ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Αθήνα, 14/03/2014 Αγίου Κωνσταντίνου , Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 475/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Πρόσκληση συμμετοχής Το Εθνικό Θέατρο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου, αριθ , (Ν.2273/1994 ΦΕΚ Α 233), προκηρύσσει διαγωνισμό για το λογότυπο του Εθνικού Θεάτρου. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και απευθύνεται σε γραφίστες, σχεδιαστές, και άλλες συναφείς ειδικότητες. 1. Θέμα: Λογότυπο για το Εθνικό Θέατρο. Ως πλαίσιο σχεδιασμού του λογοτύπου του Εθνικού Θεάτρου τίθενται οι διατάξεις που αναφέρονται στους σκοπούς του Εθνικού Θεάτρου (παρ. 2 άρθρου 1 του Ν.2273/1994), οι οποίες έχουν ως εξής: «Σκοπός του Εθνικού Θεάτρου είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτόν αναπτύσσει, προάγει και διαδίδει τη θεατρική τέχνη ως πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής της χώρας. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως: α) Η μελέτη, η έρευνα, η σκηνική διδασκαλία και η διάδοση στην Ελλάδα και το εξωτερικό του αρχαίου δράματος. β) Η σκηνική διδασκαλία, προώθηση και ανάπτυξη της ελληνικής και κυρίως νεοελληνικής δραματουργίας. γ) Η σκηνική παρουσίαση και ερμηνεία κλασικών έργων, καθώς και η παρακολούθηση και σκηνική διδασκαλία σύγχρονων έργων του παγκόσμιου δραματολογίου. δ) Η έρευνα, η αναζήτηση και ο πειραματισμός σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης. ε) Η πραγματοποίηση παραστάσεων για παιδιά και για νέους. στ) Η παροχή θεατρικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία δραματικής σχολής. ζ) Η προώθηση των διεθνών θεατρικών ανταλλαγών και της παγκόσμιας θεατρικής συνεργασίας, κυρίως στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο απόδημος ελληνισμός. η) Η δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων για την ανάδειξη και ενθάρρυνση του θεατρικού δυναμικού της χώρας. 2. Όροι διαγωνισμού: 2.1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) γραφίστες, σχεδιαστές και άλλες συναφείς ειδικότητες. Στην περίπτωση ομάδας απαιτείται γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας ή το νόμιμο εκπρόσωπό της Κάθε διαγωνιζόμενος, άτομο ή ομάδα, μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με έως δύο (2) έργα. Στις περιπτώσεις συμμετοχής με δύο έργα αυτά 1

2 θα πρέπει να διακρίνονται με Α και Β Τα έργα που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπα και ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα και αλλού είδους δεσμεύσεις Τα έργα δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων καταχωρημένων εμπορικών ονομασιών Πνευματικά δικαιώματα: α) Τα έργα τα οποία θα επιλεγούν ως λογότυπο του Εθνικού Θεάτρου, περιέρχονται αυτοδικαίως στην πλήρη ιδιοκτησία του Εθνικού Θεάτρου. β) Κάθε πνευματικό και ηθικό δικαίωμα που αφορά τα υπόλοιπα έργα που αποστέλλονται, παραμένει στην ιδιοκτησία του δημιουργού. γ) Πνευµατική Ιδιοκτησία 1. Εγγυητική δήλωση σχετικά µε τα σχέδια γραφιστικά µοτίβα-ιδέες Μέσω της υποβολής γραφιστικού µοτίβου/σχεδίου/ιδέας κλπ στον Διαγωνισµό, ο συµµετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι, το γραφιστικό µοτίβο, σχέδιο, ιδέα κ.λπ. αποτελεί αυστηρά προσωπικό του δηµιούργηµα και δεν συνιστά ούτε αντίγραφο ούτε προσαρµογή υφιστάµενου έργου, ανεξάρτητα από το όποιο µέσο. Ο συµµετέχων εγγυάται, συνεπώς, ότι το γραφιστικό µοτίβο, σχέδιο, ιδέα κλπ που υποβάλει στο Διαγωνισµό δεν παραβιάζει οποιοδήποτε περιουσιακό ή πνευµατικό ή ηθικό δικαίωµα τρίτου και δεν ενσωµατώνει οτιδήποτε που: παραβιάζει τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, δικαιώµατος κατατεθέντος σήµατος, copyright, δικαιώµατος σχεδιασµού, δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, υποδείγµατος χρησιµότητας, βιοµηχανικού σχεδίου, καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών δικαιωµάτων, δικαιώµατος εκτέλεσης), ή τυχόν άλλο περιουσιακό δικαίωµα τρίτου, παραβιάζει τυχόν δικαίωµα προσωπικότητας (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, δικαιωµάτων επωνυµίας, εικόνας και δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή), συνιστά πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού. Το Εθνικό Θέατρο διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συµµετοχής η οποία είτε εµπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, είτε δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι µπορεί να εµπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Ο συµµετέχων εγγυάται ότι είναι αποκλειστικός δικαιούχος κάθε σχετικού µε αυτή περιουσιακού, πνευµατικού και ηθικού δικαιώµατος. Ο συµµετέχων εγγυάται επίσης ότι τα ως άνω δικαιώµατα του επί του γραφιστικού µοτίβου/ σχεδίου/ιδέας δεν έχουν µεταβιβασθεί, εκχωρηθεί, παραχωρηθεί συνολικά ή µερικά, ούτε έχουν κατ οιονδήποτε τρόπο επιβαρυνθεί και δεν αποτελούν αντικείµενο παρούσας ή µελλοντικής διένεξης. Ο συµµετέχων δηλώνει και δεσµεύεται ότι θα αποζηµιώσει το Εθνικό Θέατρο σε περίπτωση που εγερθεί τυχόν αγωγή, αξίωση ή άλλη απαίτηση, εις βάρος του Εθνικού Θεάτρου από άλλο συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό ή τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από ή συνδέεται καθ οιονδήποτε τρόπο µε τη χρήση από το Εθνικό Θέατρο του γραφιστικού µοτίβου, σχεδίου, ιδέας κλπ. που δηµιούργησαν και υπέβαλαν οι συµµετέχοντες. Η ευθύνη του συµµετέχοντα καλύπτει το σύνολο της ζηµίας, τους τόκους, το νόµιµο διακανονισµό δαπανών, δικαστικές ή άλλες αµοιβές και έξοδα που πρέπει να καταβληθούν από ή που επιβλήθηκαν στο Εθνικό Θέατρο ή/και τις θυγατρικές και συνδεδεµένες αυτού επιχειρήσεις. 3. Δικαιώµατα επί των γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων και ιδεών των 2

3 συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό. Με την υποβολή του/των γραφιστικού(-ών) µοτίβου(-ων), σχεδίων, ιδεών κλπ στον Διαγωνισµό, ο συµµετέχων επιτρέπει ρητά στο Εθνικό Θέατρο την αναπαραγωγή και δηµόσια προβολή τους καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού, χωρίς να θίγεται ούτε το πνευματικό ούτε το το ηθικό δικαίωµα των συµµετεχόντων επί των αντίστοιχων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών κλπ. τους. Ο συµµετέχων εξουσιοδοτεί επιπροσθέτως το Εθνικό Θέατρο προκειµένου να προβαίνει έως και µετά την λήξη αυτού σε κάθε ενέργεια περιοριστικά και μόνον για την αναπαραγωγή και προβολή του/των γραφιστικού(-ών) σχεδίου(-ων) του, σχεδίου, ιδέας κλπ, µε σκοπό την παρουσίαση του Διαγωνισµού, ενδεικτικά µέσω του διαδικτύου και Μ.Μ.Ε. 4. Εκχώρηση δικαιωµάτων στο Εθνικό Θέατρο. Με την ανακήρυξη του βραβευμένου γραφιστικού/κων ή μοτίβου/βων ή σχεδίων, ιδεών από τον Διαγωνισµό, ο νικητής εκχωρεί στο Εθνικό Θέατρο κάθε δικαίωµα επ αυτών συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επ αυτών. Το Εθνικό Θέατρο διατηρεί το δικαίωµα εφόσον επιθυµεί να χρησιµοποιήσει για εµπορικό ή µη-εµπορικό σκοπό το βραβευμένο γραφιστικό, µοτίβο, σχέδιο, ή ιδέα κλπ, χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αµοιβής πλην αυτής των (του βραβείου). Το Εθνικό Θέατρο δεν υποχρεώνεται να χρησιµοποιήσει το βραβευµένο γραφιστικό µοτίβο, σχέδιο, ιδέα κλπ, αν το κρίνει σκόπιµο γεγονός που θα γνωστοποιηθεί στον βραβευθέντα. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει στο µέλλον αντίστοιχο διαγωνισµό ή να αναθέσει απ ευθείας εκ νέου το σχεδιασµό του λογότυπου σε κάποιο άλλο σχεδιαστή. Η εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωµάτων επί του γραφιστικού µοτίβου, σχεδίου, ιδέας κλπ. που θα βραβευθεί περιλαµβάνει την ανέκκλητη εκχώρηση των δικαιωµάτων αναπαραγωγής, εκµετάλλευσης και προσαρµογής επί του γραφιστικού µοτίβου, σχεδίου, ιδέας κλπ έχει διεθνή ισχύ καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων αυτών. Ως εκ τούτου, ο συµµετέχωνεκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων µερών για χρήση του γραφιστικού του µοτίβου, σχεδίου, ιδέας κλπ. στο µέλλον. Το Εθνικό Θέατρο έχει το δικαίωµα, µε επιφύλαξη της τήρησης των ηθικών δικαιωµάτων του εκχωρητή, (έγγραφη άδεια του δημιουργού) (α) να προβεί σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση τροποποίηση, διαµόρφωση, µετάφραση και προσαρµογή του γραφιστικού µοτίβου, σχεδίου, ιδέας κλπ που το Εθνικό Θέατρο θα κρίνει κατάλληλη και (β) τη δηµιουργία παράγωγων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών κλπ. 5. Παραβίαση δικαιωμάτων από τρίτους. Το Εθνικό Θέατρο δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµία που προκύπτει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών κλπ που έχουν δηµοσιευθεί στα πλαίσια του Διαγωνισµού. Τα έργα (εκτυπώσεις και μέσα ψηφιακής εγγραφής) που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό δεν επιστρέφονται. 6. Υποβολή των έργων. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να υποβάλουν τα 3

4 έργα τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εθνικό Θέατρο, Σατωβριάνδου 42, 10437, Αθήνα, (Πρωτόκολλο) με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες στο τηλ: ). Ο κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιέχει: Α. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής που επισυνάπτεται. Β. Κλειστό σφραγισμένο υποφάκελο, χωρίς εμφανή ένδειξη στοιχείων υποψηφίου,με τα κατωτέρω: Β.1. Εκτύπωση των σχεδιασμών σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή, η κάθε μία σε χαρτί διαστάσεων Α4. Β.2. Οπτικός δίσκος (CD) που θα περιέχει τους σχεδιασμούς σε ψηφιακή μορφή στην έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή τους: α) σε ανοιχτό αρχείο vector eps ως γραμμικό σχέδιο (fonts converted to curves), β) σε κλειστό αρχείο jpeg και ανάλυση 300 dpi, και γ) σε αρχείο jpeg για web χρήση. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, τα λογότυπα θα πρέπει να δοθούν τόσο στη µικρότερη διάσταση (1,5εκ.) όσο και σε διάσταση 15εκ. σε έντυπη µορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή σε CD. Ο νικητής του διαγωνισµού υποχρεούται να παραδώσει το λογότυπο στα µεγέθη 1,5εκ. και 15εκ. στις ακόλουθες ηλεκτρονικές µορφές: 1. Vector έγχρωµο (Pantone ή CMYK) και ασπρόμαυρο. 2. Tiff 300 dpi έγχρωµο CMYK και RGB, και ασπρόμαυρο 3. Jpeg 72 dpi έγχρωµο RGB, και ασπρόμαυρο 7. Προδιαγραφές σχεδιασμού Τα έργα που θα διαγωνισθούν πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Ελκυστικός σχεδιασμός: Καλή χρήση χρώματος, τυπογραφίας και εικονογράφησης. Οπτική Επικοινωνία: Να επικοινωνούν την ταυτότητα του Εθνικού Θεάτρου. Το λογότυπο πρέπει να χρησιµοποιείται σε γραµµική µαυρόασπρη και έγχρωµη (CMYK ή PANTONE) εκτύπωση, και στη μικρότερη του διάσταση που θα είναι 1.5 εκατοστό να παραμένει ευανάγνωστο χωρίς να αλλοιώνεται Ευελιξία: Εύκολη εφαρμογή σε διαφορετικά μέσα, όπως έντυπα, αφίσες κ.λ.π., καθώς και εφαρμογή τους για χρήση με ένα μόνο χρώμα. Στο λογότυπο θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε οι λέξεις «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» και να έχει τη δυνατότητα χρήσης και στην αγγλική γλώσσα [με χρήση των λέξεων NATIONAL THEATRE OF GREECE ]. 8. Αιτήσεις συμμετοχής. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημόσια γνωστοποίηση της παρούσας. 9. Αξιολόγηση έργων Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Σωτήρη Χατζάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. 2. Ιωάννη Μετζικώφ, Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου. 3. Αντώνη Κούφαλη, Καλλιτεχνικό Σύμβουλο. 4. Ουρανία Τριβέλλα, Υπεύθυνη Εκδόσεων. 4

5 5. Κατερίνα Αγγελιδάκη, Υπεύθυνη Προβολής & Επικοινωνίας. Το πρακτικό επιλογής έργων της κριτικής επιτροπής και η διάθεση της πίστωσης για την απονομή χρηματικού βραβείου στο νικητή θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου. 10. Βραβείο Ο διαγωνιζόμενος του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί ως λογότυπο του Εθνικού Θεάτρου, θα λάβει χρηματικό βραβείο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ). Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου καθώς και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Σωτήρης Χατζάκης 5

6 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό Λογοτύπου του Εθνικού Θεάτρου. Ονοματεπώνυμο:.. Ταχ. Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο: Επαγγελματική Ιδιότητα:. Αριθμός έργων (που υποβάλλονται στο διαγωνισμό): Ένα Δύο Με την παρούσα αίτηση συμμετοχής δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ημερομηνία: / / 2014 (υπογραφή) 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Αγίου Κωνσταντίνου , Αθήνα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Περίληψη πρόσκλησης συμμετοχής Το Εθνικό Θέατρο, προκηρύσσει διαγωνισμό για το λογότυπο αυτού. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και απευθύνεται σε γραφίστες, σχεδιαστές, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημόσια γνωστοποίηση. Πληροφορίες και αντίγραφο της αναλυτικής πρόσκλησης συμμετοχής χορηγούνται στους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Εθνικού Θεάτρου (Τμήμα Εκδόσεων), Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: ). Αθήνα, 1 4 / 0 3 / 2014 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Σωτήρης Χατζάκης 7

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25.07.2014 Αρ. Πρωτ. 19186 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11/06/2014 Αριθμ. Πρωτ. 1883 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 «για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα