ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 6/3/18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8099 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ , Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη τηλ.: φαξ: ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού ,20 συµπ/νου ΦΠΑ Με την 122/2017 Α Σ, έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την ανάγκη «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού». Με την αριθµ. 383/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης,για το ποσό των ,20, τους παρακάτω Κ.Α.: Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) , Παροχές Ένδυσης

2 (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού) H υπ αριθµ. 46/2017 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και H συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. Με την υπ αριθµ. πρωτ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ηµάρχου (Α ΑΜ: 17ΠΡΟΨ / ) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 23/01/2018. Την Τρίτη 23/01/2018, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την «προµήθεια «ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 383/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/ , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 23η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 383/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου αποτελούµενη από τους : Γεροντογιάννη Ιωάννα,υπάλληλο του ήµου,ως Πρόεδρο Αφίφη Μάριο,υπάλληλο του ήµου,ως Μέλος Παναγοπούλου Παναγιώτα,υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Προκειµένου να διενεργηθεί η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού ιαγωνισµού µε Αριθµ. ιακήρυξης 3810/42825/ ) µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής,όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπ.αριθµ. 46/2017 Μελέτη που συνέταξε η ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, συνολικά στο ποσό των ,20ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α. : Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ,Κ.Α ,Κ.Α και Κ.Α του ήµου ιονύσου. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προφορών και προχώρησε στην διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των ικαιολογητικών των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης, κάτωθι εταιρειών : BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ 2

3 Ακολούθως η Επιτροπή έλεγξε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένους φακέλους,φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η ιακήρυξη στο άρθρο 8,αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, και τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και µονόγραφε τα δικαιολογητικά ανά φύλλο, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους. Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων ήταν πλήρη,καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε την διαδικασία την Τρίτη 23/01/2018 και συµφώνησε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των συµµετεχόντων την εποµένη ηµέρα Τετάρτη 24/01/2018. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των Τεχνικών προσφορών καθώς και µονόγραψε τα δικαιολογητικά ανά φύλλο, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους,που είχαν ως εξής : Στον φάκελλο Νο 1 : Η Τεχνική προσφορά της «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» η οποία έλαβε µέρος δίνοντας προσφορά για τις παρακάτω Οµάδες και τα αντίστοιχα είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού: α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100) ΕΝ 388,420 CE 433 ΕΝ 388,420 CE 524 ΕΝ 388,420, ΕΝ 388,420 CE 138 ΕΝ 374, CE 662 3

4 7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΝ 60903, CE 12 ΟΜΑ Α 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 8. ΚΡΑΝΟΣ CE,440 vac ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (COGGLES) ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΠΙ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ ΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ EN 166, CE 14 ΕΝ 166, 169 CE 212 ΕΝ 379 (ΚΡΑΝΟΣ) ΕΝ 166,167, 168(ΑΣΠΙ ΙΟ ΕΝ 397/ΑΝSΙ Ζ ΕΝ352-3SNR 5 5 >> >> EN1731:2006 >> ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝ 149, FFP ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2 ΕΝ 405, FF 11 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α-ΦΙΑΛΗ ΕΝ 140 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) 162 >> // >> 6 ΕΝ 136 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) ΕΝ

5 ΟΜΑ Α 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4,5,6 ) ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6 ) ΕΝ 340, ΕΝ 340, ΕΝ 340, ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΝ 340, ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΕΣ ΚΑΠΕΛΟ ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΑ Α 5: ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΕΝ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΝ 344, ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ 344, ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥΣ ΟΜΑ Α 6: ΙΑΦΟΡΑ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ ΕΝ CEN TC 226 Ν 143 Ε 274 ΕΝ >> >> 88 Η Επιτροπή ελέγχοντας την τεχνική προσφορά καθώς και τις αντίστοιχες οµάδες και τα δείγµατα τους,διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης: 5

6 Στον φάκελλο Νο 2: Η Τεχνική προσφορά της «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» η οποία έλαβε µέρος δίνοντας προσφορά ΜΟΝΟ για την παρακάτω Οµάδα και τα αντίστοιχα είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού: ΠΟΣΟΤΗΤΑ α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝ 149, FFP ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2 ΕΝ 405, FF 11 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α-ΦΙΑΛΗ ΕΝ 140 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) 162 >> // >> 6 ΕΝ 136 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) ΕΝ Η Επιτροπή ελέγχοντας την τεχνική προσφορά καθώς και την αντίστοιχη οµάδα και τα δείγµατα της,διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θεώρησε ότι οι Εταιρείες : 1. BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 6

7 2. ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισµού και προχώρησε στην βαθµολόγησή τους,σύµφωνα µε το : - Άρθρο 7: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, µε βάση τον Πίνακα 5 της µελέτης, ΟΜΑ Α Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας ως εξής : Οι παραπάνω Εταιρείες αξιολογήθηκαν µε κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής και βαθµολογήθηκαν από την αρµόδια Επιτροπή µόνο για τα είδη της Οµάδας 3-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ αφού είχαν και οι δυο οικονοµική προσφορά, ως εξής : 1. «BRINX A.E.» 2)ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ α/α 13: α/α 14: α/α 15 (α+β) : α/α 16: α/α 17: α/α 18: α/α 19: ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Βαθµολογία Οµάδας Α : Αθρ. 0,70 1) 553 0,70= 387 2)448 0,70= 314 Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού κάνει δεκτές τις παραπάνω Εταιρείες και τις καλεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 09:30 π.µ.,για την οποία θα ειδοποιηθούν και οι συµµετέχοντες εταιρείες µε ηλεκτρονική πρόσκληση. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό,το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού: Γεροντογιάννη Ιωάννα Αφίφης Μάριος Παναγοπούλου Παναγιώτα Με την αριθµ. πρωτ. 4414/ επιστολή της η Επιτροπή προσδιόρισε ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 14/02/

8 Τη Τετάρτη 14/2/2018, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την.) «για την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού» που συγκροτήθηκε µε την 383/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο2/ , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου την 14η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30π.µ., παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 383/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου αποτελούµενη από τους : 1. Γεροντογιάννη Ιωάννα,υπάλληλο του ήµου,ως Πρόεδρο 2. Αφίφη Μάριο,υπάλληλο του ήµου,ως Μέλος 3. Παναγοπούλου Παναγιώτα,υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Προκειµένου να διενεργηθεί η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού ιαγωνισµού µε Αριθµ. ιακήρυξης 3810/42825/ ) µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής για τα είδη του θέµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 46/2017 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες προσέφεραν για τα παρακάτω είδη τις εξής τιµές: 1) Η «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» : α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΟΜΑ Α 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 433 1,18 510, ,89 990,36 3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 423 1,43 604,89 8

9 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100) 238 1,53 364, ,43 59, , ,32 7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 12 10,79 129,48 ΟΜΑ Α 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ : 5.545, ΚΡΑΝΟΣ 8 6,53 52, ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (COGGLES) ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΠΙ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ ΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ 14 6,45 90, , , , ΣΥΝΟΛΟ : 2.495,94 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ , ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ ,73 305,03 15α

10 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α-ΦΙΑΛΗ ΟΜΑ Α 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4,5,6 ) ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6 ) 6 15, , ,01 120, ,25 426, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ : 6.857, , ,28 47, ,14 91, ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΕΣ 72 16, , ΚΑΠΕΛΟ 242 1,34 324, ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΑ Α 5: ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ :

11 27. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 314 8, , ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥΣ ΟΜΑ Α 6: ΙΑΦΟΡΑ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ 10 43,55 435,50 ΣΥΝΟΛΟ : , , , , ,14 540,32 ΣΥΝΟΛΟ: 3.635,62 2) Η «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ , ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ ,75 261,25 15α. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ , ,60 11

12 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α-ΦΙΑΛΗ 6 39,90 239, , ,75 593, , ΣΥΝΟΛΟ : Η επιτροπή αξιολογώντας τις παραπάνω προσφορές διαπίστωσε ότι: Οι εταιρίες «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» συµµετείχαν στο διαγωνισµό και µόνο για την Οµάδα Νο 3 είχαν οικονοµική προσφορά και οι δύο,στα συγκεκριµένα είδη της που σύµφωνα µε τον υπολογισµό της πλέον συµφερότερης από οικονοµικής άποψης προσφοράς και µε κριτήρια αξιολόγησης προσφορών τις κατέγραψε και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑ Α 3: ΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 1. Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΗ Για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας µε α.α. 13,14,15,16,17,17 και 19 για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου ιονύσου» Σύνολο ( ) 6.857,97 2. Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛ >> Σύνολο 6.857,97 12

13 ΟΙ ΑΕΒΕ Σύνολο 7.885,00 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Τις Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών : - «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» - «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» 2) Τον Νόµο 4412/2016 3) Την υπ αριθµ. 3810/42825/ ιακήρυξη Κάνει δεκτή τη προσφορά που κατατέθηκε και αφορά τις Οµάδες 1,2,3,4,5,6 της παραπάνω διακήρυξης της Εταιρείας µε τον τίτλο: «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, χαµηλότερη και περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, του προϋπολογισθέντος κόστους. Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου ιονύσου» την Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν, µε ποσό προσφοράς ,91 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού 1. Γεροντογιάννη Ιωάννα 2. Αφίφης Μάριος 3. Παναγοπούλου Παναγιώτα Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ελήφθησαν υπ' όψιν: 1. Η υπ αρ. 3810/42825/22-12/-2017 Απόφαση ηµάρχου (Α ΑΜ: 17ΠΡΟΨ / ) 2. Οι διατάξεις του Ν Τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού 4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τα στοιχεία του φακέλου προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 1. να εγκρίνει τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού. 13

14 2. να καταστεί ως προσωρινός ανάδοχος για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου ιονύσου» η Εταιρεία BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε ΑΦΜ , ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλλονίκης, για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν, µε ποσό προσφοράς ,91 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% Κοινοποίηση: /νση Περιβάλλοντος Συν 1. Τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 29/01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου ιονύσου» Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 23η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 383/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου αποτελούµενη από τους : Γεροντογιάννη Ιωάννα,υπάλληλο του ήµου,ως Πρόεδρο Αφίφη Μάριο,υπάλληλο του ήµου,ως Μέλος Παναγοπούλου Παναγιώτα,υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Προκειµένου να διενεργηθεί η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού ιαγωνισµού µε Αριθµ. ιακήρυξης 3810/42825/ ) µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής,όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπ.αριθµ. 46/2017 Μελέτη που συνέταξε η ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, συνολικά στο ποσό των ,20ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α. : Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ,Κ.Α ,Κ.Α και Κ.Α του ήµου ιονύσου. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προφορών και προχώρησε στην διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των ικαιολογητικών των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης, κάτωθι εταιρειών : BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ Ακολούθως η Επιτροπή έλεγξε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π.) και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένους φακέλους,φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η ιακήρυξη στο άρθρο 8,αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών, και τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και µονόγραφε τα δικαιολογητικά ανά φύλλο, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους. 15

16 Κατά την εξέταση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων ήταν πλήρη,καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε την διαδικασία την Τρίτη 23/01/2018 και συµφώνησε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των συµµετεχόντων την εποµένη ηµέρα Τετάρτη 24/01/2018. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των Τεχνικών προσφορών καθώς και µονόγραψε τα δικαιολογητικά ανά φύλλο, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους,που είχαν ως εξής : Στον φάκελλο Νο 1 : Η Τεχνική προσφορά της «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» η οποία έλαβε µέρος δίνοντας προσφορά για τις παρακάτω Οµάδες και τα αντίστοιχα είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού: α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝ 388,420 CE 433 ΕΝ 388,420 CE ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΕΝ 388,420, ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100) ΕΝ 388,420 CE 138 ΕΝ 374, CE ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΝ 60903, CE 12 ΟΜΑ Α 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 8. ΚΡΑΝΟΣ CE,440 vac 8 9. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (COGGLES) EN 166, CE 14 16

17 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΠΙ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΕΝ 166, 169 CE 212 ΕΝ 379 (ΚΡΑΝΟΣ) ΕΝ 166,167, 168(ΑΣΠΙ ΙΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ ΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ ΕΝ 397/ΑΝSΙ Ζ ΕΝ352-3SNR 5 >> >> EN1731:2006 >> ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝ 149, FFP ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2 ΕΝ 405, FF 11 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α- ΦΙΑΛΗ ΟΜΑ Α 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ ΕΝ 140 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) 162 >> // >> 6 ΕΝ 136 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) ΕΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΕΝ 340, ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4,5,6 ) ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6 ) ΕΝ 340, ΕΝ 340, ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΝ 340,

18 24. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΕΣ ΚΑΠΕΛΟ ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΑ Α 5: ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΕΝ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΝ 344, ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ 344, ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥΣ ΟΜΑ Α 6: ΙΑΦΟΡΑ ΕΝ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ CEN TC 226 Ν 143 Ε 274 ΕΝ >> >> 88 Η Επιτροπή ελέγχοντας την τεχνική προσφορά καθώς και τις αντίστοιχες οµάδες και τα δείγµατα τους,διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. : Στον φάκελλο Νο 2: Η Τεχνική προσφορά της «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» η οποία έλαβε µέρος δίνοντας προσφορά ΜΟΝΟ για την παρακάτω Οµάδα και τα αντίστοιχα είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού: α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 18

19 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝ 149, FFP ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2 ΕΝ 405, FF 11 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ- ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α- ΦΙΑΛΗ ΕΝ 140 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) 162 >> // >> 6 ΕΝ 136 (ΜΑΣΚΑ) ΕΝ 141 (ΦΙΛΤΡΑ) ΕΝ Η Επιτροπή ελέγχοντας την τεχνική προσφορά καθώς και την αντίστοιχη οµάδα και τα δείγµατα της,διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θεώρησε ότι οι Εταιρείες : BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισµού και προχώρησε στην βαθµολόγησή τους,σύµφωνα µε το : - Άρθρο 7: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, µε βάση τον Πίνακα 5 της µελέτης, ΟΜΑ Α Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας ως εξής : Οι παραπάνω Εταιρείες αξιολογήθηκαν µε κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής και βαθµολογήθηκαν από την αρµόδια Επιτροπή µόνο για τα είδη της Οµάδας 3- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ αφού είχαν και οι δυο οικονοµική προσφορά, ως εξής : 3. «BRINX A.E.» 2)ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ α/α 13: α/α 14: α/α 15 (α+β) : α/α 16: α/α 17: α/α 18:

20 α/α 19: ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Βαθµολογία Οµάδας Α : Αθρ. 0,70 1) 553 0,70= 387 2)448 0,70= 314 Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού κάνει δεκτές τις παραπάνω Εταιρείες και τις καλεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 09:30 π.µ.,για την οποία θα ειδοποιηθούν και οι συµµετέχοντες εταιρείες µε ηλεκτρονική πρόσκληση. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό,το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού: Γεροντογιάννη Ιωάννα Αφίφης Μάριος Παναγοπούλου Παναγιώτα 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 20/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου ιονύσου» Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου την 14η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30π.µ., παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 383/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου αποτελούµενη από τους : 1. Γεροντογιάννη Ιωάννα,υπάλληλο του ήµου,ως Πρόεδρο 2. Αφίφη Μάριο,υπάλληλο του ήµου,ως Μέλος 3. Παναγοπούλου Παναγιώτα,υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Προκειµένου να διενεργηθεί η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού ιαγωνισµού µε Αριθµ. ιακήρυξης 3810/42825/ ) µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής για τα είδη του θέµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 46/2017 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες προσέφεραν για τα παρακάτω είδη τις εξής τιµές: 1) Η «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» : 21

22 α/α Προκήρυξης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΟΜΑ Α 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 433 1,18 510, ,89 990,36 3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 423 1,43 604,89 4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 238 1,53 364, ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100) 138 0,43 59, , ,32 7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 12 10,79 129,48 ΣΥΝΟΛΟ : 5.545,47 ΟΜΑ Α 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 208. ΚΡΑΝΟΣ 8 6,53 52, ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (COGGLES) ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΠΙ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ ΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΑ 14 6,45 90, , , , ΣΥΝΟΛΟ : 2.495,94 22

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ , ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ ,73 305,03 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α- ΦΙΑΛΗ ΟΜΑ Α 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ , , ,01 120, ,25 426, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ : 6.857, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 290 3, ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4,5,6 ) ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6 ) 9 5,28 47, ,14 91, ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ ΕΣ 72 16, ,96 23

24 25. ΚΑΠΕΛΟ 242 1,34 324, ΝΙΤΣΕΡΑ ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΜΑ Α 5: ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 27. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 314 8, , ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥΣ 10 43,55 435,50 ΣΥΝΟΛΟ : ,49 ΟΜΑ Α 6: ΙΑΦΟΡΑ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ 274 9, , , ,14 540,32 ΣΥΝΟΛΟ: 3.635,62 2) Η «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΟΜΑ Α 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ ,

25 14. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ ,75 261,25 15α. 15β ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙ Α- ΦΙΑΛΗ , , ,90 239, , ,75 593, , ΣΥΝΟΛΟ : Η επιτροπή αξιολογώντας τις παραπάνω προσφορές διαπίστωσε ότι: Οι εταιρίες «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» συµµετείχαν στο διαγωνισµό και µόνο για την Οµάδα Νο 3 είχαν οικονοµική προσφορά και οι δύο,στα συγκεκριµένα είδη της που σύµφωνα µε τον υπολογισµό της πλέον συµφερότερης από οικονοµικής άποψης προσφοράς και µε κριτήρια αξιολόγησης προσφορών τις κατέγραψε και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑ Α 3: ΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 1. Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Η Για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας µε α.α. 13,14,15,16,17,17 και 19 για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου ιονύσου» 6.857,97 Σύνολο ( ) 2. Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ >> Σύνολο 6.857,97 25

26 Σύνολο 7.885,00 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Τις Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών : - «Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» - «Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» 2) Τον Νόµο 4412/2016 3) Την υπ αριθµ. 3810/42825/ ιακήρυξη Κάνει δεκτή τη προσφορά που κατατέθηκε και αφορά τις Οµάδες 1,2,3,4,5,6 της παραπάνω διακήρυξης της Εταιρείας µε τον τίτλο: «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης χαµηλότερη και περιλαµβάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, του προϋπολογισθέντος κόστους. Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου ιονύσου» την Εταιρεία «BRINX A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για τις Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 για τα αντίστοιχα είδη που περιέχουν, µε ποσό προσφοράς ,91 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού 1. Γεροντογιάννη Ιωάννα 2. Αφίφης Μάριος 3. Παναγοπούλου Παναγιώτα Αρχείο: 26

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 30/07/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25603 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..69/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/ 2011 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.957,00 Φ.Π.Α 23% : 11.950,11 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 63.907,11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 7931 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..41/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/08.03.2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 48/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

:..41 / :..505/ / : / : «

:..41 / :..505/ / : / : « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..41 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..505/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..416/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 41 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 41 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 41 η ΘΕΜΑ: 3 Ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 375/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..478/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 0 ΤΕΜ 2 0 ΖΕΥΓΟΣ 5 1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 2 0 ΤΕΜ 2 0 ΖΕΥΓΟΣ 5 1 ΚΑ 10.6063.0005 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 6 2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΕΤ 3 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΤΕΜ 2 15 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑ 15.6063.0005 1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13752 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8736 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..415/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 545 Της 40 ης συνεδρίασης που έγινε Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 45607/744/13-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης -4-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..125/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 2/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 10456

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης /02-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 10/2019

Αριθ. Απόφασης: 10/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα