Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ και Τελωνειακών θεμάτων 2 η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρ. Άντζελα Λαδοπούλου, Δρ. Αλεξάνδρα Μέξα, Δρ. Γεωργία Μπέη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,4,5 FAX: Δ/νση 19 η Τελ. Διαδικασιών Τμήμα Α FAX: ΘΕΜΑ: Εισαγωγή δομικών προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 Εισαγωγή τσιμέντου ΣΧΕΤ: 1. O κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και το διορθωτικό επί αυτού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο ν.4254/2014 (Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», «Υποπαράγραφος ΣΤ10. Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών διακίνηση τσιμέντου». 3. Το υπ αρ. 4989/233/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας «Έλεγχος τσιμέντων που εισέρχονται στην Ελληνική αγορά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας». 4. Η υπ αριθμ. Δ ΕΞ/ Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση 19η Τελ. Διαδικασιών «εισαγωγή τσιμέντων από τρίτες χώρες» 5. To υπ αριθμ. οικ. 1315/86/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, «Εισαγωγή δομικών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ 334/94 (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) «περί προϊόντων δομικών κατασκευών» 1

2 για την κατάργηση του υπ αριθμ 4989/233/ έγγραφου του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κατά το μέρος που αφορά στην εισαγωγή του ενσακισμένου τσιμέντου. 6. Η υπ αριθμ. Δ19Γ ΕΞ 2013/ Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών «Εισαγωγή δομικών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 334/94-Εισαγωγή τσιμέντων», με την οποία καταργήθηκε η διαδικασία του προελέγχου για το ενσακισμένο τσιμέντο. 7. Η υπ αριθμ. Δ19Α ΕΞ/ Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση 19η Τελ. Διαδικασιών «Έλεγχοι πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων: Κανονισμός 765/2008 (L 218/ )». 8. To υπ αριθμ. οικ. 1144/75/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, για το «Θεσμικό πλαίσιο εθνικών μέτρων για την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά των προϊόντων δομικών κατασκευών, πλαστικών σωλήνων, εκρηκτικών εμπορικής χρήσης και ειδών πυροτεχνίας» Εισαγωγή Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ως άνω (1) και (2) σχετικών και ως αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς των δομικών προϊόντων, σας γνωστοποιούμε την αντικατάσταση των ως άνω (3) και (5) σχετικών εγγράφων του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας καθώς και την τροποποίηση του ως άνω (8) σχετικού εγγράφου κατά το μέρος που αφορά στην ενότητα 1 «Δομικά Προϊόντα Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011». - Εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και του Η τροποποίηση της ενότητας 1 του ως άνω (8) σχετικού εγγράφου, η οποία αφορούσε γενικά την εισαγωγή των δομικών προϊόντων, περιλαμβάνεται στην ενότητα (Α) του παρόντος εγγράφου, ενώ τα ως άνω (3) και (5) σχετικά έγγραφα, τα οποία αφορούσαν κατά βάση στις ειδικότερες διαδικασίες ελέγχου για την εισαγωγή τσιμέντου, ενσακισμένου, σε μεγασάκους και χύδην, αντικαθίστανται με τα διαλαμβανόμενα στις ενότητες (Β) και (Γ) του παρόντος. Σε κάθε μία από τις τρεις ενότητες (Α), (Β) και (Γ) περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 1) η σχετική ισχύουσα νομοθεσία 2) η τεκμηρίωση - απαιτήσεις συμμόρφωσης, επισήμανσης που συνδέονται με τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς, αρμοδιότητας της 2 ης ΔΚΒΠ και άλλων φορέων (Γενικό Χημείο του Κράτους) 3) οι διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται εφεξής από τις τελωνειακές αρχές της χώρας κατά την εισαγωγή των τσιμέντων και των λοιπών δομικών προϊόντων από τρίτες χώρες 2

3 4) ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων/ ελλείψεων ή άλλων τυχόν προβλημάτων. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπηρεσιών σας για τις ως άνω τροποποιήσεις που αφορούν στην εισαγωγή των δομικών προϊόντων και ειδικότερα του τσιμέντου με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία των υπηρεσιών μας και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών σας κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων δομικών προϊόντων που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 765/2008 και οι οποίοι διενεργούνται με βάση τις ως άνω (4), (6) και (7) ΔΥΟ. Α. Εισαγωγή Δομικών Προϊόντων- Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 A.1. Σχετική ισχύουσα νομοθεσία Η νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή, ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά των δομικών προϊόντων, με επιφύλαξη διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών, είναι η κάτωθι: i. O κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και το διορθωτικό επί αυτού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ii. Το π.δ. 334/1994 (Α 176) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», όπως ισχύει με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/11. iii. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 574/2014 της επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα. iv. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 568/2014 της επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των δομικών προϊόντων. v. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 157/2014 της επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τους όρους για τη δημοσίευση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα σε δικτυακό τόπο. 3

4 vi. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (άρθρα 27 έως 29). vii. Ο νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 29 αυτού. Στο ανώτερο νομοθετικό πλαίσιο εμπίπτει και η διάθεση του τσιμέντου όπου ειδικότερα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις, με επιφύλαξη διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών: viii. Ο ν.4254/2014 (Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», «Υποπαράγραφος ΣΤ10. Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών διακίνηση τσιμέντου». ix. ΚΥΑ 16462/29/ (ΦΕΚ/917/Β/ ) «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» Με βάση τις διατάξεις του ως άνω (1) σχετ. τα δομικά προϊόντα για να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας και γενικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ανεξαρτήτως χώρας παραγωγής, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Μοναδικός τρόπος απόδειξης της καταλληλότητας αυτής είναι η σήμανση CE, η οποία επιτίθεται εφόσον έχει καταρτιστεί δήλωση επιδόσεων των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων με βάση τα τεθέντα σε ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί για αυτά. Ειδικότερα για το τσιμέντο ισχύει ότι εφόσον δεν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης και δήλωση επιδόσεων, τα οποία παρέχουν δικαίωμα στον κατασκευαστή να επιθέσει την σήμανση CE στην συσκευασία του ή στα παραστατικά διακίνησης, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στη χώρα μας. Το θέμα έχει εξαιρετική σοβαρότητα γιατί συναρτάται με την ασφάλεια των δομικών έργων. Α.2. Τεκμηρίωση - απαιτήσεις συμμόρφωσης, επισήμανσης και συνοδευτικών παραστατικών Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης νομοθεσίας, για να επιτραπεί η εισαγωγή και η κυκλοφορία δομικών προϊόντων στη χώρα μας, πρέπει για το προϊόν να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να συνοδεύεται από τη δήλωση επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα 2. Να φέρει τη σήμανση CE επί της συσκευασίας 4

5 3. Να είναι διαθέσιμα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά (π.χ πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης από κοινοποιημένο στην ΕΕ οργανισμό, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο) στην ελληνική γλώσσα 4. Να φέρει, επί της συσκευασίας, στην ελληνική γλώσσα, όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, (όπως Κανονισμός REACH, Κανονισμός 1272/2008, ΑΧΣ 265/2002). Α.3. Διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας Τα δομικά προϊόντα για τα οποία είναι υποχρεωτική η σήμανση CE και τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή τους, είναι αυτά τα οποία καλύπτονται από ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στον πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο οποίος παρέχεται συνημμένα στο παρόν έγγραφο και ανανεώνεται με κάθε νέα δημοσίευση του ως άνω πίνακα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ιστοσελίδα Επειδή ο έλεγχος και η αξιολόγηση των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, στοιχείων που υποχρεωτικά συνοδεύουν την ετικέτα σήμανσης CE, καθώς και των πιστοποιητικών εγγράφων συμμόρφωσης, περιλαμβάνει μεταβλητές και στοιχεία τα οποία από την φύση τους απαιτούν ειδικότερες τεχνικές γνώσεις, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 27 του Κανονισμού 765/2008, θα ελέγχουν μόνο: α) την ύπαρξη της Δήλωσης Επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα και β) την ύπαρξη της σήμανσης CE κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του δομικού προϊόντος ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό ή δε διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος επί της συσκευασίας ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας για τα θέματα σήμανσης CE των δομικών προϊόντων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 5

6 Βιομηχανίας (www.ggb.gr) στο πεδίο «Νομοθεσία-Οδηγοί Εφαρμογής», από όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από το σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής. Α.4. Ενέργειες Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τα ανωτέρω, τυχόν έλλειψη των απαιτούμενων κάθε φορά πιστοποιητικών και σημάνσεων ή σε κάθε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέμα δημοσίου συμφέροντος, οι τελωνειακές υπηρεσίες αναστέλλουν προσωρινά την θέση σε κυκλοφορία του προϊόντος και ειδοποιούν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία εποπτείας της αγοράς της ΓΓΒ προκειμένου να προβεί στον ενδεδειγμένο έλεγχο του προϊόντος. Το προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008, αποδεσμεύεται, ήτοι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, στη περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία της εποπτείας της αγοράς της ΓΓΒ δεν κοινοποιήσει στις τελωνειακές αρχές οποιαδήποτε ενέργεια της για τον έλεγχο του προϊόντος, εντός τριών εργάσιμων ημερών. Β. Εισαγωγή ενσακισμένου τσιμέντου και σφραγισμένων από τον παραγωγό μεγασάκων (big bags) οι οποίοι δεν αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη - Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του ν.4254/2014. Β.1. Σχετική ισχύουσα νομοθεσία Η νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή, ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά του τσιμέντου, ενσακισμένου και σε σφραγισμένους από τον παραγωγό μεγασάκους (big bags) οι οποίοι δεν αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη, είναι η αναφερόμενη στην ενότητα Α.1. Β.2. Τεκμηρίωση - απαιτήσεις συμμόρφωσης, επισήμανσης και συνοδευτικών παραστατικών Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης νομοθεσίας, για να επιτραπεί η εισαγωγή και η κυκλοφορία τσιμέντου στη χώρα μας, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να συνοδεύεται από τη δήλωση επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα 6

7 2. Να φέρει τη σήμανση CE επί της συσκευασίας 3. Να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης από κοινοποιημένο στην ΕΕ οργανισμό στην ελληνική γλώσσα 4. Να φέρει, επί της συσκευασίας, στην ελληνική γλώσσα, όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, (όπως Κανονισμός REACH, Κανονισμός 1272/2008, ΑΧΣ 265/2002). Στην περίπτωση που η εισαγωγή γίνεται σε μεγασάκους σφραγισμένους από τον παραγωγό και οι οποίοι δεν αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη πρέπει επιπλέον ο μεγάσακος: 5. να φέρει την ακόλουθη επισήμανση στην ελληνική γλώσσα: «Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη η αποσυσκευασία ή/και επανασυσκευασία του παρόντος» 6. να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) του εισαγωγέα στην οποία να δηλώνονται το είδος και η ποσότητα του τσιμέντου σε μεγασάκους το οποίο πρόκειται να εισέλθει στη χώρα, όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο αγοράς (ο αρ. του οποίου θα αναφέρεται στην εν λόγω ΥΔ) ή όπως προκύπτει από το προτιμολόγιο (το οποίο θα επισυνάπτεται στην ΥΔ), το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και ότι οι μεγασάκοι είναι σφραγισμένοι από τον παραγωγό και δεν αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη 7. Για την περίπτωση που τα εισερχόμενα στη χώρα τσιμέντα σε μεγασάκους διακινηθούν στη χώρα από παραπάνω από έναν οικονομικό φορέα, το εκάστοτε παραστατικό πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε πωλητή στην οποία θα δηλώνονται το είδος και η ποσότητα του διακινούμενου σε μεγασάκους τσιμέντου, καθώς και ότι οι μεγασάκοι δεν έχουν αποσυσκευασθεί ή και (επανα)συσκευαστεί πριν την μεταπώληση τους στον επόμενο διανομέα ή τον τελικό χρήστη. Την ΥΔ, συμπληρώνει ο εκάστοτε πωλητής, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία και θα πρέπει να συνοδεύει κάθε φορά την αποστολή ενός φορτίου. Αυτή η ΥΔ θα συνοδεύει υποχρεωτικά το εκάστοτε τιμολόγιο και αντίγραφα αυτής θα διατηρούνται στα αρχεία του πωλητή και αγοραστή. Β.3 Διαδικασίες ελέγχου εισαγωγής τσιμέντου Β.3.1. Διαδικασίες ελέγχου εισαγωγής ενσακισμένου τσιμέντου Στη περίπτωση του ενσακισμένου τσιμέντου, για την εισαγωγή του οποίου τηρούνταν οι διαδικασίες προελέγχου που προβλέπονταν από το ως άνω (4) σχετ., που εκδόθηκε σε συνέχεια του υπ αρ. (3) σχετ., και η οποία έπαψε να ισχύει με το υπ αρ. (6) σχετ. που εκδόθηκε σε συνέχεια του υπ αρ. (5) σχετ., ακολουθούνται πλέον οι διαδικασίες της 7

8 ενότητας Α.2, ήτοι οι διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο των λοιπών δομικών προϊόντων. Λόγω της σημασίας όμως του εν λόγω προϊόντος για την ασφάλεια των δομικών κατασκευών, μετά το πέρας της διαδικασίας τελωνισμού, οι Δ/νσεις τελωνείων παρακαλούνται να ενημερώνουν για την εισαγωγή ενσακισμένου τσιμέντου την αρμόδια 2 η Δ/νση Κ.Β.Π αποστέλλοντας το σχετικό αντίγραφο της Διασάφισης Εισαγωγής. Β.3.2. Διαδικασίες ελέγχου εισαγωγής σφραγισμένων από τον παραγωγό μεγασάκων τσιμέντου (big bags) οι οποίοι δεν αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη Στη περίπτωση των ως άνω προϊόντων και προκειμένου να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις εις βάρος των εισαγωγέων κατά τον τελωνισμό των προϊόντων και δεδομένου ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των απαιτούμενων ως άνω επισημάνσεων και εγγράφων περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία από την φύση τους απαιτούν ειδικότερες γνώσεις, η δε ποιότητα του προϊόντος συναρτάται με την ασφάλεια των δομικών έργων, o εισαγωγέας δύναται να αιτηθεί πριν την εισαγωγή του προϊόντος ενός προληπτικού ελέγχου της συνδρομής όλων αυτών των προϋποθέσεων από την αρμόδια 2 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από τον εισαγωγέα σχετικό αίτημα με συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και επισήμανσης της παραγράφου Β.2. Μετά τον σχετικό έλεγχο και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων συμμόρφωσης του προϊόντος, η 2 η Δ/νση ΚΒΠ με έγγραφό της προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με κοινοποίηση στον εισαγωγέα, δίνει την σύμφωνη γνώμη της για την εισαγωγή ή την τεκμηριωμένη άποψή της για την μη εισαγωγή του προϊόντος. Με το ίδιο έγγραφο αποστέλλεται αντίγραφο των παραστατικών και πιστοποιητικών που ελέγχθηκαν καθώς και η ελεγχθείσα φωτογραφία ή μακέτα του μεγασάκου. Κατά την εισαγωγή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχουν: (α). την ύπαρξη της Δήλωσης Επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα (β). την ύπαρξη σήμανσης CE επί της συσκευασίας και τις συμπληρωματικές ενδείξεις και επισημάνσεις (σημείο 5 της ενότητας Β.2) Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά τη θέση των προϊόντων σε κυκλοφορία, ελέγχει τη Δήλωση Επιδόσεων που συνοδεύει το προϊόν και κάνει τον φυσικό έλεγχο επί της συσκευασίας της σήμανσης CE και των επιπλέον επισημάνσεων τα οποία 8

9 αντιπαραβάλλει με εκείνα στα οποία έγινε προέλεγχος από την 2 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελωνισμού, αποστέλλει στην προαναφερόμενη υπηρεσία σχετικό αντίγραφο διασάφησης Εισαγωγής. Β.4. Ενέργειες Ισχύουν οι ενέργειες όπως αυτές έχουν αναφερθεί στην ενότητα Α.4. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σχετικά με το χρώμιο VI. Eπιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία ειδοποιείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, λόγω μη ύπαρξης των πιστοποιητικών, ή άλλων προβλημάτων, η αρμόδια υπηρεσία (2η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής) για τις δικές της λόγω αρμοδιότητας ενέργειες, η 2 η ΔΚΒΠ καθώς και οι Δήμοι της χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3852/2010, παρ. 1 περ. 28, άρθρο 94, κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας, προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου προς διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη του προϊόντος, έχοντας από τον νόμο άμεση πρόσβαση στους τελωνειακούς χώρους. Γ. Εισαγωγή χύδην και σφραγισμένων από τον παραγωγό μεγασάκων (big bags) οι οποίοι αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη - Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του ν.4254/2014. Γ.1. Σχετική ισχύουσα νομοθεσία Η νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή, ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά μεγασάκων (big bags) σφραγισμένων από τον παραγωγό οι οποίοι αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη (big bags) (νοείται ως χύδην τσιμέντο με βάση το εδάφιο του ως άνω 2 σχετ.) και χύδην τσιμέντου είναι η αναφερόμενη στην ενότητα Α.1. Γ.2. Τεκμηρίωση - απαιτήσεις συμμόρφωσης, επισήμανσης και συνοδευτικών παραστατικών Η διακίνηση στη χώρα χύδην τσιμέντων τα οποία παράγονται σε τρίτες χώρες πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και για τα οποία έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ν.3982/2011 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται με βάση τις προϋποθέσεις του ν.3325/2005 και κατόπιν της έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης 9

10 Συμμόρφωσης του ν. 4254/2014. Ως διακίνηση χύδην τσιμέντων νοείται και η διακίνηση σε σφραγισμένους από τον παραγωγό μεγασάκων (big bags) οι οποίοι αποσυσκευάζονται ή/και επανασυσκευάζονται σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη. Σε κάθε περίπτωση για την εισαγωγή και τη κυκλοφορία χύδην τσιμέντου στη χώρα μας, πρέπει να συντρέχουν και οι κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Να συνοδεύεται από τη δήλωση επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα 2. Να φέρει τη σήμανση CE επί της συσκευασίας ή επί των συνοδευτικών εγγράφων (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, κλπ). 3. Να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης από κοινοποιημένο στην ΕΕ οργανισμό, στην ελληνική γλώσσα 4. Να φέρει, επί της σφραγισμένης από τον παραγωγό συσκευασίας, στην ελληνική γλώσσα, όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, (όπως Κανονισμός REACH, Κανονισμός 1272/2008, ΑΧΣ 265/2002). Γ.3 Διαδικασίες ελέγχου εισαγωγής χύδην τσιμέντου Ο εισαγωγέας δύναται να αιτηθεί την πραγματοποίηση πριν την εισαγωγή του προϊόντος ενός προληπτικού ελέγχου της συνδρομής όλων των προϋποθέσεων. Ο εισαγωγέας αποστέλλει στην αρμόδια παραπάνω υπηρεσία για το προς εισαγωγή τσιμέντο σχετικό αίτημα με συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και επισήμανσης της παραγράφου Γ.2. συμπεριλαμβανομένης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Διανομής Τσιμέντων. Μετά τον έλεγχο, η Δ/νση με έγγραφό της προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με κοινοποίηση στον εισαγωγέα, συνοδευόμενο από τα κάτωθι, παρέχει την σύμφωνη γνώμη της ή την τεκμηριωμένη άποψή της για την μη εισαγωγή. Κατά την εισαγωγή χύδην, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχουν: (α). την ύπαρξη σε ισχύ της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Διανομής Τσιμέντων (β). την ύπαρξη της Δήλωσης Επιδόσεων του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα (γ). την ύπαρξη σήμανσης CE επί της συσκευασίας ή επί των συνοδευτικών εγγράφων εφόσον δεν υπάρχει η προηγούμενη δυνατότητα Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά τη θέση των προϊόντων σε κυκλοφορία, ελέγχει τα ως άνω, αντιπαραβάλλει τα (β) και (γ) με εκείνα στα οποία έγινε ενδεχομένως 10

11 προέλεγχος από την 2 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής και κάνει τον φυσικό έλεγχο επί της συσκευασίας της σήμανσης CE στη περίπτωση των μεγασάκων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελωνισμού, αποστέλλει στην προαναφερόμενη υπηρεσία σχετικό αντίγραφο διασάφησης Εισαγωγής. Γ.4. Ενέργειες Ισχύουν οι ενέργειες όπως αυτές έχουν αναφερθεί στην ενότητα Β.4. Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Συνημμένα Πίνακας ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων: Εσωτερική Διανομή - Γρ. κ. Υφυπουργού - Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας - Προϊστάμενο Ι Γενικής Δ/νσης - 2 η ΔΚΒΠ - Χρονολογικό Αρχείο 11

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα