8. Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,, ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΙΣΗΣ ΚΑΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ((ΕΥΣΥΔΕ--ΥΠΕΣ)) 8. Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων Έργο «Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας» Ιούλιος 2013

2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή 3 1. Οι διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων Ευρήματα της καταγραφής και της ανάλυσης Άξονες παρεμβάσεων απλούστευσης 8 2. Προτάσεις απλούστευσης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών που εξετάστηκαν Εσωτερικές Υποθέσεις Δημόσιος Τομέας Διεθνές Δίκαιο Ιθαγένεια Μεταναστευτική πολιτική Εργασία Κοινωνική προστασία Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη Αγροτική πολιτική Οικογένεια Βία στην οικογένεια Απονομή δικαιοσύνης Συμπεράσματα Πλάνο μετάβασης στις ανασχεδιασμένες διαδικασίες 61 2

3 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αποτελεί το όγδοο μέρος του έργου «Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας», με τίτλο «Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων». Σκοπός του παρόντος είναι η υπόδειξη προτάσεων λύσεων απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων σε δέκα τομείς πολιτικής. Το παρόν διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι προηγούμενες ενέργειες που συντελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου αναφορικά με την επιλογή διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, την πιλοτική μέτρησης των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν για τους πολίτες καθώς και τα συνοπτικά ευρήματα και συμπεράσματα. Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι προτάσεις απλούστευσης και ανασχεδιασμού των 17 επιλεγμένων διαδικασιών που εξετάστηκαν αναλυτικά. Κάθε διαδικασία αξιολογείται υπό το πρίσμα των ευρημάτων της ανάλυσης και καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις απλούστευσης ή και προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της. Η τρίτη ενότητα αφορά την καταγραφή των κύριων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των επιλεγμένων διαδικασιών. Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει το πλάνο μετάβασης για κάθε διαδικασία με βάση τις προτάσεις ανασχεδιασμού που διατυπώθηκαν. 3

4 1. Οι διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων Στο πλαίσιο του παρόντος έργου καταγράφηκε η νομοθεσία που αφορά άμεσα ή έμμεσα την ισότητα των φύλων, η οποία ταξινομήθηκε και οργανώθηκε σε ένα συνεκτικό σύνολο. Η νομοθεσία που καταγράφηκε εφαρμόζεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Συνολικά εντοπίστηκαν 40 διοικητικές διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορούσαν τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. Οι διαδικασίες καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Σημασία της διαδικασίας με κριτήριο την ισότητα των φύλων Κατηγορίες και αριθμός ωφελουμένων/χρηστών της διαδικασίας Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο Κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο Πολυπλοκότητα της διαδικασίας Αποδοτικότητα της διαδικασίας Για την τελική επιλογή ελήφθη υπόψη και να καλύπτονται δέκα τουλάχιστον τομείς πολιτικής. Οι διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων που επελέγησαν ανά τομέα πολιτικής καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Διαδικασίες Α. Εσωτερικές υποθέσεις δημόσιος τομέας Α.1. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Α. 2. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα Α. 3. Αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 4

5 Α. 4. Καταγγελία για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Β. Διεθνές δίκαιο Καταγγελία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (προαιρετικό πρωτόκολλο CEDAW) Γ. Ιθαγένεια Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα Δ. Μεταναστευτική πολιτική Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο Ε. Εργασία Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΣΤ. Κοινωνική προστασία Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη ΣΤ. 1 Προστασία πολύτεκνης οικογένειας Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες ΣΤ. 2 Προστασία της μητρότητας ΣΤ 2.1. Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν ο φορέας ασφάλισης δεν το παρέχει ΣΤ 2.2.Ειδική παροχή άδειας προστασίας της μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤ 3 Υπαγωγή στην ασφάλιση Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) Ζ. Αγροτική Πολιτική 5

6 Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Η. Οικογένεια Σύναψη συμφώνου συμβίωσης Θ. Βία στην οικογένεια Θ 1 Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας Θ 2 Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας Ι. Απονομή δικαιοσύνης Παροχή νομικής αρωγής Οι επιλεγμένες διαδικασίες αναλύθηκαν περαιτέρω και πραγματοποιήθηκε πιλοτική μέτρηση των επιβαρύνσεων που προκύπτουν για τους πολίτες από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η πιλοτική μέτρηση πραγματοποιήθηκε με ειδική προσαρμογή της μεθοδολογίας του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Στο πλαίσιο της μέτρησης αναζητήθηκαν στοιχεία, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης, το κόστος και τις απαιτήσεις σε χρόνο και σε χρήμα Ευρήματα της καταγραφής και της ανάλυσης Η γενική εκτίμηση που προκύπτει από τη μέτρηση των επιβαρύνσεων στους πολίτες από την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι πως στις επιλεγμένες διαδικασίες δεν εντοπίζονται ειδικά θέματα που οδηγούν σε διακρίσεις ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, οι περισσότερες διαδικασίες δεν χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται πως τα «προβληματικά σημεία» δεν αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις πληροφόρησης της κάθε διαδικασίας, αλλά εντοπίζονται σε ζητήματα πρακτικά, που είτε καθιστούν τις διαδικασίες ανενεργές στην πράξη είτε «άγνωστες» προς τους πολίτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, συχνά διαπιστώνεται πως απουσιάζει το απαιτούμενο συνοδευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο προκειμένου η διαδικασία να επιτελεί ουσιαστικά το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε. Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν: 6

7 Διαθεσιμότητα στοιχείων Κρίσιμο είναι το γεγονός πως στατιστικά στοιχεία δεν είναι ευρέως διαθέσιμα. Για κάποιες διαδικασίες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή τους, για άλλες τα στοιχεία είναι αποσπασματικά, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία. Χρόνος - καθυστερήσεις Η πλειοψηφία των διαδικασιών που μετρήθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, έστω και αν το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες, διαπιστώθηκε πως στην πράξη αυτές δεν τηρούνται και η ολοκλήρωση των διαδικασιών χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα. Κόστος Σχεδόν στο σύνολό τους, οι καταγεγραμμένες διαδικασίες δεν συνεπάγονται σημαντικό άμεσο κόστος για τον πολίτη που καλείται να τις ακολουθήσει. Κόστος προκύπτει για τις διαδικασίες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών (δικηγόρων, λογιστών κλπ) ή διεκπεραιωτών. Στην περίπτωση, αυτή η διακύμανση του κόστους μπορεί να είναι σημαντική. Πληροφόρηση Η παροχή πληροφόρησης αποτελεί ένα στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο σε κάποιες διαδικασίες. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πληροφόρηση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη στον ενδιαφερόμενο. Όπως για παράδειγμα σε αλλοδαπούς τους οποίους αφορά, καθώς η πληροφόρηση παρέχεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική γλώσσα. Απουσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών Η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε αρκετές περιπτώσεις, να διευκολύνει σημαντικά τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Πέρα από την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή και την παρακολούθηση μιας αίτησης. Συντονισμός Σε περιπτώσεις που απαιτείται συνεργασία μεταξύ συναρμόδιών φορέων παρατηρείται συχνά έλλειψη συντονισμού. Οι απαραίτητες ενημερώσεις ή διαβιβάσεις εγγράφων μπορεί να καθυστερούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς διαπιστώθηκε πώς στην πράξη δεν ξέρουν πώς να ενεργήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους συναρμόδιους. Πληθυσμός 7

8 Από τις διαδικασίες που καταγράφηκαν ορισμένες παραμένουν ανενεργές ή εφαρμόζονται σε περιορισμένο βαθμό. Οι εξεταζόμενες διαδικασίες, σε γενικό πλαίσιο, δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία ως προς τη συνολική αξιολόγησή τους. Για το λόγο αυτό εξετάζονται μια προς μιας ως προς τις δυνατότητες απλούστευσης και καλύτερης εφαρμογής που παρέχουν Άξονες παρεμβάσεων απλούστευσης Η απλούστευση διαδικασιών συνιστά μια συνεχή και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και των διοικητικών πρακτικών που καθορίζουν διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της αποτελεσματικής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με βάση την οπτική της εξυπηρέτησης του πολίτη τον οποίο αφορούν1. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, αλλά και τη θεωρία, οι βασικές διαστάσεις της απλούστευσης είναι: η θεσμική διάσταση, δηλαδή οι θεσμικές αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές, η οργανωτική διάσταση, δηλαδή οι οργανωτικές παρεμβάσεις στους εμπλεκόμενους φορείς και τέλος η τεχνολογική διάσταση, δηλαδή η υποστήριξη και διεκπεραίωση των προτεινόμενων αλλαγών με πληροφοριακά συστήματα. Συνεπώς, η διαδικασία απλούστευσης αποτελεί μια συνεχή λογική άσκηση που προϋποθέτει την ανακατανομή και τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο ασκούνται οι αρμοδιότητες καθώς και του τρόπου με τον οποίο η επιβάρυνση κατανέμεται ανάμεσα στον πολίτη και στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου η επεξεργασία προτάσεων απλούστευσης ή καλύτερης εφαρμογής των διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας αποσκοπούν: στη μείωση του κοινωνικού κόστους, δηλαδή: Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας (ενδεικτικά τη μείωση των εμπλεκόμενων μερών, του αριθμού των πράξεων, του αριθμού των αποφάσεων) Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους Μείωση της επιβάρυνση των πολιτών Το πιθανολογούμενο κόστος προσαρμογής στη μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους, δηλαδή: Αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων (έκταση εφαρμογής) 1 Εγκύκλιος 5 ΥΠΕΣΔΔΑ µε αρ.πρωτ.διδαπ/φ.α1/17445/

9 Μεγιστοποίηση του οφέλους Εστίαση της προσπάθειας απλούστευσης κατά τομέα με αντικειμενικά κριτήρια οφέλους/κόστους που θα επιτρέπουν την ιεράρχηση των πεδίων στα οποία η προσπάθεια απλούστευσης θα αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη Σύμφωνα με το Νόμο 4048/2012 (ΦΕΚ Α 34 23/02/2012) κατά τη διαδικασία απλούστευσης απαιτείται να εφαρμόζονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης. Το πλαίσιο της απλούστευσης ρυθμίζεται στο άρθρο 10 το οποίο προβλέπει ότι η απλούστευση διαδικασιών επιτυγχάνεται ιδίως με: τη μείωση του αριθμού των εμπλεκομένων φορέων και στην ομαδοποίηση ομοειδών καθηκόντων. τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την κατάργηση ή αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση ή την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τους, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία. την ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, τη συντόμευση του χρόνου διεκπεραίωσης και τον καθορισμό αποκλειστικών προθεσμιών. την απάλειψη και την αποφυγή προώθησης περιττών ρυθμίσεων. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, μέσα απλούστευσης αποτελούν η έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση απεριόριστης διάρκειας, η μείωση των σημείων ελέγχου, η ομαδοποίηση αδειών και εγκρίσεων, η σιωπηρή έγκριση αιτημάτων των ενδιαφερομένων, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απάντησης, η εξυπηρέτηση από ένα σημείο (υπηρεσίες μιας στάσης), η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εργαλείο για την απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί και η μέτρηση των διοικητικών επιβαρύνσεων, πιλοτική εφαρμογή της οποίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Τα ευρήματα της πιλοτικής μέτρησης τροφοδοτούν με πληροφόρηση και δεδομένα την προσπάθεια απλούστευσης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των πιλοτικών μετρήσεων αναδεικνύουν τα «προβληματικά» σημεία των διαδικασιών που μετρήθηκαν και ειδικότερα τόσο τα σημεία στα οποία φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα απλούστευσης αλλά και τα σημεία όπου αλλαγή των διαδικασιών θα είναι άμεσα «ορατή» και αντιληπτή από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Το γενικό πλαίσιο που θέτει ο νόμος λήφθηκε υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων απλούστευσης των επιλεγμένων και καταμετρημένων διαδικασιών. Το γενικό πλαίσιο των μεθόδων που εξετάστηκε κατά περίπτωση αφορά: 1. Απάλειψη, μείωση, συγχώνευση ή βελτίωση ρυθμίσεων Κατάργηση της ρύθμισης Χρήση εναλλακτικών επιλογών 9

10 Αφαίρεση της υποχρέωσης πληροφόρησης από τη ρύθμιση Εξαίρεση ομάδων ή τομέων εμπλεκομένων από την Υποχρέωση Πληροφόρησης Απλούστευση της περιπλοκότητας της ρύθμισης 2. Απλούστευση της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις Απάλειψη φορμών, εντύπων ή απαιτήσεων που δεν είναι απαραίτητες Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη συμπλήρωση εντύπων 3. Ανταλλαγή δεδομένων και κυβερνητική διασύνδεση (Data-sharing and joint up government) Συλλογή δεδομένων από κυβερνητικά όργανα αντί για τους εμπλεκόμενους Συλλογή δεδομένων απευθείας από ηλεκτρονικά συστήματα των εμπλεκομένων Δημιουργία συστημάτων one-stop-shop για τους εμπλεκόμενους 4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών λύσεων και υπηρεσιών Διαθεσιμότητα εντύπων και πληροφοριών στο διαδίκτυο «Έξυπνα» έντυπα στα οποία δεν απαιτούνται μη συναφή δεδομένα 5. Παροχή βελτιωμένης καθοδήγησης και πληροφόρησης Ανάπτυξη βελτιωμένων και προσβάσιμων οδηγιών Διάκριση υποχρεωτικών και προαιρετικών απαιτήσεων Διαδικτυακή διαθεσιμότητα Με βάση το γενικό πλαίσιο, στόχο των παρεμβάσεων απλούστευσης ή και καλύτερης εφαρμογής της διαδικασίας όπου τα περιθώρια απλούστευσης είναι περιορισμένα ή μηδενικά, αποτελούν μεταξύ άλλων: Η μείωση του χρονοβόρου των διαδικασιών Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ελαχιστοποίηση μη αναγκαίων καθυστερήσεων, σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε βήμα της διαδικασίας, πρόβλεψη και καθορισμός ρεαλιστικών κατά περίπτωση προθεσμιών και διαμόρφωση συστήματος ελέγχου ώστε αυτές οι προθεσμίες να τηρούνται. Η μείωση της διαρκούς ενεργοποίησης του πολίτη Το ζητούμενο είναι ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ταλαιπωρίας των πολιτών όσον αφορά την υποκατάσταση εσωτερικών διαδικασιών της διοίκησης, ελλείψει εσωτερικής επικοινωνίας και διασύνδεσης των υπηρεσιών της. Έλλειψη επικοινωνίας που έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίες στην πράξη και αναγκάζει τον πολίτη να υποβάλλει τα ίδια 10

11 πιστοποιητικά ή και ανάλογα έγγραφα προς την κάθε, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία, στο πλαίσιο των διαδοχικών σταδίων περαίωσης της ίδιας διοικητικής διαδικασίας. Ουσιαστικά κριτήρια της απλούστευσης είναι ο εξορθολογισμός και η εκλογίκευση των διαδικασιών ώστε και ο πολίτης να εξυπηρετείται αρτιότερα, αλλά και να μειώνεται το διεκπεραιωτικό έργο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιχειρήθηκε να επιτευχθεί με επιμέρους παρεμβάσεις στην κάθε διαδικασία χωριστά. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη παρεμβάσεις που έχουν χαρακτήρα οριζόντιο, αφορούν όλες ή τις περισσότερες διαδικασίες, υπηρεσίες και συναλλαγές διοίκησης πολιτών. Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης οριζόντιες παρεμβάσεις που μπορούν να τύχουν γενικής εφαρμογής αφορούν τρία βασικά σημεία: Διαθεσιμότητα άμεσης, πλήρους και σαφούς πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών Ενοποίηση/κατάργηση βημάτων Κατάργηση επανυποβολής δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που υποβάλλονται σε δημόσια υπηρεσία σε στάδιο περαίωσης της ίδιας διαδικασίας, αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, κατάργηση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στοιχεία που αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας. 11

12 2. Προτάσεις απλούστευσης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών που εξετάστηκαν Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται, ανά τομέα πολιτικής, τα βασικά στοιχεία κάθε διαδικασίας, τα ευρήματα της μέτρησης που διενεργήθηκε και η αξιολόγησή τους, προτάσεις απλούστευσης ή και καλύτερης εφαρμογής της -καθώς για κάποιες διαδικασίες δεν κρίθηκε απαραίτητο η πρόταση παρεμβάσεων απλούστευσης και ανασχεδιασμού τους- και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υιοθέτησή τους Εσωτερικές Υποθέσεις Δημόσιος Τομέας Στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής οι διαδικασίες που εξετάστηκαν αφορούσαν την προσφυγή σε μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τέσσερις διαδικασίες: o Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση o Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα o Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα o Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 12

13 Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση Φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ορίστηκε από το άρθρο 25 του Νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/ ) ο Συνήγορος του Πολίτη. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά την διαχείριση αναφορών από την πλευρά των πολιτών για παραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ειδικά σε ό,τι αφορά α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, β) τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 25 παρ. 2). Η σημασία της συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας με κριτήριο την ισότητα των φύλων είναι μεγάλη, καθώς αφορά αποκλειστικά παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά και τα δυο φύλα, δηλαδή τόσο άνδρες και γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης αν και στην πράξη, η πλειοψηφία των καταγγελιών υποβάλλονται από γυναίκες. Συγκεκριμένα, το 2011 έγιναν περίπου 300 αναφορές στο Συνήγορο που αφορούσαν διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το 2010 οι αναφορές που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, σχετικά με διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, ήταν 254, ενώ το 2009 είχε χειριστεί 205 αναφορές. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Σύνοψη διαδικασίας Θεσμικό πλαίσιο Βήματα διαδικασίας Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/ ) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις, άρθρο 25 Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς Βήμα 2: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 13

14 Εμπλεκόμενοι Πληθυσμός Αποτελέσματα μέτρησης Αιτών/Πληρεξούσιος Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Αρχής, από το 2009 ως το 2011 τη διαδικασία ακολούθησαν 900 πολίτες Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: ώρες Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: - Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: κατ ελάχιστο ένας μήνας Ευρήματα μετρήσεων Αξιολόγηση διαδικασίας Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από διαχειριστική πολυπλοκότητα ή γραφειοκρατικό κόστος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το διοικητικό βάρος που προκύπτει για τον πολίτη από τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτιμάται αποκλειστικά σε χρόνο και αντιστοιχεί περίπου σε μισή εργάσιμη ημέρα (4 ώρες). Ο χρόνος επίλυσης της υπόθεσης εκτιμάται ότι αντιστοιχεί κατά μέσον όρο σε έναν περίπου μήνα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει πως ο πληθυσμός που έχει εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι σχετικά μικρός (900 άτομα συνολικά) σε σχέση με την έκταση των διακρίσεων που καταγράφονται στην απασχόληση, ενώ οι πολίτες που υπέβαλαν αναφορά προέρχονται κυρίως από την περιφέρεια της Αττικής (οι αναφορές που κατατέθηκαν από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι, αναλογικά, σημαντικά λιγότερες). Η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε δεν ανέδειξε κοινωνικό κόστος που να απορρέει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, ανέδειξε ωστόσο δυνατότητες βελτίωσης του εύρους εφαρμογής της. Προτάσεις απλούστευσης καλύτερης εφαρμογής Με δεδομένο ότι το διοικητικό βάρος που προκύπτει από την εν λόγω διαδικασία είναι μικρό, ενώ δεν διακρίνεται πολυπλοκότητα, η διαδικασία δεν απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις απλούστευσης. Καταγράφονται ωστόσο οι ακόλουθες προτάσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας: Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους Η εξεταζόμενη διαδικασία παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται διακρίσεις, να διεκδικήσει την άρση της διακριτικής μεταχείρισης, την ανατροπή παράνομων 14

15 συμπεριφορών και την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης με μικρό κόστος και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη τής συγκεκριμένης δυνατότητας, καθώς και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις συμπεριφορές και τις καταστάσεις που αποτελούν απαγορευμένες διακρίσεις. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και μέσα από ενημερωτικό υλικό και εκστρατείες ενημέρωσης. Κρίνεται ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό να διευρυνθεί η διάχυση της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε σε ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακρίσεις είτε μέσω πολλαπλασιαστών (μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών κλπ) καθώς και με προωθητικές ενέργειες. Επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής των αναφορών Από τους πρώτους μήνες του 2013 υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη. Με τη συμπλήρωση εντύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής, και την επισύναψη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αναφορά του ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία υποβολής αναφοράς και ότι μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω ώστε να προβλέπει και τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παροχή οδηγιών και υποστήριξης για την υποβολή των αναφορών Η καταγραφή και ανάλυση της διαδικασίας ανέδειξε ότι η επιβάρυνση που προκύπτει από αυτή αφορά κυρίως την προετοιμασία της αναφοράς και όχι τόσο τη διαδικασία υποβολής της. Συνεπώς, η καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή αναλυτικότερων οδηγιών στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις Με την ευρύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για διακρίσεις λόγω φύλου και την παροχή υποστήριξης για την υποβολή αναφορών διασφαλίζεται αποτελεσματικότερη προστασία από τις διακρίσεις και εξυπηρετείται η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Η εξωδικαστική επίλυση υποθέσεων άνισης μεταχείρισης είναι ταχύτερη και αμεσότερη σε σχέση με τη δικαστική επίλυσή τους, ενώ δεν επιβαρύνει το, ήδη βεβαρημένο, δικαστικό σύστημα. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν απαιτούν κόστος για να υλοποιηθούν. Ωστόσο, εκτιμάται πως με τις παρεμβάσεις πληροφόρησης η διοικητική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 15

16 Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για παραβίασης της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Σύνοψη διαδικασίας Θεσμικό πλαίσιο Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενοι Πληθυσμός Αποτελέσματα μέτρησης Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-05/ ) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και της διατάξεις»., άρθρο 11 Βήμα 1: Αίτηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς Βήμα 3: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη Βήμα 4: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη Αιτών/Πληρεξούσιος Συνήγορος του Πολίτη Δεν καταγράφηκε πληθυσμός που να έχει ακολουθήσει τη διαδικασία. Η μέτρηση ήταν «υποθετική». Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: - Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 1 μήνας ως αρκετά χρόνια Ευρήματα μετρήσεων - Αξιολόγηση διαδικασίας Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων σχετικά με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία. Επομένως, η εκτίμηση της επιβάρυνσης 16

17 είναι υποθετική (λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από συναφείς διαδικασίες) και αποτιμάται αποκλειστικά σε χρόνο (4 ώρες). Προτάσεις απλούστευσης καλύτερης εφαρμογής Σε διαχειριστικό επίπεδο, η διαδικασία δεν παρουσιάζει πολυπλοκότητα. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ δεν επιτρέπει την καταγραφή της εφαρμογής της στην πράξη. Βελτιώσεις μπορούν να επέλθουν μέσα από την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την παρεχόμενη προστασία. Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών Η εξεταζόμενη διαδικασία παρέχει σε πολίτες που υφίστανται διακρίσεις τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την άρση της διακριτικής μεταχείρισης, την ανατροπή παράνομων συμπεριφορών και την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης με μικρό κόστος και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη της συγκεκριμένης δυνατότητας, καθώς και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις συμπεριφορές και τις καταστάσεις που συνιστούν απαγορευμένες διακρίσεις. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣτΠ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα. Η πληροφόρηση μπορεί να γίνει εκτενέστερη, αναλυτικότερη και περισσότερο εκλαϊκευμένη π.χ. να παρέχει παραδείγματα σχετικά με συμπεριφορές που αποτελούν διακρίσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Σκόπιμο θα ήταν επίσης να διευρυνθεί και η γενικότερη ενημέρωση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και το ρόλο της Αρχής. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, αλλά μπορεί να διαχυθεί στοχευμένα μέσα από προωθητικές ενέργειες και υλικό, ειδικά σε ομάδες που συνήθως υφίστανται διακρίσεις. Μείωση της επιβάρυνσης μέσω της διευκόλυνσης της προετοιμασίας αναφορών Η διοικητική επιβάρυνση που καταγράφηκε προκύπτει κυρίως από την προετοιμασία της αναφοράς και όχι τόσο τη διαδικασία υποβολής της, η οποία είναι απλή. Η προετοιμασία των αναφορών θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την παροχή οδηγιών ή προτύπων μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. 17

18 Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις Η καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους πολίτες να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους και να προστατευθούν από απαγορευμένες διακρίσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν κόστος για να υλοποιηθούν. Εκτιμάται ότι με τις παρεμβάσεις πληροφόρησης η διοικητική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί στο μισό. 18

19 Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για παραβίαση της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί διαδικασία παράλληλη με την προηγούμενη. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Σύνοψη διαδικασίας Θεσμικό πλαίσιο Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενοι Πληθυσμός Αποτελέσματα μέτρησης Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-05/ ) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και της διατάξεις»., άρθρο 11 Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς Βήμα 2: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη Αιτών/Πληρεξούσιος Συνήγορος του Καταναλωτή Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Αρχής, από το 2009 ως το 2011 τη διαδικασία ακολούθησαν 900 πολίτες Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: - Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: τρεις μήνες Ευρήματα μετρήσεων Αξιολόγηση διαδικασίας Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν πως η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανενεργή, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων σχετικά με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία. Επομένως, η εκτίμηση της επιβάρυνσης είναι υποθετική (λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από συναφείς διαδικασίες) και αποτιμάται αποκλειστικά σε χρόνο (4 ώρες). 19

20 Προτάσεις απλούστευσης καλύτερης εφαρμογής της διαδικασίας Με βάση τα (υποθετικά) στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία δεν παρουσιάζει, σε διαχειριστικό επίπεδο, πολυπλοκότητα. Βελτιωτικές παρεμβάσεις αφορούν την διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας. Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, απαιτούνται, κατά βάση, παρεμβάσεις που αφορούν την πληροφόρηση σχετικά με αυτή. Η Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στην ιστοσελίδα της, παρέχει βασική πληροφόρηση για τα δικαιώματα που έχει ο πολίτης όσον αφορά την ίση μεταχείριση στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή θα μπορούσε να είναι εκτενέστερη και να παρέχεται με τρόπο σαφή και κατανοητό για κάποιον που δεν έχει ειδικές γνώσεις. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες και παραδείγματα για συμπεριφορές που συνιστούν διακρίσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, η ενημέρωση μπορεί να αφορά ευρύτερα την ύπαρξη της Αρχής και το ρόλο της στην καταπολέμηση των διακρίσεων και μπορεί να διαχυθεί ευρύτερα και στοχευμένα μέσω συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών και πληροφοριακού υλικού, όπως ενημερωτικά δελτία, προκειμένου να επιτευχθούν δημοσιεύματα στον ημερήσιο ή/και περιοδικό, πανελλαδικό ή/και τοπικό Τύπο, προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων ή μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων κλπ. ή ακόμη και με ενέργειες που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού που συνήθως υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις. Μείωση επιβάρυνσης μέσω της παροχής δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αναφορών Η διαδικασία υποβολής της αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή είναι απλή. Η υποθετική επιβάρυνση εντοπίζεται στην προετοιμασία της αναφοράς και όχι τόσο στην υποβολή της. Η υποβολή της αναφοράς μπορεί ναι διευκολυνθεί με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αλλά πρωτίστως με την παροχή συγκεκριμένων αναλυτικών οδηγιών ή και προτύπων μέσω της ιστοσελίδας για την προετοιμασία της. Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις Η εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει στους πολίτες να ασκήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα που παρέχει η νομοθεσία και να προστατευθούν από τις διακρίσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν κόστος. 20

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου. ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου

H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου. ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου H διάσταση του φύλου στην ελληνική νομοθεσία: αποτελέσματα του έργου ρ. Μαρία Μουσμούτη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ικαίου Στόχος του έργου ιαμόρφωση μεθοδολογίας για την αποτίμηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας Δρ. Κοινωνιολογίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Έχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη Δημόσια Διοίκηση; Ο Διαμεσολαβητής του

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους για συμμετοχή στα Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας ( ΤΟΠΣΑ ) Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Ιούλιος 2006 Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα Τηλ: 210-69.74.732,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 - Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη

Άρθρο 2 - Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη Αριθμ. 29502/85/1-9-2014 : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β7449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 180/2013/Β Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα