ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr"

Transcript

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. : ) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: ) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ Πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας, τοῖς δ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους, ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε. 14. Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ προθύμους, ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας, εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειμένοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ, οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος, ἀλλ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. Καί μοι ἀνάβητε. 15. Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ βουλή, εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν, ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης, καὶ πλείστων ἐναποθανόντων, ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριῶς τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Πρῶτον μὲν γάρ Καί μοι ἀνάβητε». 10) Β.1. α) Τι γνωρίζετε για τους ταξίαρχους; 3) 1

2 β) Στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται η συμπεριφορά του Θρασύβουλου και του Μαντίθεου προς τους στρατιώτες. Να συγκρίνετε τις συμπεριφορές αυτές. 7) Β.2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Μαντίθεου με βάση τις παραγράφους ) Β.3. Σε ποιο μέρος του ρητορικού λόγου ανήκει το απόσπασμα και τι γνωρίζετε γι αυτό; 10) Β.4. α) Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι παρακάτω: σχετικός, θανατηφόρος, απόδραση, απόσταση, βωμός 5) β) συλλεγέντων, διακειμένοις, προειδότων, προσταττόμενα, ἀνάβητε: με το β συνθετικό των παραπάνω σύνθετων λέξεων να σχηματίσετε μια νέα παράγωγη ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, στα νέα ελληνικά. 5) 2

3 Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατά Ἐρατοσθένους, Καί μέν δή πολλῷ ῥᾷον ἡγοῦμαι εἶναι ὑπέρ ὧν ὑμεῖς ἐπάσχετε ἀντειπεῖν ἤ ὑπέρ ὧν οὗτοι πεποιήκασιν ἀπολογήσασθαι. Καίτοι λέγουσιν ὡς Ἐρατοσθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακά εἴργασται καί διά τοῦτο αὐτόν ἀξιοῦσι σωθῆναι ὅτι δέ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πλεῖστα εἰς ὑμᾶς ἐξημάρτηκεν, οὐκ οἴονται χρῆναι αὐτόν ἀπολέσθαι. Ὑμεῖς δέ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περί τῶν πραγμάτων. Εἰ μέν γάρ τούτου καταψηφιεῖσθε, δῆλοι ἔσεσθε ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγμένοις εἰ δέ ἀποψηφιεῖσθε, ὀφθήσεσθε τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιθυμηταί τούτοις ὄντες, καί οὐχ ἕξετε λέγειν ὅτι τά ὑπό τῶν τριάκοντα προσταχθέντα ἐποιεῖτε νυνί μέν γάρ οὐδείς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρά τήν ὑμετέραν γνώμην ἀποψηφίζεσθαι. ἐξαμαρτάνω εἰς τινά = διαπράττω αδικία σε κάποιον, βλάπτω κάποιον δῆλος εἰμί = φαίνομαι νυνί = τώρα δα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γ.1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο. 30) Γ.2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: α) ἐπάσχετε: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου ίδιας φωνής β) ἀντειπεῖν: γ ενικό οριστικής και β ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής γ) ὧν: ονομαστική ίδιου αριθμού στο ίδιο γένος δ) Ἐρατοσθένει: αιτιατική και κλητική ενικού 3

4 ε) ἐλάχιστα: αντίστοιχο τύπο στους δύο άλλους βαθμούς ζ) ἀπολέσθαι: γ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου και φωνής και γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην αντίθετη φωνή η) γνώμην: γενική πληθυντικού θ) πραγμάτων: δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού ι) ἔσεσθε: ίδιο πρόσωπο και αριθμό προστακτικής ενεστώτα ια) ὀφθήσεσθε: αντίστοιχο τύπο στην υποτακτική αορίστου και β πληθυντικό παρατατικού της αντίθετης φωνής ιβ) ἕξετε: β ενικό προστακτικής αορίστου και γ πληθυντικό υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή ιγ) προσταχθέντα: γ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής 10) Γ.3. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου και να αναφερθεί ο όρος που προσδιορίζουν: ἀντειπεῖν, Ἐρατοσθένει, κακά, αὐτόν (4 η σειρά), περί τῶν πραγμάτων, ἐπιθυμηταί, ὄντες, τήν ὑμετέραν 4) β) «Ὑμεῖς δέ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περί τῶν πραγμάτων»: Να βρείτε τη δευτερεύουσα που υπάρχει στην παραπάνω περίοδο και να την αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 2) γ) «Εἰ μέν γάρ τούτου καταψηφιεῖσθε, δῆλοι ἔσεσθε ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγμένοις»: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που υπάρχει στην παραπάνω περίοδο και να τον μετατρέψετε στο είδος της απλής σκέψης του λέγοντος. 4) Τύχῃ ἀγαθῇ, επιτυχία σε όλους! 4

5 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Πρώτα δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να τους βοηθήσετε στην Αλίαρτο, αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο από τον Ορθόβουλο να υπηρετήσω στους ιππείς, επειδή έβλεπα ότι για τους ιππείς όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια, ενώ (αντίθετα) για τους οπλίτες (επειδή έβλεπα ότι) θεωρούσαν (ότι θα μπορούσε να υπάρξει) κίνδυνος, μολονότι άλλοι κατατάχθηκαν στο ιππικό χωρίς να υποβληθούν σε δοκιμασία κατά παράβαση του νόμου, εγώ, αφού παρουσιάστηκα στον Ορθόβουλο, του είπα να με διαγράψει από τον κατάλογο (των ιππέων), επειδή νόμιζα ότι είναι αισχρό να εκστρατεύω, αφού προετοιμάσω για τον εαυτό μου ασφάλεια, ενώ ο λαός επρόκειτο να διατρέχει κινδύνους. (Σε παρακαλώ, λοιπόν,) για μένα ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε. Όταν, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν οι συνδημότες (μου) πριν από την εκστρατεία, επειδή γνώριζα ότι μερικοί από αυτούς ήταν βέβαια τίμιοι πολίτες και πρόθυμοι αλλά ότι είχαν έλλειψη από προμήθειες, είπα ότι πρέπει οι πλούσιοι να χορηγούν τα απαραίτητα στους φτωχούς. Και δε συμβούλευσα στους άλλους μόνο αυτό αλλά και ο ίδιος έδωσα τριάντα δραχμές σε καθέναν από δύο άντρες, όχι επειδή είχα πολλά (χρήματα) αλλά για να αποτελέσει αυτό παράδειγμα στους άλλους. Ανεβείτε για χάρη μου στο βήμα (να το επιβεβαιώσετε). Β.1.α) Ταξίαρχος ήταν ο διοικητής της τάξεως, του πεζικού δηλ. σώματος της κάθε φυλής γι' αυτό στην Αθήνα εκλέγονταν κάθε χρόνο με χειροτονία δέκα ταξίαρχοι, όσες και οι φυλές. β ) Το επιχείρημα αυτό ως ενισχυτικό του προηγουμένου αναδεικνύει το θάρρος του Μαντιθέου. Στην εκστρατεία που έγινε στην Κόρινθο κατά των Λακεδαιμονίων, ενώ άλλοι αναζητούσαν τρόπο να αποφύγουν τον μεγάλο κίνδυνο, αυτός πολέμησε με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης και, μετά τη συντριβή του αθηναϊκού συνασπισμού, αποχώρησε ύστερα από το στρατηγό Θρασύβουλο (πραγματικό). 5

6 Ο στρατηγός Θρασύβουλος, που κατέλυσε την αρχή των Τριάκοντα και αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Αθήνα, ήταν επικεφαλής των Αθηναίων στη μάχη της Νεμέας. Λέγεται Στειριεύς, διότι ανήκε στον δήμο Στειρία που υπαγόταν στην Πανδιονίδα φυλή. Η συμπεριφορά του προς τους άνδρες του, τους οποίους κατηγόρησε ως δειλούς χαρακτηρίζεται από τον Μαντίθεο αλαζονική. Ο Μαντίθεος αποκαλεί το Θρασύβουλο «σεμνόν». Το επίθετο σεμνός εδώ χρησιμοποιείται σαρκαστικά. Δηλαδή το επίθετο σημαίνει αλαζόνας. Ο Μαντίθεος αποκαλεί με σαρκασμό το Θρασύβουλο σεμνό διότι θέλει να καυτηριάσει τη συμπεριφορά του προς τους άνδρες του διότι ενώ ο ίδιος είχε αποχωρήσει από τη μάχη πριν από το Μαντίθεο κατηγορούσε τους άνδρες του για δειλία. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται αλαζονική και προσβλητική γιατί τους κατηγόρησε για δειλία χωρίς να λάβει υπόψη του τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες πολέμησε το πεζικό. Επίσης ο ίδιος δεν αποχώρησε τελευταίος όπως θα έπρεπε. Αντίθετα η συμπεριφορά του Μαντιθέου προς τους συστρατιώτες του ήταν φιλάνθρωπη και γενναιόδωρη αφού συμβούλευε τους εύπορους συνδημότες του να ενισχύσουν οικονομικά τους άπορους για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Β.2. Από το τέλος της 12 ο Μαντίθεος γνωστοποιεί ότι θα μιλήσει στη συνέχεια για τη στρατιωτική του δράση. Σ αυτή θα αφιερώσει μεγάλο μέρος του λόγου του( 13-18) ένδειξη της μεγάλης σημασίας που έδιναν οι αρχαίοι Αθηναίοι στη γενναιότητα και την αυτοθυσία. Στην παράγραφο αυτή ο Μαντίθεος πληροφορεί τους βουλευτές ότι στη διάρκεια του πολέμου στη Βοιωτία ( 395 π.χ.) αν και ιππέας προτίμησε να πολεμήσει ως οπλίτης και να κινδυνεύσει μαζί με τον κύριο όγκο του στρατού. Θυμίζουμε ότι λόγω της ισχύος του πεζικού των Λακεδαιμονίων ήταν επικίνδυνο για τους Αθηναίους στρατιώτες να πολεμούν εναντίον των Σπαρτιατών από τη θέση του οπλίτη, ενώ η ισχύς του αθηναϊκού ιππικού έκανε λιγότερο επικίνδυνη τη θέση του ιππέα.το κέντρο της παραγράφου είναι η φράση εγώ προσελθών έφην τω Ορθοβούλω εξαλειψαι με εκ του καταλόγου. Η σημασία της προσδιορίζεται και δηλώνεται εμφατικά από: α) τις χρονικές προτάσεις (ότε την συμμαχίαν βοηθειν) που προσδιορίζουν το χρόνο της πράξης του, β) την αιτιολογική πρόταση (επειδή πάντας ηγουμένους) που δηλώνει το πρώτο κίνητρο της πράξης του (όλοι νόμιζαν ότι οι ιππείς ήταν ασφαλείς ενώ οι οπλίτες όχι) γ) την 6

7 αιτιολογική μετοχή <ηγούμενος> και ό,τι ακολουθεί (αισχρόν είναι στρατεύεσθαι) που δηλώνουν το δεύτερο κίνητρό του (είναι ντροπή οι πολλοί να κινδυνεύουν και ο ίδιος να είναι ασφαλής) δ) την εναντιωματική μετοχή <κατειλεγμένος> δηλώνεται το ανώτερο ήθος του Μαντίθεου δεν είναι υποχρεωμένος να ριψοκινδυνεύσει αλλά το κάνει ε) τις εκφράσεις που δηλώνουν εναντίωση: ετέρωναναβάντων, αδοκιμάστων, παρά τον νόμον. Τονίζεται η διαφορά της στάσης ων άλλων από αυτή του Μαντίθεου και επισημαίνεται έτσι το ήθος και η γενναιότητά του. Και μοι ανάβηθι, Ορθόβουλε έχει ιδιαίτερη σημασία η μαρτυρία του γιατί είναι αρχηγός της Ακαμαντίδος φυλής στην οποία ανήκει ο Μαντίθεος. Μετά τη μαρτυρία του Ορθόβουλου, ο Μαντίθεος συνεχίζει την απολογία του σχετικά με το δημόσιο βίο του (παράγραφος 14). Για να τεκμηριώσει την ηρωική πολεμική του δράση, αφηγείται τα ακόλουθα γεγονότα : Β.3. Πριν την εκστρατεία στην Αλίαρτο, συμβούλευσε, με δική του πρωτοβουλία, τους εύπορους συνδημότες του να βοηθήσουν οικονομικά τους άπορους. Έδωσε μάλιστα ο ίδιος το παράδειγμα, προσφέροντας χρήματα σε δύο άνδρες, μολονότι ο ίδιος δεν ήταν ευκατάστατος. Διήγησις. Στο μέρος αυτό ο αγορητής εκθέτει τα σχετικά με το θέμα γεγονότα τα οποία κρίνει ότι είναι άγνωστα στον ακροατή είτε ανεπαρκώς ή εσφαλμένως γνωστά. Είναι φανερόν ότι η διήγηση στον ρητορικό λόγο δεν ακολουθεί τους κανόνες της ιστορικής αφηγήσεως. Ο ρήτορας φροντίζει η διήγηση να μη ζημιώσει τον σκοπό της αγορεύσεώς του, χωρίς βέβαια να χάσει τη σαφήνεια και την πειστικότητά της. Φροντίζει επομένως να τονίσει τα ευνοϊκά στοιχεία, να μειώσει τη σημασία όσων είναι ασύμφορα και, μολονότι η συντομία είναι προτέρημα, δεν παραλείπει να περιγράφει ασήμαντα περιστατικά, αν απ' αυτά ο ακροατής ενδέχεται να πεισθεί π.χ. για τη χρηστότητα του ήθους του ή την κακοήθεια του αντιπάλου. 7

8 Η διήγηση, ως ξεχωριστό τμήμα της αγορεύσεως, υπάρχει κυρίως και όχι πάντοτε στους δικανικούς λόγους, σπανίως δε στους συμβουλευτικούς. Βεβαίως σύντομες διηγήσεις παρεμβάλλονται στο σώμα όλων των λόγων παράλληλα με τις σχετικές αποδείξεις. Η διήγηση δεν περιλαμβάνει μόνον έκθεση γεγονότων σχετικών με το κατηγορητήριο, αλλά και γεγονότα που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία όχι μόνο για την αναίρεση της κατηγορίας αλλά και για την προβολή της υποδειγματικής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του. Έτσι η διήγηση στο μεγαλύτερο μέρος του λόγου λειτουργεί ως απόδειξη. Β.4. α)σχετικός= ἔχοντας, θανατηφόρος= ἐναποθανόντων, απόδοκιμασία= ἀδοκιμάστων, απουσία= ὄντας, βωμός= ἀνάβητε β) συλλεγέντων=συν +λέγω : λόγος διακειμένοις=δια + κεῖμαι: κείμενο προειδότων= προ+ οἶδα: είδηση προσταττόμενα=προς +τάττω: τάξη ἀνάβητε=ἀνά+βαίνω: βάση 8

9 Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ.1. Μετάφραση Πράγματι λοιπόν θεωρώ ότι πολύ ευκολότερο είναι να φέρει κανείς αντιρρήσεις για όσα δεινά υποφέρατε, παρά να απολογηθεί για όσα αυτοί έχουν διαπράξει. Και όμως λένε ότι από τον Ερατοσθένη ελάχιστες αδικίες των τριάκοντα έχουν διαπραχθεί και για αυτό έχουν την αξίωση αυτός να διασωθεί. Επειδή λοιπόν έχει διαπράξει τις περισσότερες αδικίες από τους υπόλοιπους Έλληνες απέναντί σας, δεν θεωρούν ότι πρέπει αυτός να εξοντωθεί. Εσείς όμως θα δείξετε ποια άποψη έχετε για την υπόθεση. Γιατί αν τον καταδικάσετε, θα φανερώσετε την οργή σας για τις πράξεις του. Αν όμως τον αθωώσετε, θα φανείτε ότι επιθυμείτε τις ίδιες πράξεις με αυτές και δε θα μπορείτε να λέτε ότι εκτελούσατε τις διαταγές των τριάκοντα. Γιατί τώρα δα, κανείς δε σας αναγκάζει να δώσετε αθωωτική ψήφο παρά/αντίθετα με τη δική σας άποψη. Γ.2. α) πείσεσθαι - πεπονθέναι β) ἀντεῖπε - ἄντειπε γ) ἅ δ) τόν Ἐρατοσθένη - (ὦ) Ἐρατόσθενες ε) θετικός: μικρά, συγκριτικός: ἐλάττονα/ἐλάττω ζ) ἀπώλετο - ἀπολλύασι(ν) η) τῶν γνωμῶν θ) τῷ πράγματι - τοῖς πράγμασι ι) ἔστε ια) ὀφθῆτε - ἑωρᾶτε ιβ) σχές - ἐσχήκεσαν ιγ) προσταχθήτω Γ.3. α) ἀντειπεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απαρέμφατο της απροσώπου εκφράσεως «ῥᾷον εἶναι», με εννοούμενο υποκείμενο το «τινά». Ἐρατοσθένει: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου (ποιητικού αιτίου) στο ρήμα παθητικής φωνής «εἴργασται» (ρήμα συντελικού χρόνου). 9

10 κακά: υποκείμενο στο ρήμα «εἴργασται» (αττική σύνταξη) αὐτόν (4 η σειρά): υποκείμενο στο τελικό απαρέμφατο «σωθῆναι» (ετεροπροσωπία). περί τῶν πραγμάτων: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα «ἔχετε». ἐπιθυμηταί: κατηγορούμενο στο ενν. υποκείμενο «ὑμεῖς» της μετοχής «ὄντες» που προέρχεται από συνδετικό ρήμα. ὄντες: κατηγορηματική μετοχή γιατί εξαρτάται από το αισθήσεως σημαντικό ρήμα «ὀφθήσεσθε» και αναφέρεται στο ενν. υποκείμενό του «ὑμεῖς». την ὑμετέραν: ομοιόπτωτος ονοματικός, επιθετικός προσδιορισμός στο «γνώμην». Γ.3. β) «ἥντινα γνώμην ἔχετε περί τῶν πραγμάτων»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ἥντινα», εκφέρεται με οριστική («ἔχετε»), γιατί δηλώνει ερώτηση για το πραγματικό και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα δείξεως της κύριας πρότασης («δείξετε») από το οποίο εξαρτάται. Γ.3. γ) Υπόθεση: Εἰ καταψηφιεῖσθε (εἰ + Οριστική Μέλλοντα) Απόδοση: (δῆλοι) ἔσεσθε (Οριστική Μέλλοντα) Ο υποθετικός λόγος είναι πρώτου είδους, το πραγματικό, με απόχρωση προσδοκώμενου, γιατί το ρήμα της υπόθεσης «καταψηφιεῖσθε» και της απόδοσης «(δῆλοι) ἔσεσθε» βρίσκονται σε οριστική μέλλοντα. Μετατροπή σε απλή σκέψη του λέγοντος: Υπόθεση: εἰ + ευκτική Απόδοση: Δυνητική ευκτική Εἰ καταψηφιοῖσθε...(δῆλοι) ἄν γένοισθε. 10

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν,

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ

Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ 2 ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών Εργασία στα Αρχαία Ελληνικά ΤΠΕΡ ΜΑΝΣΙΘΕΟΤ Γεωργιάννα κανδάλου χολ. Έτος:2010-2011 1 Εάν ήσαστε Βουλευτής κριτής, θα επικυρώνατε ή όχι την εκλογή του Μαντίθεου στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς.

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς. Ενότητα 4 Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης Διδακτικό σενάριο Στόχοι Κύριος στόχος της γραμματικής διδασκαλίας είναι η κατανόηση του μηχανισμού της απόλυτης γενικής. Περαιτέρω θα διδαχθεί η τελική μετοχή με ὡς.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΜΑÏΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ

Διαβάστε περισσότερα