Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος και η αναγκαιότητα εισαγωγής, η ηµεροµηνία έναρξης της νοσηλείας και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας σ' αυτό, για να παραλάβει από την Υπηρεσία του Ταµείου εγγυητική επιστολή (εισιτήριο). Για επείγουσα εισαγωγή για την οποία από ιατρικά έγγραφα προκύπτει το επείγον θα πρέπει αυθηµερόν να ενηµερώνεται το Ταµείο τηλεφωνικώς και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας να προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Για εισαγωγή κατά τη διάρκεια αργιών, θα πρέπει εντός της πρώτης µετά την εισαγωγή εργασίµου ηµέρας, να προσκοµισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική θα πρέπει την πρώτη ηµέρα της παράτασης να προσκοµισθεί από την κλινική ή τον ασφαλισµένο βεβαίωση δια της οποίας να αιτιολογείται επαρκώς το αναγκαίο της παράτασης νοσηλείας προκειµένου να εκδοθεί νέα εγγυητική επιστολή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα χορηγείται εγγυητική επιστολή για τις ηµέρες καθυστέρησης και θα περικόπτονται οι αντίστοιχες δαπάνες. Η Υπηρεσία του Ταµείου υποχρεούται κατόπιν εντολής του ιευθυντού να ελέγχει κάθε περίπτωση εισαγωγής ασφαλισµένου σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, όπως επίσης και την πορεία της νοσηλείας του διά γιατρών ή υπαλλήλων οριζο- µένων µε γραπτή εντολή του ιευθυντού του Ταµείου Το εισιτήριο - εγγυητική επιστολή εκδίδεται εφόσον είναι τακτοποιηµένες ό- λες οι οφειλές του ασφαλισµένου στο Ταµείο Όλα τα µέλη του Ταµείου δικαιούνται νοσηλείας µέχρι και στη θέση Α' σε δηµόσια Νοσοκοµεία και στη θέση Βα (δίκλινο ή τρίκλινο) σε ιδιωτικές Κλινικές, εκτός εάν διαφορετικά ρυθµίζεται µε τις κατά περίπτωση συµβάσεις µεταξύ Τ.Π..Θ. και ιδιωτικών Κλινικών α) Για νοσηλεία σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδρύµατα εφαρµόζεται το κλειστό νοσήλιο που ισχύει κάθε φορά. β) Για νοσηλεία σε συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές εφαρµόζεται το κρατικό τιµολόγιο για τις ιδιωτικές κλινικές ή το συµφωνούµενο τιµολόγιο µε βάση τις σχετικές συµβάσεις (έννοια νοσηλίου: Φ.Ε.Κ. 1372/01 Β' όπως ισχύει κάθε φορά). Για τις λοιπές πράξεις, όπως εργαστηριακές κλπ., ως και υλικά, εφαρµόζεται το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιµολόγιο, το τιµολόγιο του Ταµείου και οι ρυθ- µίσεις που περιλαµβάνονται στις ισχύουσες συµβάσεις µε τις ιδιωτικές κλινικές. Εξετάσεις που πραγµατοποιούνται µε συνηθισµένα διαγνωστικά και θεραπευτικά µέσα σε εργαστήρια, ιατρεία και κατ' οίκον, δεν δικαιολογούν νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική.

2 Η νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές, παρέχεται µε βάση σχετικές συµβάσεις (Ν.2071/92 άρθρο 11). Σε περιπτώσεις εκτάκτου εισαγωγής ασφαλισµένου, οι µη συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να εφαρµόζουν το εκάστοτε ισχύον Κ.Τ. (Π.. 234/80 άρθρο 31). γ) Γενικά στη νοσοκοµειακή περίθαλψη περιλαµβάνονται, εκτός των κλινίστρων και οι αναγκαίες ιατρικές φροντίδες, παρακλινικές εξετάσεις, αίµα, πλάσµα αίµατος, αµοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου, δαπάνη αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόµου, έξοδα χειρουργείου, βηµατοδότης, βαλβίδα, υλικά οστεοσύνθεσης, καταναλισκόµενα φάρµακα εντός νοσηλευτικού ιδρύµατος και γενικά κάθε υλικό (άρθρο 2 Π.. 234/80). Το Ταµείο καταβάλλει τις δαπάνες για τα είδη αυτά σύµφωνα µε το κρατικό τι- µολόγιο, σε συνδυασµό και µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του υγειονοµικού κανονισµού (Τιµολόγιο Τ.Π..Θ.), τηρουµένων εν γένει των αναλογιών µεταξύ των αντιστοίχων χρεώσεων νοσοκοµείων κλινικών. δ) Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, οι αµοιβές του χειρουργού και του αναισθησιολόγου καθορίζονται από το τιµολόγιο του Υγειον. Κανονισµού σε συνδυασµό µε το Π.. 157/91 (ΦΕΚ 62/91 τα) Για τις χειρουργικές επεµβάσεις το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να παραπέµπει το µέτοχο σε γιατρό - ελεγκτή είτε προ είτε µετά την εκτέλεση τους για γνωµοδότηση. Προκειµένου περί πραγµατοποιήσεως δύο χειρουργικών επεµβάσεων ταυτόχρονα, στην αµοιβή του χειρούργου, αναισθησιολόγου ως και στα έ- ξοδα χειρουργείου και νάρκωσης της πρώτης επέµβασης, προστίθεται το 50% της δεύτερης (Π.. 350/76 άρθρο 5). εν αναγνωρίζεται δαπάνη για χειρουργική επέµβαση όταν πραγµατοποιείται σε ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα οµορφιάς, διαιτολογίας κ.λπ. ε) Αµοιβές εξωτερικών ιατρών που καλούνται για εξέταση ασθενούς σε ιδιωτική κλινική δεν αναγνωρίζονται παρά µόνον όταν ή η κλινική δεν έχει ιατρό της ειδικότητας. στ) Ασθενείς που νοσηλεύονται για βαριά νοσήµατα και έχουν ανάγκη ιδιαίτερης περιποίησης, λόγω πλήρους αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. µετεγχειρητικοί ασθενείς, περιπτώσεις ανοϊκών, συγχητικοδιεγερτικών ασθενών), µπορούν να χρησιµοποιήσουν αποκλειστική νοσοκόµα (συνοδό) νυκτερινής απασχόλησης, ύστερα από γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος περί της αναγκαιότητας και του χρόνου διάρκειας. Χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόµου θα γίνεται µόνο µετά από γραπτή αυθηµερόν ενηµέρωση του Τα- µείου για την αναγκαιότητα χρησιµοποίησης αποκλειστικής νοσοκόµου. Αλλιώς δεν θα εξετάζεται αίτηµα καταβολής σχετικής δαπάνης. Οι ηµέρες της καλύψεως αυτής δεν µπορούν να υπερβούν τις 22. Υπέρβαση του ορίου µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν αποφάσεως του.σ. και πάντως όχι πέραν των 50 ηµερών συνολικά. Η αµοιβή της νοσοκόµου αναγνωρίζεται και καταβάλλεται µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών δαπανών, θεωρηµένης βεβαίωσης του νοσηλευτικού ιδρύµατος και του σχετικού εξιτηρίου.

3 ζ) Σε πολύ βαριές περιπτώσεις αναγνωρίζεται η δαπάνη σύγκλησης ιατρικού συµβουλίου µέχρι τριών ιατρών. Η δαπάνη που αναγνωρίζεται για κάθε γιατρό του συµβουλίου είναι τριπλάσια της κάθε φορά ισχυούσης ιατρικής επισκέψεως. η) Σε περίπτωση νοσηλείας σε θάλαµο εντατικής παρακολούθησης σε ιδιωτική κλινική, το Ταµείο καταβάλλει το διπλάσιο του νοσηλίου της Α' θέσης (µόνον νοσηλίου) ή εκείνο που καθορίζεται από τις υπογραφόµενες συµβάσεις του Ταµείου µε τις Κλινικές. θ) Οι δαπάνες νοσηλείας της άµεσα ασφαλισµένης δικηγόρου όπως και της έµµεσα ασφαλισµένης στο Τ.Π..Θ. συζύγου του δικηγόρου για τεχνητή διακοπή της κύησης υπολογίζονται και καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του Υ- γειονοµικού Κανονισµού του Ταµείου. ι) Οι καρδιολογικές και οι αρθροπλαστικές επεµβάσεις, ως και κάθε άλλη επέµβαση κοστολογηµένη από το ΚΕΣΥ µε τιµή πακέτο σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα, κοστολογούνται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιµολόγιο και τον ισχύοντα Υγειονοµικό Κανονισµό του Ταµείου. Η δαπάνη των παραπάνω επεµβάσεων καταβάλλεται από το Ταµείο χωρίς συµµετοχή του α- σφαλισµένου. ια) Όσες πράξεις του παρόντος άρθρου πραγµατοποιούνται και µε LA- SER (χειρουργικά, µικροχειρουργικά κ.λ.π.) θα κοστολογούνται όσο και οι αντίστοιχες πράξεις που είναι ήδη κοστολογηµένες από το τιµολόγιο του παρόντος Υγειον. Κανονισµού. Επίσης οι λαπαροσκοπικές επεµβάσεις θα κοστολογούνται όσο και οι αντίστοιχες πράξεις που είναι ήδη κοστολογηµένες από το τιµολόγιο του παρόντος Υγειον. Κανονισµού. Επέµβαση µείωσης µυωπίας µε LASER αναγνωρίζεται άπαξ. ιβ) εν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται δαπάνες που αφορούν πλαστικές επεµβάσεις για λόγους αισθητικής, κοσµετικής (λιποαναρρόφηση, πλαστική µύτης, αυτιών, κοιλιάς κλπ.) Νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης (Άρθρ. 10 Ν. 2072/92, Π.. 383/2002) Το Ταµείο καλύπτει δαπάνες θεραπείας για εξωτερικούς ασθενείς σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης σαν επέκταση της νοσοκοµειακής περίθαλψης για τα άµεσα µέλη του και για τα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Parkinson, παραπληγία - τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήµατος και του µυϊκού συστήµατος όπως Gullain Barre, µυοπάθειες, παραλύσεις - παρέσεις περιφερικών νεύρων κλπ., τα οποία δεν είναι ικανά να µετακινούνται µόνα τους ή µε τα συνήθη µέσα, και που µετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους σε νοσηλευτικό ίδρυµα έχουν ανάγκη από φροντίδα αποθεραπείας και αποκατάστασης, το πρώτον µετά την εκδήλωση της ασθένειας και της νοσηλείας τους στο νοσηλευτικό ίδρυµα. Η θεραπεία πραγµατοποιείται κατόπιν εµπεριστατωµένης γνωµατεύσεως από τον Επιστη- µονικό ιευθυντή της αρµοδίας Κλινικής του νοσηλευτικού Ιδρύµατος για την

4 αναγκαιότητα, το χρόνο και τη συχνότητα των συνεδριών θεραπείας σε κέντρο αποκατάστασης, ως και σχετικής προεγκρίσεως του Ταµείου, η οποία εάν δεν χορηγηθεί δεν θα αναγνωρίζονται οι σχετικές δαπάνες. Το Κέντρο Αποκατάστασης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας υποχρεωτικά καταρτίζει το πρόγραµµα θεραπείας, ήτοι συχνότητα επισκέψεων, τις ηµεροµηνίες επισκέψεων και το είδος των ιατρικών πράξεων και το οποίο πρόγραµµα θα προσκοµίζεται στο Ταµείο από τον ασφαλισµένο για τη χορήγηση προέγκρισης. Σε κάθε περίπτωση το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα, µε ελεγκτή ιατρό του, να ελέγχει το αναγκαίο της θεραπείας, τη συχνότητα και τη διάρκειά της. Η θεραπεία στα κέντρα αποκατάστασης θα διαρκεί το πολύ τέσσερις µήνες µε ρυθµό το ανώτατο µέχρι τρεις φορές εβδοµαδιαίως. υνατότητα παρατάσεως της θεραπείας αποκατάστασης, για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, δυνατόν να εξετάζεται από το.σ. µε την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα συνέχισης θα προκύπτει από τα ανάλογα δικαιολογητικά. Νοσηλεία στα κέντρα αποκατάστασης αναγνωρίζεται µία φορά για κάθε ασφαλισµένο για την ίδια αιτία. Το Ταµείο καλύπτει το 80% του ηµερησίου νοσηλίου εξωτερικών ασθενών, το προβλεπόµενο από το Π.. 383/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες θα καταβάλλονται µε την προσκόµιση αναλυτικής Α.Π.Υ. για το είδος των πράξεων που έγιναν, τον αριθµό τους και το διάστηµα στο οποίο αφορούν, γνωµάτευσης του νοσηλευτικού ιδρύµατος και προέγκρισης του Ταµείου Αεροµεταφορά ασθενούς στο εσωτερικό Μεταφορά ασθενούς εντός πόλεως α) Σε εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά που λόγω της σοβαρότητας και κρισιµότητας της καταστάσεως του ασθενούς χρειάζεται µεταφορά η οποία δεν µπορεί να γίνει µε τα συνήθη µεταφορικά µέσα (ταξί, λεωφορείο, πλοίο κ.λπ.) το Ταµείο καταβάλλει τα έξοδα αεροµεταφοράς µόνο για τα άµεσα µέλη και τα έµ- µεσα της ίδιας οικογένειας (σύζυγο, τέκνα) εφόσον η αεροµεταφορά γίνει διά του ΕΚΑΒ (άρθρο 39 Ν. 2733/99). Για να δικαιολογηθεί η αεροµεταφορά και να καταβληθεί η δαπάνη, πρέπει να αποδεικνύεται το γεγονός ότι ο ασθενής χρειάζεται άµεση νοσοκο- µειακή περίθαλψη, η οποία δεν µπορεί να δοθεί στον τόπο διαµονής και ακό- µη ότι η µετακίνηση του γίνεται στο πλησιέστερο κέντρο, όπου είναι δυνατό να του παρασχεθούν οι ιατρικές φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση του. β) Σε περίπτωση βαρέων ασθενειών, εάν αποδεδειγµένα δεν είναι δυνατή η µετακίνηση µε το ΕΚΑΒ, το Ταµείο καταβάλλει στα άµεσα και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας έξοδα µετάβασης και επιστροφής στο νοσοκοµείο (εντός πόλεως) µε ΤΑΞΙ, εφόσον ο ασθενής δεν µπορεί να µετακινηθεί µε τα συνήθη µέσα γεγονός που θα προκύπτει από σχετική ιατρική βεβαίωση. Το Ταµείο συµµετέχει µε ποσοστό 85% επί της δαπάνης µε ανώτατη συνολική µηνιαία επιβάρυνση 360.

5 Ειδικά για τους νεφροπαθείς καλύπτεται κατά 85% η δαπάνη µετακίνησης µε TAXI από τον τόπο θερινών διακοπών προς την πλησιέστερη µονάδα αι- µοκάθαρσης για περίοδο διακοπών µέχρι δύο (2) µήνες Η εκκαθάριση της δαπάνης θα πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών, των αποδείξεων µεταφοράς µε ΤΑΧΙ ανά διαδροµή, της βεβαίωσης του Κέντρου Αιµοκάθαρσης για το ότι δεν είναι δυνατή η µετακίνηση µε τα συνήθη συγκοινωνιακά µέσα και ύστερα από απόφαση του.σ.. γ) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ασφαλισµένου γεγονός που θα προκύπτει από σχετική ιατρική γνωµάτευση και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση του Ε.Κ.Α.Β. το Ταµείο καταβάλλει το 60% του κόστους µεταφοράς µε ασθενοφόρο εντός πόλεως Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων Σε περίπτωση µεταµοσχεύσεως ιστών και οργάνων από ζώντα ή νεκρό, οι δαπάνες βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα του λήπτη. Κάθε δαπάνη από ζώντα δότη, εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια, πριν και µετά τη λήψη του µοσχεύµατος, έξοδα µετακίνησης του κ.λ.π. βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του λήπτη (Ν. 2737/99). Οι µεταµοσχεύσεις ιστών και ανθρωπίνων οργάνων θα πραγµατοποιούνται µόνο σε ειδικές Μονάδες Μεταµόσχευσης νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Ταµείο καταβάλλει το 100% της συνολικής δαπάνης σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Ν. 2737/ απάνες Τα χρηµατικά ποσά που αναγνωρίζονται από το Ταµείο για νοσοκοµειακή περίθαλψη, κατά κατηγορία ασφαλισµένου και νοσηλευτικού ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη της παρ. 8.3 εδάφιο α' - β.β. του άρθρου 8, έχουν ως εξής: α) ηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα. Το Ταµείο καλύπτει πλήρως τη δαπάνη της νοσηλείας άνευ συµµετοχής των ασφαλισµένων. β) Ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα. Το Ταµείο καλύπτει το 80% της δαπάνης νοσηλείας, εκτός ορισµένων περιπτώσεων όπου δυνατόν να συµφωνηθεί διαφορετικό ποσοστό συµµετοχής του Ταµείου διά συµβάσεων µε ιδιωτικές Κλινικές. Για νοσηλεία σε µη συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές το Ταµείο εφαρµόζει το εκάστοτε ισχύον Κ.Τ. ιδιωτικών κλινικών για τη θέση Βα, εφόσον προκύπτει το αναγκαίο της νοσηλείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα