ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο Υπεύθυνο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο :"

Transcript

1 Τελωνείο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Fax:. . Υπεύθυνο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Καν. 765/2008 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Καν. 765/2008, κοινοποιούμε στην αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά ότι για τα διαλαμβανόμενα εμπορεύματα, αναστέλλεται η χορήγηση τη άδεια παράδοσή του από / / (ημερομηνία) Αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά : Αριθμό ημερομηνία διασάφηση : Περιγραφή φύση εμπορεύματο :.. Κωδικό εμπορεύματο : Χώρα προέλευση ή χώρα καταγωγή :. Στοιχεία αποστολέα:... Αιτία αναστολή παράδοση εμπορεύματο (άρθρο 27 παρ.3 Καν.): Σοβαρή υπόνοια ύπαρξη κινδύνου (άρθρο 27 παρ.3α) Μη ύπαρξη δήλωση συμμόρφωση ή επισήμανση (άρθρο 27 παρ.3β) Πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE (άρθρο 27 παρ.3γ) Ποσότητα Στοιχεία εισαγωγέα:.. Τόπο εμπορευμάτων:. Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Πληροφορίε από την αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά : Επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Επικίνδυνο προϊόν, επισήμανση άρθρου 29 παρ.1 Μη συμμόρφωση προϊόντο, απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, επισήμανση άρθρου 29 παρ.2 Μη αντίρρηση για θέση του προϊόντο σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώ Η αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά πρέπει να ενημερωθεί σε περίπτωση αλλαγή τελωνειακού καθεστώτο Άλλα μέτρα/ πληροφορίε / επισημάνσει :..... Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά.. 5

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (έκδοση 1/2/2010) Σύμφωνα με τι απαιτήσει του Κανονισμού (ΕΚ)765/2008 Οι εθνικέ αρχέ εποπτεία τη αγορά τη Ελληνική Δημοκρατία (σύμφωνα με το απαιτήσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008) παρατίθενται στον Πίνακα 1. Η νομοθεσία εναρμόνιση εμφαίνεται για κάθε αρχή που είναι υπεύθυνη για τη σχετική νομοθεσία. Ο Πίνακα 2 δείχνει τι κατηγορίε των προϊόντων με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κατηγορία: σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία εναρμόνιση, ενσωμάτωση στο εθνικό δίο, αρμόδια εθνική αρχή για την παρακολούθηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία τη μεταφορά στο εθνικό δίο (με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνία ) αρμόδιε αρχέ εποπτεία τη αγορά. 1 Οι Πίνακε 1 2 του Παραρτήματο Ι καταρτίστηκαν για την διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών στη βάση εγγράφου του ΥΠΟΙΑΝ (όπω δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τη Ευρ. Επιτροπή : ). 6

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 88/378/ΕΟΚ Παιχνίδια 89/686/ΕΟΚ Μέσα ατομική προστασία 89/106/ΕΟΚ Προϊόντα δομικών κατασκευών 93/15/ΕΟΚ Εκρηκτικέ ύλε εμπορική χρήση 2007/23/ΕΚ Είδη πυροτεχνία 2008/43/ΕΚ Σύστημα αναγνώριση εντοπισμού εκρηκτικών υλών εμπορική χρήση 75/324/ΕΟΚ Συσκευέ αερολυμάτων (αεροζόλ) 92/42/ΕΟΚ του νερού λέβητε ζεστού 94/25/ΕΚ Σκάφη αναψυχή 97/23/ΕΚ Εξοπλισμό υπό πίεση 1999/36/ΕΚ Μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 2000/9/ΕΚ Εγκαταστάσει με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων 2006/42/ΕΚ Μηχανήματα 2009/105/ΕΚ (πρώην 87/404) Απλά δοχεία πίεση 2009/142/ΕΚ (πρώην 90/396), Συσκευέ αερίου 94/9/ΕΚ Συσκευέ συστήματα προστασία που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμε ατμόσφαιρε 2006/95/ΕΚ Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντό ορισμένων ορίων τάση (LVD) 95/16/ΕΚ Ανελκυστήρε 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 90/384/ΕΟΚ Όργανα ζύγιση μη αυτόματη λειτουργία 2004/22/ΕΚ Όργανα μετρήσεων 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2001/95/ΕΚ Γενική ασφάλεια των προϊόντων 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 7

4 94/25/ΕΚ Σκάφη αναψυχή (σε συνεργασία με την 3η Κλασική Βιομηχανική Πολιτική τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιφερειακή ) 96/98/ΕΚ Εξοπλισμό πλοίων 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2004/104/ΕΚ 2004/108/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 6. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 1999/5/ΕΚ Ραδιο-εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 90/385/ΕΟΚ Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 98/79/ΕΚ Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro 98/8/ΕΚ Βιοκτόνα προϊόντα 76/768/ΕΟΚ Καλλυντικά προϊόντα 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 Λιπάσματα 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενικό Χημείο του Κράτου 1999/45/ΕΚ Επικίνδυνα παρασκευάσματα Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Επικίνδυνα χημικά 10. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Συνεργάζονται εντό τη χωρική αρμοδιότητά του με ορισμένε από τι ανωτέρω αρχέ εποπτεία (βλ. Πίνακα 2). 11. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (άρθρα Καν. 165/2008 για τον έλεγχο των εισαγομένων εμπορευμάτων στην κοινοτική αγορά) 8

5 α/α ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 Παιχνίδια 88/378/ΕΚ ΚΥΑ 6342/863 (ΦΕΚ 223Β/1989) ΚΥΑ 1/12/1994 (ΦΕΚ 923Β/1994) 2 3 Μέσα ατομική προστασία Προϊόντα δομικών κατασκευών 89/686/ΕΚ 89/106/ΕΟΚ ΚΥΑ Β.4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187Β/1993) ΚΥΑ 8881/1994 (ΦΕΚ 450Β/1994) ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176Α/1994) 2 η Κλαδική Νομαρχιακέ αρχέ 4 Εκρηκτικέ ύλε εμπορική χρήση 5 Είδη πυροτεχνία 93/15/ΕΟΚ 2007/23/ΕΚ ΠΔ 455/95 (ΦΕΚ 268Α/1995) ΚΥΑ 9104/440/2010 (ΦΕΚ 1159Β/2010) ««««««««6 Σύστημα αναγνώριση εντοπισμού εκρηκτικών υλών εμπορική χρήση 2008/43/ΕΚ ΠΔ 76/2010 (ΦΕΚ 140Α/2010) ««««7 Συσκευέ αερολυμάτων (αεροζόλ) 75/324/ΕΟΚ ΚΥΑ Β /2134/1987 (ΦΕΚ 634Β/1987) ΚΥΑ 3312/705/1995 (ΦΕΚ 130Β/1995) 8 Νέοι λέβητε ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα 92/42/ΕΚ ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143Α/19930 ΠΔ 59/95 (ΦΕΚ 46Α/1995) ««Νομαρχιακέ αρχέ 9 Σκάφη αναψυχή 94/25/ΕΚ ΚΥΑ 4841/7/52/1997 (ΦΕΚ 111Β/1997) ΥΑ 4113/183/2004 (ΦΕΚ 1613Β/2004) ΥΘΥΝΑΛ ΥΘΥΝΑΛ 10 Εξοπλισμό υπό πίεση 97/23/ΕΚ ΚΥΑ 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987Β/1999) 9

6 α/α ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 11 Μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 1999/36/ΕΚ ΚΥΑ 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626Β/2001) ΚΥΑ 27120/1290/2003 (ΦΕΚ 652Β/2003) Υπ. Υποδομών Γεν. Δ/νση Μεταφορών 12 Εγκαταστάσει με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων 2000/9/ΕΚ ΠΔ 12/2004 (ΦΕΚ 7Α/2004) 13 Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97Α/2010) & Υπ. Υποδομών Δ13η & Υπ. Υποδομών Δ13η 14 Απλά δοχεία πίεση 87/404/ΕΚ 90/488/ΕΚ ΚΥΑ 12479/17/414/1991 (ΦΕΚ 431Β/1991) ΚΥΑ 20769/6285/1994 (ΦΕΚ 977Β/1994) 15 Συσκευέ αερίου 90/396/ΕΟΚ ΚΥΑ 15233/ (ΦΕΚ 487Β/1991) ΚΥΑ 3380/737/1995 (ΦΕΚ 134Β/1995) 16 Συσκευέ συστήματα προστασία που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμε ατμόσφαιρε 94/9/ΕΚ ΚΥΑ 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157Β/1996) 17 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντό ορισμένων ορίων τάσεω 73/23/ΕΟΚ 2006/95/ΕΚ ΚΥΑ 470/85/1985 (ΦΕΚ 183Β/1985) ΚΥΑ Β.6467/608/1988 (ΦΕΚ 992Β/1988) 18 Ανελκυστήρε 95/16/ΕΚ ΚΥΑ Φ.9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β/1997) Δ/νση Υποστήριξη Βιομηχανιών Δ/νση Υποστήριξη Βιομηχανιών Νομαρχιακέ αρχέ 10

7 α/α 19 ΘΕΜΑ Όργανα ζύγιση μη αυτόματη λειτουργία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 90/384/ΕΟΚ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΥΑ Φ.2/376/1993 (ΦΕΚ 284Β/1993) ΚΥΑ Φ.2/1041/1994 (ΦΕΚ 692Β/1994) ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Δ/νση Μετρολογία ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Δ/νση Μετρολογία 20 Όργανα μετρήσεων 2004/22/ΕΚ ΚΥΑ 2/1393/2007 (ΦΕΚ 521Β/2007) Δ/νση Μετρολογία Δ/νση Μετρολογία 21 Γενική ασφάλεια των προϊόντων 2001/95/ΕΚ ΚΥΑ Ζ.3/2810/2004 (ΦΕΚ 1885Β/2004) Υπ. Εργασία Καταναλωτή Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Υπ. Εργασία Καταναλωτή Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 22 Εξοπλισμό πλοίων 96/98/ΕΚ ΠΔ 347/1998 (ΦΕΚ 231Α/1998) Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιεία Επιθεώρηση Εμπορική Ναυτιλία Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιεία Επιθεώρηση Εμπορική Ναυτιλία Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Ραδιο-εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 2004/104/ΕΚ 2004/108/ΕΚ 1999/5/ΕΚ ΚΥΑ 15492/1178/07 (ΦΕΚ 523Β/2007) ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853Β/2007) ΠΔ 44/2002 (ΦΕΚ 44Α/2002) Υπ. Υποδομών Γεν. Γραμματεία Επικοινωνιών Πιστοποίηση Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Υπ. Υποδομών Γεν. Γραμματεία Επικοινωνιών Πιστοποίηση Νομαρχιακέ Αρχέ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 25 Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 90/385/ΕΟΚ ΚΥΑ /2009 (ΦΕΚ 2197Β/2009) 26 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΚ ΚΥΑ /2009 (ΦΕΚ 2198Β/2009) 27 Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro 98/79/ΕΚ ΚΥΑ 8/3607/892 (ΦΕΚ 1060Β/2001) 11

8 α/α ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 28 Βιοκτόνα προϊόντα 98/8/ΕΚ ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160Α/2001) 29 Καλλυντικά προϊόντα 30 Λιπάσματα 76/768/ΕΚ Κανονισμό 2003/2003 ΚΥΑ 3/132979/2005 (ΦΕΚ 352Β/2005) Υπ. Αγροτική Τροφίμων Εισροών Φυτική Παραγωγή Υπ. Αγροτική Τροφίμων Εισροών Φυτική Παραγωγή 31 Επικίνδυνα χημικά Κανονισμό 1272/2008 ΓΧΚ ΓΧΚ Περιβάλλοντο 32 Επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/ΕΚ ΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214Β/2002) ΓΧΚ ΓΧΚ Περιβάλλοντο 33 Ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτε συνδυασμοί του : Ενεργειακέ απαιτήσει 96/57/ΕΚ ΠΔ 178/1998 (ΦΕΚ 131Α/1998) Υπ. Περιβάλλοντο Δ/νση ΑΠΕ Υπ. Περιβάλλοντο Δ/νση ΑΠΕ 34 Οικιακέ συσκευέ : Ενεργειακή σήμανση 92/75/ΕΟΚ 2010/30/ΕΚ ΠΔ 180/94 (ΦΕΚ 114Α/1994) 12

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλ. Fax / Ιστοσελίδα Υπ. Περιφερειακή Γενική Γραμματεία -2 η Κλαδική Υποστήριξη Βιομηχανιών Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ «« «« «« «« Γενική Γραμματεία - Μετρολογία Πλ. Κάνιγγο, ΑΘΗΝΑ Υπ. Εργασία & Κοινωνική Ασφάλιση Γενική Γραμματεία Καταναλωτή -Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Πλ. Κάνιγγο, ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιεία Επιθεώρηση Πλοίων Ακτή Βασιλειάδη, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών - Πιστοποίηση Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνι ών & Ταχυδρομείων Αναστάσεω 2 & Τσιγάντε, ΠΑΠΑΓΟΥ Λ. Κηφισία 60, ΜΑΡΟΥΣΙ Υπουργείο Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη Υπουργείο Αγροτική Τροφίμων Υπουργείο Οικονομικών Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Γεν. Δ/νση Φυτική Παραγωγή Δ/νση Εισροών Τμήμα Λιπασμάτων Γενικό Χημείο Κράτου - Περιβάλλοντο Μεσογείων 284, ΧΟΛΑΡΓΟΣ Καπνοκοπτηρί ου 6, ΑΘΗΝΑ Α. Τσόχα 16, ΑΘΗΝΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Θανάσης Ζούνος Γεωπόνος MSc Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων Βιοκτόνα Προϊόντα (ΒΠ) Χρήση για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα