ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : /09/2019. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : /09/2019. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ELENI BERDOUSI Hellenic Public Administration Issuing CA 20/9/ :20 μμ CN=ELENI BERDOUSI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Public key: RSA/2048 bits Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :38:07 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΕΕ2465ΧΙ8-ΜΟΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /09/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax 20/09/2019 : Πλ. Κάνιγγος Αθήνα : : Χύτα Α. : : : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Επέκταση της έγκρισης του πεδίου δραστηριοποίησης της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)», ως κοινοποιημένου/αναγνωρισμένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και κοινοποιημένου εργαστηρίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 81 /2019 (Α 119) με το οποίο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 3. Το π.δ. 147/2017 (Α 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 4. Το π.δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθ. 46/ (Β 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση». 6. Την Οικ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 507/ ). 7. Το Ν. 4605/2019 (Α 52) και ειδικότερα το άρθρο 47 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 147/2017 (Α 192), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος». 8. Το Ν.4468/2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» (Α 61), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 1

2 της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α 114). 9. Την υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονιστικό πλαίσιο για προς οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων προς Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β 1897). 10. Την υπ αριθ. 196/2001 Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης «Έγκριση της διαδικασίας επιτήρησης των φορέων πιστοποίησης/ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα»( Β 555). 11. Την υπ αριθμ / Υπουργική Απόφαση κοινοποίησης του φορέα «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας» (ΑΔΑ:ΩΧΣΖ465ΧΙ8-ΑΡΔ). 12. Tο από ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. κενρ. πρωτ / ) του Φορέα ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με το οποίo αιτείται έγκριση για την Ενότητα : Παιδότοποι [ Κ.Υ.Α.43650/2019 (ΦΕΚ2213/ Β/ )]. 13. Τα Πιστοποιητικά Διαπίστευσης ΕΣΥΔ αρ. 27-9/ Παραρτήματα Β4/31 και Β5/24 κατά ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17065: 2012 με ισχύ έως ΕΣΥΔ αρ. 28-6/ Παραρτήματα C4/15 και C5/20 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17020: 2012 με ισχύ έως ΕΣΥΔ αρ. 26-5/ Παράρτημα Α8/15 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 με ισχύ έως ΕΣΥΔ αρ / Παράρτημα D1/9 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 με ισχύ έως ΕΣΥΔ αρ. 64-6/ Παράρτημα F1/B20 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 με ισχύ έως Tην από εισήγηση της Υπηρεσίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1 Έγκριση Δραστηριοποίησης Επεκτείνεται, ως ορίζει το άρθρο 2, η έγκριση της δραστηριοποίησης της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε» και ΑΦΜ: , με έδρα την Α ΒΙΠΕ Βόλου, Τ.Κ , σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Ο ανωτέρω οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του συστήματος NANDO, για τα πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης του άρθρου 2. 2

3 Ά ρ θ ρ ο 2 Πεδίο Εφαρμογής Οι δραστηριότητες του φορέα οριοθετούνται στα παρακάτω πεδία: 1.ΠΕΔΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Α. Κοινοποιημένος Φορέας για τα κατωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα και διατάξεις : 1.1. Ανελκυστήρες (Ηλεκτροκίνητοι και Υδραυλικοί) & Κατασκευαστικά Στοιχεία Ανελκυστήρων, Οδηγία 2014/33/ΕΕ (ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2/2016, ΦΕΚ (1047/Β/2016). Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Παράρτημα Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης - Ανελκυστήρες Εξέταση Τύπου ΕΕ ΙV Β /B Τελικός Έλεγχος V Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής VIII/Z X/Ε XI/Η1 XIΙ/Δ ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 ΕΣΥΔ αρ.26-5, Παράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες Εξέταση Τύπου ΕΕ ΙV Α /B Συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας IX/Γ2 VI/Ε VII/Η ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 ΕΣΥΔ αρ.26-5, Παράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 3

4 1.2 Απλά Δοχεία Πίεσης, Οδηγία 2014/29/ΕΕ (ΥΑ 46248/ΔΤΒΝ 1008/ , ΦΕΚ 1339/Β/ ) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Παράρτημα/ Ενότητα/ Παράγραφος Εξέταση Τύπου ΕΕ ΙΙ/B/1 Συμμόρφωση ως προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή δοχείων υπό εποπτεία Συμμόρφωση ως προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και υπό εποπτεία δοκιμή δοχείων κατά τυχαία διαστήματα Συμμόρφωση με τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής ΙΙ/Γ1/2.3 ΙΙ/Γ2/3.3 ΙΙ/Γ/4 Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ αρ.27-9 Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: Εξοπλισμοί υπό Πίεση, Οδηγία 2014/68/ΕΕ (ΥΑ 74124/ΔΒΤΝ 1431/ ΦΕΚ 2278/Β/ ), όπως περιγράφονται ως αντικείμενα στο Παράρτημα Β4/31 του πιστοποιητικού διαπίστευσης του ΕΣΥΔ αρ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: Προϊόντα Κατηγορία 1 - Ομάδα 1.1 Υποομάδες , 1.1.2, Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα -Κρυογενικά Δοχεία -Υπέργειες Σταθερές Χαλύβδινες δεξαμενές υγραερίου παραγόμενες εν σειρά και με όγκο μικρότερο των 13 m 3 -Υπόγειες Σταθερές Χαλύβδινες δεξαμενές υγραερίου παραγόμενες εν σειρά και με όγκο μικρότερο των 13 m 3 -Φορητοί πυροσβεστήρες -Τροχήλατοι πυροσβεστήρες Κατηγορία 1 - Ομάδα 1.2 Υποομάδες , 1.2.2, Αεριοαυλωτοί λέβητες -Χύτρες ταχύτητας για οικιακή χρήση -Υδραυλωτοί λέβητες -Ατμολέβητες Κατηγορία 1 - Ομάδα 1.3 Υποομάδες Βιομηχανικές Μεταλλικές Σωληνώσεις Κατηγορία 1 - Ομάδα 1.4 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α2,Β,Γ2,ΣΤ και Ζ) -Εξαρτήματα ασφαλείας και εξαρτήματα υπό πίεση που προορίζονται για τον εξοπλισμό που καλύπτεται από τις ομάδες 1.1, 1.2 και 1.3 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α2/ Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα Παράρτημα / Σημείο Β / Εξέταση τύπου ΕΕ τύπος παραγωγής ΙΙΙ/ 3.1 Β/ Εξέταση τύπου ΕΕ τύπος σχεδιασμού ΙΙΙ/ 3.2 Γ2/ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και την υπό εποπτεία δοκιμή εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα ΣΤ/ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την επαλήθευση επί εξοπλισμού υπό πίεση Ζ/ Συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα Δ/ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη Διασφάλιση Ποιότητας της Διαδικασίας Παραγωγής Δ1/ Διασφάλιση Ποιότητας της Διαδικασίας Παραγωγής Ε/ Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Εξοπλισμού υπό πίεση Ε1/ Διασφάλιση Ποιότητας για την Επιθεώρηση και τη Δοκιμή του Τελικού Εξοπλισμού υπό Πίεση Η/ Συμμόρφωση με βάση την Πλήρη Διασφάλιση της Ποιότητας Η1/ Συμμόρφωση με βάση την Πλήρη Διασφάλιση της Ποιότητας συν Έλεγχο του Σχεδιασμού ΙΙΙ ΙΙΙ/ 4 ΙΙΙ/ 9 ΙΙΙ/ 10 ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ Αρ. Πιστοποιητικού / Πρότυπο ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 ΕΣΥΔ αρ.26-5, Πράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 Μόνιμες Συναρμολογήσεις Έγκριση μεθόδων Έγκριση καταλληλότητας προσωπικού Ι / εδαφ Ι / εδαφ ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 5

6 1.4. Μηχανές, Oδηγία 2006/42/ΕΚ, ΠΔ 57 /2010 (ΦΕΚ 97/Α/ ) Για τους παρακάτω τύπους μηχανών και σύμφωνα με τα εν ισχύ πρότυπα : - Κατηγορία 9: Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ, με χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία μπορούν να έχουν διαδρομή μεγαλύτερη των 6 mm και ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 mm/sec. ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παράρτημα /άρθρο Αρ. Πιστοποιητικού/ Πρότυπο Εξέταση τύπου ΕΚ ΙΧ/ 12 παρ. (3) (β) και 4 (α) ΕΣΥΔ αρ.27-9 Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας Χ/12 παρ. 3(γ) και 4 (β) ΕΣΥΔ αρ.26-5 Παράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC : Κατηγορία 13: Κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων με χειροκίνητο σύστημα φόρτωσης και μηχανισμό συμπίεσης - Κατηγορία 14: Αφαιρούμενα συστήματα μηχανικής μετάδοσης, με τους προφυλακτήρες τους ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παράρτημα /άρθρο Αρ. Πιστοποιητικού/ Πρότυπο Εξέταση τύπου ΕΚ ΙΧ/ 12 παρ. (3) (β) και 4 (α) ΕΣΥΔ αρ.27-9 Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 -Μηχανικές Πρέσες Υδραυλικές Πρέσες ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παράρτημα /άρθρο Αρ. Πιστοποιητικού/ Πρότυπο Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας Χ/12 παρ. 3(γ) και 4 (β) ΕΣΥΔ αρ.26-5 Παράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC : Συσκευές με καύση αερίων καυσίμων, Κανονισμός 2016/426/ΕΕ Για τις παρακάτω κατηγορίες και σύμφωνα με τα εν ισχύ πρότυπα: Κατηγορία 1 : Συσκευές με καύση αερίων καυσίμων οι οποίες χρησιμοποιούνται για μαγειρική, θέρμανση χώρων και φωτισμό Κατηγορία 2: Εξοπλισμοί : Συστήματα ασφαλείας, συστήματα ελέγχου, συστήματα ρύθμισης και υποσυγκροτήματα από συστήματα ασφαλείας, ελέγχου ή /και ρύθμισης 6

7 Ενότητα Παράρτημα / Παράγραφος Εξέταση τύπου ΕΕ τύπος παραγωγής Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την επαλήθευση προϊόντων Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση κατά μονάδα IΙΙ / B III/Γ2 ΙΙΙ/ΣΤ ΙΙΙ/Ζ Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: Δομικά Προϊόντα, Κανονισμός 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» Απόφαση Επιτροπής Περιγραφή προϊόντος Σύστημα Πιστοποίησης προϊόντος Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές Πιστοποίηση που παρέχει ο φορέας 2011/284/ΕΕ Καλώδια ισχύος ελέγχου και επικοινωνίας Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευαστικές εργασίες που υπόκεινται στις απαιτήσεις της αντίδρασης στη φωτιά 1+ ΕΛΟΤ ΕΝ Α1:2016 Φορέας πιστοποίησης προϊόντος ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: /579/EK Μόνιμος Εξοπλισμός των οδών - Ιστοί φωτισμού 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4:2006 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 :2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6: 2002 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7:2003 7

8 96/579/EK Εξοπλισμός Ελέγχου Κυκλοφορίας Φωτεινοί Σηματοδότες Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 12368: /577/ΕΚ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1:2013 Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2:2013 Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλήνες 98/598/ΕΚ 98/598/ΕΚ Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Eλαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ : AC : ΕΛΟΤ ΕΝ :2004 Φορέας Πιστοποίησης Ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: /598/ΕΚ Αδρανή κονιαμάτων 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 +AC: /598/ΕΚ Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 13450:2002 +AC: /598/ΕΚ Αδρανή για σκυρόδεμα 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002+Α1:

9 98/598/ΕΚ Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 13043: AC : /598/ΕΚ Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποϊία 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002+Α1: /90/ΕΚ Εύκαμπτα Φύλλα στεγάνωσης Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων ορισμοί και χαρακτηριστικά 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ 13967: /214/ΕΚ Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών Κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο 2+ ΕΛΟΤ ΕΝ :2006 EΛOT EN : 2005 ΕΛΟΤ ΕΝ : 2009+A1: Παιχνίδια, Οδηγία 2009/48/ΕΚ, ΥΑ οικ.3669/194/2011 (ΦΕΚ 549/Β/2011) 9

10 Προϊόν Ενότητα Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης - Παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια Εξέταση τύπου «ΕΚ» ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065: Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, ως προς την έννοια των διατάξεων της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ, ΚΥΑ 12436/706/ (ΦΕΚ 2039/Β/ ). Η χορήγηση της Κοινοποίησης περιλαμβάνει τη δραστηριότητα της εταιρίας ως προς την έννοια των διατάξεων της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ η οποία παραπέμπει ρητά σε συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 2008/68/ΕΚ (ΚΥΑ 35043/2524/1-09/2010) για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων Δοχεία Πίεσης, στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68, και για συγκεκριμένα προϊόντα κατά κατηγορία ελέγχου που περιγράφονται αναλυτικά στο υπ αριθμ 28-6, C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ. Προϊόντα Τύπος Ελέγχου/ Παράρτημα / Τμήμα / Ενότητα Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δοχεία, πίεσης, στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση,όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 1.Επαναπληρούμενες μεταφερόμενες συγκολλητές χαλύβδινες φιάλες υγραερίου (LPG) Σχεδιασμός και κατασκευή 2. Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Προδιαγραφές για το σχεδιασμό και κατασκευή των επαναπληρούμενων και μεταφερόμενων χαλύβδινων άνευ ραφής φιαλών αερίων χωρητικότητας από 0,5 λίτρα έως 150 λίτρα - Μέρος 1: Φιάλες άνευ ραφής από χάλυβα με τιμή Rm κατώτερη των 1100 MPa. Μέρος 2 Φιάλες από χάλυβα Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Παράγραφος Ι.1 του Παραρτήματος I της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Παράγραφος ΙΙ.1 του Παραρτήματος ΙI της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 10 ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012

11 χωρίς ραφή με τιμή Rm 1100 MPa Μέρος 3: Φιάλες άνευ ραφής από ανοξείδωτο χάλυβα με τιμή Rm μικρότερη από 1100 ΜΡa 3. Φορητές φιάλες αερίου - Αναπληρούμενες συγκολλημένες χαλύβδινες φιάλες αερίου Σχεδιασμός και κατασκευή Μέρος 1: Συγκολλημένος χάλυβας 4. Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Προδιαγραφές για το σχεδιασμό και κατασκευή των αναπληρούμενων και μεταφερόμενων φιαλών αερίου άνευ ραφής από αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου χωρητικότητας από 0,5 λίτρα έως και 150 λίτρα. 5. Φορητές φιάλες αερίου Μη αναπληρούμενες μεταλλικές φιάλες αερίου 6. LPG εξοπλισμός και πρόσθετα Φορητές Επαναπληρούμενες συγκολλημένες χαλύβδινες φιάλες για (LPG) Εναλλακτικός σχεδιασμός και κατασκευή 7. Φορητές επαναπληρούμενες θερμοσυγκολλημένες χαλύβδινες φιάλες για υγραέριο (LPG) Σχεδιασμός και κατασκευή 8. Φορητές επαναπληρούμενες συγκολλημένες φιάλες αλουμινίου για υγραέριο (LPG) Σχεδιασμός και κατασκευή 9. Μη επαναπληρούμενα μεταλλικά φύσιγγες αερίου για υγροποιημένα αέρια πετρελαίου, με ή χωρίς βαλβίδα, για χρήση με φορητές συσκευές Κατασκευή, επιθεώρηση, δοκιμή και σήμανση. 10.Φορητές φιάλες αερίου 11

12 Βαλβίδες φιαλών Προδιαγραφές και δοκιμές τύπου 11. Φορητές φιάλες αερίου βαλβίδες φιαλών Προδιαγραφές και δοκιμές τύπου 12. Προδιαγραφές και δοκιμή LPG-βαλβίδες φιαλών. Αυτόματο κλείσιμο. 13. Προδιαγραφές και δοκιμή LPG-βαλβίδες φιαλών. Χειροκίνητη λειτουργία 14. Φιάλες αερίου Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές. Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές. Μέρος 1: Φιάλες από χάλυβα βαφής χαλύβδινες φιάλες με όριο αντοχής μικρότερο από 1100 Mpa. Σημείωση: Η σημείωση που αφορά στον συντελεστή F στο τμήμα 7.3 αυτού του προτύπου δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για φιάλες UN 15. Φορητές φιάλες αερίου- Δέσμες φιαλών Σχεδιασμός, κατασκευή, ταυτοποίηση και δοκιμή. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δοχεία, πίεσης, στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση,όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δοχεία, πίεσης, στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση,όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ Παράγραφος Ι.1 του Παραρτήματος I, Παράγραφος ΙΙ.1 του Παραρτήματος ΙI της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Περιοδικοί Έλεγχοι Παράγραφος Ι.1 του Παραρτήματος I Παράγραφος ΙΙ.1 του Παραρτήματος ΙI της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: Φορητές φιάλες αερίου Περιοδική επιθεώρηση και 12

13 δοκιμή χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς ραφή 2. Φορητές φιάλες αερίου Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή φιαλών αερίου χωρίς ραφή από κράμα αλουμινίου 3. Φορητές φιάλες αερίου Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή συγκολλημένων χαλύβδινων φιαλών αερίου 4. Φορητές φιάλες αερίου Περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση φιαλών διαλελυμένου ακετυλενίου Σημείωση: Στο εν λόγω πρότυπο η «αρχική επιθεώρηση» νοείται ως η «πρώτη περιοδική επιθεώρηση» μετά την τελική έγκριση της νέας φιάλης ακετυλενίου. 5. Φορητές φιάλες αερίου Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή σύνθετων φιαλών αερίου 6. Φορητές φιάλες αερίου Επιθεώρηση και συντήρηση βαλβίδων φιαλών κατά την περιοδική επιθεώρηση των φιαλών αερίου 7. Επαναπληρούμενες μεταφερόμενες συγκολλητές χαλύβδινες φιάλες για υγραέριο (LPG) Περιοδικός επανέλεγχος Δεξαμενές, οχήματα-συστοιχίες/βαγόνια-συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (ΜΕGS) οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.8 των Παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68 και για συγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο υπ αριθμ 28-6, C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ. κατά κατηγορία ελέγχου Προϊόντα Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δεξαμενές, οχήματα- συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGC), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, Τύπος Ελέγχου/ Παράρτημα / Τμήμα / Ενότητα Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Παράγραφος Ι.1 του Παραρτήματος I Παράγραφος ΙΙ.1 του Παραρτήματος 13 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012

14 όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.8 της παραγράφου ΙΙ.1 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ΙI της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 1. LPG εξοπλισμός και αξεσουάρ Συγκολλημένες χαλύβδινες δεξαμενές για υγραέριο πετρελαίου (LPG)-Οδικές δεξαμενές-σχεδιασμός και κατασκευή 2. LPG εξοπλισμός και αξεσουάρ - Εξοπλισμός οδικών δεξαμενών LPG Σημείωση: Οι οδικές δεξαμενές νοούνται ως «σταθερές δεξαμενές» και «αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές» κατά την ADR 3. Κρυογονικά δοχεία Μεγάλα μεταφερόμενα μονωμένα δοχεία κενού.-μέρος 2:Σχεδιασμός, κατασκευή, επιθεώρηση και δοκιμή. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δεξαμενές, οχήματασυστοιχίες/βαγόνια- συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGC), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: δεξαμενές, οχήματασυστοιχίες/βαγόνια- συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGC), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ Παράγραφος Ι.1 Παράρτημα I Παράγραφος ΙΙ.1 Παράρτημα ΙI της Οδηγίας 2008/68 Έκτακτοι έλεγχοι Ενδιάμεσοι έλεγχοι Περιοδικοί έλεγχοι Παράγραφος Ι.1 Παράρτημα I Παράγραφος ΙΙ.1 Παράρτημα ΙI της Οδηγίας 2008/68 ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ΕΣΥΔ αριθ. 28-6, Παράρτημα C4/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:

15 1.9 Εξοπλισμός Πλοίων, Οδηγία 2014/90/ΕΕ, ΚΥΑ Αριθ /90149/2016 (ΦΕΚ 3454/Β/2016), Κατηγορίες: - Σωστικά μέσα - Εξοπλισμός πυροπροστασίας - Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παράρτημα / Ενότητα Αρ. Πιστοποιητικού/ Πρότυπο Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής Παράρτημα ΙΙ/ Ενότητα Ε Παράρτημα ΙΙ/ Ενότητα Δ ΕΣΥΔ αρ.26-5 Παράρτημα Α8/15 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC :2015 Εξέταση Τύπου ΕΚ Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων Ενότητα Β Ενότητα Ζ Ενότητα ΣΤ ΕΣΥΔ αρ.27-9 Παράρτημα Β4/31 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Β. Κοινοποιημένο Εργαστήριο για τα κατωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό διαπίστευσης ΕΣΥΔ αρ. 64-6, Παράρτημα F1/B20 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 Δομικά Προϊόντα, Κανονισμός 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» Απόφαση Επιτροπής Περιγραφή προϊόντος/ Πρότυπα προϊόντος Σύστημα Πιστοποίησης Δοκιμή Πρότυπα Δοκιμών 99/470/ΕΚ Κόλλες Πλακιδίων 3 Προσδιορισμός Διαθέσιμου Χρόνου ΕΛΟΤ ΕΝ :2017 Παρ ΕΛΟΤ ΕΝ Α1:2012 για τσιμεντοειδή συγκολλητικά Προσδιορισμός Αντοχής της κόλλησης σε εφελκυσμό για τσιμεντοειδή συγκολλητικά Προσδιορισμός της Ολίσθησης ΕΛΟΤ ΕΝ :2017 Παρ ΕΛΟΤ ΕΝ :2017 Παρ

16 2. ΠΕΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Πιστοποιητικό Διαπίστευσης για όλα τα κατωτέρω πεδία, εκτός των πεδίων 2.7 & 2.8 : το ΕΣΥΔ αρ. 28-6, Παράρτημα C5/20, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: Έλεγχος Ανελκυστήρων ( Ηλεκτροκίνητοι Υδραυλικοί ) Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων ΒΔ 890/68 (ΦΕΚ 311/Α/1968) ΥΑ 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β/1988) ΚΥΑ οικ.φ.9.2/28425/2008(φεκ 2604/Β/2008) ΕΣΥΔ αρ. 28-6, Παράρτημα C5/20- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC : Δοχεία Πίεσης Εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερου από 450 L. Έγκριση και εποπτεία τήρησης του κανονισμού λειτουργίας ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (ΦΕΚ 673/Β/2.9.93) ΥΑ 1737/Φ14.4/32/ (ΦΕΚ 101/Β/ ) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20,ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC : Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης όγκου μεγαλύτερου ή ίσου από 450 L Περιοδικός επανέλεγχος ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (ΦΕΚ 673/Β/2.9.93), ΥΑ Δ3/14858/ (ΦΕΚ 477Β01.07./93), ΥΑ οικ (ΦΕΚ 2656/2012) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης όγκου μικρότερου από 450 L Περιοδικός επανέλεγχος ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (ΦΕΚ 673/Β/2.9.93) ΕΣΥΔ αρ.28-6 ΠαράρτημαC5/20, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:

17 2.2.4 Μεταφερόμενα δοχεία πίεσης Περιοδικός επανέλεγχος ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (ΦΕΚ 673/Β/2.9.93) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC : Ανυψωτικά μηχανήματα, ΚΥΑ οικ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/ ) Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων (Τύπος ΑΑ και Τύπος Α&Β) ΚΥΑ οικ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/ ) ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90) ΠΔ 377/93 (ΦΕΚ 160/Α/93) ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/96) ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94) ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: 2012 Μηχανήματα 1. Γερανοί σταθεροί ή κινητοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α. 2. Γερανοί σταθεροί ή κινητοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), ανεξαρτήτως ανυψωτικής ικανότητας. 3. Γερανογέφυρες μετά ή άνευ πυλώνων ανεξαρτήτως ανυψωτικής ικανότητας. 4. Οικοδομικοί πυργογερανοί σταθεροί ή κινητοί. 5. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτά από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m. 6. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί-εκσκαφείς. 7. Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσυσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών, ασθενών, επιβατών, αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.ά), Αντλίες σκυροδέματος ή Περονοφόρα οχήματα. 8. Γερανοί μετακίνησης οχημάτων (π.χ. τροχαίας). 9. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250kg. 10. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις. 11. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανεξαρτήτως ανυψωτικής ικανότητας. 12. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 kg. 13. Αναβατόρια φορτίων. 14. Ανυψωτικές εξέδρες εργασίας 17

18 2.4. Πυροσβεστήρες Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και περιοδική επιτήρηση των υπό αναγνώριση εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/ ) ΚΥΑ 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/ ) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: 2012 Πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/ ) ΚΥΑ 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1.9.05) ΕΣΥΔ αρ Παράρτημα D1/9 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024: Ατμολέβητες Πρώτη θέση σε λειτουργία (πιστοποιητικό παραλαβής) Επανέλεγχος (πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου) 2.6. Κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι ΥΑ 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/2012) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: 2012 Aρχικός έλεγχος (Τύπος Α και Τύπος Α1), Περιοδικός έλεγχος (Τύπος Β) ΥΑ 3562/398/ (ΦΕΚ 765/ Β/ ) ΕΣΥΔ αρ.28-6 Παράρτημα C5/20 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020: Ρευματοδότες Ρευματολήπτες για οικιακή χρήση ΥΑ 529 (ΦΕΚ 67/Β/ ) Επιτήρηση ελέγχου παραγωγής, περιοδικός έλεγχος παρτίδων παραγωγής ΕΣΥΔ αρ.27-9 Παράρτημα Β5/24 - ΕΛΟΤ ΕΝ 17065:

19 2.8.Xάλυβες οπλισμού σκυροδέματος ΚΥΑ 9529/645/ ΕΣΥΔ αρ.27-9, Παράρτημα (ΦΕΚ 649/Β/24/5/2006), όπως Β5/24 - ΕΛΟΤ ΕΝ 17065: 2012 τροποποιήθηκε με την ΥΑ 13092/843/ (ΦΕΚ 938/Β/ ) Αρχική δοκιμή και έγκριση τύπου Αρχικός Έλεγχος και συνεχής περιοδική επιτήρηση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο Δειγματοληπτικός περιοδικός έλεγχος παρτίδων παραγωγής (Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος) Ελληνικό Σχήμα Πιστοποίησης Χαλύβων Για τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:1995 ΕΛΟΤ :2007 ΕΛΟΤ : Παιδότοποι Αρχικός, περιοδικός, ειδικός- έκτακτος έλεγχος ΚΥΑ 43650/ 2019 (ΦΕΚ 2213/Β/ ) ΕΣΥΔ αρ. 28-6, Παράρτημα C5/20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17020:2012 Ά ρ θ ρ ο 3 Υποχρεώσεις του Οργανισμού Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με δ.τ. «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε», οφείλει: 1. Να πληροί αδιαλείπτως, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης, τις απαιτήσεις που θέτει η υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 1897) και ιδιαιτέρως τα άρθρα 5, 6 και 7 αυτής. 2. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ 1828/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 1897). 3. Ν α ασκεί τις δραστηριότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και τα πεδία της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τα οποία έχει λάβει έγκριση δραστηριοποίησης. 4. Να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή έκδοσης της παρούσας απόφασης, για κάθε σημαντική μεταβολή που επιδρά στους όρους έκδοσης της παρούσας απόφασης ή/και στις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 1897). 5. Να τίθεται υπό την επιτήρηση του ΕΣΥΔ Ν.Π.Ι.Δ., ως προβλέπει η η υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ 1828/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 1897). 19

20 Ά ρ θ ρ ο 4 Μεταβολές στην έγκριση και την κοινοποίηση Κυρώσεις Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης, ή τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ 1828/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 1897), ή προβαίνει σε ενέργειες κατά παράβαση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ή αυτός αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 της παραπάνω αναφερόμενης υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 1897). Ά ρ θ ρ ο 5 Περίοδος ισχύος Η παρούσα έγκριση δραστηριοποίησης για τα πεδία του άρθρου 2 ισχύει ως εξής : Ενότητα Πεδίο /Αντικείμενο Λήξη ισχύος 1/Α/1.1 Ανελκυστήρες 1/Α/1.3 Εξοπλισμοί υπό πίεση 1/Α/1.4 Μηχανές /Α/1.9 Εξοπλισμός πλοίων 1/Α/1.2 Απλά δοχεία πίεσης 1/Α/1.5 Συσκευές με καύση αερίων καυσίμων 1/Α/1.6 Δομικά προϊόντα 1/ Β Κοινοποιημένο εργαστήριο για Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011) 1/Α/1.7 Παιχνίδια 1/Α/1.8 Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση 2/2.1 Ανελκυστήρες 2/2.2 Δοχεία πίεσης 2/2.3 Ανυψωτικά Μηχανήματα 2/2.4 Πυροσβεστήρες 2/2.5 Ατμολέβητες 2/2.6 Κυλιόμενες Κλίμακες και διάδρομοι 2/2.7 Ρευματοδότες ρευματολήπτες για οικιακή χρήση 2/2.8 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος /2.9 Παιδότοποι 20

21 Ά ρ θ ρ ο 6 Κατάργηση προγενέστερων αποφάσεων κοινοποίησης/αναγνώρισης Η παρούσα απόφαση καταργεί την Απόφαση με αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΩΧΣΖ465ΧΙ8-ΑΡΔ). ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Α.Α. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ κ. Κ Με Εντολή Υπουργού Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η 1. «ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ», Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ , τηλ , fax , Ε Σ Υ Δ 3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών Δ/νση Μητρώων, Ιπποκράτους , Αθήνα, Τ.Κ , fax Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Ανχη Τσιγάντε Ιωάννη, Παπάγου Αθήνα, Τ.Κ , fax Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή δ ι α ν ο μ ή Γραφείο Yφυπουργού Γραφ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας Δ/νση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων ΔΠΠΟΙΟ 21

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY LAMPRINI KASIMI Hellenic Public Administration Issuing CA 3/9/2019 7:40 π μ CN=LAMPRINI KASIMI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=lkasimi@gge.gr Public key: RSA/2048 bits INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» ELENI BERDOUSI 2018.05.02 11:23:45 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=ELENI BERDOUSI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=eberdousi@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY EFSTATHIA BILI 2017.07.06 03:55:48 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=EFSTATHIA BILI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=e.mpili@mnec.gr Public key: RSA/2048 bits INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24485 22 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2278 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ LAMPRINI KASIMI Hellenic Public Administration Issuing CA 13/2/2019 10:54 πμ CN=LAMPRINI KASIMI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=lkasimi@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ 1429

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με ΑΔΑ: Ω9Υ5Ω9Ι-Η0Η signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2014.08.21 10:06:24 EEST T AGENCY Reason: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : /12/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ

Αριθ. Πρωτ. : /12/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ ELENI BERDOUSI Hellenic Public Administration Issuing CA 28/12/2018 1:39 μμ CN=ELENI BERDOUSI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=eberdousi@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.16 10:28:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΝ69ΟΡΙΝ-ΦΗΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.30 15:46:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ42Π4653Ο7-ΩΧΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜ3ΙΟΡΙΝ-ΝΕΠ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.09 11:23:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΘΗΝΑ, 15/05/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΘΗΝΑ, 15/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 18:44:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΓΡ465ΦΘΘ-ΗΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Πλατεία Κάνιγγος 20 : : Ο. Πάνου-Διαμάντη : : :

: Πλατεία Κάνιγγος 20 : : Ο. Πάνου-Διαμάντη : : : ELENI BERDOUSI 2017.07.20 08:21:58 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=ELENI BERDOUSI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=eberdousi@gge.gr Public key: RSA/2048 bits

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/05/2015 Α.Π. : 972/ΕΦΔ660 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/05/2015 Α.Π. : 972/ΕΦΔ660 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.25 09:46:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ8ΘΟΡΙΝ-Π6Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ VASILIKI MALOUNI Hellenic Public Administration Issuing CA 12/10/2018 12:11 μμ CN=VASILIKI MALOUNI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=malouni@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.07 15:42:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΓΗ4653Ο7-ΖΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.12 12:12:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕΝΓ4653ΠΓ-05Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 : ΚΑΒΑΛΑ : 1215 : ΕΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : : :

: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 : ΚΑΒΑΛΑ : 1215 : ΕΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : : : ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει

και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3780 Κ.Δ.Π. 468/2005 Αρ. 4039, 14.10.2005 Αριθμός 468 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προµηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τα παρακάτω όρους και να καταθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 02 Μαΐου 2011 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 75ΜΧ0-ΚΞΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.20 13:03:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67813 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4856 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.93543/4756 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.23 15:34:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 769Ω465ΧΙ8-ΘΔΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.07 10:27:41 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ6Β465ΧΙ8-ΔΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.16 15:25:18 EEST Reason: Location: Athens EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.14872/1046 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.14872/1046 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 από 14 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Περιγραφή Ορισμοί... 4 3.1 Ανυψωτικό μηχάνημα... 4 3.2 Μηχάνημα έργων... 4 4. Κατάταξη Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Υποχρεώσεις Νομοθεσίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 97/23/ΕΕ ΕΣΥ KO-PED/01/00/3-10-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΠΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 3-10-2007 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 15:34:35 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 61Ρ39-ΜΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:58:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΛΨ465ΦΘΘ-7ΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : :

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

3. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

3. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.22 15:00:05 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΛΔΑ4653Ο7-Χ3Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο : Τελωνείο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Fax:. E-mail:. Υπεύθυνο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Καν. 765/2008 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Καν. 765/2008, κοινοποιούμε στην αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΧ-ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΑΔΑ: Ω20Φ465Θ1Ω-ΞΟ0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.28 17:07:25 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ Τηλέφωνο :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ Τηλέφωνο : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.01.20 11:42:34 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ8Ν465ΧΙ8-ΑΟΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης» LAMPRINI KASIMI Hellenic Public Administration Issuing CA 3/9/2019 11:46 πμ CN=LAMPRINI KASIMI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=lkasimi@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 4ΙΗΤ1-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/11/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ. : 46987/3527/10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 15:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 722Β4653Ο7-ΔΒ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 16.05.2019 10:53:57 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Μαρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τουπαδάκη Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.16 11:57:38 EEST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/08/2015 Α.Π. : 1645/ΕΦΔ1113 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : ΤΚ:10438

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/08/2015 Α.Π. : 1645/ΕΦΔ1113 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : ΤΚ:10438 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΑΡΟΡΙΝ-ΜΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /07/2018

30/07/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : /07/2018 VASILIKI MALOUNI Hellenic Public Administration Issuing CA 30/7/2018 958 πμ CN=VASILIKI MALOUNI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=malouni@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Β' 2722/ )

(ΦΕΚ Β' 2722/ ) Όπως τροποποιήθηκε με την ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 στις 16.8.2017 και με την ΓΔΤΕΦΚ 1160536 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 3825/31.10.2017) Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2015 ] Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/02/2017 Α.Π. : 801/ΕΦΔ 205 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : 10438

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/02/2017 Α.Π. : 801/ΕΦΔ 205 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : 10438 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.22 15:06:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΗ6ΔΟΡΙΝ-ΝΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΑΔΑ: 656Ρ469ΟΙ-ΤΒΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 208.03.05 :33:8 EET Reason: Location: Athens Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο-Γέφυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.11 10:31:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79ΥΑ7ΛΨ-Π6Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 15:47:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΚΛ4653Ο7-ΔΧ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 79ΖΖ0-ΠΨ5 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.20 12:58:03 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 από 14 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Περιγραφή Ορισμοί... 4 3.1 Ανυψωτικό μηχάνημα... 4 3.2 Μηχάνημα έργων... 4 4. Κατάταξη Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Υποχρεώσεις Νομοθεσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2015 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 12:12:28 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟ5ΜΧ-ΓΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.21 10:06:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔ5Ν465ΦΘΘ-625 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59089 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4919 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3729/135714 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα