτίου 2012 τα τραπεζογραµµάτια δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Καταστατικού της. 2. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι και την 1η Μαρτίου 2004, τα κέρµατα δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Μετά την παραπάνω προθεσµία η αξίωση προς ανταλλαγή παραγράφεται υπέρ του ηµοσίου. 3. εν υφίσταται υποχρέωση ανταλλαγής κερµάτων τα οποία είναι παραχαραγµένα, κίβδηλα, εµφανώς αλλοιωµένα ή ελλιποβαρή για λόγους που δεν ανάγονται στη συνήθη χρήση τους. Άρθρο 6 - Αναµνηστικά νοµίσµατα 1. Η έγκριση της ποσότητας των εκδιδόµενων αναµνηστικών νοµισµάτων ευρώ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος. 2. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α ) προστίθεται η φράση: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Κ».

2 Άρθρο 7 - Μεταβατικές διατάξεις 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η µε οποιονδήποτε τρόπο θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2002, ώρα α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρµατα ευρώ από και τραπεζογραµµάτια ευρώ από προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα για πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε την πράξη υπ αριθµ. 45/ του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291 Α ), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (προεφοδιασµός). Από την ηµεροµηνία του προεφοδιασµού τους τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα προεφοδιασµού στα υποκαταστήµατά τους της ηµεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύµατα να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. β. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν νοµίµως προεφοδιασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρµατα και τραπεζογραµµάτια ευρώ (υποπροεφοδιασµός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: πό κέρµατα προς επιχειρήσεις της ηµεδαπής και από τραπεζογραµµάτια των 5 και 10 ευρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστηµένες εντός της ζώνης του ευρώ. -Από κέρµατα προς το κοινό, υπό µορφή «συσκευασιών εξοικείωσης», το περιεχόµενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ηµεροµηνίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα που θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, µπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ηµεροµηνίας η διάθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα, κερµάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υπό τις οριζόµενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόµενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισµό των δικαιούχων επιχειρήσεων. -Από τραπεζογραµµάτια προς τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία είναι εγκατεστηµένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων µε κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ηµεροµηνία τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. γ. Σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να µεταβάλλει τις προϋποθέσεις προεφοδιασµού, καθώς και, µε πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες και τις παρεχόµενες αξίες. 3. Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εµπρόθεσµης εξόφλησης της αξίας των κερµάτων και τραπεζογραµµατίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδ.α του παρόντος άρθρου προεφοδιασµού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει επ ονόµατί της και για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρεχόµενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της. 4. Οι συµβάσεις προεφοδιασµού και υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άµεση ή έµµεση φορολογική επιβάρυνση. 5. Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιτρεπόµενων πράξεων, η φύλαξη των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, µέχρι τη θέση τους σε νόµιµη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέωσης ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ µέρους των προεφοδιαζόµενων προσώπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόµενων προσώπων συµβάσεις, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, µε πράξη του ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδιαζόµενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων. Το πρόστιµο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν µπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ευρώ. 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προµήθεια µε σκοπό την πώληση ή για εµπορικούς σκοπούς εν γένει συλλεκτικών κερµάτων, µεταλλίων ή µαρκών που φέρουν τις λέξεις «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή παραστάσεις παρόµοιες µε εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερµάτων ευρώ ή έχουν επισήµως επιλεγεί για την κοπή στο µέλλον κερµάτων ευρώ. 7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 8 - Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νοµίσµατος και τη µετατροπή ποσών 1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος παραποιεί ή νοθεύει µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προµηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, µεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής: «1. Όποιος µε πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής: «Όποιος µε πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ υπέρβαση του σχετικού δικαιώµατος, τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208». 4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα µέσα, χρήσιµα γι αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή». 5. Αν κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νοµικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου νοµικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εµπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή δικαίωµα λήψης απόφασης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου, επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

3 α) διοικητικό πρόστιµο µέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου ( ) ευρώ, β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούµενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόµενων στο ίδιο εδάφιο ποινικών αδικηµάτων προς όφελος του νοµικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου. Η κατά τα προηγούµενα εδάφια ευθύνη των νοµικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων. 6. Οι διατάξεις του Ν.. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α ) και του Ν.. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α ), καταργούνται από Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για το εθνικό νόµισµα. 7. Το άρθρο 19 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Χρηµατικά ποσά σε δραχµές, που προβλέπονται σε οποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονοµικές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως ως πρόστιµα, παράβολα, χρηµατικές ποινές, οποιουδήποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννοµων συνεπειών, µετά τη µετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρµόζονται από ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Άρθρο 9 - Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ» και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ευρώ». 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ», η φράση «τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ» και η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: «Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι µέχρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ για το τµήµα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ αφαιρείται ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήµατος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδηµά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι µεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ το ποσό που αφαιρείται µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του φορολογουµένου µε τις γενικές διατάξεις εισοδήµατος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση». 5. Στην υποπερίπτωση εε της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ». 6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ» και η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εννιακοσίων (900) ευρώ». 9. Στο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650) ευρώ». 11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ». 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση «εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ». 13. Η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο εισοδήµατος συντελεστής % κλιµακίου εισοδήµατος φόρου Υπερβάλλον 42,5 14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ». 15. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 16. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ».

4 17. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ». 18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια σαράντα (240) ευρώ». 19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα τέσσερα (74) ευρώ». 23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)». 24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση «ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Φορολογήσιµοι ίπποι Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτου διαβίωσης (σε ευρώ) µέχρι και άνω » 27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» και η φράση «διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ». 28. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ» και η φράση «διακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ». 29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μήκος σκάφους Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ) Μέχρι 8 µέτρα πάνω από 8 και µέχρι 10 µέτρα πάνω από 10 και µέχρι 12 µέτρα πάνω από 12 και µέχρι 14 µέτρα πάνω από 14 και µέχρι 16 µέτρα πάνω από 16 και µέχρι 18 µέτρα πάνω από 18 και µέχρι 20 µέτρα πάνω από 20 και µέχρι 22 µέτρα πάνω από 22 και µέχρι 24 µέτρα πάνω από 24 και µέχρι 26 µέτρα πάνω από 26 και µέχρι 28 µέτρα πάνω από 28 και µέχρι 30 µέτρα πάνω από 30 και µέχρι 32 µέτρα πάνω από 32 µέτρα » 30. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ» και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ». 31. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα πέντε (95) ευρώ». 32. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ».

5 33. Η κλίµακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιφάνεια Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη της δεξαµενής διαβίωσης εξωτερικής κολύµβησης δεξαµενής (σε τετραγωνικά µέτρα) (σε ευρώ) Από 25 µέχρι και Πάνω από 60 µέχρι και Πάνω από » 34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ». 35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 37. Στην περίπτωση ε του άρθρου 17 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ». 39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Τιµή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής για κάθε τετραγωνικό µέτρο Μέχρι 440 ευρώ 1,10 Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 Πάνω από 734 έως ευρώ 1,30 Πάνω από ευρώ 1,40» 40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ». 41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ». 42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ». 44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». 45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισµών που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά. 46. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 50. Στην υποπερίπτωση αα της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ». 51. Στην υποπερίπτωση ββ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ». 52. Στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». 53. Στην υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ». 54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Θέσεις Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Άδεια κυκλοφορίας Με οδηγό τρίτο πρόσωπο Άδεια κυκλοφορίας 100% 50% 100% 50% Μέχρι Από 26 µέχρι και 38 Από 39 µέχρι και 52 Από 53 και » πάνω 55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Ωφέλιµο φορτίο (τόννοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο µέχρι πάνω από 5 µέχρι

6 πάνω από 11 µέχρι 16, πάνω από 16, » 56. Στην περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα επτά (77) ευρώ», η φράση «είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα οκτώ (68) ευρώ» και η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα εννέα (59) ευρώ». 57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδοµήντα επτά (77) ευρώ για κάθε µονόχωρο διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαµέρισµα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδοµήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ». 58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ». 60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια τριάντα (230) ευρώ». 61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ» και η φράση «εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ». 62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια εβδοµήντα έξι (276) ευρώ» και η φράση «εβδοµήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ». 63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση «εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια (300) ευρώ». 64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 66. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση «ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ». 67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση «τα σαράντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ( ) ευρώ». 69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση «τα δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ». 70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως επαγγελµατική αµοιβή λαµβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ». 71. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση «τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριάντα (30) ευρώ». 72. Στην υποπερίπτωση αα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 73. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ» και η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 74. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 76. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «είκοσι τέσσερα (24) ευρώ». 77. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 78. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 79. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ». 80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου61 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ». 81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τις τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ». 82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ». 83. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 84. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» και η φράση «επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ». 86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση «δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ». 87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα είκοσι επτά (27) ευρώ».

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Άρθρο 1 Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Άρθρο 1 Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007) Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ (Στο Ν.3554/2007 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ)

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ) 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α 151) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Υπολογισµός και καταβολή του φόρου 1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Επιμέλεια: Άγγελου Αργυρακόπουλου Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.) Δ/ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ σκάφος αναψυχής καταργήθηκε ρητά ο φόρος πολυτελείας Ειδικότερα: ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Για τις παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών 1. Το άρθρο 51 του Ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: "`Αρθρο 51 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος 1. Το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο έτος, επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3842 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 58 20100423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.2010 Ημ.Υπογραφής: 22.04.2010 Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

- 1587 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3091 (ΦΕΚ. 330/Α /24-12-2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

- 1587 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3091 (ΦΕΚ. 330/Α /24-12-2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. - 1587 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3091 (ΦΕΚ. 330/Α /24-12-2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Εκπτώσεις από το εισόδημα 1.Οι περιπτώσεις α, γ, δ, ε, ζ, η και ι της παραγράφου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1015 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

- 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31. Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012

- 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31. Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012 - 695 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ( 12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 Αριθµ.Πρωτ.:1066328/1394/Α0012

Διαβάστε περισσότερα