Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ"

Transcript

1 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ Ι (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ..) ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανάλογα µε τη µορφολογία του Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις µ 2 0,50 2,00 εδάφους ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β Α Γ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΧΩΡΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ ΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης ΚΑ Υ.05 Σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης ΚΑ Υ.06 Σωληνώσεις για σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης µµ 12,00 15,00 Υ.07 Σωληνώσεις για σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης µµ 50,00 60,00 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα και πασάλους κάθε 2-2,5 µ, ύψους 1,5- ΠΧ.01 2,5µ µ 12,00 16,00 Περίφραξη µε σενάζ 20 εκατοστά, ΠΧ.01.1 πασσάλους και πλέγµα µ 30,00 45,00 Περίφραξη συµπαγής µε πλέγµα ΠΧ.01.2 (1,00 µ beton) µ 65,00 75,00 ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία µ 2 10,00 15,00 Σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια των εταιρειών ΠΧ.03 Αίθριος (αύλειος) χώρος µ 2 6,00 Ανάλογα µε το είδος και την 40,00 ποιότητα του υλικού ΠΧ.04 Χώρος πρασίνου µ 2 ποσότητα των φυτών Ανάλογα µε το είδος και την ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθµευσης µ 2 στεγάστρων και θέσεων Ανάλογα µε τον αριθµό ΠΧ.. Άλλο Γενικές εκσκαφές γαιώδεις µ 3 3,50 4, Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις µ 3 4,50 6, Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µ 3 15,00 25, Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής µ 3 2,50 3, Ειδικές επιχώσεις µ 3 16,00 22, Καθαιρ. πλινθοδοµής µ 3 20,00 30, Καθαιρ. πλινθοδοµής µε ισχνό κονίαµα µ 3 20,00 22, Καθαιρ. αόπλου σκυροδέµατος µ 3 30,00 40, Καθαιρ. οπλισµένου σκυροδέµατος µ 3 40,00 Ανάλογα µε τη διατοµή και τη 80,00 θέση του στοιχείου Καθαιρ. επιχρισµάτων µ 2 4,00 7, Καθαιρ. τοίχων δια τη διαµόρφωση θυρών µ 2 30,00 40, Καθαιρ.ξ ύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων τεµ 8,00 10, Καθαίρεση ηµίξεστης ή ξεστής λιθοδοµής µ 3 16,00 20, Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου µ 2 4,00 6, Καθαίρεση επικεράµωσης µ 2 4,00 6,00 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

2 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οπλισµένο σκυρόδεµα (Ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές) µ 3 230,00 250,00 Οπλισµένο σκυρόδεµα (Προσβάσιµες περιοχές) µ 3 220,00 240,00 ΟΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Άοπλο σκυρόδεµα (καθαριότητας) ποιότητας C12/15 µ 3 90,00 100, Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα ( µε πλέγµα) έως C20/25 µ 3 110,00 140, Εξισωτικές στρώσεις (τσιµεντοκονία) µ 2 5,00 6, Επιφάνειες εµφανούς σκυροδέµατος µ 2 18,00 22, Σενάζ δροµικά µ.µ. 6,00 10, Σενάζ µπατικά µ.µ. 8,00 12, Μανδύας χυτού σκυροδέµατος µ 3 250,00 300,00 σκυροδέµατος και την αναλογία κιλα/µ3 του οπλισµού ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µ 3 250,00 σκυροδέµατος και την αναλογία 300,00 κιλα/µ3 του οπλισµού Λιθοδοµές µε κοινούς λίθους χωρίς ορατή όψη µ 2 70,00 90, Λιθοδοµές µε κοινούς λίθους µε µια ορατή οψη µ 2 90,00 110, Λιθοδοµές µε κοινούς λίθους µε δύο ορατές όψεις µ 2 110,00 130, Λιθοδοµές µε λαξευτούς λίθους µιας ορατής όψης µ 2 100,00 140, Λιθοδοµές µε λαξευτούς λίθους δύο ορατών όψεων µ 2 110,00 170, Αργολιθ/µές δι' ασβεστ/µατος µ 2 75,00 85, Πλινθοδοµές δροµικές µ 2 15,00 18, Πλινθοδοµές µπατικές µ 2 25,00 34, Τσιµεντολιθοδοµές µ 2 17,00 20, Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί µ 2 25,00 30, Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές µ 2 40,00 60, Τοίχοι γυψοσανίδων µε 2 γύψους ανά πλευρά µ 2 45,00 70, Τοίχοι τσιµεντοσανίδων απλοί µ 2 45,00 65, Τοίχοι τσιµεντοσανίδων διπλοί µ 2 55,00 75, Ασβεστοκονιάµατα τριπτά µ 2 10,00 14, Ασβεστοκονιάµατα τριπτά (µε kourasanit) µ 2 17,00 25, Επιχρίσµατα χωριάτικου τύπου µ 2 9,00 13, Έτοιµο επίχρησµα µ 2 9,00 13,00 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

3 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αρµολογήµατα ακατέργαστων όψεων λιθοδοµών µ 2 20,00 30,00 Ανάλογα µε το είδος της επένδυσης (Βιοτεχνία ή Με πλακίδια πορσελάνης µ 2 25,00 50,00 κατάλυµµα) Με λίθινες πλάκες µ 2 45,00 55, Με ορθογωνισµένες πλάκες µ 2 40,00 50, Με πέτρα στενάρι µ 2 50,00 60, Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ 2 70,00 100,00 Ξύλινα διαζώµατα αργολιθοδοµών µε βερνικόχρωµα µ.µ 10,00 16, Επένδυση τοίχου µε γυψοσανίδα µ 2 14,00 20,00 Κολλητή ΟΜΑ Α ΕΠ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ Επένδυση τοίχου µε τσιµεντοσανίδα µ 2 25,00 30,00 Κολλητή Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους µ 2 20,00 30, Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) µ 2 35,00 45, Επίστρωση µε χειροποίητες πλάκες (πορόλιθος κοµµένος σε εργαστήριοειδικά τεµάχια) µ 2 80,00 Ανάλογα µε το πάχος της στρώσης και την περίµετρο του 160,00 κάθε τµήµατος Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ 2 75,00 100,00 Ανάλογα µε την ποιότητα Με πλακίδια κεραµικά ή πορσελ µ 2 25,00 Ανάλογα µε το είδος της επένδυσης (Βιοτεχνία ή 50,00 κατάλυµµα) Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας µ 2 40,00 50, Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας µ 2 55,00 75, Με λωρίδες δρυός µ 2 80,00 100, άπεδο ραµποτέ µε ξύλο καστανιάς πλήρες µ 2 120,00 140, Βιοµηχανικό δάπεδο µ 2 20,00 Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το σκυρόδεµα µε τη 25,00 διάστρωσή του Βιοµηχανικό δάπεδο (µόνο η εργασία της διάστρωσης) µ 2 9,00 12, Βιοµηχανικό δάπεδο (µε ρητίνη, χαλαζιακή άµµο κ.λπ.) µ 2 35,00 50, Πόρτες πρεσσαριστές κοινές µ 2 140,00 160, Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές από MDF µ 2 160,00 200, Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ µ 2 250,00 350,00 ξύλου Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά µ 2 230,00 270, Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς µ 2 230,00 270,00 Α Τ Α Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία µ 2 220,00 260, Υαλοστάσια από ορενγκονταιν µ 2 280,00 320, Σκούρα από σουηδική ξυλεία µ 2 160,00 180, Σκούρα από ορεγκονταιν µ 2 200,00 240,00 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

4 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Ε Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Σιδερένιες πόρτες µ 2 100,00 120, Σιδερένιες πόρτες - ρολλά µ 2 150,00 200, Σιδερένια παράθυρα µ 2 90,00 130, Bιτρίνες αλουµινίου µ 2 140,00 160,00 Ανάλογα µε τη σειρά του κουφώµατος, τη θερµοµοµονωτική του Ανοιγόµενα-περιστρεφόµενα κουφώµατα αλουµινίου µ 2 300,00 ικανότητα, το χρώµα του και την 500,00 περίµετρο του Υαλοστάσια αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µ 2 200,00 240, Κινητές σήτες αερισµού µ 2 40,00 65, Ρολά αλουµινίου ή πλαστικού µ 2 130,00 150,00 Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ εως Τ90 πλήρως εξοπλισ. τεµ 600,00 800, ίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισµένη τεµ 700,00 900, Ντουλάπες κοινές (υπνοδωµατ) µ 2 οψης 200,00 300,00 ξύλου Ντουλάπες (ανιγκρέ) µ 2 οψης 200,00 300, Ντουλάπια κουζίνας κοινά µ.µ. 180,00 240, Ντουλάπια κουζίνας από συµπαγή ξυλεία µ.µ. 240,00 300,00 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜ ΑΡΙΚΑ Θερµοµόνωση-υγροµόνωση δώµατος µ 2 30,00 40, Θερµοµόνωση κατακόρυφων επιφανειών µ 2 8,00 12, Υγροµόνωση τοιχείων υπογείου µ 2 4,00 7, Υγροµόνωση δαπέδων επι εδάφους µ 2 4,00 7, Περιβάλλουσα µόνωση τύπου κελύφους µ 2 40,00 Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 60,00 µελέτης θερµοµόνωσης Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. µπαλκονιών µ.µ. 25,00 40,00 Ανάλογα το πλάτος Μαρµαροεπένδυση βαθµίδος µ.µ. 75,00 100,00 Ρίχτι και πάτηµα ΚΛΙΜΑΚΕΣ Πλήρως τελειωµένη εργασία, περιλαµβανοµένου του σκελετού, ειδικών τεµαχίων, όλα Βαθµίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός µ 2 120,00 τα τελειώµατα, την επένδυση, το 180,00 βάψιµο/λουστράρισµα κτλ., ΨΕΥ ΟΡΟΦ ΕΣ Ξύλινη επένδυση βαθµίδας πλήρης µ.µ 130,00 170,00 Ρίχτι και πάτηµα Από γυψοσανίδες µ 2 25,00 35, Από πλάκες ορυκτών ινών σε µεταλλικό σκελετό µ 2 30,00 40, Επένδυση οροφής µε λεπτοσανίδες πλήρης µ 2 60,00 80, Κεραµοσκεπή µε φουρούσια εδραζόµενη σε πλακα σκυροδεµ. µ 2 70,00 100,00 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

5 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΣΤ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΘΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ξύλινη στέγη αυτοφερόµενη µε Πλήρης, µε µόνωση, επικάλυψη κεραµίδια µ 2 140,00 160,00 κεραµιδιών και ραµποτέ Επικεράµωση πλάκας σκυροδέµατος µ 2 30,00 50, Επικάλυψη χαλκού µε διπλό πέτσωµα µ 2 245,00 285, Επικάλυψη µε ασφαλτόπανο και ψηφίδα µ 2 100,00 120, Πέρκολα ξύλινη µ 2 100,00 140, Από οπλισµένο σκυρόδεµα µ.µ. 30,00 40, Από δροµική πλινθοδοµή µ.µ. 20,00 24, Από κιγκλίδωµα σιδερένιο µ.µ. 45,00 55, Από κιγκλίδωµα αλουµινίου µ.µ. 60,00 80, Από κιγκλίδωµα ξύλινο µ.µ. 55,00 65, Από κιγκλίδωµα inox µ.µ. 70,00 110, Από υαλοπίνακα τρίπλεξ µε στήριξη µ.µ 120,00 180, Υδροχρωµατισµοί µε τσίγκο και κόλλα µ 2 5,00 6, Πλαστικά επί τοίχου εσωτερικά µ 2 4,00 10, Πλαστικά επί τοίχου εξωτερικά µ 2 8,00 12,00 Πλαστικά σπατουλαριστά (εσωτερικά) µ 2 7,00 14, Τσιµεντοχρώµατα µ 2 6,00 8, Ντουκοχρώµατα µ 2 8,00 10, Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων επιφανειών µ 2 10,00 16, Τζάκι απλό αποκ 1.000, ,00 Ανάλογα την προεργασία και το είδος του υλικού ΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟ /ΚΕΣ ΕΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τζάκι µε καπνοδόχο (κτιστό) αποκ 1.500, ,00 Ενεργειακό τζάκι µε καπνοδόχο (κτιστό) αποκ 3.000, , Συντήρηση - αποκατάσταση τοιχογραφιών µ 2 200,00 500, Πλήρες σετ λουτρού αποκ 600, , Σέτ WC κατοικίας - ξενοδοχείου αποκ 400,00 800, Σέτ WC γραφείου - βιοτεχνίας αποκ 200,00 300, Νεροχύτης και µπαταρία κουζίνας αποκ 150,00 500,00 Ανάλογα την ποιότητα των ειδών υγιεινής. Το πλήρες σετ περιλαµβάνει: µπανιέρα, λεκάνη, µπιντέ, νιπτήρας ή έπιπλοπάγκος, σαπουνοδόχοι κτλ, µπαταρίες, καθρέπτης. Ανάλογα την ποιότητα των ειδών υγιεινής. Το πλήρες σετ περιλαµβάνει: ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, σαπουνοδόχοι κτλ, µπαταρίες, καθρέπτης Ανάλογα µε την ποιότητα των ειδών 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

6 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υδρευση-αποχέτευση πλήρους λουτρού(µπανιερα, λεκανη, µπιντε, ΟΜΑ Α Ζ Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ ΑΝΕΛ ΚΥΣΤ ΗΡΕΣ Φ. Η/Μ Ε Σ νιπτηρας, πλυντήριο) αποκ 800, ,00 Υδρευση-αποχέτευση WC καταλυµάτων αποκ 500,00 600,00 Υδρευση-αποχέτευση WC επαγγελµατικών χώρων αποκ 400,00 500,00 Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας - Ανάλογα µε το είδος και τον εργαστηρίου - βιοτεχνίας αποκ 400, ,00 αριθµό των θέσεων Ανάλογα µε το είδος (π.χ Υδρορροές κτιρίου µµ 10,00 60,00 γαλβανιζέ ή πλαστικό) Κεντρική θέρµανση (Σωληνώσεις) αποκ Κεντρική θέρµανση (Συνδέσεις, σώµατα,καυστήρας,λεβητας) αποκ Βάσει προσφοράς Κεντρική θέρµανση (Σωληνώσεις, συνδέσεις, σώµατα, καυστήρας, λέβητας) kcal 0,15 0,17 Κλιµατισµός µε κεντρική µονάδα και αεραγωγούς BTU 0,10 0, µεχρι 9000 BTU τεµ 350,00 450, µεχρι BTU τεµ 450,00 600, µεχρι BTU τεµ 600,00 900, µεχρι BTU τεµ 900, ,00 Ανάλογα µε τον τύπο του από BTU και άνω τεµ κλιµατιστικού Κατοικίας (Σωληνώσεις) µ 2 /κατ Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευµατολήπτες) µ 2 /κατ 35,00 40, Καταστήµατος (Σωληνώσεις) µ 2 /κατ Καταστήµατος (καλωδιώσεις ρευµατολήπτες) µ 2 /κατ 25,00 30, Γραφείου µ 2 /κατ 25,00 35, Αποθηκευτικού χώρου µ 2 /κατ 10,00 20,00 Ανάλογα µε την προς Βιοτεχνίας µ 2 /κατ 40,00 80,00 εγκατάσταση ισχύ Σε περίπτωση που οι πίνακες και Φωτισµού και κοινών ρευµατοδοτών τα εξειδικευµένα υλικά βιοµηχανικού - βιοτεχνικού κτιρίου µ 2 /κατ 10,00 12,00 υπολογίζονται χωριστά Ανελκυστήρας µεχρι 4 στάσεις αποκ , ,00 Προσαύξηση ανά στάση πέραν των ων Στάση 850,00 950,00 Ηλιακός συλλέκτης ως 120 λιτρα µε µπόιλερ τεµ 700, ,00 Ηλιακός συλλέκτης ως 200 λιτρα µε µπόιλερ τεµ 1.100, , Μεταλλικός σκελετός κιλ 1,50 2,00 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

7 Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΣ Μ.Μ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανάλογα το πάχος της Πάνελ µε µόνωση µ2 30,00 50,00 επένδυσης ΟΜΑ Α Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Βιοµηχανοστάσιο - Αποθήκη µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό, µε πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς µε θερµοµονωτικό - ηχοµονωτικό υλικό ενδιάµεσα πάχους 5cm) Γραφεία µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό, µε πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς µε θερµοµονωτικό - ηχοµονωτικό υλικό ενδιάµεσα πάχους 5cm) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Πλήρης κατασκευή µεταλλικού κτιρίου ύψους µέχρι και 5 µέτρα Πλήρης κατασκευή µεταλλικού κτιρίου ύψους από 5 µέχρι και 7 µέτρα Πλήρης κατασκευή µεταλλικού κτιρίου ύψους από 7 µέχρι και 10 µέτρα Πλήρης κατασκευή βατού µεταλλικού παταριού εντός µεταλλικού κτιρίου (περιλαµβάνεται πλαγιοκάλυψη και βατή κατασκευή οροφής παταριού) κάτοψ 340,00 380,00 κάτοψ 400,00 440,00 κάτοψ 200,00 250,00 κάτοψ 250,00 325,00 κάτοψ 325,00 400,00 κάτοψ 160,00 200,00 Σηµείωση: Πλήρης κατασκευή µεταλλικού κτιρίου περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή µεταλλικού κτιρίου, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: Φέρων οργανισµός από χάλυβα βαµµένος, κοχλιωτός ή συγκολλητός, τεγίδες, µηκίδες, επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη µε πάνελ, ειδικά τεµάχια - απολήξεις - υδρορροές, κουφώµατα, πόρτες ή ρολλά µεγάλου µεγέθους για την είσοδο, τα αγκύρια που ενσωµατώνονται στην θεµελίωση του σκυροδέµατος κτλ, χωρίς να περιλαµβάνεται η θεµελίωση από οπλισµένο σκυρόδεµα και το δάπεδο επί εδάφους). Ως ύψος κτιρίου για την κατάταξη στις παρακάτω κατηγορίες λαµβάνεται το ύψος του κοντύτερου υποστυλώµατος τυπικού πλαισίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται υλικά και εργασία. 2. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ και το ΦΠΑ 3. Γίνονται δεκτές και εργασίες που δεν συµπεριλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα αλλά θα συνοδεύονται µε τεκµηρίωση και αντίστοιχες προσφορές. 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Π. LEADER- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα