ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 224 ΕΜΜΕΛΗΣΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΓεωργίουΕ.Χατζηχρόνογλου Ανάμεσαστηναπλήανάγνωσηπεζούλόγουήτηναπαγγελίααφ ενόςκαι στηνπλούσιαμελωδίααφ ετέρου,στέκεταιμετέωρη,επισφαλήςκαι αβέβαιηηεμμελήςαπαγγελία.οιάγιοικαιθεοφόροιπατέρεςτηςεκκλησίας μαςσοφάετοποθέτησαντηνεμμελήαπαγγελίαστηθείαλατρεία, τονίζονταςτοεσχατολογικόπεριεχόμενότης,ενμέσωδοξολογικών,κυρίως, ύμνων. Είναιτομουσικόαυτόφαινόμενοιδιαίτεροχαρακτηριστικότηςβυζαντινής μουσικής;όχιβέβαια.είναιφαινόμενοδιαχρονικόκαιπαγκόσμιομε διάρκειαπαρουσίαςστοχώροτηςμελοποιίας,τουλάχιστονόσοκαιτομέλος. Αντίστοιχεςμορφέςεμμελήςαπαγγελίαςαπαντάμεστηνκοσμικήμουσική καισ όλοτονκόσμο.οιμπαλάντες,ήτααφρομαερικανικάbluesαλλάκαι ταμοιρολόγιααπανταχούτηςγήςέχουνπολλάκοινάχαρακτηριστικά γνωρίσματαμετηνεμμελήαπαγγελία.είναιεντελώςκατανοητόπωςοίδιος άνθρωποςστηλατρείατουθείουκαισταπάθητηςζωής,εκφράζεταιμε όμοιουςσυγκενείςήπαρεμφερείςμουσικούςτρόπους.αναλογίεςυπάρχουν στηνόπερακαιστοορατόριο(ρετσιτατίβο).ταμακροσκελήαφηγηματικά τραγούδια(τουνεκρούαδελφού,τουγιοφυριούτηςάρτας)πουμεμιάκοινή ονομασίαονομάζονταιʺπαραλογέςʺέχουνσχέσηκαισυνάφειαμετην εμμελήαπαγγελία.στηναρχαιότητα,οιραψωδοίκαιοιτραγωδοίέκαναντο ίδιο,συνοδίαοργάνωνπροκειμένουν απαγγείλουνμακροσκελήποιήματα όπωςόμηρο,καιτοονόμαζανʺπαρακαταλογήʺ.αλλακαιοιπρώτοι Χριστιανοίμετονίδιοτρόποαπάγγειλανψαλμούςκαιύμνουςκαιωδές πνευματικές. Αςεπικεντρώσουμεόμωςτηνπροσοχήμαςστηνεμμελήαπαγγελίαόπως αυτήεκφράζεταιστηχριστιανικήλατρεία.ερώτημα:ποιάείναιτα εκκλησιαστικάκείμεναταοποίααπαγγέλονταιεμμελώς;τοευαγγελικόκαι ΑποστολικόΑνάγνωσμα,οιεκφωνήσειςτωνδιακόνων,καιτουκλήρου,σε όλεςτιςακολουθίες.οιοίκοιτουακαθίστουύμνου,οικαταληκτικέςευχές τουαποδείπνου(ʺάσπιλε,αμόλυντεʺ),μέχρικαιτοʺτηνπάσανελπίδαμουʺ. Οιστίχοιπουπροηγούνταιτωνδιαφόρωντροπαρίων.ΤαʺΣήμερονκρεμάται επιξύλουʺ,ʺσήμερονγεννάταιεκπαρθένουʺ,καιʺτηνχείρανσουτην αψαμένηνʺ.οδε109οςκαι20οςψαλμόςτηςμεγάληςεβδομάδος

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 225 ʺΕπακούσαισουΚύριεʺκαιτοʺΚύριεεντηδυνάμειΣουʺ.Καιεπίσης,τα αναγνώσματατουεσπερινούτωναγίωνόταναυτάείναικείμενατηςκαινής Διαθήκης. Συστηματοποιώνταςλίγοτοθέμα,πρέπειστοσημείοαυτόναδώσουμετα στοιχείαεκείναταοποίαχαρακτηρίζουντηνεμμελήαπαγγελίακαι αποτελούντονορίζονταμέσαστονοποίοοψάλτηςμπορείκαιπρέπεινα κινηθεί.αυτάείναιοήχοςκαιηβάση. Εξαρτώνταικαθαράαποτοείδοςτουκειμένουπροςαπαγγελία. Όλεςοιπροαναφερθείσεςπεριπτώσειςεμμελούςαπαγγελίαςψάλλονται οπωςδήποτεστοντέταρτοήχοεκτουδικαιμάλιστα(αυτόείναιτοκύριο γνώρισματους)στούφοςτηςχροάςτουκλιτού.αυτότούφοςαποδίδει προσευχή,παράκλησηκαιείναιτοʺγοώδεςʺύφοςτοοποίοαρμόζειμέσασε μίαλατρεία.ωστόσοστιςπεριπτώσειςαφήγησιςόπωςείναιηπεριγραφήτων θαυμάτωντουκυρίου,οιπαραβολές,αλλακαιοιπράξειςτωναποστόλων, ωςήχοςμπορείναχρησιμοποιηθείοπλάγιοςτουτετάρτου,τούφοςτου οποίουείναιησυχαστικό,πράο,αφηγηματικό,ενώτοδιακρίνειησεμνότητα καιηιεροπρέπεια. Ανοίγωεδώμιάπαρένθεσηγιανασαςπώότιτηνεισήγησήμουτηνκάνωως ψάλτης,ωςδιάκονοςτουαναλογίουκαιόχιωςμουσικολόγος.προφέρω δηλαδήαυτόπουξέρωκαλά.έχωτηνάποψηπωςητέχνηδένπεριγράφεται, αλλαβιώνεται.ανδεσταθείκάποιοςαπέναντιστουςπίνακεςτουελ Γκρέκο νατουςαπολαύσει,ποτέδενθακαταλάβειτίείναικιαςτουςπεριγράψει νομπελίστας. Τούφοςτοʺκλιτόνʺ Παράδειγμα 286 Πλάγιοςτουτετάρτου Παράδειγμα ΑντιπροσωπευτικόάκουσμαστοένθετοDVDειςτηνομιλίαΓ.Ε.Χ. 287 ΑντιπροσωπευτικόάκουσμαστοένθετοDVDειςτηνομιλίαΓ.Ε.Χ.

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 226 Είπαμεγιατονήχοτωνπερισσωτέρωνπεριπτώσεων,πουείναιοτέταρτοςμε τηνχρήσιτηςχρόαςτουκλιτού.στιςπεριπτώσειςωστόσοτων προτασσόμενωνστίχωντωντροπαρίωνκαιιερατικώνευχών(των λεγομένωνʺπληρωτικώνʺ)μπορείοήχοςναείναιέναςαποτουςγνωστούς ανάλογαμετιθ ακολουθήσει,ήσταπληρωτικάτηςλειτουργίας,ποιόςείναι οήχοςτηςημέρας. Ηβάσητηςεμμελούςαπαγγελίας Γενικόςκανόνας:ναμήνείναιαυθαίρετη,αλλάναεναρμονίζεταιμετο γενικότεροάκουσμαμέσαστονιερόναό. π.χ.τοαποστολικόανάγνωσμαπουακολουθείμετάτοʺδύναμιςʺτου ΤρισαγίουΎμνου,συνηθίζεταιναείναιτρείςφωνέςπιόψηλά.Άνείναιη φυσικήβάσητοδιστονοποίοψάλλεταιτοʺδύναμιςʺ,πρέπειτοανάγνωσμα ναείναιστοάνωνη. ΤοΕυαγγελικόανάγνωσμαακολουθείκιαυτόομοίως.Άλλακείμενα,όπως τοʺεπακούσαισουκύριεʺ,ψάλλεταιηπίωςκαιησυχαστικώςχωρίςρητορική έξαρση,τοπολύμέχριτηντονικότητατουδι. Ηβάσηστουςπροτασσόμενουςστίχουςκαισταʺπληρωτικάʺκαθορίζεται αποτονψάλτη.οδιάκονοςπρέπειν απαγγέλειπεριστρεφόμενοςσε δεσπόζοντεςφθόγγουςτωνήχωνμεγοργόρυθμόκαικαθαρήάρθρωση. Παράδειγμα 288 ΗΟρθοφωνίακαιοτονισμός ΠαρόνεδώείναιοΜανώληςΧατζημάρκος,οοποίοςγι αυτάταδύοστοιχεία στουςαποστόλουςτουδιεκρίθηιδιαίτερα.είναιπάραπολλάταστοιχεία αυτάταοποίααπαρτίζουντηνορθήφωνή,έτσιπουσεάλλαεπίπεδατέχνης έχουνειδικούςδασκάλουςκαιπροετοιμάζουντουςμαθητές.οψάλτης γενικά,πρέπειναέχειορθόλόγο,ευκρεινήφωνή(αφούαπαγγέλειύμνους), σωστόμέλοςπάνωστηνκλίμακαπουχρησιμοποιεί,καικαλάεπιλεγμένη καιομοιόμορφηχρονικήαγωγή. 288 Απαγγελίαπληρωτικών(στοένθετοDVDειςτηνομιλίαΓ.Ε.Χ.)

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 227 Ολόγος,τομέλοςκαιορυθμόςείναιαντικείμενασωστήςκαιεπιμελούς παιδείαςκαισυνεχούςανατροφοδότησης.αποφεύγονταςτιςακρότητεςσαν ναείναισεκοσμικήαίθουσα,πρέπειοψάλτηςν απαγγέλεισωστάκαιοι λέξειςναείναικατανοητές.ναξεχωρίζουνταφωνήεντα,αλλαιδιαίτεραν ακούγονταιευκρινώςτασύμφωνα.ακόμηκαιτακαταληκτικάνηκαιτελικό σίγμα. Οιτονιζόμενεςσυλλαβέςτονίζονταιδιακριτικάκαιόχιμεεντάσεις ιδιαίτερες.μεδύοτρόπους.πρώτονμεανάβασητηςφωνήςκαταέναντόνο όπουυπάρχειτονιζόμενησυλλαβή,ήμεπροσαύξησηχρόνουεκείπου υπάρχειτονιζόμενησυλλαβή. Παράδειγμα 289 Οιτονιζόμενεςσυλλαβέςλέξεωνανίκουνκυρίωςσεουσιαστικά,επίθετα, ρήματα,καιαρνητικάμόριακαιδεικτικέςαντωνυμίεςήδεικτικάμόρια.ως παραδείγματα,έχουμετιςαποστολικέςπερικοπέςτης1ηςνοεμβρίου(τον λεγόμενονʺαπόστολοτηςαγάπηςʺ),προςτουςκοιμηθέντες 290 Ότανυπάρχειπαρένθεση,ψάλλεταισχεδόνίσακαιτρείςφωνέςαποτην βάσητουήχουπιόκάτο. 291 Ότανυπάρχειερωτηματικόστηνπρόταση,ηαφήγησηγίνεταιμίαφώνη κάτωτηςβάσης. Σταθερήχρονικήαγωγή Είναιδύσκολοέωςαδύνατονατηρηθείσταθερήρυθμικήαγωγήστηνεμμελή απαγγελίαγι αυτόκιοαριστοτέληςστηνποιητικηαλλακαιο ΠλούταρχοςσταΗΘΙΚΑλέγουνγιατοαφηγηματικόάσμα,ότιυπάρχει παρεκτροπήαποτηναπλήκαιφυσικήαλληλουχίακαιακολουθίακαι αλλαγήστοντόνοκαιτονρυθμό.οαριστοτέλης,μάλιστα,αυτότοονομάζει ανομαλία.ηοποίαόμως,μεγενθύνειτασυναισθήματα.ενώτοομαλόνείναι ʺέλαττονγοώδεςʺ,λιγότερογοερό ΑντιπροσωπευτικόάκουσμαστοένθετοDVDειςτηνομιλίαΓ.Ε.Χ. 290 Δίδεταιέμφασηστηναρνητικήλέξηʺούʺ,σταπαραδείγματαστοένθετοDVDειςτην ομιλίαγ.ε.χ. 291 παραδείγματαστοένθετοdvdειςτηνομιλίαγ.ε.χ. 292 Αριστοτέλης,ΗΘΙΚΑ

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 228 ΟμιλητικέςΠαύσεις Γιαναγίνεικατανοητότονόηματουκειμένουσυνηγορούνπολλοί παράγοντες.θεωρούμεόμωςοτιοικαλάτοποθετημένες,μέσαστηροήτης απαγγελίας,εύστοχεςπαύσεις,πετυχαίνουνό,τιίσωςδενπετυχαίνειηίδιαη ανάγνωση.προκαλούντηνπροσοχήτουακροατήπιστούκαιαφήνουνικανό χρόνοστοννούνακατανοήσειτηφράσηπουπροηγήθηκε.έναάλλοθετικό αποτέλεσματωνπαύσεωνείναιοτισταματούνναμιλούν,ήνακάνουν θόρυβοορισμένοιανήσυχοιεκκλησιαζόμενοι.μ αυτόντοντρόποεπικρατεί ησυχίαστοναόπουβοηθάειστηνπαρακολούθησητουαναγνώσματος,και γενικότεραστηθείαλατρεία. ΠολύσημαντικέςείναιοιπαύσειςστοʺΣήμερονκρεμάταιεπιξύλουʺ. Προσδίδουντραγικότητα.Μπορείόμωςηπαύσηναπροηγείταιμιάς κεντρικήςπρότασηςτουκειμένου.ηπαύσηεδώ,είναισανναλέειτις ʺπαρακαλώτηνπροσοχήσαςʺ.Μάλιστα,ησημαντικήπρότασημπορείν απαγγελθείσευψηλότεροτόνο. Παράδειγμα 293 Παράδειγμα 294 Απόδοσητουνοήματος Ηλιτήμελωδίατηςεμμελούςαπαγγελίαςδηλώνειαπερίφρασταοτιστο τρίπτυχολόγος,μέλος,ρυθμός,προέχειολόγος.αυτόείναιγνωστό.πώς θ απαγγελθείόμωςολόγοςεμελλώςώστεναγίνεικατανοητός; α)οαναγνώστηςπρέπειναγνωρίζειτιςνοηματικέςενώτητεςτουκειμένου. Στοτέλοςκάθεενότηταςγίνεταιμιάτελικήμελωδικήκατάληξη. 293 ibid,απόστολοςτηςακολουθίαςτουγάμου,σεκανονικότόνοταʺαιγυναίκες...οι άνδρες...ʺ,παύσηκαιακολουθείυψηλότεροςτόνοςσταʺαντίτούτουκαταλείψει...ʺ 294 ΑντιπροσωπευτικάάκουσμαστοένθετοDVDειςτηνομιλίαΓ.Ε.Χ.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 229 β)ενδιάμεσατηςνοηματικήςενότηταςυπάρχουνσημείαστίξηςταοποίαο αναγνώστηςσέβεται.στακόμματαγίνονταιατελείςκαταλήξεις,κυρίωςμιά φωνήκάτωτηςβάσης,χωρίςν απορρίπτονταικαικαταλήξειςδύοκαιτρείς φωνέςκάτωτηςβάσης.στιςτελείες,γίνεταιμιαεκτενέστερηκατάληξηστη βάσητηςαπαγγελίας,υποτύπονεντελούςκατάληξης.στηνάνωτελεία,η κατάληξηείναιανάλογητουνοήματος.γιαταερωτηματικάαναφερθήκαμε. π.χ. Γενικά,ηαπαγγελίαγίνεταιόχιστηβάση,αλλάμίαφωνήπιόκάτω,ωστενα δίνεταιμελωδικάμετοκλιτόνηέννοιατηςταπείνωσηςίσωςκαισυντριβής γ)γιαναγίνουνόλααυτά,χρειάζεταιπροετοιμασίαστοσπίτι.ξεκινόντας κανείςναδιαβάζεικείμενοκαιμετάφρασητουκειμένουστοσπίτι,ξέρειτί θαπεί.καιτότεαποδίδειτονόημα.αυτόισχύειγιαόλεςτιςπεριπτώσειςτης εμμελούςαπαγγελίας.ιερατικέςευχές,ευαγγελικόκαιαποστολικό ανάγνωσμακιόλαόσααναφέρθηκαν.κιότανκανείςγνωρίζει,ψάλλειπιό λιτά.κιόσολιτά,απέρρητακιανεπιτήδευταψάλλει,τόσοπλησιάζειτην αισθητικήτηςορθόδοξηςπαράδοσης,πουδένχρειάζεταιστολίδιαπεριττά ναείναιωραία.καιδένχρειάζεταικραυγέςηπροςτονθεόνλατρεία.γι αυτόκαιθέτωερώτημα:στονάνωνηηβάσητηςαποστολικήςαπαγγελίας; Στοδιαπασώνοιεκφωνήσειςτουδιακόνου;

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295

Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 290 Ἡπρόσβασητῶνχειρογράφωνβυζαντινῆς ψαλτικῆςστὸδιαδίκτυο 295 LouisW.G.Barton TheUniversityofOxford KonstantinosJ. Terzopoulos Ἱ.ΜητρόπολιςὙδρας,Σπετσῶνκαὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ Νέες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας στην εποχή των ηλεκτρονικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

3. Pollalis Y., Vozikis A. (2003) SMEs and Liberalisation of Network Industries: Country Report: Greece, 8th Observatory for European SMEs, Brussels

3. Pollalis Y., Vozikis A. (2003) SMEs and Liberalisation of Network Industries: Country Report: Greece, 8th Observatory for European SMEs, Brussels Δημοσιεύσεις Κεφάλαια σε Βιβλία-Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων με το σύστημα των κριτών (Book chapters and Conference Proceedings with peer-review) 1. Λίβας Π., Βοζίκης Α. (1997) Συμβολή της

Διαβάστε περισσότερα

9B DOIRANIS STREET - LYKAVITTOS 1070 NICOSIA CYPRUS 00357 99 611474 - MOBILE 00357 22 374817 - RESIDENCE ADVOCATE

9B DOIRANIS STREET - LYKAVITTOS 1070 NICOSIA CYPRUS 00357 99 611474 - MOBILE 00357 22 374817 - RESIDENCE ADVOCATE CURRICULUM VITAE Name : CLERIDES PH. CHRISTOS Designation : DR Address : 9B DOIRANIS STREET - LYKAVITTOS 1070 NICOSIA CYPRUS Telephone : Marital Status : 00357 22 753015 - OFFICE 00357 99 611474 - MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Ζουρνατζή. Διευθύντρια Ερευνών Συντονίστρια, Πρόγραμμα «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Αντιγόνη Ζουρνατζή. Διευθύντρια Ερευνών Συντονίστρια, Πρόγραμμα «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος Αντιγόνη Ζουρνατζή Διευθύντρια Ερευνών Συντονίστρια, Πρόγραμμα «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος Τηλ.: +30 210 7273679 Fax: +30 210 7234145 E-mail: azourna@eie.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES ST CIRCULAR Rhodes, 9 July 203 Subject: Organization of the Conference

Διαβάστε περισσότερα

Kassia: A female hymnographer of the 9 th century SPYROS PANAGOPOULOS

Kassia: A female hymnographer of the 9 th century SPYROS PANAGOPOULOS Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 111 Introduction Kassia:Afemalehymnographerofthe9 th century SPYROSPANAGOPOULOS Forover1.000 yearsmanymenandafewwomenwrotehymnsinbyzantium.

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CIE661b Θεωρητικό ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 (Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a ÁÛ ÒÒ ºÆ MSc, PhD Ó Ö Ë Ñ ÛÑ ÁÛ ÒÒ ºÆ ÁÓÙÐÓÙ¾¼½ Προσωπικα Στοιχεια Ονομα Ιωάννης Επώνυμο Νίκας Ονομα Πατρός Ανδρέας Ημερομηνία Γεννήσεως 9 Απριλίου 1977 Τόπος Γεννήσεως Αθήνα Καταγωγή Μαλεσίνα(Ν. Φθιώτιδας)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τµ. Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήµιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τοµέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of

Διαβάστε περισσότερα